Sdu POD titels januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sdu POD titels januari 2015"

Transcriptie

1 Sdu POD titels januari 2015 ISBN Uav integrale editie Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen van het nieuwe recht der rijksfin PC-reeks deel 3 - Het BTW-compensatiefonds Accreditatie in het Hoger Onderwijs Beroepsgeheim, continuïteit en verandering De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap Praktisch dierenrecht PC-reeks deel 4 - Moderne bedrijfsvoering bij de overheid Internationaal farmarecht. (Reeks farmarecht) PC-reeks deel 5 - Resultaatgericht sturen en evalueren Modern financieel management bij het Rijk De resultaatgerichte overheid PC-reeks deel 6 - Benchmarking in de publieke sector VOM deel 5: Ja minister - nee minister RA-reeks - Toegang tot de Rijksbegroting VOM deel 4 - Public Governance van theorie naar praktijk PC-reeks deel 7 - Agentschappen actualiteiten Introduction to the Works Councils Act Handboek Wetgeving Forensische psychiatrie. Editie Farmaceutische Patiëntenzorg (Praktijkreeks Farma) Preventieve gezondheidszorg PC-reeks deel 9 - De outputgefinancierde overheidsorganisatie PC-reeks deel 10 - Omvang en betekenis van reserves bij publieke Security Awareness - expertreeks deel Expertreeks beveiligingen deel 6 - Security Awareness Waarheidsvinding en privacy. LSA deel Drinkwater - principes en praktijk Gereedschap voor effectieve beleidsvorming Bedrijfsopvolging Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspect De Overleveringswet (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 2) Termijnen in het bestuursrecht Analyse, strategie en getuigenverhoor (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 3) Vrijwaring Richtlijnen voor strafvordering, deel Handboek Rechtspositie TBS-Gestelden, 2e druk Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 4e druk Evenwicht zonder Sturing ITeR 75: De verlening van expoitatiebevoegdheden i/h auteursrecht PC-reeks deel 11 - Marktactiviteiten een panacee voor publ falen? PC-reeks deel 12 - Operationele budgettering Raadscommunicatie in het duale bestel Gratie (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 4) PC-reeks deel 13 -De controlfunctie in de publ. en non-profitsect ITeR 76: Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation Geneesmiddelen en recht Kwaliteitsverbetering van het letselschadetraject LSA deel Regelgeving Aanbestedingsrecht Vrijheidsontneming van Vreemdelingen Beroepsgeheim en verschoningsrecht Civiel appèl, deel 1 Mon. Burgerlijk Procesrecht Bouwmediation Douane in vogelvlucht Werkinstructies voor de beveiliging ITeR 77: Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing ITeR 79: Openbaarheid in het internettijdperk De financiën van de decentrale overheden ITeR 78: Hij die gegevens misbruikt wordt gestraft..of toch niet? Wet bescherming persoonsgegevens en ICT Commentaar Financieel Recht II - amvb De grensoverschrijdende werknemer De ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden

2 Subsidierecht. Handleiding voor de praktijk Mediation en vertrouwelijkheid (3e druk) Verwijzen naar mediation (2e druk) Het belang van belangen Koop en levering van vastgoed, editie 2006/ Aanbodregulering en de Wet toelating zorginstellingen ITeR 80: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing Inzicht in het overleg met de or 4e druk De direct gekozen burgemeester in Duitsland Opslag van gevaarlijke stoffen Ziekenhuizen, politie en convenanten Concern over het Rijk of het Concern Rijk? (VOM deel 6) ITeR 81: E-Justice. Beginselen v beh. elektronische rechtspraak Inzicht in financieel beleid Nieuwe risico's en claimgebieden - LSA Gezondheidsrecht: betekenis en positie Mediation en de vaststellingsovereenkomst De nwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren Boeven in het ziekenhuis, editie 2007, tweede herziene druk Instellen beroep en bezwaar, deel 3 Praktijkcahiers Bestuursrecht Audit bij de overheid Milieuatlas Aansprakelijkheid en scholen, waar liggen de grenzen? Referral to Mediation ITeR 83: Telecommunicatie en ruimtelijke omgeving Praktijkboek Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid Europese Milieuregelgeving ITeR 82: Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie Praktijkboek Bodemhandhaving De financiele functie in de praktijk deel Orientatie op inbraaksignaleringssysteem Integriteitreeks deel 1: Grondslagen van Integriteit Integriteitsreeks deel 2: Dilemma's aan de top Integriteitsreeks deel3 - Bewustwording van Integriteit Themakatern Onderwijs en Jeugdzorg Vrijheid, gelijkheid, burgerschap. MSO, deel PC-reeks deel 14 -Governance in het onderwijs: een nieuwe balans? PC-reeks deel 15 - De waarde van de public controller De Grondwet in eenvoudig Nederlands Besturen van Basisscholen Uitspraken Studiefinanciering 2006/ Tekst & Toelichting Asbestrecht Wet OM-afdoening toegelicht Handleiding Islamitisch begraven Sun Tzu's krijgskunst voor Advocaten Traceerbaarheid Ed Strafrecht en ICT (2e gewijzigde druk) Rechtspraak Mediation en internet De ambtenaar die er werk van maakte Handleiding opgraven en ruimen Industriële geluidbeheersing in de praktijk De Wet BIG De stimulerende middelen van de wetgever AR Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie Jaarboek Overheidsfinanciën Opgeruimd staat netjes? Tijd voor Onderwijs Regelingen leerlingenvervoer De Overheid in dialoog Externe verslaggeving van publieke organisaties De Schade-expert Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken Kantelklaar De Overheid om de hoek

3 Papernote 27 - Langs elkaar heen Functiegebouw veiligheidsregio's AR Financiële verhoudingen tussen bestuurslagen AR Het systeem van toezicht stabiliteit van financiële markten Algemene Rekenkamer Kredietcrisis 2008/ AR Monitoring JSF Beperkt houdbaar - bouwstenen voor verdere professionalisering van het wethouderschap Grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer NVOR 28 Intern kwaliteitstoezicht Ouders en School Papernote 28 - Eerlijk Bestek Papernote 29 - Referentiearchitecturen Papernote 30 - Duurzaam bestuur(d) Themakatern leerplicht-en RMC administratie Hulpdiensten in het verkeer Jaarboek Overheidsfinanciën Kredietcrisis onder risicojongeren Aanbesteden en innovatie Gemeentewet in een dualistisch bestel, editie De Overheid is ook maar een mens Aanbestedingsovereenkomst Ergonomie Compact, 2e herziene druk Accreditatie oud en nieuw in het hoger onderwijs NVOR 29 De juridische positie van ouders in het onderwijs Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur Leven in Nederland Uitspraken studiefinanciering VNG Thesaurus Pocket Financieel Management Primair Onderwijs Aan de slag met het Gevaarsetiket Grip op beleid U draait en u bent niet eerlijk: spindoctoring in politiek Den Haag De leerkracht als opvoeder Papernote 31 - de informatiepositie van de patiënt Handreiking bij buisleidingincidenten Een vermogen om lief te hebben Praktijkboek lokaal jeugd-en onderwijsbeleid Uitspraken studiefinanciering Regelingen Primair Onderwijs en Expertisecentra Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer in Europa Themakatern leerplicht-en RMC administratie Effectief leiderschap in een innovatieve praktijk Jaarboek Overheidsfinanciën Visies op klachtrecht Wet veiligheidsregio's Wettekst - Toelichting Praktijkboek Hoofdlijnen Bodembeschermingsrecht Schadevergoeding voor gewezen verdachten (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 6) Verdediging in culturele strafzaken (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 7) Sdu Commentaar Wet inburgering De toekomst van de Wet BIG Medische aansprakelijkheid De WGBO Huisarts en tuchtrecht Chirurg en tuchtrecht De kosten van het geschil - LSA Monografie Religie Verbinden of Polariseren? Reeks Multiculturele Samenleving in Ontwikkeling Deel De Praktijk van de Pardonregeling Burgerzaken voor Vreemdelingen Railverkeersgeluid. Tweede gewijzigde druk Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater Inkopen in de afvalsector. Praktijkreeks afval Tekst en toelichting Awb in relatie tot het milieurecht Flexibele Arbeidsrelaties Europees milieurecht en de gemeentelijke praktijk

4 T&T Fiscale behandeling van pensioenen vragen over staatsteun De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, 4e druk, Editie Tekst en Toelichting Afvalstoffenrecht Procederen in Rijnvaartzaken T&T Wet economische delicten in relatie tot milieurecht. Ed Kostenverhaal Bodemsanering Tien pennenstreken over personenschade - LSA Deel Teksten Zelfregulering Farmacie Asbestschade en aansprakelijkheid Het NMI Reglement 2008 Tekst & Toelichting Tussen onafhankelijkheid en hiërarchie Vaststellingsovereenkomst en mediation Rechtspraak Verzekeringsrecht, 5e gewijzigde druk Vraagbaak Geluid en Luchtkwaliteit Wet ruimtelijke ordening, praktische handleiding voor de vastgoedpraktijk Gezondheidszorg en Europees recht De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie JB Select, tweede druk Hoofdlijnen Natuurbeschermingsrecht Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 7e druk Tekst en toelichting Wet Milieubeheer. Editie Inleiding tot de Stralingshygiëne (paperback) De mediationclausule Eergerelateerd geweld in Nederland Sdu Commentaar Europees Migratierecht Van erfgrens tot hinder Effectieve verdedinging in de ogen van de rechter Vaardige verdediging in hoger beroep Vraagbaak Bestuurlijke handhaving van het Omgevingsrecht Apotheek en privacy (praktijkreeks Farma) Industrielawaai Praktijkreeks Geluid en omgeving Tekst en Toelichting Wet geluidhinder Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging Heffingsgrondslagen in douanerecht Rechtsvinding in Belastingzaken. Oratie Prof. Dr. Mr. R.E.C.M. Niessen Vraagbaak Horeca Afgewaardeerde Vorderingen in de Vennootschapsbelasting Geluid en monitoring Nationale en grensoverschrijdende juridusche fusie & juridische splitising van kapitaalvennootschappen Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag Editie Compact Bodembescherming. Editie Conflictvaardig(er) Advocaten en mediation naast rechtspraak Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht Ziektekostenverzekeringen Compact Teksten Farmaceutisch recht editie Voorzorgsbeginsel Conflict met de mediator? De Dienstenrichtlijn decentraal Fusies en overnames en de rol van de ondernemingsraad Het OM; schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging Artikel 50 lid 2 Sv moet (in zijn huidige vorm) worden geschrapt Scheidingsmediation - 5e druk - deel 5 MSR Overeenkomsten inzake informatietechnologie Bouwlawaai. Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Wetenschappelijk onderzoek in de zorg Een nieuwe aanpak - LSA Praktijkgids Warenwet: De claimsverordening De ontbindingsrechter Carrouselfraude - FWR Deel Europees recht in de zorg Praktijkcahier Europees recht deel Nieuwe bouwnormen voor de gezondheidszorg Modernisering van de Successiewet 1956, 2e druk Praktijkgids Warenwet: Voedselveiligheid Certificatie en overheidstoezicht

5 Burenlawaai. Editie 2010 Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Bewust Onbehoorlijk Benadelen Lezingenreeks NVSA deel Buurtbemiddeling Mediators' Lingo Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap Tekst en Toelichting Milieueffectrapportage, Editie Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht: Ambtenarenrecht Het nieuwe omgevingsrecht Gelijkheid en diversiteit in de multiculturele samenleving Kind en scheiding, deel 8 MSR, 3e gewijzigde druk Teksten CAO Uitvaartwezen 2010/ Belastingheffing van dividend en de interne markt. FWR Deel Europese milieuwetgeving en decentrale overheden Van beleid en recht naar praktijk via de onderhandelingstafel Grondslagen van het verzekeringsrecht 5e gewijzigde druk De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden Het Lex certa-beginsel Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ontslagrecht Teksten Farmaceutisch recht editie Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) Vraagbaak Activiteitenbesluit Stelsel onder stress EELC: Compilation of EU regulations and directives Opsporing in vogelvlucht, 2e druk Praktijkcahier Strafrecht deel Praktijkboek Ontneming 4e druk Letselschade in een breed perspectief (LSA 22) De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschaps- belasting. Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Bestuursrecht en ICT Voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden, Productverantwoordelijkheid voor levensmiddelen Vraagbaak Milieubeheer Editie Wegwijs in de Belastingheffing voor Ondernemingen, 10e druk, Teksten openbaarheid van bestuur Verkenningen binnen het letselschaderecht (LSA 23) De Stichting Teksten en toelichting Wetgeving natuurbescherming. Editie Belastingen in de jaarrekening De Wet Bopz (8e herziene druk) De video in de operatiekamer Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak Vraagbaak Bodem Editie Le droit de rêver Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Tussen partijen is in geschil Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar Teksten CAO Crematoria EVRM - algemene beginselen Pluk de vruchten van de interne markt Pioniers in het vreemdelingenrecht Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken Arbeidsrechtelijke Bedingen Themabundel TAP Tekst en Toelichting Wet Dieren Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ziekte De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde Gezondheidsrecht en ICT Handboek fiscaal insolventierecht In bezwaar Tekst en toelichting Wet Bopz Winst in de zorg Teksten Flora- en faunawet. Editie Meten van industrieel geluid Editie Pensioen en scheiding, 7e gewijzigde druk, Deel 3 reeks MSR Oratiebundel Gezondheidsrecht Vooropgestelde arresten EELC: Compilation of EU regulations and directives Nieuw Huwelijksvermogensrecht (Tekst & Toelichting) 2e herziene druk Teksten Wetgeving Uitvaartwezen

6 Teksten Farmaceutisch recht editie Teksten wetgeving gezondheidsproducten editie Kind in het immigratierecht Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. Het Slachtoffer Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Jeugdige EVRM Algemene beginselen studenteneditie Paritas Passé Sport- en recreatielawaai Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Jachtalmanak Horecalawaai en Evenementen Editie Compendium Estate Planning Compact Afval. Editie Reflecties. Transformatieve mediation in de praktijk Teksten Afval. Editie Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Een sprong in de fiscale methodologie Teksten Geluidregelgeving - Editie Mediation in strafzaken Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (paperback uitgave) Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (hardbound uitgave) Teksten Bodemregelgeving. Editie International Law, Human Right and other relevant documents Mediation in de zorg Inzicht in de aangrenzende wetgeving editie Klachtrecht en toezicht (2e herziene druk) De interne rechtspositie in de psychiatrie Onvrijwillige opnemingen buiten de Wet Bopz De geneesheer-directeur Kinder- en jeugdpsychiatrie De samenhang tussen de WGBO en de Wet Bopz Praktische aspecten van de opnameprocedure Stoornis en de Bopz De Verstandelijke gehandicaptenzorg De Wet Bopz voor psychogeriatrische patiënten Eerlijk delen in de fiscale jungle Praktijkboek Bodemhandhaving Editie Voedselcontactmaterialen Herziening van het beslagverbod roerende zaken Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Etikettering van levensmiddelen Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen, Editie Geluidbeleid en geluidhinderrecht Met de overheid om tafel (2e druk) Recht en zorg van kwaliteit Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid Civiel deskundigenbewijs Praktijkgids Allergenen Teksten Flora- en faunawet. Editie Europees vennootschapsrecht Serie Ondernemingsrecht deel A Geluid en gezondheid Editie Sdu Commentaar Huurrecht, Boek, Editie JHG Rechtspraak Arbeidsrecht 8e gewijzigde druk Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht - liber amicorum Elektronisch contracteren Fair play on both sides Turks Huwelijksgoederenrecht voor de Nederlandse Rechtspraktijk Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid De dga en zijn pensioen Huurrecht Woonruimte 6e druk Arbeidsrecht en mediation KNO-arts en tuchtrecht Compendium Samenwonen Parlementair onderzoek

7 Tekst en toelichting WMO Veel gekwetter, weinig wol, PM Public Mission Wet BIO editie 2011 bekwaamheidseisen in het onderwijs AI-58: Machineveiligheid, 1e druk Leerboek Particulier Onderzoeker Seksueel misbruik in het onderwijs Corruptie, Handel in Macht en Invloed Hebbende privilege van stede Jaarboek Overheidsfinanciën Inspecteren. Toezicht door inspecties Handboek Fysieke belasting, 6e geheel herziene editie Praktijkboek Aanbesteden Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid Regelingen leerlingenvervoer 2011-II Leiden met liefde Handboek Stichten en huisvesten van scholen Basisboek Medezeggenschap Themakatern Onderwijshuisvesting - Binnenmilieu onderwijs AI-49: Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen, 2e editie Rechtspositie Gemeentepersoneel AI-10: Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie, 4e druk Artikel 23 Grondwet De basis van het Nederlandse onderwijsrecht Aanbesteding en mededinging in beweging Inspraak en school - editie Zorg verzekerd? Reeks PM Public Mission Themakatern Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs AI-17: Hijs- en hefmiddelen, 7e editie Sociaal plan in de praktijk Themakatern Praktijkuitwerking leerplichttoezicht Met ministers op de tandem Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht Themakatern Het toezichtkader en de managementrapportage in het PO AI-11: Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen, 6e druk Het Sociaal plan voor de overheid Toegang tot de collectieve sector AI-54: Elektrische veiligheid, 2e herziene druk Aan de slag met het VIB, tweede herziene druk Basisboek Medezeggenschap op scholen - deel Aanstekelijk Leiderschap AI-45: Risicobeheersing, 2e druk Handboek Arbowet editie Handboek Arbobesluit editie Handboek Arboregeling editie Handboek Arbobeleidsregels editie Arbowetgeving Compact editie 2013/ AI-24: Binnenmilieu 3e druk AI-07: Kantoren, 6e herziene druk Onze Grondwet Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving Hoofdstukken Goederenrecht, 3e herziene druk Scheiden ter(echter) zonder rechter Schade vergoeden of beperken Enige bestuursrechtelijke begrippen en de AWB Richtlijnen strafvordering, deel De praktijk van het voorarrest (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 1) Statuut voor de Verdediging (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 0) Branddetectie en automatische brandbestrijdingsinstallaties Doen en laten in de Bopz-machtigingsprocedure Wet op de jeugdzorg toegelicht Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding, 2e druk Bedrijfseconomie voor fiscalisten Belastingarresten lezen en analyseren, tweede druk Pensioenregelingen, 4e druk Deelnemingsvrijstelling Reeks Fiscale Geschriften - Deel De ondernemingswinstbelasting

8 Levensverzekeringen in de Wet IB Eigenwoningsparen, spaarrekening eigen woning en kapitaalverz Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb Pensioenwet wetteksten en parlementaire behandeling, 2e druk Soevereiniteit en legitimiteit-grenzen aan fiscale regelgeving Terugkoppeling in het Belastingrecht HET FISCALE LOONBEGRIP De interne mediator. Interne mediation en beroepsethiek Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen ARBCONGR08 De ontslagvergoeding in beweging ARBCONGR09 De werkgever in beweging ARBCONGR10 Bedingen in het arbeidsrecht in beweging ARBCONGR11 Beloning in beweging ARBCONGR12 Arbeidsprocesrecht in beweging ARBCONGR13 De kennelijke onredelijkheid in beweging ARBCONGR14 De zieke werknemer in beweging In de schaduw van het slachtoffer (LSA 24) Rechtspraak Mediation Distributie van software Jaarboek Stralingsbescherming Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Rechter-Commissaris Teksten Bodemregelgeving. Editie Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens, Editie Mediation in belastingzaken Sdu Commentaar Wet Openbaarheid van Bestuur, boek. Editie 2013/ Hoe te reageren op misdaad? Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. WED Compact Bodembescherming. Editie Een empathische wetgever De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming Praktijkgids WAAR&WET De Europese hygiëneverordeningen Praktijkgids WAAR&WET Voedings- en gezondheidsclaims Teksten Flora- en faunawet c.a Tekst en toelichting Modern Migratiebeleid Dagloonbesluit werknemersverzekeringen Tekst en artikelsgewijs commentaar De economie van het advocatenkantoor Teksten Wet Bopz editie Sdu Commentaar EVRM, Deel 1, materiële rechten, 2013/ VNW - Socialezekerheidsrecht Grondslagen van het verzekeringsrecht 6e gewijzigde editie Praktijkgids WAAR&WET Microbiologische criteria Afschaffen keuzeregeling Herziening Eigenwoningregeling Uitbreiding schenkingsvrijstelling De gemeentewet in eenvoudig Nederlands Douanememo Rechtspositie Burgemeesters- en Wethouders Postrelationele solidariteit AI-43: Ongevallenonderzoek, 3e herziene druk Rechtspositie Raads- en Commissieleden Het proces Regelingen Leerplicht Basisboek Leerlingenvervoer, Editie Pre-advies VGr Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht Alimentatieverplichtingen Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken Alimentatieverplichtingen Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen Wetgeving Omgevingsrecht Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang Vooropgestelde arresten Compendium Estate Planning Expertreeks deel 26 - Zin en onzin in beveiliging Vraagbaak Arbeidsvoorwaarden Overheid Regelgeving MKB 2014

9 Tekst & Toelichting Aanbestedingswet AI-40: Aansprakelijkheid 3e editie AI-18: Laboratoria, 6e druk Ambtenarenrecht toegelicht AI-15: Veilig werken op daken, 7e druk AI-34: Explosieve atmosfeer, 3e editie Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties derde druk Leerlingenprognoses in PO en VO AI-01: Arbo- en verzuimbeleid, 14e editie AI-02: Werken met beeldschermen, 7e druk herziene druk Financien van de decentrale overheden Themakatern Handhaving in de Leerplichtwet AI-31: Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen, 5e druk AI-61 Risico-inventarisatie- en evaluatie, 2e druk Vergaderen en onderhandelen in de ondernemingsraad Succesvolle kantoorhuisvesting, 7e herziene editie Reorganisatie en de rol van de ondernemingsraad ORregie De toekomst van de letselschadepraktijk (LSA 25) BRZO Wetgeving en relevante documentatie. Editie AI-44: De preventiemedewerker, 3e editie AI-14: Bedrijfsruimten: 6e editie SC Dossier Wet werk en zekerheid Het inreisverbod Tekst en Toelichting Participatiewet Teksten Wetgeving Dierenwelzijn Jaarboek Stralingsbescherming Editie Compact Afval. Editie Farmawetgeving Compact Editie 2014/ Teksten Wetgeving uitvaartwezen. Editie 2014/ Lijfrenten in de wet IB Belastingvoordelen van zonnepanelen Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Geluidaanpak in gemeenten Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens, Editie Succesvol procederen bij de belastingrechter De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht Deel 4 LOB-beveiliger Praktijkgids WAAR&WET HACCP Inleiding Telecommunicatierecht HRWN Pocket 2003 Editie De Erfrechtverordening Basisboek Onderwijsrecht Miljardendans in Den Haag AI-35: Drukapparatuur, 2e editie Elektronische handtekeningen Themakatern Recht op onderwijs, ouders en leerplicht De archiefregeling van A tot Z Aanbestedend inkopen succes verzekerd NVOR 30 Beroepsonderwijs VMBO en MBO Accreditatie en kwaliteitzorg Pocket archiefregelingen Uitvoeringsregels aanbesteding

Sdu Uitgevers POD titels december 2014

Sdu Uitgevers POD titels december 2014 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833 PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Sdu POD titels februari 2015

Sdu POD titels februari 2015 Sdu POD titels februari 2015 ISBN 9789012387705 Handboek fiscaal insolventierecht 9789012387293 Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar 9789012387545 Arbeidsrechtelijke Bedingen Themabundel TAP 2012

Nadere informatie

Sdu POD titels september 2016

Sdu POD titels september 2016 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833 PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Sdu POD titels april 2016

Sdu POD titels april 2016 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833 PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Whitepaper Sdu Webservices (SWS)

Whitepaper Sdu Webservices (SWS) Wat kan Sdu Webservices voor u betekenen? Met Sdu Webservices (SWS) bent u in staat om uw website of kennissysteem te laten communiceren met juridische databases van Sdu. SWS geeft op basis van uw zoekvragen

Nadere informatie

medische gezondheidsrecht

medische gezondheidsrecht & BRANCHETEAM GEzoNdHEidSzoRG Wij hebben onze kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Wij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN Abonnr. Aantal Product via boekhandel H. de Vries Produktvorm Laatste Factuur Prijs incl. BTW Uitgever 3799 1 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT TIJDSCHRIFT/MA 376,25 KLUWER 10622 1 ACTUALITEITEN BOUWRECHT ONLINE

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen brede kennis van rechtsbronnen / rechtsgebieden kan psycho-sociale problematiek van doelgroepen (globaal) herkennen brede kennis van indeling recht / rechtsregels kan de bedrijfsregels en -procedures m.b.t.

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Dienstverlening aan burgers

Dienstverlening aan burgers Ad Hoc raadpleging personen Mutatieberichten via Datadistributiesysteem Selectieverstrekkingen Verstrekking via kanalen mail/telefonie/balie Bijlage 1 bij Reglement BRP gemeente Boxtel 2014 gegevens intern

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum:

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Van: Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: 14-2-2017 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA S 2017-2018 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 (EVRM) / 1

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 (EVRM) / 1 Voorwoord Ten geleide Algemene inhoud wetten en regelingen Alfabetische inhoud wetten en regelingen Afkortingenlijst Internationaal recht Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400000834 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 50,00 Economie vandaag 2013 9789038221106

Nadere informatie

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor)

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor) Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten mei 2014 voor raden van toezicht Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten LEERJAAR 1 contacttijd voorbereiding Totale studiebelasting in Beroepsattitude

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Seminar Bij de les blijven

Seminar Bij de les blijven Seminar Bij de les blijven Van Ree Accountants en Wille Donker advocaten 22 maart 2011 Het hoe en waarom van dossieropbouw Inleiding Levensloop werknemer: momenten van dossieropbouw Sollicitatie Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Verkorte inhoudsopgave

Verkorte inhoudsopgave Verkorte inhoudsopgave 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENEGEZONDHEIDSRECHTELIJKEREGELINGENEN STRAFRECHT 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Geneesmiddelen

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR. mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou

Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR. mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou Inhoud WWZ-update Privacy recht: Algemene Verordening Gegevensbescherming Ambtenarenrecht: Wet normalisering rechtspositie

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17

Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17 Inhoudsopgave Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 21 1.1 Privatisering, verzelfstandiging, marktwerking en verstatelijking 21 1.2 De vloeiende grenzen van de overheid 22 1.3 Probleemstelling

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum:

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Algemeen Bestuur Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: 4-12-2015 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de accountant dienen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Volledige inhoudsopgave

Volledige inhoudsopgave Volledige inhoudsopgave AFKORTINGENLIJST xi 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENE GEZONDHEIDSRECHTELIJKE REGELINGEN EN STRAFRECHT 5

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bijeenkomst 9 VGEM Algemeen Kerntaken van de Douane Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bewaken juiste toepassing van de wetgeving bewaken Heffen en innen heffen en innen van de belastingen Innoveren

Nadere informatie

Seminar: Big Data en privacy

Seminar: Big Data en privacy Seminar: Big Data en privacy Sprekers: - mr. Marten van Hasselt Big Data in de praktijk: lust of last? - mr. Vincent Rutgers Big Data en privacy: bescherming persoonsgegevens in kort bestek mr. Marten

Nadere informatie

Kennismaking met De Vries Juristen

Kennismaking met De Vries Juristen Kennismaking met De Vries Juristen Kennismaking met De Vries Juristen De Vries Juristen is opgericht in 2002 en gevestigd te Woerden. De Vries Juristen adviseert overheden, bedrijven en particulieren op

Nadere informatie

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016

Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Overgangsregeling accentprogramma s M Rechtsgeleerdheid 2015-2016 Hieronder zijn de verschillende accentprogramma s opgenomen. Hierin is aangegeven welke vakken studenten die voor september 2015 met de

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1

HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf V Lijst van gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 4 1.3 Opzet scriptie 7 HOOFDSTUK 2: DOGMATISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

Leeswijzer. Gebruikte afkortingen. Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1. Inhoud 3. 1 Basisstructuur van het recht 9

Leeswijzer. Gebruikte afkortingen. Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1. Inhoud 3. 1 Basisstructuur van het recht 9 Leeswijzer Gebruikte afkortingen V IX Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1 Inhoud 3 1 Basisstructuur van het recht 9 1.1 De basisstructuur van het recht 9 1.2 Objectief en subjectief

Nadere informatie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie

Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie Tentamenrooster bachelors Rechtsgeleerdheid (incl. VMO), Fiscaal recht (incl. VMO) en Criminologie 2016-2017 Blok 1 fase opleiding code vaknaam tent.vorm dag datum van tot B1 RG/FR/CR RR101 Inleiding tot

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Privacy en gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden. mr. Iris Koetsenruijter

Privacy en gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden. mr. Iris Koetsenruijter Privacy en gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden mr. Iris Koetsenruijter koetsenruijter@considerati.com De speciale rol van de overheid De overheid is monopolist op veel (beleids)terreinen Verwerkingen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

BCA/normenkader/wdl

BCA/normenkader/wdl gemeente WW w Oosterhout iiiii11iii min iiiiiiii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2.5^ JAN. 2016 Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid normenkader Uw kenmerk Ons kenmerk BCA/normenkader/wdl 1015083424

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam. Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S

Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam. Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S Boeven in het ziekenhuis Politie in het ziekenhuis Zorg vs. Opsporing Gouden uur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF /V. Lijst van afkortingen / XIII

INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF /V. Lijst van afkortingen / XIII INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF /V Lijst van afkortingen / XIII Hoofdstuk 1 Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht: recht voor zorginstellingen /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht /

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

Arbeidsrecht & Ontslag

Arbeidsrecht & Ontslag Arbeidsrecht & Ontslag Laat u tijdig en deskundig adviseren! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40

Nadere informatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond

De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond Over de ontwikkeling van taken en bevoegdheden van de IGZ Prof. mr. Joep Hubben RUG/UMC Groningen en Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Arbeidsvoorwaarden en Overleg

Nadere informatie

Deel 2. Bedrijfseconomisch ontslag

Deel 2. Bedrijfseconomisch ontslag Reeks Arbeidsrechtelijke facetten van grensoverschrijdend herstructureren in Nederland en België Deel 2 Bedrijfseconomisch ontslag Mr. Dr. Edith Franssen Mr. Dr. Drs. Jan Heinsius Mr. Dr. Johan Peeters

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen

PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen Werkgever en arts Overwegende 1. dat de cliënt moet kunnen rekenen dat hij een zelfstandige en onafhankelijke sociaal medische beoordeling

Nadere informatie

Disclosure. > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg

Disclosure. > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg Disclosure > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg 1 Karien van Roessel Bedrijfsarts Jurist Beroepsziekten Bedrijfsongevallen en Letselschade ABW 17 oktober 2016 2 Een kijkje achter de schermen

Nadere informatie

Tweede spoor re-integratie. Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe

Tweede spoor re-integratie. Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe Home Contact Algemene Voorwaarden Disclaimer Subscribe Zoeken Advocaten Artikelen Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht Concurrentiebeding en andere bijzondere bedingen

Nadere informatie

Een eerlijk proces. Grondslagen van het Recht Thema 4

Een eerlijk proces. Grondslagen van het Recht Thema 4 Een eerlijk proces Grondslagen van het Recht Thema 4 Typering proces Gereguleerde wraak / vergelding (strafrecht (geen eigenrichting)) Gereguleerde strijd (privaatrecht/bestuursrecht) 1. Basiswaarde proces

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015

Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015 Vereniging voor Pensioenrecht 21 januari 2015 Rechtspraak 2014 inzake: Wijzigen pensioenovereenkomst van de gewezen deelnemer Externe uitvoering pensioenrechten ex-partner DGA Lites finiri oportet in het

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Veiligheid begint bij je zelf! Belangrijk uitgangspunt Nederlands aansprakelijkheidsrecht Spreekwoordelijk: Wie

Nadere informatie