JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

2 Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen Afgekondigde bezuinigen...9 Speerpunten van beleid Kernactiviteiten Verdere bijzonderheden Vergelijkende cijfers Verschillenanalyse Financiële positie JAARREKENING Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) Exploitatierekening over Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Algemeen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Grondslagen van de waardering van de activa en de passiva Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over Statutaire regeling omtrent bestemming van het resultaat, ontbinding en vereffening... 26

3 Bestuursverklaring ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 3

4 Hierbij verklaren wij dat de jaarrekening 2013 naar waarheid is opgemaakt en conform de richtlijnen is opgesteld. Voorzitter a.i., T. de Wispelaere Secretaris, A. Dijksterhuis Penningmeester, C. van Eijk ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 4

5 Accountantsrapport ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 5

6 Aan: bestuur van ITP Patiëntenvereniging Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van ITP Patiёntenvereniging te Amersfoort bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst en verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid directie Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de directie van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie van de vennootschap. Verantwoordelijkheid accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Teteringen, 10 juli 2014 Balans Accountancy & Administratie drs. E.G.M. Aarts RA ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 6

7 Bestuursverslag ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 7

8 Aan het bestuur van ITP Patiëntenvereniging Nederland T.a.v. mevrouw Antoinet Dijksterhuis (secretaris) Rustenburgerweg NG AMERSFOORT Datum : mei 2014 Behandeld door : Kees van Eijk (penningmeester) Betreft : Rapport over 2013 Geacht bestuur, Voor u ligt het bestuursverslag over 2013 van ITP Patiëntenvereniging Nederland, statutair gevestigd te Amersfoort. Algemeen Rechtsvorm De vereniging is opgericht d.d. 13 mei 2003 en is ingeschreven onder nummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. De vereniging is statutair gevestigd in Amersfoort. Doelstelling De vereniging heeft ten doel: a. het in de ruimste zin van het woord bevorderen van het welzijn van personen met trombocytopenie (ITP en AITP; verder te vermelden als trombocytopenie) in het algemeen en dat van haar leden in het bijzonder; b. bevorderen en organiseren van voorlichting ten behoeve van patiënten, hun relaties, artsen en daaraan relaterende beroepsgroepen en stimuleren van publieksvoorlichting; c. bevorderen en organiseren van lotgenotencontact ten behoeve van patiënten en hun relaties; d. bevorderen en organiseren van belangenbehartiging, zowel individueel als collectief; e. bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van trombocytopenie en ten aanzien van datgene wat daarmee in verband staat. Bestuur en Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de vereniging bestond per ultimo boekjaar uit Hans van Vorstenbosch (voorzitter), Antoinet Dijksterhuis (secretaris) en Kees van Eijk (penningmeester) en verder uit de leden Karin de Boer, André Huijskes en Theo de Wispelaere. Vanwege persoonlijke omstandigheden van Hans van Vorstenbosch is het voorzitterschap met ingang van september 2012 tot september 2013 tijdelijk overgedragen aan Theo de Wispelaere (voorzitter ad interim). Twee maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Vanwege organisatorische afwegingen is deze ALV altijd gekoppeld aan een lotgenoten contactdag. Op de agenda van de ALV zijn o.a. opgenomen de vaststelling van de begroting (oktober/november) en de vaststelling van de jaarrekening (mei/juni). Met betrekking tot de jaarrekening vindt decharge van de penningmeester plaats. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 8

9 Verslaglegging Tot en met 2012 werd de administratie door een extern administratiekantoor uitgevoerd met het pakket Davilex. Vanaf 2013 is de administratie naar een ander administratiekantoor overgegaan om twee redenen: Onze ledenadministratie zat al in het pakket E-Captain. Uit het oogpunt van efficiency had het bestuur al langer de wens om ook de financiële administratie over te hevelen naar E-Captain. Het toepassen van een grotere functiescheiding. Vanaf 2013 hebben we gerealiseerd dat er een functiescheiding is tussen penningmeester, administrateur en accountant. De financiële administratie werd in 2013 uitbesteed aan KUBUS Nuland. Het financieel verslag is gebaseerd op de aan de administratie ontleende gegevens. De penningmeester heeft de jaarrekening en het bestuursverslag over 2013 opgesteld. De jaarrekening is door accountantskantoor Balans Accountancy & Administratie uit Teteringen/Oosterhout samengesteld en hierbij is een samenstellingsverklaring afgegeven. Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening Het Ministerie van VWS en de Stichting Fonds PGO hebben richtlijnen afgegeven voor het verstrekken van subsidies in het kader van het patiënten- en gehandicaptenbeleid (Subsidieregeling PGO) en het opstellen van de jaarrekening Op deze subsidieverlening is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: o Gewijzigd Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (geldig voor subsidies vanaf ); o Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, vastgesteld op 1 juli 2011, geldig voor subsidies tot en laatstelijk gewijzigd op 28 juni 2013; o Visiebrief Bundel je kracht, samen sterk, van 20 mei 2011 o De Kaderregeling VWS-subsidies o Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS o Controle protocol (bronnen: website Fonds PGO Haarlem en website Ministerie VWS voor meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving Afgekondigde bezuinigen Kabinet nam in 2011 een besluit over nieuwe subsidieregelingen PGO-organisaties. Nederland verkeerde in zwaar weer, zo werd ons op een niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt door onze regering. Er was een flink begrotingstekort. Allerlei sectoren worden geconfronteerd met bezuinigingen. Dit leidde inmiddels tot een forse bezuiniging van 18 miljoen euro op patiënten,- gehandicapten en ouderenorganisaties. In mei/juni 2011 werden de contouren duidelijk van het nieuwe beleid. Er blijft er een klein budget van 25 miljoen euro over voor alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Ouderenorganisaties werden uitgesloten van verdere subsidie. Nieuwe regeling vanaf 2014 De nieuwe regeling wordt van kracht vanaf Er bestaan dan vier subsidiestromen. Geconcludeerd kan worden dat op dit moment slechts subsidiestroom 1 voor ITP PV interessant is. Subsidiestroom 1 is uitsluitend bestemd voor lotgenotencontact en informatievoorziening. Vanaf 2014 gelden nieuwe organisatie- en drempelcriteria voor het verkrijgen van de instellingssubsidie. Het oorspronkelijke voornemen om vanaf 2014 één organisatie per aandoening of beperking te financieren heeft vertraging opgelopen en wordt nog nader uitgewerkt, met het doel dit per 2015 in te gaan voeren. Voor 2014 heeft ITP PV een subsidie van toegezegd gekregen. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 9

10 Overgangsregeling Onze vereniging kreeg in 2011 een budget van ongeveer euro vanuit VWS-gelden. Dat werd voor 2012 teruggebracht naar 80% ( euro) en voor 2013 naar 50%. Omdat ITP PV in 2013 uitkomt onder de grens van euro in subsidiestroom 1, werd besloten de subsidie voor 2013 vast te stellen op euro. In de overgangsregeling mag ITP PV de subsidie besteden aan lotgenotencontact, informatievoorziening én belangenbehartiging, professionalisering, kwaliteitstoetsing en dienstverlening. Gevolgen en continuïteit ITP PV Nu we dit jaarverslag maken, mei-juni 2014, hebben we nog geen nieuws over de subsidieregeling voor de komende jaren en 2015 in het bijzonder. Het wordt belangrijk en spannend of we inderdaad in aanmerking gaan komen voor de nieuwe subsidieregeling. Immers, vanaf dat jaar wordt er slechts één organisatie per aandoening gesubsidieerd. Met de nieuwe regeling worden sommige organisaties financieel en organisatorisch heel zwaar getroffen. Zij worden in 2013 geconfronteerd met een afbouw van maar liefst 70-80% ten opzichte van het subsidieniveau van Speerpunten van beleid Bedrijfsvoering ITP PV is al sinds een aantal jaren een bestuurlijk en organisatorisch sterke vereniging, die haar financiële huishouding zeer goed op orde heeft. In 2013 werden nagenoeg alle geplande activiteiten uitgevoerd. Dit was vooral mogelijk door de fikse inspanningen van (bestuurs)leden en vrijwilligers. De vereniging is een vrijwilligersorganisatie, zonder personeel in dienst. Daarom is de ondersteuning van nog meer kwalitatief goede vrijwilligers hard nodig om alle bestaande activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en nieuwe activiteiten te kunnen oppakken. Daartoe werd begin 2012 een vrijwilligersbeleid vastgesteld. De belangrijkste subsidiënt (Stichting Fonds PGO), de leden en de vele sponsors, hebben vertrouwen in de vereniging en haar bestuur. Zij hebben gezorgd voor de broodnodige financiële ondersteuning. Het Fonds PGO stelde voor 2013 een subsidie van ter beschikking. Het aantal leden per was 492. Per was dit 512. Het resultaat over 2013 is negatief. Sponsoring/giften De vereniging krijgt sinds jaar en dag externe ondersteuning voor alle kernactiviteiten: internationalisering, professionalisering, lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en instandhouding. Dat kan zijn van de drukker van de nieuwsbrief, een accountant of andere dienstverlener en vanuit de farmaceutische industrie. Het gaat hierbij altijd om incidentele en niet om structurele sponsoring en altijd praten we over doelsponsoring. De betreffende sponsoring wordt voor dat bepaalde doel aangewend. Afgelopen jaar waren de sponsors, The ITP Support Association England, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch, Amgen Breda, en GSK Zeist. De doelen waren de aanpassing van de huisstijl en website (Amgen/GSK), bezoeken aan ITP National Convention in Engeland in april 2013 (The ITP Support Association England), de jubileum contactdag in mei 2013 (Amgen/GSK/), en de lotgenotencontactdag in oktober 2013 (Jeroen Bosch Ziekenhuis). Het beleid van de vereniging is gericht op het werven van meerdere sponsors zowel uit de farmaceutische als uit de niet farmaceutische sector. Tevens dient de onafhankelijkheid ten opzichte van die sponsors te zijn gewaarborgd. Sponsoren hebben geen enkele zeggenschap over het beleid van ITP PV. Tegenover de sponsoring en de giften heeft ITP PV geen enkele resultaatverplichting of inspanningsverplichting. Ook leden dragen bij aan de extra inkomsten van de vereniging. Sommigen van hen betalen meer dan de minimale 25 aan contributie en dat wordt gezien als gift. De totale sponsoring en giften voor 2013 bedraagt Beleidsplannen / Het huidige beleidsplan gaat over de periode Dat beleidsplan is in december 2009 door het bestuur vastgesteld. In dit document zijn de missie, visie, doelstellingen en daarop vastgestelde ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 10

11 beleid beschreven. In het kort gezegd gaat het erom een plan te maken wat we in 2014 willen hebben bereikt met de vereniging. In 2014 wordt gestart met het beleidsplan Monitoring en evaluatie over het jaar 2012 Op verzoek van Stichting Fonds PGO heeft ITP PV in 2013 ook weer meegewerkt aan de monitoring en evaluatie over De monitor is een informatiesysteem met behulp waarvan de prestaties van patiënten- en gehandicaptenorganisaties in beeld worden gebracht. De opstelling van de monitor is thans een vast onderdeel binnen de reguliere bedrijfsvoering van ITP PV en heeft kortweg ten doel verantwoording af te leggen aan de diverse betrokken belanghebbende partijen. Tevens heeft het ten doel om onze vereniging te kunnen vergelijken met andere verenigingen, van elkaar te leren en eventueel zaken te verbeteren. Belangenbehartiging/ samenwerking nationaal In het kader van een goede belangenbehartiging van onze leden en potentiële leden zijn we, samen met de Hematologie Groep bestaande uit artsen, in 2010 gestart met een registratiesysteem voor ITP. Dit kreeg in 2011 en 2012 verder vervolg. Deelname is uiteraard vrijwillig, maar aan betrokken artsen en patiënten wordt nadrukkelijk gevraagd mee te werken aan het vullen van de database. Doel van het registratiesysteem is inzicht te krijgen in het ziektebeeld en de mogelijke behandelmethoden. Hoe hoger de respons, des te betrouwbaarder de uitkomsten. Belevingsonderzoek Onderzoekinstituut De Graaf, Onderzoek en Advies, is opdracht gegeven een Belevingsonderzoek te starten. De aanzet voor dit onderzoek werd gegeven op de lotgenotencontactdag op 2 juni 2012 te Apeldoorn met een presentatie en inventarisatie van items die de aanwezige leden en familie belangrijk vonden. Hieruit en aangevuld met onderzoekskennis, is dit in 2012 uitgewerkt met enkele leden van het bestuur en voorgelegd aan Amgen die dit onderzoek ook financieel ondersteunt. Dit onderzoek werd in februari 2013 uitgevoerd. Op de eerstvolgende lotgenotencontactdag in juni 2013 werd dit gepresenteerd en gepubliceerd in Nieuwsbrief 35. ANBI Status Vanaf 2009 is de vereniging aangemerkt als ANBI. Hiermee is de vereniging een Algemeen Nut Beogende Instelling, volgens de criteria van de belastingdienst. Op de site van de vereniging wordt dit bekend gemaakt en wordt tevens verwezen naar de site van de belastingdienst. We merken dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de fiscale voordelen die deze ANBI status biedt. In de toekomst zullen we in het communicatieplan hier nog meer aandacht aan besteden. Kernactiviteiten a) Lotgenotencontact Nagenoeg alle geplande activiteiten werden in 2013 ook gerealiseerd. Zo werden twee (voorheen: drie) lotgenoten contactdagen voor volwassenen georganiseerd in mei in Alphen aan de Rijn, en in oktober in Den Bosch. Tijdens die lotgenoten contactdagen werd tevens een algemene ledenvergadering georganiseerd. De jeugd contactdag was in juni bij de Stichting de Hoogvliegers op Schiphol Amsterdam. Van elke contactdag wordt verslag gedaan in de nieuwsbrief. b) Voorlichting Nagenoeg alle activiteiten werden in 2013 gerealiseerd. Er werd een nieuwe huisstijl en website gerealiseerd. Deze werd gepresenteerd bij de lotgenotencontactdag in oktober De huisstijl en website werd ontworpen door NPN Breda in samenwerking met RB Media Breda. De aanwezige leden waren erg enthousiast hierover. De redactie van de nieuwsbrief is inmiddels goed geoutilleerd en werkt met harde deadlines ten aanzien van aanleveren van kopij. In 2013 verscheen de nieuwsbrief vier keer in januari, april, juli en oktober. De kwaliteit van de nieuwsbrieven wordt steeds beter en heeft zeker met de vernieuwing van de huisstijl een geweldige metamorfose ondergaan. De eerste reacties op de nieuwsbrief in de nieuwe huisstijl waren enorm positief. Helaas heeft de vrijwilliger, die al vele jaren een zeer actieve en kwalitatief goede rol speelde in de vormgeving van de nieuwsbrief, aangegeven te gaan stoppen. Het bestuur gaat naarstig op zoek naar een goede opvolger. In de voorlichtingsactiviteiten wordt sinds augustus 2012 ook gebruik gemaakt van social media. We zijn gestart met een Nederlandse ITP facebook pagina waar we eind 2013 circa 245 likes bereikten met een groot aantal berichten van onder anderen leden en niet leden. Deze ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 11

12 berichtenuitwisseling loopt naast ons forum, uitsluitend voor leden die daar een password voor nodig hebben. We hebben ook een twitter account. Tevens hebben we, in het kader van de Viral Campagne Zeldzame Ziekten 2013 meegewerkt aan een promotiefilm voor zeldzame ziekten in het algemeen en ITP in het bijzonder, In maart 2013 ging dit online. c) Belangenbehartiging ITP PV is nog in een verkennende fase waar het de belangenbehartiging betreft. Er werden ook in 2013 diverse contacten gelegd met onder andere artsen, ziekenhuizen, universiteiten en de farmaceutische industrie. De vereniging wordt inmiddels als een steeds belangrijkere gesprekspartner gezien. Voorbeelden hiervan zijn de Adviesraad VWS, CvZ (College voor Zorgverzekeringen), Benigne werkgroep NVvH (Nederlandse Vereniging voor Haematologie), CFH (College Farmaceutische Hulp) etc. Er komen ook steeds meer individuele hulpvragen vanuit de achterban op het gebied van werk, zorg, inkomen etc. De vereniging heeft hierin een loketfunctie en kan individuele hulpvragen doorverwijzen naar haar bekende professionals, zoals een jurist. Ook de eigen ingestelde Medische Adviesraad (zie punt e) is een belangrijk orgaan als het gaat om de collectieve en individuele belangenbehartiging. d) Internationalisering In april 2013 heeft ITP PV deelgenomen aan het congres van haar zusterorganisatie in Engeland The ITP National Convention van The ITP Support Association in Droitwich Spa. De International ITP Assembly is helaas, door sterk verminderde sponsoring van Amgen, veel kleiner van opzet geworden en daardoor is deelname van patiëntenverenigingen komen te vervallen. De EHA in Stockholm werd niet bezocht omdat de onderwerpen minder tot geen verband hielden met ITP en er ook geen sponsoring voor dit congres werd gegeven. Doel van deze bijeenkomsten is om ervaringen uit te wisselen, met elkaar bij te praten over dingen waar we in praktijk tegenaan lopen en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. Omdat ITP een zeldzame ziekte is willen we ITP op Europees niveau meer onder de aandacht brengen. Gezamenlijk kunnen we de aanwezige kennis ter beschikking stellen voor patiënten en familieleden in landen waar geen ITP patiëntenverenigingen zijn of slechts een paar personen die kennis verbreiden via websites, seminars en facebook. Die landen kunnen we steunen met deugdelijke aanwezige informatie en eventueel het opzetten van een patiëntenvereniging. Het beleid van de vereniging is erop gericht om geleidelijk de internationale samenwerking verder gestalte te geven en de internationale contacten uit te bouwen. Tevens ziet de vereniging hiervan het belang voor haar achterban in Nederland. e) Professionalisering In 2012 werd een Medische Advies Raad ingesteld, waarvan de activiteiten verder werden uitgebouwd in 2013, met een vergadering in oktober om te evalueren en afspraken te maken. Steeds meer vrijwilligers worden ingezet bij de taken binnen de vereniging. In dat kader werd in 2012 een vrijwilligersbeleid vastgesteld. De nieuwe huisstijl en website werden ontwikkeld en gepresenteerd in oktober f) Instandhouding Hier kan worden gesteld dat op hoofdlijnen werd gewerkt volgens de planning en binnen het beschikbare budget. Ter ondersteuning van het bestuur werden enkele zaken uitbesteed, zoals de financiële administratie. Verdere bijzonderheden Op basis van de bovengenoemde internationale contacten hebben we in het kader van de belangenbehartiging in samenwerking met Professor Adrian Newland uit London en de Benigne werkgroep ervaring gebundeld, die er toe heeft geleid de Miltscan te herintroduceren in het Haga Ziekenhuis. Na iets minder dan een jaar zijn in april 2014 de eerste patiënten daarmee onderzocht en worden de resultaten afgestemd met London. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 12

13 Vergelijkende cijfers (realisatie versus begroting) Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Baten Lidmaatschaps- en donateursgelden Giften en legaten Overige baten Vrijval reserves Subsidie Ontvangen rente Totaal baten Lasten Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Instandhouding, frictiekosten en lidmaatschappen Professionalisering Internationalisering Totaal lasten Exploitatieresultaat voor buitengewone lasten/baten Buitengewone baten Buitengewone lasten Exploitatieresultaat na buitengewone lasten/baten Verschillenanalyse Baten Het aantal betalende leden in 2013 was 510 (stand per ). In 2012 waren er 480 betalende leden. Dit betekende een stijging met 6,3%. Zoals verwacht hebben we in 2013 een mooie mijlpaal behaald door het bereiken van meer dan 500 leden. Het bestuur van de vereniging hanteert sinds enkele jaren een strenger beleid ten aanzien van wanbetalers. Ook probeert het bestuur het contributiebedrag zo laagdrempelig mogelijk te houden. Vanaf de oprichting in 2003 tot en met 2012 werd de contributiebijdrage gehandhaafd 20 euro per lid. De nieuwe criteria in het subsidiebeleid van Fonds PGO leiden ertoe dat we vanaf 2013 ons contributiebedrag op 25 euro moesten vaststellen. De post giften en legaten is in 2013 boven verwachting bijzonder hoog. Dit komt voornamelijk door de niet begrote bijdragen die we hebben ontvangen voor het project nieuwe website en huisstijl. De totale kosten van dit project komen uit op ongeveer Ongeveer werd gefinancierd vanuit sponsoring. Het beleid van het bestuur is om deze post in de komende jaren zeer conservatief en voorzichtig te begroten. Hierdoor bleek de begrote inzet van de reserves van niet nodig te zijn. De totale baten komen uit op , terwijl er begroot was. De totale baten in 2012 bedroegen en dat betekende een stijging in 2013 tot (+6.5%). Ten opzichte van 2012 valt de gedaalde subsidie van PGO op ( of - 19,5%). ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 13

14 Lasten De totale werkelijke lasten ( ) komen fors hoger uit dan begroot ( ). Het verschil is (+27,2 %). Afgerond is dit De belangrijkste verschillen op activiteitenniveau betreffen: De lagere kosten voor lotgenotencontact ( ). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat hier activiteiten werden begroot, waarvan de fors lagere kosten uiteindelijk werden geboekt onder de post voorlichting. Het gaat o.a. om de kosten voor internetfora en telefonisch contact. De hogere kosten voor voorlichting ( ) Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door het project nieuwe huisstijl en website (zie ook baten). De hogere kosten voor professionalisering (+ 300) Deze kosten werden gemaakt t.b.v. inzet vrijwilligers. De lagere kosten voor internationalisering (- 200 ). ITP PV wordt nationaal, maar ook internationaal, een steeds belangrijkere speler in het veld. De vereniging wordt steeds vaker uitgenodigd bij buitenlandse bijeenkomsten, zoals lotgenotencontactdagen, congressen, symposia, beurzen en fora en dergelijke. In 2013 namen vrijwilligers o.a. deel aan bijeenkomsten in Engeland en Nederland. Een groot gedeelte van deze kosten werd gesponsord (ongeveer 80%). De lagere kosten voor belangenbehartiging ( ). ITP PV verleent al veel service op dit gebied, maar de out of pocket kosten zijn tot dusverre nagenoeg nihil. De gemaakte kosten betreffen kosten vrijwilligers. De lagere kosten van instandhouding ( ). Het betreft diverse kleine verschillen over de diverse posten. In 2012 vielen de vrijwilligersvergoedingen van bestuursleden ( 6.600) geheel onder de post professionalisering. De resterende aan vrijwilligersvergoedingen vielen in 2012 onder voorlichting ( 1.650) en instandhouding ( 500). In 2013 vallen de vrijwilligersvergoedingen van de bestuursleden ( 6.000) onder de diverse activiteiten. De resterende aan vrijwilligersvergoedingen vielen in 2013 onder lotgenotencontact ( 550), voorlichting ( 1.600) en instandhouding ( 200). Voor deze gewijzigde methodiek is gekozen omdat er in 2012 nog een afzonderlijk budget was voor professionalisering en in 2013 niet meer. Tevens krijgen vrijwilligers een kilometervergoeding a raison van 0,30 per kilometer. Voorwaarde hierbij is dat de fiscale regeling voor de vrijwilligersvergoeding niet wordt overschreden. Dat fiscale maximum is per jaar. Bijzondere baten en lasten Hier zijn geen bijzondere zaken te melden. Exploitatieresultaat 2013 Het exploitatieresultaat komt uit op negatief. Dit resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve. Een en ander onder het voorbehoud dat de jaarrekening 2013 wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Controlesystematiek Hoewel niet verplicht door Fonds PGO en door het Ministerie van VWS heeft het bestuur van ITP PV besloten een accountant een samenstellingsopdracht af te laten geven. De accountant geeft een zogenaamde samenstellingsverklaring af bij de jaarrekening. Gezien de beperkte omvang, de doelstelling van de organisatie en gezien het feit dat Fonds PGO en VWS dit niet vereisen, is een samenstellingsverklaring meer dan toereikend. Ook de komende jaren zal de vereniging volgens deze systematiek werken. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 14

15 Financiële positie Vermogenspositie De vermogenspositie van de vereniging is als volgt weer te geven: 31 december december 2012 x x Eigen vermogen 85,2 89,5 Voorzieningen 0,0 3,1 Vermogen op lange termijn 85,2 92,6 Kortlopende schulden 3,0 3,3 Balanstotaal 88,2 95,9 Liquiditeitspositie De liquiditeitspositie kan als volgt worden weergegeven: x x Beschikbaar vermogen op lange termijn 85,2 92,6 Hiermee gefinancierde (im)materiële vaste activa 0,8 1,8 Werkkapitaal 84,4 90,8 Te weten: Vorderingen 6,8 2,6 Liquide middelen 80,6 91,5 87,4 94,1 Kortlopende schulden 3,0 3,3 Werkkapitaal 84,4 90,8 ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 15

16 Toelichting op de financiële positie Inleiding De financiële positie van de vereniging per ultimo 2013 kunnen we zondermeer zeer gezond noemen. Het eigen vermogen van de vereniging per ultimo 2013 bedraagt positief en het totale vermogen bedraagt Solvabiliteit Ultimo 2013 bedraagt het gepresenteerde eigen vermogen positief ten opzichte van het totale vermogen van Uitgedrukt in een verhoudingsgetal bedraagt de solvabiliteitsratio 2 0,97 (2012: 0,93). De solvabiliteit is zeer goed te noemen. Liquiditeit 2013 De current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend: Current ratio = Vlottende activa Kort vreemd vermogen Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Bij ITP Patiëntenvereniging was dit kengetal 29,0 ultimo 2013 (2012: 28,1). Dat betekent een uitermate goede liquiditeitspositie. 1 Onder solvabiliteit wordt verstaan de mate waarin de vereniging op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 2 Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het verhoudingscijfer tussen de verschillende vermogenscomponenten. In dit geval de verhouding tussen eigen vermogen en totale vermogen. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 16

17 Jaarrekening ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 17

18 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) ACTIVA 31 december december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Lidmaatschapsgeld Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA 31 december december 2012 Eigen vermogen Exploitatiereserve Egalisatiereserve Voorzieningen Kortlopende schulden ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 18

19 Exploitatierekening over Baten Lidmaatschap- en donateurgelden Exploitatiebijdrage Fonds PGO Giften en legaten Overige baten Ontvangen renten Totaal Baten Lasten Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Instandhouding Professionalisering Internationalisering Totaal Lasten Exploitatieresultaat voor buitengewone baten en lasten Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Exploitatieresultaat na buitengewone baten en lasten Kasstroomoverzicht Exploitatieresultaat na buitengewoon resultaat Aanpassingen om exploitatieresultaat te reconciliëren naar operationele activiteiten: Afschrijvingen 865 Vrijval voorziening Toename vorderingen Afname kortlopende schulden -337 Cashflow operationele activiteiten Investering materiële vaste activa 0 Cashflow investeringsactiviteiten 0 Aflossing lening 0 Cashflow financieringsactiviteiten 0 Netto cashflow Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen einde boekjaar Mutatie liquide middelen gedurende boekjaar ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 19

20 Toelichting op de jaarrekening Algemeen De vereniging heeft ten doel: het in de ruimste zin van het woord bevorderen van het welzijn van personen met trombocytopenie (ITP en AITP; verder te vermelden als trombocytopenie) in het algemeen en dat van haar leden in het bijzonder; bevorderen en organiseren van voorlichting ten behoeve van patiënten, hun relaties, artsen en daaraan relaterende beroepsgroepen en stimuleren van publieksvoorlichting; bevorderen en organiseren van lotgenotencontact ten behoeve van patiënten en hun relaties; bevorderen en organiseren van belangenbehartiging, zowel individueel als collectief; bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van trombocytopenie en ten aanzien van datgene wat daarmee in verband staat. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Deze grondslagen zijn gedurende het huidige en vorige jaar consistent toegepast. De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva zijn voor zover niet anders vermeld opgenomen tegen de nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Grondslagen van de waardering van de activa en de passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen en overlopende activa De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. ITP Patiëntenvereniging Nederland Amersfoort 20

JAARVERSLAG OVER 2012 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2012 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2012 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen...8 Bezuinigingen afgekondigd in 2011...9 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul

Jaarrekening 2013. Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Kwintsheul Jaarrekening 2013 Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering 26 2295 LW Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking 6 2. Jaarrekening

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST RAPPORT Over het jaar 2014 van: Reinier van Kampenhoutlaan 6 2342 HS OEGSTGEEST INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 4 Balans per

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2013 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2014. Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Stichting ALS op de weg Breitnerstraat 4 1077 BL AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2014 5 4 Staat van baten

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting De Binnenvaart Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Zorgeloos Dierenleven 2012. Inhoudsopgave accountantsrapport. Accountantsverslag. Bijlagen Staat van investeringen en afschrijvingen 10

Stichting Zorgeloos Dierenleven 2012. Inhoudsopgave accountantsrapport. Accountantsverslag. Bijlagen Staat van investeringen en afschrijvingen 10 Stichting Zorgeloos Dierenleven 2012 Inhoudsopgave accountantsrapport pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 (voor resultaatverwerking) 3 Winst en

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 5 Meerjarengegevens 5

Nadere informatie

Stichting Activiteiten Rolita gevestigd te Tilburg. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Activiteiten Rolita gevestigd te Tilburg. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Activiteiten Rolita gevestigd te Tilburg Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18

Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd :27:19 Totaal aantal pagina's in dit rapport 18 VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING PLASTIC SOUP FOUNDATION ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 15 Actuele rapportstatus Definitief Verantwoordelijk accountant W. Steenhof Actuele gebruiker jpe Datum en tijd 9-07-2013

Nadere informatie

Aard en activiteiten van de stichting Het doel van de onderneming bestaat uit het steunen en bevorderen van evangelisatiewerk in Afrika.

Aard en activiteiten van de stichting Het doel van de onderneming bestaat uit het steunen en bevorderen van evangelisatiewerk in Afrika. RMS Administratie & Advies Jousterweg 18 8465 PJ OUDEHASKE Telefoon 0513-677443 BTW-nummer NL8230.95.836.B.01 Bank ABN Amro Rekeningnr. 4873.51.533 SWIFT-code ABNANL2A IBAN NL44ABNA0487351533 KvK-nummer

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2.

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2 Winst-

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns

Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns Jaarrekening 2016 Stichting Visiteclowns 1 Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 2.3 Algemene toelichting 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35 3994 DA Houten. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35 3994 DA Houten. Rapport inzake de jaarrekening 2014 De Molen 35 3994 DA Houten Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Rechtswinkel Rotterdam

Stichting Rechtswinkel Rotterdam te Rapport inzake de jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3! Samenstellingsverklaring 4! Algemeen 5! Resultaten 6! Financiële positie 7! Bestuursverslag 2013 8! Jaarstukken 2013 11! Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE 1.Rapport Blz. 1.1 Opdracht 3 1.2 Samenstellingsverklaring 3 1.3 Algemeen

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

KOENEN EN COB. Stichting tot Steun van NIHS Limburg te Maastricht. Accountantsrapport 2012

KOENEN EN COB. Stichting tot Steun van NIHS Limburg te Maastricht. Accountantsrapport 2012 te Maastricht Accountantsrapport 2012 Duitsepoort 13 Postbus 1722 NL-6201 BS Maastricht Aan het bestuur van T +31 (0)43 32190 80 F +3I (O)43 325 36 46 Bergerstraat 140 www.koenenenco.nl 6226 BE MAASTRICHT

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING BEMA TE ZWOLLE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2016

Nadere informatie