goedkeuringsprocessen van Solvabiliteit II (art. 308bis Phasing-in) V. Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "goedkeuringsprocessen van Solvabiliteit II (art. 308bis Phasing-in) V. Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de"

Transcriptie

1 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel fax ondernemingsnummer: RPR Brussel Circulaire Brussel, 31 maart 2015 Kenmerk: NBB_2015_15 uw correspondent: Kajal Vandenput tel fax Aanvullende vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de voorbereiding van Solvabiliteit II (goedkeuringsprocessen voor het gebruik van één of meerdere maatregelen, waaronder de overgangsmaatregelen) Toepassingsveld Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht Herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht Verzekerings- of herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de vereisten van de Bank inzake het indienen van aanvullende informatie ter voorbereiding van Solvabiliteit II en het indienen van aanvragen tot goedkeuring van het gebruik van één of meerdere maatregelen, waaronder de overgangsmaatregelen. Structuur I. Context II. III. IV. maatregelen ter voorbereiding van Solvabiliteit II goedkeuringsprocessen van Solvabiliteit II (art. 308bis Phasing-in) goedkeuringsprocessen voor het gebruik van een matchingopslag (art. 77ter Matching Adjustment) V. kennisgeving voor het gebruik van een volatiliteitsaanpassing (art. 77quinquies Volatility Adjustment) VI. VII. goedkeuringsprocessen voor het gebruik van de overgangsmaatregelen (art. 308quater en art. 308quinquies Transitional Measures) goedkeuringsprocessen voor het in aanmerking nemen van elementen van aanvullend eigen vermogen (art. 90 Ancillary Own Funds) NBB_2015_15 31 maart 2015 Circulaire Blz. 1/10

2 VIII. IX. goedkeuringsprocessen voor het in aanmerking nemen van elementen van aanvullend eigen vermogen die niet opgenomen zijn in het overzicht van eigenvermogensbestanddelen (art. 95 Own Funds items not on the list of items referred to in Art. 97) goedkeuringsprocessen voor het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters ter vervanging van een subset van de standaardparameters binnen de opzet van de standaardformule (art Undertaking Specific Parameters) X. goedkeuringsprocessen voor het vestigen van Special Purpose Vehicles op het grondgebied (art. 211 Special Purpose Vehicles) XI. XII. XIII. goedkeuringsprocessen voor het gebruik van de module aandelenrisico op basis van looptijd (art. 304 Duration-based equity sub-module) Vereisten inzake de overgangsmaatregel voor de module aandelenrisico (art. 308ter Equity transitional) Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van het goedkeuringsproces voor het gebruik van een (partieel) intern model (art. 112 Full and Partial Internal Models, art Group Internal Model) Geachte mevrouw Geachte heer I. Context In het kader van de voorbereiding van Solvabiliteit II lijkt het noodzakelijk om verdere transparantie en preciseringen te geven inzake de informatievereisten en de te volgen procedures met betrekking tot de goedkeuringsprocessen van de verschillende maatregelen zoals voorzien in art. 308bis (gefaseerde invoering) van de Richtlijn 2009/138/EC. Voor sommige maatregelen onder de gefaseerde invoering van Solvabiliteit II zal de Bank het gebruik moeten goedkeuren op basis van een volledig aanvraagdossier van de onderneming. Een goedkeuring door de Bank zal enkel op individuele basis gegeven worden rekening houdend met de specifieke vereisten evenals relevante aanvullende elementen van beoordeling. Deze circulaire preciseert de specifieke vereisten inzake het indienen van aanvullende informatie en de te volgen procedures met betrekking tot deze goedkeuringsprocessen. Een synoptische tabel wordt aangehecht (zie bijlage A beschikbaar via de NBB website > met een samenvatting van de verwachte informatie voor elk van de mogelijke goedkeuringsprocessen. II. maatregelen ter voorbereiding van Solvabiliteit II In het kader van de voorbereiding van Solvabiliteit II dienen de ondernemingen te voldoen aan de basisrapportering zoals beschreven in circulaire NBB_2014_02 van 24 januari Circulaire Blz. 2/10 NBB_2015_15 31 maart 2015

3 Indien een verzekeringsonderneming de intentie heeft om gebruik te maken van één of meerdere van de onderstaande maatregelen tijdens de voorbereiding van Solvabiliteit II, moet aanvullende informatie worden ingediend bij de Bank: Matchingopslag (art. 77ter van de Richtlijn 2009/138/EC) [Matching Adjustment] Volatiliteitsaanpassing (art. 77quinquies van de Richtlijn 2009/138/EC) [Volatility Adjustment] Overgangsmaatregel ten aanzien van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur (art. 308quater van de Richtlijn 2009/138/EC) [Transitional Adjustment] Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen (art. 308quinquies van de Richtlijn 2009/138/EC) [Transitional Deduction] Elementen van aanvullend eigen vermogen (art. 90 van de Richtlijn 2009/138/EC) [Ancillary Own Funds] Classificatie van elementen van eigen vermogen die niet opgenomen zijn in het overzicht van eigenvermogensbestanddelen (art. 95 van de Richtlijn 2009/138/EC) [Own Funds items not on the list of items referred to in Art. 97] Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters ter vervanging van een subset van de standaardparameters binnen de opzet van de standaardformule (art van de Richtlijn 2009/138/EC) [Undertaking Specific Parameters] Vestiging van Special Purpose Vehicles op het grondgebied (art. 211 van de Richtlijn 2009/138/EC) [Establishment of Special Purpose Vehicles] De module aandelenrisico op basis van looptijd (art. 304 van de Richtlijn 2009/138/EC) [Durationbased equity sub-module] Gebruik van een (partieel) intern model (art. 112 en art van de Richtlijn 2009/138/EC) [Full and Partial Internal Model] Deze aanvullende informatie heeft meer specifiek betrekking op de impact van: Het gebruik van één of meerdere van de bovenstaande maatregelen op de waarde van de technische voorzieningen/waarde van de activa, de SCR volgens de standaardformule en het beschikbaar eigen vermogen ter dekking van de SCR. Deze aanvullende informatie moet worden ingediend volgens het rapporteringsformaat in bijlage 1 (beschikbaar via de NBB website > Door de Bank voorgeschreven stressscenario s op basis van een vereenvoudigde balans zoals gedefinieerd in bijlage 2 (beschikbaar via de NBB website > enkel indien de onderneming de intentie heeft om gebruik te maken van de overgangsmaatregelen volgens art. 308quater of art. 308quinquies van de Richtlijn 2009/138/EC. Relevante aanvullende elementen van beoordeling naargelang van de te gebruiken maatregelen. III. goedkeuringsprocessen van Solvabiliteit II (art. 308bis Phasing-in) Ondernemingen die de intentie hebben om een aanvraag in te dienen tot goedkeuring van één of meerdere van de bovenstaande maatregelen zoals voorzien vanaf 1 april 2015, moeten de basisrapportering zoals beschreven in circulaire NBB_2014_02 evenals de aanvullende informatie, zoals beschreven onder hoofding II, indienen samen met hun volledig aanvraagdossier tot goedkeuring van één of meerdere van de bovenstaande maatregelen. NBB_2015_15 31 maart 2015 Circulaire Blz. 3/10

4 IV. goedkeuringsprocessen voor het gebruik van een matchingopslag (art. 77ter Matching Adjustment) Bij de beoordeling door de Bank over de gepastheid en toelaatbaarheid van het gebruik van een matchingopslag zal de Bank rekening houden met de specifieke vereisten en criteria voor het gebruik van de matchingopslag zoals gedefinieerd in art. 77ter van de Richtlijn 2009/138/EC en met een geheel aan elementen die deel uitmaken van de inhoud van het goedkeuringspakket zoals gespecificeerd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/500 van de Commissie van 24 maart 2015 (beschikbaar op de EUR- Lex website Bovendien wordt verwacht dat ondernemingen in dit geval voldoen aan de volgende vereisten inzake risk management systemen: i. Liquiditeitsplan (art. 44 2) Ondernemingen moeten krachtens art van de Richtlijn 2009/138/EC een liquiditeitsplan opstellen met een raming van de inkomende en uitgaande kasstromen in verband met de activa en passiva die vallen onder de toepassing van een matchingopslag. ii. Gevoeligheidsanalyse (art. 44 2bis b) Met betrekking tot het activa-passivabeheer moeten de ondernemingen krachtens art. 44 2bis b) van de Richtlijn 2009/138/EC op regelmatige basis een beoordeling uitvoeren m.b.t. de gevoeligheid van hun technische voorzieningen en in aanmerking komend eigen vermogen voor de aannames van de berekening van een matchingopslag, met inbegrip van de berekening van de fundamentele spread zoals bedoelt in art. 77quater, lid 1, onder b) van de Richtlijn 2009/138/EC, het mogelijke effect van een gedwongen verkoop van activa op het in aanmerking komend eigen vermogen, veranderingen in de samenstelling van de toegewezen activaportefeuille, en tot slot, het effect dat een verlaging van een matchingopslag tot nul kan teweegbrengen. Indien de verlaging van een matchingopslag tot nul zou resulteren in niet-naleving van de solvabiliteitskapitaalvereiste, dient de onderneming ook een analyse te maken van de maatregelen die zij kan nemen om in een dergelijke situatie het niveau van het in aanmerking komend eigen vermogen ter dekking van de solvabiliteitskapitaalvereiste te herstellen of om haar risicoprofiel te verlagen. iii. ORSA (art. 45 2bis) Als onderdeel van de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit [ORSA] dient de onderneming volgens art. 45 2bis van de Richtlijn 2009/138/EC een beoordeling uit te voeren van de naleving van de solvabiliteitskapitaalvereisten, waarbij een matchingopslag onder art. 77ter wel en niet in aanmerking wordt genomen. Deze beoordeling dient rekening te houden met voldoende gepaste hypothesen en verscheidene economische omstandigheden. Indien de onderneming gebruik wenst te maken van een matchingopslag in het kader van de voorbereiding van Solvabiliteit II, vraagt de Bank om het liquiditeitsplan, de beoordelingen m.b.t. de gevoeligheid voor de aannames, de eventuele analyses van de te nemen maatregelen in geval van nietnaleving van de solvabiliteitskapitaalvereiste en het rapport van de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit toe te voegen bij het indienen van aanvullende informatie zoals beschreven in de punten II en III. Circulaire Blz. 4/10 NBB_2015_15 31 maart 2015

5 V. kennisgeving voor het gebruik van een volatiliteitsaanpassing (art. 77quinquies Volatility Adjustment) Ondernemingen moeten aan de Bank hun intentie voor het gebruik van de volatiliteitsaanpassing zoals gedefinieerd in art. 77quinquies van de Richtlijn 2009/138/EC meedelen via kennisgevingsbrief. Bovendien wordt verwacht dat ondernemingen in dit geval voldoen aan de volgende vereisten inzake risk management systemen: i. Liquiditeitsplan (art. 44 2) Ondernemingen moeten in dit geval krachtens art van de Richtlijn 2009/138/EC een liquiditeitsplan opstellen met een raming van de inkomende en uitgaande kasstromen in verband met de activa en passiva die vallen onder de toepassing van een volatiliteitsaanpassing. ii. Gevoeligheidsanalyse (art. 44 2bis c) Met betrekking tot het activa-passivabeheer moeten de ondernemingen krachtens art. 44 2bis c) van de Richtlijn 2009/138/EC op regelmatige basis een beoordeling uitvoeren m.b.t. de gevoeligheid van hun technische voorzieningen en in aanmerking komend eigen vermogen voor de aannames van de berekening van een volatiliteitsaanpassing, het mogelijke effect van een gedwongen verkoop van activa op het in aanmerking komend eigen vermogen en, tot slot, het effect dat een verlaging van een volatiliteitsaanpassing tot nul kan teweegbrengen. Indien de verlaging van een volatiliteitsaanpassing tot nul zou resulteren in niet-naleving van de solvabiliteitskapitaalvereiste, dient de onderneming ook een analyse te maken van de maatregelen die zij kan nemen om in een dergelijke situatie het niveau van het in aanmerking komend eigen vermogen ter dekking van de solvabiliteitskapitaalvereiste te herstellen of om haar risicoprofiel te verlagen. Indien relevant, dient deze voornoemde analyse consistent te zijn met het phasing-in plan vermeld onder punt VI, b, ii van deze circulaire. iii. ORSA (art. 45 2bis) Als onderdeel van de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit [ORSA] dient de onderneming volgens art. 45 2bis van de Richtlijn 2009/138/EC een beoordeling uit te voeren van de naleving van de solvabiliteitskapitaalvereisten, waarbij een volatiliteitsaanpassing onder art. 77quinquies van de Richtlijn 2009/138/EC wel en niet in aanmerking wordt genomen. Deze beoordeling dient rekening te houden met voldoende gepaste hypothesen en verscheidene economische omstandigheden. Indien de onderneming gebruik wenst te maken van een volatiliteitsaanpassing in het kader van de voorbereiding op Solvabiliteit II, vraagt de Bank om het liquiditeitsplan, de beoordelingen m.b.t. de gevoeligheid voor de aannames, de eventuele analyses van de te nemen maatregelen in geval van nietnaleving van de solvabiliteitskapitaalvereiste en het rapport van de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit toe te voegen bij het indienen van aanvullende informatie zoals beschreven in de punten II en III. NBB_2015_15 31 maart 2015 Circulaire Blz. 5/10

6 VI. goedkeuringsprocessen voor het gebruik van de overgangsmaatregelen (art. 308quater en art. 308quinquies Transitional Measures) a. Basis voor de berekening van de overgangsmaatregelen (art. 308quater en art. 308quinquies) De volgende preciseringen worden gegeven bij de basis voor de berekening van de volgende twee specifieke overgangsmaatregelen: i. Overgangsmaatregel op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur (art. 308quater) Voor de toepassing van art. 308quater 2a) van de Richtlijn 2009/138/EC wordt de rentevoet op de contracten Leven bepaald in overeenstemming met art. 20 van de Richtlijn 2002/83/EC, zoals vastgesteld op de laatste datum van toepassing van die richtlijn. Ter precisering, moeten ook voor de overgangsmaatregel op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur de bedragen van de elementen voor de berekening van de aanpassing onder art. 308quater 2 op jaarlijkse basis herberekend worden. Deze herberekeningen dienen voldoende gedocumenteerd te worden zodanig dat ze verifieerbaar zijn. ii. Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen (art.308quinquies) Ter precisering, voor de toepassing van art. 308quinquies 2b) van de Richtlijn 2009/138/EC worden de technische voorzieningen in overeenstemming met art. 15 van de Richtlijn 73/239/EC, art. 20 van de Richtlijn 2002/83/EC en art. 32 van de Richtlijn 2005/68/EC, zoals vastgesteld op de laatste datum van toepassing van die richtlijnen, bepaald met inbegrip van de aanvullende voorziening krachtens art van het KB van 14 november Bovendien vraagt de Bank, krachtens art. 308quinqies 3. van de Richtlijn 2009/138/EC, dat de bedragen van de technische voorzieningen, in voorkomend geval met inbegrip van het bedrag van de volatiliteitsaanpassing, die worden gebruikt om de overgangsaftrek te berekenen, op jaarlijkse basis worden herberekend. Deze herberekeningen dienen voldoende gedocumenteerd te worden zodanig dat ze verifieerbaar zijn. b. Goedkeuringprocessen voor het gebruik van de overgangsmaatregelen (art. 308quater en art. 308quinquies) Bij de beoordeling door de Bank over de gepastheid en toelaatbaarheid van het gebruik van de twee specifieke overgangsmaatregelen en rekening houdend met het zeer prospectieve karakter van de overgangsperiode [16 jaar], zal de Bank rekening houden met een geheel aan elementen. De volgende specifieke vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank zijn daarom van toepassing voor die ondernemingen die de intentie hebben om een aanvraag in te dienen tot goedkeuring van de overgangsmaatregelen art. 308quater en art. 308quinquies van de Richtlijn 2009/138/EC: i. ORSA (art. 45 2bis) Als onderdeel van de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit [ORSA] dient de onderneming volgens art. 45 2bis van de Richtlijn 2009/138/EC een beoordeling uit te voeren van de naleving van de solvabiliteitskapitaalvereisten, waarbij de overgangsmaatregelen onder art. 308quater en art. 308quinquies wel en niet in aanmerking worden genomen. In het kader van het goedkeuringsproces dient bovendien geen rekening te worden gehouden met de overgangsmaatregel op Tier 2 eigenvermogen art. 308ter 10. Deze beoordeling dient rekening te houden met voldoende conservatieve hypothesen en verscheidene economische omstandigheden. Circulaire Blz. 6/10 NBB_2015_15 31 maart 2015

7 Indien de onderneming gebruik wenst te maken van de overgangsmaatregelen in het kader van de voorbereiding op Solvabiliteit II, dient het rapport van de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit aan de Bank te worden bezorgd samen met de aanvullende informatie zoals beschreven in punten II en III. ii. Phasing-in plan (art. 308sexies) Bij vaststelling uit de aanvullende informatie of uit de ORSA dat zonder de toepassing van de overgangsmaatregelen onder art. 308quater en art. 308quinquies van de Richtlijn 2009/138/EC niet aan de solvabiliteitskapitaalvereiste zou worden voldaan en waarbij geen rekening wordt gehouden met de overgangsmaatregel op Tier 2 eigenvermogen art. 308ter 10, dient de onderneming aan de Bank een realistisch geleidelijke-invoeringsplan [phasing-in plan] te bezorgen waarin wordt aangegeven welke maatregelen er zijn gepland om aan het einde van de overgangsperiode het in aanmerking komend eigen vermogen terug te brengen op het niveau dat nodig is om aan de solvabiliteitskapitaalvereiste te voldoen of om haar risicoprofiel te reduceren. Dit invoeringsplan dient rekening te houden met projecties op jaarbasis van de solvabiliteitssituatie (waarde van de technische voorzieningen/waarde van de activa, de SCR volgens de standaardformule of volgens een intern model 1 en het beschikbaar eigen vermogen ter dekking van de SCR), en dit over de volledige overgangsperiode en onder voldoende realistische economische omstandigheden en andere op basis van verifieerbare indicatoren en parameters. Met betrekking tot deze projecties verwacht de Bank dat ondernemingen: Bevestigen dat het geheel van gebruikte hypothesen uit het invoeringsplan intern gevalideerd zijn Een gevoeligheidsanalyse uitvoeren m.b.t. de voornaamste hypothesen uit het invoeringsplan De relevantie en marktconformiteit van gebruikte economische indicatoren en marktwaarden evenals het conservatieve karakter van eventueel gebruikte vereenvoudigingen verantwoorden Aantonen dat het vereiste solvabiliteitskapitaal met voldoende marge gedekt kan worden onder verschillende economische omstandigheden en met voldoende conservatisme wat betreft het in aanmerking nemen van toekomstige resultaten Aantonen dat het niveau van solvabiliteitskapitaal tijdens de overgangsperiode convergeert naar het niveau dat coherent is met de risk appetite zoals opgenomen in de ORSA, desgevallend een verantwoording geven van de afwijkingen Aantonen dat de gehanteerde parameters van winstgevendheid onderworpen zijn aan een kritische analyse. Een loutere extrapolatie op basis van het verleden is niet toereikend De impact van andere overgangsmaatregelen (zoals de overgangsmaatregel op elementen van eigenvermogen [art. 308ter 9 en 10], de overgangsmaatregel op de module aandelenrisico [art. 308ter 13)] integreren in hun invoeringsplan. De gevoeligheidsanalyse zoals vermeld onder punt V.ii van deze circulaire wordt geïntegreerd in hun invoeringsplan, indien ook gebruik wordt gemaakt van een volatiliteitsaanpassing. Indien de onderneming wenst gebruik te maken van de overgangsmaatregelen in het kader van de voorbereiding op Solvabiliteit II en indien niet aan de solvabiliteitskapitaalvereiste zou worden voldaan zonder toepassing van de overgangsmaatregel, dient het geleidelijke-invoeringsplan aan de Bank bezorgd te worden samen met de informatie onder de aanvullende rapportering. De resultaten van de vermelde berekeningen en projecties dienen voldoende gedetailleerd te zijn zodat een verificatie van de impact van de voornaamste hypothesen mogelijk is. 1 Slechts in geval het werd goedgekeurd door de Bank. De Bank behoudt zich in dit kader steeds het recht voor om deze berekeningen met de standaardformule ook op te vragen. NBB_2015_15 31 maart 2015 Circulaire Blz. 7/10

8 De Bank behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie en berekeningen op te vragen indien zij oordeelt dat de gehanteerde hypothesen onvoldoende conservatief zijn of dat de opgeleverde informatie onvoldoende informatie geeft over de impact van de gehanteerde hypothesen op de resultaten. iii. Stresstesten Rekening houdend met de mogelijkheid dat zich ongunstige scenario s kunnen voordoen tijdens de overgangsperiode van art. 308quater en art. 308quinquies van de Richtlijn 2009/138/EC, wil de Bank de solvabiliteitssituatie en/of het realistische karakter van het geleidelijke-invoeringsplan evalueren op basis van een aantal gestandaardiseerde stressscenario s, zoals beschreven in bijlage 2. Voor wat betreft de scenario s in het kader van de tweede stress test, verwacht de Bank specifiek dat ondernemingen deze stressscenario s uitvoeren op verschillende tijdsstippen van de overgangsperiode, zijnde op basis van de laatst beschikbare eindejaarscijfers (31/12/2014), jaar 8 en jaar 16. De resultaten van deze stressscenario s zijn indicatief, vormen een element in de beoordeling van het invoeringsplan onder punt VI.b.ii, zonder echter via een mechanische regel tot een conclusie te leiden. Indien de onderneming wenst gebruik te maken van de overgangsmaatregelen in het kader van de voorbereiding op Solvabiliteit II, dienen de resultaten van deze stressscenario s zoals gedefinieerd in bijlage 2 aan de Bank te worden bezorgd samen met de aanvullende informatie onder de rapportering. VII. goedkeuringsprocessen voor het in aanmerking nemen van elementen van aanvullend eigen vermogen (art. 90 Ancillary Own Funds) Bij de beoordeling door de Bank over de gepastheid en toelaatbaarheid van het in aanmerking nemen van elementen van aanvullend eigen vermogen, zal de Bank rekening houden met een geheel aan elementen die deel uitmaken van de inhoud van het goedkeuringspakket zoals gespecificeerd in de uitvoeringsverordening (EU) 2015/499 van de Commissie van 24 maart 2015 (beschikbaar op de EUR- Lex website en de EIOPA richtsnoeren inzake het in aanmerking nemen van elementen van aanvullend eigen vermogen van 2 februari 2015 (beschikbaar op de EIOPA website VIII. goedkeuringsprocessen voor het in aanmerking nemen van elementen van aanvullend eigen vermogen die niet opgenomen zijn in het overzicht van eigenvermogensbestanddelen (art. 95 Own Funds items not on the list of items referred to in Art. 97) Bij de beoordeling door de Bank over de classificatie van elementen van eigen vermogen die niet opgenomen zijn in het overzicht van eigenvermogensbestanddelen, zal de Bank rekening houden met een geheel aan elementen die deel uitmaken van de EIOPA richtsnoeren inzake de classificatie van eigen vermogen van 2 februari 2015 (beschikbaar op de EIOPA website IX. goedkeuringsprocessen voor het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters ter vervanging van een subset van de standaardparameters binnen de opzet van de standaardformule (art Undertaking Specific Parameters) Bij de beoordeling door de Bank over de gepastheid en toelaatbaarheid voor het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters ter vervanging van een subset van de standaardparameters binnen de opzet van de standaardformule zal de Bank rekening houden met een geheel aan elementen die deel uitmaken van de inhoud van het goedkeuringspakket zoals gespecificeerd in de uitvoeringsverordening Circulaire Blz. 8/10 NBB_2015_15 31 maart 2015

9 (EU) 2015/498 van de Commissie van 24 maart 2015 (beschikbaar op de EUR-Lex website en de EIOPA richtsnoeren inzake ondernemingsspecifieke parameters van 2 februari 2015 (beschikbaar op de EIOPA website X. goedkeuringsprocessen voor het vestigen van Special Purpose Vehicles op het grondgebied (art. 211 Special Purpose Vehicles) Bij de beoordeling door de Bank over de gepastheid en toelaatbaarheid van het vestigen van Special Purpose Vehicles zal de Bank rekening houden met een geheel aan elementen die deel uitmaken van de inhoud van het goedkeuringspakket zoals gespecificeerd in de uitvoeringsverordening (EU) 2015/462 van de Commissie van 19 maart 2015 (beschikbaar op de EUR-Lex website XI. goedkeuringsprocessen voor het gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd (art. 304 Duration-based equity sub-module) Bij de beoordeling door de Bank over de gepastheid en toelaatbaarheid van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd in het kader van de standaardformule zal de Bank rekening houden met een geheel aan elementen die deel uitmaken van de inhoud van het goedkeuringspakket zoals gespecificeerd in art. 304 van de Richtlijn 2009/138/EC. XII. Vereisten inzake de overgangsmaatregel voor de ondermodule aandelenrisico (art. 308ter Equity transitional) Ter precisering, de overgangsmaatregel voor de ondermodule aandelenrisico krachtens art. 308ter 13 [Equity Transitional] dient in principe verplicht en zonder voorafgaande goedkeuring te worden toegepast op de portefeuille van aandelen die op of voor 1 januari 2016 door de onderneming zijn verworven en waarvoor het gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd (art. 304 van de Richtlijn 2009/138/EC) niet van toepassing is of waarvoor geen goedkeuring is verleend. De portefeuille van aandelen waarop de overgangsmaatregel van toepassing is, moet dus identificeerbaar, documenteerbaar zijn en apart gerapporteerd worden. Voor de toepassing van de overgangsmaatregel voor de ondermodule aandelenrisico krachtens art. 308ter 13 wordt verwezen naar de technische regulerings- en uitvoeringsnormen van 27 november 2014 (beschikbaar als consultatiedocument op de EIOPA website waarin de te volgen procedures worden voorgeschreven voor de identificatie en documentatie van de relevante aandelenportefeuille. Let wel, ondernemingen mogen evenwel een gewicht van 100% gebruiken voor de onder art. 308ter 13 b) bedoelde parameter tijdens het jaar 2016 zodat deze overgangsmaatregel in principe niet van toepassing is. In dit geval moeten de bepalingen van de technische regulerings- en uitvoeringsnormen van 27 november 2014 niet gevolgd worden. NBB_2015_15 31 maart 2015 Circulaire Blz. 9/10

10 XIII. Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van het goedkeuringsproces voor het gebruik van geheel en gedeeltelijke intern modellen (art. 112 Full and Partial Internal Models, art Group Internal Model) Bij de beoordeling door de Bank over het gebruik van een geheel of gedeeltelijk intern model, zal de Bank rekening houden met het geheel aan elementen die deel uitmaken van de inhoud van het goedkeuringspakket zoals gespecificeerd in art van de gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014, uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/460 en 2015/461 van de Commissie van 19 maart 2015 (beschikbaar op de EUR-Lex website en en dit volgens het formaat zoals gespecificeerd in de mededeling NBB_2015_05 van 02 februari 2015 ( Niettegenstaande de vorige punten II. tot en met XIII. behoudt de Bank zich het recht voor om de aanvullende informatie vroeger op te vragen indien de Bank dit noodzakelijk acht in het kader van de voorbereidende fase, of elementen van aanvullende informatie op te vragen gelet op de solvabiliteitssituatie van de onderneming. Een kopie van deze circulaire wordt aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling gericht. Hoogachtend Jan Smets Gouverneur Bijlagen: 3 Circulaire Blz. 10/10 NBB_2015_15 31 maart 2015

Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen

Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_21 uw correspondent:

Nadere informatie

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, dd mm 2015 Kenmerk: NBB_2015_xx uw correspondent:

Nadere informatie

ziektekostenverzekeringsbedrijf bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule

ziektekostenverzekeringsbedrijf bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen.

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_24 uw correspondent:

Nadere informatie

Circulaire betreffende de opties voor nationale toezichthouders in de Solvency II rapportage

Circulaire betreffende de opties voor nationale toezichthouders in de Solvency II rapportage de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 13 juli 2016 Kenmerk: NBB_2016_33 uw correspondent:

Nadere informatie

Circulaire. Brussel, 25 april 2016. Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen NBB_2016_09. Kenmerk:

Circulaire. Brussel, 25 april 2016. Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen NBB_2016_09. Kenmerk: de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_09 uw correspondent:

Nadere informatie

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Verzekerings- en herverzekeringsholdings naar Belgisch recht.

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Verzekerings- en herverzekeringsholdings naar Belgisch recht. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, xx-xx-2015 Kenmerk: NBB_2015 uw correspondent:

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA-BoS-14/174 NL Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Toepassingsveld Deze mededeling is gericht aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht.

Toepassingsveld Deze mededeling is gericht aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 9 april 2015 Kenmerk: NBB_2015_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Circulaire. Structuur I. Doelstellingen II. Definities III. Aanvullende informatie IV. Inwerkingtreding V. Richtsnoeren inzake afgezonderde fondsen

Circulaire. Structuur I. Doelstellingen II. Definities III. Aanvullende informatie IV. Inwerkingtreding V. Richtsnoeren inzake afgezonderde fondsen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, dd mm 2015 Kenmerk: NBB_2015_xx uw correspondent:

Nadere informatie

Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen

Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen EIOPA-BoS-14/177 NL Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Nadere informatie

Circulaire. Brussel, 25 april Circulaire betreffende afgezonderde fondsen NBB_2016_07. Kenmerk:

Circulaire. Brussel, 25 april Circulaire betreffende afgezonderde fondsen NBB_2016_07. Kenmerk: de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_07 uw correspondent:

Nadere informatie

T.a.v. de directie. Geachte directie,

T.a.v. de directie. Geachte directie, Toezicht verzekeraars Postbus 98 1000 AB Amsterdam T.a.v. de directie Datum Uw kenmerk Behandeld door Hijl, V.S.M. (ir. mw) RC Veenstra, D. Doorkiesnummer Bijlage(n) 2 Onderwerp Toepassing EIOPA Preparatory

Nadere informatie

Circulaire. Brussel, dd mm 2015

Circulaire. Brussel, dd mm 2015 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, dd mm 2015 Kenmerk: NBB_2015_xx uw correspondent:

Nadere informatie

Algemene informatie over het governancesysteem (richtsnoer 21 en 27)

Algemene informatie over het governancesysteem (richtsnoer 21 en 27) Disclaimer Dit document bevat Guidance van DNB met betrekking tot de kwalitatieve rapportage die verzekeraars als onderdeel van de Preparatory Guidelines rapportages indienen in 2015. Deze Guidance beschrijft

Nadere informatie

Circulaire. Brussel, 8 mei 2017

Circulaire. Brussel, 8 mei 2017 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 8 mei 2017 Kenmerk: NBB_2017_16 uw correspondent:

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit

Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit EIOPA-BoS-14/259 NL Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Nadere informatie

Vooraleer zij een belegging of beleggingsactiviteit met een niet-routinematig karakter verricht, beoordeelt de onderneming ten minste het volgende:

Vooraleer zij een belegging of beleggingsactiviteit met een niet-routinematig karakter verricht, beoordeelt de onderneming ten minste het volgende: 6. FINANCIEEL BEHEER Regelgevend kader: 1. Solvabiliteit II-wet: Art. 190 tot 193 (beleggingen "prudent person"-beginsel), 37, 74, 140 tot 189 (Eigen vermogen en kapitaalvereisten) en 123 en volgende (waarderingsregels)

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage EIOPA-BoS-15/106 NL Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Nadere informatie

Mededeling. Toepassingsveld Belgische kredietinstellingen.

Mededeling. Toepassingsveld Belgische kredietinstellingen. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 8 juni 2015 Kenmerk: NBB_2015_19 uw correspondent:

Nadere informatie

Circulaire. Structuur. Brussel, 24 januari 2014

Circulaire. Structuur. Brussel, 24 januari 2014 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 24 januari 2014 Kenmerk: NBB_2014_02 uw correspondent:

Nadere informatie

Centrale Bank specifieke taken warden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.

Centrale Bank specifieke taken warden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen. de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel ^ 1 h D.,... R i _^.«^ _ I _ rii... I tei+3222212767 ijcii iqueimaiipnaietxj[ik ondernemingsnummer: 0203.201.340 DEBiljcToUEVANBELClE RPRBrussel Djiwvsiwn www.nbb.be

Nadere informatie

In de rest van de circulaire worden alle onderwerpen beschreven en wordt de desbetreffende procedure uitgelegd.

In de rest van de circulaire worden alle onderwerpen beschreven en wordt de desbetreffende procedure uitgelegd. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 30 juli 2015 Kenmerk: NBB_2015_23 uw correspondent:

Nadere informatie

Richtsnoeren van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA/GL/2015/22)

Richtsnoeren van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA/GL/2015/22) de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 10 november 2016 Kenmerk: NBB_2016_44 uw correspondent:

Nadere informatie

Circulaire. Structuur. Brussel, 23 november 2015

Circulaire. Structuur. Brussel, 23 november 2015 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 27 67 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 23 november 2015 Kenmerk: NBB_2015_28 uw correspondent: Marie Montigny

Nadere informatie

HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE

HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE 1. Actuariële functie ADDACTIS Worldwide heeft ervaren en gekwalificeerde consultants die u kunnen ondersteunen bij de acuariële functie. De steun die kan worden geboden

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Circulaire NBB_2012_12 - Bijlage 4

Circulaire NBB_2012_12 - Bijlage 4 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit " de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 35 88 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2012_12

Nadere informatie

Specifiek overeengekomen werkzaamheden Day-1 Solvency II rapportage

Specifiek overeengekomen werkzaamheden Day-1 Solvency II rapportage Dit document maakt gebruik van bladwijzers Voorbeeld AUP-werk programma Day1 - Solvency II Specifiek overeengekomen werkzaamheden Day-1 Solvency II rapportage 18 januari 2016 Status voorbeeld AUP werkprogramma

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake doorkijkbenadering

Richtsnoeren inzake doorkijkbenadering EIOPA-BoS-14/171 NL Richtsnoeren inzake doorkijkbenadering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Nadere informatie

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer

Artikel 1. Onderwerp en werkingssfeer L 107/76 25.4.2015 BESLUIT (EU) 2015/656 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 februari 2015 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening

Nadere informatie

Richtsnoeren voor afgezonderde fondsen

Richtsnoeren voor afgezonderde fondsen EIOPA-BoS-14/169 NL Richtsnoeren voor afgezonderde fondsen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Nadere informatie

CIRCULAIRE CPA-2006-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

CIRCULAIRE CPA-2006-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN Prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen Brussel, 19 september 6 CIRCULAIRE CPA-6-2-CPA AAN DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN BETREFT : VRIJSTELLING VAN SAMENSTELLING VAN DE AANVULLENDE VOORZIENING

Nadere informatie

Juridische basis De Wet : wet van dd mm jj op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekerings-ondernemingen.

Juridische basis De Wet : wet van dd mm jj op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekerings-ondernemingen. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, dd mm 2015 Kenmerk: NBB_2015_xx uw correspondent:

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014

RICHTSNOEREN VOOR TESTS, DOORLICHTINGEN OF EXERCITIES DIE KUNNEN LEIDEN TOT STEUNMAATREGELEN EBA/GL/2014/ september 2014 EBA/GL/2014/09 22 september 2014 Richtsnoeren voor de soorten tests, doorlichtingen of exercities die kunnen leiden tot steunmaatregelen uit hoofde van artikel 32, lid 4, onder d), punt iii) van de richtlijn

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.6.2016 L 160/23 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/959 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor marktpeilingen met betrekking tot de systemen en kennisgevingsmodellen

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009 Circulaire _2009_26 dd. 24 juni 2009 Verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het internecontrolesysteem en verklaring van de effectieve leiding over de periodieke prudentiële rapportering

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02

Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 17 juni 2013 Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02 Formulier

Nadere informatie

Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners

Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners Bijlage Circulaire FSMA_2014_02-3 dd. 16/04/2014 Tabel met de geldende regels, onderscheiden naargelang het soort verzekering en de betrokken dienstverleners Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A, RICHTLIJN VAN DE RAAD van 22 februari 1990 tot wijziging van Richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

inzake kredietwaardigheidsbeoordeling

inzake kredietwaardigheidsbeoordeling EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA richtsnoeren inzake kredietwaardigheidsbeoordeling 1 Inhoudsopgave Afdeling 1 Verplichtingen ten aanzien van naleving en rapportage 3 Afdeling 2 Onderwerp, toepassingsgebied

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen

Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen EIOPA-BoS-14/167 NL Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2009_33 dd. 19 november Actuariële functie. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht.

Circulaire CBFA_2009_33 dd. 19 november Actuariële functie. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Circulaire _2009_33 dd. 19 november 2009 Actuariële functie Toepassingsveld: Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Samenvatting/Doelstelling: De wet van 16 februari 2009 op

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake de verlenging van de herstelperiode in uitzonderlijke ongunstige omstandigheden

Richtsnoeren inzake de verlenging van de herstelperiode in uitzonderlijke ongunstige omstandigheden EIOPA-BoS-15/108 NL Richtsnoeren inzake de verlenging van de herstelperiode in uitzonderlijke ongunstige omstandigheden EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen

Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen EIOPA-BoS-15/113 NL Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Nadere informatie

Tabel 1: Algemene gegevens van de ondernemingen waarop de aanvraag van de ondernemingsspecifieke parameters (USP s) betrekking heeft.

Tabel 1: Algemene gegevens van de ondernemingen waarop de aanvraag van de ondernemingsspecifieke parameters (USP s) betrekking heeft. Tabel 1: Algemene gegevens van de ondernemingen waarop de aanvraag van de ondernemingsspecifieke parameters (USP s) betrekking heeft. Algemene gegevens 1 Statutaire naam en relatienummer van de onderneming

Nadere informatie

EBA-richtsnoeren. inzake een. geavanceerde meetbenadering (GMB) Aanvullingen en wijzigingen (EBA/GL/2012/01)

EBA-richtsnoeren. inzake een. geavanceerde meetbenadering (GMB) Aanvullingen en wijzigingen (EBA/GL/2012/01) EBA-richtsnoeren inzake een geavanceerde meetbenadering (GMB) Aanvullingen en wijzigingen (EBA/GL/2012/01) Londen, 6 januari 2012 EBA-richtsnoeren inzake de geavanceerde meetbenadering (GMB) Aanvullingen

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Prudentiele filters IFRS

Prudentiele filters IFRS Circulaire _2008_07 dd. 11 maart 2008 Prudentiele filters IFRS Toepassingsveld: De verzekeringsondernemingen die onderworpen zijn aan het aanvullende toezicht dat geregeld wordt in de hoofdstukken VII

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake het gebruik van interne modellen

Richtsnoeren inzake het gebruik van interne modellen EIOPA-BoS-14/180 NL Richtsnoeren inzake het gebruik van interne modellen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 2.6.2015 L 135/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/850 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 tot

Nadere informatie

Brussel, 6 december Geachte heer Geachte Mevrouw

Brussel, 6 december Geachte heer Geachte Mevrouw Brussel, 6 december 2016 Geachte heer Geachte Mevrouw Gelet op de recente nationale en internationale ontwikkelingen, verwacht de Bank van de financiële instellingen dat zij, binnen de grenzen van hun

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.5.2014 L 153/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/51/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede

Nadere informatie

Circulaire. Structuur

Circulaire. Structuur de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 12 juli 2016 Kenmerk: NBB_2016_32 uw correspondent:

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

EBA/GL/2014/ december Richtsnoeren

EBA/GL/2014/ december Richtsnoeren EBA/GL/2014/14 23 december 2014 Richtsnoeren over niet-wezenlijke, eigendomsrechtelijk beschermde en vertrouwelijke informatie en de frequentie van openbaarmakingen uit hoofde van artikel 432, leden 1

Nadere informatie

Richtsnoeren voor rapportage ten behoeve van financiële stabiliteit

Richtsnoeren voor rapportage ten behoeve van financiële stabiliteit EIOPA-BoS-15/107 NL Richtsnoeren voor rapportage ten behoeve van financiële stabiliteit EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Nadere informatie

EIOPACP 13/09 NL. Richtsnoeren voor de prospectieve beoordeling van de eigen risico's (op basis van de ORSAprincipes)

EIOPACP 13/09 NL. Richtsnoeren voor de prospectieve beoordeling van de eigen risico's (op basis van de ORSAprincipes) EIOPACP 13/09 NL Richtsnoeren voor de prospectieve beoordeling van de eigen risico's (op basis van de ORSAprincipes) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Richtsnoeren en aanbevelingen Samenwerking, met inbegrip van delegatie, tussen de ESMA, de bevoegde autoriteiten en de sectorale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 513/2011 inzake ratingbureaus

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132, L 314/66 1.12.2015 BESLUIT (EU) 2015/2218 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Circulaire betreffende de verwachtingen van de Bank inzake de kwaliteit van de gerapporteerde prudentiële en financiële gegevens

Circulaire betreffende de verwachtingen van de Bank inzake de kwaliteit van de gerapporteerde prudentiële en financiële gegevens de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 BRUSSEL Tel. +32 2 221 38 12 Fax 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 12 oktober 2017 Kenmerk: NBB_2017_27 uw correspondenten:

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz EIOPA16/858 NL Richtsnoeren inzake het vergemakkelijken van een doeltreffende dialoog tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op verzekeringsondernemingen en de wettelijke auditor(s) en auditkantoren

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Bijlage Circulaire NBB_2015_01 EBA/GL/2014/05. 7 juli 2014. Richtsnoeren

Bijlage Circulaire NBB_2015_01 EBA/GL/2014/05. 7 juli 2014. Richtsnoeren Bijlage Circulaire NBB_2015_01 EBA/GL/2014/05 7 juli 2014 Richtsnoeren inzake de overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico in verband met de artikelen 243 en 244 van Verordening (EU) nr.

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

Vergelijking verzekeraars en banken

Vergelijking verzekeraars en banken Vergelijking verzekeraars en banken Level playing field vanuit toezicht en kapitaaleisen? Presentatie door drs. Juriaan Borst AAG ACIS Symposium - Universiteit van Amsterdam 5 september 2014 2014 Towers

Nadere informatie

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor risicometing en de berekening van het totale risico voor bepaalde types gestructureerde icbe s ESMA/2012/197 Datum: 23

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.1.2016 COM(2015) 685 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het effect van de herziene International Accounting Standard (IAS) 19 op de

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Zitting 2008-2009 30 april 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Patrick Lachaert, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke houdende wijziging

Nadere informatie

Definitieve richtsnoeren

Definitieve richtsnoeren EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Definitieve richtsnoeren betreffende de koers voor de omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen bij een bail-in 1. Nalevings- en rapportageverplichtingen Status van deze

Nadere informatie

RICHTSNOEREN INZAKE DE MINIMUMLIJST VAN DIENSTEN EN FACILITEITEN EBA/GL/2015/ Richtsnoeren

RICHTSNOEREN INZAKE DE MINIMUMLIJST VAN DIENSTEN EN FACILITEITEN EBA/GL/2015/ Richtsnoeren EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Richtsnoeren voor het bepalen wanneer de liquidatie van de activa of passiva volgens een normale insolventieprocedure nadelige gevolgen voor een of meer financiële markten zou

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 10.10.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 10.10.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.10.2014 C(2014) 7230 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 10.10.2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Voorbereidende richtsnoeren over producttoezicht en governanceregelingen voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs

Voorbereidende richtsnoeren over producttoezicht en governanceregelingen voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs EIOPABoS16/071 NL Voorbereidende richtsnoeren over producttoezicht en governanceregelingen voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs 1/13 Inleiding 1.1. In overeenstemming met artikel

Nadere informatie

EBA/GL/2013/01 06.12.2013. Richtsnoeren

EBA/GL/2013/01 06.12.2013. Richtsnoeren EBA/GL/2013/01 06.12.2013 Richtsnoeren voor retaildeposito's met verschillende uitstromen ten behoeve van liquiditeitsrapportage in het kader van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2008_06 dd. 11 maart 2008

Circulaire CBFA_2008_06 dd. 11 maart 2008 Circulaire _2008_06 dd. 11 maart 2008 Toepassing van artikel 15bis, 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen: aanvaarding door de van het in aanmerking nemen

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie