JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

2 Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen Afgekondigde bezuinigen...9 Speerpunten van beleid Kernactiviteiten Verdere bijzonderheden Vergelijkende cijfers Verschillenanalyse Financiële positie JAARREKENING Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) Exploitatierekening over Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Algemeen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Grondslagen van de waardering van de activa en de passiva Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over Statutaire regeling omtrent bestemming van het resultaat, ontbinding en vereffening... 26

3 Bestuursverklaring ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 3

4 Hierbij verklaren wij dat de jaarrekening 2013 naar waarheid is opgemaakt en conform de richtlijnen is opgesteld. Voorzitter a.i., T. de Wispelaere Secretaris, A. Dijksterhuis Penningmeester, C. van Eijk ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 4

5 Accountantsrapport ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 5

6 Aan: bestuur van ITP Patiëntenvereniging Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van ITP Patiёntenvereniging te Amersfoort bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst en verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid directie Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de directie van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie van de vennootschap. Verantwoordelijkheid accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Teteringen, 10 juli 2014 Balans Accountancy & Administratie drs. E.G.M. Aarts RA ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 6

7 Bestuursverslag ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 7

8 Aan het bestuur van ITP Patiëntenvereniging Nederland T.a.v. mevrouw Antoinet Dijksterhuis (secretaris) Rustenburgerweg NG AMERSFOORT Datum : mei 2014 Behandeld door : Kees van Eijk (penningmeester) Betreft : Rapport over 2013 Geacht bestuur, Voor u ligt het bestuursverslag over 2013 van ITP Patiëntenvereniging Nederland, statutair gevestigd te Amersfoort. Algemeen Rechtsvorm De vereniging is opgericht d.d. 13 mei 2003 en is ingeschreven onder nummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. De vereniging is statutair gevestigd in Amersfoort. Doelstelling De vereniging heeft ten doel: a. het in de ruimste zin van het woord bevorderen van het welzijn van personen met trombocytopenie (ITP en AITP; verder te vermelden als trombocytopenie) in het algemeen en dat van haar leden in het bijzonder; b. bevorderen en organiseren van voorlichting ten behoeve van patiënten, hun relaties, artsen en daaraan relaterende beroepsgroepen en stimuleren van publieksvoorlichting; c. bevorderen en organiseren van lotgenotencontact ten behoeve van patiënten en hun relaties; d. bevorderen en organiseren van belangenbehartiging, zowel individueel als collectief; e. bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van trombocytopenie en ten aanzien van datgene wat daarmee in verband staat. Bestuur en Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de vereniging bestond per ultimo boekjaar uit Hans van Vorstenbosch (voorzitter), Antoinet Dijksterhuis (secretaris) en Kees van Eijk (penningmeester) en verder uit de leden Karin de Boer, André Huijskes en Theo de Wispelaere. Vanwege persoonlijke omstandigheden van Hans van Vorstenbosch is het voorzitterschap met ingang van september 2012 tot september 2013 tijdelijk overgedragen aan Theo de Wispelaere (voorzitter ad interim). Twee maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Vanwege organisatorische afwegingen is deze ALV altijd gekoppeld aan een lotgenoten contactdag. Op de agenda van de ALV zijn o.a. opgenomen de vaststelling van de begroting (oktober/november) en de vaststelling van de jaarrekening (mei/juni). Met betrekking tot de jaarrekening vindt decharge van de penningmeester plaats. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 8

9 Verslaglegging Tot en met 2012 werd de administratie door een extern administratiekantoor uitgevoerd met het pakket Davilex. Vanaf 2013 is de administratie naar een ander administratiekantoor overgegaan om twee redenen: Onze ledenadministratie zat al in het pakket E-Captain. Uit het oogpunt van efficiency had het bestuur al langer de wens om ook de financiële administratie over te hevelen naar E-Captain. Het toepassen van een grotere functiescheiding. Vanaf 2013 hebben we gerealiseerd dat er een functiescheiding is tussen penningmeester, administrateur en accountant. De financiële administratie werd in 2013 uitbesteed aan KUBUS Nuland. Het financieel verslag is gebaseerd op de aan de administratie ontleende gegevens. De penningmeester heeft de jaarrekening en het bestuursverslag over 2013 opgesteld. De jaarrekening is door accountantskantoor Balans Accountancy & Administratie uit Teteringen/Oosterhout samengesteld en hierbij is een samenstellingsverklaring afgegeven. Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening Het Ministerie van VWS en de Stichting Fonds PGO hebben richtlijnen afgegeven voor het verstrekken van subsidies in het kader van het patiënten- en gehandicaptenbeleid (Subsidieregeling PGO) en het opstellen van de jaarrekening Op deze subsidieverlening is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: o Gewijzigd Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (geldig voor subsidies vanaf ); o Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, vastgesteld op 1 juli 2011, geldig voor subsidies tot en laatstelijk gewijzigd op 28 juni 2013; o Visiebrief Bundel je kracht, samen sterk, van 20 mei 2011 o De Kaderregeling VWS-subsidies o Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS o Controle protocol (bronnen: website Fonds PGO Haarlem en website Ministerie VWS voor meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving Afgekondigde bezuinigen Kabinet nam in 2011 een besluit over nieuwe subsidieregelingen PGO-organisaties. Nederland verkeerde in zwaar weer, zo werd ons op een niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt door onze regering. Er was een flink begrotingstekort. Allerlei sectoren worden geconfronteerd met bezuinigingen. Dit leidde inmiddels tot een forse bezuiniging van 18 miljoen euro op patiënten,- gehandicapten en ouderenorganisaties. In mei/juni 2011 werden de contouren duidelijk van het nieuwe beleid. Er blijft er een klein budget van 25 miljoen euro over voor alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Ouderenorganisaties werden uitgesloten van verdere subsidie. Nieuwe regeling vanaf 2014 De nieuwe regeling wordt van kracht vanaf Er bestaan dan vier subsidiestromen. Geconcludeerd kan worden dat op dit moment slechts subsidiestroom 1 voor ITP PV interessant is. Subsidiestroom 1 is uitsluitend bestemd voor lotgenotencontact en informatievoorziening. Vanaf 2014 gelden nieuwe organisatie- en drempelcriteria voor het verkrijgen van de instellingssubsidie. Het oorspronkelijke voornemen om vanaf 2014 één organisatie per aandoening of beperking te financieren heeft vertraging opgelopen en wordt nog nader uitgewerkt, met het doel dit per 2015 in te gaan voeren. Voor 2014 heeft ITP PV een subsidie van toegezegd gekregen. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 9

10 Overgangsregeling Onze vereniging kreeg in 2011 een budget van ongeveer euro vanuit VWS-gelden. Dat werd voor 2012 teruggebracht naar 80% ( euro) en voor 2013 naar 50%. Omdat ITP PV in 2013 uitkomt onder de grens van euro in subsidiestroom 1, werd besloten de subsidie voor 2013 vast te stellen op euro. In de overgangsregeling mag ITP PV de subsidie besteden aan lotgenotencontact, informatievoorziening én belangenbehartiging, professionalisering, kwaliteitstoetsing en dienstverlening. Gevolgen en continuïteit ITP PV Nu we dit jaarverslag maken, mei-juni 2014, hebben we nog geen nieuws over de subsidieregeling voor de komende jaren en 2015 in het bijzonder. Het wordt belangrijk en spannend of we inderdaad in aanmerking gaan komen voor de nieuwe subsidieregeling. Immers, vanaf dat jaar wordt er slechts één organisatie per aandoening gesubsidieerd. Met de nieuwe regeling worden sommige organisaties financieel en organisatorisch heel zwaar getroffen. Zij worden in 2013 geconfronteerd met een afbouw van maar liefst 70-80% ten opzichte van het subsidieniveau van Speerpunten van beleid Bedrijfsvoering ITP PV is al sinds een aantal jaren een bestuurlijk en organisatorisch sterke vereniging, die haar financiële huishouding zeer goed op orde heeft. In 2013 werden nagenoeg alle geplande activiteiten uitgevoerd. Dit was vooral mogelijk door de fikse inspanningen van (bestuurs)leden en vrijwilligers. De vereniging is een vrijwilligersorganisatie, zonder personeel in dienst. Daarom is de ondersteuning van nog meer kwalitatief goede vrijwilligers hard nodig om alle bestaande activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en nieuwe activiteiten te kunnen oppakken. Daartoe werd begin 2012 een vrijwilligersbeleid vastgesteld. De belangrijkste subsidiënt (Stichting Fonds PGO), de leden en de vele sponsors, hebben vertrouwen in de vereniging en haar bestuur. Zij hebben gezorgd voor de broodnodige financiële ondersteuning. Het Fonds PGO stelde voor 2013 een subsidie van ter beschikking. Het aantal leden per was 492. Per was dit 512. Het resultaat over 2013 is negatief. Sponsoring/giften De vereniging krijgt sinds jaar en dag externe ondersteuning voor alle kernactiviteiten: internationalisering, professionalisering, lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en instandhouding. Dat kan zijn van de drukker van de nieuwsbrief, een accountant of andere dienstverlener en vanuit de farmaceutische industrie. Het gaat hierbij altijd om incidentele en niet om structurele sponsoring en altijd praten we over doelsponsoring. De betreffende sponsoring wordt voor dat bepaalde doel aangewend. Afgelopen jaar waren de sponsors, The ITP Support Association England, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch, Amgen Breda, en GSK Zeist. De doelen waren de aanpassing van de huisstijl en website (Amgen/GSK), bezoeken aan ITP National Convention in Engeland in april 2013 (The ITP Support Association England), de jubileum contactdag in mei 2013 (Amgen/GSK/), en de lotgenotencontactdag in oktober 2013 (Jeroen Bosch Ziekenhuis). Het beleid van de vereniging is gericht op het werven van meerdere sponsors zowel uit de farmaceutische als uit de niet farmaceutische sector. Tevens dient de onafhankelijkheid ten opzichte van die sponsors te zijn gewaarborgd. Sponsoren hebben geen enkele zeggenschap over het beleid van ITP PV. Tegenover de sponsoring en de giften heeft ITP PV geen enkele resultaatverplichting of inspanningsverplichting. Ook leden dragen bij aan de extra inkomsten van de vereniging. Sommigen van hen betalen meer dan de minimale 25 aan contributie en dat wordt gezien als gift. De totale sponsoring en giften voor 2013 bedraagt Beleidsplannen / Het huidige beleidsplan gaat over de periode Dat beleidsplan is in december 2009 door het bestuur vastgesteld. In dit document zijn de missie, visie, doelstellingen en daarop vastgestelde ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 10

11 beleid beschreven. In het kort gezegd gaat het erom een plan te maken wat we in 2014 willen hebben bereikt met de vereniging. In 2014 wordt gestart met het beleidsplan Monitoring en evaluatie over het jaar 2012 Op verzoek van Stichting Fonds PGO heeft ITP PV in 2013 ook weer meegewerkt aan de monitoring en evaluatie over De monitor is een informatiesysteem met behulp waarvan de prestaties van patiënten- en gehandicaptenorganisaties in beeld worden gebracht. De opstelling van de monitor is thans een vast onderdeel binnen de reguliere bedrijfsvoering van ITP PV en heeft kortweg ten doel verantwoording af te leggen aan de diverse betrokken belanghebbende partijen. Tevens heeft het ten doel om onze vereniging te kunnen vergelijken met andere verenigingen, van elkaar te leren en eventueel zaken te verbeteren. Belangenbehartiging/ samenwerking nationaal In het kader van een goede belangenbehartiging van onze leden en potentiële leden zijn we, samen met de Hematologie Groep bestaande uit artsen, in 2010 gestart met een registratiesysteem voor ITP. Dit kreeg in 2011 en 2012 verder vervolg. Deelname is uiteraard vrijwillig, maar aan betrokken artsen en patiënten wordt nadrukkelijk gevraagd mee te werken aan het vullen van de database. Doel van het registratiesysteem is inzicht te krijgen in het ziektebeeld en de mogelijke behandelmethoden. Hoe hoger de respons, des te betrouwbaarder de uitkomsten. Belevingsonderzoek Onderzoekinstituut De Graaf, Onderzoek en Advies, is opdracht gegeven een Belevingsonderzoek te starten. De aanzet voor dit onderzoek werd gegeven op de lotgenotencontactdag op 2 juni 2012 te Apeldoorn met een presentatie en inventarisatie van items die de aanwezige leden en familie belangrijk vonden. Hieruit en aangevuld met onderzoekskennis, is dit in 2012 uitgewerkt met enkele leden van het bestuur en voorgelegd aan Amgen die dit onderzoek ook financieel ondersteunt. Dit onderzoek werd in februari 2013 uitgevoerd. Op de eerstvolgende lotgenotencontactdag in juni 2013 werd dit gepresenteerd en gepubliceerd in Nieuwsbrief 35. ANBI Status Vanaf 2009 is de vereniging aangemerkt als ANBI. Hiermee is de vereniging een Algemeen Nut Beogende Instelling, volgens de criteria van de belastingdienst. Op de site van de vereniging wordt dit bekend gemaakt en wordt tevens verwezen naar de site van de belastingdienst. We merken dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de fiscale voordelen die deze ANBI status biedt. In de toekomst zullen we in het communicatieplan hier nog meer aandacht aan besteden. Kernactiviteiten a) Lotgenotencontact Nagenoeg alle geplande activiteiten werden in 2013 ook gerealiseerd. Zo werden twee (voorheen: drie) lotgenoten contactdagen voor volwassenen georganiseerd in mei in Alphen aan de Rijn, en in oktober in Den Bosch. Tijdens die lotgenoten contactdagen werd tevens een algemene ledenvergadering georganiseerd. De jeugd contactdag was in juni bij de Stichting de Hoogvliegers op Schiphol Amsterdam. Van elke contactdag wordt verslag gedaan in de nieuwsbrief. b) Voorlichting Nagenoeg alle activiteiten werden in 2013 gerealiseerd. Er werd een nieuwe huisstijl en website gerealiseerd. Deze werd gepresenteerd bij de lotgenotencontactdag in oktober De huisstijl en website werd ontworpen door NPN Breda in samenwerking met RB Media Breda. De aanwezige leden waren erg enthousiast hierover. De redactie van de nieuwsbrief is inmiddels goed geoutilleerd en werkt met harde deadlines ten aanzien van aanleveren van kopij. In 2013 verscheen de nieuwsbrief vier keer in januari, april, juli en oktober. De kwaliteit van de nieuwsbrieven wordt steeds beter en heeft zeker met de vernieuwing van de huisstijl een geweldige metamorfose ondergaan. De eerste reacties op de nieuwsbrief in de nieuwe huisstijl waren enorm positief. Helaas heeft de vrijwilliger, die al vele jaren een zeer actieve en kwalitatief goede rol speelde in de vormgeving van de nieuwsbrief, aangegeven te gaan stoppen. Het bestuur gaat naarstig op zoek naar een goede opvolger. In de voorlichtingsactiviteiten wordt sinds augustus 2012 ook gebruik gemaakt van social media. We zijn gestart met een Nederlandse ITP facebook pagina waar we eind 2013 circa 245 likes bereikten met een groot aantal berichten van onder anderen leden en niet leden. Deze ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 11

12 berichtenuitwisseling loopt naast ons forum, uitsluitend voor leden die daar een password voor nodig hebben. We hebben ook een twitter account. Tevens hebben we, in het kader van de Viral Campagne Zeldzame Ziekten 2013 meegewerkt aan een promotiefilm voor zeldzame ziekten in het algemeen en ITP in het bijzonder, In maart 2013 ging dit online. c) Belangenbehartiging ITP PV is nog in een verkennende fase waar het de belangenbehartiging betreft. Er werden ook in 2013 diverse contacten gelegd met onder andere artsen, ziekenhuizen, universiteiten en de farmaceutische industrie. De vereniging wordt inmiddels als een steeds belangrijkere gesprekspartner gezien. Voorbeelden hiervan zijn de Adviesraad VWS, CvZ (College voor Zorgverzekeringen), Benigne werkgroep NVvH (Nederlandse Vereniging voor Haematologie), CFH (College Farmaceutische Hulp) etc. Er komen ook steeds meer individuele hulpvragen vanuit de achterban op het gebied van werk, zorg, inkomen etc. De vereniging heeft hierin een loketfunctie en kan individuele hulpvragen doorverwijzen naar haar bekende professionals, zoals een jurist. Ook de eigen ingestelde Medische Adviesraad (zie punt e) is een belangrijk orgaan als het gaat om de collectieve en individuele belangenbehartiging. d) Internationalisering In april 2013 heeft ITP PV deelgenomen aan het congres van haar zusterorganisatie in Engeland The ITP National Convention van The ITP Support Association in Droitwich Spa. De International ITP Assembly is helaas, door sterk verminderde sponsoring van Amgen, veel kleiner van opzet geworden en daardoor is deelname van patiëntenverenigingen komen te vervallen. De EHA in Stockholm werd niet bezocht omdat de onderwerpen minder tot geen verband hielden met ITP en er ook geen sponsoring voor dit congres werd gegeven. Doel van deze bijeenkomsten is om ervaringen uit te wisselen, met elkaar bij te praten over dingen waar we in praktijk tegenaan lopen en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. Omdat ITP een zeldzame ziekte is willen we ITP op Europees niveau meer onder de aandacht brengen. Gezamenlijk kunnen we de aanwezige kennis ter beschikking stellen voor patiënten en familieleden in landen waar geen ITP patiëntenverenigingen zijn of slechts een paar personen die kennis verbreiden via websites, seminars en facebook. Die landen kunnen we steunen met deugdelijke aanwezige informatie en eventueel het opzetten van een patiëntenvereniging. Het beleid van de vereniging is erop gericht om geleidelijk de internationale samenwerking verder gestalte te geven en de internationale contacten uit te bouwen. Tevens ziet de vereniging hiervan het belang voor haar achterban in Nederland. e) Professionalisering In 2012 werd een Medische Advies Raad ingesteld, waarvan de activiteiten verder werden uitgebouwd in 2013, met een vergadering in oktober om te evalueren en afspraken te maken. Steeds meer vrijwilligers worden ingezet bij de taken binnen de vereniging. In dat kader werd in 2012 een vrijwilligersbeleid vastgesteld. De nieuwe huisstijl en website werden ontwikkeld en gepresenteerd in oktober f) Instandhouding Hier kan worden gesteld dat op hoofdlijnen werd gewerkt volgens de planning en binnen het beschikbare budget. Ter ondersteuning van het bestuur werden enkele zaken uitbesteed, zoals de financiële administratie. Verdere bijzonderheden Op basis van de bovengenoemde internationale contacten hebben we in het kader van de belangenbehartiging in samenwerking met Professor Adrian Newland uit London en de Benigne werkgroep ervaring gebundeld, die er toe heeft geleid de Miltscan te herintroduceren in het Haga Ziekenhuis. Na iets minder dan een jaar zijn in april 2014 de eerste patiënten daarmee onderzocht en worden de resultaten afgestemd met London. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 12

13 Vergelijkende cijfers (realisatie versus begroting) Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Baten Lidmaatschaps- en donateursgelden Giften en legaten Overige baten Vrijval reserves Subsidie Ontvangen rente Totaal baten Lasten Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Instandhouding, frictiekosten en lidmaatschappen Professionalisering Internationalisering Totaal lasten Exploitatieresultaat voor buitengewone lasten/baten Buitengewone baten Buitengewone lasten Exploitatieresultaat na buitengewone lasten/baten Verschillenanalyse Baten Het aantal betalende leden in 2013 was 510 (stand per ). In 2012 waren er 480 betalende leden. Dit betekende een stijging met 6,3%. Zoals verwacht hebben we in 2013 een mooie mijlpaal behaald door het bereiken van meer dan 500 leden. Het bestuur van de vereniging hanteert sinds enkele jaren een strenger beleid ten aanzien van wanbetalers. Ook probeert het bestuur het contributiebedrag zo laagdrempelig mogelijk te houden. Vanaf de oprichting in 2003 tot en met 2012 werd de contributiebijdrage gehandhaafd 20 euro per lid. De nieuwe criteria in het subsidiebeleid van Fonds PGO leiden ertoe dat we vanaf 2013 ons contributiebedrag op 25 euro moesten vaststellen. De post giften en legaten is in 2013 boven verwachting bijzonder hoog. Dit komt voornamelijk door de niet begrote bijdragen die we hebben ontvangen voor het project nieuwe website en huisstijl. De totale kosten van dit project komen uit op ongeveer Ongeveer werd gefinancierd vanuit sponsoring. Het beleid van het bestuur is om deze post in de komende jaren zeer conservatief en voorzichtig te begroten. Hierdoor bleek de begrote inzet van de reserves van niet nodig te zijn. De totale baten komen uit op , terwijl er begroot was. De totale baten in 2012 bedroegen en dat betekende een stijging in 2013 tot (+6.5%). Ten opzichte van 2012 valt de gedaalde subsidie van PGO op ( of - 19,5%). ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 13

14 Lasten De totale werkelijke lasten ( ) komen fors hoger uit dan begroot ( ). Het verschil is (+27,2 %). Afgerond is dit De belangrijkste verschillen op activiteitenniveau betreffen: De lagere kosten voor lotgenotencontact ( ). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat hier activiteiten werden begroot, waarvan de fors lagere kosten uiteindelijk werden geboekt onder de post voorlichting. Het gaat o.a. om de kosten voor internetfora en telefonisch contact. De hogere kosten voor voorlichting ( ) Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door het project nieuwe huisstijl en website (zie ook baten). De hogere kosten voor professionalisering (+ 300) Deze kosten werden gemaakt t.b.v. inzet vrijwilligers. De lagere kosten voor internationalisering (- 200 ). ITP PV wordt nationaal, maar ook internationaal, een steeds belangrijkere speler in het veld. De vereniging wordt steeds vaker uitgenodigd bij buitenlandse bijeenkomsten, zoals lotgenotencontactdagen, congressen, symposia, beurzen en fora en dergelijke. In 2013 namen vrijwilligers o.a. deel aan bijeenkomsten in Engeland en Nederland. Een groot gedeelte van deze kosten werd gesponsord (ongeveer 80%). De lagere kosten voor belangenbehartiging ( ). ITP PV verleent al veel service op dit gebied, maar de out of pocket kosten zijn tot dusverre nagenoeg nihil. De gemaakte kosten betreffen kosten vrijwilligers. De lagere kosten van instandhouding ( ). Het betreft diverse kleine verschillen over de diverse posten. In 2012 vielen de vrijwilligersvergoedingen van bestuursleden ( 6.600) geheel onder de post professionalisering. De resterende aan vrijwilligersvergoedingen vielen in 2012 onder voorlichting ( 1.650) en instandhouding ( 500). In 2013 vallen de vrijwilligersvergoedingen van de bestuursleden ( 6.000) onder de diverse activiteiten. De resterende aan vrijwilligersvergoedingen vielen in 2013 onder lotgenotencontact ( 550), voorlichting ( 1.600) en instandhouding ( 200). Voor deze gewijzigde methodiek is gekozen omdat er in 2012 nog een afzonderlijk budget was voor professionalisering en in 2013 niet meer. Tevens krijgen vrijwilligers een kilometervergoeding a raison van 0,30 per kilometer. Voorwaarde hierbij is dat de fiscale regeling voor de vrijwilligersvergoeding niet wordt overschreden. Dat fiscale maximum is per jaar. Bijzondere baten en lasten Hier zijn geen bijzondere zaken te melden. Exploitatieresultaat 2013 Het exploitatieresultaat komt uit op negatief. Dit resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve. Een en ander onder het voorbehoud dat de jaarrekening 2013 wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Controlesystematiek Hoewel niet verplicht door Fonds PGO en door het Ministerie van VWS heeft het bestuur van ITP PV besloten een accountant een samenstellingsopdracht af te laten geven. De accountant geeft een zogenaamde samenstellingsverklaring af bij de jaarrekening. Gezien de beperkte omvang, de doelstelling van de organisatie en gezien het feit dat Fonds PGO en VWS dit niet vereisen, is een samenstellingsverklaring meer dan toereikend. Ook de komende jaren zal de vereniging volgens deze systematiek werken. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 14

15 Financiële positie Vermogenspositie De vermogenspositie van de vereniging is als volgt weer te geven: 31 december december 2012 x x Eigen vermogen 85,2 89,5 Voorzieningen 0,0 3,1 Vermogen op lange termijn 85,2 92,6 Kortlopende schulden 3,0 3,3 Balanstotaal 88,2 95,9 Liquiditeitspositie De liquiditeitspositie kan als volgt worden weergegeven: x x Beschikbaar vermogen op lange termijn 85,2 92,6 Hiermee gefinancierde (im)materiële vaste activa 0,8 1,8 Werkkapitaal 84,4 90,8 Te weten: Vorderingen 6,8 2,6 Liquide middelen 80,6 91,5 87,4 94,1 Kortlopende schulden 3,0 3,3 Werkkapitaal 84,4 90,8 ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 15

16 Toelichting op de financiële positie Inleiding De financiële positie van de vereniging per ultimo 2013 kunnen we zondermeer zeer gezond noemen. Het eigen vermogen van de vereniging per ultimo 2013 bedraagt positief en het totale vermogen bedraagt Solvabiliteit Ultimo 2013 bedraagt het gepresenteerde eigen vermogen positief ten opzichte van het totale vermogen van Uitgedrukt in een verhoudingsgetal bedraagt de solvabiliteitsratio 2 0,97 (2012: 0,93). De solvabiliteit is zeer goed te noemen. Liquiditeit 2013 De current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend: Current ratio = Vlottende activa Kort vreemd vermogen Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Bij ITP Patiëntenvereniging was dit kengetal 29,0 ultimo 2013 (2012: 28,1). Dat betekent een uitermate goede liquiditeitspositie. 1 Onder solvabiliteit wordt verstaan de mate waarin de vereniging op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 2 Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het verhoudingscijfer tussen de verschillende vermogenscomponenten. In dit geval de verhouding tussen eigen vermogen en totale vermogen. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 16

17 Jaarrekening ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 17

18 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) ACTIVA 31 december december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Lidmaatschapsgeld Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA 31 december december 2012 Eigen vermogen Exploitatiereserve Egalisatiereserve Voorzieningen Kortlopende schulden ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 18

19 Exploitatierekening over Baten Lidmaatschap- en donateurgelden Exploitatiebijdrage Fonds PGO Giften en legaten Overige baten Ontvangen renten Totaal Baten Lasten Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Instandhouding Professionalisering Internationalisering Totaal Lasten Exploitatieresultaat voor buitengewone baten en lasten Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Exploitatieresultaat na buitengewone baten en lasten Kasstroomoverzicht Exploitatieresultaat na buitengewoon resultaat Aanpassingen om exploitatieresultaat te reconciliëren naar operationele activiteiten: Afschrijvingen 865 Vrijval voorziening Toename vorderingen Afname kortlopende schulden -337 Cashflow operationele activiteiten Investering materiële vaste activa 0 Cashflow investeringsactiviteiten 0 Aflossing lening 0 Cashflow financieringsactiviteiten 0 Netto cashflow Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen einde boekjaar Mutatie liquide middelen gedurende boekjaar ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 19

20 Toelichting op de jaarrekening Algemeen De vereniging heeft ten doel: het in de ruimste zin van het woord bevorderen van het welzijn van personen met trombocytopenie (ITP en AITP; verder te vermelden als trombocytopenie) in het algemeen en dat van haar leden in het bijzonder; bevorderen en organiseren van voorlichting ten behoeve van patiënten, hun relaties, artsen en daaraan relaterende beroepsgroepen en stimuleren van publieksvoorlichting; bevorderen en organiseren van lotgenotencontact ten behoeve van patiënten en hun relaties; bevorderen en organiseren van belangenbehartiging, zowel individueel als collectief; bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van trombocytopenie en ten aanzien van datgene wat daarmee in verband staat. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Deze grondslagen zijn gedurende het huidige en vorige jaar consistent toegepast. De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva zijn voor zover niet anders vermeld opgenomen tegen de nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Grondslagen van de waardering van de activa en de passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen en overlopende activa De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 20

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 verkort

Jaarrapport 2013 verkort Jaarrapport 2013 verkort Stichting MarketingOost MarketingOost, Emmastraat 8, 8011 AG Zwolle, KvK 05032150 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Jaarverslag 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie