Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Future4all"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

2 Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord Bestuur en vrijwilligers Draagvlak, voorlichting en communicatie Werkbezoek Toubakolong Vermogensbeheer, controle op uitgaven Inkomsten: fondswerving en fondsen Besteding middelen Jaarrekening Ontwikkelingen Tot slot..12 Bijlage.13 Stichting Future4all Opscheumer AV Ransdaal T E W M IBAN: NL81Rabo KvK

3 1. Voorwoord 2014 Was een dynamisch jaar voor ons dorp Toubakolong en voor ons, Future4all. In het afgelopen jaar zijn veel projecten gerealiseerd of opgestart. Dit is alleen mogelijk dankzij de giften, groot en klein, van al degenen die ons werk in Gambia een warm hart toedragen. Zonder uw financiële hulp kunnen wij niets en wij willen u hiervoor op deze plaats hartelijk danken. We gaan voor beter onderwijs, gezondheidszorg en op termijn naar zelfredzaamheid en we hopen dat u ons hierin blijft steunen. Dit is het inmiddels vierde jaarverslag van de Stichting Future4all. Het bestuur hecht eraan de lezer uitgebreider te informeren en niet te volstaan met een verslag van uitsluitend de activiteiten in 2014 en de financiën, maar ook kennis te laten nemen van de ontstaansgeschiedenis, visie, missie, doelen van de stichting en de situatie in Toubakolong. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de bijlage en onze website: 2. Bestuur en vrijwilligers Het bestuur van Stichting Future4all bestaat uit de volgende personen Ria Kicken-Koper voorzitter Harry Hoogeveen secretaris / penningmeester Rob Gulpen bestuurslid Riet de Wit beschermvrouw (voorheen wethouder gemeente Heerlen) Het bestuur vergadert maandelijks en werkt aan de hand van een actielijst. Besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst. Bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en projecten kan het bestuur terugvallen op vrijwilligers. 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie Op de website van Future4all verschijnt regelmatig nieuws over Future4all en over de voortgang van onze projecten in Toubakolong. In 2014 verschenen drie nieuwsbrieven met allerlei informatie over lopende zaken en op handen zijnde projecten en acties in Toubakolong. Future4all besteedt ook aandacht aan sociale media. Via Facebook, LinkedIn en Twitter attenderen we mensen op de acties en activiteiten. Daarnaast maken we gebruik van flyers en affiches om deelnemers te werven. Om het gastenverblijf in Toubakolong te promoten hebben we contact gezocht met reisorganisatie Travelpoort. Op hun kantoor in Gambia liggen nu onze flyers om vooral vogelkijkers naar Toubakolong te halen. 3

4 4. Werkbezoeken Toubakolong 2014 Op 16 maart 2014 vertrekken de bestuursleden Rob Gulpen en Harry Hoogeveen naar Toubakolong. Doel van het werkbezoek is de controle van lopende projecten en het maken van afspraken over nieuwe projecten. Allereerst een rondgang door het dorp, waarbij een bezoek wordt gebracht aan het gezondheidscentrum (medische post), Arabic school, moskee, oplaadstation voor telefoons, batikplaats en de locatie waar het jeugdhonk moet komen. Er wordt een uitgebreid bezoek gebracht aan de nurseryschool. In het kader van de sponsoractie kinderen worden foto s gemaakt van de schoolgaande kinderen en de independent celebration (Onafhankelijkheidsdag) wordt meegevierd. Voorts worden ook nog het ziekenhuis in Albreda, de verpleegopleiding in Masakonko en de vrouwentuin in Toubakolong bezocht. De vrouwentuin wordt inmiddels helemaal begeleid door onze Spaanse collega-organisatie Somunbloc.com. De afwerking van het gezondheidscentrum en gastenverblijf wordt besproken. Het terrein is ommuurd, ter voorkoming van diefstal en tegen de geiten en koeien. Sinds mei is de oprit naar het terrein verhoogd en verhard. Het is de bedoeling dat het gezondheidscentrum frequent wordt gebruikt en een regionale functie gaat krijgen. Daarvoor is toestemming (aangevraagd) van de landelijke overheid nodig. Nieuwe projecten zoals de overdekte marktplaats, vakschool en visdrogerij worden besproken met het dorpscomité (Haruna Ceesay, Dembo Jatta, Boto Ceesay en Kabiro Sonko) en er wordt ook nog een bezoek gebracht aan het plaatselijk bestuur (VDC). Toestemming wordt gegeven voor de aanschaf van vier laptops en de reparatie van de Mercedes-bus voor taxivervoer, die letterlijk door zijn assen is gezakt. De bus wordt na reparatie verkocht en van de opbrengst en een bijdrage van Future4all kan een nieuwe bus worden gekocht. De kosten van exploitatie en onderhoud van de bus en van de ambulance worden door de bewoners van Toubakolong opgebracht. Van 19 tot 30 november 2014 bezoeken Rens en Naomi van der Hijden Toubakolong. Het werkbezoek moet Future4all een beter inzicht geven in de manier waarop in dit dorp een regionale vakschool voor jonge werklozen (skillcentre) kan worden opgezet. Voor dat doel bezoeken zij het skill- en trainingscentre "The Young Ones" in Farato, daar opgezet door de Nederlandse organisatie Hand-to-Hand, om een idee te krijgen wat de bedoeling is (opleidingssysteem). Er is overleg geweest met de leden van het dorpscomité over plaats en omvang van deze vakschool. Met betrekking tot de visdrogerij is de opzet besproken. 4

5 Door twee jonge mensen, de eerste toeristen die ook gebruik hebben gemaakt van het gastenverblijf, is het leermateriaal in de school geïnventariseerd en opgeruimd. 5. Vermogensbeheer en controle op uitgaven Voor het beheer van het vermogen van de stichting Future4all is het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk. In de maandelijkse bijeenkomsten van de stichting doet de penningmeester verslag van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maand, evenals van de stand van het vermogen. Voor de stichting is een bankrekeningnummer geopend, waarop voldoende saldo wordt aangehouden om lopende structurele kosten te betalen. Niet direct in te zetten middelen worden geparkeerd op een spaarrekening. Voorts is er een aparte rekening voor een sponsoractie voor de schoolgaande kinderen in Toubakolong. Elk jaar binnen één maand na afloop van het boekjaar stelt het bestuur een jaarverslag vast, dat inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven van de stichting en het (batig) saldo. Het bestuur streeft ernaar verworven middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor de verschillende deelprojecten. Controle op de uitvoering van de projecten vereist extra aandacht. Het dorp is vertegenwoordigd door Haruna Ceesay (opleider verplegend personeel), schoolhoofd Dembo Jatta, Boto Ceesay en Kabiro Sonko. Zij vormen tevens de vertegenwoordigers van Future4All dat nauw overleg voert met het plaatselijk bestuur (VDC), de mensen van Toubakolong en dan vooral met ouders van kinderen die tot de doelgroep behoren. Het dorpscomité is dan ook actief bezig met de mobilisatie en sensibilisatie van de gemeenschap. Er is geregeld contact (telefonisch, per , sms en Facebook) met onze vertegenwoordigers aldaar. Tijdens het werkbezoeken worden afspraken gemaakt (o.a. begrotingen overleggen) over de uit te voeren projecten en is een digitale camera beschikbaar gesteld om het stichtingsbestuur frequent in beeld per mail en Facebook te informeren over de voortgang van opgestarte projecten. Naast het eigen Nederlandse rekeningnummer is door Future4all in Gambia een bankrekening geopend. Gelden op deze rekening worden alleen opgenomen na accordering door het bestuur en voor het bedrag waarvoor het is aanbesteed. Twee door de stichting aangewezen vertegenwoordigers kunnen op verzoek van de stichting alleen samen geld ophalen om bijvoorbeeld materialen te kopen. Via internet kan de stichting de mutaties op deze rekening volgen. Bestuursleden bezoeken jaarlijks het dorp om de voortgang te kunnen volgen. Stichting Future4all draagt zo zorg voor een verantwoorde besteding van gelden. 5

6 6. Inkomsten: fondswerving en sponsoring Het werven van fondsen door Future4all gebeurt langs een drietal kanalen. 6.1 Giften (privé / instellingen) donaties en schenkingen Het betreft enerzijds giften van privépersonen, variërend van een tot drieduizend euro en anderzijds donaties, subsidies of schenkingen van uiteenlopende instellingen. 6.2 Specifieke acties Sponsor een kind In april 2012 is de actie Sponsor een kind gestart, bedoeld voor de sponsoring van kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar die gebruik maken van de nurseryschool in Toubakolong. Uit deze sponsorgelden kunnen de kosten worden betaald van deze school (lesgeld, salaris, scholingskosten van het onderwijzend personeel en onderhoud van het gebouw) uitgedrukt in een bedrag van 5 euro per maand per kind. Sponsoren kunnen zich aanmelden om deze structurele kosten, gekoppeld aan een bepaald kind te betalen. Omdat kinderen met 8 jaar de nurseryschool verlaten, heeft de sponsor van de schoolverlater de keuze uit sponsoring van een nieuw kind op naam of stoppen met op naam sponsoring. Bij elk werkbezoek worden foto s gemaakt van de kinderen die dan op de nurseryschool zitten. Deze verschijnen daarna op de website: In oktober van dit jaar hebben alle sponsoren een bedankbrief ontvangen. Benefietdiners en winterwandeling Op 24 mei 2014 organiseert de stichting een benefietmaaltijd voor Toubakolong in het Scoutinggebouw in het centrum van Heerlen (netto opbrengst 722,67) en op 12 oktober 2014 in de hoeve Corisberg, een monumentale carréboerderij in het dal van de Caumerbeek (netto-opbrengst 473,69). Gerechten met kip, vis, garnalen, stoofvlees, rijst, aardappels, pindasaus, pepers en tomaten zijn er door de Gambiaanse kookploeg (Njundu Sonko, Abba Jallow en Kaddy Jattou) met liefde bereid en aan het ruime publiek uitgeserveerd. Op 7 december 2014 zijn vanuit station Brasserie Miljoenenlijn Simpelveld wandelingen met uiteenlopende afstanden georganiseerd. Na afloop was er koffie, erwtensoep en pannenkoeken. (nettoopbrengst 315,00). Totale netto-opbrengst benefitdiners en wandeling 1.451,36. Alle sponsorbijeenkomsten konden alleen slagen dankzij de onbaatzuchtige inzet van een aantal trouwe vrijwilligers. 6

7 6.3 BIS fondswerving In november 2013 is een nieuwe overeenkomst getekend met het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) om sponsors te werven voor drie projecten gericht op de zelfredzaamheid van Toubakolong. De projecten zijn alle gericht op het versterken van de economische zelfstandigheid van het dorp en haar bewoners. Het dorp is nu nog uitgesloten van economische ontwikkeling. De bevolking leeft van visserij en de productie van gierst, pinda's en rijst. De regentijd is echter slechts eenmaal per jaar en duurt twee maanden. Dit is vaak niet voldoende voor goede oogsten. Visserij levert echter wel voldoende op. Daarnaast is er in en rondom Toubakolong geen ontwikkeling van vakkrachten. Jongeren houden zich dus enkel bezig met visserij of landbouw in en rondom het dorp. Deze situatie levert een aantal aanknopingspunten op voor verdere economische ontwikkeling en zelfredzaamheid. Het dorpscomité heeft drie projecten ontwikkeld die de economie van Toubakolong moeten stimuleren: een overdekte markplaats (de ruwbouw is klaar) een regionale vakschool (skill-centre) en een visdrogerij (zie 7.3). 7. Besteding middelen 7.1 Structurele inzet van middelen Door de Stichting is een aantal verplichtingen aangegaan, zoals onder andere voor onderhoud van de school, medische post, gastenverblijf en watervoorziening, aggregaat en speeltoestellen en salaris / opleiding. Dembo Jetta voor zijn onderwijsdiploma, Kabiro Sonko en Haruna Ceesay volgen nog een (vervolg)opleiding. Per kwartaal wordt bekeken of een kleine vergoeding betaald wordt aan de vertegenwoordigers aldaar voor hun inzet en onkosten. Voor het vorenstaande zijn vooral de giften van privépersonen ingezet alsook donaties van een aantal organisaties. Het is de bedoeling dat in het kader van de zelfredzaamheid de bewoners voornoemde zaken op termijn zelf gaan bekostigen. 7.2 Inzet middelen van specifieke acties De verworven middelen voor de actie Sponsor een kind, genoemd onder hoofdstuk 6.2, worden ingezet voor het doel waarvoor de actie wordt gevoerd. Voor zover ontoereikend zullen eigen inkomsten van de stichting worden ingezet. 7.3 Inzet middelen voor projecten Gezondheidscentrum (medische post) In 2014 is er toestemming verleend voor een extra toiletgroep ( 1.000), oprit naar gezondheidscentrum ( 800,--) en is de omheining (muur) voorzien van traliewerk ( 500). Zoals hiervoor reeds aangegeven is het de bedoeling dat het gezondheidscentrum een regionale functie gaat vervullen. Daar is met de bouw (grootte) rekening mee gehouden. In afwachting van (gevraagde) toestemming van de landelijke overheid, is pas op de plaats gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen en een verblijf voor de nurse en opslagruimte. Om een en ander te bespoedigen is, samen met de stichting Hand to Hand, een gesprek gearrangeerd in Vinkel in Nederland met minister Omar Sey van Volks- 7

8 gezondheid. In verband met de ebola-preventie in Gambia is dit gesprek helaas niet doorgegaan. Het plan is nu om hem te spreken tijdens ons volgend werkbezoek in februari Vorenstaande heeft tot consequentie dat de medische post, bestaande uit twee behandelkamers, een spreekkamer, een wachtruimte en een ruimte die kan worden gebruikt voor overnachting (bijvoorbeeld van hoogzwangere vrouwen die niet thuis kunnen blijven), thans onvoldoende gebruikt wordt. In overleg met het dorpscomité wordt gezocht naar een tijdelijke alternatieve oplossing om de bezetting van het gebouw te optimaliseren. Gastenverblijf Het gastenverblijf, twee kleine studio s voor elk twee personen, op het terrein van het gezondheidscentrum in Toubakolong is gereed en wordt gepromoot. De prijzen zijn typisch lokaal laag, de eerste gasten hebben geboekt. Kippenfarm In 2013 vonden de plannen voor de kippenfarm geen doorgang omdat de ontwikkelaar van de prefab farm niet tijdig kon leveren en er geen geschikte aspirant-boeren waren. In de loop van 2014 melden zich vijf bewoners van Toubakolong en een enthousiast echtpaar uit Brabant nam het initiatief om gelden voor de koop en bouw van de farm bij elkaar te sprokkelen. Aan die farm in Toubakolong (kosten euro) wordt nu de laatste hand gelegd. De kippenboeren zijn inmiddels opgeleid. Met de bouw van de farm is Toubakolong voor zijn kippenvlees (meest gegeten vlees) niet langer afhankelijk van de regio, of zelfs van Europa, veel kip wordt nu nog van daar ingevoerd. Daar komt nu, dankzij het Brabantse initiatief, een einde aan en levert de farm een vaste bron van inkomsten op voor een aantal bewoners. Overdekte marktplaats Door een overdekte dorpsmarkt te bouwen, kunnen alle inwoners van Toubakolong hun waar verkopen op een centrale en goed toegeruste plaats. Vrouwen kunnen zelfgemaakte zeep en batiks (doeken) verkopen. Vissers kunnen hun vis en garnalen en de vrouwen uit de vrouwentuin zullen er hun groenten verkopen. De lokaal geproduceerde kip zal er worden verkocht. Ook dit zal een uitstraling hebben naar de regio. Inwoners vanuit andere dorpen kunnen op deze markt producten kopen en verkopen. 8

9 Met de realisatie van de overdekte marktplaats, met zonnepanelen voor koeling en verlichting, is inmiddels gestart. De bouw verloopt voorspoedig en zal begin 2015 worden opgeleverd. Dit alles mede dankzij de steun van Wilde Ganzen en andere fondsen. De totale projectkosten bedragen ,90, Wilde Ganzen nam daarvan 5.726,71 voor zijn rekening en het restant ,19 wordt betaald uit andere fondsen, zoals de Stichting De Westberg en het Prioriteitenfonds Dominicanen. Donaties van andere fondsen voor dit doel, die de bouw- en inrichtingskosten voor de overdekte marktplaats overstijgen, zijn benut voor inmiddels gerealiseerde projecten c.q. gereserveerd voor nog te realiseren projecten (zie hierna: regionale vakschool en visdrogerij). Regionale vakschool (skill-centre) Voorbeeld van skillcentre in hoofdstad Banjul Meer dan 800 jongeren in Toubakolong hebben geen functionele invulling van hun arbeidstijd. Er is een beperkt aantal vissers nodig, en buiten de zaai- en oogsttijd is er ook op het land weinig te doen. Om het inkomen per gezin te verhogen, is het belangrijk dat jongeren een vak leren, waarmee ze buiten Toubakolong een baan kunnen vinden. Daarvoor wil het dorp een vakschool opzetten. Er is in het verleden al 300 euro door een fonds beschikbaar gesteld om op kleine schaal proefondervindelijk te starten. Voor een adequate uitvoering van dit project is een gebouw noodzakelijk. In 2014 is bij BIS een begroting ingediend voor fondswerving en heeft overleg plaats gevonden omtrent de haalbaarheid van dit project met Wilde Ganzen. Tevens heeft overleg plaatsgevonden met de stichting Hand to Hand, die een dergelijk project, na veel vallen en opstaan, hebben gerealiseerd. Conclusie: niet te groots, maar modulair opzetten. Daarnaast moet nog een verdiepingsslag plaats vinden (locatie, bouwtekening, investeringsbegroting, exploitatiekosten, onderwijzend personeel, aanwas scholieren, benodigd gereedschap, etc.). Dat betekent dat de stichting in overleg met het dorpscomité in eerste instantie zal focussen op een timmer- en laswerkplaats. Daarmee komt de zeepfabricage, batik, kleermakerij, fietsherstel, kappersopleiding op het tweede plan te staan. Met het dorpscomité zal intensief overleg plaats vinden om de vereiste informatie op tafel te krijgen, zodat bij BIS voor de fondswerving en Wilde Ganzen voor subsidie een bijgesteld projectplan kan worden ingediend. Inmiddels heeft ook overleg met Gered Gereedschap in Heerlen plaats gevonden. Het uiteindelijk doel is dat de vakschool selfsupporting wordt en uit de opbrengst de onkosten, materialen en leraren kan bekostigen. Wellicht dat in de toekomst ook andere projecten van de opbrengst ervan kan worden onderhouden. 9

10 Visdrogerij Zonnig alternatief voor milieubelastende houtstook De visserijsector van Toubakolong doet het goed. De vangsten zijn ruim voldoende. Er is een groep van 54 vissers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de visvangst en verkoop aan alle gezinnen in het dorp. Vis is echter kort houdbaar en moet binnen een of twee dagen geconsumeerd worden. Daardoor is het onmogelijk om vis op voorraad te hebben en is er op dagen van slechte vangst geen vis. Ook is het onmogelijk om handel te drijven buiten Toubakolong. Een oplossing is de aanleg van een visrokerij. Door de vis te roken kan deze langer bewaard worden, is er vis op voorraad als de vangst slecht is en kan de vangst ook verkocht worden. Ook is het belangrijk om de vissers te ondersteunen met de aanschaf van een buitenboordmotor, enkele kano's om hun visgebied uit te breiden en een voorraad nieuwe vismaterialen, zoals netten. Evenals bij de vakschool is in 2014 bij BIS een begroting ingediend voor fondswerving en heeft overleg plaats gevonden omtrent de haalbaarheid van dit project met Wilde Ganzen. De plannen moeten nu verder worden uitgewerkt en het overleg met het dorpscomité in februari 2015 moet een verantwoord projectplan opleveren dat bij BIS en Wilde Ganzen kan worden ingediend. Complicerende factor is dat nog niet kan worden beschikt over een milieubesparende rookmethode. In vergelijkbare projecten wordt ongebreideld en vaak illegaal hout gekapt. Jeugdhonk Een aantal jongeren in Toubakolong zijn op eigen initiatief gestart met de bouw van een jeugdhonk. Twee Groningers ondersteunen dit initiatief met sponsorgeld dat geworven wordt met benefitmaaltijden en een Kerstmarkt. 7.4 Overige ondersteuning Voor het overige is nog op een aantal fronten het dorp ondersteund: een bijdrage aan independent celebration ( 300), aanschaf van vier laptops ( 1.500), inclusief software en antivirusprogramma s ( 116), bijdrage voor een nieuwe bus ( 2.000), reparatie van handpompen ( 400) en een bijdrage voor het jeugdhonk ( 500). Per kwartaal ontvangen drie leden van het dorpscomité een bescheiden onkostenvergoeding van 15 per maand en regelmatig worden hulpgoederen (kleding, schoeisel, leermateriaal, drie aggregaten voor stroomvoorziening, medische apparatuur,e.d.) naar Toubakolong verscheept. 10

11 8. Jaarrekening 8.1 Resultatenrekening In de navolgende tabel zijn de inkomsten en uitgaven weergegeven alsook de financiële situatie van de stichting per Daaronder volgt een korte toelichting per post. Inkomsten Uitgaven Nr Omschrijving Omschrijving 1 Giften (privé/instellingen) donaties, schenkingen * ,90 2 Kosten KvK en bankkosten 156,99 3 Transport hulpgoederen, werkbezoeken 2.968,25 4 Projecten Gambia, incl. loon en studiekosten ,16 5 Activiteitenkosten (benefitdiners) 978,32 Drukkosten, kosten fondswerving 6 reiskosten Nederland, webhosting, 1.285,91 etc. Totaal , ,63 * Dit is exclusief de bijdrage van Wilde Ganzen ad 5.726,71 die rechtstreeks naar de rekening in Gambia is overgemaakt 8.2 Toelichting op de resultatenrekening 1. Giften (privé/instellingen), donaties, schenkingen Het betreft enerzijds giften van privépersonen, variërend van 10,-- tot 3.000,-- en anderzijds donaties, subsidies of schenkingen van diverse instellingen en organisaties. 2. Kosten Kamer van Koophandel en bankkosten Dit betreft de bankkosten. De bankkosten hebben voornamelijk betrekking op de kosten van overboeking van gelden van de betaalrekening van Future4all naar de bankrekening in Gambia voor het uitvoeren van projecten, e.d. 3. Transport hulpgoederen en werkbezoek In 2014 heeft een aantal transporten van hulpgoederen (zoals kleding, schoeisel, onderwijsmateriaal, medische apparatuur, aggregaten, e.d.) naar Gambia plaatsgevonden. De kosten van transport hulpgoederen betreft benzinekosten en kosten van verschepen. Daarnaast zijn in dit bedrag opgenomen de kosten voor de werkbezoeken in maart en november

12 4. Projecten Gambia, e.d. Het bestuur keurt op basis van begroting en in overleg met het dorpscomité projecten (zie hoofdstuk 7.3) goed, stort geld op de rekening in Gambia, het dorpscomité voert uit, legt verantwoording af en het bestuur controleert (zie hoofdstuk 4 en 5). 5. Activiteiten kosten Kosten gemaakt voornamelijk voor het organiseren van de benefietdiners (promoten, artikelen voor bereiden maaltijden, drank, etc.). 6. Drukkosten, etc. Betreffend bedrag van 1.285,91 wordt uitgegeven voor o.a. drukwerk, bureau- en reiskosten, webruimtehosting, fondswerving, etc.. De overheadkosten van Future4all in 2014 bedragen 5% (giften e.d. (post 1 van de resultatenrekening) uitgedrukt in een % van de drukkosten, e.d. (post 6 van de resultatenrekening)). 8.3 Balans Boekhoudkundige aansluiting met Saldo Rabo verenigingspakket ,91 Saldo Rabo bedrijfsspaarrekening ,36 Inkomsten ,90 Uitgaven ,63 Totaal , ,63 Saldo ,54 Op 31 december 2014 had de stichting een eigen vermogen van: Activa Passiva Omschrijving Omschrijving Rabo verenigingspakket ,18 Eigen vermogen ,37 Rabo bedrijfsspaarrekening ,36 Subtotaal ,54 Rabo sponsoren kinderen ,83 Totaal , ,37 Voor het overige heeft de stichting noch bezittingen, noch vorderingen noch schulden. 12

13 9. Ontwikkelingen De hulp aan de bewoners van Toubakolong is gebaseerd op drie peilers: onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid. De inzet van projecten wordt ook in die volgorde zoveel als mogelijk gepraktiseerd. 9.1 Onderwijs De nurseryschool is een kleine school, met lage maandelijkse exploitatiekosten. Op termijn zullen de ouders een ouderbijdrage moeten gaan betalen per ingeschreven kind. De stichting zal het komende werkbezoek in februari 2015 met het dorpscomité afspraken maken over een gefaseerde afbouw van de huidige financiële steun en nogmaals aan de orde stellen hoe men de zelfredzaamheid van de school gestalte denkt te geven. Uitgangspunt is dat de stichting haar bekostiging in exploitatie- en personele lasten van de school in drie jaar geleidelijk afbouwt. Daarnaast is het de bedoeling dat in 2015 gestart wordt met een project methodische scholing. Met de voorbereiding van dit onderwijsproject voor Toubakolong en omliggende dorpen is inmiddels begonnen. In de kern gaat het om methodische scholing van het onderwijzend personeel mede in de vorm van workshops. Dit project wordt naar verwachting in oktober 2015 gerealiseerd door docenten uit Brabant, Limburg en Groningen. 9.2 Gezondheid Zolang het gezondheidscentrum geen regionale status heeft worden verdere optimalisatieplannen even in de ijskast gezet, alsook zal tijdens het werkbezoek in februari 2015 in overleg met het dorpscomité bezien worden hoe nu aan tijdelijk niet-gebruikte ruimten een functie kan worden gegeven. 9.3 Zelfredzaamheid Bij het bezoek in februari 2015 zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van de vakschool en de visdrogerij (completeren informatie ter indiening BIS en Wilde Ganzen) 9.4 Samenwerking De contacten met een Spaanse collega-organisatie Somunbloc.com (ontwikkelt en beheert momenteel vrouwentuin in Toubakolong) zullen verstevigd worden. Samen met ons deelt deze organisatie de gedachte om Toubakolong op termijn onafhankelijk te maken van onze stichting en andere NGO s. Bovendien kunnen we van elkaars kennis en netwerken nu goed gebruik maken. De planning is dat wij deze organisatie in februari 2015 ontmoeten en daar afspraken mee maken. 9.5 De stichting In 2015 zullen door de stichting nieuwe acties worden opgezet om gelden binnen te krijgen, zoals een spinningmarathon in het voorjaar en een of enkele sponsordiners. Voor de voorbereiding daarvan wordt gezocht naar uitbreiding van het bestuur. De website wordt steeds geactualiseerd en er verschijnen periodiek nieuwsbrieven. Ook zal het gastenverblijf blijvend worden gepromoot via website, folders en de excursieklapper, zodat daar ook inkomsten gegenereerd kunnen worden. Het organiseren van een festival in 2016 onder de naam 150 jaar na de slag bij Toubakolong eventueel gecombineerd met de opening van een klein museum, ligt al in de planning. Toezending van hulpgoederen blijft noodzakelijk. 13

14 10. Tot slot Sponsoren opteren voor koppeling aan een concreet project. Dat betekent dat een aantal projecten nog niet helemaal is afgedekt. Het bestuur van de stichting zal zo veel als mogelijk en financieel verantwoord is voor totale afdekking van projecten zorg dragen (uit eigen inkomsten). Dat betekent wel dat enerzijds prioriteiten moeten worden gesteld en anderzijds projecten even in de wacht staan omdat nog geen volledige afdekking mogelijk is. Door de bank genomen zullen alle projecten waarvoor sponsoren middelen beschikbaar hebben gesteld in 2014 worden uitgevoerd. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat tempo van voorbereiding en uitvoering van projecten in Gambia een mede bepalende factor is. Voerendaal, februari 2015, Het bestuur van Future4all 14

15 Bijlage Plaatselijke situatie Gambia, officieel de Republiek Gambia, is een land in Afrika, dat grenst aan Senegal en de Atlantische Oceaan. Het land bestaat uit een tamelijk smalle strook langs de rivier de Gambia. Gambia is 250 kilometer lang en slechts enige tientallen kilometers breed. Toubakolong, of Yarida, zoals de oude naam van het dorp is, gelegen op de noordelijke oever van de rivier de Gambia met een bevolking van ongeveer vier duizend inwoners, heeft te lijden van een achteruit hollende regionale economie. Het dorp heeft extra te lijden van de economische crisis, want in het dorp en de directe omgeving wordt weinig verbouwd dat voor de lokale bevolking kan dienen als bron van inkomsten. Dat wordt de laatste jaren nog eens verergerd door elkaar opvolgende slechte zomers. Wat het land levert, vooral pinda s, gierst en rijst, is niet voldoende om de eigen bevolking te voeden. Van de visvangst aan zee of uit de rivier blijft voor eigen gebruik weinig over, maar er wordt ook weinig aan verdiend. Bijna iedere bewoner van Toubakolong is daarom slecht gevoed, de armoede is er groot. Toubakolong Gambia kent maar twee grote doorgaande, geasfalteerde wegen, een op Noord- en een op de Zuidoever. Daarbuiten zijn dorpen alleen via zandpaden te bereiken. Bewoners van Toubakolong zijn aangewezen op Esau dat 24 kilometer verderop ligt. Het dorp kent, buiten een gebrekkige nursery school (kleuteronderwijs) geen eigen school, kinderen zijn aangewezen op een school zestien kilometer verderop. Er is geen elektriciteit en het enige water komt van een put die in 2007 is geslagen. 15

16 Het dorp voelt zich verlaten door de overheid, vergeten en achtergesteld. Maar legt zich daar niet bij neer. In het afgelopen jaar zijn door het lokale comité en Future4all plannen ontwikkeld voor gemeenschapsprogramma s. Deze worden nu, stap voor stap en met geld van Future4all uitgevoerd. Ontstaan Future4all Min of meer toevallig kwam voorzitter Ria Kicken in 2009 tijdens haar vakantie in contact met bewoners van Toubakolong. Ondanks het sterke gevoel onder de dorpsbewoners dat ze in dit noordwestelijke deel van Gambia worden achtergesteld bij de steden langs de rivier, heeft een aantal dorpsbewoners plannen gemaakt om enkele elementaire voorzieningen in Toubakolong te realiseren. Zo bouwden zij in het verleden een primitief schooltje met drie leslokalen. Onze eerste actie was de opstart van een hulpprogramma met toezending van hulpgoederen en onderwijsmateriaal. Al gauw bleek het nodig om meer structureel hulp te gaan bieden, die gebaseerd was op de eigen prioriteiten van de bewoners van Toubakolong. Hun eigen plannen vormden voor Future4all de voedingsbodem voor haar eigen beleidsplan en het daaruit afgeleide eerste projectplan. De ondersteuning vanuit Nederland kon niet door een persoon worden behartigd, reden om op 3 december 2010 de stichting Future4all op te richten. Voordat het zover was moesten tal van voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Bestuursleden werden geworven, een oprichtingsbijeenkomst werd gehouden en de oprichtingsakte passeerde bij de notaris. De stichting kreeg een inschrijving bij Kamer van Koophandel en bij de bank werd een rekening geopend. De belastingen verleenden de stichting een fiscaal nummer en de ANBI-status, nodig om fiscaal-vrij donaties te verlenen. Voor de continuïteit van de stichting werd een aftredingsrooster en een actie- en besluitenlijst opgesteld. Het bestuur stelde in januari 2011 het beleidsplan vast voor de komende jaren, dat richtinggevend werd voor de acties in Toubakolong voor de komende tijd, in de tussentijd werd de band met het lokale comité in Toubakolong aangehaald. Bij COS Limburg en Movisie is deelgenomen aan een training voor beginnende organisaties. Het logo en de website werd in maart 2011 gelanceerd. De zending van hulpgoederen en onderwijsmaterialen ging in de tussentijd gestaag door. De kosten die in die periode zijn gemaakt werden gedekt door bestuursleden zelf en uit donaties van kleinere sponsoren. 16

17 Doelstelling, visie en missie Doelstelling De statutaire doelstelling van Stichting Future4all luidt als volgt: het bestrijden van armoede, het verbeteren van de leefomstandigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van leefgemeenschappen in ontwikkelingslanden, alsook het creëren van draagvlak en solidariteit onder de Nederlandse bevolking, evenals het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het verleggen van de aandacht van Future4all naar andere ontwikkelingsgebieden behoort tot de mogelijkheden, gelet op de brede doelstelling. Werkwijze en middelen Future4all tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het werven van fondsen/sponsoring en subsidiegelden om samen met de plaatselijke bevolking projecten te ontwikkelen onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, watervoorziening, sport en plaatselijke kleinschalige projecten, gericht op de zelfredzaamheid van de doelgroep; het zenden van hulpgoederen; nauw contact te onderhouden met contactpersonen van de plaatselijke bevolking, zodat het belang, toezicht en controle van de stichting verzekerd blijft; alleen projecten te ontwikkelen op initiatief van / gedragen door de plaatselijke bevolking; doelgroepen nauw te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van projecten, zodat ze gericht zijn op het opbouwen van capaciteit bij de doelgroep; te adviseren en begeleiden bij de opzet van projecten; alleen projecten te realiseren die duurzaam, kwalitatief goed zijn en op de lange termijn zichzelf in stand kunnen houden; samen te werken met lokale partnerorganisaties; projecten te evalueren en te leren voor de toekomst; resultaten van de stichting zichtbaar te maken voor sponsors en daarmee het vertrouwen in de stichting te waarborgen. Visie Het bestuur van Stichting Future4all streeft ernaar bij te dragen aan een gemeenschap die op eigen kracht een onafhankelijk bestaan kan opbouwen die meer is dan overleven en met kansen voor elk mens op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Missie Het is de missie van Stichting Future4all om in Gambia en in het bijzonder in het dorp Toubakolong de bevolking te ondersteunen bij het bereiken van een zelfredzame en opwaartse ontwikkeling, met respect voor de eigenheid van de doelgroep. Onze focus ligt daarbij in het bijzonder op de ontwikkeling van kinderen. 17

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie