WERKBLAD 1 Bepaal een missie voor de missie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKBLAD 1 Bepaal een missie voor de missie"

Transcriptie

1 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad 1 WERKBLAD 1 Bepaal een missie voor de missie Het strategisch ontwikkelen van een mission statement vereist dat er bij de start van het formuleringsproces duidelijk is wat (a) de de doelstellingen van het mission statement zijn, en (b) wat we verwachten van het mission statementformuleringsproces. Waarom heeft de organisatie nood aan een mission statement? Welke functie zal dit mission statement binnen de organisatie vervullen? Wat verwachten we van het mission statement? 1.1 Geef maximaal 5 doelstellingen en/of verwachtingen inzake de meerwaarde die het mission statement van de organisatie moet realiseren. Schrijf de functie die primeert neer onder nummer

2 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad Het werk van Alvesson (1998) verduidelijkt dat mission statements verschillende functies kunnen vervullen. Duid aan in welke mate het mission statement de Alvesson-functies dient te vervullen (waarbij 0 = helemaal niet akkoord en 10 = volledig akkoord). Functie Doelgroep 1 De organisatie, haar werking en haar mogelijke toekomst analyseren. Management. 2 Stimuleren van wederzijds begrip en versterken van cohesie. Alle organisatorische medewerkers maar in het bijzonder lager en middle management. 3 Richting geven aan dagelijkse operationele beslissingen. Alle organisatorische medewerkers maar in het bijzonder lager en middle management. 4 Versterken van een positieve attitude ten aanzien van de organisatie, betrokkenheid bij job en organisatie. Alle organisatorische medewerkers maar in het bijzonder uitvoerende medewerkers (soms ook geïnteresseerde externe partijen). 5 Verduidelijken wat het behoeftenvervullend potentieel van de organisatie is. Huidige en potentiële klanten/gebruikers/cliënten. 6 Verschaffen van een duidelijk beeld van de karakteristieken van de organisatie. Potentiële klanten/gebruikers/cliënten en andere relevante stakeholders. 2

3 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad Neem de scores van de vorige items over in de onderstaande tabel en analyseer de bijhorende mission statementfuncties, -labels en -classificaties. Noteer de conclusie betreffende de centrale functie van het mission statement beknopt in het laatste vakje. Item Score Functie Label Classificatie 1 /10 Analytisch Organisatorisch gericht Strategisch management instrument Gericht op realiteit 2 /10 Integrerend Organisatorisch gericht Intern communicatieinstrument Gericht op ideaal 3 /10 Controle Organisatorisch + extern gericht Intern/extern communicatieinstrument Realistisch 4 /10 Ideologisch Organisatorisch + extern gericht Intern/extern communicatieinstrument Gericht op ideaal 5 /10 Marketing Extern gericht Extern communicatieinstrument Gericht op realiteit 6 /10 Imago Extern gericht Extern communicatie instrument Gericht op ideaal Conclusie 3

4 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad 2 WERKBLAD 2 Stel een mission statementprojectteam samen Afhankelijk van (a) de doelstellingen van het mission statement, en (b) de communicatie- en participatiecultuur van de organisatie, dient de omvang en de samenstelling van het mission statementprojectteam te worden bepaald. Wie dient deel uit te maken van het mission statementprojectteam? Welke organisatieleden kunnen een wezenlijke input leveren tijdens het mission statementformulerings-, implementatie-, en communicatieproces? 2.1 Duid de organisatieleden/organisatiefuncties aan die deel dienen uit te maken van het mission statementprojectteam en geef beknopt hun meerwaarde weer. Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten / cliënten Partners Regulerende overheden 4

5 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad Herlees bovenstaande lijst grondig en ga na of bepaalde partijen toch niet beter via andere kanalen bij het proces worden betrokken. Geef aan welke partijen worden geschrapt, waarom en op welke andere wijze(n) ze bij het proces zullen betrokken worden. Waarom worden ze geschrapt en op welke andere wijze(n) worden ze bij het proces betrokken? Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten / cliënten Partners Regulerende overheden 2.3 Duid aan wie procesfacilitator en copywriter zal zijn. (Overweeg eventueel externe ondersteuning te gebruiken). Intern Extern Procesfacilitator Copywriter 5

6 Het formuleren van een mission statement werkblad 3 WERKBLAD 3 Leg het mission statementformuleringstraject vast De reis is vaak belangrijker dan de bestemming. Het is dan ook van belang om zorgvuldig te bepalen welk mission statementformuleringstraject het best aansluit bij de vooropgestelde doelstellingen en verwachtingen. Bepaal daarom zorgvuldig de modaliteiten van het mission statement fomuleringstraject. Hou hierbij rekening met de doelstellingen die je hebt vastgelegd in Stap Definieer de mijlpalen die centraal staan in het mission statementformuleringsproces (bijvoorbeeld eind- en startdatum project, beschikbaarheid eerste draft, ). Mijlpaal Benaming Omschrijving Deadline

7 Het formuleren van een mission statement werkblad Bepaal de gewenste kenmerken van het mission statementformuleringstraject. Keuze Argumentatie Top down versus Bottom up Flexibel versus Vast 7

8 Het formuleren van een mission statement werkblad Bepaal de middelen die beschikbaar zijn om het mission statementformuleringsproces vorm te geven. Financiële middelen Menselijke middelen Tijd Literatuur en andere informatiebronnen Resultaten (markt)onderzoek Resultaten stakeholderbevraging 8

9 Het formuleren van een mission statement werkblad Bepaal welke stakeholders de organisatie dient te bevragen om het draagvlak van het mission statementformuleringsproces te versterken. METHODE Vragenlijsten Interviewen vertegen woordigers Focusgroepen Leden van het topmanagement Leden van het middle-management Leden van het lager management Andere medewerkers-groepen STAKEHOLDERS Klanten/cliënten Partners Regulerende overheden Raad van Bestuur 9

10 Het formuleren van een mission statement werkblad 4 Werkblad 4 Identificeer voor wie de organisatie bestaat Een organisatie bestaat niet tot meerdere eer en glorie van zichzelf maar genereert legitimiteit door in te spelen op de behoeften van haar stakeholders. Slaagt de organisatie hier niet in dan brokkelt haar legitimiteit af en zullen de stakeholders zich afkeren van de organisatie. Voor WIE bestaat de organisatie? Maak gebruik van de onderstaande vragen om, in enkele kernwoorden, te bepalen wie de STAKEHOLDERS van de organisatie zijn. 4.1 Wie zijn de stakeholders van de organisatie? Specifieer eventuele relevante verschillen binnen één stakeholdergroep. Zo kan men klanten bijvoorbeeld soms opsplitsen in particulieren en professionelen. Benaming stakeholder Kenmerken stakeholders

11 Het formuleren van een mission statement werkblad Waar bevinden deze stakeholders zich geografisch? Benaming stakeholder Geografische locatie Wat verwachten deze stakeholders van de organisatie? Benaming stakeholder Omschrijving van de verwachtingen

12 Het formuleren van een mission statement werkblad Hoe speelt de organisatie momenteel op hun behoeften in? Benaming stakeholder Omschrijving van de huidige behoeftenvervulling

13 Het formuleren van een mission statement werkblad 5 Werkblad 5 Bepaal wat de organisatie wil bereiken Organisaties die geen adequaat antwoord bieden op specifieke (maatschappelijke) behoeften en/of problemen van hun stakeholders ondergraven hun eigen legitimiteit. Het is daarom van essentieel belang om duidelijk te bepalen wat de bestaansreden is van de organisatie, op welke problemen en/of behoeften ze wenst in te spelen en op welke niet. Wat wil de organisatie bereiken? Waarom bestaat de organisatie? Maak gebruik van de onderstaande vragen om, in enkele kernwoorden, te bepalen op welke behoeften/problemen de organisatie wil inspelen en wat ze wil bereiken. 5.1 Op welke maatschappelijke en/of stakeholder behoeften/problemen wil de organisatie vooral inspelen? Benaming stakeholder Omschrijving van de behoeftefocus van de organisatie

14 Het formuleren van een mission statement werkblad Welke meerwaarde kan de organisatie realiseren voor haar stakeholders door op deze behoeften/problemen in te spelen? Benaming stakeholder Omschrijving waardecreatie door de organisatie

15 Het formuleren van een mission statement werkblad Welke resultaten wil de organisatie behalen ten aanzien van de geïdentificeerde behoeften/problemen?» Gebruik actieve werkwoorden zoals : stimuleren, elimineren, voorkomen, terugdringen, verbeteren,» Focus op resultaten en niet op methoden of acties. Bijvoorbeeld, niet het verschaffen van onderwijs aan laaggeschoolde volwassenen maar het verhogen van de integratiekansen van laaggeschoolde volwassenen op de arbeidsmarkt. Benaming stakeholder Omschrijving van de nagestreefde resultaten

16 Het formuleren van een mission statement werkblad 6 Werkblad 6 Bepaal hoe de organisatie haar doelen zal bereiken Alle wegen leiden dan misschien wel naar Rome maar sommige zijn korter en minder risicovol dan andere. Indien de organisatie haar eindbestemming wil bereiken, dient ze een duidelijk routeplan te ontwikkelen. Het selecteren van dergelijke adequate strategieën en het opbouwen van kerncompetenties om deze te realiseren, is een essentiële stap in het versterken van de organisatorische legitimiteit. HOE wil de organisatie deze resultaten bereiken? Maak gebruik van de onderstaande vragen om, in enkele kernwoorden, te bepalen welke strategieën en/of kerncompetenties de organisatie wil hanteren om de vastgestelde resultaten te bereiken. 6.1 Wat zijn de centrale organisatorische strategieën die de organisatie hanteert om haar doelstellingen te realiseren? 16

17 Het formuleren van een mission statement werkblad Welke kerncompetenties hanteren we als organisatie om deze strategieën succesvol te realiseren in de praktijk? Competentie Omschrijving van de competentie

18 Het formuleren van een mission statement werkblad 7 Werkblad 7 Bepaal de waarden waar de organisatie op steunt Het organisatorisch waardenstelsel vormt voor het management en haar medewerkers een kader dat bepaalt wat kan en wat niet kan binnen de organisatie. Idealiter is het waardenkader (a) een bindmiddel voor de medewerkers en (b) een onderscheidende karakteristiek naar de buitenwereld toe. Welk waardenkader vormt de ruggengraat van de organisatie? Maak gebruik van de onderstaande vragen om, in enkele kernwoorden, te bepalen welke waarden voor de organisatie centraal staan. 7.1 Het werk Van Der Wal, De Graaf en Lasthuizen (2008) illustreerde dat er diverse organisatorische waarden zijn die zowel van toepassing zijn binnen profit als socialprofit organisaties. Duid aan in welke mate (waarbij 0 = helemaal niet akkoord en 10 = volledig akkoord) de onderstaande waarden deel uitmaken van de kern van de organisatie. Vul aan indien nodig. 1. Verantwoordelijkheid : vrijwillig rechtvaardigen en verklaren van acties aan relevante stakeholders. 2. Collegialiteit : loyaal handelen en solidair zijn met collega s. 3. Toewijding : handelen met ijver, enthousiasme en doorzettingsvermogen. 4. Effectiviteit : nastreven van de gewenste resulaten. 5. Efficiëntie : nastreven van de gewenste resultaten met minimale middelen. 18

19 Het formuleren van een mission statement werkblad 7 6. Expertise : handelen met deskundigheid, vaardigheid en kennis. 7. Eerlijkheid : Oprecht handelen en beloftes nakomen. 8. Onpartijdigheid : handelen zonder vooroordelen of vooringenomenheid. 9. Onkreukbaarheid : handelen zonder het oogmerk private voordelen te maximaliseren. 10. Innovativiteit : initiatief en creativiteit vertonen. 11. Rechtmatigheid : handelen in overeenstemming met bestaande wetten en regels. 12. Gehoorzaamheid : handelen in overeenstemming met de instructies en beleidslijnen (van leidinggevenden en de organisatie). 13. Winstgevendheid : handelen met het oogmerk om winst te genereren (financieel of andere). 14. Betrouwbaarheid : betrouwbaar en consistent handelen ten aanzien van stakeholders. 19

20 Het formuleren van een mission statement werkblad Klantgerichtheid : handelen in overeenstemming met de verwachtingen van klanten. 16. Zelfontplooiing : stimuleren van (professionele) zelfontplooiing. 17. Servicegerichtheid : behulpzaam zijn en kwaliteit aanbieden. 18. Rechtvaardigheid : streven naar een rechtvaardige omgeving. 19. Duurzaamheid : oog hebben voor de levenskwaliteit in een samenleving en dit zowel vanuit economisch, sociaal als ecologisch standpunt. 20. Transparantie : openlijk, zichtbaar en controleerbaar handelen

21 Het formuleren van een mission statement werkblad Neem de 5 waarden met de hoogste score uit werkblad 7.1 en rangschik deze. Op de eerste plaats zet je de waarde die het meest van belang is voor de organisatie

22 Het formuleren van een mission statement werkblad 8 Werkblad 8 Selecteer de kernwoorden van het mission statement 8.1 Herbekijk de antwoorden van Werkblad 4 tot en met 7 grondig. Selecteer uit elk werkblad trefwoorden en/of clusters van trefwoorden die zeker in het definitieve mission statement moeten opgenomen worden. Opgelet! Onderstaande nummeringen (1 tot 4) zijn geen richtlijnen. Elke organisatie moet zelf bepalen hoe ver ze hierin gaat. Werkblad 4 Stakeholderbepaling Werkblad 5 doelbepaling

23 Het formuleren van een mission statement werkblad 8 Werkblad 6 Strategiebepaling Werkblad 7 waardenbepaling

24 Het formuleren van een mission statement werkblad Laat de copywriter op basis van de geselecteerde trefwoorden (een) mission statementontwerp(en) opstellen. Kopieer het/de ontwerp(en) in de onderstaande ruimte. 24

25 Het formuleren van een mission statement werkblad 9 Werkblad 9 Evalueer het mission statementontwerp 9.1 Evalueer de inhoud van het mission statementontwerp met behulp van de volgende vragen, waarbij : 0 = Helemaal niet akkoord > 10 = Helemaal akkoord 1. Organisatiefilosofie Het MS verduidelijkt waar de organisatie voor staat en wat haar bestaansreden is. 2. Strategie en waardecreatie Het MS verduidelijkt wie de organisatie wil bereiken en hoe. 3. Organisatorische waarden Het MS verduidelijkt welke waarden centraal staan binnen de organisatie. 4. Kritische succesfactoren Het MS verduidelijkt waarin de organisatie moet uitblinken om haar doelen te bereiken. 5. Interne consistentie Het MS is een duidelijk en coherent geheel. 6. Bondigheid Het MS is beknopt en duidelijk begrijpbaar. 7. Publieksgericht Het MS is eenvoudig te onthouden. 8. Geloofwaardigheid Het MS geeft een getrouw beeld van de organisatie. 9. Motivatievermogen Het MS is uitdagend en stimulerend 10. Impact Het MS geeft aan wat we zouden moeten doen en wat niet. TOTAALSCORE : Gebaseerd op : Piercy, N., Morgan, N. (1994) Mission analysis : An Operational Approach. Journal of General Management, 19 (3), pp

26 Het formuleren van een mission statement werkblad Evalueer de leesbaarheid van het mission statement ontwerp met behulp van de onderstaande vragen. JA NEE 1. Bevat het mission statementontwerp veel lange woorden? 2. Bevat het mission statementontwerp oubollige woorden? 3. Bevat het mission statementontwerp afkortingen? 4. Bevat het mission statementontwerp cijfers die snel aan verandering onderhevig kunnen zijn? 5. Bevat het mission statementontwerp passieve zinnen? 6. Bevat het mission statementontwerp lange zinnen? 7. Is het mission statementontwerp beknopt? 8. Houdt het mission statementontwerp rekening met de voorkennis van de lezer? 9. Heeft het mission statementontwerp een logische structuur? 10. Maakt het mission statementontwerp veelvuldig gebruik van hoogdravende metaforen? 26

27 Het formuleren van een mission statement werkblad Bepaal aan de hand van de onderstaande tabel of het aangeraden is het mission statementontwerp met bepaalde (vertegenwoordigers van) stakeholders te bespreken. Neen Ja Contactpersoon Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten Partners Regulerende overheden Raad van bestuur 27

28 Het formuleren van een mission statement werkblad 10 Werkblad 10 Finaliseer het mission statement 10.1 Analyseer de gevens van het reflectie- en terugkoppelingsproces. Verfijn indien nodig het mission statement. Noteer het herwerkte mission statement Gebruik de onderstaande vragen om het mission statement te evalueren. Schaaf bij waar nodig. JA NEEN 1. Beknoptheid Is het mission statemen zo beknopt mogelijk geformuleerd? Overstijgt de ambitie wat schijnbaar mogelijk is? 2. Ambitie Is de inhoud van het mission statement eerder wenselijk dan haalbaar? Is het mission statement concreet geformuleerd? 3. Bereikbaarheid Kunnen de partijen die nodig zijn voor de realisatie van het mission statement worden gemobiliseerd? Kan men het redelijkerwijs (politiek) oneens zijn met de inhoud van het mission statement? 4. Kritiek en spanning : Getuigt het mission statement van keuzes en gemaakte trade-offs? 28

29 Het formuleren van een mission statement werkblad Noteer het definitieve mission statement Noteer de beslissingen die genomen zijn met betrekking tot de implementatie en communicatie van het mission statement. Procesfase Verantwoordelijke Rapporteert aan Timing Ontwikkeling implementatieplan Ontwikkeling communicatieplan 29

30 Het mission statement daadkrachtig implementeren werkblad 11 Werkblad 11 Synchroniseer de strategie en de organisatie met het mission statement 11.1 De onderstaande vragen peilen naar de mate waarin de organisatie afgestemd is op het mission statement. Duid voor elke uitspraak aan in welke mate u ermee akkoord gaat. ( 1 = helemaal niet akkoord, 7 = Helemaal akkoord) Helemaal niet akkoord Niet akoord Een beetje niet akkoord Neutraal Een beetje akkoord Akkoord Helemaal akkoord 1. De sleutelelementen van het mission statement zijn vertaald in meetbare indicatoren Managers weten hoe goed hun afdeling scoort op de sleutelcriteria ontleend aan het mission statement De organisatie bevraagt stakeholders over sleutelcriteria ontleend aan het mission statement De scores op sleutelcriteria ontleend aan het mission statement staan ter beschikking van de medewerkers Het management beloont managers als ze scoren op sleutelcriteria ontleend aan het mission statement Het management beloont medewerkers als ze bijdragen tot het realiseren van sleutelcriteria ontleend aan het mission statement De organisatie beschikt over rituelen/symbolen om medewerkers te belonen die bijdragen tot de realisatie van het mission statement Sleutelcriteria ontleend aan het mission statement worden gebruikt om medewerkers te evalueren Het management verduidelijkt het mission statement aan de medewerkers Het management verduidelijkt het mission statement tijdens aanwervingsprocedures Het management verduidelijkt aan de medewerkers hoe beslissingen kaderen in het mission statement Het management gebruikt het mission statement om strategische beslissingen te verduidelijken aan stakeholders

31 Het mission statement daadkrachtig implementeren werkblad Het management verduidelijkt het mission statement aan de stakeholders van de organisatie De organisatiestructuur laat toe om het mission statement maximaal te realiseren De informatie- en communicatiestructuren binnen de organisatie stimuleren de realisatie van het mission statement TOTAALSCORE Vraag 1 tot 4 Mate van afstemming van het performantiemeetsysteem Vraag 5 tot 8 Mate van afstemming van het beloningsysteem Vraag 9 tot 11 Mate van afstemming van communicatie naar medewerkers Vraag 12 tot 13 Mate van afstemming van communicatie naar stakeholders Vraag 14 tot 15 Mate van afstemming van organisatiestructuur EVENTUELE KNELPUNTEN Mate van afstemming van het performantiemeetsysteem Mate van afstemming van het beloningsysteem Mate van afstemming van communicatie naar medewerkers Mate van afstemming van communicatie naar stakeholders Mate van afstemming van organisatiestructuur 31

32 Het mission statement effectief en efficiënt communiceren werkblad 12 Werkblad 12 Ontwikkel een mission statementcommunicatieplan 12.1 Het ontwikkelen van een mission statementcommunicatieplan vereist ervaring en expertise. Benoem en omschrijf de binnen de onderneming aanwezige competenties en expertise inzake communicatieplanning. Benaming van de expertise /competentie Omschrijving Beslis op basis van bovenstaande of de organisatie nood heeft aan externe begeleiding om een mission statement communicatieplan te ontwikkelen. Kruis je antwoord aan. JA NEEN 32

33 Het mission statement effectief en efficiënt communiceren werkblad Duid in de onderstaande tabel aan naar welke stake holders je het mission statement wil communiceren en met welk oogmerk. Stakeholder Kenmerken stakeholder Oogmerk Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten/cliënten Partners Regulerende overheden Raad van bestuur 33

34 Het mission statement effectief en efficiënt communiceren werkblad Eens bepaald is naar welke stakeholder we willen communiceren en met welk oogmerk, dienen we de middelen te selecteren die ons zullen toelaten om de gestelde doelstellingen te realiseren. Duid in de onderstaande tabel de gewenste doelgroep-middelen combinaties aan. MIDDELEN DOELGROEPEN Gesprek Brief Persbericht Nieuwsbrief Infomeeting Vraag- en antwoordsessies Posters Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten Partners Regulerende overheden Raad van Bestuur Bron : ( t Lam, 2008) 34

35 Het mission statement effectief en efficiënt communiceren werkblad Giet de informatie uit de vorige tabellen in een duidelijk communicatieplan. Communicatiemoment Verantwoordelijke Communicatiemiddelen en/of actie Benodigde tijd Kosten (euro) Doelgroep(en) Timing 35

36 Bijlage gebruik concurrerende waardenmodel Ik vind het mission statement van Helemaal niet Een beetje Heel erg 1. aannemelijk gefocust creatief krachtig origineel realistisch geloofwaardig rechtuit open grensverleggend exact getuigt van inzicht precies visionair interessant aantrekkelijk

37 Bijlage gebruik concurrerende waardenmodel 17. logisch duidelijk innovatief effectief scherpzinnig besluitvaardig nauwgezet praktisch betrouwbaar accuraat welingelicht gestructureerd informatief eerlijk actiegericht technisch correct overtuigend opmerkzaam

Strategische planning Workbook

Strategische planning Workbook Strategische planning Workbook Dr. Sebastian Desmidt 2 Inhoudstafel Opstellen strategisch businessplan: het 10 stappenplan... 4 STAP 0: Analyse van de organisatiestrategie... 5 STAP 1: Probleemanalyse

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen

Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Stap 7 Ontwikkel missie, visie, doelstellingen, waarden en normen Doel Elke strategie moet vanuit sturende elementen worden opgebouwd. Deze elementen geven de richting aan waarin de onderneming wil evolueren;

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Rapport Selectie E-Assessment

Rapport Selectie E-Assessment Rapport Selectie E-Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 28-10-2015 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van de

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

SAMPLE. Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat. De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt

SAMPLE. Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat. De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt De reden waarom je het MBTI -instrument gebruikt Voordat je je MBTI-voorkeuren gaat verkennen, is het belangrijk om te bedenken waarvoor je het MBTI-instrument wilt inzetten. Door hier eerst over na te

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

2 Situationeel leidinggeven

2 Situationeel leidinggeven 2 Situationeel leidinggeven Inleiding 3 Stijlen 3 Taxeren 4 Taken 5 Vragenlijst 6 Maturity-schaal 7 Leidinggevende stijl 10 Analyse stijl-maturity 15 1 2 Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel

Nadere informatie

... Lees de Functionele Instructie in deze toolkit voor nadere informatie over de rol van een administrator.

... Lees de Functionele Instructie in deze toolkit voor nadere informatie over de rol van een administrator. IMPLEMENTATIEPLAN... Op FLOW WEP vindt u een drietal uitstekende instrumenten die uw organisatie kunnen helpen om de ontwikkeling en doorstroom van personeel te versterken. Maar met het aanbieden van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Intern communiceren over je JBP

Intern communiceren over je JBP Intern communiceren over je JBP Intern communiceren over je JBP We zijn als jeugddienst vaak afhankelijk van de bereidheid van andere gemeentelijke actoren om doelen en acties op de kaart te zetten. Bij

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

7-stappen plan voor een duurzaam Work Life Balance beleid

7-stappen plan voor een duurzaam Work Life Balance beleid Work-Life-Balance programma s moeten deel uitmaken van het algemeen HR-beleid. Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid en kan een basis bieden bij het opstellen van een programma. Om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Module: Strategisch management

Module: Strategisch management Module: Strategisch management 2 1 STAP 1: PROBLEEM ANALYSEREN STAP 2: HOOFDROLSPELERS ANALYSEREN STAP 3: HOOFDOORZAKEN ANALYSEREN STAP 4: DOELSTELLING BEPALEN STAP 5: IDEEËN GENEREREN STAP 6: OPLOSSINGEN

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Verwachtingen? Inhoud 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Goed om weten Niet elke club kan / wil evenveel

Nadere informatie

1. Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen. 2. Houdt rekening met de mening van anderen.

1. Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen. 2. Houdt rekening met de mening van anderen. Snapshot : 15 vragen (1 betekent helemaal niet van toepassing, 6 betekent helemaal van toepassing) 1. Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen. 2. Houdt rekening

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaatrapportage Sara Berger Demo accountmanager 10 april 201 Boogschutterstraat 1C 72 AE Apeldoorn T 06678169 I www.isagroup.nl E hester@isagroup.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Hoe ondernemend is jouw OR?

Hoe ondernemend is jouw OR? Hoe ondernemend is jouw OR? WORKSHOP OR IMPULSE 2015 WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Wensen bestuurder en OR Bestuurders krijgen graag input van de OR OR wil graag vroeg bij bepaalde onderwerpen worden betrokken

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Agentschap Onroerend Erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed Agentschap Onroerend Erfgoed Klantentevredenheidsbarometer 2015 Management Samenvatting 07/12/2015 Achtergrond De klantentevredenheidsbarometer van het agentschap Onroerend Erfgoed betreft het meten van

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger accountmanager 2 februari 20 Frans Halslaan 0 9 LJ Woudenberg T 0-286790 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Basissjabloon presentatie CASI

Basissjabloon presentatie CASI A d v i e s Basissjabloon presentatie CASI datum Parkeervak (Noteer hier alle ideeën en inzichten die gedurende het traject uit de groep komen zodat ze niet vergeten worden) 2 Doel van CASI (Omschrijf

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

37. Imago van je vakantiewerking

37. Imago van je vakantiewerking 37. Imago van je vakantiewerking BEGRIPPENKADER De term imago staat voor het beeld dat er over je organisatie bestaat bij je doelgroepen en stakeholders. Identiteit is de verzameling kenmerken die door

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie