Sdu POD titels januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sdu POD titels januari 2015"

Transcriptie

1 Sdu POD titels januari 2015 ISBN Uav integrale editie Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen van het nieuwe recht der rijksfin PC-reeks deel 3 - Het BTW-compensatiefonds Accreditatie in het Hoger Onderwijs Beroepsgeheim, continuïteit en verandering De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap Praktisch dierenrecht PC-reeks deel 4 - Moderne bedrijfsvoering bij de overheid Internationaal farmarecht. (Reeks farmarecht) PC-reeks deel 5 - Resultaatgericht sturen en evalueren Modern financieel management bij het Rijk De resultaatgerichte overheid PC-reeks deel 6 - Benchmarking in de publieke sector VOM deel 5: Ja minister - nee minister RA-reeks - Toegang tot de Rijksbegroting VOM deel 4 - Public Governance van theorie naar praktijk PC-reeks deel 7 - Agentschappen actualiteiten Introduction to the Works Councils Act Handboek Wetgeving Forensische psychiatrie. Editie Farmaceutische Patiëntenzorg (Praktijkreeks Farma) Preventieve gezondheidszorg PC-reeks deel 9 - De outputgefinancierde overheidsorganisatie PC-reeks deel 10 - Omvang en betekenis van reserves bij publieke Security Awareness - expertreeks deel Expertreeks beveiligingen deel 6 - Security Awareness Waarheidsvinding en privacy. LSA deel Drinkwater - principes en praktijk Gereedschap voor effectieve beleidsvorming Bedrijfsopvolging Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspect De Overleveringswet (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 2) Termijnen in het bestuursrecht Analyse, strategie en getuigenverhoor (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 3) Vrijwaring Richtlijnen voor strafvordering, deel Handboek Rechtspositie TBS-Gestelden, 2e druk Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 4e druk Evenwicht zonder Sturing ITeR 75: De verlening van expoitatiebevoegdheden i/h auteursrecht PC-reeks deel 11 - Marktactiviteiten een panacee voor publ falen? PC-reeks deel 12 - Operationele budgettering Raadscommunicatie in het duale bestel Gratie (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 4) PC-reeks deel 13 -De controlfunctie in de publ. en non-profitsect ITeR 76: Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation Geneesmiddelen en recht Kwaliteitsverbetering van het letselschadetraject LSA deel Regelgeving Aanbestedingsrecht Vrijheidsontneming van Vreemdelingen Beroepsgeheim en verschoningsrecht Civiel appèl, deel 1 Mon. Burgerlijk Procesrecht Bouwmediation Douane in vogelvlucht Werkinstructies voor de beveiliging ITeR 77: Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing ITeR 79: Openbaarheid in het internettijdperk De financiën van de decentrale overheden ITeR 78: Hij die gegevens misbruikt wordt gestraft..of toch niet? Wet bescherming persoonsgegevens en ICT Commentaar Financieel Recht II - amvb De grensoverschrijdende werknemer De ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden

2 Subsidierecht. Handleiding voor de praktijk Mediation en vertrouwelijkheid (3e druk) Verwijzen naar mediation (2e druk) Het belang van belangen Koop en levering van vastgoed, editie 2006/ Aanbodregulering en de Wet toelating zorginstellingen ITeR 80: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing Inzicht in het overleg met de or 4e druk De direct gekozen burgemeester in Duitsland Opslag van gevaarlijke stoffen Ziekenhuizen, politie en convenanten Concern over het Rijk of het Concern Rijk? (VOM deel 6) ITeR 81: E-Justice. Beginselen v beh. elektronische rechtspraak Inzicht in financieel beleid Nieuwe risico's en claimgebieden - LSA Gezondheidsrecht: betekenis en positie Mediation en de vaststellingsovereenkomst De nwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren Boeven in het ziekenhuis, editie 2007, tweede herziene druk Instellen beroep en bezwaar, deel 3 Praktijkcahiers Bestuursrecht Audit bij de overheid Milieuatlas Aansprakelijkheid en scholen, waar liggen de grenzen? Referral to Mediation ITeR 83: Telecommunicatie en ruimtelijke omgeving Praktijkboek Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid Europese Milieuregelgeving ITeR 82: Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie Praktijkboek Bodemhandhaving De financiele functie in de praktijk deel Orientatie op inbraaksignaleringssysteem Integriteitreeks deel 1: Grondslagen van Integriteit Integriteitsreeks deel 2: Dilemma's aan de top Integriteitsreeks deel3 - Bewustwording van Integriteit Themakatern Onderwijs en Jeugdzorg Vrijheid, gelijkheid, burgerschap. MSO, deel PC-reeks deel 14 -Governance in het onderwijs: een nieuwe balans? PC-reeks deel 15 - De waarde van de public controller De Grondwet in eenvoudig Nederlands Besturen van Basisscholen Uitspraken Studiefinanciering 2006/ Tekst & Toelichting Asbestrecht Wet OM-afdoening toegelicht Handleiding Islamitisch begraven Sun Tzu's krijgskunst voor Advocaten Traceerbaarheid Ed Strafrecht en ICT (2e gewijzigde druk) Rechtspraak Mediation en internet De ambtenaar die er werk van maakte Handleiding opgraven en ruimen Industriële geluidbeheersing in de praktijk De Wet BIG De stimulerende middelen van de wetgever AR Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie Jaarboek Overheidsfinanciën Opgeruimd staat netjes? Tijd voor Onderwijs Regelingen leerlingenvervoer De Overheid in dialoog Externe verslaggeving van publieke organisaties De Schade-expert Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken Kantelklaar De Overheid om de hoek

3 Papernote 27 - Langs elkaar heen Functiegebouw veiligheidsregio's AR Financiële verhoudingen tussen bestuurslagen AR Het systeem van toezicht stabiliteit van financiële markten Algemene Rekenkamer Kredietcrisis 2008/ AR Monitoring JSF Beperkt houdbaar - bouwstenen voor verdere professionalisering van het wethouderschap Grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer NVOR 28 Intern kwaliteitstoezicht Ouders en School Papernote 28 - Eerlijk Bestek Papernote 29 - Referentiearchitecturen Papernote 30 - Duurzaam bestuur(d) Themakatern leerplicht-en RMC administratie Hulpdiensten in het verkeer Jaarboek Overheidsfinanciën Kredietcrisis onder risicojongeren Aanbesteden en innovatie Gemeentewet in een dualistisch bestel, editie De Overheid is ook maar een mens Aanbestedingsovereenkomst Ergonomie Compact, 2e herziene druk Accreditatie oud en nieuw in het hoger onderwijs NVOR 29 De juridische positie van ouders in het onderwijs Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur Leven in Nederland Uitspraken studiefinanciering VNG Thesaurus Pocket Financieel Management Primair Onderwijs Aan de slag met het Gevaarsetiket Grip op beleid U draait en u bent niet eerlijk: spindoctoring in politiek Den Haag De leerkracht als opvoeder Papernote 31 - de informatiepositie van de patiënt Handreiking bij buisleidingincidenten Een vermogen om lief te hebben Praktijkboek lokaal jeugd-en onderwijsbeleid Uitspraken studiefinanciering Regelingen Primair Onderwijs en Expertisecentra Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer in Europa Themakatern leerplicht-en RMC administratie Effectief leiderschap in een innovatieve praktijk Jaarboek Overheidsfinanciën Visies op klachtrecht Wet veiligheidsregio's Wettekst - Toelichting Praktijkboek Hoofdlijnen Bodembeschermingsrecht Schadevergoeding voor gewezen verdachten (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 6) Verdediging in culturele strafzaken (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 7) Sdu Commentaar Wet inburgering De toekomst van de Wet BIG Medische aansprakelijkheid De WGBO Huisarts en tuchtrecht Chirurg en tuchtrecht De kosten van het geschil - LSA Monografie Religie Verbinden of Polariseren? Reeks Multiculturele Samenleving in Ontwikkeling Deel De Praktijk van de Pardonregeling Burgerzaken voor Vreemdelingen Railverkeersgeluid. Tweede gewijzigde druk Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater Inkopen in de afvalsector. Praktijkreeks afval Tekst en toelichting Awb in relatie tot het milieurecht Flexibele Arbeidsrelaties Europees milieurecht en de gemeentelijke praktijk

4 T&T Fiscale behandeling van pensioenen vragen over staatsteun De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, 4e druk, Editie Tekst en Toelichting Afvalstoffenrecht Procederen in Rijnvaartzaken T&T Wet economische delicten in relatie tot milieurecht. Ed Kostenverhaal Bodemsanering Tien pennenstreken over personenschade - LSA Deel Teksten Zelfregulering Farmacie Asbestschade en aansprakelijkheid Het NMI Reglement 2008 Tekst & Toelichting Tussen onafhankelijkheid en hiërarchie Vaststellingsovereenkomst en mediation Rechtspraak Verzekeringsrecht, 5e gewijzigde druk Vraagbaak Geluid en Luchtkwaliteit Wet ruimtelijke ordening, praktische handleiding voor de vastgoedpraktijk Gezondheidszorg en Europees recht De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie JB Select, tweede druk Hoofdlijnen Natuurbeschermingsrecht Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 7e druk Tekst en toelichting Wet Milieubeheer. Editie Inleiding tot de Stralingshygiëne (paperback) De mediationclausule Eergerelateerd geweld in Nederland Sdu Commentaar Europees Migratierecht Van erfgrens tot hinder Effectieve verdedinging in de ogen van de rechter Vaardige verdediging in hoger beroep Vraagbaak Bestuurlijke handhaving van het Omgevingsrecht Apotheek en privacy (praktijkreeks Farma) Industrielawaai Praktijkreeks Geluid en omgeving Tekst en Toelichting Wet geluidhinder Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging Heffingsgrondslagen in douanerecht Rechtsvinding in Belastingzaken. Oratie Prof. Dr. Mr. R.E.C.M. Niessen Vraagbaak Horeca Afgewaardeerde Vorderingen in de Vennootschapsbelasting Geluid en monitoring Nationale en grensoverschrijdende juridusche fusie & juridische splitising van kapitaalvennootschappen Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag Editie Compact Bodembescherming. Editie Conflictvaardig(er) Advocaten en mediation naast rechtspraak Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht Ziektekostenverzekeringen Compact Teksten Farmaceutisch recht editie Voorzorgsbeginsel Conflict met de mediator? De Dienstenrichtlijn decentraal Fusies en overnames en de rol van de ondernemingsraad Het OM; schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging Artikel 50 lid 2 Sv moet (in zijn huidige vorm) worden geschrapt Scheidingsmediation - 5e druk - deel 5 MSR Overeenkomsten inzake informatietechnologie Bouwlawaai. Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Wetenschappelijk onderzoek in de zorg Een nieuwe aanpak - LSA Praktijkgids Warenwet: De claimsverordening De ontbindingsrechter Carrouselfraude - FWR Deel Europees recht in de zorg Praktijkcahier Europees recht deel Nieuwe bouwnormen voor de gezondheidszorg Modernisering van de Successiewet 1956, 2e druk Praktijkgids Warenwet: Voedselveiligheid Certificatie en overheidstoezicht

5 Burenlawaai. Editie 2010 Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Bewust Onbehoorlijk Benadelen Lezingenreeks NVSA deel Buurtbemiddeling Mediators' Lingo Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap Tekst en Toelichting Milieueffectrapportage, Editie Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht: Ambtenarenrecht Het nieuwe omgevingsrecht Gelijkheid en diversiteit in de multiculturele samenleving Kind en scheiding, deel 8 MSR, 3e gewijzigde druk Teksten CAO Uitvaartwezen 2010/ Belastingheffing van dividend en de interne markt. FWR Deel Europese milieuwetgeving en decentrale overheden Van beleid en recht naar praktijk via de onderhandelingstafel Grondslagen van het verzekeringsrecht 5e gewijzigde druk De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden Het Lex certa-beginsel Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ontslagrecht Teksten Farmaceutisch recht editie Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) Vraagbaak Activiteitenbesluit Stelsel onder stress EELC: Compilation of EU regulations and directives Opsporing in vogelvlucht, 2e druk Praktijkcahier Strafrecht deel Praktijkboek Ontneming 4e druk Letselschade in een breed perspectief (LSA 22) De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschaps- belasting. Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Bestuursrecht en ICT Voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden, Productverantwoordelijkheid voor levensmiddelen Vraagbaak Milieubeheer Editie Wegwijs in de Belastingheffing voor Ondernemingen, 10e druk, Teksten openbaarheid van bestuur Verkenningen binnen het letselschaderecht (LSA 23) De Stichting Teksten en toelichting Wetgeving natuurbescherming. Editie Belastingen in de jaarrekening De Wet Bopz (8e herziene druk) De video in de operatiekamer Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak Vraagbaak Bodem Editie Le droit de rêver Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Tussen partijen is in geschil Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar Teksten CAO Crematoria EVRM - algemene beginselen Pluk de vruchten van de interne markt Pioniers in het vreemdelingenrecht Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken Arbeidsrechtelijke Bedingen Themabundel TAP Tekst en Toelichting Wet Dieren Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ziekte De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde Gezondheidsrecht en ICT Handboek fiscaal insolventierecht In bezwaar Tekst en toelichting Wet Bopz Winst in de zorg Teksten Flora- en faunawet. Editie Meten van industrieel geluid Editie Pensioen en scheiding, 7e gewijzigde druk, Deel 3 reeks MSR Oratiebundel Gezondheidsrecht Vooropgestelde arresten EELC: Compilation of EU regulations and directives Nieuw Huwelijksvermogensrecht (Tekst & Toelichting) 2e herziene druk Teksten Wetgeving Uitvaartwezen

6 Teksten Farmaceutisch recht editie Teksten wetgeving gezondheidsproducten editie Kind in het immigratierecht Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. Het Slachtoffer Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Jeugdige EVRM Algemene beginselen studenteneditie Paritas Passé Sport- en recreatielawaai Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Jachtalmanak Horecalawaai en Evenementen Editie Compendium Estate Planning Compact Afval. Editie Reflecties. Transformatieve mediation in de praktijk Teksten Afval. Editie Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Een sprong in de fiscale methodologie Teksten Geluidregelgeving - Editie Mediation in strafzaken Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (paperback uitgave) Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (hardbound uitgave) Teksten Bodemregelgeving. Editie International Law, Human Right and other relevant documents Mediation in de zorg Inzicht in de aangrenzende wetgeving editie Klachtrecht en toezicht (2e herziene druk) De interne rechtspositie in de psychiatrie Onvrijwillige opnemingen buiten de Wet Bopz De geneesheer-directeur Kinder- en jeugdpsychiatrie De samenhang tussen de WGBO en de Wet Bopz Praktische aspecten van de opnameprocedure Stoornis en de Bopz De Verstandelijke gehandicaptenzorg De Wet Bopz voor psychogeriatrische patiënten Eerlijk delen in de fiscale jungle Praktijkboek Bodemhandhaving Editie Voedselcontactmaterialen Herziening van het beslagverbod roerende zaken Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Etikettering van levensmiddelen Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen, Editie Geluidbeleid en geluidhinderrecht Met de overheid om tafel (2e druk) Recht en zorg van kwaliteit Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid Civiel deskundigenbewijs Praktijkgids Allergenen Teksten Flora- en faunawet. Editie Europees vennootschapsrecht Serie Ondernemingsrecht deel A Geluid en gezondheid Editie Sdu Commentaar Huurrecht, Boek, Editie JHG Rechtspraak Arbeidsrecht 8e gewijzigde druk Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht De waarde(n) van het arbeidsrecht - liber amicorum Elektronisch contracteren Fair play on both sides Turks Huwelijksgoederenrecht voor de Nederlandse Rechtspraktijk Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid De dga en zijn pensioen Huurrecht Woonruimte 6e druk Arbeidsrecht en mediation KNO-arts en tuchtrecht Compendium Samenwonen Parlementair onderzoek

7 Tekst en toelichting WMO Veel gekwetter, weinig wol, PM Public Mission Wet BIO editie 2011 bekwaamheidseisen in het onderwijs AI-58: Machineveiligheid, 1e druk Leerboek Particulier Onderzoeker Seksueel misbruik in het onderwijs Corruptie, Handel in Macht en Invloed Hebbende privilege van stede Jaarboek Overheidsfinanciën Inspecteren. Toezicht door inspecties Handboek Fysieke belasting, 6e geheel herziene editie Praktijkboek Aanbesteden Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid Regelingen leerlingenvervoer 2011-II Leiden met liefde Handboek Stichten en huisvesten van scholen Basisboek Medezeggenschap Themakatern Onderwijshuisvesting - Binnenmilieu onderwijs AI-49: Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen, 2e editie Rechtspositie Gemeentepersoneel AI-10: Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie, 4e druk Artikel 23 Grondwet De basis van het Nederlandse onderwijsrecht Aanbesteding en mededinging in beweging Inspraak en school - editie Zorg verzekerd? Reeks PM Public Mission Themakatern Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs AI-17: Hijs- en hefmiddelen, 7e editie Sociaal plan in de praktijk Themakatern Praktijkuitwerking leerplichttoezicht Met ministers op de tandem Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht Themakatern Het toezichtkader en de managementrapportage in het PO AI-11: Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen, 6e druk Het Sociaal plan voor de overheid Toegang tot de collectieve sector AI-54: Elektrische veiligheid, 2e herziene druk Aan de slag met het VIB, tweede herziene druk Basisboek Medezeggenschap op scholen - deel Aanstekelijk Leiderschap AI-45: Risicobeheersing, 2e druk Handboek Arbowet editie Handboek Arbobesluit editie Handboek Arboregeling editie Handboek Arbobeleidsregels editie Arbowetgeving Compact editie 2013/ AI-24: Binnenmilieu 3e druk AI-07: Kantoren, 6e herziene druk Onze Grondwet Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving Hoofdstukken Goederenrecht, 3e herziene druk Scheiden ter(echter) zonder rechter Schade vergoeden of beperken Enige bestuursrechtelijke begrippen en de AWB Richtlijnen strafvordering, deel De praktijk van het voorarrest (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 1) Statuut voor de Verdediging (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 0) Branddetectie en automatische brandbestrijdingsinstallaties Doen en laten in de Bopz-machtigingsprocedure Wet op de jeugdzorg toegelicht Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding, 2e druk Bedrijfseconomie voor fiscalisten Belastingarresten lezen en analyseren, tweede druk Pensioenregelingen, 4e druk Deelnemingsvrijstelling Reeks Fiscale Geschriften - Deel De ondernemingswinstbelasting

8 Levensverzekeringen in de Wet IB Eigenwoningsparen, spaarrekening eigen woning en kapitaalverz Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb Pensioenwet wetteksten en parlementaire behandeling, 2e druk Soevereiniteit en legitimiteit-grenzen aan fiscale regelgeving Terugkoppeling in het Belastingrecht HET FISCALE LOONBEGRIP De interne mediator. Interne mediation en beroepsethiek Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen ARBCONGR08 De ontslagvergoeding in beweging ARBCONGR09 De werkgever in beweging ARBCONGR10 Bedingen in het arbeidsrecht in beweging ARBCONGR11 Beloning in beweging ARBCONGR12 Arbeidsprocesrecht in beweging ARBCONGR13 De kennelijke onredelijkheid in beweging ARBCONGR14 De zieke werknemer in beweging In de schaduw van het slachtoffer (LSA 24) Rechtspraak Mediation Distributie van software Jaarboek Stralingsbescherming Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Rechter-Commissaris Teksten Bodemregelgeving. Editie Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens, Editie Mediation in belastingzaken Sdu Commentaar Wet Openbaarheid van Bestuur, boek. Editie 2013/ Hoe te reageren op misdaad? Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. WED Compact Bodembescherming. Editie Een empathische wetgever De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming Praktijkgids WAAR&WET De Europese hygiëneverordeningen Praktijkgids WAAR&WET Voedings- en gezondheidsclaims Teksten Flora- en faunawet c.a Tekst en toelichting Modern Migratiebeleid Dagloonbesluit werknemersverzekeringen Tekst en artikelsgewijs commentaar De economie van het advocatenkantoor Teksten Wet Bopz editie Sdu Commentaar EVRM, Deel 1, materiële rechten, 2013/ VNW - Socialezekerheidsrecht Grondslagen van het verzekeringsrecht 6e gewijzigde editie Praktijkgids WAAR&WET Microbiologische criteria Afschaffen keuzeregeling Herziening Eigenwoningregeling Uitbreiding schenkingsvrijstelling De gemeentewet in eenvoudig Nederlands Douanememo Rechtspositie Burgemeesters- en Wethouders Postrelationele solidariteit AI-43: Ongevallenonderzoek, 3e herziene druk Rechtspositie Raads- en Commissieleden Het proces Regelingen Leerplicht Basisboek Leerlingenvervoer, Editie Pre-advies VGr Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht Alimentatieverplichtingen Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken Alimentatieverplichtingen Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen Wetgeving Omgevingsrecht Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang Vooropgestelde arresten Compendium Estate Planning Expertreeks deel 26 - Zin en onzin in beveiliging Vraagbaak Arbeidsvoorwaarden Overheid Regelgeving MKB 2014

9 Tekst & Toelichting Aanbestedingswet AI-40: Aansprakelijkheid 3e editie AI-18: Laboratoria, 6e druk Ambtenarenrecht toegelicht AI-15: Veilig werken op daken, 7e druk AI-34: Explosieve atmosfeer, 3e editie Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties derde druk Leerlingenprognoses in PO en VO AI-01: Arbo- en verzuimbeleid, 14e editie AI-02: Werken met beeldschermen, 7e druk herziene druk Financien van de decentrale overheden Themakatern Handhaving in de Leerplichtwet AI-31: Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen, 5e druk AI-61 Risico-inventarisatie- en evaluatie, 2e druk Vergaderen en onderhandelen in de ondernemingsraad Succesvolle kantoorhuisvesting, 7e herziene editie Reorganisatie en de rol van de ondernemingsraad ORregie De toekomst van de letselschadepraktijk (LSA 25) BRZO Wetgeving en relevante documentatie. Editie AI-44: De preventiemedewerker, 3e editie AI-14: Bedrijfsruimten: 6e editie SC Dossier Wet werk en zekerheid Het inreisverbod Tekst en Toelichting Participatiewet Teksten Wetgeving Dierenwelzijn Jaarboek Stralingsbescherming Editie Compact Afval. Editie Farmawetgeving Compact Editie 2014/ Teksten Wetgeving uitvaartwezen. Editie 2014/ Lijfrenten in de wet IB Belastingvoordelen van zonnepanelen Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Geluidaanpak in gemeenten Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens, Editie Succesvol procederen bij de belastingrechter De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht Deel 4 LOB-beveiliger Praktijkgids WAAR&WET HACCP Inleiding Telecommunicatierecht HRWN Pocket 2003 Editie De Erfrechtverordening Basisboek Onderwijsrecht Miljardendans in Den Haag AI-35: Drukapparatuur, 2e editie Elektronische handtekeningen Themakatern Recht op onderwijs, ouders en leerplicht De archiefregeling van A tot Z Aanbestedend inkopen succes verzekerd NVOR 30 Beroepsonderwijs VMBO en MBO Accreditatie en kwaliteitzorg Pocket archiefregelingen Uitvoeringsregels aanbesteding

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische

Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) RECENTELIJK VERSCHENEN september 2014 Op mijn website www.jurilogie.nl vindt u vrijwel alle voor de praktijk relevante juridische boeken

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport

Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport Demarcatie proces- en productvoorschriften in primair en voortgezet onderwijs Eindrapport drs. Z. Berdowski en ir. A. Vennekens Zoetermeer, 24 juni 2008 Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO

Nadere informatie

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid. Concept Regeerakkoord VVD-CDA. 30 september 2010 Vrijheid en verantwoordelijkheid Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuur 5 2. Buitenland 7 3. Economie 10 4. Financiën 15 5. Gezondheid 17 6. Immigratie 21

Nadere informatie

RECHTSSTAAT NEDERLAND

RECHTSSTAAT NEDERLAND NEDERLANDS JURISTENBLAD RECHTSSTAAT NEDERLAND Stresstest rechtsstaat Nederland De staat van veiligheid en rechtvaardigheid Zorgplichten tegen cybercrime P. 1043-1139 JAARGANG 90 24 APRIL 2015 16 10311899

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad VOORWOORD Voor u ligt het jaaroverzicht 2003 van publicaties, pen en lezingen verzorgd door advocaten, notarissen en belastingadviseurs van. Het overzicht laat zien dat zich in alle secties: Corporate

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw

Nadere informatie

Register onderzoeken en trefwoorden

Register onderzoeken en trefwoorden 174 Register onderzoeken en trefwoorden Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet afgedrukt de complete titels van de onderzoeken. Kenmerkende woorden en begrippen uit deze titels zijn cursief weergegeven.

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers

Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers Een onderzoek naar wetgeving en praktyk Mr. E.C. Mac Gillavry Gouda Quint (S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon) Deventer 2000 Tekstopmaak:

Nadere informatie

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (04.12) (OR. en) 16771/09 POLGEN 219 NOTA van: aan: Betreft: het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma

Nadere informatie

Onderwerpen scripties departement privaatrecht 2009. Alternatieve geschiloplossing

Onderwerpen scripties departement privaatrecht 2009. Alternatieve geschiloplossing Onderwerpen scripties departement privaatrecht 2009 Alternatieve geschiloplossing ADR en materieel contractenrecht. Conflictoplossing bij rechtbanken: samenwerking rechter en mediator. Gedragscode letselschade.

Nadere informatie

Wettelijk kader e-overheid

Wettelijk kader e-overheid Wettelijk kader e-overheid Juridische eisen ten aanzien van de e-overheid en ten aanzien van een interoperabiliteitsraamwerk Versie 1.3 oktober 2008 Universiteit van Tilburg TILT Centrum voor Recht, Technologie

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

Public Class. Magazine. Controlling your future. Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes. NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel

Public Class. Magazine. Controlling your future. Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes. NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel December 2014 Public Class Magazine Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel Controlling your future Governance bij stichtingen en verenigingen Schuiv

Nadere informatie

Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering

Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Liber Amicorum Ko de Ridder a Ridderorde. Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Liber Amicorum

Nadere informatie

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Frank Vandenbroucke 1 Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Deze bijdrag e behandelt twee vragen: (1) Welke rol dient de Europese Unie (EU) te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

op hele euro's contract 1 2010 Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging Universiteit van Amsterdam 117.215 contract

op hele euro's contract 1 2010 Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging Universiteit van Amsterdam 117.215 contract 1 Overzicht financiering wetenschappelijk onderzoek universitaire instellingen door Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010-2013 Bedrag Subsidie/ Nr. Jaar Onderzoek Universitaire instelling op hele

Nadere informatie

MBG Accountancy Opleidingen

MBG Accountancy Opleidingen MBG Accountancy Opleidingen Studiegids 2013-2014 www.mbg-accountancy.nl Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe studiegids van een nieuw opleidingsbureau maar met jarenlange ervaring binnen de accountancy

Nadere informatie