WERKBLAD 1 Bepaal een missie voor de missie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKBLAD 1 Bepaal een missie voor de missie"

Transcriptie

1 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad 1 WERKBLAD 1 Bepaal een missie voor de missie Het strategisch ontwikkelen van een mission statement vereist dat er bij de start van het formuleringsproces duidelijk is wat (a) de de doelstellingen van het mission statement zijn, en (b) wat we verwachten van het mission statementformuleringsproces. Waarom heeft de organisatie nood aan een mission statement? Welke functie zal dit mission statement binnen de organisatie vervullen? Wat verwachten we van het mission statement? 1.1 Geef maximaal 5 doelstellingen en/of verwachtingen inzake de meerwaarde die het mission statement van de organisatie moet realiseren. Schrijf de functie die primeert neer onder nummer

2 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad Het werk van Alvesson (1998) verduidelijkt dat mission statements verschillende functies kunnen vervullen. Duid aan in welke mate het mission statement de Alvesson-functies dient te vervullen (waarbij 0 = helemaal niet akkoord en 10 = volledig akkoord). Functie Doelgroep 1 De organisatie, haar werking en haar mogelijke toekomst analyseren. Management. 2 Stimuleren van wederzijds begrip en versterken van cohesie. Alle organisatorische medewerkers maar in het bijzonder lager en middle management. 3 Richting geven aan dagelijkse operationele beslissingen. Alle organisatorische medewerkers maar in het bijzonder lager en middle management. 4 Versterken van een positieve attitude ten aanzien van de organisatie, betrokkenheid bij job en organisatie. Alle organisatorische medewerkers maar in het bijzonder uitvoerende medewerkers (soms ook geïnteresseerde externe partijen). 5 Verduidelijken wat het behoeftenvervullend potentieel van de organisatie is. Huidige en potentiële klanten/gebruikers/cliënten. 6 Verschaffen van een duidelijk beeld van de karakteristieken van de organisatie. Potentiële klanten/gebruikers/cliënten en andere relevante stakeholders. 2

3 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad Neem de scores van de vorige items over in de onderstaande tabel en analyseer de bijhorende mission statementfuncties, -labels en -classificaties. Noteer de conclusie betreffende de centrale functie van het mission statement beknopt in het laatste vakje. Item Score Functie Label Classificatie 1 /10 Analytisch Organisatorisch gericht Strategisch management instrument Gericht op realiteit 2 /10 Integrerend Organisatorisch gericht Intern communicatieinstrument Gericht op ideaal 3 /10 Controle Organisatorisch + extern gericht Intern/extern communicatieinstrument Realistisch 4 /10 Ideologisch Organisatorisch + extern gericht Intern/extern communicatieinstrument Gericht op ideaal 5 /10 Marketing Extern gericht Extern communicatieinstrument Gericht op realiteit 6 /10 Imago Extern gericht Extern communicatie instrument Gericht op ideaal Conclusie 3

4 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad 2 WERKBLAD 2 Stel een mission statementprojectteam samen Afhankelijk van (a) de doelstellingen van het mission statement, en (b) de communicatie- en participatiecultuur van de organisatie, dient de omvang en de samenstelling van het mission statementprojectteam te worden bepaald. Wie dient deel uit te maken van het mission statementprojectteam? Welke organisatieleden kunnen een wezenlijke input leveren tijdens het mission statementformulerings-, implementatie-, en communicatieproces? 2.1 Duid de organisatieleden/organisatiefuncties aan die deel dienen uit te maken van het mission statementprojectteam en geef beknopt hun meerwaarde weer. Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten / cliënten Partners Regulerende overheden 4

5 Het mission statementformuleringsproces voorbereiden werkblad Herlees bovenstaande lijst grondig en ga na of bepaalde partijen toch niet beter via andere kanalen bij het proces worden betrokken. Geef aan welke partijen worden geschrapt, waarom en op welke andere wijze(n) ze bij het proces zullen betrokken worden. Waarom worden ze geschrapt en op welke andere wijze(n) worden ze bij het proces betrokken? Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten / cliënten Partners Regulerende overheden 2.3 Duid aan wie procesfacilitator en copywriter zal zijn. (Overweeg eventueel externe ondersteuning te gebruiken). Intern Extern Procesfacilitator Copywriter 5

6 Het formuleren van een mission statement werkblad 3 WERKBLAD 3 Leg het mission statementformuleringstraject vast De reis is vaak belangrijker dan de bestemming. Het is dan ook van belang om zorgvuldig te bepalen welk mission statementformuleringstraject het best aansluit bij de vooropgestelde doelstellingen en verwachtingen. Bepaal daarom zorgvuldig de modaliteiten van het mission statement fomuleringstraject. Hou hierbij rekening met de doelstellingen die je hebt vastgelegd in Stap Definieer de mijlpalen die centraal staan in het mission statementformuleringsproces (bijvoorbeeld eind- en startdatum project, beschikbaarheid eerste draft, ). Mijlpaal Benaming Omschrijving Deadline

7 Het formuleren van een mission statement werkblad Bepaal de gewenste kenmerken van het mission statementformuleringstraject. Keuze Argumentatie Top down versus Bottom up Flexibel versus Vast 7

8 Het formuleren van een mission statement werkblad Bepaal de middelen die beschikbaar zijn om het mission statementformuleringsproces vorm te geven. Financiële middelen Menselijke middelen Tijd Literatuur en andere informatiebronnen Resultaten (markt)onderzoek Resultaten stakeholderbevraging 8

9 Het formuleren van een mission statement werkblad Bepaal welke stakeholders de organisatie dient te bevragen om het draagvlak van het mission statementformuleringsproces te versterken. METHODE Vragenlijsten Interviewen vertegen woordigers Focusgroepen Leden van het topmanagement Leden van het middle-management Leden van het lager management Andere medewerkers-groepen STAKEHOLDERS Klanten/cliënten Partners Regulerende overheden Raad van Bestuur 9

10 Het formuleren van een mission statement werkblad 4 Werkblad 4 Identificeer voor wie de organisatie bestaat Een organisatie bestaat niet tot meerdere eer en glorie van zichzelf maar genereert legitimiteit door in te spelen op de behoeften van haar stakeholders. Slaagt de organisatie hier niet in dan brokkelt haar legitimiteit af en zullen de stakeholders zich afkeren van de organisatie. Voor WIE bestaat de organisatie? Maak gebruik van de onderstaande vragen om, in enkele kernwoorden, te bepalen wie de STAKEHOLDERS van de organisatie zijn. 4.1 Wie zijn de stakeholders van de organisatie? Specifieer eventuele relevante verschillen binnen één stakeholdergroep. Zo kan men klanten bijvoorbeeld soms opsplitsen in particulieren en professionelen. Benaming stakeholder Kenmerken stakeholders

11 Het formuleren van een mission statement werkblad Waar bevinden deze stakeholders zich geografisch? Benaming stakeholder Geografische locatie Wat verwachten deze stakeholders van de organisatie? Benaming stakeholder Omschrijving van de verwachtingen

12 Het formuleren van een mission statement werkblad Hoe speelt de organisatie momenteel op hun behoeften in? Benaming stakeholder Omschrijving van de huidige behoeftenvervulling

13 Het formuleren van een mission statement werkblad 5 Werkblad 5 Bepaal wat de organisatie wil bereiken Organisaties die geen adequaat antwoord bieden op specifieke (maatschappelijke) behoeften en/of problemen van hun stakeholders ondergraven hun eigen legitimiteit. Het is daarom van essentieel belang om duidelijk te bepalen wat de bestaansreden is van de organisatie, op welke problemen en/of behoeften ze wenst in te spelen en op welke niet. Wat wil de organisatie bereiken? Waarom bestaat de organisatie? Maak gebruik van de onderstaande vragen om, in enkele kernwoorden, te bepalen op welke behoeften/problemen de organisatie wil inspelen en wat ze wil bereiken. 5.1 Op welke maatschappelijke en/of stakeholder behoeften/problemen wil de organisatie vooral inspelen? Benaming stakeholder Omschrijving van de behoeftefocus van de organisatie

14 Het formuleren van een mission statement werkblad Welke meerwaarde kan de organisatie realiseren voor haar stakeholders door op deze behoeften/problemen in te spelen? Benaming stakeholder Omschrijving waardecreatie door de organisatie

15 Het formuleren van een mission statement werkblad Welke resultaten wil de organisatie behalen ten aanzien van de geïdentificeerde behoeften/problemen?» Gebruik actieve werkwoorden zoals : stimuleren, elimineren, voorkomen, terugdringen, verbeteren,» Focus op resultaten en niet op methoden of acties. Bijvoorbeeld, niet het verschaffen van onderwijs aan laaggeschoolde volwassenen maar het verhogen van de integratiekansen van laaggeschoolde volwassenen op de arbeidsmarkt. Benaming stakeholder Omschrijving van de nagestreefde resultaten

16 Het formuleren van een mission statement werkblad 6 Werkblad 6 Bepaal hoe de organisatie haar doelen zal bereiken Alle wegen leiden dan misschien wel naar Rome maar sommige zijn korter en minder risicovol dan andere. Indien de organisatie haar eindbestemming wil bereiken, dient ze een duidelijk routeplan te ontwikkelen. Het selecteren van dergelijke adequate strategieën en het opbouwen van kerncompetenties om deze te realiseren, is een essentiële stap in het versterken van de organisatorische legitimiteit. HOE wil de organisatie deze resultaten bereiken? Maak gebruik van de onderstaande vragen om, in enkele kernwoorden, te bepalen welke strategieën en/of kerncompetenties de organisatie wil hanteren om de vastgestelde resultaten te bereiken. 6.1 Wat zijn de centrale organisatorische strategieën die de organisatie hanteert om haar doelstellingen te realiseren? 16

17 Het formuleren van een mission statement werkblad Welke kerncompetenties hanteren we als organisatie om deze strategieën succesvol te realiseren in de praktijk? Competentie Omschrijving van de competentie

18 Het formuleren van een mission statement werkblad 7 Werkblad 7 Bepaal de waarden waar de organisatie op steunt Het organisatorisch waardenstelsel vormt voor het management en haar medewerkers een kader dat bepaalt wat kan en wat niet kan binnen de organisatie. Idealiter is het waardenkader (a) een bindmiddel voor de medewerkers en (b) een onderscheidende karakteristiek naar de buitenwereld toe. Welk waardenkader vormt de ruggengraat van de organisatie? Maak gebruik van de onderstaande vragen om, in enkele kernwoorden, te bepalen welke waarden voor de organisatie centraal staan. 7.1 Het werk Van Der Wal, De Graaf en Lasthuizen (2008) illustreerde dat er diverse organisatorische waarden zijn die zowel van toepassing zijn binnen profit als socialprofit organisaties. Duid aan in welke mate (waarbij 0 = helemaal niet akkoord en 10 = volledig akkoord) de onderstaande waarden deel uitmaken van de kern van de organisatie. Vul aan indien nodig. 1. Verantwoordelijkheid : vrijwillig rechtvaardigen en verklaren van acties aan relevante stakeholders. 2. Collegialiteit : loyaal handelen en solidair zijn met collega s. 3. Toewijding : handelen met ijver, enthousiasme en doorzettingsvermogen. 4. Effectiviteit : nastreven van de gewenste resulaten. 5. Efficiëntie : nastreven van de gewenste resultaten met minimale middelen. 18

19 Het formuleren van een mission statement werkblad 7 6. Expertise : handelen met deskundigheid, vaardigheid en kennis. 7. Eerlijkheid : Oprecht handelen en beloftes nakomen. 8. Onpartijdigheid : handelen zonder vooroordelen of vooringenomenheid. 9. Onkreukbaarheid : handelen zonder het oogmerk private voordelen te maximaliseren. 10. Innovativiteit : initiatief en creativiteit vertonen. 11. Rechtmatigheid : handelen in overeenstemming met bestaande wetten en regels. 12. Gehoorzaamheid : handelen in overeenstemming met de instructies en beleidslijnen (van leidinggevenden en de organisatie). 13. Winstgevendheid : handelen met het oogmerk om winst te genereren (financieel of andere). 14. Betrouwbaarheid : betrouwbaar en consistent handelen ten aanzien van stakeholders. 19

20 Het formuleren van een mission statement werkblad Klantgerichtheid : handelen in overeenstemming met de verwachtingen van klanten. 16. Zelfontplooiing : stimuleren van (professionele) zelfontplooiing. 17. Servicegerichtheid : behulpzaam zijn en kwaliteit aanbieden. 18. Rechtvaardigheid : streven naar een rechtvaardige omgeving. 19. Duurzaamheid : oog hebben voor de levenskwaliteit in een samenleving en dit zowel vanuit economisch, sociaal als ecologisch standpunt. 20. Transparantie : openlijk, zichtbaar en controleerbaar handelen

21 Het formuleren van een mission statement werkblad Neem de 5 waarden met de hoogste score uit werkblad 7.1 en rangschik deze. Op de eerste plaats zet je de waarde die het meest van belang is voor de organisatie

22 Het formuleren van een mission statement werkblad 8 Werkblad 8 Selecteer de kernwoorden van het mission statement 8.1 Herbekijk de antwoorden van Werkblad 4 tot en met 7 grondig. Selecteer uit elk werkblad trefwoorden en/of clusters van trefwoorden die zeker in het definitieve mission statement moeten opgenomen worden. Opgelet! Onderstaande nummeringen (1 tot 4) zijn geen richtlijnen. Elke organisatie moet zelf bepalen hoe ver ze hierin gaat. Werkblad 4 Stakeholderbepaling Werkblad 5 doelbepaling

23 Het formuleren van een mission statement werkblad 8 Werkblad 6 Strategiebepaling Werkblad 7 waardenbepaling

24 Het formuleren van een mission statement werkblad Laat de copywriter op basis van de geselecteerde trefwoorden (een) mission statementontwerp(en) opstellen. Kopieer het/de ontwerp(en) in de onderstaande ruimte. 24

25 Het formuleren van een mission statement werkblad 9 Werkblad 9 Evalueer het mission statementontwerp 9.1 Evalueer de inhoud van het mission statementontwerp met behulp van de volgende vragen, waarbij : 0 = Helemaal niet akkoord > 10 = Helemaal akkoord 1. Organisatiefilosofie Het MS verduidelijkt waar de organisatie voor staat en wat haar bestaansreden is. 2. Strategie en waardecreatie Het MS verduidelijkt wie de organisatie wil bereiken en hoe. 3. Organisatorische waarden Het MS verduidelijkt welke waarden centraal staan binnen de organisatie. 4. Kritische succesfactoren Het MS verduidelijkt waarin de organisatie moet uitblinken om haar doelen te bereiken. 5. Interne consistentie Het MS is een duidelijk en coherent geheel. 6. Bondigheid Het MS is beknopt en duidelijk begrijpbaar. 7. Publieksgericht Het MS is eenvoudig te onthouden. 8. Geloofwaardigheid Het MS geeft een getrouw beeld van de organisatie. 9. Motivatievermogen Het MS is uitdagend en stimulerend 10. Impact Het MS geeft aan wat we zouden moeten doen en wat niet. TOTAALSCORE : Gebaseerd op : Piercy, N., Morgan, N. (1994) Mission analysis : An Operational Approach. Journal of General Management, 19 (3), pp

26 Het formuleren van een mission statement werkblad Evalueer de leesbaarheid van het mission statement ontwerp met behulp van de onderstaande vragen. JA NEE 1. Bevat het mission statementontwerp veel lange woorden? 2. Bevat het mission statementontwerp oubollige woorden? 3. Bevat het mission statementontwerp afkortingen? 4. Bevat het mission statementontwerp cijfers die snel aan verandering onderhevig kunnen zijn? 5. Bevat het mission statementontwerp passieve zinnen? 6. Bevat het mission statementontwerp lange zinnen? 7. Is het mission statementontwerp beknopt? 8. Houdt het mission statementontwerp rekening met de voorkennis van de lezer? 9. Heeft het mission statementontwerp een logische structuur? 10. Maakt het mission statementontwerp veelvuldig gebruik van hoogdravende metaforen? 26

27 Het formuleren van een mission statement werkblad Bepaal aan de hand van de onderstaande tabel of het aangeraden is het mission statementontwerp met bepaalde (vertegenwoordigers van) stakeholders te bespreken. Neen Ja Contactpersoon Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten Partners Regulerende overheden Raad van bestuur 27

28 Het formuleren van een mission statement werkblad 10 Werkblad 10 Finaliseer het mission statement 10.1 Analyseer de gevens van het reflectie- en terugkoppelingsproces. Verfijn indien nodig het mission statement. Noteer het herwerkte mission statement Gebruik de onderstaande vragen om het mission statement te evalueren. Schaaf bij waar nodig. JA NEEN 1. Beknoptheid Is het mission statemen zo beknopt mogelijk geformuleerd? Overstijgt de ambitie wat schijnbaar mogelijk is? 2. Ambitie Is de inhoud van het mission statement eerder wenselijk dan haalbaar? Is het mission statement concreet geformuleerd? 3. Bereikbaarheid Kunnen de partijen die nodig zijn voor de realisatie van het mission statement worden gemobiliseerd? Kan men het redelijkerwijs (politiek) oneens zijn met de inhoud van het mission statement? 4. Kritiek en spanning : Getuigt het mission statement van keuzes en gemaakte trade-offs? 28

29 Het formuleren van een mission statement werkblad Noteer het definitieve mission statement Noteer de beslissingen die genomen zijn met betrekking tot de implementatie en communicatie van het mission statement. Procesfase Verantwoordelijke Rapporteert aan Timing Ontwikkeling implementatieplan Ontwikkeling communicatieplan 29

30 Het mission statement daadkrachtig implementeren werkblad 11 Werkblad 11 Synchroniseer de strategie en de organisatie met het mission statement 11.1 De onderstaande vragen peilen naar de mate waarin de organisatie afgestemd is op het mission statement. Duid voor elke uitspraak aan in welke mate u ermee akkoord gaat. ( 1 = helemaal niet akkoord, 7 = Helemaal akkoord) Helemaal niet akkoord Niet akoord Een beetje niet akkoord Neutraal Een beetje akkoord Akkoord Helemaal akkoord 1. De sleutelelementen van het mission statement zijn vertaald in meetbare indicatoren Managers weten hoe goed hun afdeling scoort op de sleutelcriteria ontleend aan het mission statement De organisatie bevraagt stakeholders over sleutelcriteria ontleend aan het mission statement De scores op sleutelcriteria ontleend aan het mission statement staan ter beschikking van de medewerkers Het management beloont managers als ze scoren op sleutelcriteria ontleend aan het mission statement Het management beloont medewerkers als ze bijdragen tot het realiseren van sleutelcriteria ontleend aan het mission statement De organisatie beschikt over rituelen/symbolen om medewerkers te belonen die bijdragen tot de realisatie van het mission statement Sleutelcriteria ontleend aan het mission statement worden gebruikt om medewerkers te evalueren Het management verduidelijkt het mission statement aan de medewerkers Het management verduidelijkt het mission statement tijdens aanwervingsprocedures Het management verduidelijkt aan de medewerkers hoe beslissingen kaderen in het mission statement Het management gebruikt het mission statement om strategische beslissingen te verduidelijken aan stakeholders

31 Het mission statement daadkrachtig implementeren werkblad Het management verduidelijkt het mission statement aan de stakeholders van de organisatie De organisatiestructuur laat toe om het mission statement maximaal te realiseren De informatie- en communicatiestructuren binnen de organisatie stimuleren de realisatie van het mission statement TOTAALSCORE Vraag 1 tot 4 Mate van afstemming van het performantiemeetsysteem Vraag 5 tot 8 Mate van afstemming van het beloningsysteem Vraag 9 tot 11 Mate van afstemming van communicatie naar medewerkers Vraag 12 tot 13 Mate van afstemming van communicatie naar stakeholders Vraag 14 tot 15 Mate van afstemming van organisatiestructuur EVENTUELE KNELPUNTEN Mate van afstemming van het performantiemeetsysteem Mate van afstemming van het beloningsysteem Mate van afstemming van communicatie naar medewerkers Mate van afstemming van communicatie naar stakeholders Mate van afstemming van organisatiestructuur 31

32 Het mission statement effectief en efficiënt communiceren werkblad 12 Werkblad 12 Ontwikkel een mission statementcommunicatieplan 12.1 Het ontwikkelen van een mission statementcommunicatieplan vereist ervaring en expertise. Benoem en omschrijf de binnen de onderneming aanwezige competenties en expertise inzake communicatieplanning. Benaming van de expertise /competentie Omschrijving Beslis op basis van bovenstaande of de organisatie nood heeft aan externe begeleiding om een mission statement communicatieplan te ontwikkelen. Kruis je antwoord aan. JA NEEN 32

33 Het mission statement effectief en efficiënt communiceren werkblad Duid in de onderstaande tabel aan naar welke stake holders je het mission statement wil communiceren en met welk oogmerk. Stakeholder Kenmerken stakeholder Oogmerk Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten/cliënten Partners Regulerende overheden Raad van bestuur 33

34 Het mission statement effectief en efficiënt communiceren werkblad Eens bepaald is naar welke stakeholder we willen communiceren en met welk oogmerk, dienen we de middelen te selecteren die ons zullen toelaten om de gestelde doelstellingen te realiseren. Duid in de onderstaande tabel de gewenste doelgroep-middelen combinaties aan. MIDDELEN DOELGROEPEN Gesprek Brief Persbericht Nieuwsbrief Infomeeting Vraag- en antwoordsessies Posters Leden van het topmanagement Leden van het middle management Leden van het lager management Andere medewerkersgroepen Klanten Partners Regulerende overheden Raad van Bestuur Bron : ( t Lam, 2008) 34

35 Het mission statement effectief en efficiënt communiceren werkblad Giet de informatie uit de vorige tabellen in een duidelijk communicatieplan. Communicatiemoment Verantwoordelijke Communicatiemiddelen en/of actie Benodigde tijd Kosten (euro) Doelgroep(en) Timing 35

36 Bijlage gebruik concurrerende waardenmodel Ik vind het mission statement van Helemaal niet Een beetje Heel erg 1. aannemelijk gefocust creatief krachtig origineel realistisch geloofwaardig rechtuit open grensverleggend exact getuigt van inzicht precies visionair interessant aantrekkelijk

37 Bijlage gebruik concurrerende waardenmodel 17. logisch duidelijk innovatief effectief scherpzinnig besluitvaardig nauwgezet praktisch betrouwbaar accuraat welingelicht gestructureerd informatief eerlijk actiegericht technisch correct overtuigend opmerkzaam

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid

Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid Doelstelling De bedoeling van deze brochure is u de nodige informatie aan te reiken om u op weg te zetten en een leidraad te geven bij het situeren, organiseren

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie