Jaarverslag 01. Coronel Instituut Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 01. Coronel Instituut Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam"

Transcriptie

1 Jaarverslag 01 Coronel Instituut Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Netherlands Center for Occupational Diseases Annual Report 2001

2 Jaarverslag 01

3 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual Report 2001

4 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam 2002 Photography: Hollandse Hoogte: Ge Dubbelman (cover), Marc de Haan (p. 6), Marcus Peters (p. 11), Teake Henstra (p. 16), Hans van der Meer (p. 19), Jan Boeve (p. 24) Design: Philip Stroomberg Grafisch ontwerp, Amsterdam Printing: Drukkerij Mart.Spruijt bv, Amsterdam

5 Inhoud Contents 4 Inleiding Introduction 5 Melding en registratie Notification and registration 5 Melding en registratie Arbo-diensten Notification and registration through Occupational Health Services 8 ArbeidsDermatosen Surveillance (ADS) ArbeidsDermatosen Surveillance (ADS) 10 Peilstation Arbeidsgebonden Longaandoeningen (PAL) Measurement Station for Work-related Lung Diseases 10 Europese samenwerking European cooperation 10 Verdiepingsprojecten In-depth projects 14 Kenniscentrum voor beroepsziekten Knowledge center for occupational diseases 14 Helpdesk Helpdesk 17 Website Website 17 Signaleringsrapport Beroepsziekten 01 Alert Report on Occupational Diseases Participatie in het Kennisnetwerk Participation in the Knowledge Network 18 Internationale contacten International contacts 20 Klinische arbeidsgeneeskunde Clinical Occupational Medicine 20 Solvent Team project Solvent Team project 22 Beschouwing en een blik vooruit Consideration and prospects 22 Melding en registratie Notification and registration 22 Kenniscentrum Knowledge center 23 Patiëntenzorg Patient care 23 Communicatie en samenwerking Communication and collaboration 25 Bijlagen Appendices 25 Medewerkers NCvB The NCvB s staff 25 Presentaties Presentations 28 Commissies en werkgroepen Committees and working parties 29 Werkbezoeken Working visits 30 Publicaties 2001 Publications in 2001

6 Inleiding De missie van het NCvB is: Het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen. Een belangrijke activiteit in het licht van deze missie is het in kaart brengen van de omvang en verspreiding van beroepsziekten in Nederland, alsmede het signaleren van trends. De gegevens die de registraties van het NCvB opleveren en de interpretatie daarvan, worden beschreven in het Signaleringsrapport Beroepsziekten. Dit rapport wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze gegevens kunnen een bijdrage leveren aan preventiebeleid door de overheid, sociale partners en Arbodiensten. Het NCvB participeert samen met de Kenniscentra, Medwerk en STECR (Stichting Expertisecentrum Reïntegratie) in het kennisnetwerk arbeidsrelevante aandoeningen. In het verslagjaar was het Medwerkconsortium in opbouw. Een samenwerkingsproject van het kennisnetwerk is de helpdesk voor arbeid en gezondheid. Het NCvB geeft inmiddels invulling aan de gezamenlijke frontoffice. Hiervoor is subsidie verleend door ZonMw (Zorgonderzoek Nederland-Medische wetenschappen). Introduction The mission of the NCvB is: To improve the quality in prevention, (early) diagnosis, treatment and rehabilitation of occupational and workrelated diseases. An important activity in light of this mission is identifying the scope and spread of occupational diseases in the Netherlands as well as highlighting trends. The data obtained from the registrations of the NCvB and their interpretation are described in the Alert Report on Occupational Diseases. This report is drawn up every year by order of the Ministry for Social Affairs & Employment. This data can contribute to a policy of prevention by the government, social partners and Occupational Health Services. Together with the Knowledge Centers, Medwerk and STECR (Expert Reintegration Studies Center), NCvB participates in the national knowledge network for work-related diseases. The Medwerk consortium was in preparation during the reporting year. The helpdesk for work and health is a collaborative project of the knowledge network. The NCvB has already given substance to the joint front office. ZonMw (Council for Medical and Health Research) granted subsidy for this. Het NCvB heeft een spilfunctie in het netwerk van deskundigen op het terrein van de klinische arbeidsgeneeskunde. Het Solvent Team project voor de diagnostiek en begeleiding van patiënten is een voorbeeld van een multidisciplinaire benadering van arbeidsgeneeskundige problematiek in een klinische setting. Het NCvB had in 2001 drie activiteitsgebieden: het Registratiebureau, het Kenniscentrum en de Klinische Arbeidsgeneeskunde. In dit verslag worden de activiteiten van het NCvB in die volgorde besproken. Het laatste hoofdstuk geeft een beschouwing en vooruitblik op de komende jaren. The NCvB plays a pivotal role in the network of experts in the area of clinical occupational medicine. The Solvent Team project for the diagnosis and rehabilitation of patients is an example of a multidisciplinary approach to occupational medicine in a clinical setting. The NCvB had three areas of activity in 2001: the Registration Bureau, the Knowledge Center and the Clinical Occupational Medicine Department. The NCvB s activities are addressed in this order in this report. The last section discusses considerations and prospects for the future. 4 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual Report 2001

7 Melding en registratie Een centrale activiteit van het NCvB is de organisatie van de landelijke melding en registratie van beroepsziekten door Arbo-diensten. Het NCvB is hiertoe aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doelstelling van de registratie is het verkrijgen van inzicht in het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten binnen bedrijfstakken en beroepsgroepen en verschuivingen en trends hierin. Ook het genereren van signalen ( alerts ) over beroepsziekten of over knelpunten in de preventie of zorg is een belangrijke functie van het registratiesysteem. Een groep meldingen of zelfs een enkele melding kan aanleiding zijn een verdiepingsproject te starten. Verdiepingsprojecten leveren extra kennis op over een specifieke beroepsziekte. Het NCvB heeft registratierichtlijnen opgesteld als ondersteuning voor bedrijfsartsen die beroepsziekten melden. Deze registratierichtlijnen staan vermeld op de website van het NCvB. Beroepsziekten kunnen gemeld worden middels een formulier, via de website of via een meldingssysteem van de Arbo-dienst zelf. Naast het centrale registratiesysteem door Arbodiensten heeft het NCvB een aantal peilstations opgezet of is voornemens deze op te zetten. Deze registraties geven aanvullende informatie over het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten en verschuivingen en trends hierin. Notification and registration One of the NCvB s main activities is the organisation of notification and registration of occupational diseases in the Netherlands by Occupational Health Services. The NCvB was appointed to do so by the Ministry for Social Affairs & Employment. The purpose of registration is to obtain insight into the occurrence and spread of occupational diseases within industrial sectors and occupational groupings, and the shifts and trends therein. Another important function of the registration system is the generation of warning signs (alerts) on occupational diseases or on bottlenecks in prevention or care. A group of notifications or even a single notification can be reason to launch an in-depth project. In depth projects provide additional knowledge on a specific occupational disease. The NCvB has drawn up registration guidelines to support the occupational physicians who notify occupational diseases. These registration guidelines can be found on the NCvB s website. Occupational diseases can be notified by means of a form, the website or through a notification system of the Occupational Health Service itself. In addition to the central registration system through Occupational Health Services, the NCvB has established or has plans to establish a number of monitoring projects. These registrations provide additional information on the occurrence and spread of occupational diseases and the shifts and trends therein. Melding en registratie Arbo-diensten Participatie Arbo-diensten De participatie van Arbo-diensten en bedrijfsartsen aan het registratieproject is nog verre van volledig. Het NCvB heeft een onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen voor het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen. De belangrijkste belemmeringen die uit dit onderzoek naar voren kwamen zijn samengevat in tabel 1. Notification and registration through Occupational Health Services Participation of Occupational Health Services The participation of Occupational Health Services and occupational physicians in the registration project is still far from complete. The NCvB has conducted research into the obstacles in the notification of occupational diseases by occupational physicians. The most important obstacles illustrated by this research are summarised in Table 1. Reden van niet (alles) melden Reason for not notifying (everything) Aantal keren aangegeven Number of times indicated Melden kost mij teveel tijd Notification takes too much time 359 (43,3%) Ik heb onvoldoende gegevens over causaliteit I do not have enough information on causality 340 (41,0%) Melding geeft risico op claims werknemer Notification causes risk of claims by employees 194 (23,4%) Criteria voor het melden zijn mij onduidelijk Criteria for notification are not clear to me 190 (22,9%) Melden van beroepsziekten leeft niet binnen onze Arbo-dienst 165 (19,9%) Notification of occupational diseases is not an issue within our Occupational Health Service TABEL 1: DE 5 BELANGRIJKSTE REDENEN WAAROM BEDRIJFSARTSEN NIET (ALLES) MELDEN AAN HET NCVB (N= 829) TABLE 1: THE 5 MOST IMPORTANT REASONS WHY OCCUPATIONAL PHYSICIANS DO NOT NOTIFY (EVERYTHING) TO THE NCVB (N= 829) Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 01 5

8 Het onderwijs voert de ranglijst aan van sectoren waarin werkgebonden psychische aandoeningen worden gemeld. De werkdruk en de emotionele belasting zijn er hoog. Infectieziekten en stemproblemen zijn andere voorbeelden van beroepsgerelateerde gezondheidsproblemen in deze sector. The education sector tops the list of sectors in which work-related psychological problems are notified. The pressure of work and the emotional stress are high in this sector. Other examples of work-related health problems are infectious diseases and voice problems. Werkdruk in het onderwijs Work-stress in education

9 Om de participatie te bevorderen heeft het NCvB een aantal activiteiten ondernomen: 1. Intensieve instructie en voorlichting aan bedrijfsartsen Er is een nieuwe brochure en registratiemap voor bedrijfsartsen gemaakt. Deze wordt uitgereikt tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. In 2001 zijn 44 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook genoemd dient te worden dat drie nascholingsmodules samen met de NSOH (Netherlands School of Occupational Health) zijn ontwikkeld en dat er een stevige verankering is in het basiscurriculum van de NSOH en de SGBO (Sociaal Geneeskundig Bedrijfsartsen opleiding) Nijmegen. 2. Intensief netwerk contactpersonen Arbo-diensten Het NCvB onderhoudt een netwerk van contactpersonen. Het NCvB heeft inmiddels via contactpersonen afspraken gemaakt met Arbo-diensten over de wijze van aanleveren van meldingen. Arbo-diensten zijn uitgebreid geïnformeerd over de introductie van het nieuwe melding- en registratiesysteem. Gestreefd wordt naar implementatie van het melden van beroepsziekten in het administratieve systeem van Arbo-diensten. 3. Regelmatig feedback over de meldingen Feedback over meldingen in algemene zin gebeurt via de Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief verschijnt nu meer informatie uit het registratiesysteem. Bedrijfsartsen worden benaderd middels een brief bij onduidelijke meldingen. Bij interessante cases worden bedrijfsartsen persoonlijk benaderd. Bij invoering van het nieuwe systeem wordt de terugkoppeling beter (bij elke melding een reactie). Ook wordt het voor de beroepsziektespecialisten gemakkelijker in het systeem te kijken en regelmatig te reageren naar melders. 4. Protocol melden beroepsziekten en contractclausule Het NCvB heeft een protocol voor bedrijfsartsen voor het melden van beroepsziekten opgesteld. Dit protocol kan de onzekerheden wegnemen bij de bedrijfsarts over de juridische consequenties van het melden van beroepsziekten. Tevens is een contractclausule opgesteld die Arbo-diensten kunnen opnemen in hun contracten met klanten. Upgrading meldingssysteem In 2001 is gewerkt aan de verbetering van het registratiesysteem. De aanleidingen om dit project te starten waren de toename van het aantal meldingen, de behoefte aan betere analyse- en presentatiemogelijkheden en de wens het registratiesysteem gebruikersvriendelijker, robuuster en veiliger te maken. In februari 2002 heeft het NCvB het nieuwe systeem in gebruik genomen. Bedrijfsartsen kunnen melden via het nieuwe systeem vanaf mei The NCvB has undertaken a number of activities to encourage participation: 1. Intensive instruction and information to occupational physicians A new brochure and registration folder have been drawn up for occupational physicians. These are handed out at informational meetings. In 2001, 44 informational meetings were organised. It should also be mentioned that three refresher course modules have been developed in cooperation with the NSOH (Netherlands School of Occupational Health), and that there are strong links in the basic curriculum for occupational health physicians of the NSOH and the SGBO (socio-medical professional training course) in Nijmegen. 2. Intensive network of contact persons within Occupational Health Services The NCvB maintains a network of contact persons. Through contact persons, the NCvB has already entered into agreements with the Occupational Health Services on the method of making notifications. Occupational Health Services have received extremely detailed information on the introduction of the new notification and registration system. The aim is to implement the notification of occupational diseases in the Occupational Health Services administration system. 3. Regular feedback on notifications General feedback on notifications is given in the Newsletter. The Newsletter now contains more information from the registration system. In the event of unclear notifications, occupational physicians are approached by means of a letter. In the event of interesting cases, occupational physicians are approached personally. When implementing the new system, the feedback will improve (a reaction to each notification). It will also become easier for occupational disease specialists to look into the system and regularly respond to notifiers. 4. Protocol for notifying occupational diseases and contract clause The NCvB has drawn up a protocol for occupational physicians for notification of occupational diseases. This protocol can dispel uncertainties for the occupational physician with regard to the legal consequences of notifying occupational diseases. In addition, a contract clause has been drawn up which the Occupational Health Services can include in their contracts with clients. Upgrading the notification system In 2001, work was done to improve the electronic registration system. The reasons to commence this project were the increase in the number of notifications, the need for better analysis and presentation options and the wish to Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 01 7

10 De voordelen van het nieuwe systeem zijn: Het melden zal gebruikersvriendelijker worden, vooral via de website; Bedrijfsartsen krijgen betere feedback op de melding (bij iedere melding); De verwerking en opslag van gegevens door het NCvB is sterk verbeterd; Het uitdraaien van overzichten gaat sneller en eenvoudiger; De analyse- en presentatiemogelijkheden zijn verbeterd; De veiligheid van het systeem is groter, het risico op fake-meldingen is fors verminderd. Registratiegegevens In 2001 zijn 5593 meldingen verricht door 981 artsen. Het aantal meldingen is dus iets teruggelopen vergeleken bij Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal meldingen, het aantal meldende bedrijfsartsen en het uitvalpercentage in 1999, 2000 en Tabel 3 geeft een overzicht van de gemelde diagnosecategorieën in 1999, 2000 en Tabel 4 geeft een overzicht van het aantal gemelde beroepsziekten in de verschillende branches. Een nadere analyse en bespreking van de gegevens zal plaatsvinden in het signaleringsrapport beroepsziekten Dit rapport zal verschijnen in het najaar van 2002 en zal tevens via internet beschikbaar zijn. ArbeidsDermatosen Surveillance (ADS) In 2000 is gestart met het peilstation voor beroepsgebonden huidaandoeningen (ADS). Een geselecteerde groep dermatologen stuurt elke maand een kaart op met daarop de vermelde beroepshuidaandoeningen die zij de afgelopen maand hebben gesignaleerd. Het peilstation wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum voor arbeidsrelevante huidaandoeningen Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen- NECOD. Contact met de deelnemende dermatologen wordt onderhouden via een nieuwsbrief en een jaarlijkse bijeenkomst. Tabel 5 geeft een overzicht van de meldingen in make the registration more user-friendly, solid and safe. The NCvB put the new system into use in February Occupational physicians will be able to make notifications with the new system as from May The advantages of the new system are: Notification becomes more user friendly, particularly through the website; Occupational physicians receive better feedback on the notification (for each notification); The processing and storage of data by the NCvB has been substantially improved; Printing out summaries is quicker and easier; The analysis and presentation options have been improved; The safety of the system is enlarged; the risk of fake notifications has been reduced significantly. Registration data In 2001 there were 5593 notifications by 981 physicians. Thus, the number of notifications was slightly lower than in Table 2 gives a summary of the number of notifications, the number of notifying occupational physicians and the percentage of notifications that don t fulfil the criteria for registration in 1999, 2000 and Table 3 gives a summary of the diagnostic categories notified in 1999, 2000 and Table 4 gives a summary of the number of notified occupational diseases in the different sectors. The data will be analysed and discussed further in the 2002 Alert Report on Occupational Diseases. This report will be published in the autumn of 2002 and will also be available on the Internet. ArbeidsDermatosen Surveillance-ADS (Occupational Dermatoses Surveillance) The measurement station for occupational skin diseases (ADS) was launched in A select group of dermatologists send a card to the NCvB stating the workrelated skin diseases they have identified in the previous month. The measurement station is operated in close collaboration with NECOD, the Netherlands Expert Center for Occupational Dermatoses. Contact with the participating dermatologists is maintained by means of a newsletter and an annual meeting. Table 5 shows a summary of the notifications in Aantal meldingen Number of notifications Aantal meldende bedrijfsartsen Number of notifying occupational physicians Gemiddeld aantal meldingen per meldende bedrijfsarts 6,1 6,0 5,7 Average number of notifications per notifying physician TABEL 2: AANTAL MELDINGEN, MELDENDE BEDRIJFSARTSEN IN 1999, 2000 EN 2001 TABLE 2: NUMBER OF NOTIFICATIONS, NOTIFYING OCCUPATIONAL PHYSICIANS AND AVERAGE NUMBER OF NOTIFICATIONS PER NOTIFYING PHYSICIAN IN 1999, 2000 AND Netherlands Center for Occupational Diseases Annual Report 2001

11 Aantal % Aantal % Aantal % Number Number Number Ziekten van botspierstelsel Musculoskeletal diseases , , ,2 Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen , , ,1 Psychological and behavioural disorders Gehooraandoeningen Occupational hearing loss , , ,1 Huidaandoeningen Skin diseases 230 5, , ,6 Aandoeningen van het zenuwstelsel Nervous system diseases 77 1,9 99 1, ,1 Luchtwegaandoeningen Respiratory diseases 93 2, ,6 91 1,6 Aandoeningen van de spijsvertering Digestive system diseases 17 0,4 25 0,4 42 0,8 Oogaandoeningen Eye diseases 5 0,1 8 0,1 14 0,3 Aandoeningen van het hartvaatstelsel Cardiovascular diseases 19 0,5 15 0,2 10 0,2 Overige aandoeningen Other diseases 57 1,4 67 1, ,0 Totaal Total TABEL 3: OVERZICHT GEMELDE DIAGNOSECATEGORIEËN BEROEPSZIEKTEN 1999, 2000 EN 2001 TABLE 3: SUMMARY OF NOTIFICATIONS OF OCCUPATIONAL DISEASES BY DIAGNOSTIC CATEGORY IN 1999, 2000 AND Aantal % Aantal % Aantal % Number Number Number Industrie Heavy industry , , ,2 Gezondheids- en welzijnszorg Healthcare and welfare , , ,3 Verhuur en handel, roerend en onroerend goed en zakelijke dienstverlening 350 8, , ,0 Leasing and selling of movable and immovable property and commercial services Vervoer, opslag en communicatie Transport, storage and communications 144 3, , ,5 Bouwnijverheid Building industry , , ,4 Openbaar bestuur, overheidsdiensten Public administration, government services 169 4, , ,9 Reparatie,consumentenartikelen en handel Repairs, consumer goods and trade 270 6, , ,3 Onderwijs Education 165 4, , ,0 Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening 109 2, , ,6 Environmental services, culture, recreation and other services Financiële instellingen Financial institutions 89 2, , ,1 Productie distributie elektra, aardgas, water 46 1,1 32 0, ,9 Production and distribution of electricity, natural gas, water Landbouw en visserij Agriculture and fishing 59 1,4 99 1,6 65 1,2 Horeca Hotel & catering industry 25 0,6 51 0,8 43 0,8 Winning van delfstoffen Extraction of minerals 7 0,2 7 0,1 27 0,5 Onbekend Unknown 169 4, , ,3 Totaal Total TABEL 4: OVERZICHT VAN HET AANTAL MELDINGEN IN DE VERSCHILLENDE BRANCHES TABLE 4: SUMMARY OF THE NUMBER OF NOTIFICATIONS BY ECONOMIC SECTOR Diagnose Diagnosis Aantal Number % Contact eczeem Contact eczema ,9 Kwaadaardige aandoeningen Malignant diseases ,3 Overige dermatosen Other dermatoses 40 3,5 Contact urticaria Contact urticaria 33 2,9 Mechanisch trauma Mechanical trauma 12 1,1 Infecties Infections 8 0,7 Nagels Nails 3 0,3 Folliculitis Folliculitis 3 0,3 Overig Other 1 0,1 Totaal Total TABEL 5: OVERZICHT VAN MELDINGEN VAN BEROEPSHUIDAANDOENINGEN VIA HET ADS IN 2001 TABLE 5: SUMMARY OF NOTIFICATIONS OF OCCUPATIONAL SKIN DISEASES THROUGH THE ADS IN 2001 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 01 9

12 Peilstation Arbeidsgebonden Longaandoeningen (PAL) In analogie met het ADS is in juni 2001 het peilstation voor arbeidsgebonden longaandoeningen van start gegaan. Het peilstation wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen-NKAL. Ondanks een aantal aanloopproblemen is inmiddels wel een netwerk van longartsen opgezet met interesse voor arbeidsgebonden luchtwegproblematiek. Europese samenwerking Het NCvB heeft intensieve contacten met buitenlandse instituten en internationale verbanden die zich bezig houden met beroepsziekten. Het NCvB participeert het Eurostatproject European Occupational Diseases Statistics (EODS), dat tot doel heeft te komen tot betere afspraken over criteria en codering van beroepsziekten in Europese landen. Dit moet uiteindelijk beter vergelijkbare beroepsziektestatistieken opleveren. Het NCvB levert hiervoor gegevens aan. Ook participeert het NCvB in een werkgroep van het European Forum of insurances against accidents at work and occupational diseases. Deze werkgroep heeft als taak vergelijking van beleid ten aanzien van signalering en preventie van beroepsziekten tussen de verschillende Europese landen. Verdiepingsprojecten Afgerond in 2001 Secundaire analyse van het meldingsformulier beroepsziekten Dit project is uitgevoerd door een bedrijfsarts van de NSOH. Het doel van dit verdiepingsproject was meer inzicht te krijgen in de relatie tussen beroepsziekte, opsporingswijze, advisering/inlichting van personen/ instanties en de mate van causale relatie tussen aandoening en werk van de bij het NCvB gemelde beroepsziekten. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een onderzoeksverslag. Een artikel in een nationaal tijdschrift is in voorbereiding. Lopende projecten 2001 Kwaliteit van meldingen van psychische beroepsziekten Dit project wordt uitgevoerd door bedrijfsartsen in opleiding aan de NSOH. Melders van meer dan tien psychische beroepsaandoeningen worden geïnterviewd. Doelstelling is te komen tot verbetering van de criteria voor de registratie van psychische beroepsziekten. Dit project wordt in 2002 afgerond (coördinatie: B. Sorgdrager). Measurement Station for Work-related Lung Diseases Analogous to the ADS, the measurement station for workrelated lung diseases was launched in June The measurement station is operated in close collaboration with the Knowledge Center for Work-related Lung Diseases (NKAL). In spite of a few initial problems, a network of lung specialists with an interest in work-related respiratory problems has been established. European cooperation The NCvB has intensive contacts with foreign institutions and international associations involved with occupational diseases. The NCvB participates in the Eurostat project European Occupational Diseases Statistics (EODS), which aims to realise better agreements with regard to criteria and coding of occupational diseases in European countries. This should ultimately result in occupational disease statistics which can be compared more easily. The NCvB provides data for this. The NCvB also participates in a working group of the European Forum of insurances against accidents at work and occupational diseases. The task of this working group is to compare differences in policy with regard to identification and prevention of occupational diseases between the different European countries. In-depth projects Completed in 2001 Secondary analysis of the notification form for occupational diseases This project was carried out by an occupational physician of the NSOH. The purpose of this in-depth project was to gain more insight into the relationship between occupational disease, method of detecting, advising/informing of persons/institutions and the extent of the causal relationship between disease and work of the occupational diseases notified to the NCvB. The results of this study were described in a research report. An article for a national magazine is being prepared. Current projects 2001 Quality of notifications of psychological occupational diseases This project is being carried out by occupational physicians in training at the NSOH. Notifiers of more than ten psychological occupational diseases are interviewed. The aim is to arrive at the formulation of improved criteria for the registration of psychological occupational diseases. This project will be completed in 2002 (coordination: B. Sorgdrager). Huidaandoeningen bij tandtechnici Dit project wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts in opleiding aan de NSOH. Doelstelling is een inventarisa- Skin diseases among dental technicians This project is being carried out by an occupational physician in training at the NSOH. The aim is to take stock 10 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual Report 2001

13 Zware fysieke belasting in de bouw Heavy physical stress in the construction industry Lichamelijke overbelasting als gevolg van zwaar werk is een bekende beroepsziekte in de bouw, die frequent aan het NCvB wordt gemeld. Andere beroepsziekten in de bouw zijn: huid- en luchtwegaandoeningen door blootstelling aan chemische stoffen en lawaaislechthorendheid door blootstelling aan lawaai. Physical stress as a result of heavy work is a well-known occupational disease in the construction industry and is frequently notified to the NCvB. Other occupational diseases in the construction industry include: skin and respiratory diseases caused by exposure to chemicals and occupational hearing loss caused by exposure to noise.

14 tie van de prevalentie van huidaandoeningen bij tandtechnische bureau s. Dit gebeurt aan de hand van het PAGO-instrument van het Centrum Huid en Arbeid. Dit project wordt in 2002 afgerond (coördinatie: B. Sorgdrager). of the prevalence of skin diseases among staff at dental laboratories. This is done with the help of the PAGO instrument of the Centrum Huid en Arbeid (a center for occupational skin diseases). This project will be completed in 2002 (coordination: B. Sorgdrager). Follow-up meldingen beroepsastma Dit project wordt uitgevoerd door bedrijfsartsen in opleiding aan de NSOH. Doelstelling is inzicht te krijgen in het beloop van beroepsastma en de interventies die door Arbo-diensten worden gedaan. Hiertoe wordt follow-up onderzoek gedaan bij de meldingen van beroepsastma aan het NCvB. Het project wordt afgerond in 2002 (coördinatie: T.M. Pal). Follow-up notifications of work-related asthma This project is being carried out by occupational physicians in training at the NSOH. The aim is to gain insight into the course of work-related asthma and the interventions by Occupational Health Services. To this end, a follow-up study of the notifications of work-related asthma to the NCvB is being conducted. The project will be completed in 2002 (coordination: T.M. Pal). Screening CAT-bestanden aangeboren afwijkingen op beroep ouders Bestaande bestanden van aangeboren afwijkingen worden gescreend op informatie over het beroep van de ouders. Doelstelling is te inventariseren of een analyse van bestaande bestanden nieuwe kennis op kan leveren over de relatie tussen beroepsmatige exposities en het optreden van aangeboren afwijkingen. Het project wordt afgerond in 2002 (coördinatie en uitvoering: T. Brand). Screening of CAT files of congenital defects by parents occupations Existing files of congenital defects are screened for information on the parents occupations. The aim is to determine whether an analysis of existing files can provide new knowledge on the relationship between occupational exposure and the occurrence of congenital defects. The project will be completed in 2002 (coordination and realisation: T. Brand). Inventarisatie bestaande registraties voor infectieziekten op informatie over relatie met werk Bestaande bestanden voor infectieziekten worden gescreend op informatie over de relatie met werk. Doelstelling is te inventariseren of een analyse van bestaande bestanden nieuwe kennis op kan leveren over de werkgerelateerdheid van infectieziekten. Het project wordt afgerond in 2002 (coördinatie en uitvoering: H.P.J. Stinis). Dossieronderzoek asbestslachtoffers Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut Asbestslachtoffers en wordt uitgevoerd door bedrijfsartsen in opleiding aan de NSOH. Doelstelling is het beter in kaart brengen van de blootstellingshistorie van mesothelioomslachtoffers. Dit gebeurt door middel van dossieronderzoek. Het project start in 2002 (coördinatie: G. van der Laan). Kwaliteit verwijzingen naar het Solvent Team Dit project wordt uitgevoerd door bedrijfsartsen in opleiding aan de NSOH. Er wordt een analyse gemaakt van de kwaliteit van verwijzingen naar het Solvent Team. Dit project moet leiden tot het opstellen van kwaliteitscriteria voor verwijzingen van bedrijfsartsen. Het project start in 2002 (coördinatie: G. van der Laan). Beroepsaandoeningen ten gevolge van ploegendienst Dit project wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts in opleiding aan de NSOH. Doelstelling is inzicht te krijgen Taking stock of existing registrations for infectious diseases for information on relationship with work Existing files on infectious diseases are screened for information on the relationship with work. The aim is to determine whether an analysis of existing files can provide new knowledge into the relationship between work and infectious diseases. The project will be completed in 2002 (coordination and realisation: H.P.J. Stinis). Case file study of asbestos victims This project was established in collaboration with the Instituut Asbestslachtoffers (Asbestos Victims Institute) and will be carried out by occupational physicians in training at the NSOH. The aim is to identify more accurately the exposure history of mesothelioma victims. This is done by means of a case file study. The project will commence in 2002 (coordination: G. van der Laan). Quality of referrals to the Solvent Team This project will be carried out by occupational physicians in training at the NSOH. The quality of referrals to the Solvent Team will be analysed. This purpose should lead to the drawing up of quality criteria for referrals by occupational physicians. The project will commence in 2002 (coordination: G. van der Laan). Occupational diseases as a result of shift work This project is being carried out by an occupational physician in training at the NSOH. The aim is to gain insight into the background of notifications of occupational 12 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual Report 2001

15 in de achtergrond van meldingen van beroepsaandoeningen ten gevolge van ploegendienst. Bedrijfsartsen die meldingen hebben gedaan, waarbij ploegendienst als oorzakelijke factor wordt aangegeven worden benaderd met het verzoek achtergrondinformatie te verschaffen bij deze meldingen. Het project wordt afgerond in 2002 (coördinatie: B. Sorgdrager). Vervolgproject belemmeringen voor het melden van beroepsziekten Als vervolg op het onderzoek naar belemmeringen voor het melden van beroepsziekten worden een aantal interviews gehouden met functionarissen in Arbo-diensten. Doelstelling is het opsporen van belemmeringen voor het melden van beroepsziekten in de werkwijze van Arbo-diensten en oplossingen aan te dragen voor het wegnemen van deze belemmeringen. Dit project wordt in 2002 afgerond (coördinatie: I. Braam en D. Spreeuwers). diseases as a result of shift work. Occupational physicians who have made notifications in which shift work was indicated as a causal factor are approached with the request of providing background information on these notifications. The project will be completed in 2002 (coordination: B. Sorgdrager). Follow-up project on obstacles to notification of occupational diseases As a follow-up to the study into obstacles to notification of occupational diseases, a number of interviews will be held with officials of the Occupational Health Services. The aim is to identify obstacles to the notification of occupational diseases in the operating procedure of the Occupational Health Services and to suggest solutions for removing these obstacles. This project will be completed in 2002 (coordination: I. Braam en D. Spreeuwers). Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 01 13

16 Kenniscentrum voor beroepsziekten Het NCvB stelt zich ten doel kennis over beroepsziekten toegankelijk te maken voor de doelgroepen en het genereren van signalen over beroepsziekten. Doelgroepen zijn Arbo-diensten, de curatieve zorg, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties en andere relevante maatschappelijke partijen. Verschillende kanalen worden gebruikt om kennis over te dragen: de website geeft informatie over beroepsziekten en over de activiteiten van het NCvB; via de helpdesk kunnen vragen gesteld worden over beroepsziekten; het NCvB verzorgt voorlichting en nascholing; tweemaal per jaar wordt de Heijermanslezing gehouden; jaarlijks verschijnt het Signaleringsrapport Beroepsziekten; elk kwartaal geeft het NCvB een Nieuwsbrief uit; het NCvB publiceert in diverse vaktijdschriften. De vier kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen en STECR en de regionale Medwerkcentra zijn belangrijke samenwerkingspartners van het NCvB. Het NCvB participeert in de stuurgroep van de kenniscentra. Met een aantal kenniscentra voert het NCvB gezamenlijke projecten uit. Helpdesk Het NCvB heeft een helpdesk voor o.a. bedrijfsartsen, huisartsen, specialisten, arboprofessionals en beleidsmedewerkers. Het doel van de helpdesk is het ondersteunen van deze professionals bij diagnostiek, behandeling en preventie van beroepsziekten. Vragen aan de helpdesk kunnen gesteld worden via de telefoon ( ) of via De binnengekomen vragen worden gearchiveerd. Op deze wijze krijgt het NCvB een indruk van de kennisbehoefte op het gebied van beroepsziekten in het professionele veld. Knowledge center for occupational diseases The aim of the NCvB is to make knowledge on occupational diseases accessible to the target groups and to give early warnings on occupational diseases. The target groups are the Occupational Health Services, curative healthcare, the government, employers and employees organisations, patient support organisations and other relevant social parties. Several channels are used to make this knowledge available: the website provides information on occupational; diseases and on the NCvB s activities; via de helpdesk, questions can be asked on occupational diseases; the NCvB provides information and refresher courses; the Heijermans Lecture is given twice a year; the Alert Report on Occupational Diseases is published every year; the NCvB publishes a Newsletter each quarter; the NCvB publishes in various specialist journals. The four knowledge centers for work-related diseases and STECR and the regional Medwerk centers are important collaborative partners of the NCvB. The NCvB participates in the steering committee of the knowledge centers. The NCvB carries out joint projects with a number of knowledge centers. Helpdesk The NCvB has a helpdesk for occupational physicians, general practitioners, specialists, occupational health professionals, policy workers and others. The purpose of the helpdesk is to support these professionals in the diagnosis, treatment and prevention of occupational diseases. The helpdesk is available to answer questions by telephone ( ) or through The questions received are filed. This way the NCvB gains an impression of the need for knowledge in the area of occupational diseases in the professional field. In 2001 zijn 480 vragen geregistreerd bij het NCvB. In tabel 6 is weergegeven van wie de vragen afkomstig waren. In tabel 7 is weergegeven over welke onderwerpen vragen zijn gesteld. Het relatief groot aantal vragen over neurologische aandoeningen heeft te maken met de aanwezigheid van het Solvent Team binnen het NCvB. In 2001, 480 questions were registered at the NCvB. Table 6 shows who the questions came from. Table 7 shows the subjects about which questions were asked. The relatively large number of questions on neurological diseases is related to the presence of the Solvent Team within the NCvB. 14 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual Report 2001

17 Bedrijfsarts Occupational physician 234 Beleidsmedewerker Policy worker 70 Journalist Journalist 32 Patiënt Patient 26 Student Student 25 Arbo-adviseur Occupational health adviser 25 Medisch specialist Medical specialist 23 Jurist Lawyer 18 Huisarts General practitioner 13 Overige Other 14 Totaal Total 480 TABEL 6: HELPDESK: VAN WIE WAREN DE VRAGEN AFKOMSTIG TABLE 6: HELPDESK: WHO THE QUESTIONS CAME FROM Beroepsziekten algemeen Occupational diseases in general 85 Aandoeningen houding- en bewegingsapparaat 52 Musculoskeletal diseases Psychische aandoeningen Psychological diseases 16 Huidaandoeningen Skin diseases 20 Long- en luchtwegaandoeningen 46 Pulmonary and respiratory diseases Neurologische aandoeningen Neurological diseases 62 Infectieziekten Infectious diseases 19 Kanker Cancer 22 Reproductiestoornissen Reproductive disorders 8 Overige beroepsziekten Other occupational diseases 31 Overige vragen Other questions 119 Totaal Total 480 TABEL 7: HELPDESK: ONDERWERPEN WAAROVER VRAGEN WERDEN GESTELD TABLE 7: HELPDESK: SUBJECTS ABOUT WHICH QUESTIONS WERE ASKED HELPDESKVRAGEN: EEN BLOEMLEZING Bestaat er een Nederlandse lijst van beroepsziekten? Wat voor beroepsziekten komen bij de politie voor? Is mijn beroepsziekte wel door de bedrijfsarts gemeld? Welk onderzoek kan gedaan worden bij ex-asbestwerkers? Sinusitis bij een verfmenger, causaal verband aannemelijk? Een epidemie van longontsteking bij lassers? Is deukdij een echte beroepsziekte? Bestaat de Tonerziekte? Wordt astma erger door werkstress? Beroepsastma door bouwstof? Een keurmeester in een kippenslachterij met allergie voor antibiotica? Heroine allergie bij een verpleegkundige in de verslavingszorg? Airborne dermatitis door conserveermiddel in verf? Allergie tegen wortelenzaad? Ganglion door kortcyclische arbeid? Hypertonie trapezius bij doventolk? Iliopsoasbursitis door veel in- en uitstappen? Beroepsinfectieziekten in laboratorium? Risico s voor de vrucht bij het werk met cyclooctadieen? Diabetes door zwaar fysiek werk? Multiple chemical hypersensitivity syndroom (MCHS)? Anafylactische shock bij een kapster? HELPDESK QUESTIONS: A SAMPLE Is there a Dutch list of occupational diseases? What kind of occupational diseases occur in the police force? Was my occupational disease notified by my occupational physician? What research can be conducted among former asbestos workers? Can a causal relationship be assumed for a paint mixer suffering from sinusitis? A pneumonia epidemic among welders? Is ribbed thigh (lipoatrophia semicircularis) really an occupational disease? Does a toner disease exist? Is asthma worsened by work stress? Occupational asthma caused by building dust? An inspector in a poultry slaughterhouse with an allergy to antibiotics? Heroin allergy in a nurse who works in the care and treatment of drug addicts? Airborne dermatitis through preservatives in paint? Allergy to carrot seed? Ganglion through repetitive work? Hypertonic trapezium in interpreter for the deaf? Iliopsoas bursitis through getting on and off frequently? Occupational infectious diseases in laboratory? Risks to the foetus when working with cyclooctadiene? Diabetes through heavy physical work? Multiple chemical hypersensitivity syndrome (MCHS)? Anaphylactic shock in a hairdresser? Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 01 15

18 Lange werkdagen in de horeca Long hours in the hotel & catering industry De werkbelasting in de horeca is vaak hoog met lange en onregelmatige werkdagen. Stress en klachten van het bewegingsapparaat doen zich vaak voor in deze sector. Ook huidklachten door veelvuldig contact van de handen met water en voedingsmiddelen zijn een bekend probleem in deze sector. The workload in the hotel & catering industry is often high with long and irregular working days. Stress and musculoskeletal problems often occur in this sector. Skin problems caused by the hands being in frequent contact with water and foodstuffs are another well-known problem in this sector.

19 Website De website is een communicatiemiddel voor het NCvB dat steeds belangrijker wordt. Bedrijfsartsen kunnen beroepsziekten melden via de website. De registratiecriteria zijn vermeld op de website en relevante publicaties zoals jaarverslagen en het signaleringsrapport worden integraal op de website geplaatst. Het NCvB heeft een redactieraad ingesteld voor het inhoudelijk onderhoud van de website. Website The website is a communication tool that is becoming increasingly important for the NCvB. Occupational physicians can notify occupational diseases through the site. The registration criteria are listed on the website and relevant publications such as annual reports and the alert report are integrally placed on the website. The NCvB has appointed an editorial board which is responsible for maintaining the content of the website. In het verslagjaar is de website van het NCvB ca keer bezocht. Met name het Signaleringsrapport Beroepsziekten en het Saltsa-rapport (met richtlijnen voor de vaststelling van RSI) zijn frequent gedownload. Signaleringsrapport Beroepsziekten 01 In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken wordt jaarlijks een trendrapport opgesteld over beroepsziekten. Het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2001 besteedt speciaal aandacht aan zogenaamde nieuwe beroepsziekten. Een aantal nieuwe beroepsziekten zijn vermeld in het kader op deze pagina. During the reporting year, the NCvB s website was visited approximately 10,000 times. In particular the Alert Report on Occupational Diseases and the SALTSA Report (with guidelines for diagnosing RSI) were downloaded frequently. Alert Report on Occupational Diseases 01 On the instructions of the Ministry for Social Affairs & Employment, the NCvB draws up an annual report on the trends in occupational diseases. The 2001 Alert Report on Occupational Diseases pays special attention to new occupational diseases. A number of new occupational diseases are listed in the box on this page. EEN AANTAL NIEUWE BEROEPSZIEKTEN UIT HET SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN 2001 A NUMBER OF NEW OCCUPATIONAL DISEASES FROM THE 2001 ALERT REPORT ON OCCUPATIONAL DISEASES De toename van beeldschermwerk en mobiele telefonie leidt tot bezorgdheid over de risico s van blootstelling aan elektromagnetische straling. Epidemiologische studies bevestigen die risico s niet. Een recente publicatie over een mogelijk verband tussen mobiel bellen en uveaal melanoom (tumor in het oog) zaait echter nieuwe twijfel. The increase in computer work and mobile telephony is leading to concern about the risks of exposure to electromagnetic radiation. Epidemiological studies do not confirm these risks. However, a recent publication on a possible link between the use of mobile telephones and uveal melanoma (tumour in the eye) is prompting new doubts. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen die vaak in nachtdienst werken 50% meer kans hebben op het krijgen van borstkanker. Het werken in ploegendienst verhoogt de kans op hart- en vaatziekten met 40%. De oorsprong van chronische ziekten bij volwassenen kan liggen in het feit dat hun ouders ooit zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen. Over beroepsmatige blootstelling zijn echter nauwelijks onderzoeksgegevens beschikbaar. In een onderzoek werd een relatie gevonden tussen blootstelling aan haarbewerkingsvloeistoffen bij kapsters en een minder goede neuropsychologische ontwikkeling van hun kinderen. Recent studies have shown that women who frequently work night shifts have a 50% higher chance of developing breast cancer. Work at night increases the chance of cardiovascular diseases by 40%. Chronic diseases in adults can be the result of their parents having been exposed to dangerous materials at some time. However, there is hardly any research data available on occupational exposure. A study has shown a relationship between exposure of hairdressers to hair processing fluids and a decline in the neuropsychological development of their children. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 01 17

20 Participatie in het Kennisnetwerk Het NCvB participeert samen met de Kenniscentra, Medwerk en STECR in het kennisnetwerk arbeidsrelevante aandoeningen. In het verslagjaar was het Medwerk-consortium in opbouw. Een samenwerkingsproject van het kennisnetwerk is de helpdesk voor arbeid en gezondheid. Het NCvB geeft inmiddels sinds 1 april 2002 invulling aan de gezamenlijke frontoffice. Hiervoor is subsidie verleend door ZonMw. Internationale contacten Het NCvB onderhoudt contacten met diverse buitenlandse instituten en internationale organisaties. Een aantal van deze contacten en internationale projecten zijn reeds benoemd onder het hoofdstuk Melding & Registratie. Het NCvB is actief in verschillende werkgroepen van het International Commitee for Occupational Health (ICOH). Het NCvB neemt deel aan het project Global Burden of Disease van de WHO als een van de Collaborative Centers on Occupational Health van de WHO. Participation in the Knowledge Network Together with the Knowledge Centers, Medwerk and STECR, NCvB participates in a the knowledge network for work-related diseases. The Medwerk consortium was in preparation during the reporting year. The helpdesk for work and health is a collaborative project of the knowledge network. Since 1 April 2002, the NCvB has already given substance to the joint front office. ZonMw granted subsidy for this. International contacts The NCvB maintains contacts with several foreign institutions and international organisations. Some of these contacts and international projects have already been mentioned in the section Notification & Registration. The NCvB is actively involved in several working parties of the International Committee for Occupational Health (ICOH). The NCvB participates in the WHO s Global Burden of Disease project as one of the WHO s Collaborative Centers on Occupational Health. 18 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual Report 2001

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

De missie van het NCvB is: Het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en

De missie van het NCvB is: Het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en De missie van het NCvB is: Het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen. Hiertoe ontplooit het NCvB activiteiten

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica

Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica University of Groningen Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015 Work related road safety trends and analysis in Belgium PRAISE Madrid - October 1, 2015 Study conducted by BRSI support of the Fund for Occupational Accidents analysis of 81.080 accidents (period 2008-2012)

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Common Mental Disorders Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences. Giny Norder NVAB kring Noord 14 april 2016

Common Mental Disorders Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences. Giny Norder NVAB kring Noord 14 april 2016 Common Mental Disorders Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences Giny Norder NVAB kring Noord 14 april 2016 Common Mental Disorders Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences

Nadere informatie

Farmacovigilantie. een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest. Rijksuniversiteit Groningen.

Farmacovigilantie. een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest. Rijksuniversiteit Groningen. Farmacovigilantie een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest Rijksuniversiteit Groningen www.lareb.nl Casus Vrouw, 52 jaar Voorgeschiedenis: Carcinoïd van de long Hypothyreoidie Symptomen

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F.

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F. Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding Relation between Cyberbullying and Parenting D.J.A. Steggink Eerste begeleider: Dr. F. Dehue Tweede begeleider: Drs. I. Stevelmans April, 2011 Faculteit Psychologie

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke.vanderScheer@utwente.nl Lieke van der Scheer ISOQOL 14-11-2014 1 De stem van patiënten Elisa Garcia Simone van der Burg (Nijmegen) Lieke van der Scheer

Nadere informatie

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie.

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie. Inleiding in de revalidatiegeneeskunde 2011. Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. De rol van de zorgverzekeraars. Innovaties in de revalidatiezorg. Wat is multidisciplinair. Pijnrevalidatie.

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter?

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Emiel Krahmer, Erwin Marsi & Paul van Pelt Site visit, Tilburg, November 8, 2007 Plan 1. Introduction: A short

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

impact from intervention strategies A case example from the baking industry

impact from intervention strategies A case example from the baking industry Prospective evaluation of the health impact from intervention strategies A case example from the baking industry Samenwerking Nick Warren, Health and Safety Laboratory Dick Heederik, IRAS, Utrecht University

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Jaarverslag 03. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report

Jaarverslag 03. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Jaarverslag 03 Netherlands Center for Occupational Diseases Annual report Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam Nederlands Centrum

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Ziekteverzuim Moderation of the Big Five Personality Factors on

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie