Onderzoek naar een energiecorrectiefactor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar een energiecorrectiefactor"

Transcriptie

1 Onderzoek naar een energiecorrectiefactor voor sociale huurwoningen Patrick Moyersoen (SumResearch) Filip Descamps (Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau) Brecht Vandekerckhove (SumResearch)

2 Auteurs: Patrick Moyersoen (SumResearch) Filip Descamps (Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau) Brecht Vandekerckhove (SumResearch) Datum: 27 juni 2011 Verantwoordelijke uitgever: Steunpunt Ruimte en Wonen Kasteelpark Arenberg 51 bus Heverlee Tel: +32 (0)16/ ISBN Dit rapport kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap: Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. In deze tekst komt de mening van de auteur naar voor en niet die van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de meegedeelde gegevens. This report has been realised with the support of the Flemish Community: Program for Policy Research Centres. The text contains the views of the author and not the views of the Flemish Community. The Flemish Community cannot be held accountable for the potential use of the communicated views and data. 1

3 Scoop van de studie De huurprijs van sociale huurwoningen is op dit ogenblik helemaal inkomensgerelateerd, en onafhankelijk van andere woonkosten (energiekosten, onderhoudskosten, waterverbruik,...). De energiecorrectiefactor is een middel om de afwijking voor het deelaspect energiekosten (deels) te corrigeren. Om vastgoedkenmerken als de ouderdom, uitrustingsgraad, vetusteit en ligging van een sociale huurwoning in rekening te brengen, wordt als correctie op de huurprijs een patrimoniumfactor ontwikkeld. Om de energieprestatie en de energieverbruikskosten in rekening te brengen, wordt in dit rapport een aanpak voor een energiecorrectiefactor ontwikkeld. De energiecorrectiefactor beoogt drie doelstellingen: een gelijke behandeling van alle sociale huurders door een billijker woonkost voor de deelaspecten huurprijs en energiekosten ; de creatie van een investeringsgeldstroom voor energiebesparende investeringen door de sociale woningbouwmaatschappijen als de gerealiseerde energieprestatie beter is dan een referentie. Deze geldstroom moet verplicht geherinvesteerd worden in energiebesparende maatregelen ; een financiêle aansporing van de sociale woningbouwmaatschappijen als de gerealiseerde energieprestatie lager is dan een referentie. Volgende onderzoeksvragen staan voorop: Hoe kan een robuuste methode voor de energiecorrectiefactor opgesteld worden? Wat is de financiële impact voor de huurder/sociale woningbouwmaatschappij van de invoering van de energiecorrectiefactor? De studie onderzoekt een werkbare definitie van de energiecorrectiefactor en de methodologische uitwerking ervan. Drie mogelijke definities worden uitgewerkt: (1) de E-peilbenadering, (2) de meetbenadering en (3) de forfaitaire benadering. De studie onderzoekt op basis van een aantal scenario-onderzoeken de effectiviteit van de verschillende methodes voor de energiecorrectiefactor. De energiecorrectiefactor kan, maar hoeft niet, in beide richtingen worden ingezet. Als een woning een beduidend afwijkende energetische kwaliteit heeft tegenover een referentie, dan kan een toeslag of een korting op de huurprijs toegepast worden Het onderzoek is gevoerd aan de hand van interviews, besprekingen met de stuurgroep en data onderzoek waaruit een voortschrijdend inzicht is ontstaan. In de eerste benaderingen is onderzocht hoe een energiecorrectiefactor kan worden gedefinieerd aan de hand van het E-peil of van energieverbruiksmetingen. Deze benaderingen werden geëvalueerd en heeft aanleiding gegeven tot een derde, sterk vereenvoudigde en forfaitaire benadering. In deel I van dit document worden de uitgangspunten die gemeenschappelijk zijn aan de drie methodes toegelicht. In de delen II, III en IV worden de drie methodes voorgesteld. In deel V worden de sterke en zwakke punten op vlak van transparantie, effectiviteit en beheersbaarheid naast elkaar gezet. 2

4 Inhoudstafel Scoop van de studie 2 Deel I: Gemeenschappelijke uitgangspunten 4 1. Grootte van de energiecorrectiefactor 4 2. Robuustheid 4 3. Kostprijs energie 4 4. Het referentieverbruik 5 5. Klimaatcorrectie van het gemeten energieverbruik 5 Deel II: E-peilbenadering 6 1. Uitgangspunten 6 2. Bepaling van de energiecorrectiefactor 6 3. Evaluatie van de methode 7 Deel II: Meetbenadering 9 1. Uitgangspunten 9 2. Bepaling van de energiecorrectiefactor 9 3. Berekeningswijze van het voorspeld energieverbruik Bepalingswijze voor het gemeten energieverbruik Auditverplichting Evaluatie van de methode 12 Deel III: Forfaitaire benadering Uitgangspunten Bepaling van de energiecorrectiefactor Evaluatie van de forfaitaire methode 17 Deel IV: Eindbeoordeling van de methodes en gehanteerde referenties Evaluatie van de methodes per kwaliteitsniveau en woningtypologie Evaluatie van de methodes Evaluatie van de referenties 20 Bijlagen 21 Bijlage 1 : Sneuvelversie van de uitgangspunten, 29 juni Bijlage 2: Inhoudelijke uitgangspunten vergadering 6 september Bijlage 3: Verwerking bespreking stuurgroep 1 oktober 24 Bijlage 4: Verwerking gegevens VMSW 1, 28 februari Bijlage 5: Verwerking gegevens VMSW 2, 22 maart Bijlage 6: Verwerking gegevens VMSW 3, 22 maart

5 Deel I: Gemeenschappelijke uitgangspunten In dit deel worden de uitgangspunten die gemeenschappelijk zijn aan de drie methodes toegelicht: de grootte van de energiecorrectiefactor; de robuustheid ; de kostprijs van de energie ; de referentiesituatie ; de klimaatcorrectie van het gemeten energieverbruik. 1. Grootte van de energiecorrectiefactor De energiecorrectiefactor wordt bepaald als de helft van het verschil tussen het energieverbruik in de referentiesituatie en het energieverbruik van de woning, vermenigvuldigd met de jaargemiddelde kostprijs van aardgas. De verschillende methodes verschillen van elkaar in de methode voor het bepalen van het energieverbruik van de woning. In het geval van een woning met hoge energetische kwaliteit is de sociale woningbouwmaatschappij verplicht de inkomsten die gebonden zijn aan de toeslag op de huurprijs te herinvesteren in energetische maatregelen op hun gebouwenpark. De huurder betaalt een verhoogde huurprijs die zijn minderuitgaven door het lagere energieverbruik voor verwarming deels teniet doet. In het geval van een woning met lage energetische kwaliteit dalen de huurinkomsten van de sociale woningbouwmaatschappij. De korting op de huurkosten voor de huurder is een gedeeltelijke compensatie voor zijn hogere energiefactuur voor verwarming. 2. Robuustheid In het kader van de evoluerende energieprestatieregelgeving door de herschikking van de Europese EPBDrichtlijn, moet de methode robuust zijn, en moet een verandering in de energieprestatierekenmethode of in het eisenniveau moeiteloos kunnen verteerd worden zonder tekstwijziging. 3. Kostprijs energie Vereenvoudigend stellen we dat de aardgasprijs wordt gehanteerd als een indicator voor de prijs van de primaire energie. De primaire energiefactor van aardgas is in de energieprestatieberekeningen immers gelijk aan 1. Als electriciteit de energiedrager voor verwarming (directe electrische verwarming, warmtepomp) of voor warmwaterbereiding is, dan is dat een (beperkte) onderschatting van de kostprijs van de energie. De aardgasprijs evolueert in functie van de marktomstandigheden. In de studie (F) CDC-1063 van 28 april 2011 pleit de CREG voor het gebruik van de indicator Endex TTF (www.apxendex.com) om de evolutie van de aardgasprijs te kwantificeren (www.creg.be/nl/tarifparamg2.html). Vanaf juni 2011 publiceert de CREG deze waarde. We stellen voor om de CREG-aanpak te volgen om de evolutie van de aardgasprijs te kwantificeren. Het volgen van de evolutie van de aardgasprijs via Endex TTF maakt de methode immers robuuster. We rekenen hier benaderend met een gasprijs van 0.05 euro/kwh (gewoon tarief). Als de bewoners van het sociaal tarief genieten, kan dat tarief eventueel gehanteerd worden. 4

6 4. Het referentieverbruik Het referentieverbruik is in de verschillende methodes maatgevend voor de energiecorrectiefactor. In dit rapport is uitgegaan van twee referenties: de wettelijke EPB-referentie en de woonparkgemiddeldereferentie. Het is belangrijk dat het referentieverbruik in de tijd evolueert en dat het tijdspad hiervoor reeds bij het invoege treden van het systeem wordt vastgelegd en kenbaar gemaakt. Hierdoor kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen bij het opzetten van renovatie- of nieuwbouwprojecten, rekening houden met de toekomstige referenties. Enerzijds kan men voor alle gebouwen de huidige energieprestatienormering (referentie E-peil) voor nieuwe gebouwen hanteren. Hierdoor ontstaat een sterke stimulans voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningen en zal voor overgrote deel van het bestaand woningpark een huurprijsverlaging ontstaan. Voor woningen die aanzienlijk beter presteren dan de wettelijke referentie, wordt een geldstroom gegenereerd die bijkomende investeringen stimuleert. Het tijdspad voor de verdere evolutie van de EPB reglementering is reeds bepaald door de Vlaamse overheid in het kader van het klimaatplan Anderzijds kan ook het woonparkgemiddelde als referentie worden genomen. Hierdoor ontstaat een evenwichtiger verdeling tussen huurprijstoeslagen en huurprijskortingen. De stimulans die uitgaat van deze methode voor energierenovatie is kleiner dan met de wettelijke E-peil referentie voor nieuwbouw. De woonparkgemiddelde kwaliteit zal opschuiven naarmate de slecht scorende woningen worden gerenoveerd en meer nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd. Het woonparkgemiddelde kan daarom bijvoorbeeld jaarlijks opnieuw worden vastgelegd. Het nadeel hiervan is dat weinig houvast biedt aan de sociale woningbouwmaatschappijen bij het opzetten van hun bouwprojecten. Men kan dit ondervangen door een gewenste evolutie van het woonparkgemiddelde uit te zetten in de tijd en zich hierop te baseren. 5. Klimaatcorrectie van het gemeten energieverbruik Sedert 1932 worden de graaddagen in België gehanteerd om de verbruiken van verwarmingsinstallaties te ramen. De graaddag is het verschil tussen een basistemperatuur en een gemiddelde temperatuur van de plaats die als referentie wordt genomen. De basistemperatuur stemt overeen met de waarde geraamd voor de insteltemperatuur binnenshuis, verminderd met een waarde begrepen tussen 2 en 4 C om rekening te houden met interne warmtewinsten en zonnewinsten. Sinds 1979 wordt gerekend met een systeem van equivalente graaddagen d(16,5/16,5) GD e waarin GD e = 16,5 T e en T e = 0,6 T m + 0,3 T m-1 + 0,1 T m-2, T m is de werkelijke gemiddelde temperatuur, dat wil zeggen het rekenkundig gemiddelde over de dag m van de 13 aflezingen gedaan om de twee uur te Ukkel. Sedert 1 januari 2006 is de referentieperiode , met 2415 equivalente graaddagen 1. We stellen voor om deze methode te hanteren om een klimaatcorrectie uit te voeren op de gemeten energieverbruiken. 1 5

7 Deel II: E-peilbenadering 1. Uitgangspunten De E-peilbenadering gaat uit van een aantal uitgangspunten: (1) Het E-peil kan gehanteerd worden als voorspeller van het werkelijk energieverbruik van een woning. (2) De energiecorrectiefactor is vlot toepasbaar op nieuwbouw en zware renovaties die aan een bouwaanvraag en E-peil berekening zijn onderworpen. Om deze methode toe te passen voor bestaande woningen (al dan niet na lichte renovatie), dan moet een E-peil worden berekend. 2. Bepaling van de energiecorrectiefactor Per definitie is het primair energieverbruik, als functie van volume en warmteverliezend oppervlak, gelijk aan: uitgedrukt in kwh/m 2 primair energieverbruik per m 2 vloeroppervlakte, waarbij E het E-peil van de woning is; A T het warmteverliezend oppervlak (m 2 ) en V het volume van de woning (m 3 ) is. Het verschil in primair energieverbruik tussen het gebouwde en het wettelijke niveau bedraagt uitgedrukt in kwh/m 2 primair energieverbruik per jaar. De energiecorrectiefactor (uitgedrukt in euro/jaar) is de helft van het product van prijs voor primaire energie C prim, het verschil in primair energieverbruik Q en de woonoppervlakte A w : 2 waarbij Q het verschil is in primair energieverbruik tussen het gebouwde en het wettelijke niveau (kwh/m 2.jaar); A w woonoppervlakte van de woning gedefinieerd volgens de patrimoniumenquete (m 2 ); C prim prijs voor primaire energie (euro/kwh); De formule is robuust: ze volgt de aanpassing van de wettelijke eisen aan het E-peil, en de evolutie en het type (gewoon, sociaal) van de gasprijs. 6

8 De sociale woningmaatschappij vraagt de verhoging van de huurprijs via de energiecorrectiefactor aan, met volgende gegevens: noodzakelijk bij eerste aanvraag: warmteverliezend oppervla A T k, volume V, gerealiseerd E-peil ; gewenst bij eerste aanvraag: de parameters die in de meetbenadering (zie deel III) worden opgevraagd (wat het mogelijk maakt om na verloop van tijd de methode te verfijnen) ; gewenst elk jaar op te vragen: werkelijk jaarlijks energieverbruik (stookolie, aardgas, electricteit): (wat het mogelijk maakt om na verloop van tijd de methode te verfijnen). Bij wijze van illustratie: een E-peilscore 10 punten beter dan de referentie, levert, voor een woning met een woonoppervlakte van 100 m 2, een jaarlijkse energiecorrectiefactor van ongeveer 17.5 kwh/m 2 *0.05 euro/kwh/2*100/12 = 3 euro/maand. Bij kleinere verschillen (minder dan 10 E-peil punten) is een energiecorrectiefactor niet zinvol om de administratieve kosten niet hoger te maken dan de energiecorrectiekosten. Deze methode kan eventueel uitgebreid worden naar bestaande oudere woningen. Dit vereist een berekening van het E-peil van de bestaande woning. De kost en het initiatief hiervoor liggen in principe bij de huurder omdat het toepassen van de methode een korting op de huurprijs oplevert. Voor de slechtste woningen met een oppervlakte van 100 m 2 (energieverbruik voor verwarming van 350 kwh/m 2.jaar) bedraagt op basis van de wettelijke eis de maandelijkse energiecorrectiefactor ongeveer ( )/2*0.05*100/12 = 25 euro per maand. 3. Evaluatie van de methode Referentiekader = wettelijke eis nieuwbouw: Deze methode is eenvoudig toepasbaar voor nieuwbouw en zware renovaties. De energiecorrectiefactor is in elk geval een inkomst voor de sociale woningbouwmaatschappij. Woningen die slechter scoren dan het wettelijke minimum (het referentiekader) zijn immers niet toegelaten. Deze methode kan eventueel uitgebreid worden naar bestaande oudere woningen maar dat levert bijkomende kosten op voor de (niet wettelijk verplichte) berekening van het E-peil. De energiecorrectiefactor streeft inherent naar maatregelen die vanuit het oogpunt van de investeerder (sociale woningbouwmaatschappij) economisch zinvol zijn. Doordat slechts de helft van de baten bij de investeerder terechtkomt, zullen alleen gemakkelijk terugverdienbare maatregelen deze kaap kunnen nemen. Het zal daarom niet vanzelfsprekend zijn verregaande maatregelen via dit systeem te promoten. Verregaande maatregelen zullen nog steeds subsidies of belastingaftrek vereisen om voor de investeerder economisch zinvol te zijn (subsidies voor energiemaatregelen, belastingaftrek voor lage energie en passiefwoningen). Het is daarom zinvol om de energiecorrectiefactor aan subsidies te koppelen, of, beter, de bestaande subsidiekanalen voor maatregelen die voorbij de wettelijke minima gaan (lage energie) ook toegankelijk te maken voor sociale woningbouwmaatschappijen. De Europese overheid stelt een kader (EPBD recast pagina 33 annex III) op om het eisenniveau te laten bepalen op basis van economisch zinvolle maatregelen. Dat betekent dat in het ideale geval de energiecorrectie alleen tijdelijk zijn nut kan bewijzen tussen twee aanpassingsperiodes van de eisen door of tot de invoering van dit nieuwe epbd-kader. In zoverre het wettelijke eisenniveau ook het economisch optimale niveau is, is het onmogelijk op een economisch rendabele manier meerinvesteringen in energiebesparing te doen. Het is echter duidelijk dat het huidige eisenniveau nog niet overeenkomt met het economisch zinvolle, waardoor in de overgangsperiode de energiecorrectiefactor zinvol kan zijn. Het is daarom alleen zinvol een energiecorrectiefactor toe te passen als de gerealiseerde kwaliteit beduidend de wettelijk minimale kwaliteit overstijgt. Door de manier waarop het eisenniveau in de toekomst zal bepaald worden, is het echter niet evident om economisch verdedigbare maatregelen te vinden om het prestatieniveau beduidend beter te krijgen dan het wettelijke eisenniveau. Tot de nieuwe eisenniveau's van kracht worden, kan de energiecorrectiefactor wel zijn rol spelen. Voor een verbetering van E80 naar E65 ramen we de totale jaarlijkse besparing op de energiekosten op 2 euro/netto m 2. De budgettaire impact is 7

9 dus beperkt. Het wordt anders als het energieverbruik voor renovatie als referentie wordt gebruikt, maar dit lijkt niet de bedoeling van de energiecorrectiefactor. Of anders geformuleerd: de energiecorrectiefactor levert des te meer investeringsbudget op naarmate de overheid er niet in slaagt het eisenniveau op het economisch zinvolle niveau te zetten. Het systeem is daarbij zelfversterkend: hoe zwakker de overheidseisen, hoe meer budget via de energiecorrectiefactor vrijkomt. Bovendien is de band tussen E-peil en reëel energieverbruik erg onzeker, zodat de stimulans voor een lager E-peil niet vanzelfsprekend een stimulans voor een lager energieverbruik is. Het tijdspad waarin de referentiesituatie evolueert, bepaalt sterk de pro-actieve werking van het systeem: woningen die nu maar net beter presteren dat de referentiesituatie levert op korte termijn inkomsten op voor de social woning,maatschappij, maar als op langere termijn de referentiesituatie strenger wordt, draait de geldstroom om naar de huurder. Woonparkgemiddelde referentie Op basis van de energiebalans van Vlaanderen kan het woningparkgemiddelde E-peil op E150 geschat worden. Bij het hanteren van deze referentie genereren ook woningen die aan de wettelijke eis voldoen, een belangrijke inkomstenbron voor de sociale woningbouwmaatschappij. Hierdoor wordt toekomstgericht bouwen en renovatieprojecten sterker gestimuleerd dan bij de wettelijke E-peilreferentie. Gebouwen van matige kwaliteit dragen nog steeds bij tot de inkomsten, wat een verkeerd signaal kan zijn. 8

10 Deel II: Meetbenadering 1. Uitgangspunten De meetbenadering gaat uit van volgende uitgangspunten: (1) De energiecorrectiefactor moet eenvoudig toepasbaar zijn op alle types gebouwen: nieuwbouw, zware renovaties en bestaande gebouwen. (2) Rekenmodellen op basis van het energieprestatiecertificaat of op basis van de energieprestatieregelgeving zijn onvoldoende nauwkeurig om de energiekosten te voorspellen en de verandering van de energiekosten over de partijen te verdelen. Metingen bieden wel de zekerheid om concrete euro's correct af te rekenen. Door het gebruik van metingen in plaats van modellen komt de bewijsvoering rond de haalbare besparingen en de te hanteren economische parameters bij de woningbouwmaatschappij zelf terecht, die op basis van eigen ervaring en modellen een zo goed mogelijke voorspelling van het effect van energiemaatregelen kan maken. Door metingen te gebruiken wordt de bewoner ook voor zijn individuele verantwoordelijk geplaatst, wat hem stimuleert energiezuinig gedrag te vertonen. Nieuwbouw is fundamenteel verschillend van renovatie door het ontbreken van vooraf beschikbare gemeten energieverbruiksgegevens. Maar ook voor nieuwbouw is na twee jaar de energiebesparing tegenover een referentie duidelijk. Pas vanaf dan kan de woningbouwmaatschappij met reden aanspraak maken op de inkomsten van de energiecorrectiefactor. Zo kan voor nieuwbouw een gelijkaardig systeem gebruikt worden als voor bestaande gebouwen. (3) Het reëel energieverbruik kan worden ingezet om belangrijke afwijkingen te kunnen vaststellen met het voorspeld energieverbruik, wat kan wijzen op een fout in de methodologie voor de berekening van het voorspeld energieverbruik, of op een verkeerde uitvoering of instelling van de energie-gerelateerde gebouwelementen, of op een afwijkend bewonerspatroon. Het reëel energieverbruik laat met andere woorden toe om afwijkingen in beeld te krijgen en mogelijks te remediëren door de methode te verbeteren, de fouten in het gebouw te verhelpen of de bewoners te begeleiden in haar energieverbruik. 2. Bepaling van de energiecorrectiefactor De energiecorrectiefactor wordt bepaald op basis van drie energieverbruiken: het reeel energieverbruik voor verwarming, gebaseerd op meteraflezingen van stookolie, gas of electriciteit (na klimaatcorrectie), uitgedrukt in kwh/m 2.jaar; het voorspeld energieverbruik voor verwarming: op basis van voorspellende parameters (EPC-kengetal, aard huishoudapparatuur, verbruik volgens het energieprestatiecertificaat, aantal bewoners, isolatiekwaliteit...) wordt het energieverbruik van een concrete woning voorspeld. Voor parameters die niet in het onderzoeksstaal van dit project zijn opgenomen, wordt aan de sociale woningbouwmaatschappij de vrijheid gelaten een studiebureau aan te stellen dat het voorspeld energieverbruik op basis van op (gebruikers)maat gemaakte rekenmethoden kan evalueren (in principe niet via E-peil rekenmethoden). Dat verbruik wordt ook uitgedrukt in kwh/m 2.jaar; het referentieenergieverbruik voor verwarming (wettelijke eis): voor een hedendaagse woning die aan de energieprestatieregelgeving voldoet, ramen we het energieverbruik voor verwarming op 100 kwh/m 2.jaar, voor een lage energiewoning op 60 kwh/m 2.jaar. Dit referentieenergieverbruik is onderhevig aan een sterke technologische evolutie en is in deze aanpak een vrij te definiëren parameter. het referentieenergieverbruik voor verwarming (woonparkgemiddelde): voorstel : 150 kwh/m² De energiecorrectiefactor wordt dan bepaald als de helft van het verschil tussen het referentieenergieverbruik en het voorspeld energieverbruik, vermenigvuldigd met de jaargemiddelde kostprijs van gas en met de vloeroppervlakte van de woning (in m 2, volgens de definitie gebruikt in de patrimoniumenquete): 9

11 waarbij Q voorspeld = het voorspelde energieverbruik voor verwarming (kwh/(m 2.jaar)); Q referentie = het referentie energieverbruik voor verwarming (kwh/(m 2.jaar)); A w = de vloeroppervlakte van de woning volgens de definitie gebruikt in de patrimoniumenquete (m 2 ); C gas = jaargemiddelde kostprijs voor gas (euro/kwh). 3. Berekeningswijze van het voorspeld energieverbruik Aan de hand van beschikbare datasets VMSW (een subset van de datasets die worden gebruikt voor de ontwikkeling van de patrimoniumkorting) worden correlaties onderzocht tussen de gebouwkenmerken en het reële energieverbruik. Voor de bepaling van de patrimoniumfactor worden 2400 geschatte woningen ingezet. Voor een ijking van de energiecorrectiefactor voor de woontypologie eengezinswoning (EW volgens typologie checklist) wordt voor 45 woningen in de set volgende informatie gebruikt: Reëel gas-( of stookolie)verbruik tijdens de laatste facturatieperiode (datum en meterstand van de vorige meterlezing, datum en meterstand van de laatste meterlezing) Energieprestatiecoëfficiënt Totale vloeroppervlakte van de woning Vloeroppervlakte van de leefruimte Vloeroppervlakte van de verschillende slaapkamers Vloeroppervlakte eventuele zolder Aanwezigheid van een garage in het beschermd volume Aanwezigheid van warmwaterbereiding op gas Aanwezigheid van keukentoestellen op gas De 45 woningen zijn eengezinswoningen (41) of bungalowwoningen (4) die variëren in bouwjaar tussen 1921 en Uit de periode (K70) zijn 8 woningen aanwezig, Uit de periode (K55) zijn 3 woningen aanwezig. Uit de periode met K45-eisen of energieprestatie-eisen zijn geen woningen aanwezig. Duowoningen of appartementen komen in de selectie niet voor. Het EPC-kengetal varieert voor de selectie tussen 192 en 846 kwh/m 2.jaar (400 ± 150 kwh/m 2.jaar). Het reële aardgasverbruik voor de selectie varieert tussen 40 en 464 kwh/m 2.jaar ((146 ± 80 kwh/m 2.jaar). Dat verschil geeft duidelijk de onvoldoende voorspelbaarheid weer van het reëel aardgasverbruik op basis van het EPC-kengetal. Voor geen enkele van de woningen is het E-peil beschikbaar. In de selectie komen 5 gerenoveerde woningen voor.in de selectie zijn geen woningen met een mechanische afvoerventilatie (systeem C) of mechanische toevoer- en afvoerventilatie (systeem D) aanwezig. De aard van het ventilatiesysteem wordt dan ook als parameter niet gehanteerd. Voor beglazing, de dakisolatie en de aard van de warmteopwekkingsinstallatie wordt gekozen voor de gegevens uit de meer gedetailleerde patrimoniumenquête, die niet in alle gevallen consistent zijn met de gegevens in het schattingenbestand. Voor de gevelisolatie wordt uitgegaan van de meer gedetailleerde gegevens in het schattingenbestand. In geen enkele woning is een lift. 10

12 Volgende gebouwkenmerken komen naar voor als zinvol voor de voorspelling van het reële gasverbruik (de correlatiecoëfficiënt (0-1) is een maat voor de sterkte van het verband): Parameter Correlatiecoëfficiënt EPC-kengetal (kwh/m² jaar) 0.33 Garage al of niet in het beschermde volume (0/1) 0.25 Electriciteitsverbruik per m Warmwaterproductie op basis van gas (0/1) 0.19 Isolatiekwaliteit beglazing (1/2) 0.18 Aantal bewoners 0.15 Oppervlakte leefruimte (m²) 0.11 Keukentoestellen op basis van gas (0/1) 0.09 Isolatiekwaliteit dak (0/1) 0.08 Rendement stookinstallatie 0.05 Samen geven deze parameters een correlatie van 0.76 tussen gemeten en voorspeld gasverbruik per m 2 vloeroppervlakte. Electriciteitsverbruik en aantal bewoners zijn parameters die niet op een eenvoudige manier vast te leggen zijn. Voor de isolatiekwaliteit van het dak waren in het staal onvoldoende daken met hoge isolatiekwaliteit beschikbaar om een goede voorspelling te kunnen doen. De correlatiecoëfficiënt van het rendement van de stookinstallatie bleek onvoldoende groot om verder mee te nemen. Het voorspelde gasverbruik per m 2 vloeroppervlakte kan voor de gegeven dataset (eengezinswoningen) bepaald worden als: waarbij EPC-kengetal (kwh/(m 2.jaar)) Oppervlakte leefruimte (m 2 ) garage = 0 (niet aanwezig of buiten het beschermd volume) of 1 (binnen beschermd volume) warmwaterbereiding = 0 (niet op gas) of 1 (gasgestookt) keukentoestellen = 0 (niet op gas) of 1 (gasgestookt) glastype = 1 (enkele beglazing), 2 (dubbele beglazing) of 3 (dubbele low-e beglazing) De correlatiecoëfficiënt tussen reëel en voorspeld energieverbruik bedraagt op basis van deze parameter 0.61, wat heel wat beter is dan de voorspellende waarde van de beste parameter (EPC-kengetal, 0.33).De benaderingsformule is gebaseerd op een te beperkt staal aan eengezinswoningen, met een te kleine vertegenwoordiging van recente woningen. De uitbreiding naar andere andere gebouwtypes (in het bijzonder naar collectieve woningbouw) is alleen haalbaar als de invloedsparameters en de bijhorende vermenigvuldigingsfactoren op een bredere gegevensbasis worden bepaald. In principe is de gegevensbank voor de patrimoniumkorting hier een uitstekende startbasis voor. De toepassing van deze gegevens is alleen mogelijk als voor de woningen in de gegevensbank reële energieverbruiksgegevens en EPC-kengetallen toegevoegd worden. De voorspellende waarde van het E-peil kon door de onbeschikbaarheid van de cijfers niet geëvalueerd worden. 11

13 Het EPC-kengetal blijkt dus een belangrijke maar toch niet afdoende parameter om het reële gasverbruik te voorspellen. De methode is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de uitgereikte energieprestatiecertificaten. Flankerend moet er dus een beleid uitgewerkt worden om uniform hoge kwaliteit van deze certificaten in de sociale woningbouwsector te verzekeren. Deze hoge kwaliteit is door de hoge beschikbaarheid van historische gegevens realistisch. 4. Bepalingswijze voor het gemeten energieverbruik De sociale woningbouwmaatschappij organiseert elk jaar een meteropname in elke sociale huurwoning die op stookolie of gas wordt verwarmd. Op deze meteropname wordt een correctie uitgevoerd op basis van de graaddagenmethode. 5. Auditverplichting In tweede instantie wordt het voorspelde jaarlijkse energieverbruik van de specifieke woning vergeleken met de werkelijke jaarlijkse energieverbruik van de woning. Als het werkelijke jaarlijkse energieverbruik meer dan 25 % hoger is dan de voorspelde waarde, of meer dan 40 % hoger dan de gebouwparkgemiddelde waarde (deze waarde bedraagt voor het bestudeerde staal 146 kwh.m 2.jaar), dan neemt de sociale woningbouwmaatschapppij het op zich om een energieaudit uit te voeren om dit verschil bij te sturen (slechte werking installatie, nood aangebruikersbegeleiding). Als na de audit het reëel verbruik nog steeds 20 % hoger ligt dan het voorspeld verbruik, dan zijn er drie mogelijkheden: het gebruikersgedrag is bepalend voor het meerverbruik, en de woningbouwmaatschappij zorgt voor een bijsturende voorlichting ; een uitvoeringskwaliteit is bepalend voor het meerverbruik, en de woningbouwmaatschappij ziet af van de inning van de energiecorrectiefactor ; de voorspellingsmethode blijkt onvoldoende betrouwbaar (wat na een testperiode zou moeten kunnen uitgesloten worden). In een concrete situatie een onderscheid maken tussen deze drie mogelijkheden kan aanleiding geven tot een patstelling tussen huurder en verhuurder. We stellen daarom voor de resultaten van de energie-audit niet te vertalen in een aanpassing van de energiecorrectiefactor. Deze audit-aanpak leidt tot zeer doelgerichte audits en een verbeterde klantenbegeleiding door de sociale woningbouwmaatschappijen, maar wordt voorlopig ervaren als relatief arbeidsintensief. 6. Evaluatie van de methode De meetbenadering beperkt zich tot het energieverbruik voor verwarming. Volgende elementen belemmeren voorlopig het breed uitrollen van deze methode: De data evaluatie moet worden verbeterd, voornamelijk in functie van andere typologieën dan ééngezinswoningen. De interactie met de patrimoniumcorrectiefactor waarin dezelfde gebouwkenmerken worden geëvalueerd, moet worden bewaakt. Dat kan vooralsnog niet gebeuren gezien ook de patrimoniumcorrectiefactor nog moet worden vastgelegd. De troeven van deze methode zijn de reële bruikbaarheid voor het volledige gebouwenpark, een zeer sterke band met het reële energieverbruik en een opportuniteit voor gebouwgebruikersbegeleiding. De geldstromen worden belangrijk bij woningen die sterk afwijken van het referentieverbruik. Het gaat hierbij veelal om oudere woningen die aan renovatie toe zijn. Voor deze woningen kan de energiecorrectiefactor wel een sterke aansporing zijn voor renovatie. Globaal concluderen we dat deze benadering een beperkte correctie kan realiseren voor de huurprijs en een aansporing kan betekenen om slecht presterende sociale huurwoningen aan te pakken. Daar tegenover 12

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Collectieve huisvesting > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012

Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012 Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012 Casper Tigchelaar (ECN) Kees Leidelmeijer (RIGO) Augustus 2013 ECN-E--13-037 Verantwoording Dit rapport is

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Dienstensector > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be > ondernemingen

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw

over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw stuk ingediend op 1415 (2011-2012) Nr. 1 21 december 2011 (2011-2012) Gedachtewisseling over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland

Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland Beschrijving van een selectie van stimuleringsopties voor hernieuwbare warmte en koude en een kwalitatieve beoordeling voor Nederland D9 van WP4 van het RES-H Policy project Werkdocument geschreven in

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-baten analyse voor de verduurzaming van het energiegebruik in bestaande kantoorgebouwen

Maatschappelijke kosten-baten analyse voor de verduurzaming van het energiegebruik in bestaande kantoorgebouwen Maatschappelijke kosten-baten analyse voor de verduurzaming van het energiegebruik in bestaande kantoorgebouwen Eindrapport Stefan van Steen Juli, 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit Civiele Techniek

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming

Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming De mogelijkheden van isolatie en de kansen voor Nederland kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming onze missie: e e n d u u r z ame

Nadere informatie