Website hoofdstuk 4 ICT en mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Website hoofdstuk 4 ICT en mensen"

Transcriptie

1 Website hoofdstuk 4 ICT en mensen Doelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: door middel van een voorbeeld aangeven hoe door ICT de context en de inhoud van werk kan veranderen; hoe aan de hand van het taakverrijkingsmodel kan worden bepaald wat de invloed van ICT kan zijn op taken van mensen; uitleggen hoe door een sociotechnische benadering parallel rekening kan worden gehouden met technische en met sociale systeemeisen; analyseren hoe invoering van ICT machtsverhoudingen kan beïnvloeden; uitleggen door welke factoren de acceptatie van informatiesystemen kan worden beïnvloed; een ICT-systeem herformuleren op een wijze die weerstand vermindert en acceptatie verhoogt; gevolgen van de invoering van ICT-systeem voor mensen en organisaties analyseren; weerstand tegen ICT beoordelen en maatregelen formuleren om de acceptatie van ICT in een organisatie te bevorderen; van een bepaalde organisatiecultuur beargumenteren welke vormen van ICT daar bij passen en wat te verwachten reacties zijn bij een misfit tussen cultuur en ICT. Begrippen - taakverrijkingsmodel: variëteit, identificatie, significantie, autonomie, feedback in relatie met ICT - ehrm - kennisfit, psychologische fit, efficiencyfit, taakstructuur fit en ethische fit - weerstand tegen ICT vanuit mens, systeem en interactie - acceptatie van systemen - Technology Acceptance Model: gebruiksgemak, gebruiksnut, externe stimulus, cognitieve respons, affectieve respons, gedragsrespons - acceptatie van innovaties - relatief voordeel (relative advantage); - mogelijkheid om de innovatie te begrijpen en toe te passen (complexity) - uitprobeerbaarheid van de innovatie (triability) - compatibiliteit met huidig gedrag (compatability) - waarneembaarheid van de innovatie voor anderen (observability) - culturele invaliditeit - bedrijfscultuur online 1

2 Case Twee adviesbureaus implementeren Lotus Notes Vragen 1 Welke motieven kunnen mensen hebben om een informatiesysteem wel of niet te gebruiken? Baseer het antwoord mede op deze casebeschrijving. 2 Wat zijn de implicaties van deze motieven voor managers en ontwerpers? 3 Hoe kan de acceptatie bij bureau B verhoogd worden? Doe hiervoor een aantal suggesties die gerelateerd zijn aan het wegnemen van oorzaken van de weerstand. Bij deze casebeschrijving hangt gebruik sterk samen met de cultuur van de organisatie. Deze wordt onder meer gevormd door in het verleden opgebouwde waarden en normen, die betrekking hebben op de waarde van samenwerking, individueel of collectieve prestatie enz. Bij bureau A wordt een brede taakopvatting en samenwerkingsgerichtheid gewaardeerd. Ook is er reeds een cultuur ontwikkeld van ICT gebruik om samenwerkingsprocessen te ondersteunen. Deze cultuur is uiteraard veel receptiever naar Lotus Notes dan de individuele prestatiecultuur van Bureau B. Implicaties voor managers en ontwerpers is dat succesvolle invoering van systemen samenhangt met het inschatten van de cultural fit en het laten samengaan van invoeringstrajecten met andere organisatieveranderingen tot een samenhangend geheel. Dit is vooral belangrijk wanneer sprake is van een mogelijke misfit. Bij bureau B kan indien men dat wenst- maatregelen nemen om samenwerking en kennisdeling te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door tijdens wekelijkse lunchbijeenkomsten projecten te bespreken, kennisdeling te belonen en projectgroepen samen te stellen en te laten rouleren. Een dergelijk fundamenteel veranderingsproces kan overigens jaren duren en vergt een zeer gecommiteerd management en een consequente en coherente lijn. Toepassing 4.1 Geef voorbeelden van upgrading, downgrading en dualisering. Welke trend is volgens jouw subjectieve inschatting het sterkst? Motiveer je antwoord. Welke trend is in de organisatie waarin je werkzaam bent het sterkst? Motiveer je antwoord. Upgrading is zichtbaar bij financiële dienstverleners indien verwerkingsprocessen worden geautomatiseerd en in verhouding meer adviseurs en accountmanagers nodig zijn. Downgrading vindt plaats indien een kennissysteem in de medische sector het mogelijk maakt dat lager opgeleide (para)medici beslissingen nemen die voorheen door artsen werden genomen. Bij het AMC in Amsterdam is een systeem ingevoerd dat de inzet bij calamiteiten bepaald. Hierdoor zijn in controlekamer een minder hoog opgeleide bemensing nodig. Geef van onderstaande trends voorbeelden vanuit je eigen waarneming: Aanwezigheid en directe supervisie naar resultaatverantwoordelijkheid. 2

3 Veel commerciële medewerkers, zoals vertegenwoordigers en binnendienstmedewerkers, worden primair afgerekend op resultaten. Hierdoor neemt de span of control van managers enorm toe. Opkomst van kenniswerkers. Toename van freelancers, adviseurs en thuiswerkers is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Case Invoering zorgnummer laat op zich wachten Vragen 1 Waarom is de automatiseringspraktijk binnen de zorgsector weerbarstig? Deze praktijk is weerbarstig omdat vele autonome partijen kunnen beslissen om wel of niet te participeren in een dergelijk project. Iedere partij overweegt vanuit een eigen afweging wel of niet deel te nemen. Indien een bepaalde partij domineert in zo n project, is de kans groot dat andere partijen vertragen of afhaken. 2 Hoe kunnen automatiseringsinitiatieven voor artsen en specialisten vanuit het taakverrijkingsmodel en het Ethics-perspectief beschouwd worden? Veel automatiseringsinitiatieven in de zorg zijn gericht op het versterken van de managementfunctie: managers van ziekenhuizen en verzekeraars willen meer grip krijgen op de bedrijfsprocessen. Dergelijke initiatieven gaan vaak ten koste van de taken van (para)medici. Zij dienen meer tijd te steken in registraties en administraties zonder dat ze daarbij zelf een rechtstreeks belang hebben. Op al de genoemde punten van het taakverrijkingsmodel kan dan negatief gescoord worden. 3 Op welke punten treedt precies invaliditeit op en welke maatregelen bepleit je? Indien bij automatiseringsprojecten in de zorg worden bekeken in hoeverre de taken van artsen, paramedici en verzorgers wordt verrijkt, door versterking van de variëteit, de identificatie, de feedback, de significantie en de autonomie is de kans groter dat men actief participeert en daadwerkelijk van de systemen gebruik maakt. Case Van Muylenburg BV Van Muylenburg is een case die bestaat uit drie delen. Deel I is in het boek weergegeven. De case werkt het beste wanneer deelnemers na deel I deel II aangeboden krijgen. Dit deel schetst de situatie na de implementatie van het betreffende systeem. Hierna vormt deel III de afsluiting. Deelnemers moeten bij dit deel een principiële keuze maken hoe het project dient te worden voortgezet of afgerond. Vragen: 1 Welke belangengroepen onderken je bij de ontwikkeling en invoering van dit systeem? 2 Wat zijn per belangengroep de belangrijkste winst- en verliespunten? Zijn er dus winnaars en verliezers? 3 Hoe schat je de slaagkansen van dit project in vanuit organisatorisch perspectief? 4 Wat zijn de veranderingen op de terreinen processen, taken, structuur, cultuur, mensen en macht na de invoering van dit systeem? 5 Welke organisatieveranderingsstrategieën bepleit je in dit geval? 3

4 De caseuitwerking is gemaakt door Jeroen Lantzendorffer en Martin Neimeijer Van Muylenburg BV is een middelgroot industrieel bedrijf met meer dan twintig afdelingen waar verschillende bewerkingen worden verricht. Elke afdeling bestaat uit vijftig tot honderd medewerkers en wordt geleid door een chef. Iedere afdeling heeft een eigen onderhoudsafdeling. Iedere onderhoudsafdeling werkt in principe voor haar eigen afdeling, echter, bij calamiteiten helpt men elkaar. Dit betekend soms een piekbelasting maar rustige uren komen ook voor. De directie wil een informatiesysteem laten ontwerpen om de efficiency van de onderhoudswerkzaamheden sterk te verbeteren. Dit informatiesysteem moet er voor zorgen dat alle onderhoudstaken die moeten worden uitgevoerd elektronisch beschikbaar zijn. De taken worden vervolgens gerangschikt naar belangrijkheid. Vervolgens kan deze informatie door de onderhoudsmedewerkers uit de computer worden gehaald en dan kan de medewerker aan de slag. Zo kan het systeem bij kritische storingen direct voor informatie zorgen die ban belang is om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Een ander doel van het systeem is om de overcapaciteit op de ene onderhoudsafdeling en de ondercapaciteit op de andere afdeling te egaliseren door capaciteit van elkaar te lenen. Er zijn in deze case veel belangengroepen te onderscheiden bij de ontwikkeling en invoering van het nieuwe informatiesysteem ter verbetering van het onderhoudsproces: het management, het softwarehuis, de onderhoudschefs, de onderhoudsmedewerkers, de afdelingschefs, de afdeling financiën en de afdeling informatievoorziening. Per belangengroep zal hieronder de belangrijkste winst en/of verliespunten worden weergegeven. Tevens zal per belangengroep de mate van invloed worden aangegeven op de invoering van het informatiesysteem. Management Het management zal voor de implementatie zijn, uit de informatie in de casus wordt duidelijk gemaakt dat de kosten van het tegenwoordige onderhoud en de planning hiervan voor het management een doorn in het oog zijn. Zij zal dus proberen om het systeem door te voeren om de in hun ogen nodige kostenbesparingen door te voeren. Dit zijn grote besparingen voor het management, omdat de bijna tweehonderd medewerkers van de onderhoudsafdeling vaak overuren uitbetaald krijgen. Dit komt voornamelijk omdat deze onderhoudsmedewerkers vaak moeten werken wanneer de normale productie stil ligt, zodat ze het normale productieproces niet storen. Hierdoor hebben ze op de normale werktijden, wanneer de productie loopt niet veel te doen, met uitzondering van calamiteiten en schoonmaakwerk. Het management zal dus achter de invoering van het systeem staan om de efficiency te verbeteren en de kosten aanzienlijk te reduceren. Deze belangengroep zal een redelijk grote invloed hebben op de invoering van het informatiesysteem. Uiteindelijk hebben zij de beslissingsbevoegdheid. Softwarehuis Het softwarehuis dat belast is met het ontwerp van het informatiesysteem heeft geconstateerd dat de wensen van het management haalbaar zijn en binnen het budget. Het lijkt waarschijnlijk dat deze belangengroep voor de invoering van het informatiesysteem is. Het is voor het softwarehuis een haalbaar project en zij verdienen er geld mee. Het softwarehuis is de enige belangengroep in deze case, die een externe groep is. De andere belangengroepen maken allemaal deel uit van de organisatie Van Muylenburg BV. Hieruit kan worden afgeleid dat het softwarehuis niet veel invloed op de beslissingen kan uitoefenen. Zij zijn afhankelijk van Van Muylenburg BV of het project wel of niet doorgaat. 4

5 Onderhoudschefs Voor de onderhoudschefs gaat waarschijnlijk veel veranderen. Nu hebben ze nog een eigen afdeling waar ze iedereen aansturen. Zij hebben dus veel autoriteit binnen het bedrijf Van Muylenburg BV. Als de invoering van het informatiesysteem doorgaat zal er veel van die autoriteit verloren gaan voor de onderhoudschefs. De planning wordt namelijk overgenomen door het informatiesysteem. Ook is het mogelijk dat, door de verbetering van de planningstaken, onderhoudsafdelingen verdwijnen. Dit is natuurlijk niet in het belang van de onderhoudschefs. Een ander gevaar voor de onderhoudschefs is dat na de invoering minder chefs nodig zijn. Dit kan leiden tot het schrappen van banen. Zij zullen daarom ook niet erg positief tegen de invoering van het informatiesysteem staan. De onderhoudschefs hebben redelijk veel invloed op de manier waarop het informatiesysteem eruit zal zien. Zij beschikken namelijk over de kennis die nodig is bij het ontwerp van de programmatuur en ze weten exact wat er per onderhoudstaak aan informatie nodig is om het onderhoudsproject goed te kunnen plannen. Onderhoudsmedewerkers Ook voor de onderhoudsmedewerkers zal er veel gaan veranderen met de invoering van het informatiesysteem. Zowel positief als negatief. Het positieve voor de onderhoudsmedewerkers is dat door middel van de invoering van het informatiesysteem het onderhoud beter gepland wordt zodat zij niet meer zoveel overuren hoeven te maken, zoals nu het geval is. Dit is uit sociaal oogpunt een positief aspect voor de onderhoudsmedewerkers. Aan de andere kant kunnen de onderhoudsmedewerkers dit ook ervaren als een verlies van inkomsten doordat zij minder overuren maken en dus minder uitbetaald krijgen. Tevens is er een kans dat door de verbetering van de efficiency van het onderhoudsproces er banen worden geschrapt. Doordat de bezetting van de onderhoudsmedewerkers beter gepland kan worden zijn er minder medewerkers nodig. Ook leidt dit nieuwe informatiesysteem tot veranderingen in de werkplek. Op dit moment heeft iedere onderhoudsmedewerker een eigen afdeling war hij het onderhoud verricht. Als gevolg van het nieuwe informatiesysteem kan de medewerker op meerdere afdelingen terechtkomen om onderhoud te verrichten. Deze roulatie van afdelingen kan door de medewerker worden gezien als het verlaten van zijn eigen clubje. Hij behoort nu als het ware tot een bepaalde subcultuur en zou in de toekomst in andere subculturen terecht kunnen komen. Dit alles zal natuurlijk door de onderhoudsmedewerkers als uitermate negatief worden ervaren. De onderhoudsmedewerkers hebben redelijke invloed op de invoering omdat zij een grote groep vertegenwoordigen. Maar uiteindelijk heeft het management wel de bevoegdheid om koste wat het kost het systeem door te voeren. Afdelingschefs De afdelingschefs zullen positief tegenover de invoering van het systeem staan. Doordat de onderhoudswerkzaamheden beter gepland worden zal de performance van hun afdeling omhoog gaan. Zij zullen met een betere regelmaat en met minder of kortere storingen kunnen produceren. De processen van de afdelingen zullen efficiënter verlopen en door minder storingen komt het productieproces minder vaak stil te liggen. De afdelingschefs zullen weinig invloed hebben op de invoering, omdat het een ondersteunend proces is van het productieproces, waar ze maar zijdelings mee te maken hebben. De Afdelingschefs zijn meer een klant van de onderhoudsafdeling. Afdeling Financiën De afdeling financiën in nauw betrokken bij de ontwerpfase van het informatiesysteem. Zij zullen moeten aangeven of het project financieel haalbaar is. Zij zullen omtrent de haalbaarheid het management moeten informeren. Zij kunnen dus indirect redelijke invloed 5

6 uitoefenen. Waarschijnlijk hangt het de hele invoering van het project af van de uitkomsten die de afdeling financiën aandraagt omtrent kostenbesparingen en de kosten van het project. Afdeling informatievoorziening en automatisering De afdeling informatievoorziening en automatisering is nauw betrokken bij de invoering van het informatiesysteem. Deze afdeling zal het systeem na aflevering door het softwarehuis moeten onderhouden. Hierdoor zal deze afdeling volgens het hoofd drie extra werknemers nodig hebben. Deze afdeling zal waarschijnlijk zeer positief tegenover de invoering van het systeem staan. Ten eerste krijgen ze meer werknemers dus meer invloed in de organisatie. Tevens worden alle onderhoudswerkzaamheden afhankelijk van het informatiesysteem. Daardoor krijgt de afdeling informatievoorziening en automatisering veel macht in de organisatie. Ook wordt hen het werk makkelijker gemaakt doordat alle computers op een mainframe worden aangesloten. Dit is volgens het hoofd van deze afdeling een ideale oplossing. Nu alle belangengroepen zijn beschreven kan door middel van een figuur in kaart worden gebracht welke groepen het project steunen en welke groepen er weerstand tegen zullen hebben. Deze figuur is uiteraard indicatief. De donkere cirkels vertegenwoordigen een grotere invloed in de invoering. Softwareh. Management Afd. info Grote steun Steun Afd. chefs Afd. Finan. Weerstand Onderhoudschefs Onderhoudsmedewerkers Grote Weerstand Belangengroepanalyse. Nu zal worden behandeld welke strategieën het management het beste kan gebruiken om het proces van invoering zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Om een strategie te kunnen bepalen zal er eerst een opsomming worden gegeven van de mogelijke problemen die in het bovenstaande stuk zijn aangegeven. Deze problemen zijn voornamelijk te vinden bij twee belangengroepen, namelijk de onderhoudschefs en de onderhoudsmedewerkers. De verwachte weerstandsproblemen zijn voor de onderhoudschefs: Verliezen van autoriteit. Banen die kunnen worden geschrapt. (onzekerheid over de toekomst) 6

7 De verwachte weerstandsproblemen voor de onderhoudsmedewerkers zijn: Schrappen van banen (onzekerheid over de toekomst) Minder inkomen door vermindering van overuren. Cultuurverschillen. Het moeten werken in andere subculturen (andere afdelingen). De verwachte problemen zijn te onderscheiden in twee hoofdproblemen, namelijk onzekerheid met betrekking tot de toekomst (autoriteit en financieel) en culturele invaliditeit. Er zijn drie verschillende perspectieven die de weerstand verklaren. Deze zijn: Mens: weerstand komt door persoonskenmerken. Systeem: weerstand komt door technische problemen. Interactie: weerstand komt door politieke problemen. In deze case is vooral sprake van het interactieperspectief. Mogelijkheden om de interactie weerstand weg te nemen zijn veelzijdig. Het is duidelijk dat mens en systeemverandering weinig uithaalt. Om de weerstand te verminderen worden de volgende adviezen gegeven. Onderhandel over systeemspecificaties. Men zou kunnen bekijken of het mogelijk is dat de onderhoudswerkzaamheden zo gepland worden dat de onderhoudsmedewerker voornamelijk op zijn eigen afdeling aan het werk gezet wordt en met uitzondering op andere afdelingen. Los organisatorische problemen eerst op. Het management zou kunnen overwegen om voordat de invoering van het informatiesysteem daadwerkelijk gebeurt, de onderhoudswerknemers alvast te laten wennen aan andere afdelingen, bijvoorbeeld door middel van een vorm van roulatie. Financiële of andere incentives. Zorg dat de medewerkers hun verlies van overuren op een ander manier gecompenseerd krijgen. Pas taken en functies aan. Het management zou kunnen overwerken om de onderhoudschefs in het nieuwe systeem een taak te geven zodat zij nog steeds autoriteit hebben binnen de organisatie. Bijvoorbeeld als het systeem als output de te verrichten werkzaamheden heeft, dat de chefs de werkzaamheden kunnen verdelen over de desbetreffende medewerkers. Ook zouden zij een belangrijke rol kunnen vervullen bij het aanleveren van de input voor het informatiesysteem. Case Van Muylenburg deel II Het systeem is ontworpen zoals het is beschreven in deel I. De projectleiding heeft getracht de participatie van onderhoudsafdelingen en andere afdelingen zo groot mogelijk te laten zijn. Alle twintig afdelingen werden hierbij betrokken. Door middel van nieuwsbrieven trachtte men alle belanghebbenden van de voortgang op de hoogte te houden; men werd op overlegbijeenkomsten uitgenodigd als dat nodig was. Toch was de feitelijke participatie niet groot. De deelname kon 'informerend' worden genoemd. Zowel afdelingschefs als veel onderhoudschefs hadden een houding van 'we zien wel', 'ze maken er maar wat moois van'. 7

8 Technisch bleek het systeem ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht was. Bij het ontwerpen van een onderhoudsschema blijkt iedere dag een deskundige nodig te zijn om de schema's te controleren en eventueel bij te stellen. Eén van de onderhoudschefs (dhr. Slijtmans) krijgt deze functie, hetgeen een promotie inhoudt. Deze wordt daarmee verantwoordelijk voor het onderhoudsbeleid en krijgt een fulltime functie op de administratie. Toch, na 1 jaar ontwerpen en bouwen (30% meer dan begroot) en na 4 mln. aan kosten (begroot: 3,5 mln.), is het systeem gereed. Vanaf het moment van invoering van het systeem doen zich grote problemen voor: - frustraties bij afdelingen die niet een hoge prioriteit bij onderhoudsopdrachten krijgen; - frustraties bij onderhoudsafdelingen die naar 'onbekende' afdelingen moeten op bij te springen; - onderhoudschefs voeren irreële eisen in om reële wensen gehonoreerd te krijgen; - onderhoudsmedewerkers worden in teams geplaatst met mensen die ze niet kennen en waarmee ze niet goed kunnen (of willen) samenwerken; - de onderhoudsproductiviteit per werknemer daalt drastisch - dhr. Slijtmans meldt zich vier weken na invoering ziek; zijn dokter heeft twee maanden absolute rust voorgeschreven. Vragen 5 Analyseer de ontstane situatie; hoe leg je de relatie met je analyse van deel I? 6 Wat raad je de directie aan te doen in de gegeven situatie? Case Van Muylenburg deel II De directie is over de ontstane situatie rondom het dossier 'onderhoudsinformatie-systeem' (OIS) in spoedberaad bijeen. Er liggen drie voorstellen op tafel waarover besloten moet worden. De voorstellen komen globaal op het volgende neer: Voorstel 1 Het nieuwe informatiesysteem wordt onmiddellijk op non-operationeel gesteld. De oude situatie keert terug en een task-force van onderhoudschefs, afdelingschefs en directie gaat binnen twee maanden de ontstane situatie evalueren en een nieuw plan van aanpak ontwikkelen. Voorstel 2 Een interim-manager volgt Slijtmans tijdelijk op en krijgt tevens als taak de ontstane problemen op te lossen. Hierover dient hij de directie wekelijks te rapporteren. Voorstel 3 Alle afzonderlijke onderhoudsafdelingen worden opgeheven. Op centraal niveau komt een nieuwe 'company-wide' onderhoudsafdeling. De problemen zijn ontstaan door de 'hokjesgeest'. Die hokjes moeten dus opgeruimd worden. Dit is een organisatorische maatregel die past bij het centrale systeem. In de huidige situatie past de organisatie niet bij het ontworpen systeem. Er komt een vacature 'maintenance-manager'. Vraag Evalueer de voorstellen en maak een keuze. 8

9 In hoofdstuk 1 zijn de volgende opties bij organisatorische invaliditeit weergegeven (tabel 1.2). Probeer de validiteit te verbeteren Accepteer de invaliditeit A Verander de organisatie zodat die bij het nieuwe systeem past. B Verander het systeem zodat het beter bij de bestaande organisatie past C Verander zowel het systeem als de organisatie zodat deze naar elkaar toegroeien D Verander niets en laat de invaliditeit voortduren E Stop de systeemimplementatie en breek het project af Tabel 1.2 Opties bij organisatorische invaliditeit Door middel van deze case kunnen de deelnemers de drie voorstellen relateren aan deze tabel. Toepassing 4.3 Analyseer de tekst uit dit hoofdstuk Invoering zorgnummer laat op zich wachten (p. 165). Geef aan of de moeizame voortgang van het project kan worden verklaard vanuit de mens, vanuit het systeem of vanuit de interactie. Vanuit de mens oorzaak kan de weerstand verklaard worden door onervarenheid en onbekendheid van zorgverleners met geautomatiseerde systemen. Vanuit het systeem ligt de oorzaak van onverschilligheid en weerstand bij de onduidelijkheid van het systeem en de vaagheid van de mogelijke voordelen die het biedt voor betrokkenen. Vanuit de interactie wordt het zorgnummer door bepaalde partijen gezien als een middel van overheid, zorgverzekeraar en managers om de controle op zorgprocessen te vergroten, ten koste van de autonomie en de vrijheid van zorgverleners. Toepassing 4.4 Politie negeert databank 1. Welke partijen hebben een belang of een relatie met dit systeem? Partijen zijn onder meer de maatschappij, de minister, politiecommissarissen, gebruikers, slachtoffers en zedenmisdadigers. 2. Wat is het belang van iedere partij? (gepercepieerde voor- en nadelen) Algemene belang van alle genoemde partijen (met uitzondering van de laatsten) is het oplossen van zedenmisdrijven. Politici hebben daarbinnen belang bij snelle oplossingen op het moment dat er ophef is over een concreet misdrijf. Politiecommissarissen hebben vooral 9

10 belang bij snelle oplossingen bij concrete misdrijven in het eigen district. De maatschappij heeft weer geen boodschap aan districten en korpsen, net zomin als slachtoffers. 3. Verklaar het geringe gebruik van dit systeem vanuit het model van Rogers en andere relevante theorie uit dit hoofdstuk. Het relatief voordeel van het invoeren van een concreet geval is klein omdat dit concrete geval niet wordt opgelost door invoer. De compatibiliteit is laag omdat men dit niet gewend is. Het gaan om een moeilijk systeem waarmee het lastig oefenen is en de waarneembaarheid voor anderen is beperkt. In termen van Rogers is dit dus een innovatie die laag scoort en dus moeilijk geadopteerd zal worden. 4. Geef mogelijke oorzaken van het succes van hetzelfde systeem in Canada. In Canada heeft men het zelf ontwikkelt, het past daardoor wellicht ook beter bij de Canadese cultuur. Ook heeft men daar wellicht incentives gebruikt die effectief bleken. Zie vraag Geef vanuit deze analyse diverse mogelijke maatregelen om het gebruik van het systeem te bevorderen Men zou korpsen kunnen betalen voor complete invoer van een misdrijf. Men kan agenten ervoor belonen. Trainingssessies en verplichte workshops organiseren. Korpschefs belonen voor invoer. Men moet de spiraal doorbreken die maakt dat invoer niet het directe eigenbelang dient. Case Systeemimplementatie bij huisartsen: het elektronisch voorschrijfsysteem Vragen: 1 Analyseer deze case vanuit het taakverrijkingsmodel en vanuit de fits van de Ethicsmethode. 2 Hoe kun je naar deze case kijken vanuit de verspreiding van innovaties en vanuit het TAM-model? 3 Welke belangengroepen zijn bij deze case te onderkennen en hoe zijn de belangen te beschrijven? 4 Op welke wijze kunnen huisartsen van steun of weerstand blijk geven? 5 Geef suggesties hoe dit EVS succesvol geïmplementeerd zou kunnen worden. Case Cultuur en ICT bij een adviesbureau Vragen 1 Wat betekenen de veranderingen voor het werk van de consultants? 2 Hoe zal de reactie van de consultants naar verwachting zijn? Gebruik daarvoor ook het model opties bij culturele invaliditeit. 10

11 3 Welke cultuurverandering vindt plaats in termen van het model van Cooper, dat hieronder uiteen wordt gezet? 4 Is ICT een goed middel om een bepaalde cultuur te veranderen in de gewenste richting? Welke andere middelen zijn hier eventueel voor beschikbaar? 1) Consultants moeten op een meer geformaliseerde en gestandaardiseerde wijze hun werk doen. Het belang van persoonlijk contacten en de autonomie nemen af. Voor sommigen zal scholing noodzakelijk zijn om van bepaalde benadering kennis te nemen. Het geheel schetst een drastische verandering in werkwijze, attitude en know-how. 2) Wanneer deze verandering drastisch, snel en onbegeleid wordt doorgevoerd mag worden aangenomen dat dit leidt tot weerstand, ontslag, wegvloeiing van consultants die de traditionele werkwijze aanhangen. 3) De organisatie verandert van een human relations cultuur naar een stabiliteits/ productiviteitscultuur (zie figuur 4.10, p. 187). 4) Mijn mening is dat ICT één van de middelen kan zijn om een organisatie te veranderen. Dit middel moet dan echter gecombineerd worden met andere middelen om werkelijk tot de gewenste verandering te komen. Die andere middelen kunnen liggen op het vlak van participatie, educatie, incentives, structuur/cultuurverandering, werkprocesverandering enz. Toepassing 4.5 Bepaal voor een jou bekende organisatie binnen welk cultuurtype deze het beste valt te plaatsen. Geef tevens aan welke ICT-systemen men gebruikt en in hoeverre die passen bij de cultuur van die organisatie. Deze opdracht nodigt uit om figuur 4.10, het model van Cooper toe te passen op een concrete organisatie. In veel gevallen zal men komen tot een gemengd beeld, omdat veel organisaties diverse culturen verenigen. Het is in dit verband van belang om de relatie te leggen tussen de cultuur en de ICT-systemen die deze cultuur versterken of juist bedreigen. Discussie- en verwerkingsvragen 1) Op welke manieren veranderen informatiesystemen de context en de inhoud van werk? Pas deze vraag toe op jezelf. Gebruik hierbij ook een concreet voorbeeld en vraag je bijvoorbeeld af hoe internet en je werk hebben veranderd. Zijn de veranderingen te beschouwen als positief of negatief? Met name het gebruik van kan in dit verband leiden tot boeiende discussies over de vraag of communicatie verbeterd of verslechterd en in hoeverre dit middel tijd bespaart. Een andere vraag is in hoeverre managers gebruik (moeten) maken van ICT om hun werk goed te doen. 11

12 2) Verzamel voorbeelden hoe ICT heeft geleid tot veranderingen van taken en functies. Gebruik het taakverrijkingsmodel om de veranderingen te benoemen. Is er sprake van taakverrijking of taakverarming? Voorbeelden van bepaalde beroepen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Bijv.: call-center agents, redacteuren/journalisten, managers, ontwerpers. 3) Waarom wordt bij veel ICT-projecten weinig aandacht besteed aan de effecten van het systeem op mensen en het werk van mensen? ICT-projecten worden doorgaans gerelateerd aan verhoging van efficiëncy of effectiviteit. Technische complexiteit vraagt doorgaans veel aandacht van de projectleiding en projectmedewerkers, die te koste gaat voor aandacht voor de human factors. Deelnemers van automatiseringsprojecten zijn vaak niet opgeleid in het managen en behandelen van de kwaliteit van werkplekken. Een ander perspectief is dat ICT een middel is om de macht van een elite te vergroten en om die reden per definitie niet gericht is op de belangen van personen die niet tot die elite behoren. 4) In het geval van de Golden Triangle-case trachtte men de weerstand te reduceren door taakroulatie toe te passen. Medewerkers van het hoofdkantoor werden bij divisies geplaatst en omgekeerd. Denk je dat dit gewerkt heeft? Dit heeft niet gewerkt. Het management veronderstelde dat de oorzaak van de weerstand lag bij mens factoren, terwijl de werkelijke oorzaak lag in de interactie tussen het systeem en de organisatie. In dergelijke situatie veranderen mensen hun opvatting over het systeem zodra ze een andere functie krijgen: where you stand, depends on where you sit. 5) In het geval van Golden Triangle en Van Muylenburg worden informatiesystemen ingevoerd om organisaties te veranderen. Hoe beoordeel je deze veranderingsstrategie? Mijn mening is dat ICT één van de middelen kan zijn om een organisatie te veranderen. Dit middel moet dan echter gecombineerd worden met andere middelen om werkelijk tot de gewenste verandering te komen. Die andere middelen kunnen liggen op het vlak van participatie, educatie, incentives, structuur/cultuurverandering, werkprocesverandering enz. 6) Organisaties die verspreide locaties hebben proberen intranetten te gebruiken voor het vestigen en beïnvloeden van een bedrijfscultuur. Hoe kan het gebruik van dergelijke systemen bevorderd worden? Ben je optimistisch over de effectiviteit? Gebruik van intranet kan ondermeer bevorderd worden door potentiële gebruikers belanghebbende te maken. Sommige organisaties keren bijvoorbeeld alleen reisdeclaraties uit wanneer ze via het intranet worden ingediend. Ook kan het exclusief plaatsen van essentiële informatie op het intranet, bijvoorbeeld over loonsverhogingen of over interne vacatures, het gebruik in hoge mate versterken. Regels en procedures kunnen ook worden gebruikt om de toepassing van intranetten te bevorderen. Publicatie van bijv. vergaderverslagen, agenda s en beleidsnotities op het intranet kan het gebruik versterken. 12

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING A turn in Dutch long-term care as organizational change met een uitwerking voor zorgorganisatie Spes Bona Teun Wolters Working paper nr 2014/1 Wittenborg

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Voorwoord. Stan de Vree

Voorwoord. Stan de Vree Juli 2003 Nummer 4 Voorwoord De recente boekhoudschandalen bij Enron, MCI, Worldcom, Ahold en vele anderen stellen niet alleen de positie van de accountant ter discussie, maar ook de positie van het management

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Albert Boonstra Innoveren met informatietechnologie: een tweesnijdend zwaard

Albert Boonstra Innoveren met informatietechnologie: een tweesnijdend zwaard Informatietechnologie kan een krachtig middel zijn voor innovatie van producten, diensten en processen. Informatietechnologie kan concurrentievoordeel en mogelijkheid tot waardecreatie geven. Tegelijkertijd

Nadere informatie

De marketing van nalevingsgedrag

De marketing van nalevingsgedrag De marketing van nalevingsgedrag Hoe maatschappelijke marketing handhavingscommunicatie effectiever kan maken. 1 Marketing is the philosophical alternative to force. The marketer seeks to formulate a bundle

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Project C. Bazaarmodel. Extra Bijlagen. http://joshua.zutnet.org. versie 2.51

Project C. Bazaarmodel. Extra Bijlagen. http://joshua.zutnet.org. versie 2.51 1 Project C Bazaarmodel Extra Bijlagen versie 2.51 http://joshua.zutnet.org 2 Inhoud Bijlage-extra 1 Leeftijdsdiscriminatie... 3 Bijlage-extra 2 Once Upon a Water Planet... 11 Bijlage-extra 3 Open-Source

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

social media & arbeidsbemiddeling

social media & arbeidsbemiddeling social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie onder druk social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie markt onder druk inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Conceptueel kader 10 Sociale Media

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

Open source software en Culturele wenselijkheid

Open source software en Culturele wenselijkheid Master Thesis - Nieuwe Media en Digitale Cultuur Open source software en Culturele wenselijkheid Een onderzoek naar hoe bij gemeentelijke organisaties de besluitvormingsprocessen rond de aanschaf van software

Nadere informatie

Van vinding naar klant

Van vinding naar klant 13 Van vinding naar klant Een onderzoek naar de time-to-market drs. R.M. Braaksma drs. A. Bruins december 1998 Javastraat 42 2585 AP Den Haag tel 070-363 9922 fax 070-360 8992 e-mail: secretariaat@awt.nl

Nadere informatie