Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?"

Transcriptie

1 Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit op een hoger niveau te tillen. Hier ligt een maatschappelijke opgave voor gemeenten. Er liggen veel kansen die we nu nog veelal onbenut laten. Mede als gevolg van benodigde bezuinigingen zie je de arbeidsmarkt van gemeenten veel meer gesloten worden terwijl juist nu het van belang is om te blijven investeren in jong talent (trainees, stagiaires, jonge werknemers) en om een aantrekkelijk werkgever te blijven en goed personeel in huis te hebben op het moment dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Ook het kennis delen wordt steeds belangrijker. Op universiteiten en hogescholen is veel kennis over onderwerpen die de gemeenten raken. In de praktijk vindt er nog weinig uitwisseling van kennis plaats. Opleidingen sluiten nog onvoldoende aan bij ontwikkelingen die plaatsvinden bij gemeenten. Docenten worden steeds meer kenniswerkers. Dit vraagt om een andere manier van kennisoverdracht. Gemeenten en opleidingen zijn nog niet bewust bezig met kennisoverdracht en kennisproductie gericht op de praktijk van gemeenten. Uit de in 2011 gehouden inventarisatie onder gemeentesecretarissen (respons 56) blijkt o.a. dat: - We veel meer kennis kunnen benutten van universiteiten. We maken daar nog te weinig gebruik van. - We vrij eenvoudig in de praktijk onze krachten van gemeenten en onderwijsinstellingen kunnen bundelen (kennis en vaardigheden) door bijv. gezamenlijk trainingen te ontwikkelen. Daarmee zit je gezamenlijk rond tafel en ontwikkel je gezamenlijk iets. Zo kunnen de onderwijsinstellingen hun programma s beter laten aansluiten bij wat de samenleving vraagt en omgekeerd kan de kennis en kunde van de docenten uit het onderwijs ingezet worden in trainingen (managementdevelopmentprogramma s, maar ook vakgerichte trainingen). - We doen nu nog te weinig aan voorlichting op middelbare scholen: hier begint het. - Willen we de leerlingen op middelbare scholen, MBO en Hogescholen bereiken dan is het wezenlijk dat het beeld over de gemeenten bij docenten in positieve zin omgebogen wordt. De docenten zijn voor leerlingen voorbeelden en kunnen beelden uitdragen naar de leerlingen. - Als jonge mensen eenmaal binnen zijn bij de gemeente bv. als trainee of stagiaire, stellen ze hun beeld over de gemeente in positieve zin snel bij. Vanuit de commissie persoonlijke ontwikkeling van de VGS zetten we ons o.a. in op kennisverbreding, -verdieping en overbrenging van de werking van de gemeentelijke overheid en op imagoverbetering van het werken bij de gemeente. Het doel is om vraag en aanbod van gemeenten en onderwijsinstellingen met elkaar te verbinden. Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat het belangrijk is als gemeentesecretaris hierin een zichtbare rol te vervullen als onderdeel van het netwerk waar je stad/gemeente deel van uitmaakt. Voor wie is het project bedoeld? T.b.v. de kennisuitstraling willen we beschikken over een netwerk van vragers (universiteiten;hogescholen;voortgezet onderwijs) en aanbieders (collega gemeentesecretarissen). Potentiële werknemers die op dit moment in opleiding zijn in het reguliere onderwijs komen d.m.v. kennisverbreding, -verdieping en overbrenging van de werking van de gemeentelijke overheid in aanraking met de gemeente als aantrekkelijke werkgever.

2 Aanpak We zijn gestart met het voeren van gesprekken met een dertigtal gemeentesecretarissen van diverse gemeenten om een scherp beeld te krijgen over wat er nu al gebeurt aan samenwerking tussen onderwijs en gemeenten en wat de best practices hierin zijn. Aan de hand hiervan hebben we samen met het A+Ofonds gemeenten handreikingen opgesteld, zie hieronder. Aan de hand van deze handreikingen en het aanbod wat we hebben gekregen vanuit gemeentesecretarissen uit het hele land op onze eerdere oproep om gastcolleges te verzorgen of anderszins een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen gemeenten en onderwijsinstellingen zijn we in eerste instantie aan de slag gegaan met een tweetal pilots, te weten bij de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en bij de Universiteit van Utrecht. De pilot bij de HAN is hierbij het verst gevorderd. Hieronder vind je deze resultaten van de pilot met de HAN. Tevens zijn we in gesprek met de Technische Universiteit van Delft. Dit moet nog verder handen en voeten krijgen. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet naar een zichzelf in standhoudend netwerk. Ook is de basis gelegd voor het de inrichting van een gemeenschappelijke leeromgeving tussen aanbieders/kennisinstellingen en gemeenten samen met HAN, A&O-fonds en IKBOP, zie verder onder kopje Lerend avontuur. In 2012 zullen we ons richten o.a. op het creëren van een gemeenschappelijke leeromgeving en barrières hierin in beeld te krijgen en te overbruggen. Ook zullen we ons vooral richten op het uitwaaieren zodat wat we in gang zetten daadwerkelijk als een vliegwiel gaat werken. Hoe kunnen we studenten zo triggeren voor een baan bij de gemeente dat dit als een vliegwiel gaat werken ook naar het beeld wat studenten over gemeenten hebben? Mogelijk moeten we meer werken met gerichte opdrachten of door een andere opzet van trainee projecten? We gaan dit verder onderzoeken voor andere onderwijsinstellingen waaronder de Thorbecke Academie, onderwijsinstellingen in Rotterdam/Leiden/ Den Haag en de Finance Academy. De Finance Academy is een nieuw, uniek onderwijsconcept dat door het ROC Kop van Noord-Holland is opgezet om op unieke wijze educatie aan te bieden aan zowel mbo-studenten als medewerkers die al werkzaam zijn in de financiële sector. De gemeentelijke overheid gaan we hiervoor inzetten als doelgroep. Wij willen er uiteindelijk naar toe dat gemeentesecretarissen en onderwijsinstellingen elkaar zelf vinden. Handreikingen - Bezuinig niet op trainees. Maar zet hier juist sterk op in en begeleidt ze goed. Het is waardevol hierbij als gemeentesecretaris ook je gezicht te laten zien. Dat kan bij een introductiedag/startdag maar ook door tussendoor als gemeentesecretaris zelf het gesprek met de trainees aan te gaan over hun verwonderpunten en aan het eind van hoe het bevallen is. - Schakel vaker lectoren in: denk hierbij aan een lector Gezonde stad, lector Duurzaamheid, lector Veiligheid. Nodig ze ook uit als spreker of nodig ze uit bij het MT om inhoudelijke vraagstukken te verdiepen. - Neem het initiatief naar (middelbare maar misschien ook zelfs basis scholen) om informatie te geven over het werken bij gemeenten. Doe dat op een eigentijdse manier die goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen uit deze tijd: interactieve presentatie, computerspelletjes, beelden (video). Haal ook groepen 8 van de basisschool naar je gemeente.

3 - Breng met je college bewust ook bedrijfsbezoeken aan onderwijsinstellingen. Voer als gemeentesecretaris of samen met je management op directieniveau structureel overleg met onderwijsinstellingen over wat je voor elkaar kunt betekenen. - Neem leerlingen van onderwijsinstellingen mee met bezoek aan zustergemeenten in buitenland. - Neem als gemeentesecretaris zelf zitting in bestuur of klankbordgroep onderwijs, of maak op een andere manier die verbinding zichtbaar met onderwijs bv. door als jurylid voor werkstukken van studenten die een opleiding volgen te fungeren. - Breng het belang van samenwerking tussen onderwijs en gemeente onder de aandacht bij de collegevorming zodat dit een plek krijgt in het nieuwe collegeprogramma. Dit kan d.m.v. een brief aan de colleges. - Breng het belang van samenwerking tussen onderwijs en gemeente onder de aandacht bij de wethoudersvereniging. - Denk ook aan het samen (onderwijs en gemeenten) organiseren van congressen. - Beperk het stagelopen niet alleen tot studenten die bij gemeenten stagelopen maar loop over en weer stage (gemeente en onderwijs). Zorg ervoor dat je elkaar kent. Pilot Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) Algemeen De afgelopen periode (vanaf 2010) heeft de HAN in opdracht en in samenwerking met de VGS en met gemeenten een heel aantal dingen opgepakt. Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste resultaten: - Ontwikkeling van een Gemeentevariant van de Masteropleiding Management en Innovatie in Maatschappelijke organisaties. Eerste lichting studenten/gemeenteambtenaren is in oktober 2012 afgestudeerd; groep 2 is gestart in november 2011 en studeert in november 2013 af. Opleiding is specifiek voor gemeenten gemaakt in samenwerking met Vereniging P&O-Netwerk Ede-Arnhem- Nijmegen. - Ontwikkeling van een uniek Leiderschapsprogramma Leiderschap in een diverse en dynamische wereld voor gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek. Groep 1 is afgerond en gaan nu als alumni op eigen initiatief verder. Groep 2 is gestart. - In samenwerking met CBT Opleidingen wordt de opleiding Gemeentelijk Bestuursadviseur aangeboden, met mogelijkheid tot aansluiting (en vrijstelling) op de eerder genoemde Master Management and Innovation. Hiermee is een complete leerlijn voor beleidsmedewerkers ontworpen. - Vestiging (per ) van HAN Kenniscentrum Achterhoek, in samenwerking met de Achterhoekse gemeenten en het Graafschap College. - Met diverse gemeentesecretarissen uit den lande gesproken over mogelijke bijdrage van hen aan opleidingen van HAN. Twee gemeentesecretarissen hebben een gastcollege verzorgd en een derde gemeentesecretaris maakt nu deel uit van een klankbordgroep die de kwaliteit van de opleidingen management en innovation van de HAN bewaakt vanuit het perspectief van gemeenten en tevens externe examinator is. - Met Vereniging P&O-Netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen zijn mogelijkheden in beeld gebracht voor gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van leerarrangementen. Aanbod lectoraten De HAN doet het aanbod ook voor 2013 een verbinding te leggen met gemeenten (kan ook meerdere gemeenten zijn die samenwerken met elkaar) om met managementteams of meerdere gemeentesecretarissen uit een regio actuele onderwerpen beet te pakken, daar

4 praktijkgericht onderzoek naar te doen en dit concreet handen en voeten te geven. Naast lectoren kunnen hierbij ook (master-)studenten, docenten en promovendi een bijdrage leveren. Onderwerpen hierin kunnen zijn: Inspelen op de maatschappelijke trends door het aanbieden van nieuwe producten en diensten, Het aangaan van (nieuwe) samenwerkingsrelaties met maatschappelijke partners, Krimp ombuigen als kans (in volle breedte van taak gemeente; dus niet alleen woningbouwmaar ook o.a. hele voorzieningen niveau hierbij betrekken), Leiderschap en/of innovatie in de publieke sector, Het nieuwe werken, Visie ontwikkeling en anticiperen op wat er de komende 10 jaar gaat gebeuren in de zorg en maatschappelijke dienstverlening (samenhang in visie omdraaiing verhoudingburger/zorg) en wat dit betekent voor gemeenten, Dorpsgericht werken (verbinding harde en zachte kant), Sterke steden, De gezonde stad, Intergemeentelijke samenwerking. Heb je andere vraagstukken die je samen met een lector vanuit de HAN wil verkennen, laat dat weten, dan bespreken we de mogelijkheden hiervoor met de HAN. Voor een overzicht van alle lectoraten van de HAN zie Heb je interesse om met een lector van de HAN een onderwerp beet te pakken en concreet te laten uitwerken voor jouw gemeente of voor jouw regio zodat dat een concreet resultaat oplevert, laat het dan weten aan Gerharda Tamminga, voorzitter van de commissie persoonlijke ontwikkeling (tel , Lerend op avontuur: pilot kenniscirculatie Het traditionele opleidingsmodel met een strikte scheiding tussen kennisaanbieders (onderzoeksinstituten, lectoren) en opleidingsaanbieders (publieke en private opleidingsinstellingen) enerzijds, en organisaties en professionals anderzijds volstaat niet meer in deze tijd, en is toe aan herijking. Er worden nieuwe eisen gesteld aan de professional (zie bijv. Arre Zuurmond, De professionele professional, notitie Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2011), opleidingen zijn al verouderd voordat de deelnemer begint, en de halfwaardetijd van kennis (= hoe lang volstaat de opgedane kennis om adequaat te kunnen functioneren) wordt steeds korter. In de praktijk blijkt: 1. Opleidingsinstituten anticiperen nog onvoldoende op verschuivingen die plaatsvinden binnen de netwerken van lokale overheden. 2. Het opleiden en bijscholen van professionals kan niet plaatsvinden zonder actieve betrokkenheid van de organisaties waarvoor deze professionals worden opgeleid. Docenten worden daarmee kenniswerkers die een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de praktijkvelden waarvoor ze hun opleidingen verzorgen. Om dit te realiseren is een aanpassing nodig in de vormgeving van kennisoverdracht en kennis productie. 3. Gemeenten, kennisinstituten en aanbieders van opleiding en scholing zijn nog niet bewust bezig met kenniscirculatie. Van verregaande gezamenlijke productie van nieuwe kennis en een systeem van open innovatie zijn geen voorbeelden gevonden. 4. In voorwaardelijke zin weet men elkaar nog onvoldoende te vinden: er is geen gezamenlijk visie op het ontwerpen van gemeenschappelijke leeromgevingen. 5. Aan de kant van de opleidingsinstituten moet de vraag worden gesteld of zij hun organisatie wel voldoende hebben ingericht om tot vormen van kenniscirculatie te komen.

5 Beschikken zij en hun professionals over de competenties om op die hogere niveaus kennis te laten circuleren en leerervaringen voor professionals in gemeentelijke apparaten en hun partners te organiseren? Voor een eerste idee en uitwerking hiervan is gebruik gemaakt van de inzichten en ideeën van de lector Frans de Vijlder (lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties). Deze zijn besproken tijdens de werkconferentie Kenniscirculatie tussen opleidingen en lokale overheden van Stichting IKPOB op 26 september De toekomst is een Gemeenschappelijke Leeromgeving waarin Kennis- en Opleidingsaanbieders samen met de maatschappelijke omgeving verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en toepassing van kennis. Belangrijk is daarbij om aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen in onderwijs. In het onderwijs worden de volgende elementen steeds belangrijker (bron: Joost Cohensius (lector Pabo Iselinge)): - beweging (film en video) - vrijheid (mobiele applicaties) - spelplezier (serious gaming) - contact (sociale netwerken) - vertelling (verhalen) Met het voorgaande in het achterhoofd wil de VGS dat met het nieuwe leren de goede dingen in de goede vorm op de markt komen. Waar de VGS zelf belang bij heeft wil ze initiëren. Om dit te realiseren zullen diverse culturele en institutionele barrières moeten worden overwonnen! In 2013 gaat zij in pilotvorm hiermee aan de slag. In de nieuwsbrief zullen we daar de voortgang over melden. Gemeentegame In kader van de imagocampagne Bij de gemeente heb jij het in de hand heeft het A+O fonds Gemeenten de serious game De Nacht Van (www.denachtvan.nl) ontwikkeld. In deze game ervaart potentieel ambtenaarstalent wat er allemaal bij komt kijken als je in je eigen gemeente een groot festival organiseert. Als verantwoordelijk medewerker krijg je te maken met belangen van bewoners, de festivalorganisator, de burgemeester en andere collega s binnen de gemeente. Doel van de game is om mensen te laten ervaren wat het is om het bij de gemeente in de hand te hebben. De game is daarmee een belangrijke aanvulling op de totale imagocampagne. Je kunt deze game inzetten in je contacten met scholieren, op open dagen, bij gastcolleges, maar natuurlijk ook door de game op te nemen in de eigen wervingssite. Meer informatie vind je op de website van het A+O fonds Gemeenten Een banner met een link naar de game voor op de eigen gemeentelijke website, kun je bij het A+O fonds aanvragen.

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen Hogeschool Leiden Chemie in de verbindingen 21 22 Inleiding Het cluster Techniek van Hogeschool Leiden bestaat uit vier onderwijsafdelingen: de afdeling Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO), Centrum

Nadere informatie

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 6 - december 2010 kandidaat belicht Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch

Nadere informatie

HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015

HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 4 5 De samenleving verandert razendsnel. Onze huidige 27 participanten in wonen, welzijn, zorg en onderwijs zijn in de

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie