Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt"

Transcriptie

1 Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar

2 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving Probleem Oplossing De organisatie van de klachtendienst Inleiding Interne organisatie Opleiding Klachtenafhandelingsprocedure Voorbeeld van een klacht Controle en feedback Klachtenraad Het digitaal klachtenlogboek Quality Improvement Plan van Crosby Organisatorisch niveau Organisatorisch niveau STAP 1 Management Commitment STAP 2 Quality Improvement STAP 3 Quality Measurement STAP 4 Cost of Quality Evaluation STAP 5 Quality Awareness STAP 6 Corrective Action STAP 7- Ad Hoc Committee for the Zero Defects Program STAP 8 Supervisior Training STAP 9- Zero Defects Day Quality Improvement Plan van Crosby Operationeel niveau Operationeel niveau STAP 10 Goal Setting STAP 11 Error Cause Removal STAP 12 Recognition STAP 13 Quality Councils STAP 14 Do it over again Coördinatie en begeleiding van proces Kritische kwaliteitskenmerken Anticipation Communication Pagina 2

3 6.2.1 Externe communicatie Communicatie tijdens de dienst geleverd Interne communicatie Verticale communicatie Customer feedback Management Reliability Staff Attitudes Accessibilty Acties basismodel dienstverlening Burger Personeel Faciliteiten Management Organisatie Bronnen Pagina 3

4 1 Situatiebeschrijving 1.1 Probleem Het gemeentebestuur van Hasselt ontvangt regelmatig klachten van zeer uiteenlopende aard. Tot nog toe is de klachtenafhandeling van het gemeentebestuur van de stad Hasselt geen groot succes aangezien de klachten die binnenkomen niet snel en efficiënt worden opgevolgd. Er bestaat dan ook geen interne klachtendienst en klachten worden ofwel besproken tijdens de zitdagen van de burgemeester en de schepenen ofwel telefonisch of per doorgegeven aan de klachtencoördinator, die uiteindelijk overstelpt wordt met honderden klachten waardoor de burgers soms een half jaar moeten wachten alvorens hun klacht volledig is afgehandeld. Omdat op deze werking te veel kritiek is gekomen, heeft het gemeentebestuur in een vorige vergadering besloten om een doeltreffende klachtenlijn op te richten waar alle Hasselaren terecht kunnen met hun problemen. Het probleem waar de stad Hasselt in dit geval mee kampt, is het feit dat er geen afdeling binnen het stadhuis bestaat die zich bezighoudt met de klachten van de burgers. Er is dus momenteel nog een gebrek aan organisatie en structuur. De belangrijkste vraag die we ons dan ook moeten stellen is: hoe pakken we de interne werking concreet aan?. Wie staat in voor het noteren van de klachten? Aan wie worden ze doorgegeven? Wie verwerkt of behandeld ze vervolgens? Wie deelt het resultaat van het klachtenonderzoek mee aan de burgers?. 1.2 Oplossing Omdat de politieke wil van de betrokken ambtenaren aanwezig is om hier verandering in te brengen, heeft het gemeentebestuur van Hasselt besloten om een interne klachtendienst op te richten en hiervoor ook extra personeel aan te werven. Een mogelijke werking van deze afdeling ziet er als volgt uit: Twee fulltime bedienden staan in voor het noteren van de klachten, het onthaal van de burgers en het beantwoorden van de telefoons. Een overige parttime bediende ontfermt zich over de klachten die binnenkomen op het klachtenmeldpunt (online). Bovendien staat men als bediende ook in voor het meedelen van het resultaat van het klachtenonderzoek aan de burger. Hun kerntaak bestaat erin ervoor te zorgen dat de verschillende klachten bij de juiste afdelingen terechtkomen. Ook moeten zij de gemeentesecretaris verwittigen wanneer een klacht niet door de desbetreffende afdeling kan behandeld worden. Indien afdelingshoofd x echter weigert omwille van bijvoorbeeld persoonlijke redenen om een klacht te behandelen, dan is het de taak van de gemeentesecretaris om het afdelingshoofd erop te wijzen dat hij of zij zijn of haar job moet doen. Dit zou echter kunnen leiden tot onderlinge conflicten wanneer het afdelingshoofd ervan overtuigd is dat die meer te zeggen heeft over de Pagina 4

5 afdeling dan de gemeentesecretaris Wanneer men echter niet tot een akkoord komt, dan is het aan de verantwoordelijke schepen om tijdig in te grijpen. Om de burger zo doeltreffend mogelijk te kunnen helpen, moeten de 3 bedienden een goed inzicht hebben over welke klacht naar welke afdeling moet worden overgedragen en wie er dus uiteindelijk verantwoordelijk is voor de afhandeling ervan. Bovendien moet men goed op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheden van de verschillende schepenen en afdelingshoofden. Om het personeel van de klachtendienst al een heel eind op weg te helpen is het misschien interessant om een organigram van het gemeentebestuur ter beschikking te stellen, waarin de verschillende organen met hun namen en functies in vermeldt staan. Verder moeten de bedienden een opleiding krijgen die hen in staat stelt om moeilijke burgers te woord te staan en hen gerust te stellen. Hierbij zijn zelfbeheersing en inlevingsvermogen erg belangrijk. Ook moeten ze een communicatietraining volgen zodat ze over de juiste technieken en methodes beschikken om de Hasselaren verder te kunnen helpen. Niet enkel het personeel van de klachtendienst maar ook de afdelingshoofden, de schepenen, de gemeentesecretaris en de burgemeester zullen een cursus hoe kan ik klachten zo efficiënt mogelijk afhandelen moeten volgen. Het volgen van een communicatietraining is echter niet noodzakelijk aangezien zij niet meer rechtstreeks in contact komen met de klagende burgers. Pagina 5

6 2 De organisatie van de klachtendienst 2.1 Inleiding Tot voor kort kon men nauwelijks spreken van een georganiseerde en gestructureerde klachtenafhandeling waardoor de nood steeds hoger werd aan een duidelijke organisatie. In de veronderstelling dat de klachtendienst ondertussen wel bestaat, communiceert en informeert de gemeente de burger over de dienst via de website van de stad, het maandelijkse gemeenteblad en op het stadhuis zelf of via een folder die informatie geeft over de nieuwe afdeling binnen de organisatie. De afdeling zelf kan telefonisch, per mail, via een online formulier of mondeling geraadpleegd worden. 2.2 Interne organisatie Wat betreft de interne organisatie: aan het hoofd van de klachtenafdeling staat de burgemeester. Deze persoon heeft een leidinggevende functie en waakt erover dat de verschillende betrokken organen zoals de bedienden, de afdelingshoofden, de gemeentesecretaris en de schepenen hun takenpakket uitvoeren zoals die in de situatieomschrijving omschreven staat. Zoals eerder al vermeld werd, werkt men in totaal met drie bedienden: twee fulltime bedienden en een parttime bediende (die instaat voor de online klachtenafhandeling) aangezien er in Hasselt ongeveer inwoners wonen. 2.3 Opleiding De medewerkers krijgen enerzijds een interne opleiding die gegeven wordt door de gemeentesecretaris zodat men weet welke klacht naar welke dienst overgedragen moet worden. Anderzijds wordt men ook verplicht om een externe cursus klachtenafhandeling en communicatietechnieken te volgen (die uiteraard door het gemeentebestuur gefinancierd wordt). 2.4 Klachtenafhandelingsprocedure Er moet duidelijk omschreven en gecommuniceerd worden wie er verantwoordelijk is voor welke fase in de klachtenafhandeling. Zo zal de bediende die de klacht ontvangt, deze doorspelen aan het bevoegde afdelingshoofd, die op zijn of haar beurt de taak geeft aan een collega (die onder hem of haar staat) om het probleem op te lossen. Wanneer een klacht echter (opzettelijk) genegeerd wordt door een afdelingshoofd of door diens medewerkers, dan zal de gemeentesecretaris de desbetreffende dienst verplichten om de klacht af te handelen. Indien dit nog geen resultaat heeft, dan wordt dit interne probleem doorgegeven aan de schepen, of in het ergste geval aan de burgemeester. Pagina 6

7 2.5 Voorbeeld van een klacht Wanneer iemand een mondelinge klacht neerlegt die verband houdt met sluikstorting, dan zal één van de loketbedienden de klacht noteren en het vervolgens doorsturen naar de dienst milieu en bouwtoezicht. Het afdelingshoofd is er dan verantwoordelijk voor dat het afval weggeruimd wordt en dat er naar preventieve oplossingen gezocht worden die sluikstorting in de toekomst zullen voorkomen zoals het plaatsen van een verbodsbord voor sluikstorten. Indien men zijn verantwoordelijkheid als hoofd van de dienst milieu en bouwtoezicht niet neemt, dan treedt in eerste instantie de gemeentesecretaris op. 2.6 Controle en feedback Om te controleren of de klachtenafhandeling vlot en efficiënt verloopt, zullen de verschillende afdelingshoofden wekelijks verslag moeten uitbrengen aan de gemeentesecretaris over de stand van zaken. Klachten die volledig werden afgehandeld worden bijgehouden in een digitaal logboek, dat geraadpleegd kan worden door de dienst klachtenafhandeling en de overige betrokkenen partijen. Tijdens het eerste jaar wordt er maandelijks een feedbackmoment georganiseerd. Dit houdt in dat de klachtendienst, de afdelingshoofden, de betrokken schepenen en de gemeentesecretaris samenkomen om over de stand van zaken te spreken, die gebaseerd is op evaluatiepapieren, die de burgers na de afhandeling van hun klacht hebben ingevuld. Vervolgens wordt hiervan verslag uitgebracht aan de burgemeester. 2.7 Klachtenraad Omdat de omvang van de klachten nogal kunnen variëren, organiseert het gemeentebestuur maandelijks een klachtenraad waarbij de zwaarste klachten van de afgelopen maand worden besproken. Aangezien het hier vaak over belangrijke kwesties gaat, is het niet de gemeentesecretaris maar de burgemeester die deze raad leidt. In deze klachtenraad zetelen alle betrokken partijen die samen naar mogelijke oplossingen zoeken maar de uiteindelijke beslissingsmacht ligt bij de burgemeester en diens schepenen 2.8 Het digitaal klachtenlogboek. Het digitaal klachtenlogboek is een soort van database waarin alle klachten van alle burgers verzameld worden. Het logboek is voor alle ambtenaren van het Hasseltse gemeentebestuur beschikbaar via een intern netwerk dat op ieder moment van de dag geraadpleegd kan worden. Wanneer de klacht persoonlijk of telefonisch wordt ingediend, dan vult een personeelslid van de klachtendienst eerst alle persoonlijke gegevens van de desbetreffende burger in en vervolgens een omschrijving van de klacht. Indien men echter een klacht ingeeft via de website, dan komt dit automatisch met al de persoonlijke gegevens (op basis van de identiteitskaart), datum, onderwerp en tijdstip in de database terecht. De parttime bediende moet hier zelf niets meer voor doen. Nadien legt men de klacht voor aan de betreffende dienst, die de klacht dankzij de juiste informatie op een correcte manier kan behandelen. Tijdens het klachtenafhandelingsproces, wordt het digitaal logboek regelmatig aangevuld met informatie zoals wie de klacht behandelde en wanneer (datum+ tijdstip). Wanneer de klacht volledig is afgehandeld, dan meldt het betreffende afdelingshoofd dit via het digitaal logboek. Pagina 7

8 De burgemeester en diens schepenen krijgen hier een aparte melding van aangezien zij het laatste woord hebben. Wanneer er geen opmerkingen zijn, dan informeert een bediende van de klachtendienst de burger en vraagt die hem/ haar om feedback te geven a.d.h.v. een vragenlijst. De antwoorden op deze vragen zullen dan besproken worden tijdens het maandelijkse feedbackmoment met als doel de kwaliteit van de geleverde dienst te meten en indien nodig te verbeteren. Ook wordt er een jaarlijkse vergadering gehouden waarin de werking van de klachtendienst uitvoerig besproken wordt. Pagina 8

9 3 Quality Improvement Plan van Crosby Organisatorisch niveau Het stadsbestuur van Hasselt bevindt zich op dit moment nog in de derde fase nl. de enlightementfase van het Quality Management Maturity Grid. Men heeft besloten om een kwaliteitszorgprogramma op te starten waarbij de problemen die zich voordoen in het gemeentebestuur op rationele wijze worden benaderd en opgelost. Door onder meer de slechte ervaringen uit het verleden omtrent klachten, heeft men bovendien veel bijgeleerd over de noodzaak van een permanente kwaliteitszorg en zowel de klachtendienst als de andere diensten staan open voor het nieuwe concept. Omdat de gemeentesecretaris van Hasselt het dichtst bij de verschillende afdelingen staat, heeft hij dan ook de taak van kwaliteitsmanager gekregen. 3.1 Organisatorisch niveau Permanent kwaliteitsgericht denken in de verschillende afdelingen van het gemeentebestuur is noodzakelijk om een efficiënte klachtenlijn uit te bouwen. Om tot een blijvende kwaliteitsgerichte visie te komen, maakt men dan ook gebruik van het zogenaamde 14- stappenplan of het zogenaamde kwaliteit verbeterend programma van Crosby. De onderdelen van dit programma moeten niet enkel beheerst uitgevoerd worden maar ook moeten ze op continue basis herhaald worden. QUALITY IS THE PARENT, THE SOURCE OF ALL SUBJECTS AND OBJECTS STAP 1 Management Commitment In deze stap wordt de noodzaak van kwaliteitszorg besproken, met nadruk op het vermijden van fouten. Het Hasseltse stadsbestuur bestaat uit drie belangrijke organen namelijk de gemeenteraad, het schepencollege en de burgemeester die als één blok achter het kwaliteitsmanagement moeten staan. Het zijn zij die de eerste stap moeten zetten om een klachtenafdeling binnen het stadsbestuur op te richten, om kwaliteit verbeterende acties over alle afdelingen door te voeren enz. Indien zij niet achter de invoering van deze ideeën staan en bereidt zijn om er veel tijd in te steken, dan wordt het niets. Om het bestuur hiervan te overtuigen moet allereerst het belang van kwaliteitsgerichte aanpak benadrukt worden. Het is belangrijk dat de verschillende afdelingen kwalitatief werk verrichten aangezien zij belast zijn met belangrijke burgerlijke kwesties zoals adreswijzigingen, contracten van wettelijke samenwoonst, rijbewijzen, huwelijken, enz Verder moet ook de nadruk gelegd worden op de voordelen die kwaliteitsmanagement met zich meebrengt. Het Hasseltse stadsbestuur mag dan wel geen instelling zijn met commerciële doeleinden, toch kan een kwaliteitsgerichte aanpak winstgevend zijn. Tevreden burgers zullen een positieve mond-tot-mond reclame verspreiden waardoor de stad Hasselt positief in de kijker wordt geplaatst wat interessante economische gevolgen met zich mee kunnen brengen. Pagina 9

10 3.1.2 STAP 2 Quality Improvement Dit is een team bestaande uit leden van de verschillende afdelingen. Zowel de gemeentesecretaris als de afdelingshoofden als de schepenen en de burgemeester zetelen in dit team. Deze teamleden staan in voor het organiseren en het controleren van de kwaliteitszorg binnen de stad Hasselt. Bovendien zorgt het quality improvement team ervoor dat de taken van de verschillende afdelingen en de taken die in het kwaliteitsprogramma werden opgenomen zo goed mogelijk worden uitgevoerd. In onderstaand organisatieschema is te zien dat er 11 afdelingen zijn binnen de stad Hasselt. Het quality improvement team bestaat dus op zijn minst uit 11 afdelingshoofden, Om tot een betere implementatie van de kwaliteitszorg te komen, moet iedereen van het quality improvement team dezelfde opleidingen en trainingen volgen. Het gaat dan vooral om bijkomende communicatieve en technische vaardigheden die samenwerking tussen de verschillende personen dienen te versoepelen. Kennis en vaardigheden omtrent kwaliteitszorg ICT-vaardigheden Technieken aanleren om interne problemen te detecteren en efficiënt op te lossen Vaardigheden / opleidingen om als team te functioneren Teambuilding Workshops in verbale en non-verbale communicatie Trainingen in actief luisteren Pagina 10

11 Andere vaardigheden vergaderingstechnieken STAP 3 Quality Measurement Zoals eerder al vermeld werd, moet de kwaliteit gemeten worden. Het quality improvement team kan de kwaliteit van de verschillende afdelingen meten op basis van bevragingen bij de Hasseltse bevolking. Resultaten kunnen verkregen worden door aan de burgers te vragen(d.m.v. een enquête, invulformulier) om hun ervaringen omtrent de al dan niet kwaliteitsgerichte aanpak van het Hasseltse stadsbestuur mee te delen. Op basis hiervan stelt men dan rapporten op. De kwaliteit van de klachtendienst kan gemeten worden d.m.v. een logboek dat dagelijks door ambtenaren van de klachtendienst bijgehouden wordt en waarin staat hoeveel klachten er lopen en hoeveel er al effectief zijn behandeld en opgelost. Zo kan men de resultaten meten en kijken als men al dan niet goed bezig is STAP 4 Cost of Quality Evaluation De prijs van een dienst is sterk afhankelijk van de kosten van die dienst. Bij elk niveau van kwaliteit hoort een kostenplaatje. Men moet proberen om een goede verhouding te creëren tussen het kwaliteitsniveau en de kwaliteitskosten. Men heeft 3 soorten kwaliteitskosten namelijk de preventiekosten, de beoordelingskosten en de foutenkosten. Preventiekosten: Dit zijn kosten die voornamelijk gebruikt worden voor de Research & Development, het onderzoeken naar efficiëntieverbeteringen binnen de verschillende afdelingen en de (extra) opleidingen voor het personeel. Deze kosten zijn nodig voor het voorkomen van kwaliteitsafwijkingen. Vb.: Het geven van cursussen en trainingen die ervoor zorgen dat de medewerkers de gewenste kwaliteit kunnen leveren. Beoordelingskosten: Deze kosten zijn nodig om de kwaliteitsafwijkingen vast te stellen. Het is eigenlijk een kwaliteitscontrole. Dit kan gebeuren door eventuele steekproeven. Hoe beter de dienst wordt, hoe lager de beoordelingskosten zullen zijn. Vb:. De tijd die men nodig heeft om het digitaal logboek te controleren. Foutenkosten: Deze kosten zijn het gevolg van kwaliteitsafwijkingen. Dit zijn de kosten die men heeft als men slechte diensten aflevert. Vb;. Wanneer bepaalde gegevens die in het logboek staan onvolledig zijn (men heeft een klacht volledig afgehandeld maar men is vergeten dit te vermelden in het logboek) dan kan het zijn dat er interne fouten worden gemaakt omdat men over de verkeerde informatie beschikt. Pagina 11

12 3.1.5 STAP 5 Quality Awareness Men gaat het personeel bewust maken dat ze iets aan kwaliteit moeten doen. Bij de quality awareness gaat men proberen om de persoonlijke zorg die men voelt voor de organisatie te verhogen. Hierin staat centraal in hoeverre de werknemers zich bewust zijn van de belangrijkheid van de kwaliteit van de diensten. Het management moet dus duidelijk maken aan het personeel dat wanneer ze hun werk niet goed verrichten dit zal leiden tot een slechte klachtenafhandeling. De werknemers worden onder meer geïnformeerd over de actuele kwaliteit en de kosten die slechte kwaliteit met zich meebrengen. Dit gebeurt in een gesprek dat het management met het personeel heeft. Het doel van deze communicatie is dat het management en het personeel op een positieve manier over kwaliteit gaan nadenken en discussiëren STAP 6 Corrective Action Indien er problemen zijn, wordt daarover gepraat in deze stap namelijk de Corrective Action. Maar vooraleer men aan deze stap kan beginnen, moet de vorige stap Quality Awareness volledig in orde zijn. Men moet binnen elke dienst immers op de hoogte zijn waar hun kwaliteitsdoelstellingen liggen om de kwaliteiten vast te kunnen stellen en hier snel op te kunnen reageren. Binnen het gemeentebestuur van Hasselt weet elke afdeling perfect wat hun doelstellingen en verantwoordelijkheden zijn (ook op kwalitatief vlak). Wanneer er zich toch problemen voordoen, proberen zij die eerst onmiddellijk binnen de afdeling op te lossen. Hier kan dus elke afdeling ook als een afzonderlijk quality improvement team worden gezien. Maar wanneer een probleem niet binnen de afdeling kan opgelost worden, wordt het probleem voorgelegd aan de superieuren. Problemen die niet kunnen worden opgelost worden doorgeschoven naar een hoger niveau. Het quality improvement team controleert dan of elke afdeling is gestart met het bespreken van deze problemen, en indien dat niet zo is, moet de afdeling starten met het voeren van deze gesprekken. Voor het gemeentebestuur van Hasselt is het belangrijk dat ze hier veel belang aan hechten. Het is dan ook zeer belangrijk dat wanneer klachten binnenkomen, de stad onmiddellijk kan reageren en de dienst terug kan verbeteren. Ook is het belangrijk dat de interne diensten van de stad Hasselt op dit gebied beter gaan samenwerken STAP 7- Ad Hoc Committee for the Zero Defects Program Zero Defects Program of een intern programma ontwikkelen dat streeft naar het voorkomen van fouten STAP 8 Supervisior Training Alle niveaus binnen het gemeentebestuur moeten geïnformeerd en bekend gemaakt worden met de te ondernemen stappen. Bovendien moeten de drie belangrijkste organen zich medeverantwoordelijk opstellen tegenover het kwaliteitsplan, wat overigens al ingebouwd zit in de tweede stap. Pagina 12

13 Iedereen moet dus op de hoogte worden gesteld van ieders takenpakket. Om de communicatie tussen alle niveaus vlot te laten verlopen, worden er over de hele lijn trainingen gegeven om de communicatie en dus ook de samenwerking te verbeteren. Mensen binnen de dienst trainen d.m.v.: Vergadertechnieken Communicatietechnieken Feedback Presentatietechnieken In deze fase zou men ook de missie kunnen opstellen om zo de mensen nog meer te betrekken tot kwaliteitsgericht denken STAP 9- Zero Defects Day Kwaliteitszorg moet op één speciale dag geïntroduceerd worden, zodat iedere ambtenaar van het Hasseltse gemeentebestuur weet dat er vanaf die dag a new attitude moet worden toegepast. Pagina 13

14 4 Quality Improvement Plan van Crosby Operationeel niveau 4.1 Operationeel niveau STAP 10 Goal Setting De afdelingshoofden gaan doelstellingen bepalen met behulp van hun medewerkers. Elke medewerker moet hiervan op de hoogte gebracht worden, en hierbij betrokken worden. De medewerkers moeten goed weten hoe ze de doelstellingen gaan verwezenlijken. De doelstellingen kunnen enkel gerealiseerd worden als iedereen de procedures, regels, afspraken en richtlijnen volgt. Als alle medewerkers dit stipt naleven, zal dit een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de dienstverlening van de stad Hasselt. Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen takenpakket om zo de gewenste doelstellingen te bereiken. Een voorbeeld hiervan is Hasselt proper!. Dit project dat eigenlijk een belangrijke doelstelling op zich vertegenwoordigd, voldoet aan het SMART-principe dat stelt dat doelstellingen eenvoudig en eenduidig dienen opgesteld te worden en bovendien gecontroleerd moeten worden. Specifiek: het doel van het project is het streven naar een proper Hasselt door middel van een nieuw asbakkenproject. Meetbaar: men kan meten of nagaan of het project werkelijk werkt door te controleren hoeveel sigarettenpeuken er maandelijks in de vuilbakken van de winkel-wandelstraten te vinden zijn en door de maandelijkse vullingsgraad per bak te meten. Verder kan men nagaan in welke mate de gevelsbakken op de stadsgebouwen gebruikt worden. Aanvaardbaar: iedereen streeft naar een proper straatbeeld, zeker de handelaars in de stad die een proper en gezellig winkelbeeld willen creëren. Realistisch: Een stad zonder sigarettenpeuken, is natuurlijk onmogelijk maar Hasselt kan door gevelsbakken en door middel van speciale asbakken die de sigaret onmiddellijk doven aan te kopen en deze vervolgens gratis ter beschikking te stellen van uitbaters van winkels, horeca, scholen en kantoorgebouwen het aantal peuken drastisch verlagen. De mensen zullen ook sneller geneigd zijn om hun peuk weg te gooien omdat deze 40 asbakken geplaatst worden aan gevels. Bovendien zijn deze asbakken voorzien van een reclamemogelijkheid, ruimte die door de stad ingevuld wordt met sensibilisatieboodschappen tegen zwerfvuil. Tijdsgebonden: Tegen 2014 wil men de maandelijkse vullingsgraad per asbak optrekken naar 90%. Pagina 14

15 4.1.2 STAP 11 Error Cause Removal Als de medewerkers met problemen zitten, is het belangrijk dat ze dit voorleggen aan hun afdelingshoofd. Problemen kunnen er namelijk voor zorgen dat de doelstellingen van de stad Hasselt niet verwezenlijkt worden. Problemen kunnen verholpen worden door het invoeren van kwaliteitscirkels. Een kwaliteitscirkel is een groepje van ongeveer 7 medewerkers uit dezelfde afdeling die op vrijwillige basis in een afgebakende periode regelmatig bijeenkomen om een praktisch probleem op systematische wijze te identificeren, te analyseren en oplossingen te zoeken. Het is geen methode om conflicten in een team op te lossen, evenmin gaat het om een beoordeling van een werkwijze. De methode is niet nodig voor kleine problemen die in werkoverleg besproken kunnen worden. De methode is vooral geschikt om problemen die al langer bestaan aan te pakken of om het werken van verschillende diensten op elkaar af te stemmen. Bij het zoeken naar een oplossing werken de deelnemers steeds volgens een aantal stappen. In iedere bijeenkomst proberen zij een stap verder te komen. Het gaat om de volgende zeven stappen: 1. Afbakening van het thema. 2. Vaststellen van de huidige situatie. 3. Bepalen van de knelpunten en tekortkomingen. 4. Bepalen van de wensen en doelen. 5. Beeldvorming over de nieuwe situatie. 6. Formuleren van overbruggingsvoorstellen. 7. Schrijven van de voorstellen (ook wel kwaliteitsprofiel genoemd) en presentatie van de voorstellen. Bij de bijeenkomsten van de cirkel is altijd een vaste begeleider aanwezig. Deze begeleider bewaakt het proces en ondersteunt de cirkeldeelnemers. De werknemers van de stad Hasselt zullen zich meer en meer gewaardeerd voelen, omdat anderen openstaan voor hun mening en naar hun luisteren. Een gerespecteerde werknemer is gemotiveerd en zal ook beter presteren. Parkeermogelijkheden blijft het grootste probleem van de stad Hasselt. De stad Hasselt heeft nood aan een duidelijke parkeervisie zodat de stad het parkeerprobleem voorblijft. Ishikawa fish bone diagram Het Ishikawa fish bone diagram is een tool dat gebruikt wordt om oorzaken van problemen in kaart te brengen. Pagina 15

16 Het gemeentebestuur van de stad Hasselt wil een klachtenlijn oprichten waar de burgers met al hun klachten terechtkunnen. Het grootste gevaar bestaat erin dat de klachten niet op de juiste afdeling terechtkomen. Voorts is het ook zeer belangrijk dat alle klachten correct worden afgehandeld. o Mens: personeel o Geen goede communicatie tussen de verschillende afdelingen o Tekort aan personeel o Onvoldoende toewijding van het personeel door een gebrek aan motivatie o Methode: werkmethode o Slecht georganiseerd, te complexe structuur ( te veel subafdelingen binnen een afdeling) o Geen duidelijke taakverdeling o Afwezigheid van een intern organigram o Niet alle klachten worden even correct afgehandeld o Slecht opgeleide klachtenafdeling o Materiaal: faciliteiten o Verouderde faciliteiten waardoor vaak veel informatie verloren gaat De oplossingen: de communicatie tussen de afdelingen beter op elkaar afstemmen, meer personeel in dienst nemen, ervoor zorgen dat het personeel beter gemotiveerd is, meer subafdelingen integreren in één afdeling waardoor de structuur minder complex wordt, STAP 12 Recognition Werknemers of afdelingen die hun kwaliteitsdoelstellingen halen, moeten hier ook voor beloond worden. Deze beloningen moeten niet altijd geldelijk zijn, soms volstaan positieve feedback en erkenning al opdat een medewerker zich meer gewaardeerd voelt. Deze beloningsprogramma s zijn erop gericht de motivatie van de werknemers te vergroten zodat ze zich voor de volle honderd procent inzetten. Voorbeeld De burgemeester die de bedienden van de klachtenafdeling gratis bioscooptickets geeft als dank voor hun inzet bij de oprichting van de afdeling STAP 13 Quality Councils Quality Councils zijn speciale teams die instaan voor de vooruitgang en de introductie van nieuwe ideeën binnen de kwaliteitszorg van een onderneming. Deze teams komen dan ook op regelmatige, vaste tijdstippen samen om hier in onderling overleg te beslissen hoe het stadsbestuur best haar kwaliteitszorg aanpakt. De meeste overheidsinstellingen zoals ook de gemeente en stadsbesturen, zijn verplicht een beheerscontract op te stellen. Ze moeten hierbij om de 4 jaar een nieuw beheersplan voorleggen/opstellen in samenspraak met de overheid. Bij de opstellingen van dit nieuwe contract wordt ook telkens de dagelijks kwaliteit van de diensten van het stadsbestuur ter sprake gebracht en uitgewerkt voor de komende 4 jaren. Pagina 16

17 Elke afdeling binnen het stadsbestuur krijgt dan ook zijn eigen kwaliteitsdoelstellingen zoals reeds eerder vermeld. Deze doelstellingen worden vooraf overlegd en zijn meetbaar. Ze worden gemeten in het kader van opvolgingsprocedures die op korte en middellange termijn moeten worden gehaald. De kwaliteit van de verschillende prestaties wordt bepaald ten opzichte van de bijdrage die ze leveren aan de finale doelstelling van het stadsbestuur STAP 14 Do it over again Het programma voor kwaliteitsverbetering moet steeds herhaald en vernieuwd worden, aangezien er zich voortdurend nieuwe problemen voordoen en deze zo snel mogelijk dienen te worden opgelost. Pagina 17

18 5 Coördinatie en begeleiding van proces Voorbeeld: Het hoofd van de klachtendienst, namelijk de burgemeester geeft aan het hoofd van de dienst ruimtelijke ordening die onder meer instaat voor Milieu en Afval de opdracht om sluikstorting in de toekomst te voorkomen. Het is dus aan de medewerkers van de dienst Milieu en Afval om op een stapsgewijze manier uit te zoeken hoe men sluikstorting in de toekomst kan tegengaan. Stap 1: achterhalen waarom er op bepaalde plaatsen in de stad gesluikstort wordt. (nalatigheid van de burgers, ) Stap 2: nagaan hoe vaak dit probleem (dagelijks, wekelijks, ) zich voordoet en wat de gevolgen hiervan zijn ( dieren kunnen sterven door zwerfafval te eten of erin verstrikt te raken, het draagt bij tot verloedering van de stad, het brengt extra beheerskosten met zich mee ) Stap 3: oplossingen zoeken om dit probleem in de toekomst te voorkomen. Zoals onder meer het plaatsen van een verbodsbord waarop staat dat sluikstorten strafbaar is en/ of het opleggen van boetes indien men betrapt wordt op sluikstorting. Ook zal men deze nieuwe maatregel duidelijk moeten communiceren naar buitenwereld via verschillende soorten media. Daarnaast moet het afdelingshoofd het klachtenafhandelingsproces goed coördineren en begeleiden door: 1. Te controleren of er effectief verbodsborden in de stad worden geplaatst. 2. Normen op te leggen waaraan de borden moeten voldoen: bv geen taalfouten in het onderschrift. 3. Het resultaat van deze acties goed op te volgen door bijvoorbeeld een telefoontje te doen naar diegene die de klacht heeft neergelegd met de vraag of men al dan niet nog last heeft van sluikstorting nadat deze maatregelen werden doorgevoerd. 4. Te controleren als de gemeentearbeiders de straten proper houden. Pagina 18

19 Het afdelingshoofd (maar ook het management) heeft ook een goede huisvaderfunctie aangezien naast de controles en procedures ook het menselijke aspect erg belangrijk is. Hij of zij moet in staat zijn om de medewerkers te motiveren om de klacht serieus te nemen en tevens ook zelf voldoende betrokkenheid tonen. Er moet dus een duidelijke onderlinge interactie zijn, waarbij er functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen gevoerd worden. Een goede interactie is enkel mogelijk wanneer de coördinator veel te vinden is op de werkplek, ziet wat er gebeurd en feedback geeft. Ondanks het feit dat dit zeer tijdrovend is en soms zelfs nadelig kan werken op het personeel omdat men zich in sommige gevallen te streng gecontroleerd en niet vertrouwd voelt, is deze methode zeer doeltreffend. Pagina 19

20 6 Kritische kwaliteitskenmerken Het is zeer belangrijk dat we weten hoe we de kwaliteitsperceptie kunnen verbeteren. We moeten er dus voor zorgen dat er minder klachten zijn en dit kunnen we doen door verschillende Key Quality Factors toe te passen. Hierbij is het essentieel dat we normen gaan vooropstellen en deze concreet toepassen op elk onderdeel en voor sommige afdelingen specifiek. Wanneer we in onze organisatie normen gaan vooropstellen, leidt dit vaak tot veel meer concrete normen waarbij we ervan uitgaan dat deze worden behaald. 6.1 Anticipation Hier is het belangrijk dat we op voorhand al gaan nadenken over wat de klachten van de klanten eventueel zouden kunnen zijn. Als we dit reeds op voorhand weten, kunnen we hier proactief op inspelen door op voorhand oplossingen te zoeken. Het onmiddellijk anticiperen op de klachten is dus van essentieel belang. Wanneer we voldoende aandacht aan anticipatie besteden, gaan we al een zeer goede indruk maken bij de burger. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de manier van het organiseren van procedures. Voorbeeld Om te voorkomen dat burgers te lang moeten wachten in de wachtkamer van de klachtenafdeling, kan de klachtendienst 4 dagen in de week op afspraak werken en 1 dag door middel van vrijeraadpleging. 6.2 Communication We hebben 4 soorten communicatie namelijk externe communicatie, communicatie die tijdens de levering van de dienst gebeurt, interne communicatie en verticale communicatie. Het is dus belangrijk dat we normen gaan vooropstellen. Voorbeeld Het schriftelijk noteren van alle boodschappen die via telefonische oproepen doorgegeven moeten worden aan de afwezige collega s van de klachtendienst Externe communicatie Externe communicatie is communicatie die van het bedrijf naar de klant gevoerd wordt. We kunnen hiermee de verwachtingen van de klant beïnvloeden door middel van de website of brochures. We moeten er wel voor zorgen dat we kunnen waarmaken wat we als stadsbestuur zeggen en beloven. Wanneer we iets beloven wat we niet kunnen waarmaken dan leidt dit tot een zeer grote teleurstelling bij de klanten. Pagina 20

21 6.2.2 Communicatie tijdens de dienst geleverd Communicatie die gebeurt tijdens het leveren van de dienst, is vooral gebaseerd op: vaardigheden, attituden en bekwaamheden. Het is dus zeer belangrijk dat al onze procedures perfect op elkaar afgestemd zijn. Maar zoals we reeds weten is geen enkele procedure perfect en kunnen er altijd kleine foutjes optreden. De persoon die instaat voor de klachtendienst en voor het behandelen van de klachten, moet de juiste skills hebben. Hij/zij moet hierbij zeer actief luisteren naar de klant. Wanneer de klant in de gate krijgt dat we niet echt met hem/ haar bezig zijn en niet naar hem/haar luisteren scheppen we een zeer negatief beeld. Het toepassen van verschillende tips en tricks om bepaalde problemen en klachten te behandelen is dus essentieel. We moeten de klant op de juiste manier informeren. Zoals eerder vermeld mogen we geen valse beloftes maken. Als we zeggen dat we de klacht onmiddellijk gaan afhandelen en we kunnen dit niet waarmaken, dan gaat de klant zeer ontevreden reageren. Hij/zij gaat hier enkel en alleen meer geïrriteerd door geraken en de situatie gaat hierbij alleen maar verergeren Interne communicatie Communicatie tussen het front en backoffice van het bedrijf. Het is zeer belangrijk dat zij met elkaar praten enkel dan kunnen ze een goede kwaliteit leveren. Men Moet hierbij wel rekenen houden met de individuele skills van de werknemers want zij beschikken natuurlijk niet allemaal over dezelfde communicatievaardigheden. Men moet ook proberen om op hetzelfde niveau te praten. De teamspirit is zeer belangrijk, wanneer de teamgeest in de groep niet voldoende is, gaat er geen vlotte interne communicatie zijn. Het front office staat hierbij vooral in voor de directe communicatie met de klanten. Zij zorgen ervoor dat klachten bij klanten zo effectief en efficiënt mogelijk worden afgehandeld Verticale communicatie Deze communicatie kan zowel top down als down top verlopen. Het is de eigenlijke communicatie tussen het management, het middel management of de staff en de medewerkers Het komt veelal voor dat de bottom-up of de down-upcommunicatie van de medewerkers naar het management nogal stroef verloopt. Het is dus zeer belangrijk dat men onderling goed communiceert zodat iedereen op de hoogte is van de werkende processen en de drive binnen de organisatie. 6.3 Customer feedback Men moet ten alle tijden feedback vragen aan de burgers. Het stellen van vragen zoals: Is dit alles wat u wenst? Had u meer verwacht? is essentieel. Men moet hierbij dus de negatieve feedback kunnen corrigeren en ombuigen naar positieve feedback. Wanneer klanten klachten hebben over bepaalde aspecten, moet men hierop kunnen reageren en naar de oorzaak zoeken. Men moet ook nagaan wat de consequenties zijn van de negatieve feedback waar we niets mee doen. Als men hier niet op gaan anticiperen, gaat deze klant zeer ontevreden blijven, hij/ zij gaat dan geen ambassadeur voor de klachtendienst zijn en dus eerder negatieve publiciteit maken. Pagina 21

22 Een norm die we hierbij kunnen vooropstellen, is dat er bij elke klant naar de feedback gevraagd moet worden en als hij/ zij tevreden was met de dienst die men gekregen heeft. 6.4 Management Voor het leveren van kwaliteit is in eerste instantie het management zeer belangrijk. Zij moeten ervoor zorgen dat de juiste condities aanwezig zijn om een uitstekende kwaliteit te kunnen garanderen. Het gaat hierbij om een goede infrastructuur, laptops, aangename bureaus om aan te werken,. Ze moeten de medewerkers en vooral het middenmanagement motiveren en stimuleren, ze moeten een goed rol model zijn en zorgen voor een participatieve managementstijl. Ze moeten hierbij dan ook vooral betrokkenheid tonen en zich gedragen naar de kwaliteit die zijzelf willen bereiken. Een norm van het management voor de andere medewerkers kan zijn dat ze ten allen tijde vriendelijk en beleefd moeten blijven ten opzichte van de klanten. Ook kunnen er eventueel concrete normen naar tijd toe worden opgelegd bijvoorbeeld dat de telefoon moet opgenomen worden nog voor dat hij 3 keer gerinkeld heeft. 6.5 Reliability Omdat het aanbod van diensten uit ontastbare aspecten bestaat, stijgt de onzekerheidsgraad bij de burger over de kwaliteit die hij/ zij zal krijgen. Hierbij is het belang van een goede reputatie dan ook zeer groot. Als de klagende burger goede commentaren en positieve feedback te horen krijgen van andere burgers, dan zij ook meer en meer verwachten van de klachtendienst en veeleisender worden. Het is daarom dus zeer belangrijk dat men vanuit het stadsbestuur communiceert met de burger. Bijvoorbeeld over wat ze mogen verwachten van de klachtendienst. Zoals al eerder vermeld mogen er geen valse beloftes gecreëerd worden. Het is essentieel dat men durft te investeren in opleiding en coaching om de communicatievaardigheden van de werknemers verder te ontwikkelen. 6.6 Staff Attitudes Hier bespreken we de attitudes en communicatievaardigheden van de staff of het midden management van de organisatie. De staf moet voldoende gecoacht en gesuperviseerd worden op bepaalde aspecten. Ze moeten een bepaalde bereidwilligheid hebben om te voldoen aan de gevraagde diensten. Non-verbale communicatie is zeer belangrijk, dit is de manier waarop gesproken wordt met de burger. Dit is vooral belangrijk voor het frontoffice, zij staan in voor de directe communicatie met de burgers. Ze mogen hen bijvoorbeeld niet het gevoel geven dat ze een domme vraag of stomme klacht hebben gemeld. Er moet voldoende diplomatiek en tact aanwezig zijn, ze moeten zich dus zeer snel aanpassen aan de klant. Want elke burger is anders en wil dus ook graag anders behandeld worden. Men heeft bijvoorbeeld burgers die niet weten wat ze willen of andere die enorm gehaast zijn. Ze moeten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen in het inlevingsvermogen van de klant waar ze mee te doen hebben. Pagina 22

23 Het geeft altijd een zeer positieve indruk wanneer men de burger kan aanspreken met de naam. Dit geeft namelijk een blijk van respect, erkenning en persoonlijkheid. 6.7 Accessibilty Hoe gemakkelijk kan de Hasselaar het gemeentehuis bereiken? (via de website, telefonisch, via het digitaal loket,.) Op de website van de stad Hasselt is informatie terug te vinden over de verschillende afdelingen. De contactgegevens staan duidelijk op de website (adres, telefoonnummer). Verder heeft de stad Hasselt ook nog een gratis telefoonnummer ter beschikking, waarnaar men kan bellen als men beschadigingen, onderhoud aan wegen of andere problemen wil melden. Het stadhuis is gelegen in het centrum van Hasselt. Er zijn tal van parkeermogelijkheden. Verder heeft de stad Hasselt ook een Hasselt-applicatie ontwikkeld voor smartphones. Met de applicatie vindt je adressen en openingsuren van alle diensten terug. Met 1 klik bel je de dienst of de contactpersoon. Verder zijn ook alle evenementen en dagelijkste nieuwtjes over de stad Hasselt beschikbaar via deze applicatie. Helemaal nieuw is de applicatie waarbij men rechtstreeks een melding kan maken bij de stadsdiensten bijvoorbeeld over zwerfvuil, slechte wegen,. Fotografeer het probleem, voeg de locatie toe door de ingebouwde gps en stuur de foto door met een kleine uitleg. De melding komt onmiddellijk aan bij de werklijn die deze aanvraag behandelt. Pagina 23

24 7 Acties basismodel dienstverlening Het management wordt onderverdeeld in twee categorieën; enerzijds het topmanagement bestaande uit de burgemeester en de schepenen en anderzijds de staf of het middenmanagement bestaande uit de gemeentesecretaris en de verschillende afdelingshoofden. De burgemeester heeft de uiteindelijke macht en zal altijd(in samenspraak met de schepenen) de eindbeslissing nemen. Bij de verdeling tussen het personeel en de faciliteiten zien we duidelijk dat er meer personeel is dan dat er in verhouding faciliteiten beschikbaar zijn. Er zijn in totaal drie bedienden tewerkgesteld in de klachtenafhandelingsdienst die instaan voor het dagelijkse contact met de burger met betrekking tot klachten. En anderzijds zijn er de verschillende afdelingen( hoofden + medewerkers) die geen direct contact hebben met de burger met betrekking tot klachten maar die wel instaan voor de afhandeling ervan. Er zijn niet veel faciliteiten omdat men er gewoonweg niet veel nodig heeft. Om het nodige werk te verrichten volstaan basic kantooruitrustingen met (telefoons, koptelefoons, computers, printers, fax toestellen, ) Pagina 24

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3)

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Vanaf 2016 maken stad Roeselare en OCMW Roeselare verder werk van één organisatiestructuur. Binnen de brede samenwerking is er de nood aan de aanleg

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Klachtenreglement KEaRN

Klachtenreglement KEaRN Klachtenreglement KEaRN Externe versie De medewerkers van KEaRN doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan er iets misgaan, waardoor een klacht kan ontstaan. Een klacht ontstaat als de klant zich niet goed

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling cliënten

Procedure klachtenbehandeling cliënten Pagina : 1 van 5 Procedure klachtenbehandeling cliënten Inleiding Stichting Duinrust heeft een zorgvuldige en klantvriendelijke behandeling van al haar cliënten zeer hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Motiveren om te leren

Motiveren om te leren Motiveren om te leren Een succesvol opleidingsbeleid is afhankelijk van verschillende factoren. De keuze van een goede opleidingsaanbieder speelt een rol, net zoals een grondige behoeftedetectie en de

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Het uitvoeren van de payroll- en uitzendadministratie en daaruit voortvloeiende activiteiten Het realiseren van klant- en medewerkertevredenheid.

Het uitvoeren van de payroll- en uitzendadministratie en daaruit voortvloeiende activiteiten Het realiseren van klant- en medewerkertevredenheid. Functiebeschrijving Payroll intercedent Organisatie Afdeling Rapporteert aan : MultiFlexx : Businessunit : Unitleider Salarisschaal : Aanloop 2, standaard 3, uitloop 4 Doel van de functie: Het uitvoeren

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 18 juni 2008 RA0826588 Samenvatting Een man meldt

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK

MEDEWERKER SCHOONMAAK MEDEWERKER SCHOONMAAK 1. Functiebenaming/ graad FUNCTIEBENAMING: medewerker DIENST: schoonmaak FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunenden (TO1) NIVEAU: D1-D2-D3 2. Plaats in de organisatie De medewerker

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Plannen & organiseren

Plannen & organiseren kijkt vooruit, onderbouwt een planning, houdt rekening met potentiële invloedfactoren, visualiseert en communiceert deze duidelijk en begrijpbaar aan de medewerkers. koppelt aan deze planning, doelstellingen

Nadere informatie

KLACHTENMANAGEMENT (basis : nota CAJO+Waja van 09.10.2002 en 13AD/02/SB/Klachtenmanagement)

KLACHTENMANAGEMENT (basis : nota CAJO+Waja van 09.10.2002 en 13AD/02/SB/Klachtenmanagement) VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Maatschappelijke zetel: Hallershofstraat 7, 2100 Deurne KLACHTENMANAGEMENT (basis : nota CAJO+Waja van 09.10.2002 en 13AD/02/SB/Klachtenmanagement)

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Deskundige Communicatie B1 B2 B3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de alledaagse uitvoering van het werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne

Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne Reglement klachtenbehandeling gemeente Laarne Gemeente Laarne dienst Communicatie Pascal Haelterman Klachtencoördinator Dorpsstraat 2 9230 Laarne Tel : 09/365 46 25 Fax : 09/366 29 70 Mail : klachten@laarne.be

Nadere informatie

KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE

KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE Gemeente Kampenhout 9 Aanleiding : Iemand heeft een klacht en uit die klacht Wie : burgers (externe klachten) medewerkers (interne klachten) Mogelijke manieren om een klacht

Nadere informatie

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen. Functiefamilie: Niveau: D TRANSPORT Doel van de functiefamilie Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb.

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE FOTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Op basis van technische kennis van de apparatuur deze bedienen teneinde vakkundig en kwaliteitsvol (analoog of digitaal)

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Organisatie. Competenties

Organisatie. Competenties Organisatie Moonen Packaging gaat voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet. Met deze Exceeding Expectations hecht Moonen belang aan de kernwaarden:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider

Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider FACULTEIT LETTEREN K.U.Leuven Onderzoekseenheid Kunstwetenschappen BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 21 bus 3313 B-3000 LEUVEN Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider Gelieve dit formulier uiterlijk twee weken

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Profiel mobiliteitscoach

Profiel mobiliteitscoach Profiel mobiliteitscoach 22-02- 2014 PROFIEL MOBILITEITSCOACH De mobiliteitscoach werkt in een organisatie met mobiliteitsprocessen. Hij/zij werkt aan het organiseren van het inductieproces van studenten

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Leidraad. voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016

Leidraad. voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016 Leidraad voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016 Leidraad Wat is de leidraad? Een stappenplan Waarom deze leidraad? Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

2. Kritische succesfactoren

2. Kritische succesfactoren Voorbeeld 4. In een industriële bakkerij wil het management een halvering van het aantal klachten van klanten over hygiëne. In het verleden kregen alle medewerkers jaarlijks een opfrissing van de geldende

Nadere informatie

SAMEN VOOR KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG

SAMEN VOOR KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG SAMEN VOOR KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG Het uitgangspunt: Jouw noden, behoeften en verwachtingen als patiënt of mantelzorger Je verpleegkundige staat iedere dag klaar om je de best mogelijke zorgen

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie