Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Future4all"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

2 Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord Bestuur en vrijwilligers Draagvlak, voorlichting en communicatie Werkbezoek Toubakolong Vermogensbeheer, controle op uitgaven Inkomsten: fondswerving en fondsen Besteding middelen Jaarrekening Ontwikkelingen Tot slot..12 Bijlage.13 Stichting Future4all Opscheumer AV Ransdaal T E W M IBAN: NL81Rabo KvK

3 1. Voorwoord 2014 Was een dynamisch jaar voor ons dorp Toubakolong en voor ons, Future4all. In het afgelopen jaar zijn veel projecten gerealiseerd of opgestart. Dit is alleen mogelijk dankzij de giften, groot en klein, van al degenen die ons werk in Gambia een warm hart toedragen. Zonder uw financiële hulp kunnen wij niets en wij willen u hiervoor op deze plaats hartelijk danken. We gaan voor beter onderwijs, gezondheidszorg en op termijn naar zelfredzaamheid en we hopen dat u ons hierin blijft steunen. Dit is het inmiddels vierde jaarverslag van de Stichting Future4all. Het bestuur hecht eraan de lezer uitgebreider te informeren en niet te volstaan met een verslag van uitsluitend de activiteiten in 2014 en de financiën, maar ook kennis te laten nemen van de ontstaansgeschiedenis, visie, missie, doelen van de stichting en de situatie in Toubakolong. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de bijlage en onze website: 2. Bestuur en vrijwilligers Het bestuur van Stichting Future4all bestaat uit de volgende personen Ria Kicken-Koper voorzitter Harry Hoogeveen secretaris / penningmeester Rob Gulpen bestuurslid Riet de Wit beschermvrouw (voorheen wethouder gemeente Heerlen) Het bestuur vergadert maandelijks en werkt aan de hand van een actielijst. Besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst. Bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en projecten kan het bestuur terugvallen op vrijwilligers. 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie Op de website van Future4all verschijnt regelmatig nieuws over Future4all en over de voortgang van onze projecten in Toubakolong. In 2014 verschenen drie nieuwsbrieven met allerlei informatie over lopende zaken en op handen zijnde projecten en acties in Toubakolong. Future4all besteedt ook aandacht aan sociale media. Via Facebook, LinkedIn en Twitter attenderen we mensen op de acties en activiteiten. Daarnaast maken we gebruik van flyers en affiches om deelnemers te werven. Om het gastenverblijf in Toubakolong te promoten hebben we contact gezocht met reisorganisatie Travelpoort. Op hun kantoor in Gambia liggen nu onze flyers om vooral vogelkijkers naar Toubakolong te halen. 3

4 4. Werkbezoeken Toubakolong 2014 Op 16 maart 2014 vertrekken de bestuursleden Rob Gulpen en Harry Hoogeveen naar Toubakolong. Doel van het werkbezoek is de controle van lopende projecten en het maken van afspraken over nieuwe projecten. Allereerst een rondgang door het dorp, waarbij een bezoek wordt gebracht aan het gezondheidscentrum (medische post), Arabic school, moskee, oplaadstation voor telefoons, batikplaats en de locatie waar het jeugdhonk moet komen. Er wordt een uitgebreid bezoek gebracht aan de nurseryschool. In het kader van de sponsoractie kinderen worden foto s gemaakt van de schoolgaande kinderen en de independent celebration (Onafhankelijkheidsdag) wordt meegevierd. Voorts worden ook nog het ziekenhuis in Albreda, de verpleegopleiding in Masakonko en de vrouwentuin in Toubakolong bezocht. De vrouwentuin wordt inmiddels helemaal begeleid door onze Spaanse collega-organisatie Somunbloc.com. De afwerking van het gezondheidscentrum en gastenverblijf wordt besproken. Het terrein is ommuurd, ter voorkoming van diefstal en tegen de geiten en koeien. Sinds mei is de oprit naar het terrein verhoogd en verhard. Het is de bedoeling dat het gezondheidscentrum frequent wordt gebruikt en een regionale functie gaat krijgen. Daarvoor is toestemming (aangevraagd) van de landelijke overheid nodig. Nieuwe projecten zoals de overdekte marktplaats, vakschool en visdrogerij worden besproken met het dorpscomité (Haruna Ceesay, Dembo Jatta, Boto Ceesay en Kabiro Sonko) en er wordt ook nog een bezoek gebracht aan het plaatselijk bestuur (VDC). Toestemming wordt gegeven voor de aanschaf van vier laptops en de reparatie van de Mercedes-bus voor taxivervoer, die letterlijk door zijn assen is gezakt. De bus wordt na reparatie verkocht en van de opbrengst en een bijdrage van Future4all kan een nieuwe bus worden gekocht. De kosten van exploitatie en onderhoud van de bus en van de ambulance worden door de bewoners van Toubakolong opgebracht. Van 19 tot 30 november 2014 bezoeken Rens en Naomi van der Hijden Toubakolong. Het werkbezoek moet Future4all een beter inzicht geven in de manier waarop in dit dorp een regionale vakschool voor jonge werklozen (skillcentre) kan worden opgezet. Voor dat doel bezoeken zij het skill- en trainingscentre "The Young Ones" in Farato, daar opgezet door de Nederlandse organisatie Hand-to-Hand, om een idee te krijgen wat de bedoeling is (opleidingssysteem). Er is overleg geweest met de leden van het dorpscomité over plaats en omvang van deze vakschool. Met betrekking tot de visdrogerij is de opzet besproken. 4

5 Door twee jonge mensen, de eerste toeristen die ook gebruik hebben gemaakt van het gastenverblijf, is het leermateriaal in de school geïnventariseerd en opgeruimd. 5. Vermogensbeheer en controle op uitgaven Voor het beheer van het vermogen van de stichting Future4all is het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk. In de maandelijkse bijeenkomsten van de stichting doet de penningmeester verslag van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maand, evenals van de stand van het vermogen. Voor de stichting is een bankrekeningnummer geopend, waarop voldoende saldo wordt aangehouden om lopende structurele kosten te betalen. Niet direct in te zetten middelen worden geparkeerd op een spaarrekening. Voorts is er een aparte rekening voor een sponsoractie voor de schoolgaande kinderen in Toubakolong. Elk jaar binnen één maand na afloop van het boekjaar stelt het bestuur een jaarverslag vast, dat inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven van de stichting en het (batig) saldo. Het bestuur streeft ernaar verworven middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor de verschillende deelprojecten. Controle op de uitvoering van de projecten vereist extra aandacht. Het dorp is vertegenwoordigd door Haruna Ceesay (opleider verplegend personeel), schoolhoofd Dembo Jatta, Boto Ceesay en Kabiro Sonko. Zij vormen tevens de vertegenwoordigers van Future4All dat nauw overleg voert met het plaatselijk bestuur (VDC), de mensen van Toubakolong en dan vooral met ouders van kinderen die tot de doelgroep behoren. Het dorpscomité is dan ook actief bezig met de mobilisatie en sensibilisatie van de gemeenschap. Er is geregeld contact (telefonisch, per , sms en Facebook) met onze vertegenwoordigers aldaar. Tijdens het werkbezoeken worden afspraken gemaakt (o.a. begrotingen overleggen) over de uit te voeren projecten en is een digitale camera beschikbaar gesteld om het stichtingsbestuur frequent in beeld per mail en Facebook te informeren over de voortgang van opgestarte projecten. Naast het eigen Nederlandse rekeningnummer is door Future4all in Gambia een bankrekening geopend. Gelden op deze rekening worden alleen opgenomen na accordering door het bestuur en voor het bedrag waarvoor het is aanbesteed. Twee door de stichting aangewezen vertegenwoordigers kunnen op verzoek van de stichting alleen samen geld ophalen om bijvoorbeeld materialen te kopen. Via internet kan de stichting de mutaties op deze rekening volgen. Bestuursleden bezoeken jaarlijks het dorp om de voortgang te kunnen volgen. Stichting Future4all draagt zo zorg voor een verantwoorde besteding van gelden. 5

6 6. Inkomsten: fondswerving en sponsoring Het werven van fondsen door Future4all gebeurt langs een drietal kanalen. 6.1 Giften (privé / instellingen) donaties en schenkingen Het betreft enerzijds giften van privépersonen, variërend van een tot drieduizend euro en anderzijds donaties, subsidies of schenkingen van uiteenlopende instellingen. 6.2 Specifieke acties Sponsor een kind In april 2012 is de actie Sponsor een kind gestart, bedoeld voor de sponsoring van kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar die gebruik maken van de nurseryschool in Toubakolong. Uit deze sponsorgelden kunnen de kosten worden betaald van deze school (lesgeld, salaris, scholingskosten van het onderwijzend personeel en onderhoud van het gebouw) uitgedrukt in een bedrag van 5 euro per maand per kind. Sponsoren kunnen zich aanmelden om deze structurele kosten, gekoppeld aan een bepaald kind te betalen. Omdat kinderen met 8 jaar de nurseryschool verlaten, heeft de sponsor van de schoolverlater de keuze uit sponsoring van een nieuw kind op naam of stoppen met op naam sponsoring. Bij elk werkbezoek worden foto s gemaakt van de kinderen die dan op de nurseryschool zitten. Deze verschijnen daarna op de website: In oktober van dit jaar hebben alle sponsoren een bedankbrief ontvangen. Benefietdiners en winterwandeling Op 24 mei 2014 organiseert de stichting een benefietmaaltijd voor Toubakolong in het Scoutinggebouw in het centrum van Heerlen (netto opbrengst 722,67) en op 12 oktober 2014 in de hoeve Corisberg, een monumentale carréboerderij in het dal van de Caumerbeek (netto-opbrengst 473,69). Gerechten met kip, vis, garnalen, stoofvlees, rijst, aardappels, pindasaus, pepers en tomaten zijn er door de Gambiaanse kookploeg (Njundu Sonko, Abba Jallow en Kaddy Jattou) met liefde bereid en aan het ruime publiek uitgeserveerd. Op 7 december 2014 zijn vanuit station Brasserie Miljoenenlijn Simpelveld wandelingen met uiteenlopende afstanden georganiseerd. Na afloop was er koffie, erwtensoep en pannenkoeken. (nettoopbrengst 315,00). Totale netto-opbrengst benefitdiners en wandeling 1.451,36. Alle sponsorbijeenkomsten konden alleen slagen dankzij de onbaatzuchtige inzet van een aantal trouwe vrijwilligers. 6

7 6.3 BIS fondswerving In november 2013 is een nieuwe overeenkomst getekend met het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) om sponsors te werven voor drie projecten gericht op de zelfredzaamheid van Toubakolong. De projecten zijn alle gericht op het versterken van de economische zelfstandigheid van het dorp en haar bewoners. Het dorp is nu nog uitgesloten van economische ontwikkeling. De bevolking leeft van visserij en de productie van gierst, pinda's en rijst. De regentijd is echter slechts eenmaal per jaar en duurt twee maanden. Dit is vaak niet voldoende voor goede oogsten. Visserij levert echter wel voldoende op. Daarnaast is er in en rondom Toubakolong geen ontwikkeling van vakkrachten. Jongeren houden zich dus enkel bezig met visserij of landbouw in en rondom het dorp. Deze situatie levert een aantal aanknopingspunten op voor verdere economische ontwikkeling en zelfredzaamheid. Het dorpscomité heeft drie projecten ontwikkeld die de economie van Toubakolong moeten stimuleren: een overdekte markplaats (de ruwbouw is klaar) een regionale vakschool (skill-centre) en een visdrogerij (zie 7.3). 7. Besteding middelen 7.1 Structurele inzet van middelen Door de Stichting is een aantal verplichtingen aangegaan, zoals onder andere voor onderhoud van de school, medische post, gastenverblijf en watervoorziening, aggregaat en speeltoestellen en salaris / opleiding. Dembo Jetta voor zijn onderwijsdiploma, Kabiro Sonko en Haruna Ceesay volgen nog een (vervolg)opleiding. Per kwartaal wordt bekeken of een kleine vergoeding betaald wordt aan de vertegenwoordigers aldaar voor hun inzet en onkosten. Voor het vorenstaande zijn vooral de giften van privépersonen ingezet alsook donaties van een aantal organisaties. Het is de bedoeling dat in het kader van de zelfredzaamheid de bewoners voornoemde zaken op termijn zelf gaan bekostigen. 7.2 Inzet middelen van specifieke acties De verworven middelen voor de actie Sponsor een kind, genoemd onder hoofdstuk 6.2, worden ingezet voor het doel waarvoor de actie wordt gevoerd. Voor zover ontoereikend zullen eigen inkomsten van de stichting worden ingezet. 7.3 Inzet middelen voor projecten Gezondheidscentrum (medische post) In 2014 is er toestemming verleend voor een extra toiletgroep ( 1.000), oprit naar gezondheidscentrum ( 800,--) en is de omheining (muur) voorzien van traliewerk ( 500). Zoals hiervoor reeds aangegeven is het de bedoeling dat het gezondheidscentrum een regionale functie gaat vervullen. Daar is met de bouw (grootte) rekening mee gehouden. In afwachting van (gevraagde) toestemming van de landelijke overheid, is pas op de plaats gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen en een verblijf voor de nurse en opslagruimte. Om een en ander te bespoedigen is, samen met de stichting Hand to Hand, een gesprek gearrangeerd in Vinkel in Nederland met minister Omar Sey van Volks- 7

8 gezondheid. In verband met de ebola-preventie in Gambia is dit gesprek helaas niet doorgegaan. Het plan is nu om hem te spreken tijdens ons volgend werkbezoek in februari Vorenstaande heeft tot consequentie dat de medische post, bestaande uit twee behandelkamers, een spreekkamer, een wachtruimte en een ruimte die kan worden gebruikt voor overnachting (bijvoorbeeld van hoogzwangere vrouwen die niet thuis kunnen blijven), thans onvoldoende gebruikt wordt. In overleg met het dorpscomité wordt gezocht naar een tijdelijke alternatieve oplossing om de bezetting van het gebouw te optimaliseren. Gastenverblijf Het gastenverblijf, twee kleine studio s voor elk twee personen, op het terrein van het gezondheidscentrum in Toubakolong is gereed en wordt gepromoot. De prijzen zijn typisch lokaal laag, de eerste gasten hebben geboekt. Kippenfarm In 2013 vonden de plannen voor de kippenfarm geen doorgang omdat de ontwikkelaar van de prefab farm niet tijdig kon leveren en er geen geschikte aspirant-boeren waren. In de loop van 2014 melden zich vijf bewoners van Toubakolong en een enthousiast echtpaar uit Brabant nam het initiatief om gelden voor de koop en bouw van de farm bij elkaar te sprokkelen. Aan die farm in Toubakolong (kosten euro) wordt nu de laatste hand gelegd. De kippenboeren zijn inmiddels opgeleid. Met de bouw van de farm is Toubakolong voor zijn kippenvlees (meest gegeten vlees) niet langer afhankelijk van de regio, of zelfs van Europa, veel kip wordt nu nog van daar ingevoerd. Daar komt nu, dankzij het Brabantse initiatief, een einde aan en levert de farm een vaste bron van inkomsten op voor een aantal bewoners. Overdekte marktplaats Door een overdekte dorpsmarkt te bouwen, kunnen alle inwoners van Toubakolong hun waar verkopen op een centrale en goed toegeruste plaats. Vrouwen kunnen zelfgemaakte zeep en batiks (doeken) verkopen. Vissers kunnen hun vis en garnalen en de vrouwen uit de vrouwentuin zullen er hun groenten verkopen. De lokaal geproduceerde kip zal er worden verkocht. Ook dit zal een uitstraling hebben naar de regio. Inwoners vanuit andere dorpen kunnen op deze markt producten kopen en verkopen. 8

9 Met de realisatie van de overdekte marktplaats, met zonnepanelen voor koeling en verlichting, is inmiddels gestart. De bouw verloopt voorspoedig en zal begin 2015 worden opgeleverd. Dit alles mede dankzij de steun van Wilde Ganzen en andere fondsen. De totale projectkosten bedragen ,90, Wilde Ganzen nam daarvan 5.726,71 voor zijn rekening en het restant ,19 wordt betaald uit andere fondsen, zoals de Stichting De Westberg en het Prioriteitenfonds Dominicanen. Donaties van andere fondsen voor dit doel, die de bouw- en inrichtingskosten voor de overdekte marktplaats overstijgen, zijn benut voor inmiddels gerealiseerde projecten c.q. gereserveerd voor nog te realiseren projecten (zie hierna: regionale vakschool en visdrogerij). Regionale vakschool (skill-centre) Voorbeeld van skillcentre in hoofdstad Banjul Meer dan 800 jongeren in Toubakolong hebben geen functionele invulling van hun arbeidstijd. Er is een beperkt aantal vissers nodig, en buiten de zaai- en oogsttijd is er ook op het land weinig te doen. Om het inkomen per gezin te verhogen, is het belangrijk dat jongeren een vak leren, waarmee ze buiten Toubakolong een baan kunnen vinden. Daarvoor wil het dorp een vakschool opzetten. Er is in het verleden al 300 euro door een fonds beschikbaar gesteld om op kleine schaal proefondervindelijk te starten. Voor een adequate uitvoering van dit project is een gebouw noodzakelijk. In 2014 is bij BIS een begroting ingediend voor fondswerving en heeft overleg plaats gevonden omtrent de haalbaarheid van dit project met Wilde Ganzen. Tevens heeft overleg plaatsgevonden met de stichting Hand to Hand, die een dergelijk project, na veel vallen en opstaan, hebben gerealiseerd. Conclusie: niet te groots, maar modulair opzetten. Daarnaast moet nog een verdiepingsslag plaats vinden (locatie, bouwtekening, investeringsbegroting, exploitatiekosten, onderwijzend personeel, aanwas scholieren, benodigd gereedschap, etc.). Dat betekent dat de stichting in overleg met het dorpscomité in eerste instantie zal focussen op een timmer- en laswerkplaats. Daarmee komt de zeepfabricage, batik, kleermakerij, fietsherstel, kappersopleiding op het tweede plan te staan. Met het dorpscomité zal intensief overleg plaats vinden om de vereiste informatie op tafel te krijgen, zodat bij BIS voor de fondswerving en Wilde Ganzen voor subsidie een bijgesteld projectplan kan worden ingediend. Inmiddels heeft ook overleg met Gered Gereedschap in Heerlen plaats gevonden. Het uiteindelijk doel is dat de vakschool selfsupporting wordt en uit de opbrengst de onkosten, materialen en leraren kan bekostigen. Wellicht dat in de toekomst ook andere projecten van de opbrengst ervan kan worden onderhouden. 9

10 Visdrogerij Zonnig alternatief voor milieubelastende houtstook De visserijsector van Toubakolong doet het goed. De vangsten zijn ruim voldoende. Er is een groep van 54 vissers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de visvangst en verkoop aan alle gezinnen in het dorp. Vis is echter kort houdbaar en moet binnen een of twee dagen geconsumeerd worden. Daardoor is het onmogelijk om vis op voorraad te hebben en is er op dagen van slechte vangst geen vis. Ook is het onmogelijk om handel te drijven buiten Toubakolong. Een oplossing is de aanleg van een visrokerij. Door de vis te roken kan deze langer bewaard worden, is er vis op voorraad als de vangst slecht is en kan de vangst ook verkocht worden. Ook is het belangrijk om de vissers te ondersteunen met de aanschaf van een buitenboordmotor, enkele kano's om hun visgebied uit te breiden en een voorraad nieuwe vismaterialen, zoals netten. Evenals bij de vakschool is in 2014 bij BIS een begroting ingediend voor fondswerving en heeft overleg plaats gevonden omtrent de haalbaarheid van dit project met Wilde Ganzen. De plannen moeten nu verder worden uitgewerkt en het overleg met het dorpscomité in februari 2015 moet een verantwoord projectplan opleveren dat bij BIS en Wilde Ganzen kan worden ingediend. Complicerende factor is dat nog niet kan worden beschikt over een milieubesparende rookmethode. In vergelijkbare projecten wordt ongebreideld en vaak illegaal hout gekapt. Jeugdhonk Een aantal jongeren in Toubakolong zijn op eigen initiatief gestart met de bouw van een jeugdhonk. Twee Groningers ondersteunen dit initiatief met sponsorgeld dat geworven wordt met benefitmaaltijden en een Kerstmarkt. 7.4 Overige ondersteuning Voor het overige is nog op een aantal fronten het dorp ondersteund: een bijdrage aan independent celebration ( 300), aanschaf van vier laptops ( 1.500), inclusief software en antivirusprogramma s ( 116), bijdrage voor een nieuwe bus ( 2.000), reparatie van handpompen ( 400) en een bijdrage voor het jeugdhonk ( 500). Per kwartaal ontvangen drie leden van het dorpscomité een bescheiden onkostenvergoeding van 15 per maand en regelmatig worden hulpgoederen (kleding, schoeisel, leermateriaal, drie aggregaten voor stroomvoorziening, medische apparatuur,e.d.) naar Toubakolong verscheept. 10

11 8. Jaarrekening 8.1 Resultatenrekening In de navolgende tabel zijn de inkomsten en uitgaven weergegeven alsook de financiële situatie van de stichting per Daaronder volgt een korte toelichting per post. Inkomsten Uitgaven Nr Omschrijving Omschrijving 1 Giften (privé/instellingen) donaties, schenkingen * ,90 2 Kosten KvK en bankkosten 156,99 3 Transport hulpgoederen, werkbezoeken 2.968,25 4 Projecten Gambia, incl. loon en studiekosten ,16 5 Activiteitenkosten (benefitdiners) 978,32 Drukkosten, kosten fondswerving 6 reiskosten Nederland, webhosting, 1.285,91 etc. Totaal , ,63 * Dit is exclusief de bijdrage van Wilde Ganzen ad 5.726,71 die rechtstreeks naar de rekening in Gambia is overgemaakt 8.2 Toelichting op de resultatenrekening 1. Giften (privé/instellingen), donaties, schenkingen Het betreft enerzijds giften van privépersonen, variërend van 10,-- tot 3.000,-- en anderzijds donaties, subsidies of schenkingen van diverse instellingen en organisaties. 2. Kosten Kamer van Koophandel en bankkosten Dit betreft de bankkosten. De bankkosten hebben voornamelijk betrekking op de kosten van overboeking van gelden van de betaalrekening van Future4all naar de bankrekening in Gambia voor het uitvoeren van projecten, e.d. 3. Transport hulpgoederen en werkbezoek In 2014 heeft een aantal transporten van hulpgoederen (zoals kleding, schoeisel, onderwijsmateriaal, medische apparatuur, aggregaten, e.d.) naar Gambia plaatsgevonden. De kosten van transport hulpgoederen betreft benzinekosten en kosten van verschepen. Daarnaast zijn in dit bedrag opgenomen de kosten voor de werkbezoeken in maart en november

12 4. Projecten Gambia, e.d. Het bestuur keurt op basis van begroting en in overleg met het dorpscomité projecten (zie hoofdstuk 7.3) goed, stort geld op de rekening in Gambia, het dorpscomité voert uit, legt verantwoording af en het bestuur controleert (zie hoofdstuk 4 en 5). 5. Activiteiten kosten Kosten gemaakt voornamelijk voor het organiseren van de benefietdiners (promoten, artikelen voor bereiden maaltijden, drank, etc.). 6. Drukkosten, etc. Betreffend bedrag van 1.285,91 wordt uitgegeven voor o.a. drukwerk, bureau- en reiskosten, webruimtehosting, fondswerving, etc.. De overheadkosten van Future4all in 2014 bedragen 5% (giften e.d. (post 1 van de resultatenrekening) uitgedrukt in een % van de drukkosten, e.d. (post 6 van de resultatenrekening)). 8.3 Balans Boekhoudkundige aansluiting met Saldo Rabo verenigingspakket ,91 Saldo Rabo bedrijfsspaarrekening ,36 Inkomsten ,90 Uitgaven ,63 Totaal , ,63 Saldo ,54 Op 31 december 2014 had de stichting een eigen vermogen van: Activa Passiva Omschrijving Omschrijving Rabo verenigingspakket ,18 Eigen vermogen ,37 Rabo bedrijfsspaarrekening ,36 Subtotaal ,54 Rabo sponsoren kinderen ,83 Totaal , ,37 Voor het overige heeft de stichting noch bezittingen, noch vorderingen noch schulden. 12

13 9. Ontwikkelingen De hulp aan de bewoners van Toubakolong is gebaseerd op drie peilers: onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid. De inzet van projecten wordt ook in die volgorde zoveel als mogelijk gepraktiseerd. 9.1 Onderwijs De nurseryschool is een kleine school, met lage maandelijkse exploitatiekosten. Op termijn zullen de ouders een ouderbijdrage moeten gaan betalen per ingeschreven kind. De stichting zal het komende werkbezoek in februari 2015 met het dorpscomité afspraken maken over een gefaseerde afbouw van de huidige financiële steun en nogmaals aan de orde stellen hoe men de zelfredzaamheid van de school gestalte denkt te geven. Uitgangspunt is dat de stichting haar bekostiging in exploitatie- en personele lasten van de school in drie jaar geleidelijk afbouwt. Daarnaast is het de bedoeling dat in 2015 gestart wordt met een project methodische scholing. Met de voorbereiding van dit onderwijsproject voor Toubakolong en omliggende dorpen is inmiddels begonnen. In de kern gaat het om methodische scholing van het onderwijzend personeel mede in de vorm van workshops. Dit project wordt naar verwachting in oktober 2015 gerealiseerd door docenten uit Brabant, Limburg en Groningen. 9.2 Gezondheid Zolang het gezondheidscentrum geen regionale status heeft worden verdere optimalisatieplannen even in de ijskast gezet, alsook zal tijdens het werkbezoek in februari 2015 in overleg met het dorpscomité bezien worden hoe nu aan tijdelijk niet-gebruikte ruimten een functie kan worden gegeven. 9.3 Zelfredzaamheid Bij het bezoek in februari 2015 zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van de vakschool en de visdrogerij (completeren informatie ter indiening BIS en Wilde Ganzen) 9.4 Samenwerking De contacten met een Spaanse collega-organisatie Somunbloc.com (ontwikkelt en beheert momenteel vrouwentuin in Toubakolong) zullen verstevigd worden. Samen met ons deelt deze organisatie de gedachte om Toubakolong op termijn onafhankelijk te maken van onze stichting en andere NGO s. Bovendien kunnen we van elkaars kennis en netwerken nu goed gebruik maken. De planning is dat wij deze organisatie in februari 2015 ontmoeten en daar afspraken mee maken. 9.5 De stichting In 2015 zullen door de stichting nieuwe acties worden opgezet om gelden binnen te krijgen, zoals een spinningmarathon in het voorjaar en een of enkele sponsordiners. Voor de voorbereiding daarvan wordt gezocht naar uitbreiding van het bestuur. De website wordt steeds geactualiseerd en er verschijnen periodiek nieuwsbrieven. Ook zal het gastenverblijf blijvend worden gepromoot via website, folders en de excursieklapper, zodat daar ook inkomsten gegenereerd kunnen worden. Het organiseren van een festival in 2016 onder de naam 150 jaar na de slag bij Toubakolong eventueel gecombineerd met de opening van een klein museum, ligt al in de planning. Toezending van hulpgoederen blijft noodzakelijk. 13

14 10. Tot slot Sponsoren opteren voor koppeling aan een concreet project. Dat betekent dat een aantal projecten nog niet helemaal is afgedekt. Het bestuur van de stichting zal zo veel als mogelijk en financieel verantwoord is voor totale afdekking van projecten zorg dragen (uit eigen inkomsten). Dat betekent wel dat enerzijds prioriteiten moeten worden gesteld en anderzijds projecten even in de wacht staan omdat nog geen volledige afdekking mogelijk is. Door de bank genomen zullen alle projecten waarvoor sponsoren middelen beschikbaar hebben gesteld in 2014 worden uitgevoerd. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat tempo van voorbereiding en uitvoering van projecten in Gambia een mede bepalende factor is. Voerendaal, februari 2015, Het bestuur van Future4all 14

15 Bijlage Plaatselijke situatie Gambia, officieel de Republiek Gambia, is een land in Afrika, dat grenst aan Senegal en de Atlantische Oceaan. Het land bestaat uit een tamelijk smalle strook langs de rivier de Gambia. Gambia is 250 kilometer lang en slechts enige tientallen kilometers breed. Toubakolong, of Yarida, zoals de oude naam van het dorp is, gelegen op de noordelijke oever van de rivier de Gambia met een bevolking van ongeveer vier duizend inwoners, heeft te lijden van een achteruit hollende regionale economie. Het dorp heeft extra te lijden van de economische crisis, want in het dorp en de directe omgeving wordt weinig verbouwd dat voor de lokale bevolking kan dienen als bron van inkomsten. Dat wordt de laatste jaren nog eens verergerd door elkaar opvolgende slechte zomers. Wat het land levert, vooral pinda s, gierst en rijst, is niet voldoende om de eigen bevolking te voeden. Van de visvangst aan zee of uit de rivier blijft voor eigen gebruik weinig over, maar er wordt ook weinig aan verdiend. Bijna iedere bewoner van Toubakolong is daarom slecht gevoed, de armoede is er groot. Toubakolong Gambia kent maar twee grote doorgaande, geasfalteerde wegen, een op Noord- en een op de Zuidoever. Daarbuiten zijn dorpen alleen via zandpaden te bereiken. Bewoners van Toubakolong zijn aangewezen op Esau dat 24 kilometer verderop ligt. Het dorp kent, buiten een gebrekkige nursery school (kleuteronderwijs) geen eigen school, kinderen zijn aangewezen op een school zestien kilometer verderop. Er is geen elektriciteit en het enige water komt van een put die in 2007 is geslagen. 15

16 Het dorp voelt zich verlaten door de overheid, vergeten en achtergesteld. Maar legt zich daar niet bij neer. In het afgelopen jaar zijn door het lokale comité en Future4all plannen ontwikkeld voor gemeenschapsprogramma s. Deze worden nu, stap voor stap en met geld van Future4all uitgevoerd. Ontstaan Future4all Min of meer toevallig kwam voorzitter Ria Kicken in 2009 tijdens haar vakantie in contact met bewoners van Toubakolong. Ondanks het sterke gevoel onder de dorpsbewoners dat ze in dit noordwestelijke deel van Gambia worden achtergesteld bij de steden langs de rivier, heeft een aantal dorpsbewoners plannen gemaakt om enkele elementaire voorzieningen in Toubakolong te realiseren. Zo bouwden zij in het verleden een primitief schooltje met drie leslokalen. Onze eerste actie was de opstart van een hulpprogramma met toezending van hulpgoederen en onderwijsmateriaal. Al gauw bleek het nodig om meer structureel hulp te gaan bieden, die gebaseerd was op de eigen prioriteiten van de bewoners van Toubakolong. Hun eigen plannen vormden voor Future4all de voedingsbodem voor haar eigen beleidsplan en het daaruit afgeleide eerste projectplan. De ondersteuning vanuit Nederland kon niet door een persoon worden behartigd, reden om op 3 december 2010 de stichting Future4all op te richten. Voordat het zover was moesten tal van voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Bestuursleden werden geworven, een oprichtingsbijeenkomst werd gehouden en de oprichtingsakte passeerde bij de notaris. De stichting kreeg een inschrijving bij Kamer van Koophandel en bij de bank werd een rekening geopend. De belastingen verleenden de stichting een fiscaal nummer en de ANBI-status, nodig om fiscaal-vrij donaties te verlenen. Voor de continuïteit van de stichting werd een aftredingsrooster en een actie- en besluitenlijst opgesteld. Het bestuur stelde in januari 2011 het beleidsplan vast voor de komende jaren, dat richtinggevend werd voor de acties in Toubakolong voor de komende tijd, in de tussentijd werd de band met het lokale comité in Toubakolong aangehaald. Bij COS Limburg en Movisie is deelgenomen aan een training voor beginnende organisaties. Het logo en de website werd in maart 2011 gelanceerd. De zending van hulpgoederen en onderwijsmaterialen ging in de tussentijd gestaag door. De kosten die in die periode zijn gemaakt werden gedekt door bestuursleden zelf en uit donaties van kleinere sponsoren. 16

17 Doelstelling, visie en missie Doelstelling De statutaire doelstelling van Stichting Future4all luidt als volgt: het bestrijden van armoede, het verbeteren van de leefomstandigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van leefgemeenschappen in ontwikkelingslanden, alsook het creëren van draagvlak en solidariteit onder de Nederlandse bevolking, evenals het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het verleggen van de aandacht van Future4all naar andere ontwikkelingsgebieden behoort tot de mogelijkheden, gelet op de brede doelstelling. Werkwijze en middelen Future4all tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het werven van fondsen/sponsoring en subsidiegelden om samen met de plaatselijke bevolking projecten te ontwikkelen onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, watervoorziening, sport en plaatselijke kleinschalige projecten, gericht op de zelfredzaamheid van de doelgroep; het zenden van hulpgoederen; nauw contact te onderhouden met contactpersonen van de plaatselijke bevolking, zodat het belang, toezicht en controle van de stichting verzekerd blijft; alleen projecten te ontwikkelen op initiatief van / gedragen door de plaatselijke bevolking; doelgroepen nauw te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van projecten, zodat ze gericht zijn op het opbouwen van capaciteit bij de doelgroep; te adviseren en begeleiden bij de opzet van projecten; alleen projecten te realiseren die duurzaam, kwalitatief goed zijn en op de lange termijn zichzelf in stand kunnen houden; samen te werken met lokale partnerorganisaties; projecten te evalueren en te leren voor de toekomst; resultaten van de stichting zichtbaar te maken voor sponsors en daarmee het vertrouwen in de stichting te waarborgen. Visie Het bestuur van Stichting Future4all streeft ernaar bij te dragen aan een gemeenschap die op eigen kracht een onafhankelijk bestaan kan opbouwen die meer is dan overleven en met kansen voor elk mens op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Missie Het is de missie van Stichting Future4all om in Gambia en in het bijzonder in het dorp Toubakolong de bevolking te ondersteunen bij het bereiken van een zelfredzame en opwaartse ontwikkeling, met respect voor de eigenheid van de doelgroep. Onze focus ligt daarbij in het bijzonder op de ontwikkeling van kinderen. 17

Jaarverslag 2013 Stichting Future4all

Jaarverslag 2013 Stichting Future4all Jaarverslag 2013 Stichting Future4all Jaarverslag 2013 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Bestuur en vrijwilligers... 3 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie... 3 4. Werkbezoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Future4all. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2015 Stichting Future4all. Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De stichting Future4all, bestuur en vrijwilligers... 3 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie... 4 4. Werkbezoeken

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan (Samenvatting)

Beleidsplan (Samenvatting) Beleidsplan 2016-2020 (Samenvatting) Inhoud 1 Over Stichting Congo... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.2 Werkgebied... 3 2 Projecten... 3 3 Werkwijze... 4 4 Financiën... 5 5 Vermogen... 5 6 Planning...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kontaanoo

Beleidsplan Stichting Kontaanoo Beleidsplan Stichting Kontaanoo 2015-2018 Doelstelling stichting Kontaanoo De stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp rond het thema onderwijs in Gambia. Hiervoor ontwikkelt de stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 St De Hand Utrecht Statutair gevestigd in Utrecht Fiscaal gevestigd in De Meern Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Balans 2013... 4 3 Staat van baten en lasten 2013... 5 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015

Beleidsplan 2013-2015 Stichting: Stichting Cultuurfilms Drenthe Makkum 42, 9411TK Beilen KvK nummer: 52407896 RISN nummer: 850430975 Beleidsplan 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting

JAARVERSLAG 2014 Stichting JAARVERSLAG 2014 Stichting Stichting Mano a Mano Op 27 september 2011 is de stichting Mano a Mano opgericht met als doel: Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek, waar deze

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Stichting ter bevordering openbare kunst Witbrant-Oost Versie: Jaarverslag Kunst 2014_V1.2 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. Oprichtingsdatum en gegevens stichting... 3

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Amy Sonko vraagt: steun de bouw van mijn nieuwe Kleuterschool nu de oude door termieten wordt opgegeten 2 INLEIDING Binnen het TTDF zijn er twee

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Abaraka voor onze mooie nieuwe Kleuterschool! We hopen dat jullie onze juffen en meesters ook verder zullen helpen. 2 INLEIDING Binnen het TTDF

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Hartige Samaritaan

Stichting Hartige Samaritaan Stichting Hartige Samaritaan Beleidsplan 2016-2018 Auteurs: Heleen Baksteen Corné van den Brink Joanne Dekker Jan Willem van Galen Jan Maarten Verzendaal René van der Weijden Delft, november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 Inleiding De Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. Het doel is om kleinschalige

Nadere informatie

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN JAARREKENING 2014 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BLZ. BESTUURSVERSLAG 2014 1 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten 2014 3 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

1. Inhoud. 1. Inhoud Algemene gegevens Visie en missie Bestuur Projecten Financiële verantwoording...

1. Inhoud. 1. Inhoud Algemene gegevens Visie en missie Bestuur Projecten Financiële verantwoording... JAARVERSLAG 2015 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Algemene gegevens... 2 3. Visie en missie... 3 4. Bestuur... 4 5. Projecten... 5 6. Financiële verantwoording... 9 2 2. Algemene gegevens De Stichting Karamba

Nadere informatie

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam. Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246. Jaarverslag. Versie: 0.

Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam. Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246. Jaarverslag. Versie: 0. Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246 Jaarverslag 2013 Versie: 0.1 Status: Concept Inhoud Versiebeheer... 3 Voorwoord... 4 1 Overzicht 2013

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen...

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen... Beleidsplan jaar 2014 Inhoud Inleiding... 3 Missie, visie en doelstellingen... 4 Werkzaamheden... 5 Inkomsten werving... 8 Beheer en besteding vermogen... 9 2 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde JAARREKENING 2014 Stichting Esperanza Verde 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Algemeen...3 3. Jaarrekening...5 Staat van baten en lasten over 2014... 5 Toelichting op staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Help Bewust. Organisatie gegevens:

JAARVERSLAG Stichting Help Bewust. Organisatie gegevens: JAARVERSLAG 2015 Organisatie gegevens: Stichting Help Bewust Adres : Postbus 1 8170 AA Vaassen Email : info@helpbewust.nl Mobiel : 06 13 45 24 10 Website : Help Bewust.nl KvK : 63870398 Bank : NL 27 ABNA

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie