SPECIAL MOBILITEITSMANAGEMENT WAT IS SLIM REIZEN? MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN. houden we Maastricht-Bereikbaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAL MOBILITEITSMANAGEMENT WAT IS SLIM REIZEN? MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN. houden we Maastricht-Bereikbaar."

Transcriptie

1 SPECIAL Samen houden we Maastricht-Bereikbaar.nl MOBILITEITSMANAGEMENT September 2009 MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT: DE CONTOUREN DE REGIO MAASTRICHT IS POPULAIR: OM IN TE WONEN, IN TE WERKEN EN OM TE BEZOEKEN. HET AANTAL MENSEN DAT NAAR EN BINNEN DE REGIO MAASTRICHT REIST NEEMT NOG IEDER JAAR TOE. DEZE AANTREKKINGSKRACHT HEEFT OOK EEN KEERZIJDE: DE BEREIKBAARHEID VAN DE REGIO STAAT STEEDS VAKER ONDER DRUK. OVERHEDEN, WERKGEVERS EN AANBIEDERS VAN MOBILITEITSDIENSTEN ONDERKENNEN HET BELANG VAN EEN BEREIKBARE STAD EN REGIO. DAAROM WER- KEN WIJ NU EN DE KOMENDE JAREN INTENSIEF SAMEN OM DIE BEREIKBAARHEID NU EN IN DE TOEKOMST TE GARANDEREN. DAT DOEN WE DOOR IN TE ZETTEN OP TWEE GROTE PROJECTEN: HET PROJECT A2 MAASTRICHT EN MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN MAASKRUISEND VERKEER. MAAR MET ALLEEN VERBETERINGEN IN DE INFRASTRUCTUUR REDT DE REGIO MAASTRICHT HET NIET. TOT 2025 BLIJFT DE AUTOMOBILITEIT MET 1,5 PROCENT PER JAAR GROEIEN. WILLEN WE DE REGIO OOK IN DE TOEKOMST BEREIKBAAR HOUDEN DAN MOET OOK HET GEDRAG VAN DE REIZIGERS VERANDEREN. INWONERS, FORENSEN EN TOERISTEN MOETEN WORDEN VERLEID TOT SLIM REIZEN. ANDERS GEZEGD, ER MOET WORDEN INGEZET OP MOBILITEITSMANAGEMENT. WAT IS SLIM REIZEN? MOBILITEITSMANAGEMENT IS EEN MOOI WOORD VOOR HET VERLEIDEN VAN REIZIGERS TOT SLIM REIZEN Op een andere manier reizen: in plaats van de auto kiezen reizigers voor andere vervoersvormen. Denk daarbij aan de keuze voor alternatieven als OV (stads- en streekvervoer, treinen van NS en Veolia), fiets of een combinatie van auto, Park + Ride en OV. Op een ander tijdstip reizen: bijvoorbeeld door spitsuren in en vanuit Maastricht te mijden, of door voor een bezoek aan het centrum van Maastricht een andere dag te kiezen dan die drukke koopzondag. Via een andere route reizen: door goede informatievoorziening het wegennetwerk optimaal gebruiken. Deze optie biedt voor de regio Maastricht de minste mogelijkheden. In Maastricht wordt het wegennet al optimaal gebruikt en kan men vaak ook maar op één manier zijn bestemming bereiken. Niet reizen: dit is uiteraard alleen van toepassing op de forens. Door het aanbieden van E-werk faciliteiten, door verhuisregelingen of door bijvoorbeeld het verschuiven van adv-dagen kan een reis soms komen te vervallen. Met name in delen van Maastricht met veel dienstverlenende instanties zoals bijvoorbeeld kantoorlocatie Randwyck is dit een kansrijke optie. >> 1

2 VODAFONE TREKKER MAASTRICHTS BASISPAKKET MOBILITEITS- GERELATEERDE ARBEIDSVOORWAARDEN De afgelopen maanden is een groep werkgevers gestart met het ontwikkelen van een Maastrichts basispakket voor mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaarden. Het doel? Vermijden van autogebruik en het stimuleren van flexibel werken en andere reisalternatieven. Vodafone is de trekker van dit project. Heeft u interesse in dit project of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Rob Schaap: E: of M: >> Ervaringen op andere plekken in het land laten zien dat een kleine verandering in reisgedrag grote winst kan opleveren voor de bereikbaarheid van de stad en de regio. Slim reizen leidt bovendien niet alleen tot winst in de bereikbaarheid, ook werkgevers spinnen er garen bij. Zo leidt slim reizen aantoonbaar tot kostenvoordelen voor bedrijven. En wordt mobiliteitsmanagement goed verpakt in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, dan maakt je dat een aantrekkelijke werkgever. Voor aanbieders van mobiliteitsdiensten is een direct belang dat reizigersmarkten worden ontsloten. Er komen meer reizigers in de trein, tram en bus maar ook worden vaker producten gebruikt als OV-fiets, reisplanners, websites met reisinformatie etc. DE OPGAVE VOOR MAASTRICHT EN DE REGIO De gemeente Maastricht heeft najaar 2008 het initiatief genomen om mobiliteitsmanagement structureel op te pakken naast de ombouw A2 en Maaskruisend Verkeer. Samen met Rijkswaterstaat Limburg, Provincie Limburg, Projectbureau A2 Maastricht, Kamer van Koophandel Limburg en A2 Bedrijvenplatform is een programma voorbereid. De initiatiefnemers hebben de ambitie om het huidige niveau (2009) van de bereikbaarheid te handhaven. Tot 2025 groeit de automobiliteit echter nog met 1,5 procent per jaar. Willen we op hetzelfde niveau blijven, dan betekent het dat deze groei moet worden opgevangen. Dat gebeurt door in te zetten op twee sporen: infrastructuur en mobiliteitsmanagement. Omdat pas vanaf 2016 de eerste grote infrastructurele maatregelen (A2 Maastricht, eerste maatregelen Maaskruisend Verkeer) zijn afgerond komt het opvangen van de groei de komende jaren ( ) vooral neer op het stimuleren van ander gedrag bij de reiziger. De stuurgroep Mobiliteitsmanagement Maastricht e.o. heeft zich dan ook als doel gesteld om de 10 procent groei aan automobiliteit op te vangen in de periode NIEUW GEZICHT VOOR MAASTRICHT- BEREIKBAAR.NL IN 2010 Maastricht-Bereikbaar.nl is een site waar bezoekers terecht kunnen voor het halen van informatie over de bereikbaarheid van de regio Maastricht. Op dit moment is de site niet meer dan een soort folder op het internet. De komende periode wordt de site dynamischer van opzet en wordt informatie actief aangeboden aan reizigers. Via bijvoorbeeld mail-alerts, sms-alerts, persoonlijke menu s en interactieve plattegronden met de laatste reisinfo. Voor de doorontwikkeling van de site is cofinanciering aangevraagd bij de Landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement. 2

3 WAAROP RICHT MOBILITEITSMANAGEMENT DE PIJLEN? De grootste knelpunten voor de komende jaren liggen bij de groei van het verkeer in de ochtend- en avondspits. Met name de reizigersstromen die door het A2-plangebied gaan en het Maaskruisend verkeer zijn de belangrijkste stromen om aan te pakken. De focus voor het programma ligt op het opvangen van de groei aan automobiliteit van 10 procent in de ochtend- en avondspitsen tussen De opgave richt zich met name op de stromen met het grootste volume en waar de grootste winst te halen is. Voor het woon-werkverkeer zijn de volgende vijf hoofdverkeersstromen en ambities benoemd: 1. Vanuit A2 noord de stad in. Ambitie: 300 tot 350 auto s uit de ochtend- en avondspits in 2016; Overzicht reizigersstromen Maastricht. Woon-werkverkeer ochtendspits 2016, 7-10 u. Reizigersstromen A2 inkomend Maastricht uitgaand A79 inkomend intern niet-maaskruisend 3. Binnen de stad, Maaskruisend van oost naar west intern Maaskruisend oost-west overig inkomend Ambitie: circa 650 auto s uit ochtendspits in 2016 (en intern Maaskruisend west-oost Vanuit A79 noord de stad in. Ambitie: ruim 300 auto s uit ochtend- en avondspits in 2016; dus 650 auto s uit avondspits van west naar oost); 4. Binnen de stad, Maaskruisend van west naar oost. Ambitie: circa 300 auto s uit de ochtendspits in 2016 (en dus 300 auto s uit avondspits van oost naar west); 5. Stad uit richting A2/A79. Ambitie: 600 auto s uit ochtend- en avondspits in doorgaand Naast het opvangen van de groei in de spitsen wordt ook ingezet op maatregelen voor goederenverkeer en maatregelen op topdagen en voor evenementen. Beide verkeersstromen zullen voor een groot deel meeliften op de maatregelen die worden genomen om de groei in ochtend- en avondspits op te vangen. Waarbij met name rond topdagen en evenementen gekozen zal worden voor een meer pro-actieve en preventieve aanpak dan nu het geval is. HOE GAAN WE DAT DOEN? Een goede bereikbaarheid is een verantwoordelijkheid voor alle spelers in het veld, en niet alleen van de verschillende overheden. Ook aanbieders van mobiliteitsdiensten en bedrijfsleven moeten actief meedoen om reizigers slim te laten reizen. Vanaf het allereerste begin is geïnvesteerd in het breed oppakken van mobiliteitsmanagement. Dat heeft geleid tot een twaalftal maatregelen die de komende periode vanuit en door het hele veld worden uitgewerkt en opgepakt. Het is een breed pallet, maar de ervaringen met mobiliteitsmanagement in andere regio s leren dat een combinatie van maatregelen het meest effectief is. 1. Opbouwen abonneebestand: op basis van postcode- en kentekenonderzoek wordt een groot bestand opgebouwd van personen die naar, binnen en uit de regio Maastricht rijden. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in het verplaatsingsgedrag van deze mensen en kan er aanbod op maat worden ontwikkeld en aangeboden. DE REIZIGER CENTRAAL Binnen Mobiliteits Management Maastricht staat de reiziger centraal. Zijn reismotieven zijn leidend voor het aanbod dat we ontwikkelen en de communicatiemiddelen die we inzetten. Het komende jaar wordt dan ook stevig ingezet op het ontwikkelen van een uitgebreid abonneebestand van reizigers, hun reismotieven en hun reisgedrag. Het bestand wordt opgebouwd via kentekenonderzoek, postcodeonderzoek bij werkgevers, informatie van NS en Veolia, en spontane aanmeldingen via de site. Het abonneebestand wordt de basis voor het opbouwen van een lange termijn relatie met de reiziger. Diverse produkten zullen via deze dynamische database worden aangeboden aan de reiziger zoals reisinformatie, mobiliteitspassen, OV-producten en tariefacties etc. 3

4 ternatief is. De gemeente investeert de komende jaren daarbij fors in fietsvoorzieningen. Mobiliteitsmanagement zal bezoekers en forensen aanmoedigen gebruik te maken van deze kwaliteitsverbetering en mensen meer de fiets te laten nemen. Dat gebeurt door bijvoorbeeld fietsen fiscaal aantrekkelijker te maken, het promoten van de OV-fiets en de positie van de fiets op strategische locaties te verbeteren (Park + Ride, Park+ Bike, stations). 2. E-werken: er wordt gestart met een E-werk pilot bij grote contactcenters in Maastricht. De ervaringen uit de proef worden gebruikt om E-werken straks breed te introduceren bij Maastrichtse bedrijven. 3. Doorontwikkeling website Maastricht-Bereikbaar.nl: deze maatregel is sterk gekoppeld aan de opbouw van het abonneebestand (zie maatregel 1). De nieuwe site biedt de mogelijkheid om straks dynamischer en interactiever met de reiziger te communiceren. 4. Arbeidsvoorwaarden: er wordt voor Maastrichtse werkgevers een Maastricht basispakket voor mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaarden ontwikkeld met als doel het vermijden van autogebruik en het stimuleren van flexibel werken en andere reisalternatieven. Met het basispakket zullen vervolgens mobiliteitsscans per individueel bedrijf worden uitgevoerd 5. Station en P+R Beatrixhaven: de komende jaren vinden verschillende ontwikkelingen plaats in de Beatrixhaven. Er komt onder andere een P+R-voorziening, een nieuw treinstation en een nieuwe verbindingsweg. Mobiliteitsmanagement zorgt voor de integrale ontwikkeling van deze projecten en aansluitend voor het optimaal vermarkten van de nieuwe voorzieningen. 6. Meerjaren impuls OV: samen met de NS en Veolia Transport Limburg wordt een integraal pakket aan maatregelen uitgewerkt dat de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in de komende jaren moet verbeteren. Waarbij de behoeften van de reizigers uiteraard leidend zijn. Naast een impuls van het OV zelf zal veel worden geïnvesteerd in het voor- en natransport : P+R, fietsvoorzieningen enzovoorts. 7. Parkeren: de focus komt te liggen op goedkope en goed bereikbare Park + Ride- en Park + Bike- voorzieningen aan de randen van de (binnen)stad. Tariefdifferentie en de doorontwikkeling van het parkeerroute informatiesysteem zijn daarbij van groot belang. Mobiliteitsmanagement bekijkt de mogelijkheden om deze ontwikkelingen, met name op strategische locaties, te versnellen en het gebruik van de voorzieningen te stimuleren. 8. Stimuleren fietsgebruik: veel verkeersbewegingen binnen de stad gebeuren nog met de auto. Terwijl de fiets qua kosten en tijd vanwege de compactheid van de stad een aantrekkelijk al- MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT WERKT NAUW SAMEN MET DE LANDELIJKE TASKFORCE MOBILITEITSMANAGEMENT (TFMM). De Taskforce stimuleert en helpt regionale initiatieven bij de invoering van maatregelen op het gebied van modern mobiliteitsmanagement. Samenwerken met de taskforce heeft vele voordelen: het brengt de regio Maastricht landelijk in beeld, ze helpen ons bij vragen op het gebied van wet- en regelgeving rond mobiliteitsmanagement, ze organiseren kennisuitwisseling tussen de verschillende regio s en ze ondersteunen het uitvoeren van maatregelen, zowel organisatorisch als financieel. Bij TFMM zijn 3 pilots aangemeld voor cofinanciering: opbouwen van het reizigersbestand Maastricht, doorontwikkelen van de website Maastricht- Bereikbaar.nl en een pilot met E-werken bij een aantal contactcenters in Maastricht. 4

5 NS EN VEOLIA WERKEN SAMEN AAN OV-IMPULS NS en Veolia gaan samen een pakket maatregelen uitwerken voor een OV-impuls in de regio. Gedacht wordt aan: meer en langere treinen tussen Sittard- Maastricht en Heerlen-Maastricht, verbeteren van de aansluitingen op station Randwyck, zorgen voor goed, frequent en direct natransport met bus en/ of trein vanaf bestaande en nieuwe P+R-locaties in de regio, snelle aanleg van de nieuwe P+R in Beatrixhaven en openen van een nieuw station, OV-producten aanbieden en toegankelijk maken met Maastricht-Bereikbaar.nl-mobiliteitspassen in samenspraak met de werkgevers, tariefacties in het OV en het direct informeren van de reizigers over alle maatregelen (marketingstrategie). 9. Goederenvervoer: voor doorgaand goederenvervoer wordt ingestoken op goede, accurate reisinformatie, waaronder informatie over omleidingroutes, via landelijke en Europese informatiediensten. Goederenvervoerders met de bestemming Maastricht worden gewezen op de noodzaak om gezamenlijk maatregelen te treffen. Voorbeeld is het initiatief Binnenstadservice.nl, dat gebundelde leveringen verzorgt aan MKB-bedrijven in het centrum. 10. Topdagen en evenementen: naast het aangepaste verkeersregime op topdagen komt er de komende periode ook meer aandacht voor het verleiden van de bezoeker tot ander reisgedrag. Er worden hierover specifieke afspraken gemaakt met evenementenorganisatoren, ondernemers en vervoerders. Een voorbeeld is de ontwikkeling van combitickets: reis en evenement gekoppeld aanbieden. 11. Mobiliteitspas Maastricht Bereikbaar: uitwerken voorstel voor een Maastricht Bereikbaar-pas die toegang geeft tot verschillende op elkaar aansluitende reismogelijkheden zoals bus, trein, OV-fiets, taxi en Park + Ride. Uitgangspunt is het bieden van structurele reiskortingen in combinatie met gebruikersgemak (registratie/reservering/betalingsgemak). De pas is geschikt voor forens en bezoeker. 12. Reisinformatie reizigers: goede reisinformatie is van essentieel belang om het gedrag van reizigers te veranderen. In combinatie met het opbouwen van het abonneebestand (zie maatregel 1) wordt straks persoonlijke reisinformatie aangeboden aan de reizigers. Dat kunnen bestaande producten zijn (bijvoorbeeld auto- en OV-planner van 9292) maar ook nieuwe producten als een sms-service voor de forens. Met de verschillende partners is de afspraak gemaakt dat Maastricht-Bereikbaar.nl het centrale kanaal wordt voor reisinformatie. De komende periode worden de contouren van bovenstaande maatregelen verder uitgewerkt en aangescherpt. Dat gebeurt onder leiding van projectleiders die worden geleverd door de verschillende partijen: overheden, vervoerders en bedrijfsleven. TELEPERFORMANCE EN VODAFONE STARTEN IN NAJAAR 2009 MET PROEF E-WERKEN E-werken (plaats- en tijdonafhankelijk werken) is een zeer interessant alternatief, zeker voor bedrijven buiten de productiesfeer. In dat kader starten de callcentra van Vodafone en Teleperformance dit najaar al met een E-werkproef. De resultaten hiervan moeten inzicht geven in welke mate e-werken in Maastricht kansrijk is. Onder E-werken verstaan we overigens meer dan structureel vanuit thuis werken. Ook spitsmijdend E-werken, incidenteel een dag thuis E-werken of werken vanuit een E-werkkantoor zijn mogelijkheden en leveren een forse bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio Maastricht. 5

6 SAMEN HOUDEN WE MAASTRICHT-BEREIKBAAR.nl WILLEN WE REIZIGERS VERLEIDEN OM STRUCTUREEL SLIMMER TE GAAN WERKEN EN REIZEN DAN KAN DAT ALLEEN DOOR AFSPRAKEN TE MAKEN TUSSEN OVERHE- DEN, WERKGEVERS EN AANBIEDERS VAN MOBILITEITS- DIENSTEN. In de eerste fase van Mobiliteits Management Maastricht is de basis gelegd voor een structurele samenwerking. Op 4 september 2009 hebben meer dan 50 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, aanbieders van mobiliteitsdiensten, reizigersorganisaties en overheden een intentieverklaring ondertekend waarin is afgesproken om samen het programma Mobiliteits Management Maastricht verder uit te werken. aanbieders mobiliteitsdiensten INTENTIEVERKLARING UITVOERINGSPROGRAMMA De contouren voor mobiliteitsmanagement zijn uitgewerkt voor Het komende jaar wordt het programma met de betrokken partijen concreet gemaakt: maatregelen, taakverdeling en financiering. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het programma gezamenlijk wordt voorbereid en uitgevoerd door werkgevers, overheden en aanbieders van mobiliteitsdiensten. In een op 4 september ondertekende intentieverklaring hebben de partijen afspraken gemaakt voor het promoten van het programma en de inzet van menskracht en middelen. Ambitie is om medio 2010 het uitvoeringsprogramma gereed te hebben. De samenwerking wordt dan voor vastgelegd in een regioconvenant mobiliteitsmanagement. afspraken reizigers afspraken PROGRAMMABUREAU Maastricht-Bereikbaar.nl overheden afspraken werkgevers & publiekstrekkers Medio 2010 moet er een concreet uitvoeringsprogramma liggen. De producten kunnen dan worden uitgerold naar de mensen waarvoor we het uiteindelijk doen: de reizigers binnen en naar Maastricht. Zij moeten gebruik gaan maken van het aanbod dat dan is ontwikkeld. Doen ze dit, dan verandert hun reisgedrag en dan zal dat direct merkbaar en voelbaar zijn voor de bereikbaarheid van Maastricht en de regio. Nog voor de grote werkzaamheden aan de A2 Maastricht en voor Maaskruisend Verkeer gaan beginnen. De uitwerking van de maatregelen vindt plaats onder regie van het programmabureau Maastricht-Bereikbaar.nl. Dit programmabureau is een initiatief van gemeente Maastricht, rijkswaterstaat Limburg, provincie Limburg, projectbureau A2 Maastricht, A2 bedrijvenplatform en de Kamer van Koophandel Limburg. Iedereen die is geïnteresseerd in mobiliteitsmanagement en meer wil weten kan hier terecht. Ook de rapportage van fase 1 (contouren programma MMM) kan hier worden opgevraagd. De Special Mobiliteitsmanagement Maastricht Bereikbaar wordt verspreid door gemeente Maastricht in afstemming met projectbureau A2 Maastricht en Mobiliteitsmanagement Maastricht. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 VAN START!

PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 VAN START! SPECIAL Samen houden we Maastricht-Bereikbaar.nl September 2010 PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 VAN START! MAASTRICHT-BEREIKBAAR: ORGANISEREN VAN SLIM

Nadere informatie

PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016

PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 Stuurgroep Maastricht-Bereikbaar, september 2010 Gemeente Provincie Rijkswaterstaat Projectbureau Avenue2 Maastricht

Nadere informatie

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012 Reizigersgedrag Beter Benutten! Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge Paul Veelenturf, programmamanager MB 21 juni 2012 1 Waarover gaat het? Waarom reizigers centraal? Hoe heeft MB dat georganiseerd

Nadere informatie

Bijgevoegd vindt u de eindevaluatie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement Maastricht.

Bijgevoegd vindt u de eindevaluatie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement Maastricht. Ministerie van Infrastructuur & Mileu Taskforce Mobiliteitsmanagement Kenmerk: Van: Programmabureau Maastricht Bereikbaar Telefoon: 043 351 63 59 Betreft: Eindevaluatie Taskforce Mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT. Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997

INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT. Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997 INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997 1 INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Raadscommissie SMM 18 juni 2012

Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Opbouw presentatie: 1. Tram Vlaanderen Maastricht in het kort 2. Nederlandse overwegingen 3. Waar staan we nu? 4. TVM onder de loep? 5. Rondje langs het tramtracé 6. Uw

Nadere informatie

Maastricht Bereikbaar. Ervaringen met Slim Werken Slim Reizen

Maastricht Bereikbaar. Ervaringen met Slim Werken Slim Reizen Maastricht Bereikbaar Ervaringen met Slim Werken Slim Reizen Mei 2013 Maastricht Bereikbaar Ervaringen met Slim Werken Slim Reizen Mei 2013 A1 Maastricht Bereikbaar Colofon Uitgave Kennisplatform Verkeer

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

Achmea Jan van de Ven. Waar staan we: Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats

Achmea Jan van de Ven. Waar staan we: Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats Achmea Jan van de Ven Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats Eigen pendel voor medewerkers van station naar Achmea Nu onderzoek naar verder

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

ToeKan A2-Maasbrug. Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen

ToeKan A2-Maasbrug. Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen ToeKan A2-Maasbrug Second opinion mobiliteitsbeperkende maatregelen De second opinion Toekan A2-Maasbrug is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Noord- Brabant Met medewerking van: Harrie

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Renovatie Velsertunnel

Renovatie Velsertunnel Renovatie Velsertunnel Vervolgbijeenkomst 23 september 2013 Rijkswaterstaat 1 Renovatie Velsertunnel Agenda Onderdeel Presentatie Inleiding 1. Stand van zaken project Natasja Fokke 2. Scope en referentiefasering

Nadere informatie

Met Mobility Mixx in de driver s seat

Met Mobility Mixx in de driver s seat Met Mobility Mixx in de driver s seat De beste zakelijke mobiliteit voor u en uw werknemers mobilitymixx.nl Kies voor totale ontzorging met zakelijke mobiliteit op maat. Mobiliteit raakt de kern van uw

Nadere informatie

Tweede fase RegioTram

Tweede fase RegioTram Tweede fase RegioTram Doorrijden de regio in Regiobijeenkomst Raden en Staten Kees Anker RGA 1 Netwerkanalyse 2006 Goede bereikbaarheid noodzakelijk voor economische ontwikkeling stad en regio. Dagelijkse

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Vervoerskundig effect tijdelijk eindpunt centrum Maastricht

Vervoerskundig effect tijdelijk eindpunt centrum Maastricht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Bijlage 1, versie april 2016 FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Nadere informatie en beoordelingscriteria Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

MAASTRICHT BEREIKBAAR

MAASTRICHT BEREIKBAAR MAASTRICHT BEREIKBAAR EDITIE 1 / 3 APRIL 2009 IN DEZE NIEUWSBRIEF STADSBREDE MAAT- REGELEN VOOR BEREIKBAARHEID MOBILITEITSMANAGEMENT MAASTRICHT IN START- BLOKKEN VOORBEREIDINGEN PROJECT A2 MAASTRICHT COMMUNICATIEKANALEN,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD

HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 26: BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN NETWERKSTAD Artikel 26:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. Aanvraagformulier

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken Het slimme mobiliteitsconcept Anders reizen, beter werken Eén integrale oplossing Heeft uw bedrijf een overvolle parkeerplaats? Verwerkt u nog jaarlijks honderden declaraties voor het gebruik van de trein

Nadere informatie

Convenant. Betreffende beter benutten onderwijs en openbaar vervoer regio Utrecht

Convenant. Betreffende beter benutten onderwijs en openbaar vervoer regio Utrecht Convenant Betreffende beter benutten onderwijs en openbaar vervoer regio Utrecht Convenant beter benutten onderwijs en openbaar vervoer regio Utrecht, versie definitief, d.d. 09-02-2016 Ondergetekenden,

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Gebiedsprofiel contractgebied: 6. Maastunnel

Gebiedsprofiel contractgebied: 6. Maastunnel Gebiedsprofiel contractgebied: 6. Maastunnel 2 Woord vooraf Graag verwijzen wij u voor algemene informatie m.b.t. voorstel rollen, taken, verantwoordelijkheden van De Verkeersonderneming bij het faciliteren,

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit

Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden. Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Slimme Mobiliteit de toekomst begint in het heden Prof. Henk Meurs Radboud Universiteit Doel en opzet Trends in mobiliteit Toekomst is nu al zichtbaar Gevolgen voor opgaven Bijdrage van Slimme Mobiliteit

Nadere informatie

SAMEN HOUDEN WE MAASTRICHT BEREIKBAAR.NL

SAMEN HOUDEN WE MAASTRICHT BEREIKBAAR.NL SAMEN HOUDEN WE MAASTRICHT BEREIKBAAR.NL REGIOCONVENANT MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 6 SEPTEMBER 2010 1. AMBITIES MAASTRICHT-BEREIKBAAR De ondertekenaars van dit regioconvenant Maastricht-Bereikbaar

Nadere informatie

Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden

Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Bijlage bij Handboek Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden 21 april 2007 Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Bijlage bij handboek

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s halfjaarlijks

Nadere informatie

Slim reizen in het buitenland: is het gras bij de buren groener?

Slim reizen in het buitenland: is het gras bij de buren groener? Slim reizen in het buitenland: is het gras bij de buren groener? Friso Metz KpVV Ook in het buitenland is mobiliteitsmanagement in opkomst. Wij kunnen veel leren van de landen om ons heen. Het KpVV heeft

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE SAMENWERKING IN DE UITVOERING VAN HET PROJECT SPITSMIJDEN OV IN DE TREIN

INTENTIEVERKLARING INZAKE SAMENWERKING IN DE UITVOERING VAN HET PROJECT SPITSMIJDEN OV IN DE TREIN DE ONDERGETEKENDEN: INTENTIEVERKLARING INZAKE SAMENWERKING IN DE UITVOERING VAN HET PROJECT SPITSMIJDEN OV IN DE TREIN 1. de Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuurorgaan, in deze

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer StadsOntwikkeling Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer Raadsinformatieavond 4 januari 2011 6-1-2011 1 Schoon vervoer en goederenvervoer in Collegeprogramma 2010 2014 OV én fiets Zo schoon

Nadere informatie

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW Flexibel reizen en werken Flexibel werken en reizen als middel voor betere bereikbaarheid Bewust reizen en plaats- en tijdonafhankelijk werken kunnen op korte termijn

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit. A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid

Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit. A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit A-avond 23 mei 2017 Erik staps (verkeersplanoloog) Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid Klimaatplan Emissievrije mobiliteit 2020: Omslagpunt elektrisch rijden?

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Het Paleiskwartier, een Top Locatie

Het Paleiskwartier, een Top Locatie Het Paleiskwartier, een Top Locatie De community Paleiskwartier is onder regie van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) nu twee jaar actief om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Een mooie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 De gemeente als speler in de keten Robin Kleine (Mobycon) Hélène van Heijningen (Mobycon) Samenvatting Ketenmobiliteit levert een bijdrage aan onder andere bereikbaarheid

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

VEEL VAN GELEERD Eindverslag Creatieve FileRondetafels

VEEL VAN GELEERD Eindverslag Creatieve FileRondetafels VEEL VAN GELEERD Eindverslag Creatieve FileRondetafels Opdrachtgever: Programmabureau Maastricht-Bereikbaar In de kern: In het voorjaar van 2010 zijn in Maastricht drie bijzondere Creatieve FileRondetafels

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 1 VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 FOTOGRAFIE Aron Nijs Fotografie, Frans Senden EINDREDACTIE Meyke Houben, Milou van Merwijk

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 Veolia Transport Reizigerspanel Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 In 2011 heeft Veolia Transport Limburg een aantal klanttevredenheidsonderzoeken en discussieavonden georganiseerd. Bij deze

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft

Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft Uitvraag alternatieven voor de file omgeving Beatrixlaan Rijswijk Delft Inleiding De route van Rijswijk naar Delft en vice versa via het onderliggende wegennet heeft een hoge intensiteit. Onlangs is de

Nadere informatie

GoOV helpt verstandelijk gehandicapten bij reizen met OV: zelfstandig, veilig, geen taxi-gedoe meer & 25% minder zorgkosten - www.go-ov.

GoOV helpt verstandelijk gehandicapten bij reizen met OV: zelfstandig, veilig, geen taxi-gedoe meer & 25% minder zorgkosten - www.go-ov. www.go-ov.nl info@go-ov.nl GoOV helpt verstandelijk gehandicapten bij reizen met OV: zelfstandig, veilig, geen taxi-gedoe meer & 25% minder zorgkosten - www.go-ov.nl ZELFREDZAAM & EIGEN REGIE > 150.000

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar September 2013 www.radiuz.nl Radiuz Total Mobility Full service mobiliteitsplatform met direct inzicht in complete mobiliteit per medewerker Op-maat-aansluiting bij

Nadere informatie

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP HET NIEUWE WERKEN......NIEUWE MOBILITEIT? I N N EDERLAND IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP KANTOOR EN NATUURLIJK OP

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Toelichting over de presentatie: Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Burgerronde 1 februari 2012, 18.00-19.00 uur Traianuskamer Doel: Toelichting: Informeren Presentatie Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten

Factsheet eerste effecten Beter Benutten Factsheet Beter eerste Benutten effecten regio Beter Maastricht Benutten Factsheet eerste effecten Beter Benutten Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma

Nadere informatie

MOBILITEITSLEASING MAASTRICHT Eindrapport voorbereidingsfase (september 2010-maart 2011)

MOBILITEITSLEASING MAASTRICHT Eindrapport voorbereidingsfase (september 2010-maart 2011) MOBILITEITSLEASING MAASTRICHT Eindrapport voorbereidingsfase (september 2010-maart 2011) MOBILITEITSLEASING MAASTRICHT Eindrapport voorbereidingsfase (september 2010-maart 2011) Slim reizen en slim werken.

Nadere informatie