Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: Variant: voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd"

Transcriptie

1 Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: Variant: voltijd Visitatiedatum: 23 januari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2007

2 Inhoud 2/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

3 Inhoud 2 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per onderwerp Schematisch overzicht oordelen Totaaloordeel 12 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 19 Onderwerp 3 Inzet van Personeel 29 Onderwerp 4 Voorzieningen 32 Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 33 Onderwerp 6 Resultaten 36 Deel C: Bijlagen 39 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 40 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 45 Bijlage 3: Bezoekprogramma 48 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 3/49

4 4/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 5/49

6 6/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Communication and Multimedia Design 1 (croho 34092) van de Hogeschool van Amsterdam heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is feitelijk gestart in december 2006, het moment waarop de opleiding haar zelfevaluatierapport bij NQA heeft aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek was er een panelbezoek aan de opleiding. Dit bezoek vond plaats op dinsdag 23 januari In het panel hebben de volgende personen zitting genomen: Mevrouw drs. E. Dunning (domeinpanellid, dagvoorzitter); De heer dr. ir. A.J. Mulder (domeinpanellid); De heer R.M.L. van der Ven (studentpanellid); Mevrouw ir. M. Dekker-Joziasse (NQA-auditor). Het panel is in haar werkzaamheden ondersteund door mevrouw M. Snel (NQA junior auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over domeinspecifieke deskundigheid, onderwijs- en auditdeskundigheid en deskundigheid over de internationale ontwikkelingen van de discipline (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Dit facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam (HvA) telt circa studenten, verdeeld over ruim 80 opleidingen, die zijn ondergebracht in zeventien instituten in de domeinen Techniek, Economie, Maatschappij, Educatie, Gezondheid en bewegen, ICT, Creatie en nieuwe media. 1 De hogeschool hanteert voor de CMD-opleiding de naamgeving Interactieve Media (IAM), conform de profilering die zij aanbrengt (vergelijk onderwerp 1). In het verdere rapport is de naam IAM gehanteerd. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 7/49

8 Sinds de start in 2002 is Interactieve Media een zelfstandig instituut geweest. Het komende studiejaar worden de zeventien Instituten van de HvA samengevoegd tot zeven clusters. Het Instituut voor Interactieve Media zal worden geclusterd met het Instituut voor Informatica, het Instituut voor Information Engineering, Amsterdams Fashion Instituut en het Instituut voor Media en Informatie Management. Het Instituut voor Interactieve Media kent drie onderdelen, te weten: de bacheloropleiding Interactieve Media, het Institute of Network Cultures (INC) en het MediaLab Amsterdam (HvA/UvA). De opleiding Interactieve Media (IAM) is één van de zes Communication and Multimedia Design (CMD) opleidingen in Nederland. IAM is een vierjarige voltijd bacheloropleiding en beweegt zich in het speelveld van multimedia en digitale technologie. Studenten bedenken, ontwerpen en produceren oplossingen waarin interactieve media een centrale rol spelen. De opdrachten voor studenten liggen op het vlak van: marketing, communicatie, media en cultuur, design, technologie, management. Het INC is het lectoraat van de opleiding Interactieve Media dat onderdak biedt aan onderzoek, bijeenkomsten, theorie onderwijs en initiatieven op het gebied van internet en nieuwe media. Binnen de opleiding verzorgt het lectoraat onder andere stageplaatsen, lezingen en een deel van het theorieprogramma voor de opleiding. Ook is het INC betrokken bij het MediaLab, dat toegankelijk is voor studenten van opleidingen van de HvA en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het INC draagt daarnaast inhoudelijk bij aan de samenwerking tussen HvA en UvA met gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en inhoudelijke evenementen. Het MediaLab Amsterdam is drie jaar geleden opgericht. Studenten kunnen hier innovatieve en interdisciplinaire afstudeerprojecten doen. Zij doen dit in de vorm van projecten waarin voor innovatievraagstukken van organisaties in de publieke sector concrete applicaties worden gemaakt. IAM telt in studenten. Daarvan zitten 290 studenten in de propedeuse, volgen 75 studenten de afstudeervariant Business en Organisatie, 147 de variant Content en Communicatie en 222 de variant Technologie, Design en Interactie. De eerste lichting van 35 afgestudeerden IAM-ers heeft in 2006 de markt betreden. Het aantal formatieplaatsen in 2007 is voor docenten 24,5 fte s en voor ondersteunende staf en management 8,5 fte s. IAM is marktleider van de CMD opleidingen met marktaandeel van 35% (augustus 2006). In steeg het aantal aanmeldingen met 27%. Landelijk was er een daling van 10%. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel heeft plaatsgevonden conform de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. De visitatie vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. 8/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

9 De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecheckt op kwaliteit en compleetheid (de informatieanalyse) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Nadat het zelfevaluatierapport met de bijlagen in orde was bevonden, heeft de auditor met de panelleden tezamen besproken welke facetten of welke thema s naar verwachting de meeste aandacht zullen krijgen tijdens het bezoek van het panel aan de opleiding. Een aantal van deze thema s zijn voorafgaand aan het bezoek onder de aandacht van de opleiding gebracht en is een verzoek gedaan tot het toezenden van enkele documenten. Daardoor konden de opleiding en het visitatiepanel zich op adequate wijze voorbereiden op dit bezoek. In diezelfde periode januari 2007 bereiden de panelleden zich inhoudelijk voor op het bezoek op 23 januari De panelleden bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat de voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel concreet voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest: het landelijk vastgestelde beroeps- en competentieprofiel van CMDopleidingen (facet 1.1). De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek is ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel zogenaamde schakelmomenten ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport wordt door de opleiding accreditatie aangevraagd bij de NVAO. In het facetrapport wordt door NQA gerapporteerd op facetniveau. De opleiding heeft in februari 2007 een concept van dit rapport voor een check op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het onderwerprapport wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 9/49

10 geheel gegeven. Dit rapport is in maart 2007 voor een check op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. In mei 2007 is op verzoek van het panel door de opleiding aanvullende informatie geleverd aangaande facet 6.1. Dit is door het panel beoordeeld en verwerkt in het uiteindelijke oordeel. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in mei Het visitatierapport is uiteindelijk in juni 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 1.5 Oordelen per onderwerp Doelstellingen opleiding Aan de drie facetten behorend bij het onderwerp Doelstellingen is het oordeel goed toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Programma De facetten Eisen hbo, Relatie doelstellingen en inhoud programma, Samenhang in opleidingsprogramma en Afstemming tussen vormgeving en inhoud zijn beoordeeld met een goed. De facetten Studielast, Instroom en Beoordeling en toetsing met een voldoende. Aan het facet Duur is het oordeel voldaan toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Inzet van personeel De facetten Eisen hbo en Kwantiteit personeel zijn beoordeeld met een goed en aan het facet Kwaliteit personeel is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. 10/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

11 1.5.4 Voorzieningen Het facet Materiële voorzieningen is beoordeeld met een voldoende en aan het facet Studiebegeleiding is het oordeel goed toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Interne kwaliteitszorg Aan het facet Maatregelen tot verbetering is het oordeel goed toegekend en aan de facetten Evaluatie resultaten en Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld het oordeel voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Resultaten Aan de facetten Gerealiseerd niveau en Onderwijsrendement is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 11/49

12 1.6 Schematisch overzicht oordelen Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Opleiding Interactieve Media Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed 1.2 Niveau bachelor Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed 2.4 Studielast Voldoende 2.5 Instroom Voldoende 2.6 Duur Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van Personeel 3.1 Eisen HBO Goed 3.2 Kwantiteit personeel Goed 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 5.1 Evaluatie resultaten Voldoende 5.2 Maatregelen tot verbetering Goed 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerde niveau Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Totaaloordeel Positief 1.7 Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan in paragraaf 1.5 waaruit blijkt dat de opleiding op de zes de onderwerpen positief scoort, is de conclusie dat het totaaloordeel over de opleiding positief is. 12/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 13/49

14 14/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft zes competenties als eindkwalificaties geformuleerd en uitgewerkt in het Competentieprofiel IAM (2006). De eindkwalificaties zijn ontleend aan de afspraken binnen het Landelijk Platform van CMD-opleidingen omtrent domeincompetenties en het landelijk gedeelde beroeps- en competentieprofiel (2005). Het landelijke beroeps- en competentieprofiel is de basis geweest voor het Competentieprofiel IAM dat is vastgelegd in het Opleidingsplan IAM. De opleiding beschrijft in het opleidingsplan dat de IAM-professional binnen het domein kansen voor interactieve media producten moet signaleren en producten of diensten moet bedenken, ontwerpen en produceren, dit proces moet aansturen en opdrachtgevers hierover deskundig moet adviseren. De IAM-er is de verbindende schakel tussen de verschillende kennisdomeinen en schakelt tussen werkzaamheden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hierbij neemt de IAM-er verschillende rollen aan. Een adviserende rol vervult hij op strategisch niveau. Op tactisch niveau coördineert, bewaakt en managet de IAM-er en op operationeel niveau brengt hij expertise in uitvoerende werkzaamheden. De rollen worden vaak gecombineerd in functies binnen een breed werkgebied dat zich bevindt op de snijvlakken van de kennisdomeinen communicatie, media en cultuur, marketing, design en technologie en management. De zes competenties van de opleiding zijn: creërend en interactief denkvermogen, communicatief vermogen, omgevingsgerichtheid, productie en beheer bekwaam, multidisciplinaire samenwerking en methodisch en reflectief denken en handelen. Hiervan is de competentie creërend vermogen specifiek door IAM toegevoegd waarmee de opleiding de gerichtheid van studenten aan de orde stelt om nieuwe oplossingen te bedenken op basis van hun kennis. Aangezien het programma van de opleiding met ingang van volledig is geënt op de zes competenties, zullen aan het einde van dit studiejaar de ervaringen met het competentieprofiel en de eindkwalificaties worden geëvalueerd met docenten en de opleidingscommissie. Het panel oordeelt positief over het IAM-competentieprofiel van de opleiding. Het past bij de landelijke afspraken omtrent beroeps- en opleidingsprofielen en geeft de eigen accenten van de IAM-opleiding weer. Naast de aansluiting van de competenties bij de landelijk gemaakte afspraken, borgt de opleiding de aansluiting van de eindkwalificaties ook aan de wensen van de arbeidsmarkt. Daartoe onderhoudt de opleiding verschillende contacten in het werkveld (zie ook 1.3). Uit de notulen Besluiten en Acties Beroepenveldcommissie blijkt dat de beroepenveldcommissie regelmatig overlegt over de ontwikkeling van de competenties NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 15/49

16 en het onderwijsconcept en de relatie tussen de competenties en het onderwijsprogramma en de beroepsproducten die de student bij diverse programmaonderdelen moet ontwikkelen voor het werkveld. Van de ondervraagde stagebedrijven geeft 80% aan dat creërend vermogen een centrale vereiste is voor de IAM professional (Evaluatie oriëntatiestage ). In het blad Adformatie (augustus 2006) wordt door creatief directeuren van reclamebureaus gesteld dat multidisciplinair het toverwoord is voor de branche van interactieve media. Beide aspecten hebben een centrale rol in het IAM-profiel. In het gesprek met werkveldvertegenwoordigers wordt dit beeld bevestigd naar het panel. De opleiding heeft toekomstige ontwikkelingen in het beroepenveld tevens beschreven in het Opleidingsplan IAM. In 2007 gaan medewerkers en vertegenwoordigers uit het beroepenveld toekomstscenario s verkennen met als doel verwachtingen in de sector te onderzoeken over de domeinen, rollen en taken van interactieve media professionals in Dit gaat plaatsvinden middels projecten, cases en gastdocentschappen. De opleiding geeft aan dat de huidige focus nog vaak op marketing- en communicatietoepassingen is gericht. In de toekomst zal de nadruk steeds vaker liggen bij IAM als integraal onderdeel van product of dienst. De opleiding heeft een beleid met betrekking tot internationalisering opgezet (Internationaliseringsplan IAM 2006). Het beleid is in ontwikkeling en in opbouw. De opleiding geeft aan dat de internationale context waarin IAM-ers projecten ontwerpen en ontwikkelteams aansturen, steeds belangrijker wordt. Ook besteedt de opleiding in het programma aandacht aan internationale aspecten (zie 2.2). Het landelijke beroeps- en competentieprofiel is gebaseerd op marktonderzoek (1999) in tien Europese landen in meer dan 650 multimediabedrijven en heeft geleid tot een referentiegids (Nomenclature Analytiqe du Multimedia Européen (NAME)) met zeven te onderscheiden beroepscategorieën. Op landelijke niveau zijn hiervoor de zes domeincompetenties vastgesteld. IAM legt specifieke accenten bij: - het kunnen bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en managen van effectieve oplossingen in het brede vakgebied van interactieve media; - het kunnen adviseren over business-, communicatieve, technologische, ontwerp- en culturele aspecten van interactieve media; - een multidisciplinaire kernprofiel en een brede oriëntatie op het vakgebied; - het werkzaam kunnen zijn op operationeel, tactisch en strategisch niveau; - het werkzaam kunnen zijn bij zowel de vraagzijde als de aanbodzijde van interactieve media producten en diensten. Deze specifieke accenten krijgen verder vorm in de drie afstudeerrichtingen: Business & Organisatie, Content & Communicatie en Techniek, Design & Interactie. De opleiding positioneert zich door de keuze voor een brede oriëntatie vanuit een multidisciplinair perspectief, gecombineerd met een specialisatie in een of meer beroepsrollen binnen een van de drie afstudeervarianten. 16/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

17 Facet 1.2 Niveau bachelor Goed Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding hanteert de Dublin descriptoren als uitgangspunt voor het hbobachelorniveau. In een bijlage toont IAM op overtuigende wijze de relatie aan tussen de Dublin descriptoren en de IAM competenties alsmede de relatie tussen de IAM competenties met de generieke hbo-kernkwalificaties en het landelijk beroepsprofiel CMD. Uit gesprekken met management en docenten blijkt dat dit een serieus raamwerk biedt voor besprekingen omtrent bijvoorbeeld de ontwikkeling van het opleidingsprogramma en het toetsbeleid. De IAM competenties zijn ingedeeld in drie niveaus: - verdiepingsbekwaam: bereikt de student na het behalen van de propedeuse (operationeel); - afstudeerbekwaam: bereikt de student bij de start van het afstudeerjaar (tactisch); - startend beroepsbekwaam: bereikt de student bij het behalen van het diploma, (strategisch). Per niveau zijn de competenties vertaald in een aantal indicatoren. Met deze indicatoren hebben studenten zicht op de eisen waaraan ze in de verschillende fasen van de studie moeten voldoen. De koppeling van indicatoren aan vakken heeft reeds voor de propedeuse plaatsgevonden. Dit is terug te vinden in de manuals. Hetzelfde zal vanaf voor de verdiepingsfase plaatsvinden. Daar zijn de vakken nu nog gekoppeld aan hele competenties. Uit het studiemateriaal is het panel gebleken dat de indicatoren ook worden gehanteerd bij de toetsing van de studenten (vergelijk facet 2.2 en 2.8). Het panel constateert dat de opleiding de competenties adequaat heeft uitgewerkt en doorvertaald naar indicatoren voor de niveauontwikkeling bij studenten. Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Criteria: - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het Competentieprofiel IAM is ontleend aan het landelijk overeengekomen CMD-profiel (zie 1.1) dat de landelijke afspraken vertegenwoordigt tussen het werkveld en de CMDopleidingen. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 17/49

18 Het Competentieprofiel IAM maakt duidelijk dat IAM professionals zowel generalist als specialist zijn. De IAM professional is op een breed terrein ontwikkeld om te kunnen samenwerken met andere disciplines en daarbij specialist op één van de volgende gebieden: Technologie Design en Interactie, Content en Communicatie of Business en Organisatie. Deze aandachtsgebieden zijn de afstudeervarianten van de opleiding. Specifieke functies waarvoor wordt opgeleid zijn: e-marketeer, e-business manager, CRM-manager, communicatieadviseur nieuwe media, webredacteur, content developer, cross mediaspecialist, visueel, interaction en technisch ontwerper. Op langere termijn zijn functies mogelijk als branddirector, channelmanager, ondernemer of specifieke adviseursfuncties. Uit de bestudeerde documentatie blijkt dat het werkveld input levert over recente ontwikkelingen in het vakgebied. De opleiding gebruikt het werkveld als een toetssteen voor de actualiteit van de competenties en de ontwikkeling van het curriculum. Dit gebeurt via het landelijke CMD platform, de beroepenveldcommissie (BVC), de Raad van Advies (RvA), het lectoraat INC, bezoeken aan bedrijven en organisaties, docentcontacten in het werkveld en het organiseren van evenementen. De BVC heeft als specifieke doelstellingen: feedback geven over de aansluiting van de opleiding met de beroepspraktijk, als klankbord fungeren over de inhoud en het niveau van het curriculum, relaties vanuit de opleiding opbouwen en versterken met het beroepenveld. Dit blijkt ook uit de Besluiten en Acties BVC. De opleiding geeft aan dat de drie leden tellende BVC in wordt uitgebreid met leden op het gebied van wetenschap, internationale ontwikkelingen en leden van de bureau- en opdrachtgeverzijde. De RvA telt meer dan tien professionals uit verschillende branches, waaronder media, ict, overheid en cultuur. De RvA komt twee tot drie keer per jaar bijeen en volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en de opleiding op meer strategisch niveau. Het lectoraat INC is tevens ondergebracht in het Instituut voor Interactieve Media en vormt de schakel tussen de HvA en UvA. De opleiding geeft aan dat naast het ondersteunen van interdisciplinaire projecten van studenten van de HvA en de UvA, het INC reflecteert op ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Deze ontwikkelingen worden vervolgens gekoppeld aan de praktijk van het ontwerpen en het ontwikkelen in de opleiding. Zo heeft het INC supervisie over het theorieprogramma Cultuur en Media, organiseert het wekelijkse lezingen over actuele onderwerpen en biedt het projecten en stageopdrachten aan voor studenten en docenten. De lector is universitair hoofddocent bij de UvA. Voorts is in samenwerking met de UvA de doorstroomminor Media Cultuur en Filosofie ontwikkeld. Uit gesprekken met management en docenten concludeert het panel dat de opleiding zich helder positioneert ten opzichte van enerzijds het academische onderwijs en anderzijds met middelbaar onderwijs. Met beide categorieën heeft de opleiding gericht overleg over werkveldontwikkelingen en het gewenste niveau van studenten en mogelijke bevordering van doorstroom van studenten. Er is een instroomprogramma voor mbostudenten van het Mediacollege Amsterdam. Daarnaast is er een doorstroomminor naar de studie Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam (vergelijk 2.5). Docenten en managers bezoeken bedrijven en beroepsorganisaties en verzamelen beroepsproducten die meerwaarde hebben voor het onderwijs en het gewenste niveau illustreren. Tevens organiseren zij evenementen, zoals de jurydagen SPIN AWARDS, 18/49 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt)

19 Cross Media week, Golden Dot om de contacten met het werkveld te sterken en het niveau van onderwijs en studenten te toetsen aan het werkveld. In de Rapportage Interne Audit wordt aangegeven dat IAM een sterk opleidingsprofiel heeft gericht op een multidisciplinaire benadering en contacten met bedrijfsleven en overheid. Tevens wordt gemeld dat er een sterke afspiegeling qua niveau zichtbaar is door vergaande inhoudelijk samenwerking met de UvA, zoals personele inzet (uitwisseling). De opleiding toetst de actualiteit van de competenties onder alumni, stageverlenende bedrijven en projectpartners. Uitkomsten hiervan worden medio 2007 onder andere besproken in de opleidingscommissie. Het panel is van mening dat de opleiding haar oriëntatie breed en actief toets aan de diverse betrokken partijen en eventuele uitkomsten serieus bespreekt, analyseert en omzet tot gerichte verbeteringen in het onderwijsprogramma. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Goed Criteria: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft haar uitgangspunten voor het hele curriculum beschreven in een document organiserend beginsel. Hieruit blijkt onder andere dat de competenties centraal staan en dat projecten en stages de basis zijn voor de opleiding om de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en het gewenste niveau (zie 2.2) te realiseren. In het organiserend beginsel worden uitgangspunten voor het onderwijs (positie in beroepspraktijk, docent & begeleidingsrol, studentontwikkeling, opbouw programma, organiserende principes, studentenaantallen, de competenties en het niveau van de werkvormen project/stage gekoppeld aan de verschillende studiejaren/fasen. Dat de interactie met de beroepspraktijk de kern vormt van het curriculum is terug te zien in het programma. Vanaf de propedeuse in jaar 1 tot en met het afstuderen in jaar 4 staan projecten en stages centraal bij het bereiken van de competenties, het ontwikkelen van de kennis en beroepsvaardigheden. Studenten werken aan echte projecten van echte opdrachtgevers. Daarbij doorlopen studenten projecten op een reële wijze, zoals die in de beroepspraktijk voorkomt: start-, concept-, ontwerp-, realisatie- en implementatiefase. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam, hbo-bacheloropleiding CMD (vt) 19/49

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: 34407

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie