Notulen. aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen. aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht."

Transcriptie

1 Notulen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus AA Papendrecht van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 10 januari 2013 aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht. Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: a) 28 houders of vertegenwoordigers van aandelen, die aandelen vertegenwoordigen. Dit betekent dat van het totaal geplaatste stemgerechtigd aandelenkapitaal 67,3% is vertegenwoordigd. b) De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van de Vennootschap. 1. Opening De heer Hessels, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, zit deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor. De voorzitter heet alle aandeelhouders, overige aanwezigen en leden van de Ondernemingsraad van harte welkom op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. in het hoofdkantoor te Papendrecht. Terwijl aan de ingang het aantal aanwezige aandeelhouders en de vertegenwoordigde aandelen nog wordt geteld, meldt de voorzitter de volgende formaliteiten. De voorzitter stelt vast dat aan alle wettelijke en statutaire voorwaarden tot het houden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voldaan. a) De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats in Papendrecht in overeenstemming met artikel 23, lid 1 van de Statuten. De oproeping voor de vergadering heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake de aankondiging van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders via plaatsing op de website van de Vennootschap vanaf donderdag 29 november Aandeelhouders op naam zijn per brief opgeroepen. In de oproepingen zijn de datum, tijd en plaats evenals de agenda en de toelichting van de vergadering en de wijze waarop men zich, al dan niet door middel van een gevolmachtigde, voor de vergadering kon aanmelden, weergegeven. Tevens is via de website van de Vennootschap aan de aandeelhouders de mogelijkheid geboden om de Vennootschap langs elektronische weg van een volmacht en hun steminstructies in kennis te stellen. 1/9

2 b) De volledige tekst van de agenda en de toelichting daarop heeft sinds donderdag 29 november 2012 ter inzage gelegen bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam en waren hier ten kantore gratis voor u verkrijgbaar. Voorts waren de agenda en toelichting bij de ingang van de vergadering te verkrijgen. c) In overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, deelt de voorzitter de vergadering mede dat het totaal geplaatste aandelenkapitaal van Koninklijke Boskalis Westminster N.V gewone aandelen bedraagt. Het totaal aantal uit te brengen stemgerechtigde aandelen bedraagt d) De voorzitter wijst mevrouw Buijs aan als secretaris van de vergadering. e) De voorzitter geeft aan dat er bij stemming geen quorum is vereist. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. f) De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2012 zijn in overeenstemming met de relevante bepalingen vastgesteld, nadat er gedurende drie maanden de gelegenheid is geweest om op de concept notulen, die via de website ter beschikking zijn gesteld, te reageren. De notulen van deze vergadering zullen op dezelfde wijze worden vastgesteld. Voordat wordt over gegaan tot het officiële deel van de vergadering heeft de voorzitter nog enige aanwijzingen van huishoudelijke aard. De voorzitter verzoekt indien dit nog niet is gebeurd de mobiele telefoons uit te schakelen. Voor een goed verloop van de vergadering verzoekt de voorzitter uitdrukkelijk slechts met het behulp van de daartoe bestemde microfoons het woord te voeren. Met het oog op de verslaglegging, verzoekt de voorzitter de aanwezigen om bij elke vraag hun naam, woonplaats en de eventuele organisatie te vermelden. Indien men een exemplaar van de notulen van de vergadering toegezonden wenst te krijgen, dan kan men dat op de intekenlijst op de tafel bij de uitgang aangeven. Met het oog op de tijd en een ordelijk verloop van de vergadering zal de voorzitter in principe maximaal drie vragen per aandeelhouder per agendapunt toelaten. Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van agendapunt Toelichting op het voorgenomen bod op alle uitstaande aandelen van Dockwise Ltd. De voorzitter geeft het woord aan de heer Berdowski, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De heer Berdowski heet iedereen namens de Raad van Bestuur welkom en geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de achtergrond van het bod op Dockwise. De heer Berdowski zal eerst toelichten op welke wijze de acquisitie van Dockwise qua strategie past in het Corporate Business Plan , daarna zal hij een overzicht geven van het bedrijf Dockwise en diens strategie om vervolgens stil te staan bij de aard en de inhoud van het bod. 2/9

3 Boskalis heeft momenteel wereldwijd circa medewerkers in dienst met ongeveer schepen in beheer. Het bedrijf is werkzaam in 75 landen op 6 continenten. In 2008 heeft Boskalis een strategisch plan voor de periode van 2009 tot 2011 gelanceerd. In dat plan heeft Boskalis aangegeven dat voor de toekomst voldoende werk in de wereld is voor de kernactiviteit baggeren, maar dat de groei, zoals gekend in de periode van 2004 tot 2008, afvlakt. Dit is de reden geweest voor Boskalis om de strategie in te zetten op het verbreden van het bedrijf om nieuwe motoren voor groei te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is inderdaad duidelijk geworden dat activiteiten op het gebied van baggeren qua omzet stabiel zijn gebleven en de groei in omzet is gerealiseerd door acquisities. De belangrijkste bijdrage aan die groei is geleverd door de toevoeging van SMIT aan het bedrijf. Na de acquisitie van SMIT is het nieuwe Corporate Business Plan voor de periode 2011 tot 2013 gerealiseerd om de strategische richting vast te leggen voor het gecombineerde bedrijf. Dit Corporate Business Plan rust op vier pijlers. De eerste twee pijlers, optimaliseren en versterken, zijn meer intern gericht om homogeniteit en samenhang binnen de nieuwe organisatie te brengen. Onderdeel daarvan is dat de Vennootschap leidend wil zijn in cost efficiency om de slagkracht naar de markt goed te kunnen waarborgen. Daarnaast vindt clustervorming plaats en investeringen in noodzakelijke competenties en de totale vloot om het bedrijf naar de toekomst verder uit te bouwen. In dit kader zijn de terminalactiviteiten van Lamnalco gecombineerd met de terminalactiviteiten van SMIT. SMIT Terminals is voor US$ 450 miljoen verkocht aan Smit Lamnalco, waar Boskalis 50% aandeelhouder is. De derde en vierde pijlers van het Corporate Business Plan zijn focus en groei, waarbij de Vennootschap duidelijk heeft bepaald op welke activiteiten en geografische gebieden gerichte inzet zal worden gepleegd om die verdere groei te creëren. Met een groter bedrijf en een wereldwijde spreiding is dit zeer noodzakelijk. Het bedrijf richt zich met name op drie kernsectoren: energie, havenontwikkeling en infrastructuur. De meeste opportunities liggen in het segment van de energie. De komende jaren worden in deze sector veel projecten gepland, waarbij de onderneming zich qua kwaliteit kan onderscheiden. Daarnaast heeft de Vennootschap voor alle kernsectoren een geografische inventarisatie gemaakt van de geplande projecten wereldwijd. Dit overzicht geeft aan dat de regio s Brazilië, Zuidwest Afrika, Noordwest Europa, Midden-Oosten, Zuidoost Azië en Australië voor het bedrijf de komende jaren het belangrijkste zijn. De onderneming zal zich als maritieme service provider met een vloot van maritieme assets profileren aan de ene kant aan de brede onderkant van de markt om bezetting te genereren om voldoende volume, kostendekking en schaal te hebben, maar aan de andere kant als specialist aan de bovenkant van de markt om meerwaarde te creëren. Deze noodzakelijke mix van deze twee elementen is zeer belangrijk in de strategie van de Vennootschap. De heer Berdowski geeft aan dat de Vennootschap het afgelopen jaar zo n EUR 325 miljoen heeft geïnvesteerd in materieel dat optimaal in deze mix kan worden ingezet. De organisatie heeft op de tijd genomen om de integratie van SMIT op een zorgvuldige wijze vorm te geven, alvorens nieuwe grotere acquisities te overwegen in het kader van de gewenste groei. Op regionale schaal zijn wel stappen gezet om het bedrijf verder te versterken in Brazilië door de overname van het 50% belang van de partner in Rebras. Daarnaast is een jaar geleden MNO Vervat overgenomen om de positie van Boskalis Nederland op de markt voor grotere droge infrastructuur projecten te verbeteren. Voorts speelt MNO Vervat een rol in het verder ontwikkelen van civiele engineering competenties op internationale werken. 3/9

4 Door de overname van MNO Vervat heeft de onderneming in consortium een succesvolle aanbieding kunnen doen voor het project A1/A6, hetgeen in de komende jaren een omzet van zo n EUR 300 miljoen zal opleveren. Boskalis ziet zijn groei echter niet in een reeks van meerdere kleinere overnametrajecten. Qua risicomanagement en - beheer zou dit het bedrijf veel minder overzichtelijk maken. Boskalis kent het model van centraal aansturen van risico s. Het onderbrengen van allerhande versnipperde decentrale units over de hele wereld past niet in dit model. Een verdere uitbreiding van de Vennootschap ziet Boskalis dan ook meer in het overnemen van een wereldwijde business die complementair is aan de maritieme activiteiten van het bedrijf, met name in de energie sector. Een partij die al een positie heeft in een nichemarkt wereldwijd, maar ook bij voorkeur met een sterk (middle) management, goed personeel en materieel. Op deze wijze kan het versterken van het wereldwijde netwerk op meerdere vlakken een belangrijk pluspunt zijn om het bedrijf te profileren bij grote klanten in onder andere olie en gas. De ervaring met de overname van Smit heeft geleerd dat uit dwarsverbanden binnen verschillende delen van het bedrijf interessante marktsynergie is te behalen. Voorts levert zo n samenvoeging operationele- en kostensynergie op. Echter, de strategie is niet gericht op het louter behalen van kostensynergie. Het overnemen van een complementaire activiteit heeft ook als voordeel dat de sociale consequenties beperkt zijn. Bij SMIT zijn op dat vlak positieve ervaringen opgedaan. De heer Berdowski geeft aan dat de voorgenomen overname van Dockwise in het licht van deze groeistrategie dient te worden bezien. In de afgelopen tijd heeft de Vennootschap verschillende bedrijven onderzocht op aansluiting met de eerdergenoemde strategische criteria. Dockwise is in dat kader al ongeveer twee jaar in beeld. Dockwise is een typische nichespeler, goed gepositioneerd in het droge zeetransport. Daarbij heeft Dockwise zich de laatste jaren ontwikkeld als logistiek manager voor transportoplossingen en de uitvoering van offshore en onshore projecten. Dockwise is gespecialiseerd in zwaar transport over zee, waarvoor het bedrijf zo n 25 specialistische schepen heeft. Onlangs heeft Dockwise zijn nieuwe strategie naar buiten gebracht, die drie pijlers kent. Op de eerste plaats heeft Dockwise gekozen om strategisch in te zetten op het hogere segment in de transportmarkt en daarbij in het bijzonder op het olie- en gassegment. De bouw van de Vanguard, die onlangs te water is gelaten, ligt in het verlengde van die keuze. Hiermee creëert Dockwise eigenlijk een nieuwe markt, omdat door dit schip de bouw en transport van grote modules van productieplatforms mogelijk wordt. Voorts is de tweede pijler van de strategie van Dockwise dat het bedrijf meer dan alleen transporteur wil zijn, maar ook betrokken wil zijn bij de installatie van platforms. Dockwise heeft de laatste jaren gewerkt aan het ontwikkelen van knowhow op dit terrein, onder andere door de acquisitie van een ingenieursbureau in Houston. Dockwise is op zoek naar partners die hen op dit punt verder kunnen versterken. De derde poot van de strategie is dat Dockwise ook werkzaam wil zijn voor transport van modules voor onshore projecten. Bij de installatie van platforms en het bieden van logistieke oplossingen voor onshore projecten, die vaak op lumpsum basis worden aangeboden, is contractuele ervaring op dit gebied noodzakelijk. Ervaring die Boskalis als lumpsum contractor en projectmanager in ruime mate in huis heeft. Op dit punt vullen Boskalis en Dockwise elkaar goed aan. Voorts heeft Boskalis met SMIT ervaring op het gebied van het natte transport. Ook daar is complementariteit met Dockwise te vinden. De toevoeging van Dockwise levert dus een goede strategische fit met Boskalis, waarbij de vloot wordt versterkt met zo n 25 prachtige droogtransportschepen. Het samengaan van beide bedrijven levert de mogelijkheid van een versnelde uitvoering van de strategie van Boskalis en Dockwise. 4/9

5 Het creëert een wereldspeler als toeleverancier aan de olie- en gassector. Klanten hebben met enthousiasme op de voorgenomen transactie gereageerd. De combinatie kan marktsynergie behalen door het aanbieden van gezamenlijke pakketten om de klant beter te bedienen. De flexibiliteit van de vloot van Dockwise kan daarenboven mede worden ingezet in de traditionele Boskalis projecten, omdat materieel voor dergelijke projecten vaak tailormade is. Deze strategische fit heeft de Vennootschap tot het voornemen gebracht om Dockwise te willen overnemen. De Vennootschap heeft een voorgenomen bod in contanten uitgebracht van EUR18,50 per gewoon aandeel voor alle uitstaande Dockwise aandelen. 83,5% van de aandelen is inmiddels in bezit van de Vennootschap dan wel aan het bod gecommitteerd zonder dat het biedingsbericht al is uitgebracht. 33% van de aandelen heeft de Vennootschap geacquireerd in de eerste twee dagen nadat het voornemen tot het uitbrengen van het bod is bekendgemaakt. De Vennootschap heeft niet meer dan 33% van de aandelen gekocht, omdat onder de Noorse regels dan een verplicht bod uitgebracht dient te worden. Dit leek niet verstandig gezien het feit dat de due diligence nog uitgevoerd diende te worden en de financiering nog niet rond was. De grootaandeelhouders van Dockwise, HAL, Project Holland Fonds en Sankaty zijn ook overtuigd van de business rationale en de prijs van de transactie en hebben zich via onvoorwaardelijke toezeggingen gecommitteerd aan het voorgenomen bod. De totale transactiewaarde is EUR 1,25 miljard. Begin deze week is overeenstemming bereikt met vier grote Nederlandse banken over een kredietfaciliteit van EUR 1,3 miljard. De due diligence is vrijwel afgerond en de benodigde mededelingen onder de mededingingswetgeving zijn voorbereid. Gezien de complementariteit van de twee bedrijven wordt verwacht dat de relevante autoriteiten goedkeuring zullen verlenen aan de beoogde transactie. Later deze maand zal het biedingsbericht worden gepubliceerd. De verwachting is dat het biedingsproces in het eerste kwartaal kan worden afgerond. Daarnaast zullen reeds voorbereidingen worden getroffen voor het integratieproces van Dockwise. In dat kader voert de heer Berdowski gesprekken met het management van Dockwise over de uitgangspunten van de voorgenomen fusie. De heer Berdowski besluit zijn presentatie over Dockwise met de mededeling dat de verwachtingen ten aanzien van de outlook voor 2012 niet zijn gewijzigd. De voorzitter dankt de heer Berdowski voor zijn interessante presentatie. Dockwise is een mooi bedrijf dat in combinatie met Boskalis allerlei nieuwe mogelijkheden geeft. De voorzitter deelt de vergadering mede dat de telling heeft uitgewezen dat aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn in deze vergadering, hetgeen 67,3% van het stemgerecht aandelenkapitaal van de Vennootschap uitmaakt. De voorzitter geeft de vergadering de gelegenheid tot het stellen van vragen. De heer Keyner van de VEB geeft zijn complimenten aan de heer Berdowski voor zijn goede presentatie. Met name de toelichting op de keuze in de strategie om een bedrijf met een wereldwijde scope over te nemen in plaats van een reeks kleinere decentrale bedrijven was zeer interessant. Boskalis heeft een duidelijke focus op de olie- en gasmarkt en deze zal met de overname van Dockwise alleen maar worden versterkt. De vraag is echter wat de impact zal zijn van de huidige schaliegasontwikkelingen op die focus. In de Verenigde Staten zijn de gasprijzen door deze ontwikkelingen al fors gedaald. De heer Berdowski meldt dat Boskalis deze ontwikkelingen op de voet volgt. 5/9

6 De heer Berdowski geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen op de gasmarkt, die met name de Amerikaanse investeerders voorzichtiger maakt bij het deelnemen in LNG-projecten. De verwachting is dat in zijn algemeenheid het gebruik van gas fors zal gaan toenemen met een verdubbeling in de komende tien jaar. De vraag is in hoeverre die gasbehoefte structureel met schaliegas kan worden ingevuld. De inzichten van gasexperts geven aan dat een groot deel van die behoefte met LNG zal worden ingevuld. De heer Keyner geeft aan dat Boskalis nu grote investeringen doet speciaal voor de olie- en gassector met een horizon van zeker vijf tot tien jaar. De ontwikkelingen op het gebied van schaliegas worden verwacht sneller te gaan dan die periode, waardoor de noodzaak verdwijnt om op grote schaal schepen in te zetten. De heer Berdowski geeft aan dat de terugverdientijd van de acquisitie van Dockwise aanmerkelijk minder lang is dan de door de heer Keyner genoemde horizon. De net debt over EBITDA ratio na de transactie zal iets boven de twee liggen, maar over een periode van zo n vier jaar weer naar de één tenderen. Voorts zijn de projecten voor olie en gas voor de komende vijf jaar al in de pijplijn zichtbaar. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers krijgt het woord. Boskalis wordt al lang gevolgd door de Stichting. In het verre verleden heeft Boskalis zich ook verbreed met allerhande activiteiten, hetgeen toen niet goed is afgelopen. Boskalis heeft zich na deze episode weer gericht op haar kernactiviteit baggeren. De vraag is wat Dockwise toevoegt aan de baggeractiviteiten van de Vennootschap. Vervolgens vraagt de heer Stevense of na verdere onderhandelingen met Dockwise na diverse verhogingen het voorgenomen bod op Dockwise nog verder verhoogd zal worden en wat de invloed zal zijn van de overname op de resultaten van het bedrijf. Als laatste vraagt de heer Stevense of Boskalis in het kader van het nieuw op te stellen strategische plan nog andere overnamekandidaten overweegt, zoals SBM of Mammoet. De heer Berdowski antwoordt dat de ervaringen van Boskalis in de midden jaren tachtig diep in de genen van de organisatie zitten en niet vergeten zijn. De keuze om te verbreden is de laatste zeven jaar gecommuniceerd onder andere in het kader van de Corporate Business Plannen en is door de heer Berdowski uiteengezet in zijn presentatie. De groei van de Vennootschap is de laatste tijd gegenereerd uit die verbreding. Aandeelhouders spreken hun appreciatie uit voor deze strategische keuze. De koers van het aandeel is na de aankondiging van de voorgenomen overname van Dockwise van EUR 28 naar ongeveer EUR 33 gestegen. Het bedrijf moet er uiteraard wel voor waken om focus te behouden. De heer Berdowski meldt dat de Vennootschap de overnameprijs niet met Dockwise, maar met de aandeelhouders van Dockwise heeft bedongen. Het voorgenomen bod ligt binnen de vooraf vastgestelde bandbreedte. Alle grootaandeelhouders zijn akkoord met een prijs van EUR 18,50. Boskalis zal later dit jaar starten met het opstellen van een nieuw Corporate Business Plan. De heer Berdowski zal de vergadering daar te zijner tijd over berichten. De heer Kamps beantwoordt op de vraag van de heer Stevense ten aanzien van de impact die de overname van Dockwise op de resultaten zal hebben, dat de financiering op een solide basis zal plaatsvinden met convenanten passend bij de marktverwachtingen van het bedrijf. Voorts dient de overname bij te dragen aan de winst per aandeel, hetgeen vanaf het eerste jaar het geval zal zijn. Als laatste dient de acquisitie de lange termijndoelstelling van een rendement op het eigen vermogen van 12% te ondersteunen. De door het bedrijf opgestelde projecties wijzen dit uit, ook als wordt uitgegaan van een negatief scenario. 6/9

7 De heer Dirkzwager vraagt welke taxatie het bestuur heeft gemaakt van de schepen Dockwise. Voorts informeert hij naar de wijze waarop zal worden omgegaan met de forse post goodwill op de balans van Dockwise. Als laatste wil de heer Dirkzwager graag weten voor hoeveel dagen de Vanguard is gechartered in De heer Berdowski geeft aan dat een groot deel van de vloot van Dockwise vrij nieuw is waarbij de asset value dicht in de buurt komt van de marktwaarde. De herbouwwaarde van de vloot ligt op grond van een voorzichtige taxatie tussen USD$ 1,3 en USD$ 1,4 miljard. De boekwaarde is ongeveer US$ 950 miljoen. De heer Kamps geeft een toelichting hoe de post goodwill onder IFRS zal worden behandeld. Deze dient uit hoofde van IFRS op de nieuw op te bouwen balans op nul te worden gewaardeerd. De heer Berdowski meldt ten aanzien van de laatste vraag van de heer Dirkzwager dat de Vanguard voor een deel van 2013 is geboekt. De heer Dirkzwager heeft aanvullend nog een vraag over de positie aan de onderkant van de markt. Met de overname van Dockwise komt ook een ouder deel van de vloot mee dat in de onderkant van de markt is gepositioneerd. Hij vraagt op welke wijze Boskalis met deze schepen zal omgaan. De heer Berdowski meldt dat de overname gericht is op de bovenkant van de markt, maar zolang de oudere schepen rendabel in te zetten zijn, dat zal gebeuren. De oudere schepen zijn mogelijk ook op andere wijzen binnen de groep inzetbaar. De heer Van Riet vraagt of de Vennootschap op de hoogte is van het feit dat Fairstar een schip had besteld, maar dat feit niet had bekendgemaakt. De heer Berdowksi geeft aan dat Boskalis op de hoogte is. In het kader van de due diligence is dit onderwerp meegenomen om de precieze stand van zaken te verkrijgen. Dockwise heeft inmiddels het ontwerp voor dit schip aangepast, zodat het beter in de vlootopbouw past. De heer Van Riet informeert naar de laatste stand van zaken van de procedures die Dockwise heeft ingezet tegen de voormalige CEO van Fairstar en of Boskalis deze zal beëindigen. De heer Berdowski geeft aan dat de Vennootschap thans de feiten ten aanzien van deze procedures op een rij aan het zetten is en vervolgens op grond van rationele overwegingen zal beslissen hoe met deze procedures om te gaan. De heer Keyner vraagt of nog bijzondere risico s ten aanzien van de overname van Dockwise zijn te verwachten. De heer Berdowski meldt dat een due diligence is gedaan op Dockwise, onder andere door een partij die ervaring heeft met de maritieme sector en met maritieme contracten en dat geen verrassingen worden verwacht. De heer Keyner wil graag weten wat de transactie financieel betekent op de korte termijn en wat de earnings per share voor 2013 zullen zijn. Op de tweede plaats informeert de heer Keyner hoe de solvabiliteit verandert in de mix tussen de kredietfaciliteit en de emissie van aandelen. De heer Berdowski geeft aan dat de overname een positief effect geeft op de earnings per share. Hij kan echter geen uitspraak doen over de mate waarin dit effect zal optreden. De heer Kamps meldt dat de solvalibiteit momenteel in de orde van grootte van een 40% ligt. Deze zal als gevolg van deze acquisitie wat zakken, maar er zal geen grote verschuiving optreden. De heer Stevense refereert aan de eerder gemaakte opmerking van de heer Berdowski dat het aandeel van Boskalis met ongeveer EUR 5 is gestegen na de aankondiging van de transactie. Er is echter minder stijging in het aandeel waar te nemen als we verder teruggaan in de tijd. De heer Berdowski geeft aan dat het aandeel in de laatste vijftien jaar aanmerkelijk is gestegen. De heer Stevense antwoordt dat hij doelt op medio /9

8 De heer Berdowski geeft aan dat de stand van het aandeel op dat moment dient te worden vergeleken met de algemene stand van de AEX. De heer Stevense vraagt of in plaats van een overname ook overwogen is om een langdurige samenwerking met Dockwise aan te gaan. De heer Berdowksi geeft aan dat daar naar gekeken is, maar onder andere vanwege de synergievoordelen gekozen is voor overname. De voorzitter stelt vast dat bij gebrek aan verdere vragen, dit agendapunt is afgesloten. Hij dankt de vergadering voor de relevante zakelijke discussie. 3. De aanwijzing voor een periode van 12 maanden, aanvangend op 10 januari 2013, van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot: a. uitgifte van gewone aandelen met een maximum van 10 procent (10%) van het aantal thans geplaatste gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (stempunt); en b. het beperken, respectievelijk uitsluiten van het voorkeursrecht ten aanzien van uit te geven gewone aandelen en/of te verlenen rechten tot het nemen van gewone aandelen, als hiervoor bedoeld (stempunt). De voorzitter geeft een toelichting op dit agendapunt. Op 26 november 2012 is bekend gemaakt dat het voorgenomen bod naar verwachting gedeeltelijk zal worden gefinancierd door de uitgifte van nieuwe gewone aandelen. Het voorstel is derhalve om de Raad van Bestuur voor een periode van 12 maanden vanaf 10 januari 2013 aan te wijzen als het orgaan dat onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de besluiten kan nemen om nieuwe gewone aandelen uit te geven tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal en daarbij het voorkeursrecht kan beperken dan wel uitsluiten. De voorzitter geeft het woord aan de heer Kamps. De heer Kamps geeft aan dat dit voorstel om maximaal 10% gewone aandelen uit te geven mede is ingegeven door de snelheid waarmee een dergelijke, op de beurs gebruikelijke, emissie kan plaatshebben. Er zal geen prospectus behoeven te worden uitgegeven. De heer Keyner van de VEB vraagt of deze machtiging bovenop de jaarlijkse machtiging tot uitgifte komt. De heer Berdowski antwoordt dat de Vennootschap anders dan andere beursfondsen wel een jaarlijkse machtiging tot inkoop, maar geen jaarlijkse machtiging tot uitgifte kent. De heer Niemeijer vraagt of kleinere aandeelhouders ook kunnen deelnemen in de uitgifte. De heer Kamps geeft aan dat bij deze vorm van aandelenuitgifte met een relatief beperkt percentage van maximaal 10% geen prospectus wordt uitgebracht en slechts professionele beleggers direct kunnen deelnemen. De heer Niemeijer vraagt of deze nieuwe aandelen dan ook minder liquide zullen zijn. De heer Kamps antwoordt dat geen verplichting bestaat voor aandeelhouders om de aandelen voor een bepaalde tijd vast te houden. Echter, de verwachting is dat de grootaandeelhouders en de vaste beleggers in de Vennootschap geïnteresseerd zijn in deze aandelen, waardoor niet een heel groot deel van de aandelen direct op de beurs zullen worden gebracht en een drukkend effect op de koers zullen uitoefenen. 8/9

9 De voorzitter gaat bij gebrek aan verdere vragen over tot stemming van agendapunt 3a. Er zijn stemmen voor, stemmen tegen en onthoudingen. De voorzitter constateert daarmee dat het voorstel is aangenomen om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan voor een periode van 12 maanden, aanvangend op 10 januari 2013, om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen met een maximum van 10 procent (10%) van het aantal thans geplaatste gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen is aangenomen. De voorzitter gaat vervolgens over tot stemming van agendapunt 3b. De voorzitter licht toe dat de uitsluiting van het voorkeursrecht is ingegeven omdat de emissie dan de voordelen van snelheid en flexibiliteit kent om op het juiste moment in te spelen op de marktomstandigheden in het belang van alle aandeelhouders. Bij de overname van SMIT is dezelfde procedure gevolgd. De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Er zijn stemmen voor, stemmen tegen en onthoudingen. De voorzitter constateert hiermee dat het voorstel om het voorkeursrecht te beperken, respectievelijk uitsluiten ten aanzien van uit te geven gewone aandelen en/of te verlenen rechten tot het nemen van gewone aandelen, als hiervoor bedoeld, is aangenomen. 4. Rondvraag De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven voor de rondvraag. De heer Niemeijer vraagt of het mogelijk is per op de hoogte te worden gesteld als de notulen op de website worden geplaatst. De voorzitter geeft het woord aan de secretaris. Mevrouw Buijs geeft aan dat de notulen drie maanden op de website worden geplaatst ter commentaar van aandeelhouders, maar dat het niet mogelijk is iedereen op de hoogte te stellen als de notulen worden geplaatst, omdat de aandeelhouders en hun adressen niet bekend zijn. 5. Sluiting Bij afwezigheid van verdere vragen, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage en actieve participatie en gaat over tot sluiting van de vergadering. Papendrecht, 10 januari 2013 Mr. J.M. Hessels Voorzitter Mr. F.E. Buijs Secretaris 9/9

KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN

KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN Van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) Van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op woensdag

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN

KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER N.V. NOTULEN Van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op maandag 7 december 2009.

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Notulen. aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht

Notulen. aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht Notulen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Notulen. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag 8 mei 2013

Notulen. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag 8 mei 2013 Notulen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ) te houden op 17 maart

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V.

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., gevestigd te Breukelen, gehouden

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur Boskalis: 17-11-2010 Door: het bestuur Introductie in het bedrijf: Jurjen Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Papendrecht, 12 maart 2015

Papendrecht, 12 maart 2015 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht 1 5 PERSBERICHT Boskalis boekt recordwinst van EUR 490 miljoen Papendrecht, 12 maart 2015 HOOFDPUNTEN 2014 Omzet: EUR 3,2 miljard (+1%)

Nadere informatie

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Ballast Nedam N.V., te houden op 30 oktober 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein 1.

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Papendrecht, 20 augustus 2015

Papendrecht, 20 augustus 2015 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht PERSBERICHT Boskalis: Zeer druk eerste halfjaar met historisch hoge winst Papendrecht, 20 augustus 2015 1 5 HOOFDPUNTEN EERSTE HALFJAAR

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie