Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen zijn aan de slag met bestuurlijke vernieuwing en de implementatie van nieuwe bestuursvormen levert vaak veel vragen op. Wie, welk orgaan is waarvoor verantwoordelijk, wie neemt welke beslissingen, wie legt aan wie verantwoording af? Door de nieuwe verhoudingen en al de vragen die daar uit voortkomen, is het oude directiestatuut aan vernieuwing toe. De komst van bovenschools management maakt het bovendien nodig dat de hele managementkolom in beeld komt in een managementstatuut. Het boek Goed bestuur, goed onderwijs 1 kan u goed van pas komen bij de verdere uitwerking van besturen op hoofdlijnen. Het managementstatuut en de uitwerking van het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen zijn hier opgenomen. Besturingsmodel Het besturingsmodel schetst hoe in een scholengemeenschap (vereniging of stichting) de aansturing van scholen plaatsvindt en zet de verhoudingen tussen bestuur en management uiteen. In dit model wordt het bovenschools management gevormd door een algemeen directeur. Het besturingsmodel is een uitwerking van de besturingsfilosofie besturen op hoofdlijnen. Formeel gezien is het bestuur hierbij het bevoegd gezag, maar materieel gezien functioneert het bestuur meer als een raad van toezicht. Uitgangspunten voor het besturingsmodel: 1. alles vindt plaats met inachtneming van geldende wettelijke kaders 2. de doel- en grondslagformulering die zijn vastgelegd in de Verenigings- of Stichtingsstatuten zijn kaderstellend 3. het verenigings-/stichtingsbeleidsplan 4. resultaatgericht management 5. verantwoordelijkheden laag in de organisatie 6. scholen hebben een zo groot mogelijke eigen beleidsruimte Ad 1: Geldende wettelijke kaders De wijze waarop binnen de organisatie met elkaar wordt omgegaan is altijd gebonden aan bestaande wettelijke kaders. Daar liggen de grenzen voor wat wel en niet kan/mag. Ad 2: Doel- en grondslagformulering Hiermee wordt de identiteit van de organisatie als kaderstellend vastgesteld. Ad 3: Verenigings of Stichtingsbeleidsplan De scholen functioneren beleidsmatig binnen het door het bestuur gefiatteerde strategisch Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan. Op de verschillende beleidsterreinen (onderwijs, personeel, 1 Goed bestuur, goed onderwijs, een uitgave van de Besturenraad. geschreven door een adviescommissie o.l.v. prof dr H. Strikwerda 1

2 financiën, organisatie en communicatie) zijn integraal samenhangende uitspraken gedaan, die richtinggevend zijn voor het beleid in de scholen. De consequentie hiervan is dat op schoolniveau integraal beleid wordt gevoerd. Ad 4: Resultaatgericht management Het strategisch beleid wordt geoperationaliseerd in doelen die in een managementcontract met de directeuren gelden als te behalen resultaten. Op deze wijze wordt gestuurd op doelen die in contracten zijn vastgelegd. De directeuren zijn voor hun scholen integraal beleidsmatig eindverantwoordelijk. Ad 5: Verantwoordelijkheden laag in de organisatie Om het beleidvoerend vermogen zo groot mogelijk te laten zijn, wordt beleidsverantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Ad 6: Scholen hebben een zo groot mogelijke eigen beleidsruimte Uitgangspunt is dat scholen een eigen gezicht hebben. Dat betekent dat zij de ruimte krijgen om de doelen die in het managementcontract zijn geformuleerd op hun eigen wijze te realiseren. Het betekent ook dat het bestuur geen andere richtlijnen geeft over de wijze waarop de school georganiseerd is, dan dat deze resultaatgericht management moet kunnen waarmaken. De organisatorische opzet In de schoolorganisatie onderscheiden we vier organisatorische eenheden die voor de beleidsontwikkeling relevant zijn: 1. het bestuur 2. de algemeen directeur 3. het directeurenoverleg 4. de scholen 1. Het bestuur en de bevoegdhedenverdeling Het bestuur draagt zo veel mogelijk taken over aan de algemeen directeur, maar blijft wel eindverantwoordelijk voor al datgene dat in de organisatie plaatsvindt. Bij het overdragen van taken gaat het voornamelijk om de voorbereiding en uitvoering van het Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan, en de dagelijkse gang van zaken in de scholen. Het bestuur werkt vanuit een bestuurlijk kader, waarin het richtinggevende uitspraken doet voor de verschillende beleidsterreinen. Deze uitspraken vormen de uitgangspunten voor het Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan. De algemeen directeur stelt na overleg met het directeurenoverleg dit Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan vast. Het bestuur toetst dit beleidsplan vervolgens marginaal aan zijn eigen bestuurlijk kader. Na marginale toetsing door het bestuur kan fiattering volgen. Door middel van evaluatie van de realisering van de doelen wordt de uitvoering van het beleid gevolgd en zo nodig bijgesteld. Ter uitvoering van het Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan wordt een managementcontract opgesteld tussen het bestuur en de algemeen directeur, waarin afspraken worden gemaakt over resultaten, voorwaarden en verantwoording. 2

3 De samenstelling van het bestuur wordt onder andere bepaald door het feit dat het bestuur een vertegenwoordigend bestuur is. Het bestuur brengt van buiten naar binnen en vice versa. Het bestuur vertegenwoordigt: verschillende invalshoeken, zoals die van identiteit, personeel, financiën en juridische aangelegenheden de omgeving van de scholen (regio s, relevante maatschappelijke instelingen) doordat bestuursleden in netwerken zitten waar zij de beleidsmatig interessante informatie kunnen opdoen algemeen bestuurlijke deskundigheden Vanwege deze laatste twee punten kan het bestuur ook geduid worden als een netwerkbestuur. Samengevat: Het bestuur is een vertegenwoordigend netwerkbestuur dat een bestuurlijk kader met richtinggevende uitspraken formuleert op strategisch niveau. De vertaling van deze uitspraken naar strategisch beleid voor de Vereniging of Stichting en de uitvoering van het gefiatteerde beleid wordt opgedragen aan het management. Het bestuur houdt vervolgens toezicht op het uitgevoerde beleid door middel van managementrapportages en verslagen. Bij de werving van nieuwe bestuursleden is het van belang dat u rekening houdt met een evenwichtige samenstelling van het bestuur. De opsomming onder het kopje op de vorige pagina: het bestuur en de bevoegdhedenverdeling kunt u hiervoor gebruiken en uitwerken in de bestuurdersprofielen. Het functioneren van het bestuur is vastgelegd in de Verenigings- of Stichtingsstatuten en het huishoudelijk reglement. 2. De algemeen directeur De algemeen directeur is de directe opdrachtnemer van het bestuur. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en het uitvoeren van het Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan. De algemeen directeur is belast met de zorg voor de bestuurlijke dagelijkse gang van zaken en zit de bestuursvergaderingen bij. Eventueel kan het bestuur ook besluiten af en toe te vergaderen zonder de algemeen directeur. De algemeen directeur sluit managementcontracten af met de directeuren, ter uitvoering van de verenigingsbeleidsplannen. 3. Het directeurenoverleg In het directeurenoverleg hebben alle directeuren zitting. De algemeen directeur is voorzitter. In dit overleg: wordt het Verenigings- of Stichtingsbeleid voorbereid en ontwikkeld door de richtinggevende uitspraken van het bestuur te vertalen in beleid vindt afstemming van die zaken plaats die noodzakelijk zijn voor de realisering van het Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan worden ervaringen en kennis met elkaar uitgewisseld De taken en bevoegdheden van het directeurenoverleg zijn vastgelegd in het managementstatuut. 3

4 4. De scholen De scholen vormen binnen de Vereniging of Stichting beleidvoerende organen die het geformuleerde beleid uitvoeren en bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. De directeuren voeren integraal management en hebben hun organisatie zo ingericht dat zij op eigen wijze doelen en resultaten realiseren die in het managementcontract staan geformuleerd. Reglement en instrument Om het samenwerken tussen de vier organisatorische eenheden zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt u als bestuur afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over : 1. de doelen waarop gestuurd wordt 2. de wijze waarop het bestuur zich organiseert 3. de grenzen waar binnen de scholen hun gang kunnen gaan 4. de samenwerking tussen bestuur en management Deze afspraken worden voor een deel neergelegd in een managementstatuut en voor een ander deel vertaald naar bestuurlijke instrumenten. Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk in regelgeving op te nemen, om de flexibiliteit en de ontwikkeling van de vernieuwingen niet te blokkeren. Wat betreft de instrumenten die nodig zijn om het besturen van de organisatie mogelijk te maken, kunt u onder andere denken aan het Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan, het managementcontract, managementrapportages, financiële kwartaaloverzichten en jaarverslagen. Op schoolniveau volgt de follow up in de vorm van samenhangende beleidsplannen. Ad 1: De doelen waarop gestuurd wordt Deze zijn vermeld in het managementcontract. Ad. 2: De wijze waarop het bestuur zich organiseert Dit wordt geregeld in de Verenigings- of Stichtingsstatuten en het huishoudelijk reglement. Ad 3: De grenzen waar binnen de scholen hun gang kunnen gaan Deze worden bepaald door Verenigings- of Stichtingsstatuten, het managementstatuut, het Verenigings- of Stichtingsbeleidsplan en de afspraken zoals deze gemaakt worden in het directeurenoverleg. Ad 4: De samenwerking tussen bestuur en management Dit is geregeld in het managementstatuut en wordt gereguleerd door bestuursinstrumenten. 4

5 Managementstatuut Besturen op hoofdlijnen Begripsbepalingen: Bestuur Het bestuur van de Vereniging/ Stichting. Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenoverleg Managementcontract Opdragen Bestuurlijk toetsingskader Degene die in opdracht van het bestuur zorgdraagt voor de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het Verenigings- /Stichtingsbeleidsplan binnen het bestuurlijk toetsingskader. Degene die binnen het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan verantwoordelijk is voor het strategisch beleid van de school. Het binnen de totale organisatie overeengekomen overleg van directeuren onder voorzitterschap van de algemeen directeur. Het document waarin de afspraken zijn opgenomen die het bestuur met de algemeen directeur heeft gemaakt, danwel de afspraken die de algemeen directeur namens het bestuur met de schooldirecteur heeft gemaakt. Het door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur opdragen van specifieke taken of bevoegdheden aan de algemeen directeur, danwel aan de schooldirecteur met daarbij de bijbehorende middelen. Bestuursdocument, waarin het bestuur aangeeft waar het aan hecht door het doen van richtinggevende uitspraken op de verschillende beleidsgebieden. Verenigings- /Stichtingsbeleidsplan Schoolbeleidsplan Voorbereiden Opstellen Toetsen Vaststellen Het strategisch kaderstellend beleidsplan van de vereniging/stichting en daarmee richtinggevend voor de schoolplannen. Strategisch beleid geeft de hoofdlijnen weer van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende drie tot vijf jaar. Strategisch plan op schoolniveau, waarin deelbeleidsplannen een plek krijgen. Het plan omvat een schooleigene uitwerking van het verenigings/stichtingsbeleidsplan. Strategisch beleid geeft de hoofdlijnen weer van het schoolbeleid en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende drie tot vijf jaar. Het verrichten van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van een voorstel of een reeks beleidsalternatieven Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden om tot een concreet voorstel te komen dat door anderen uiteindelijk wordt vastgesteld Het nagaan of een voorstel consistent is met de bestaande regelingen of wettelijke bepalingen Het formaliseren van een voorstel 5

6 Fiatteren Marginale toetsing Uitvoeren Het in laatste instantie beslissen, na marginale toetsing, of door anderen geformuleerde (beleids-)voorstellen al dan niet worden uitgevoerd of moeten worden herzien. Met deze beslissing wordt tevens de eindverantwoordelijkheid aanvaard en wordt erop toegezien dat degene(n), die met de uitvoering van de beslissing belast is (zijn), de benodigde stappen onderneemt (ondernemen) die voor een juiste uitvoering van de genomen beslissing noodzakelijk zijn. Toetsing of de directie in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. Het toezichthoudend orgaan gaat dus niet inhoudelijk toetsen, maar toetst aan het bestuurlijk toetsingskader. Het tot stand brengen van een gewenst en gedefinieerd resultaat binnen aangegeven richtlijnen en volgens het vastgestelde plan/beleid. 6

7 De artikelen Artikel 1 Dit managementstatuut is een uitwerking van het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen. Het besturingsmodel is derhalve kaderstellend voor wat in dit statuut is neergelegd. Taakverdeling Artikel 2 1. Het bestuur oefent al de hem bij wet en statuten toegekende taken uit, onverminderd het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid. 2. De algemeen directeur oefent de door het bestuur bij dit managementstatuut opgedragen en in het managementcontract vastgelegde taken en bevoegdheden uit namens en onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 3. De schooldirecteur oefent de bij dit managementstatuut opgedragen en in het managementcontract vastgelegde taken en bevoegdheden uit namens en onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. 4. Het bestuur kan de algemeen directeur nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop de opgedragen taken moeten worden uitgevoerd. 5. Het bestuur kan gemotiveerd de overdracht van taken en/of bevoegdheden te allen tijde ongedaan maken. Het bestuur Artikel 3 1. Het bestuur fiatteert, na marginale toetsing aan het eigen bestuurlijk toetsingskader, het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan. 2. Het bestuur volgt de uitvoering van het beleid en toetst deze uitvoering marginaal aan het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan. 3. Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurlijke taak, zoals in lid 2 bedoeld, stelt het bestuur een algemeen directeur aan. 4. Het bestuur maakt met de algemeen directeur afspraken over het opstellen en de uitvoering van het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan en legt deze vast in een managementcontract. 5. Het bestuur voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur. De algemeen directeur Artikel 4 1. De algemeen directeur is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de bewaking van de grondslag en de realisatie van het doel van de Vereniging/Stichting. 2. De algemeen directeur ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen, vastgestelde procedures en gemaakte afspraken. 3. De algemeen directeur vertegenwoordigt het bestuur in externe overleggen in overeenstemming met daarover op bestuursniveau gemaakte afspraken. 4. De algemeen directeur is voorzitter van het directeurenoverleg. 5. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan. 7

8 6. De algemeen directeur maakt met iedere schooldirecteur afspraken over de uitvoering van het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan en legt deze vast in een managementcontract. 7. De algemeen directeur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeuren, zoals vormgegeven in een gesprekscyclus. Het directeurenoverleg Artikel 5 1. Het directeurenoverleg vergadert minimaal zes keer per jaar. 2. De organisatorische vormgeving en de samenstelling worden in goed overleg tussen de algemeen directeur en de schooldirecteuren bepaald en ter fiattering aan het bestuur voorgelegd. 3. In dit overleg wordt de dagelijkse gang van zaken besproken en worden ervaringen uitgewisseld. 4. De algemeen directeur is voorzitter van het overleg. 5. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. 6. Als niet tot besluitvorming kan worden gekomen, beslist de algemeen directeur. 7. In het directeurenoverleg wordt het Verenigings-/Stichtingsbeleid voorbereid en de uitvoering ervan gevolgd. 8. In het directeurenoverleg vindt afstemming plaats van die zaken die van belang zijn voor een goede uitvoering van het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan. De schooldirecteur Artikel 6 1. De schooldirecteur stelt ter realisering van het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan een schoolbeleidsplan op. Het schoolbeleidsplan omvat in ieder geval de volgende beleidsterreinen: onderwijs, personeelsbeleid, financiën, huisvesting, beheer, organisatie en communicatie. 2. De fiattering vindt plaats nadat de algemeen directeur in de gelegenheid is gesteld marginaal te toetsen of plannen zich verdragen met de uitgangspunten die zijn verwoord in het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan en de afspraken die gemaakt zijn in het directeurenoverleg. Artikel 7 1. De schooldirecteur heeft tot taak met betrekking tot de vorming van het schoolplan een tijdpad vast te stellen, alsmede de werkwijze voor de totstandkoming. 2. De plannen als bedoeld in artikel 6 dienen te voldoen aan de volgende criteria: a. het vaststellen van te bereiken doelen; b. de wijze van uitvoering op hoofdlijnen; c. een tijdsindicatie van realisering van vastgestelde doelen; d. een evaluatie van het gevoerde beleid. 8

9 Het managementcontract Artikel 8 1. Aan het eind van ieder cursusjaar sluit het bestuur met de algemeen directeur een managementcontract voor het nieuwe schooljaar. 2. De afspraken die gemaakt worden in het managementcontract zijn mede gebaseerd op de evaluatie, ingebed in de gesprekscyclus, van het aflopende contract die het bestuur en de algemeen directeur met elkaar verrichten. 3. Het is mogelijk om, in het belang van het bestuurlijk functioneren, tussentijdse rapportagegesprekken te organiseren tussen het bestuur en de algemeen directeur. 4. Naast de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van het functioneren van de algemeen directeur omvat het contract ook afspraken met betrekking tot de facilitering van de algemeen directeur ten behoeve van de uitvoering van zijn taak. Artikel 9 5. Aan het eind van ieder cursusjaar sluit de algemeen directeur met iedere schooldirecteur een managementcontract voor het nieuwe schooljaar. 6. De afspraken die gemaakt worden in ieder managementcontract zijn mede gebaseerd op de evaluatie, ingebed in de gesprekscyclus, van het aflopende contract die algemeen directeur en schooldirecteur met elkaar verrichten. 7. Het is mogelijk om, in het belang van het bestuurlijk functioneren, tussentijdse rapportagegesprekken te organiseren tussen de algemeen directeur en de schooldirecteur. 8. Naast de verwachtingen die de algemeen directeur heeft ten aanzien van het functioneren van de schooldirecteur omvat het contract ook afspraken met betrekking tot de facilitering van de schooldirecteur ten behoeve van de uitvoering van zijn taak. Het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan Artikel 10 Het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan, als bedoeld in artikel 3, omvat in ieder geval: A. Strategische uitspraken over de beleidsterreinen die zijn genoemd in artikel 6, de Verenigingsbegroting en de toelating van leerlingen; B. de ontwikkelingen van het onderwijsaanbod van de Vereniging/Stichting; C. een opsomming van de bestuursinstrumenten; D. beleidsplannen voor die onderdelen waarvan in de Vereniging/Stichting is overeengekomen dat het om gezamenlijk beleid voor alle scholen gaat. Het schoolbeleidsplan Artikel 11 Het schoolbeleidsplan omvat strategisch beleid op schoolniveau over een aantal beleidsterreinen, deze staan opgesomd in artikel 6, lid 1. Per beleidsterrein wordt het schoolbeleid verder uitgewerkt. In de artikelen 12 t/m 19 worden deze beleidsterreinen nader uitgewerkt. Onderwijs Artikel 12 Het onderwijskundig plan omvat naast wat ten aanzien van wat wettelijk is geregeld, de wijze waarop de schooldirecteur: 9

10 A. de onderwijskundige coördinatie, afstemming en samenwerking binnen de school en het hebben van goede contacten met het vervolgonderwijs bevordert; B. de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs stimuleert; C. zorg draagt voor regelmatige evaluatie van het onderwijs; D. de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en bevordert. Personeel Artikel 13 Het personeelsplan omvat in ieder geval: 1. De hoofdlijnen van het voor de school geldende personeelsbeleid, waaronder de gang van zaken met betrekking tot: a. werving en selectie; b. functionerings- en beoordelingsgesprekken; c. scholing; d. taaktoedeling; e. doelgroepen; f. arbeidsomstandigheden; g. overige bij wet of collectieve arbeidsovereenkomst te bepalen regelingen op het gebied van personeelsbeleid. 2. De schooldirecteur stelt jaarlijks de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve formatie vast en legt deze neer in het formatieplan van de school. 3. Naast het formatieplan uit het vorige lid, legt de schooldirecteur de te verwachten formatie over een periode van vier jaar vast in het meerjarenformatiebeleidsplan. 4. De in de voorgaande artikelen genoemde zaken worden zodanig opgesteld dat zij passen binnen de kaders van het strategisch Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan en in overeenstemming zijn met de in het directeurenoverleg gemaakte afspraken. Artikel Benoeming, ontslag en het treffen van orde- en disciplinaire maatregelen ten aanzien van schooldirectieleden en de algemeen directeur zijn voorbehouden aan het bestuur. 2. De algemeen directeur benoemt en ontslaat het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, met inachtneming van de procedures die daarvoor zijn afgesproken en is tevens bevoegd tot het treffen van orde- en disciplinaire maatregelen. Financiën Artikel Binnen de kaders van het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan waarin de hoofdlijnen met betrekking tot het te voeren financieel beleid (de Verenigings-/Stichtingsbegroting) zijn opgenomen, en met inachtneming van de afspraken in het directeurenoverleg, stelt de schooldirecteur de schoolbegroting op. De vaststelling van de schoolbegroting vindt plaats door de algemeen directeur. 2. De schooldirecteur is bevoegd uitgaven te doen tot het beloop van de bedragen in de vastgestelde schoolbegroting. 3. Ten behoeve van de opstelling van de jaarrekening biedt de schooldirecteur de algemeen directeur jaarlijks voor 1 maart een financieel verslag aan. 10

11 4. Over inhoud en opzet van dit verslag zijn in het directeurenoverleg afspraken gemaakt. Huisvesting en beheer Artikel De schooldirecteur draagt zorg voor de huisvesting en voor het doelmatig beheer van de roerende en onroerende zaken, waaronder het vaststellen van het onderhoudsprogramma. Een en ander binnen de kaders van het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan. 2. De schooldirecteur voert in samenspraak met de algemeen directeur het overleg met de gemeente over de huisvesting van de school, passend binnen het integrale huisvestingsbeleid, zoals is neergelegd in het strategisch beleidsplan. 3. De schooldirecteur kan na overleg met de algemeen directeur huurovereenkomsten sluiten, voor zover de daaruit voortvloeiende verplichtingen de vastgestelde schoolbegroting niet te boven gaan. Organisatie Artikel 17 Het organisatieplan omvat in ieder geval: a. een beschrijving van taken en functies; b. de geldende overlegstructuren; c. de interne besluitvormingsprocedures; Artikel Binnen de kaders van het Verenigings-/Stichtingsbeleidsplan stelt de schooldirecteur voor de inschrijving van leerlingen een reglement vast met in acht neming van wat daar over in het directeurenoverleg is afgesproken; 2. De schooldirecteur stelt volgens de geldende procedures een schoolreglement op. Communicatie Artikel 19 Het communicatieplan omvat in ieder geval: a) de wijze van interne informatievoorziening; b) de wijze waarop de public relations en marketing worden gerealiseerd; c) de wijze waarop ouders op de hoogte worden gesteld van onderwijskundige ontwikkelingen in de school; d) de wijze waarop de ouders op de hoogte worden gesteld van de vorderingen van hun kinderen. Overleg Artikel De algemeen directeur voert namens het bestuur het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) of een geleding daarvan. 2. De schooldirecteur voert met betrekking tot het schooleigen beleid volgens de in de school afgesproken werkwijze het overleg met (een geleding van) de Medezeggenschapsraad (MR), tenzij naar het oordeel van de algemeen directeur 11

12 zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. De MR wordt hiervan terstond door de algemeen directeur op de hoogte gesteld. 3. De algemeen directeur draagt zorg voor de noodzakelijke faciliteiten voor de (G)MR. 4. De algemeen directeur draagt er zorg voor dat de leden van de (G)MR niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie. Artikel 21 De algemeen directeur voert samen met een in het directeurenoverleg afgesproken schooldirectiedelegatie het overleg over de aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel met de daarvoor in aanmerking komende personeelscentrales c.q. met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Rapportage en verantwoording Artikel 22 Informatieverstrekking over realisering van de gemaakte afspraken in het managementcontract genoemd in artikel 8, door de algemeen directeur aan het bestuur, vindt plaats door middel van managementrapportages. Deze rapportages bevatten in ieder geval: a. informatie over de uitvoering van het stichtingsbeleidsplan; b. informatie over de algemene gang van zaken binnen de Vereniging/Stichting; c. een overzicht van inkomsten en uitgaven en de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsbewaking. Artikel 23 Informatieverstrekking over realisering van de gemaakte afspraken in het managementcontract genoemd in artikel 9, door de schooldirecteur aan de algemene directie, vindt plaats door middel van managementrapportages. Deze rapportages bevatten in ieder geval: a. informatie over de uitvoering van de verschillende plannen; b. informatie over de algemene gang van zaken binnen de school; c. een overzicht van inkomsten en uitgaven en de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsbewaking. Artikel Het bestuur stelt op voorstel van het directeurenoverleg procedures vast voor de totstandkoming van in ieder geval het onderwijskundig, het financieel en het sociaal jaarverslag. 2. De schooldirecteuren stellen jaarlijks voor 1 mei het onderwijskundig jaarverslag van hun school op en voorzien de algemeen directeur van de benodigde gegevens voor het opstellen van het financieel en sociaal jaarverslag. 3. De algemeen directeur stelt jaarlijks op basis van de in het vorige lid beschikbare documenten en gegevens de in lid 1 genoemde jaarverslagen op Verenigings-/Stichtingsniveau vast, nadat deze in het directeurenoverleg zijn besproken. 4. Het bestuur fiatteert deze verslagen, nadat deze in het directeurenoverleg zijn besproken. 12

13 Vernietiging en schorsing van besluiten Artikel 25 Besluiten van de schooldirecteuren en de algemeen directeur kunnen wegens strijd met enig geldende regel en/of wegens schade aan de belangen van de Vereniging/Stichting door het bestuur bij gemotiveerd besluit worden geschorst en/of vernietigd. Werkingsduur Artikel Dit managementstatuut heeft een werkingsduur van twee jaar. Tijdig, dat wil zeggen tenminste drie maanden voor de expiratiedatum, zal worden bezien of herziening nodig of gewenst is. Is herziening niet aan de orde, dan wordt de werkingsduur voor dezelfde periode verlengd. 2. Het bestuur kan op voorstel van het directeurenoverleg ook tussentijds tot herziening overgaan. 3. Indien gedurende het overleg over een herziening de termijn van twee jaar verstrijkt, blijft het vigerende statuut van toepassing totdat het nieuwe managementstatuut is vastgesteld. 4. Vaststelling, wijziging of intrekking van dit managementstatuut zijn onderwerp van medezeggenschap overeenkomstig het bepaalde in de binnen de Vereniging/Stichting geldende gemeenschappelijke medezeggenschapsreglementen. Slotbepaling Artikel 27 Ter zake van onderwerpen die in dit managementstatuut niet zijn voorzien of bij interpretatiegeschillen besluit het bestuur. Aldus opgemaakt en vastgesteld in de bestuursvergadering van Voorzitter Secretaris Algemeen directeur 13

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam MANAGEMENTSTATUUT Stichting Islamitische School Amsterdam Preambule Op grond van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) dient het bestuur een managementstatuut vast te stellen. In het managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK Katwijk aan Zee Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren Concepttekst 17 maart 2006 t.b.v. GMR Inleiding Het bestuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Managementstatuut PO Lucas Onderwijs

Managementstatuut PO Lucas Onderwijs Lucas Onderwijs Preambule De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bepaalt dat bijzondere scholen onder het bestuur staan van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich het geven van onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT.

BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT. BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT. Inleiding Het bestuurs-en managementstatuut van het Openbaar Primair Onderwijs Raalte en Olst- Wijhe is ontwikkeld en samengesteld door de werkgroep bestuurlijke fusie OPO

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 Dit reglement is een managementstatuut in de zin van art. 32 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het bevat de regeling van de verdeling van de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust Directiestatuut Montessori Vereniging Vreugd en Rust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zelfbeheer... 2 1.2 De positie van de directie... 2 1.3 Het managementrapportagesysteem... 2 2. De verhouding tussen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007 Schooldirectiestatuut 2College per 1 augustus 2007 Tilburg, 3 september 2007 PREAMBULE Het schooldirectiestatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur van 2College en de vestigingsdirecteuren

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut

Bestuurs- en managementstatuut Bestuurs- en managementstatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 2016

Managementstatuut Versie 2016 Managementstatuut 2016 2018 Versie 2016 Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Bestuurskantoor Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT VAN DE VERENIGING TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE OVERWOUD BIJ LUNTEREN Preambule Het bestuur van de bovengenoemde vereniging heeft overlegd met de

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Bestuurs- en managementreglement, incl.huishoudelijk reglement

Bestuurs- en managementreglement, incl.huishoudelijk reglement Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht prima(ir) christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017 MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT 1 januari 2015 1 januari 2017 05.10.33 16 maart 2015 Preambule Het doel van een medezeggenschapsstatuut is om voor elke betrokkene inzichtelijk te maken hoe medezeggenschap is

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK!

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! Versie 1-1-2014 In werking 1-3-2014 Geldig tot 1-1-2016 PREAMBULE Het bestuur van Leerrijk! en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Het

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs

Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Vastgesteld op 9 juni 2016 Inwerkingtreding 1 augustus 2016 1/15 Oplegnotitie 1 Aanleiding 1.1 Stichting Lucas Onderwijs ("Lucas") houdt onder meer scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van

Statuut Medezeggenschap van Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting ARCADE 2.6.1.2 b Versie 1.5 Datum GMR: 10-12-2013 Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting Arcade Inhoudsopgave van het Statuut Medezeggenschap van

Nadere informatie

MR statuut Medezeggenschapsraad

MR statuut Medezeggenschapsraad MR statuut Medezeggenschapsraad Montessorischool Loenersloot Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot Telefoon: 0294-291597 directie@montessorischoolloenersloot.nl www.montessorischoolloenersloot.nl Statuut

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1. Directiestatuut

SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1. Directiestatuut SKPO: Organisatie Directiestatuut / blad 1 Directiestatuut Is wettelijk verplicht (artikel 31 van de Wet op het Primair Onderwijs: "Het bevoegd gezag stelt een directiestatuut vast") Is vastgesteld voor

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: - Sint Maartenscollege - Sgm Dalton-Vatel - Veurs

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie