De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) Actualisatie paragraaf 8.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) Actualisatie paragraaf 8.2"

Transcriptie

1 De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) Actualisatie paragraaf Inleiding In maart 2012 is de rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld door de Tweede Kamer. De SVIR is de opvolger van de Nota Ruimte én van de Nota Mobiliteit, een soortgelijk beleidsdocument over mobiliteit. Net als de twee Ministeries VROM en Verkeer en Waterstaat zijn samengevoegd is dat ook gebeurd met de belangrijkste nota s van de vakgebieden Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. De SVIR is in de eerste plaats een visie en wil dus vooral een toekomstperspectief schetsen, dat integraal is en volgens de makers ook het meest wenselijk. Overigens is het meest wenselijke toekomstbeeld niet objectief vast te stellen. Elke nota heeft in meerdere of mindere mate een politieke lading. De SVIR kiest er bijvoorbeeld duidelijk voor om sterke gebieden te versterken (in plaats van zwakke gebieden te helpen). De SVIR helt dan ook over naar de politieke rechterflank. De makers waren onderdeel van het kabinet Rutte I (VVD en CDA). Het Rijk voelt zich zeker niet volledig verantwoordelijk voor het bereiken van het toekomstperspectief. Het grootste deel wordt verwezenlijkt door burgers, bedrijven en lagere overheden. Wel zijn er een aantal nationale belangen die het Rijk expliciet aanwijst als de eigen veranwoordelijkheid, zoals het zorgdragen voor de belangrijkste waterkeringen. De nationale belangen vinden hun verbeelding in de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (zie hierna). In deze paragraaf wordt eerst toegelicht wat men met het SVIR wil bereiken (de doelstellingen). Daarna volgt de toelichting op de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Tot slot onderscheidt het Rijk nog enkele gebieden die zijn aandacht verdienen, zoals Schiphol en het Waddengebied. Een korte toelichting daarop sluit de paragraaf af. 2 Doelstellingen De SVIR heeft als ondertitel: Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Hiermee zijn de hoofddoelstellingen meteen duidelijk. Hierna worden de belangrijkste nationale belangen die bij de hoofddoelstellingen horen kort toegelicht. Nederland concurrerend Om Nederland concurrerend te houden kiest het SVIR ervoor te investeren in de belangrijkste stedelijke regio s. Dit zijn de motoren. Deze dienen De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 1

2 optimaal bereikbaar te zijn en hier moet plaats zijn voor bedrijven in de topsectoren, sectoren waar Nederland goed in is en die internationaal gezien grote potentie hebben. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wees eerder negen van dit soort sectoren aan. Het idee is om concentraties van bedrijvigheid te ontwikkelen en faciliteren opdat zij elkaar versterken zoals dat bijvoorbeeld ook in Silicon Valley het geval is. Voor de concurrentiepositie is het eveneens noodzakelijk om de energievoorziening en de energietransitie te garanderen en te bevorderen. Het einde van de makkelijk te winnen, traditionele, fossiele brandstofvoorraad lijkt in zicht. Nu is het zaak tijdig over te stappen op heel andere energiebronnen: hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte, etc. Of recent ontwikkelde bronnen zoals schaliegas; dan wel controversiële bronnen als kernenergie. De SVIR heeft aandacht voor het onderwerp, o.a. door gebieden in de Noordzee aan te wijzen voor onderzoek naar windparken. Ook de infrastructuur voor het vervoer van energie krijgt aandacht. Nederland bereikbaar Bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor concurrentiekracht (zie hoofdstuk 13). In die zin is er veel overlap met de vorige doelstelling. Toch verdient de bereikbaarheid zelf ook aandacht, al was het maar omdat de ideeën uit de Nota Mobiliteit ook een plaats hebben in de SVIR. Eén van de belangrijkste ideeën is dat de gebruiker van het verkeer- en vervoerssysteem vooropstaat. Voor de belangrijkste bestemmingen per spoor wordt gestreefd naar spoorboekloos vervoer (minstens 6 keer per uur). Daarnaast werkt men aan het zo veel mogelijk uit elkaar trekken van bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer op de autoinfrastructuur. Uiteraard staan in de nota ook doelstellingen als het in stand houden van de infrastructurele hoofdnetwerken van weg, water en spoor en het beter benutten van de capaciteit van het mobiliteitssysteem. Dat alles gebeurt in de eerste plaats om personen zich gemakkelijker en efficiënter te laten verplaatsen en het goederentransport te verbeteren. Om goed te kunnen zien waar de gebruiker nog te veel in zijn verplaatsingen wordt belemmerd, zijn bereikbaarheidsindicatoren ontwikkeld. Deze geven per gebied aan wat de bereikbaarheid van dat gebied is over de weg en over het spoor. De bereikbaarheidsindicatoren dienen niet alleen als aanwijzing dat er in infrastructuur geïnvesteerd moet worden. Ook geven zij aan of er ergens nog ruimtelijke ontwikkelingen plaats kunnen vinden, bijvoorbeeld de bouw van woningen, kantoren of voorzieningen. Deze leiden immers tot meer verplaatsingen en als de locatie toch al slecht bereikbaar is, is dat misschien geen goed idee. Overigens is er veel kritiek op de bereikbaarheidsindicatoren. Zij laten namelijk te weinig zien dat mensen in grote steden veel voorzieningen en werkplekken in hun nabijheid hebben. Ook dit is een vorm van bereikbaarheid (zie paragraaf 13.1). Dat verplaatsingssnelheden iets kleiner zijn is dan veel minder erg. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 2

3 Nederland veilig en leefbaar Traditioneel besteedt het mobiliteitsbeleid veel aandacht aan verkeersveiligheid. Zo ook in de SVIR. Het zijn echter veelal de gemeenten die hier de concrete maatregelen toe treffen. Datzelfde geldt voor sociale veiligheid van met name voetgangers en fietsers. Een geheel ander soort veiligheid is de externe veiligheid. Het vervoer van gevaarlijke stoffen dient met de grootste voorzichtigheid te geschieden; zeker in (de buurt van) het stedelijk gebied. Externe veiligheid behelst daarnaast ook gevaarlijke objecten als kerncentrales, vuurwerkopslagplaatsen, etc. Waterveiligheid is, gezien de klimaatverandering, van toenemend belang. Het Rijk voelt zich primair verantwoordelijk voor de grote wateren (rivieren IJsselmeer), Zeeland, het Waddengebied en de kust. In het Deltaprogramma gelden drie generieke deelprogramma s, die overal in Nederland hun uitwerking hebben: de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en hoe om te gaan met nieuwbouw en bestaande bebouwing in bijvoorbeeld risicovolle gebieden. Tot slot behoren ook de militaire oefenterreinen tot de veiligheidswaarborging van de Nederlandse burgers. De oefenterreinen nemen een behoorlijk oppervlak in beslag en hebben invloed op een nog veel groter oppervlak. Zo zorgen vliegbases en radarinstellingen ervoor dat windmolens en hoge gebouwen moeilijk in te passen zijn in de omgeving. Tot de leefbaarheidsaspecten behoort in de eerste plaats de milieukwaliteit. Dit beleid is echter veel verder uitgewerkt in het Nationaal Milieubeleidsplan. Geluidshinder is eveneens een belangrijk aspect. Als het over Schiphol gaat, speelt dit vraagstuk zelfs op Rijksniveau een rol, maar in het algemeen is het een zaak voor lagere overheden. Leefbaarheid wil ook zeggen: aandacht voor cultuurhistorie. Een aantal plaatsen en gebieden in Nederland zijn zo interessant dat ze op de Unesco Werelderfgoedlijst vermeld staan, zoals de Beemster en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nederland heeft zich verplicht goed voor deze gebieden te zorgen. Nieuw in de SVIR zijn de 30 Wederopgebieden, die karakteristiek zijn voor de wijze van inrichting in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld de Noordoostpolder. Tot slot waren al in de Nota Ruimte twintig Nationale Landschappen aangewezen. Ook deze landschappen weerspiegelen de cultuurhistorie en samenhang met natuur en natuurlijk landschap uiteraard. Tot slot de natuur. Het natuurbeschermingsbeleid hangt sterk samen met het bevorderen en in stand houden van de biodiversiteit (zie paragraaf 11.1). De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een netwerk van grote natuurgebieden en de verbindingen daartussen - is het instrument dat hiervoor ingezet wordt. Deze is in de SVIR wat minder ambitieus geworden dan hij in vorige nota s was en heet voortaan dan ook de herijkte EHS. Een goede ruimtelijke ordening Niet vallende onder de drie hoofddoelen, maar toch zeer belangrijk is het streven naar een goede ruimtelijke ordening. Het belangrijkste instrument hier is de ladder van duurzame verstedelijking. Deze ladder wil zeggen dat elke nieuwe bouwvraag of het nu woningen, werkplekken of De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 3

4 voorzieningen betreft plaats moet vinden in bestaand stedelijk gebied. Alleen als aangetoond kan worden dat dit redelijkerwijs echt niet kan, mag men buiten het bestaand stedelijk gebied gaan kijken, maar dan moet men wel op zoek gaan naar een locatie die door meerdere modaliteiten ontsloten is (dus weg en spoor of weg en water, etc). Ook hiervan moet men eerst aan kunnen tonen dat deze onvindbaar is en pas dan mag men in de rest van het buitengebied kijken. 3 De nationale ruimtelijke hoofdstructuur Via bovenstaande link kun je de samenvatting openen van de SVIR met op de laatste pagina de overzichtskaart van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Hierin staan de belangrijkste planconcepten waarmee het Rijk de door haar gestelde nationale belangen veilig wil stellen. Wat opvalt is dat de kaart erg overzichtelijk is. Zeker in vergelijking met de voorgangers (de 1e t/m de 5e nota en de Nota Ruimte) en al helemaal als je in ogenschouw neemt dat de Nota naast de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit ook nog andere nota s vervangt. Het Rijk trekt zich dan ook steeds meer terug uit de Ruimtelijke Ordening en wordt steeds selectiever in het formuleren van nationale belangen. De belangrijkste elementen op een rij Stedelijke regio s met concentraties van topsectoren: de SVIR spreekt niet langer van stedelijke netwerken, maar van stedelijke regio s. De meeste daarvan bestaan wel uit een gebied met meerdere stedelijke concentraties. Waar bij de vorige nota de nadruk lag op samenwerking en specialisatie binnen de stedelijke netwerken, gaat het hier om het versterken van de aanwezige topsectoren. Naar het voorbeeld van Silicon valley zijn veel van de innovatieve bedrijvigheidsclusters ook valleys genoemd, zoals Medical Valley bij Nijmegen en Maintainance Valley bij Breda. Mainports: de beide toegangspoorten tot Nederland en Europa Schiphol en de haven van Rotterdam nemen net als in de vorige nota s een belangrijke plaats in. Zij zorgen er, samen met de goede achterlandverbindingen, voor dat Nederland zijn gunstige ligging optimaal uit kan buiten. Brainport: ook de innovatieve regio Eindhoven neemt nog steeds een belangrijke plek in in deze nota. Greenports: Een zestal gebieden waar hoogwaardige tuinbouw plaatsvindt, zijn aangewezen als greenport. Hier worden zoveel mogelijk veelbelovende bedrijven geconcentreerd en worden deze zoveel mogelijk gefaciliteerd op het gebied van bereikbaarheid en andere voorzieningen. HSL-stations: in de Nota Ruimte werden de gebieden rond de HSL-stations nog aangewezen als nieuwe sleutelprojecten. Vrijwel al deze stationsgebieden (Amsterdam CS, Utrecht CS, Rotterdam CS, Arnhem, De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 4

5 Breda, Den Haag CS) zijn sindsdien op de schop genomen. Allemaal verkeren zij nog steeds in de transformatiefase de bouwactiviteiten zijn nog lang niet klaar. Bij sommigen is het zelfs de vraag of de markt het vervolmaken van het sleutelproject wel mogelijk maakt. Naast bovenstaande planconcepten heeft het Rijk ook een grote verantwoordelijkheid bij het aanwijzen van allerhande militaire installaties. Daarnaast is veel gericht op zoekgebieden voor windmolens, nieuwe elektriciteitscentrales en zelfs kerncentrales. Dit laatste heeft een veel grotere plaats gekregen in de huidige nota dan in welke voorganger dan ook. Nationale belangen en opgaven gebiedsgericht Het Rijk ondersteunt projecten in alle MIRT-gebieden. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. In dit meerjarenprogramma staan de projecten die het Rijk belangrijk genoeg vindt om er geld in te stoppen (het MIRT-projectenboek). Dit zijn bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten zoals de Hanzelijn. Maar het kunnen ook kleinere ruimtelijke projecten zijn, bijvoorbeeld bepaalde bedrijventerreinen in de Brainport Eindhoven. Het is helder dat het Rijk deze lokale projecten niet alleen uit kan voeren. De betrokkenheid van lagere overheden is van eminent belang. De projecten dienen dan ook draagvlak te hebben binnen de regio s. Hiertoe is Nederland opgedeeld in een negental MIRT-gebieden (de negende is het Caribisch gebied). Binnen de regio s wordt overleg gevoerd over de belangrijkste ruimtelijke en mobiliteitsprojecten. En dit wordt afgestemd met het Rijk. Het MIRT-spelregelkader geeft aan hoe en wat er allemaal moet gebeuren voor een project opgenomen kan worden in het MIRTprojectenboek. De MIRT-gebieden zijn: 1 Noordwest-Nederland: belangrijkste onderdeel hier is de Metropoolregio Amsterdam, met daarbinnen de mainport Schiphol, de schaalsprong in het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer waar nog tientallen duizenden woningen moeten verrijzen, het ontwikkelen van de Zuidas, etc. 2 Utrecht: het goed functioneren van de draaischijf van Nederland is hier van groot belang. 3 Zuidvleugel/ Zuid-Holland: het verbeteren van Den Haag als internationale stad, de Mainport Rotterdam en de Greenports Westland, Boskoop en Bollenstreek vragen hier om extra aandacht. 4 Brabant en Limburg: het verbeteren van het vestigingsklimaat in de Brainport krijgt in deze regio een hoge prioriteit. 5 Oost-Nederland: De internationale achterlandverbindingen naar Duitsland zijn belangrijk hier, maar ook Medical Valley bij Arnhem- Nijmegen en Twentestad. Ook de afvoer van rivierwater vraagt nog de nodige aandacht. 6 Noord-Nederland: Hier wordt ingezet op het versterken van de Energyport. Uiteraard gaat het om de aanwezigheid van gas en locaties voor windmolens. Maar ook om het vervolmaken van de internationale energie-infrastructuur. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 5

6 7 Zuid-westelijke delta: het versterken van de primaire waterkeringen heeft in dit gebied voorrang. Daarnaast is ook dit gebied van belang voor de energievoorziening (Borssele, windmolens). 8 Noordzee en kust: op de territoriale zone van Nederland is het een drukte van belang: scheepvaartverkeer, natuurontwikkeling, oefeningen krijgsmacht, buisleidingen, zandwinning, windenergie op zee, archeologische waarden, En graag willen we ook het vrije uitzicht vanuit de kust handhaven. Genoeg zaken om hier te regelen dus. 9 Caribisch Nederland: hier spelen vergelijkbare uitdagingen als in de Noordzee, die voor een deel ook het Nederlandse nationale belang raken. Wat wordt niet geregeld in de SVIR? Bij het maken van de SVIR is rekening gehouden met een heleboel trends, die waarschijnlijk in de toekomst door zullen zetten of zelfs zich zullen verhevigen. Zo wordt uitgegaan van een vergrijzende bevolking. Maar ook van meer verschillen tussen de regio s in ontwikkeling: in Limburg, Zeeland en Noord-Nederland zal de bevolking krimpen, maar in de metropoolregio Amsterdam zal nog een forse groei optreden. Er is rekening gehouden met een toename in de mobiliteit, met name bij ouderen. Er is rekening gehouden met de noodzaak van een energietransitie, omdat fossiele bronnen uitgeput raken en de behoefte aan energie niet afneemt. Toch is de SVIR, ook al is hij pas een jaar oud, nu al op sommige punten een achterhaalde nota. De turbulente ontwikkelingen hebben weer hele nieuwe uitdagingen geschapen: met name de toenemende leegstand van kantoren en detailhandel is een groeiend probleem. Ook zijn er steeds meer leegstaande woningen en braakliggende terreinen. Natuurlijk vraagt dit vooral lokaal om oplossingen, maar het Rijk kan hier een ondersteunende rol spelen. Het gaat met name om het Tijdelijk Anders Bestemmen of het Tijdelijk Anders Gebruiken van vastgoed, dat in de huidige wetgeving en regelomgeving niet altijd eenvoudig is. Daarnaast is de door de nota voorgestelde energietransitie nog erg topdown: het Rijk legt van bovenaf een visie op aan burgers en lagere overheden. Dit terwijl er juist steeds meer initiatieven te zien zijn die bottom-up vorm krijgen: de burgers verenigen zich in coöperaties en nemen het heft zelf in handen. De praktijk vraagt hier eigenlijk om duidelijk richtlijnen voor een geheel andere werkwijze dan in de Nota wordt voorzien. De coördinatie en afstemming tussen alle burgerinitiatieven zijn namelijk zacht gezegd - niet altijd optimaal. Een sluimerend probleem betreft het verwachte fosfortekort, dat de landbouw en voedselvoorziening ernstig in gevaar kan brengen. Naast fosfor zullen ook andere grondstoffen steeds schaarser worden. De huidige verwachting is dat Europa zich meer en meer focust op hergebruik en minder op import ook omdat de opkomende economieën een groter deel opeisen. Dit verandert de toekomstige mogelijkheden van Europort en vraagt tegelijkertijd om een visie op de ruimtelijke voorwaarden voor een optimale recycling. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 6

HOOFDSTUK 3 Ruimtelijk beleid

HOOFDSTUK 3 Ruimtelijk beleid HOOFDSTUK 3 Ruimtelijk beleid 3.1 Inleiding De beleidscontext voor het plangebied wordt gevormd door landelijke, provinciale, en gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het relevante beleid

Nadere informatie

Duurzame verstedelijking. Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012

Duurzame verstedelijking. Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012 Duurzame verstedelijking Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012 Stelling In ruimtelijke visies ontbreekt een SMART afwegingskader voor duurzame ontwikkeling Gevolg: Dilemma s worden niet concreet

Nadere informatie

Structuurvisie. Ruimte

Structuurvisie. Ruimte Structuurvisie Infrastructuur t & Ruimte Waarom een structuurvisie? Andere politieke en economische omstandigheden Ervaringen met de uitvoering van het ruimtelijk beleid Niet Anders Betalen voor Mobiliteit

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Brabant 6 Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Visie Het MIRT-gebied Brabant omvat de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Ruimtelijke inrichting van Nederland

Ruimtelijke inrichting van Nederland Ruimtelijke inrichting van Nederland De rijksoverheid zet een mix van instrumenten in bij de ruimtelijke inrichting: - Uitvoering door de rijksoverheid Er zijn 3 categorieën rijksbeleid: - Internationale

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving Voorzichtig herstel bedreigde soorten Verdere achteruitgang functioneren van ecosystemen en biodiversiteit Meer aandacht voor natuur als basisvoorwaarde

Nadere informatie

Knooppuntontwikkeling. als kans. Zjèf Budé, Mattie Busch en Anita de Zeeuw. Jg. 44 / Nr. 1 / 2011 Knooppuntontwikkeling als kans

Knooppuntontwikkeling. als kans. Zjèf Budé, Mattie Busch en Anita de Zeeuw. Jg. 44 / Nr. 1 / 2011 Knooppuntontwikkeling als kans P. 22 Knooppuntontwikkeling als kans Zjèf Budé, Mattie Busch en Anita de Zeeuw Station Zwolle (foto: ministerie van I&M) P. 23 Het herstellen en versterken van de economische positie van Nederland staat

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ONS KENMERK / ONDERWERP 967644 / SVIR De Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw M.H. Schultz van Haegen Centrum Publieksparticipatie Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Postbus 30316

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Nationaal belang 12: activiteiten. Het gaat daarbij om een vlootbasis, Ruimte voor militaire terreinen en kazernes, militaire luchthavens, oefen- en

Nationaal belang 12: activiteiten. Het gaat daarbij om een vlootbasis, Ruimte voor militaire terreinen en kazernes, militaire luchthavens, oefen- en Ruimte voor militaire activiteiten Het Rijk is verantwoordelijk voor de ruimtelijke bescherming en aanwijzing van locaties voor militaire Nationaal belang 12: activiteiten. Het gaat daarbij om een vlootbasis,

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Samenvatting Structuur visie Infra structuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig

Samenvatting Structuur visie Infra structuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Samenvatting Structuur visie Infra structuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Samenvatting Structuur visie Infra structuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar,

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011 Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Is het rijk aan zet? 1 Voorstudie PBL (2009) Speerpunten klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling: 1. Waterveiligheid 2. Zoetwatervoorziening 3. Klimaatbestendige

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 200 3 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde Duurzame energie Een wenked perspectief? Naar een nieuwe Delta Wet Energie Manifest van 6 politieke partijen 16 maart 2010 Ons land kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare

IJsseldelta- Zuid. Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro. Planoppervlak 650 hectare IJsseldelta- Zuid Nota Ruimte budget 22,4 miljoen euro Planoppervlak 650 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanleg Hanzelijn met linksonder viaducten

Nadere informatie

Drs. C.B.F. Kuijpers, DGR De heer H.W.J. Ovink, directeur NRO. Datum 4 mei 2011 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Drs. C.B.F. Kuijpers, DGR De heer H.W.J. Ovink, directeur NRO. Datum 4 mei 2011 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte > Retouradres Drs. C.B.F. Kuijpers, DGR De heer H.W.J. Ovink, directeur NRO Atelier Rijksbouwmeester College van Rijksadviseurs Oranjebuitensingel 90 2511 VE Den Haag Contactpersoon drs. B. Verhave T 070

Nadere informatie

Deltaprogramma I IJsselmeergebied. Atlas van het IJsselmeergebied

Deltaprogramma I IJsselmeergebied. Atlas van het IJsselmeergebied Deltaprogramma I IJsselmeergebied Atlas van het IJsselmeergebied Atlas van het IJsselmeergebied I Colofon Samengesteld door: MWH B.V. www.mwhglobal.nl Fotografie: Foto kaft: Foto s Flora en Fauna: Oplage:

Nadere informatie

Evaluatie sleutelprojecten

Evaluatie sleutelprojecten Evaluatie sleutelprojecten Marjolein Spaans (TU Delft, OTB) Ries van der Wouden (Bureau Stedelijke Planning) Ruimteconferentie, 3 november 2009 Rotterdam Technische Universiteit Delft Cities in a Network

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Het Zijper Landschap. Wat wil HZL?

Het Zijper Landschap. Wat wil HZL? Het Zijper Landschap Wat wil HZL? 1 Het Zijper Landschap Beschermen van de menselijke belevingswaarde van onze leefomgeving Postbus 8 Tel. 0226 381287 1755 ZG Petten www.hzl.nl Bankno. 7723817 Inleiding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 29 november 2010 Betreft Uitvoering Nota Ruimte > Retouradres Postbus 30940 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag Betreft Uitvoering Nota

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING NL groei, stagnatie en krimp. Henk Ovink plv. DG Ruimte en Water Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING NL groei, stagnatie en krimp. Henk Ovink plv. DG Ruimte en Water Ministerie van Infrastructuur en Milieu RUIMTELIJKE ONTWIKKELING NL groei, stagnatie en krimp Henk Ovink plv. DG Ruimte en Water Ministerie van Infrastructuur en Milieu Catshuis - rijksmonument Het Catshuis, gelegen op het landgoed Sorghvliet

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Bijlagen Referenties en kaarten

Bijlagen Referenties en kaarten Bijlagen Referenties en kaarten 2020 Visie 2020 95 Groen - Blauw Natuur en ecologie 96 Water 97 Mobiliteit Weginfrastructuur 98 Openbaar vervoer 99 Fietspaden 100 Wonen Economie Woningbouwlocaties 101

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking!

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Seminar Bureau Stedelijke Planning en Stibbe 22 september 2016 Jacqueline H.P. Vrolijk Projectleider herziening Ladder Waarom ook alweer de ladder? Einde

Nadere informatie

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 07-04-2016 PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl Standaard rapportage

Nadere informatie

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari 2011 Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Economie vraagt om een beter passende ruimtelijke schaal Willem van der Velden

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Samenvatting Ontwerp Structuur visie Infra structuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig

Samenvatting Ontwerp Structuur visie Infra structuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Samenvatting Ontwerp Structuur visie Infra structuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Samenvatting Ontwerp Structuur visie Infra structuur en Ruimte Nederland concurrerend,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 Beleid 3.1 Inleiding 3.2 Rijksbeleid Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

HOOFDSTUK 3 Beleid 3.1 Inleiding 3.2 Rijksbeleid Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte HOOFDSTUK 3 Beleid 3.1 Inleiding Bij het maken van een ruimtelijk plan wordt rekening gehouden met het beleid van hogere overheden (het rijk en de provincie) en de vastgestelde gemeentelijke beleidskaders.

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

1/2. Staten-Generaal Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2011 2012 32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte A /Nr. 50 Ter Griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 14 maart 2012. De wens

Nadere informatie

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Conferentie Zonnecentrales 10 Maart 2016 Bart Witteman, Provincie Noord-Holland Zonnecentrales en de provincie De provincie kom je op twee manieren

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Hoe belangrijk vindt u windenergie voor Nederland? 1: Zeer onbelangrijk 24 3% 2: Onbelangrijk 16 2% 3: Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

MULTIMODALE KNOOPPUNTEN en de wisselwerking van stad, spoor en snelweg. TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism

MULTIMODALE KNOOPPUNTEN en de wisselwerking van stad, spoor en snelweg. TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism MULTIMODALE KNOOPPUNTEN en de wisselwerking van stad, spoor en snelweg TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Nederlandse regio s in nw Europese context Multimodale kaart vervoersnetwerken Europa

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig «Terug naar inhoudsopgave Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar

Nadere informatie

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Utrecht, 6 april 2012 Betreft: Structuurvisie Wind op Land

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

niba natuurlijk nodig

niba natuurlijk nodig niba natuurlijk nodig Mission Statement Als gerenommeerd producent van zand en grind levert Niba essentiële grondstoffen aan de bouwsector en is zij innovator op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Perceel L 534 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534 Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst, Perceel L 534 Vastgesteld 13 september 2013 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534-VA01

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Holland Rijnland

Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Holland Rijnland Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Holland Rijnland De aanleiding Metropoolregio by night feb 2012 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering

Nadere informatie

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT Vereniging Deltametropool i.s.m. College van Rijksadviseurs DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT 14.10.2014 Metropolen zijn de krachtbronnen van de wereldeconomie De economische ontwikkeling concentreert

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

Verdichting. binnen het bestaand bebouwd gebied. 19 april 2011 Kersten Nabielek

Verdichting. binnen het bestaand bebouwd gebied. 19 april 2011 Kersten Nabielek Verdichting binnen het bestaand bebouwd gebied 1 PBL studie verdichting Planning: afronding zomer 2011 Personen: Kersten Nabielek Maarten Piek Auke Vlonk Arjan Harbers Marnix Breedijk Sanne Boschman Hans

Nadere informatie

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel.

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Henk Tromp Hans Voerknecht Dirk Bussche (Henk Tromp en Dirk Bussche zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng,

Nadere informatie

Centrum Publieksparticipatie Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Postbus GH Den Haag. Den Haag, 12 september 2011

Centrum Publieksparticipatie Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Postbus GH Den Haag. Den Haag, 12 september 2011 Centrum Publieksparticipatie Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Postbus 30316 2500 GH Den Haag Den Haag, 12 september 2011 Geachte heer, mevrouw, Betreft: zienswijze AVN inzake ontwerp Structuurvisie

Nadere informatie