Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus ( ) over de jaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus ( ) over de jaren Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Offerhaus 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...8 De verwerving van het archief...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Verantwoording van de bewerking...9 Verwant materiaal...10 Afgescheiden archiefmateriaal...10 Verwante archieven...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A Werkzaamheden voor de overheid...11 A.1 Lid en voorzitter van de Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht...11 A.1.1 Algemeen...11 A.1.2 Internationale conferenties en verdragen...11 A.1.3 Bilaterale, Benelux- en Europese verdragen...13 A.1.4 Overige aangelegenheden...14 A.2 Nederlandse gedelegeerde bij conferenties voor internationaal privaatrecht...14 A.2.1 Algemene en organisatorische aangelegen...14 A.2.2 Overleg inzake de eenmaking van het recht...16 A.3 Overige werkzaamheden...17 B Werkzaamheden als advocaat...19 B.1 Vertegenwoordiging voor de rechtbank...19 B.2 Arbitrages...19 B.3 Adviezen...21 B.4 Bestuursactiviteiten...24 C Rechtswetenschappelijke activiteiten...25 C.1 Wetenschappelijk onderzoek...25 C.2 Hoogleraarschap te Amsterdam...27 C.3 Lidmaatschap van genootschappen en verenigingen...29 D Verzamelde stukken...32 E Later toegevoegde stukken...34

4

5 Offerhaus 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: J. Offerhaus [levensjaren ] Periode: Archiefbloknummer: C27052 Omvang: 4,00 meter; 247 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: prof.mr. J. Offerhaus Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van prof.mr. J. Offerhaus over de periode bevat stukken die gerelateerd aan zijn werkzaamheden op het terrein van het (internationale) privaatrecht in algemene zin. Meer in het bijzonder gesproken zijn er archiefbescheiden aanwezig betreffende zijn lidmaat- en voorzitterschap voor de Staatscommissie Internationaal Privaatrecht ( ), zijn betrokkenheid bij internationale conferenties op diverse rechtsgebieden zoals vennootschapsrecht, handelsrecht, zeerecht en familierecht, alsmede arbitrages in het verzekeringsrecht en juridische adviezen. Voorts zijn er bijdragen van zijn hand voor de wetenschap en voor juridische verenigingen opgenomen in het archief.

6 6 Offerhaus Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, J. Offerhaus [levensjaren ], nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Offerhaus, , inv.nr....

7 Offerhaus 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Offerhaus, Johannes, jurist (Assen Siena (It.) ). Zoon van Leonardus Offerhaus, vicepresident van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en Henriette Julie Dumont. Gehuwd op met Louise Theodora Reijnvaan. Uit dit huwelijk werden 1 dochter en 2 zoons geboren. Deze telg uit een geslacht van predikanten, notarissen, officieren, belastingambtenaren en een aantal hoogleraren studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam; daar promoveerde hij cum laude in 1918 op een proefschrift over Nederlandsch Internationaal Bewijsrecht. Daarna oefende hij korte tijd te Amsterdam, langdurig te Rotterdam ( ) de advocatuur uit en werd expert in het assurantie- en zeerecht. Tevens bekleedde hij belangrijke nevenfuncties. Zo was hij vanaf 1933 lid (voorzitter van ) van de Staatscommissie tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het internationaal privaatrecht. In 1924 en 1938 bracht hij preadviezen uit voor de Nederlandse Juristenvereniging, waarvan hij van 1938 tot 1946 en van 1960 tot 1964 bestuurslid (in 1964: voorzitter) was. Hechtere band met de wetenschap bleef niet uit: in 1941 kwam de benoeming tot buitengewoon hoogleraar in het burgerlijk en handelsrecht en het faillissementsrecht aan de Economische Faculteit van de Amsterdamse Universiteit (tot 1943). Daarop volgde in 1945 het gewoon hoogleraarschap in het handels- en faillissementsrecht en het internationaal privaatrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van dezelfde universiteit. Eerst toen kwamen Offerhaus' capaciteiten tot volle ontplooiing, met name op het terrein van het internationaal privaatrecht (IPR). Hoewel het zee- en het verzekeringsrecht zijn belangstelling bleven genieten, legde hij het zwaartepunt zowel van zijn wetenschappelijk werk als van zijn organisatorische arbeid in de bevordering van de gerechtigheid door de dienst aan het IPR. Tot het schrijven van een magnum opus kwam hij niet, wel tot vele kortere publikaties. Bovenal echter lag zijn verdienste in de voorbereiding en organisatie van de zittingen van de Haagse Conferentie voor het IPR. Met Gutzwiller en Julliot de la Morandière wekte hij de Conferentie na de Tweede Wereldoorlog tot nieuw leven. In 1951, 1956, 1960 en 1964 presideerde hij de 7de tot en met 10de bijeenkomst, waarop de teksten van 14 internationale verdragen tot stand kwamen. Hoge binnen- en buitenlandse onderscheidingen vielen hem deswege ten deel. De Vrije Universiteit te Brussel (1962) en de Universiteit van Bern (1963) verleenden hem eredoctoraten. Ook zijn eenmalig rechterschap ad hoc in het Internationaal Hof van Justitie (1958) getuigde van zijn ongewoon gezag in de internationale gemeenschap. Daarnaast bleef Offerhaus actief op andere, vanouds hem vertrouwde, terreinen. Zo was hij van 1946 tot 1958 voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart, het college dat het tuchtrecht voor de koopvaardij uitoefent, en trad hij van 1947 tot 1955 meermalen op als voorzitter van de Nederlandse delegatie op de bijeenkomsten van het Comité Maritime International. De in 1962 door oud-studenten opgerichte: Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' bevordert de mondelinge en schriftelijke gedachtewisseling over handelsrecht en IPR. 1 Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief is afkomstig van het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag, dat tot in de jaren '70 van de vorige eeuw een bescheiden verzameling archivalia had van pioniers van Nederlandse juristen inzake het internationaal privaatrecht. Het archief is de neerslag van de werkzaamheden van Offerhaus als advocaat in Amsterdam en Rotterdam, maar vooral van zijn studies en zijn nevenactiviteiten die in belang gingen toenemen. Er is maar één pleitdossier aangetroffen, de overige stukken hebben betrekking op adviezen of 1 P.L. Nève, 'Offerhaus, Johannes ( )', in: Biografisch Woordenboek van Nederland.

8 8 Offerhaus voluntaire jurisdictie. Offerhaus zat na de oorlog in tal van arbitragecommissies. Hij vormde van al zijn zaken dossiers, en dat gebeurde ook toen hij definitief werkzaam werd als hoogleraar in Amsterdam en als adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van zijn adviezen en arbitrage-uitspraken maakte hij series. Deze series en veel dossiers werden later door het T.M.C. Asser Instituut voor een deel van lijsten voorzien, terwijl op de dossieromslagen onderwerpsbenamingen werden aangebracht. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF De acquisitie van het familiearchief Asser door het Algemeen Rijksarchief, waarvan in 1975 een inventaris werd voltooid is aanleiding geweest om het archief van prof. mr. J. Offerhaus eveneens naar het Algemeen Rijksarchief over te brengen. Het archief werd in de jaren 1977 tot 1986 overgedragen, samen met archivalia van Carel Daniel Asser ( ). De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven.

9 Offerhaus 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De series en dossiers, als gevormd door Offerhaus, zijn intact gelaten en ingedeeld naar hun functie bij zijn werkzaamheden, zoals ook door de lijsten van het T.M.C. Asser Instituut werd gesuggereerd. Diverse deeldossiers, die betrekking hadden op dezelfde zaak of kwestie zijn samengevoegd. De inventaris werd in 2011 voltooid door dr. J.A.A. Bervoets, vrijwilliger bij het Nationaal Archief. De archivalia van Carel Daniël Asser zijn als aanvulling toegevoegd aan het familiearchief Asser, nummer toegang

10 10 Offerhaus Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL Archiefstukken en documentatie over J. Offerhaus bevinden zich in het familiearchief Offerhaus (archiefinventaris , inv.nr. 15). Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Familiearchief Asser (archiefinventaris ).

11 Offerhaus 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A Werkzaamheden voor de overheid A.1 Lid en voorzitter van de Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht A WERKZAAMHEDEN VOOR DE OVERHEID A.1.1 Algemeen A.1 LID EN VOORZITTER VAN DE STAATSCOMMISSIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.1.1 ALGEMEEN 213 Stukken betreffende zijn benoeming tot lid en voorzitter van de staatscommissie, met informele correspondentie over het overlijden en de verhindering van commissieleden bij conferenties en delegaties, en ledenlijsten omslag 1 Stukken betreffende de viering van het zestigjarig bestaan van de staatscommissie omslag 2-3 Notulen van vergaderingen van de commissie pakken , 1 pak , 1 pak 4 Stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissie Echtscheiding of 262 BW omslag 5 Stukken betreffende de subcommissie Opzegging oude Verdragen omslag 6 "Lopende correspondentie", gevoerd tijdens de 77e tot 81e vergadering van de staatscommissie omslag Dit dossier werd afgesloten door zijn overlijden. A.1.2 Internationale conferenties en verdragen. A.1.2 INTERNATIONALE CONFERENTIES EN VERDRAGEN. 7 Stukken betreffende adviezen over internationale verdragen inzake de verkoop van roerende goederen omslag 8 Nota van L.A. Nypels, opgesteld voor de staatscommissie, over de konsekwenties van prijsvoorschriften en distributieregelen voor conventies inzake internationale koop en schuldstatuten stuk 9 Nota's van de staatscommissie en de Hoge Raad, houdende adviezen inzake het wetsontwerp inzake enige regels van internationaal privaatrecht omslag

12 12 Offerhaus Ingekomen nota's, houdende mededelingen over hetgeen er is gebeurd met oude verdragen van internationaal privaatrecht stukken 11 Stukken betreffende het ontwerpverdrag inzake de tenuitvoerlegging van vonnissen inzake alimentatieverplichtingen jegens kinderen omslag 12 Stukken betreffende een advies van de staatscommissie over een questionnaire van het Permanent Bureau inzake de eindakte van de achtste zitting van de internationale conferentie inzake het familierecht omslag 13 Stukken betreffende een advies van de staatscommissie inzake een nota aan de nationale organen over de opstelling van modelwetten van internationaal privaatrecht in plaats van verdragen omslag 14 Stukken betreffende adviezen van de staatscommissie inzake het verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen omslag 15 Stukken betreffende de uitvoering van internationale verdragen inzake de legalisatie van buitenlandse vonnissen en de oprichting van een subcommissie Legalisatie in de staatscommissie pak 16 Stukken betreffende adviezen van de staatscommissie naar aanleiding van vraagstukken over verdragen inzake het "for contractuel" omslag 17 Ingekomen brief van M.H. van Hoogstraten, begeleidende stukken van G. Droz, secretaris van het Permanent Bureau over de Nederlandse interpretatie van het Verdrag van Rome inzake het internationaal vennootschapsrecht omslag 18 Stukken betreffende adviezen van de commissie over het verdrag inzake de vorm van testamentaire beschikkingen omslag 19 Correspondentie naar aanleiding van een aan de staatscommissie gevraagd advies inzake de Conventie met betrekking tot de bescherming van minderjarige kinderen stukken 20 Stukken betreffende een advies van de staatscommissie inzake een Oostenrijks verzoek om inlichtingen over de toepassing van het verdrag inzake alimentatieverplichtingen jegens kinderen door Nederland omslag 21 Stukken betreffende adviezen inzake de toepassing van het verdrag inzake een wet met betrekking tot het uniform kooprecht van roerende goederen en daartoe

13 Offerhaus 13 uitgebrachte preadviezen aan de Vereeniging "Handelsrecht" omslag 22 Correspondentie van Staatscommissie met mr. M.H. van Hoogstraten, secretarisgeneraal van het Permanent Bureau over bescherming van personen tegen onrechtmatige daden omslag 23 Stukken van de staatscommissie naar aanleiding van een vragenlijst voor de internationale conferentie inzake speciale competentiegevallen Gestencild omslag A.1.3 Bilaterale, Benelux- en Europese verdragen A.1.3 BILATERALE, BENELUX- EN EUROPESE VERDRAGEN 214 Stukken betreffende een advies van de Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht inzake het verdrag van 1927 inzake buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken omslag 24 Stukken betreffende verdragen met Italië inzake de wederzijdse uitvoering van rechterlijke vonnissen omslag 25 Stukken betreffende adviezen van de staatscommissie inzake verdragen voor de eenmaking van het Beneluxrecht omslag 26 Stukken betreffende de toetreding van Nederland en Engeland tot het verdrag tot regeling van conflicten tussen de nationale wet en de wet van de woonplaats ("Renvoi-tractaat" of "Domicile-Bill") omslag 215 Stukken betreffende door de commissie in te dienen voorstellen over de te sluiten verdragen inzake de voogdij zoals geregeld aan de hand van conferenties van het Internationaal Privaatrecht pak 27 Stukken betreffende beraadslagingen van de Werkgroep eenvormige wet vande Staatscommissie over aanpassing van het Beneluxverdrag aan de verdragen van het internationaal privaatrecht, in het kader van het desbetreffende Beneluxverdrag van omslag 28 Ingekomen stukken van de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad en de Benelux Economische Unie over de eenvormige wetgeving inzake het internationaal privaatrecht pak 29 Stukken betreffende adviezen van de commissie inzake Europese verdragen over de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in civiele zaken en de verenigbaarheid van deze Europese voorstellen met de internationale conferentie.

14 14 Offerhaus omslag 30 Stukken betreffende een advies van de staatscommissie over een verdrag met de Duitse Bondsrepubliek over de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke vonnissen omslag 31 Stukken betreffende adviezen over de reglementering van het wegvervoer in de Benelux omslag 32 Stukken betreffende de vergelijking van de Eenvormige Wet van de Benelux met de wetgeving inzake het internationaal privaatrecht in andere landen omslag A.1.4 Overige aangelegenheden A.1.4 OVERIGE AANGELEGENHEDEN 33 Ingekomen brief van prof. mr. E.M. Meijers houdende bedenkingen over het onderwerp alimentatie van minderjarigen in het internationaal privaatrecht, met gestencild afschrift oktober 29 2 stukken 34 Stukken betreffende een colloquium over de unificatie van vreemd recht in Barcelona en voorstellen tot de oprichting van een documentatiecentrum omslag 35 Stukken betreffende adviezen van de staatscommissie over een mémoire van de Union Internationale des Huissiers over de betekenis van inrternationale rechterlijke akten, met documentatie omslag A.2 Nederlandse gedelegeerde bij conferenties voor internationaal privaatrecht A.2.1 Algemene en organisatorische aangelegen A.2 NEDERLANDSE GEDELEGEERDE BIJ CONFERENTIES VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.2.1 ALGEMENE EN ORGANISATORISCHE AANGELEGEN 36 Interne correspondentie van de Nederlandse delegatie bij de zevende conferentie omslag 216 Door Offerhaus gevormde algemene lijst van protocollaire gegevens betreffende zittingen van de Haagse conferenties inzake het Internationaal Privaatrecht, met lijst omslag 37 Stukken betreffende de vaststelling van het Statuut van de Conferentie van Internationaal Privaatrecht en de toetreding van Noorwegen omslag 219 Stukken betreffende de aanvaarding van het statuut van de Conferentie van het Internationaal Privaatrecht door Groot Brittannië en de Verenigde Staten omslag

15 Offerhaus Stukken betreffende beraadslagingen over de toelating van de Verenigde Staten en Canada tot de conferenties van internationaal privaatrecht omslag Officieuze correspondentie van Offerhaus omslagen 39 Algemeen. 40 Gedurende de achtste zitting van de 1e conferentie. 41 Gedurende de negende zitting van de 1e conferentie. 42 Gedurende de zevende zitting van de 1e conferentie. 43 Stukken betreffende de vaststelling van het reglement van de conferentie omslag 44 Stukken betreffende de benoeming van secretarissen bij het Permanent Bureau omslag 45 Stukken betreffende de samenstelling en reglementering van de Raad van diplomatieke vertegenwoordigingen, haar bijeenkomsten, haar budgettering en financiële verantwoording pak 46 Interne correspondentie van de Nederlandse delegatie bij achtste zitting van de conferentie omslag 47 Stukken betreffende de bijwoning van Offerhaus als gedelegeerde van de Haagse conferentie van het Internationaal Privaatrecht van de algemene vergadering van de Commission Internationale de l'etat Civil omslag 48 Stukken betreffende reizen van Offerhaus als secretaris van het Permanent Bureau en de daarbij gevoerde besprekingen, met inhoudsopgave van de nota's en gevoerde correspondentie omslag 49 Stukken betreffende de vaststelling van overeenkomsten inzake diplomatieke onschendbaarheid van diplomatieke vertegenwoordigingen in de conferentie omslag 50 Ingekomen stukken bij de Nederlandse delegatie voor de negende zitting van de conferentie omslag 51 Stukken betreffende verzoeken om de slotakten van de negende zitting van de conferentie in het Engels te mogen ondertekenen en de vaststelling van Engelse verdragteksten omslag 52 Stukken betreffende berichten inzake de toetreding van diverse landen tot de overeenkomsten, gesloten tijdens de conferentie.

16 16 Offerhaus omslag 53 Ingekomen voorbereidende documenten voor de tiende zitting van de conferentie omslag 217 Verslag van de openingszitting van de Tiende zitting van de Conferentie van Internationaal Privaatrecht, met wijzigingen. Gestencild oktober 1 stuk 54 Stukken betreffende de tiende zitting van de conferentie omslag 55 Stukken betreffende de benoeming van de Nederlandse ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken tot Nationaal Orgaan van de conferenties omslag A.2.2 Overleg inzake de eenmaking van het recht A.2.2 OVERLEG INZAKE DE EENMAKING VAN HET RECHT 218 Stukken betreffende een advies van de staatscommissie over een ontwerpverdrag tot eenmaking van regels voor hulpverlening door vliegtuigen in zee omslag 56 Officieuze correspondentie en aantekeningen betreffende de mogelijkheid tot internationale afspraken inzake de eigendomsoverdracht omslag 57 Correspondentie met de Amerikaanse hoogleraar K.H. Nadelmann over de erkenning en executie van buitenlandse vonnissen en akten, met bijlagen omslag 221 Stukken betreffende de totstandkoming van het Beneluxverdrag inzake internationaal privaatrecht pak 222 Stukken betreffende lezingen en artikelen over zijn werk inzake de eenwording van het internationaal privaatrecht. 1956, omslag 58 Stukken betreffende internationale verdragen over internationale koop. Stukken betreffende adviezen van de 1e Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht aan het ministerie van Justitie omslagen 59 Documenten inzake tegenstrijdige wetten over de vorm van testamenten, opgesteld voor zittingen van de conferentie, met correspondentie omslag 60 Ingekomen memoranda van het Permanent Bureau van de Conferentie van Internationaal Privaatrecht inzake de legalisatie van buitenlandse notariële akten omslag 61 Stukken betreffende een voorontwerp van een wijziging van het internationale

17 Offerhaus 17 verdrag inzake voogdij omslag 220 Stukken betreffende de opstelling van een verdrag inzake de verkoop van roerende goederen in overeenstemming van de 9e zitting van de Conferentie van het Internationaal Privaatrecht pak 62 Stukken betreffende Offerhaus als voorzitter van de subcommissie, later speciale commissie inzake de erkenning en uitvoering van buitenlandse vonnissen van het Permanent Bureau pak 63 Rapporten van het Permanent Bureau over de wederzijdse erkenning van vonnissen over personen- en erfrecht omslag 64 Stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissie inzake het internationale Forum voor contracten ("For contractuel") van het Permanent Bureau pak 65 Ingekomen notulen van de speciale commissie inzake de erkenning en uitvoering van buitenlandse akten ter voorbereiding van conferenties pak 66 Ingekomen stukken van commissie III van de tiende zitting van de conferentie voor internationaal privaatrecht oktober 1 pak 67 Stukken betreffende een voorontwerp van een conventie over de wederzijdse erkenning van echtscheidingsvonnissen omslag A.3 Overige werkzaamheden A.3 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 68 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Commissie voor de Verzekeringsmaatschappijen (Verordeningsblad 213/1940) omslag 69 Briefwisseling van Offerhaus met R.P. Cleveringa over een internationaal gerechtshof voor zee- en luchtvaart omslag 70 Stukken betreffende de internationale diplomatieke zeerechtconferentie in Brussel omslag 71 Stukken betreffende de opstelling en uitwerking van een conventie over de verantwoordelijkheid van vervoerders ter zee ten aanzien van hun passagiers en bagage, opgesteld door de conferenties van het Comité Maritime International en adviezen van Offerhaus daarover aan Nederlandse instellingen pak

18 18 Offerhaus Stukken betreffende een advies van Offerhaus aan de Commissie van Advies ex artikel 2 Wet Assurantiebemiddeling over de territoriale werking van deze wet omslag 73 Stukken betreffende het optreden van Offerhaus als rechter in een proces voor het Internationaal Gerechtshof tussen Nederland en Zweden over de toepassing van de conventie van 1902 inzake de voogdij over Johannes Boll omslag

19 Offerhaus 19 B Werkzaamheden als advocaat B.1 Vertegenwoordiging voor de rechtbank B WERKZAAMHEDEN ALS ADVOCAAT B.1 VERTEGENWOORDIGING VOOR DE RECHTBANK 74 Stukken betreffende het optreden van Offerhaus als advocaat voor de Imperial Continental Gas Association tegen vorderingen van weduwenpensioenen door inwoners van Vlissingen omslag B.2 Arbitrages B.2 ARBITRAGES Abritrage-uitspraken van commissies, waarin Offerhaus zitting heeft gehad, met lijsten pakken Processtukken behorende bij een arbitrage in een geschil tussen de n.v. Fuhrmann & Co en diverse verzekeraars inzake de vergoeding van molestschade. Gestencild omslag 76 Stukken betreffende het geschil van de gebroeders Flegenheimer (U.S.A.) tegen suikerfabrikanten in Brussel en Padua inzake geschillen over syndicaatsovereenkomsten omslag 77 Stukken betreffende het geschil van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij n.v. tegen de Stoomvaartmaatschappij "Oostzee" n.v. over de verhaling van schade aan goederen door brand op het s.s. "Rossum" omslag 78 Stukken betreffende het geschil van Johan George Manger tegen Cornelis Witteveen over conflicten bij de ontbinding van een vennootschapscontract omslag 79 Stukken betreffende een bindend advies aan D. Hudig en Co, verzekeraars, inzake hun verplichtingen tot vergoeding van schade aan baggermachines van de Gebrs. van Buren omslag 80 Stukken betreffende een bindend advies aan De Nederlanden van 1845-Fatum inzake de verplichting tot vergoeding van schade aan verzekerden als gevolg van de stormramp omslag 81 Ingekomen stukken van mr. C.P. Kalff over de arbitrage inzake een geschil tussen de Koninklijke Hollandsche Lloyd en Zeevaart n.v. te Rotterdam over het wederzijds verhaal van door Argentinië gevorderde schade op lading van het ss. Arundo.

20 20 Offerhaus omslag 82 Stukken betreffende een scheidsgerecht tussen de Staat der Nederlanden (het Voedselvoorziening Import Bureau) en de Stoomvaart Maatschappij "Oostzee" inzake de verhaling van liggelden omslag 83 Stukken betreffende een scheidsgerecht inzake een geschil tussen Van Heel's Gecondenseerde Melk Maatschappij en Siam Thoresen & Co in Bangkok over de levering van een zending gecondenseerde melk omslag 84 Stukken betreffende de deelname van Offerhaus in een arbitrage inzake een geschil tussen de n.v. Spinnerij Roombeek en zijn assuradeurs over de interpretatie van transportverzekeringen omslag 227 Correspondentie over een arbitrage tussen Nieuw Molest Risico en K.J. de Jong inzake de rechtsgeldigheid van een contract na het in ongerede raken van documenten omslag Stukken betreffende het optreden van Offerhaus als voorzitter van een arbitragecommissie inzake een geschil tussen de Staat en de "Stichting Zeerisico 1940" in Willemstad (Curaçao) over de rechten van de Staat op inkomsten van de stichting uit het beheer van gelden, bijeengebracht onder oorlogsomstandigheden omslagen 85 Correspondentie. 86 Pleitnota's en vonnissen, met bijlagen. 87 Stukken betreffende een scheidsgericht inzake een geschil tussen de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en verzekeraars van de rederij van het s.s. "Mai Rickmers" over de aansprakelijkheid van schade aan een lading suiker omslag 88 Stukken betreffende de deelname van Offerhaus in een arbitrage inzake een geschil tussen de Compagnie Cotière de l'annam Denis frères) en de n.v. Haagsche Scheepsbouw Maatschappij over de levering van door de scheepsbouwmaatschappij op te brengen schepen omslag 89 Stukken betreffende de deelname van Offerhaus in een arbitrage inzake een geschil tussen de Centrale Arbeidersbank N.V. te Den Haag en de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten inzake de berekening van renten van de gemeenteleningen omslag 90 Stukken betreffende een advies van Offerhaus aan arbiters inzake een geschil tussen de Alliance Assurance Company ltd. en A. Recourt wegens wettelijke aansprakelijkheid bij een verkeersongeval omslag

21 Offerhaus Verzameling arbitrale uitspraken van Offerhaus omslag B.3 Adviezen B.3 ADVIEZEN 91 Doorslagen van uitgaande brieven op verzoeken om adviezen inzake privaatrechtelijke aangelegenheden omslag 229 Afschriften van verstrekte adviezen, met lijst omslag De op de lijst vermelde stukken van 12 juni 1920 tot 25 juni 1927 zijn niet aangetroffen Doorslagen van uitgaande brieven naar aanleiding van verzoeken om juridisch advies omslagen Correspondentie met collega-advocaten over procedurele aangelegenheden stukken 99 Stukken betreffende adviezen van Offerhaus inzake geschillen van verzekeringsmaatschappijen over molest- en oorlogsschade, alsmede schade door sabotage- of verzetshandelingen omslag 100 Stukken betreffende adviezen aan verzekeringsmaatschap- pijen inzake de dekking van brandpolissen voor schade als gevolg van handelingen van de bezetter omslag 101 Stukken betreffende een advies aan mr. N.C. van Mastrigt, pleiter voor de Zeelandia Melkproductenhandel n.v. tegen assuradeuren wegens schade aan geleverde melk Stukken betreffende een advies aan mr. B.W. Stomps inzake een verzoek van A. de Groot om arbitrage bij de ontbinding van een door hem mede opgerichte familievennootschap omslag 103 Stukken betreffende een advies aan mr. J. van der Hoeven, advocaat van Apolonia Loogman in een echtscheidingsproces met Arie Oudshoorn voor het Supréme Court in Transvaal omslag

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920],

Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.20 Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920], 1949-1988 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907)

Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren ], (1907) Nummer archiefinventaris: 2.21.125 Inventaris van het archief van J.W. van Nouhuys [levensjaren 1869-1963], (1907) 1939-1945 Auteur: C.M. Lont Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945)

Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945) Nummer archiefinventaris: 2.19.054.07 Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945) 1949-1959 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ],

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.19 Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1977 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.03.56 Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ],

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.17 Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren 1899-1981], 1945-1947 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie