Het praktijkonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 Het praktijkonderwijs 3.1. Omvang Het praktijkonderwijs van de opleiding tot klinisch psycholoog vindt plaats binnen een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van in totaal 3240 uur. Dit is exclusief 250 uur voor supervisie en 760 uur voor literatuurstudie en het maken van praktijkopdrachten. De praktijkopleiding omvat minimaal 24 uur per week praktijkwerkzaamheden, die verspreid worden over in principe 4 jaar. Voor de opleiding verricht u de volgende omschreven en gekwantificeerde taken: 1080 uur psychodiagnostiek en 50 uur supervisie daarover; 1080 uur (psychotherapeutische) behandeling en 150 uur supervisie daarover; 540 uur wetenschappelijk onderzoek en 25 uur supervisie daarover; 540 uur overige taken en 25 uur supervisie daarover. Om aan het vereiste aantal uren werkervaring te kunnen voldoen krijgen deelnemers bij de praktijkinstelling een aanstelling als gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (gios) van minimaal 24 uur per week gedurende 4 jaar. In dit kader wordt voor de duur van de opleiding een opleidingsovereenkomst afgesloten tussen SPON, de praktijkinstelling(en) en de deelnemer. De gios sluit daarnaast een arbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling. Deelnemers aan de opleiding die naast gz-psycholoog ook psychotherapeut zijn ontvangen op grond van de vrijstellingsregeling opleiding klinisch psycholoog voor gz-psychologen die tevens geregistreerd zijn als psychotherapeut (2007), volledige vrijstelling voor het onderdeel (psychotherapeutische) behandeling en voor een deel voor de praktijkuren voor overige taken en management). De opleiding is op grond van de huidige roostering dan ook drie jaar af te ronden. De uren die resteren zijn aldus: 1080 uur psychodiagnostiek en 50 uur supervisie daarover; 540 uur wetenschappelijk onderzoek en 25 uur supervisie daarover; 290 uur overige taken en 25 uur supervisie daarover. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gehele opleiding berust bij de hoofdopleider van de opleidingsinstelling. Voor het praktijkdeel van de opleiding delegeert de hoofdopleider de verantwoordelijkheden aan de praktijkopleider of in het geval dat de instelling een p-opleider heeft aan deze (zie 3.2). De praktijkopleider zorgt voor de praktijkbegeleiding van de deelnemer en wijst hiervoor ook werkbegeleiders (zie 3.3) en voldoende gekwalificeerde supervisors (zie 3.4) aan. In de notitie van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog en het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog over de taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding zijn de regels voor de praktijkopleiding en het tuchtrecht geëxpliciteerd. Ook bevat het document een modelinstructie. U wordt geadviseerd deze bijlage goed door te nemen. In de paragrafen hieronder worden daarnaast de aanvullingen vanuit het SPON genoemd P-opleider en Praktijkopleider De p-opleider / praktijkopleider is minimaal vijf jaar geregistreerd als klinisch psycholoog met minimaal drie jaar fte werkervaring als zodanig. De praktijkopleider heeft aantoonbare competenties op het gebied van begeleiding en heeft een dienstverband van ten minste 0,5 fte met de praktijkopleidingsinstelling waarin zijn of haar rol als praktijkopleider expliciet is vastgelegd. Per week besteed hij of zij gemiddeld minimaal 8 uur per week aan patiëntgebonden werkzaamheden. De praktijkopleider zorgt er bij de praktijkopleidingsinstelling voor dat de deelnemer de opleiding volgens de eisen binnen de gestelde termijn kan afronden. Uitgangspunt daarbij is uiteraard dat u als gios verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen opleidingsproces. Praktijkbegeleiding door de praktijkopleider bedraagt minstens één uur per twee weken. De praktijkopleider fungeert daarbij als mentor, als toezichthouder op de werkomstandigheden en de leermogelijkheden binnen de praktijkinstelling en als troubleshooter in geval van problemen. Hij of zij ziet ook toe op de arbeidsrechterlijke taken en plichten van de gios en beoordeelt de voortgang en de kwaliteit van het praktijkwerk in het licht van de opleidingsdoelstellingen. De p-opleider / praktijkopleider 1. is verantwoordelijk voor het opstellen van het persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan (POP), waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden plaatsvinden, onder wiens verantwoordelijkheid en supervisie, en hoe evaluatie en beoordeling hiervan zullen plaatsvinden en levert deze binnen 1 maand na aanvang van de opleiding in voor akkoord van de hoofdopleider. 1 Het Praktijkonderwijs

2 2. is bij het maken van het POP gehouden aan de eisen zoals die ten aanzien van de praktijkopleiding worden geformuleerd in het Besluit CSG specialisme klinische psychologie, het Besluit CSG erkenningseisen opleiding klinisch psycholoog, het Besluit CSG supervisie en leertherapie opleiding klinisch psycholoog en de taak- en functie- omschrijving van de gios binnen de instelling. Desgewenst vindt hierover overleg met de coördinator van de opleiding plaats. 3. is verantwoordelijk voor het in overleg met directie en eventueel betrokken afdelingshoofden realiseren van de randvoorwaarden voor een voldoende differentiatie van werkzaamheden en supervisie. 4. draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werkzaamheden van de gios en de dagelijkse werkbegeleiding of delegeert dit aan een werkbegeleider. 5. is verantwoordelijk voor het organiseren van de supervisie en werkbegeleiding en het informeren bij betrokkenen over het verloop en de beoordeling van het leerproces. 6. ziet erop toe dat de gios jaarlijks het portfolio ter goedkeuring voorlegt aan de hoofdopleider. In dit portfolio zijn de beoordelingen van alle betrokkenen (werkbegeleiders, supervisors en praktijkopleider) opgenomen en een mede daarop gebaseerd oordeel van de praktijkopleider. Naar aanleiding van dit verslag vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de gios, de praktijkopleider en de hoofdopleider. Na afloop van de praktijkperiode vindt er een eindbeoordelingsgesprek plaats. 7. bespreekt twijfels over het functioneren van de gios en/of de voortgang van de opleiding met de betrokkene en tevens met de coördinator van de opleiding. Indien nodig vindt overleg plaats met de hoofdopleider. 8. wordt geacht aanwezig te zijn op de tweemaal per jaar georganiseerde praktijkopleidersbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan thema's uit de opleiding, ontwikkelingen op het gebied van de opleiding en de registratie-eisen en aan een uitwisseling van ervaringen om zo te komen tot een optimale afstemming van theorie en praktijk binnen de opleiding. 3.3 Werkbegeleider De werkbegeleider is een ervaren collega, werkzaam in de patiëntenzorg, binnen hetzelfde team als de gios. De werkbegeleider is minimaal 3 jaar geregistreerd als klinisch psycholoog en beschikt over minimaal 2 jaar fte werkervaring als zodanig. De werkbegeleider is in het dagelijkse werk steun en toeverlaat voor de gios voor tussentijds intercollegiaal overleg. De werkbegeleider heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid van de praktijkopleider voor het begeleiden van het dagelijkse werk en de voortgang van het leerproces van de gios op de werkvloer en dient dan ook voldoende aanwezig te zijn op dezelfde locatie als de gios om aantoonbaar zijn of haar begeleidingstaken adequaat te kunnen vervullen, met een ondergrens van 16 uur per week. De inhoud van de werkbegeleiding betreft zowel technische, ethische als positionele aspecten. Tijdens de gesprekken staat het functioneren op de werkvloer centraal. O.a. omgaan met caseload, behandel- en diagnostische interventies, richtlijnen en protocollen kunnen de inhoud van de besprekingen vormen. Begeleiding door de werkbegeleider bedraagt minimaal 1 uur per week. De werkbegeleider zorgt ervoor dat de gios verrichtingen doet die aansluiten bij diens bekwaamheid en is verantwoordelijk voor het toezicht op die werkzaamheden waarvoor de gios op grond van zijn BIGregistratie als gz-psycholoog niet zonder meer gekwalificeerd mag worden geacht. De werkbegeleider rapporteert ten behoeve van evaluatie en beoordeling aan de praktijkopleider over de kwaliteit van de werkzaamheden van de gios en over het verloop van het leerproces. N.B. de taken van de praktijkopleider en werkbegeleider kunnen in één persoon verenigd zijn. 3.4 Supervisor De praktijkopleider organiseert de supervisie voor de gios die minimaal 250 uur van de werktijd in beslag neemt. In de opleiding tot klinisch psycholoog is 250 uur supervisie verplicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: o Supervisie over diagnostiek (50 uur) o Supervisie over behandelingen, inclusief de psychotherapie (150 uur) o Supervisie over praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (25 uur) o Supervisie over overige taken (innovatie, management, onderwijs) (25 uur) Eisen met betrekking tot de kwalificaties van supervisors Onderdeel Psychodiagnostiek Behandeling, incl. de psychotherapie Kwalificatie Geregistreerd klinisch psycholoog ex. Art. 14 Wet BIG met minimaal 3 jaar werkervaring als zodanig Geregistreerd klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en erkend als supervisor door een naar oordeel van de hoofdopleider voor de betreffende supervisie 2 Het Praktijkonderwijs

3 relevante specialistische psychotherapievereniging. Individueel volwassenen klachtgericht: Individueel volwassenen persoons- /procesgericht Partner-relaties of gezinnen: Groepspsychotherapie: Wetenschappelijk onderzoek Overige taken: management en opleiding -supervisorschap VGCT - supervisorschap VCgP, NVPP, NVPA of NPG -supervisorschap NVRG -supervisorschap NVGP Gepromoveerd onderzoeker met klinische ervaring, dan wel klinisch psycholoog met onderzoekservaring die naar het oordeel van de hoofdopleider overeenkomt met het niveau van een gepromoveerd onderzoeker. Academisch gevormde professional, bij voorkeur geregistreerd als klinisch psycholoog, die beschikt over naar het oordeel van de hoofdopleider aantoonbare ervaring op het betreffende gebied. De hoofdopleider kan in uitzonderingsgevallen dispensatie verlenen voor de supervisie door een supervisor die geen supervisor is van de betreffende specialistische psychotherapievereniging. Een dergelijk verzoek voor dispensatie moet altijd voor aanvang van het supervisietraject schriftelijk worden gedaan bij de hoofdopleider. N.B. Over het algemeen zullen specialistische psychotherapieverenigingen een dergelijke oplossing, voor zover bekend, niet accepteren. N.B. De praktijkinstelling dient de functie van praktijkopleider/werkbegeleider en supervisor niet in één persoon te combineren. Dit om te voorkomen dat de beoordelende taak van de praktijkopleider conflicterend wordt met het belang van een veilig en vertrouwd leerklimaat tijdens de supervisie. Verder dient er sprake te zijn van betrokkenheid van tenminste twee supervisors bij de begeleiding van de gios Verdeling van de uren supervisie over psychotherapie Aan de supervisie over psychotherapie worden eisen gesteld ten aanzien van de verdeling van de uren, waarbij een uur gezien wordt als sessie van ten minste 45 minuten. De verdeling is als volgt: o 50 uur supervisie over individuele psychotherapie, waarvan ten minste 25 uur betrekking hebben op behandeling van volwassenen, in referentiekader I o 25 uur supervisie over individuele psychotherapie bij volwassenen in referentiekader II o 25 uur supervisie over groepspsychotherapie o 25 uur supervisie over partner-relatie en/of gezinstherapie o 25 uur supervisie naar keuze De invulling van referentiekader I en II is naar keuze, met dien verstande dat één van de referentiekaders het klachtgericht (cognitief gedragstherapeutisch) en het andere een persoonsgericht/exploratief referentiekader (cliëntgerichte, dan wel psychodynamische psychotherapie) dient te zijn. Verder dient er sprake te zijn van een evenwichtige spreiding van de supervisie over de opleiding en van een evenwichtige verdeling naar leeftijd (volwassenen en kinderen/jeugdigen en/of ouderen) en gekozen settingen (groepen en systemen) De supervisie is in principe individueel en vindt regelmatig plaats. Ten aanzien van de duur van een supervisiesessie, afhankelijk van het aantal deelnemers, gelden de volgende richtlijnen: Supervisie van 1 deelnemer: 1 sessie = 45 minuten 1 Supervisie van 2 deelnemers: 1 sessie = 60 minuten Supervisie van meer deelnemers met een maximum van 4: 1 sessie = 90 minuten Bij supervisie wordt ervan uitgegaan dat er tenminste 13 sessies bij eenzelfde supervisor worden gevolgd om een zinvol leerproces mogelijk te maken. Het methodisch en technisch leren handelen en het procesmatige verloop van onderzoek en behandeling, alsmede de reflectie over de attitude van de gios in relatie met cliënten of andere beroepsmatige contacten, vormen de aandachtspunten van de supervisie. De gios houdt een verslag bij van de leerdoelen die ook in het praktijkverslag worden opgenomen. 1 Bij een sessie van 1 deelnemer van 60 minuten is het niet toegestaan om steeds 15 minuten per sessie op te plussen tot nieuwe sessies van 45 minuten; een sessie is een sessie, of deze nu 45 minuten of een uur duurt. 3 Het Praktijkonderwijs

4 Vanwege een optimaal leerrendement is het aan te bevelen pas met supervisie van therapieën in een referentiekader te starten nadat een inleidende cursus van ten minste 30 uur in het betreffende referentiekader is gevolgd. Voor specialistische psychotherapieverenigingen kan dit zelfs een eis zijn. Overleg voor aanvang van het supervisietraject met de supervisor of er naar zijn/haar inzicht voldoende theoretisch onderwijs in de betreffende methode is gevolgd. De afspraken met supervisors worden vastgelegd in een contract op basis van de regels die gelden voor supervisie psychotherapie. Hiervoor wordt door de deelnemer en de supervisor een zogenaamde aanvangsverklaring supervisie psychotherapie ingevuld en ondertekend en in de digitale leeromgeving voor akkoord voorgelegd aan het SPON. Het verdient aanbeveling om deze verklaring voor aanvang van de supervisie voor te leggen. Bij goedkeuring door de hoofdopleider bent u verzekerd van een erkend supervisietraject. Bij afronding van elke 25 sessies (of een afgeronde reeks van tenminste 13 sessies) wordt een beoordeling over het supervisieproces gegeven aan de hand van een standaardformulier, de verklaring beoordeling supervisie psychotherapie. Ook deze beoordeling wordt voor akkoord in de electronische leeromgeving voorgelegd aan het SPON Lidmaatschappen Voor lidmaatschappen van specialistische psychotherapieverenigingen (SPV-en) gelden vaak strengere eisen ten aanzien van de supervisie. Voor een goede aansluiting op deze SPV-routes is het aan te bevelen tijdig de SPV-reglementen te raadplegen Verantwoordelijkheden Ten aanzien van alle supervisies geldt dat de praktijkopleidingsinstelling verantwoordelijk is voor het aanbieden van deze supervisies, hetzij door het beschikbaar stellen van interne supervisors die over de juiste kwalificaties beschikken, hetzij door het elders inhuren van supervisors voor rekening van en in werktijd van de praktijkopleidingsinstelling De leertherapie De leertherapie heeft een tweeledig doel: 1. ervaring opdoen met en inzicht krijgen in de rol van cliënt 2. aandacht besteden aan de persoonlijke aspecten van de persoon en de rol van de therapeut, in relatie tot de cliënt en in relatie tot de professionele context waarin cliënt en therapeut elkaar tegenkomen. De leertherapie volgt u bij een geregistreerd psychotherapeut (Art. 3 Wet BIG) die tevens door één van de specialistische psychotherapieverenigingen erkend is als leertherapeut. Acceptabel is eventueel een geregistreerd psychotherapeut, tevens lid van een specialistische psychotherapievereniging. Dit dient ter beoordeling en voor akkoord te worden voorgelegd aan de hoofdopleider. De leertherapeut kan niet iemand zijn die op een andere wijze bij de opleiding van de cursist is betrokken. De leertherapie heeft een persoonlijk en vertrouwelijk karakter, vergelijkbaar met een gewone therapie. Daarnaast heeft de leertherapie als doelstelling een bijdrage te leveren aan de professionele identiteit en reflectie van de klinisch psycholoog in opleiding. De keuze van een leertherapeut wordt door u, na overleg met de praktijkopleider, gemaakt. Een therapie die gestart is als curatieve psychotherapie kan naderhand niet erkend worden als leertherapie. Nadrukkelijk dient voorafgaand aan de start van de leertherapie met de leertherapeut overeengekomen te worden dat het een leertherapie betreft. Het is de bedoeling dat met de leertherapeut een contract wordt opgesteld op basis van de regels die gelden voor leertherapie. Hiervoor wordt door de deelnemer en de leertherapeut een zogenaamde aanvangsverklaring leertherapie ingevuld en ondertekend en in de electronische leeromgeving voor akkoord voorgelegd aan het SPON. Bij goedkeuring door de hoofdopleider bent u verzekerd van een erkend leertherapietraject. De eindverklaring dat 50 sessies leertherapie gevolgd zijn, volstaat voor deze opleidingseis. Ook deze verklaring wordt voor akkoord in de electronische leeromgeving voorgelegd aan het SPON Aanvullende leertherapie Bij onvoldoende ontwikkeling in het ervaringsleren in de praktijk, geconstateerd door de praktijkopleider en leidinggevenden binnen de praktijkinstelling en/of stagnatie in het supervisieproces, geconstateerd door de supervisor, kan aanvullende leertherapie verplicht worden opgelegd door de hoofdopleider. Ook dan is de inhoud van de leertherapie vertrouwelijk. Wel wordt in dergelijke gevallen van de leertherapeut een verklaring verlangd over de effecten van de leertherapie en een beoordeling of de leertherapie voldoende is geweest om de ontwikkeling weer in gang te zetten, of de stagnatie op te heffen. Bij voortdurende stagnatie kan de opleiding niet worden afgerond. 4 Het Praktijkonderwijs

5 3.6 Persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan (POP) en Opleidingsdossier In de eerste paar weken van de opleiding vult de gios, in overleg met de praktijkopleider, het persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan (POP) en het Opleidingsdossier in voor de eerste periode (eerste jaar) van de praktijkopleiding. Dit wordt uiterlijk één maand na aanvang van de opleiding ter goedkeuring in de electronische leeromgeving aan de hoofdopleider voorgelegd. Wijzigingen in het POP en Opleidingsdossier, bijvoorbeeld ten gevolge van langdurig verzuim van de gios of wisseling van supervisor, dienen altijd zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de hoofdopleider. Voor ieder jaar wordt een nieuw POP en Opleidingsdossier ingevuld. In het Opleidingsdossier geeft de gios de planning van de werkzaamheden, de supervisies en de begeleiding aan. Ook de realisatie van uren en supervisies wordt hierin bijgehouden zodat dit een duidelijk overzicht biedt waar iemand zich qua omvang in het opleidingstraject bevindt. In het POP wordt aangegeven wie de functionarissen zijn die betrokken zijn bij de praktijkopleiding. Vaak zijn aan het begin van de opleiding nog niet alle supervisoren bekend en hoeft dit nog niet volledig ingevuld te worden; dat komt dan het jaar erop wel. Voor de supervisoren over psychotherapie kan tussendoor via een aanvangsverklaring supervisie psychotherapie het akkoord van het SPON gevraagd worden. Verder geeft de gios aan wat de omschrijving van de taken zijn en hoe hij de komende periode gaat werken aan de competenties die horen bij een klinisch psycholoog. Hiervoor is het van belang het competentieprofiel van de klinisch psycholoog goed door te nemen. De omschreven competenties in dit profiel zijn als het ware de eindtermen van de opleiding. Aan het eind van het opleidingstraject zou de gios al deze competenties moeten hebben verworven. Bij het opstellen van een POP is het belangrijk dat de gios aan de hand van deze competenties bekijkt en beschrijft in een zelfreflectieverslag waar hij/zij op dat moment in het opleidingstraject staat: wat kan ik al en wat heb ik nog te ontwikkelen. Vervolgens wordt, aan de hand van het competentieprofiel, bekeken aan welke punten de gios de komende periode aandacht wil besteden en hoe hij/zij dit gaat doen. Hiervoor worden persoonlijke leerdoelen opgesteld die zo concreet en specifiek mogelijk worden geformuleerd. Verder wordt aangegeven waarom de gios aan deze punten wil werken, wat hij/zij precies wil leren en wat de gios eraan gaat doen om zijn/haar kennis, houding en vaardigheden te verbeteren. Deze leerdoelen moeten SMART worden geformuleerd: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Let op: Pas als het POP en het Opleidingsdossier zijn goedgekeurd is de gios verzekerd van een erkend opleidingstraject en kunnen de werkzaamheden en supervisie meetellen. 3.7 Praktijkopdrachten ter afronding van een opleidingsjaar De voortgang van het opleidingstraject van de gios in de praktijk wordt jaarlijks beoordeeld door middel van het invullen van verschillende praktijkopdrachten die in de electronische leeromgeving klaarstaan. Deze vormen tezamen het portfolio. In te vullen door de gios 1. Update Opleidingsdossier: opgave van gerealiseerde uren voor werkzaamheden en supervisie; 2. Evaluatie praktijkopleiding: realisatie van de taakomschrijving en van de begeleiding zoals vastgesteld in het POP; 3. Beoordeling voortgang leerdoelen: algemeen reflectieverslag over de afgelopen periode en een reflectieverslag met daarin een beschrijving per competentie van hoe er aan de leerdoelen is gewerkt en welke nieuwe leerdoelen hiervoor worden geformuleerd; 4. Relevante stukken: relevante documenten of bewijsstukken behorend bij de evaluatie; deze worden meegewogen bij de beoordeling; 5. Beoordelingsformulier van de praktijkopleidingsplaats; In te vullen door de supervisor/leertherapeut 1. Beoordeling supervisor diagnostiek:beoordeelt de competenties met betrekking tot klinisch psychologisch handelen op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling en het proces van supervisie; 2. Beoordeling supervisor psychotherapie: beoordeelt de competenties met betrekking tot klinisch psychologisch handelen op het gebied van behandelen en het proces van supervisie na een reeks van 25 sessies. Op basis van dit getekende document registreert het SPON de supervisie-uren in het Opleidingsdossier van de gios; 3. Beoordeling supervisor praktijkresearch: beoordeelt de competenties op het gebied van kennis en wetenschap en het supervisieproces; 5 Het Praktijkonderwijs

6 4. Beoordeling supervisor management en overige taken: beoordeelt de competenties op het gebied van maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit en het supervisieproces; 5. Eindverklaring leertherapie: verklaring door de leertherapeut dat 50 sessies (minimaal 25 bij eenzelfde leertherapeut) leertherapie gevolgd zijn. Op basis van dit getekende document registreert het SPON de leertherapie-uren in het Opleidingsdossier van de gios; In te vullen door de praktijkopleider Beoordeelt op basis van de aangeleverde materialen van de gios en supervisors en de informatie die hij krijgt van de werkbegeleider, het proces en de producten van het leren van de gios. Hij/zij: 1. Beoordeling competenties: beoordeelt drie keer per jaar (in de 4 e, de 8 e en de 12 e maand) de ontwikkeling van de gios op de competenties aan de hand van hiertoe opgestelde beoordelingstabellen. 2. Beoordeling praktijkopleider: beoordeelt drie keer per jaar (in de 4 e, de 8 e en de 12 e maand) het professioneel functioneren van de giop en schrijft jaarlijks in de 12 e maand een algemeen oordeel over het leerproces en het resultaat van het leren van de giop. Na ieder jaar vindt er, op basis van deze praktijkopdrachten, een beoordelingsgesprek plaats van de gios en de praktijkopleider met de hoofdopleider en de coördinator van de opleiding. Hiervoor is het van belang dat de praktijkevaluatie uiterlijk 2 weken voor het geplande beoordelingsgesprek in de electronische leeromgeving wordt geplaatst. De resultaten van deze bespreking, tezamen met die uit het cursorisch onderwijs, worden vervolgens besproken in de examencommissie. Bij een positief oordeel van de examencommissie kan de gios de opleiding vervolgen of met goed gevolg afronden. Tot slot zorgt de gios er weer voor dat in de eerste paar weken van het vervolg van de opleiding er, in overleg met de praktijkopleider, een nieuw POP wordt ingevuld en voor akkoord wordt voorgelegd aan de hoofdopleider. Bij problemen of zorgpunten met betrekking tot het verloop van de praktijkopleiding zullen alle betrokkenen worden uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator en/of de hoofdopleider, waarin er afspraken worden gemaakt over de condities van het vervolgtraject Praktijkresearch Het onderdeel praktijkresearch vindt plaats binnen de instelling en wordt ondersteund door het docententeam van het cursorische programma praktijkresearch, onder leiding van de hoofddocent. Supervisie vindt plaats binnen de instelling, of er wordt extern supervisie ingekocht door de instelling. De werkzaamheden in de praktijk volgen de opzet en het tempo dat door de cursus wordt neergezet. Voor dit onderdeel staan, naast de 540 uren praktijkwerkzaamheden, 240 uur voor literatuurstudie en praktijkopdrachten. Als richtlijn voor deze uren geldt dat in ieder geval de helft van deze tijd (120 uur) onder werktijd mag plaatsvinden. Het onderdeel praktijkresearch is opgebouwd uit vijf deelfasen met een totale looptijd van dre jaar en wordt voorafgegaan door het opstellen en ondertekenen van een onderzoekscontract: voorfase: opstellen onderzoekscontract: tot medio januari 2014 fase 1: formuleren van een onderzoeksvoorstel: tot mei 2014 fase 2: implementatie en uitvoering van het onderzoek: tot december 2014 fase 3: dataverzameling en analyse: tot december 2015 fase 4: schrijven van een artikel, als eerste auteur: tot oktober 2016) fase 5: aanbieden van een onderzoeksartikel aan een vak- of wetenschappelijk tijdschrift: tot uiterlijk december De supervisor binnen de praktijkinstelling begeleidt het proces van werkzaamheden in de praktijk en is mede-auteur van het artikel dat als eindopdracht geldt. Bij aanvang wordt in de eerste paar weken van de praktijkopleiding door de betrokkenen (gios, praktijkopleider en onderzoekssupervisor) een onderzoekscontract opgesteld, ondertekend en ingeleverd bij het SPON. De supervisor geeft in het jaarlijkse portfolio zijn/haar oordeel over het verloop van de werkzaamheden in de praktijkinstelling en het supervisieproces. Daarnaast beoordeelt de supervisor de inhoud van de (deel-) producten en geleidt deze door naar de docent van het SPON, mits het in zijn/haar ogen als voldoende beoordeeld kan worden. Hiervoor vult de supervisor, naar gelang de fase van het onderzoek, het betreffende goedkeuringsformulier in en stuurt dit op aan het SPON. De inhoudelijke eindbeoordeling van de (deel-) producten en beslissing over het al dan niet behalen van een (deel-)certificaat gebeurt door de docent van de cursus. Een uitgebreide weergave van de regeling voor het onderdeel praktijkresearch, de criteria voor het behalen van de (deel-)certificaten en de formulieren voor het doorgeleiden van (deel-)producten door de supervisor naar de docenten van de cursus, is opgenomen in onze electronische leeromgeving als de regeling praktijkresearch. 6 Het Praktijkonderwijs

7 3.9. Overige taken en management In de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog vormt het onderdeel Overige taken en Management een wezenlijk onderdeel. In de praktijk dient de cursist 540 uur werkzaamheden op het gebied van overige taken en management uit te voeren en hierover 25 uur supervisie te ontvangen. In het cursorisch onderwijs wordt hier in totaal 100 uur aan besteed, waarvan 87 uur in de module Overige taken en Management. De uren van deze module worden verspreid over 3 jaar, in 3 blokken van respectievelijk 27, 30 en 30 uur aangeboden. Vanuit de cursus wordt een koppeling gemaakt met werkzaamheden in de praktijk. Daarvoor moet er in de praktijkinstelling, in werktijd, een aantal opdrachten worden uitgevoerd, waaronder een managementproject. Dit project omvat een analysefase en een implementatiefase. Naar aanleiding van een probleem (c.q. vraagstelling) in de organisatie wordt verwacht dat de deelnemer een analyse maakt in de actuele organisatorische context. Tevens wordt verwacht dat de deelnemer deze analyse gebruikt om op een systematische manier veranderingen te introduceren, dus een implementatietraject uit te voeren. De opdracht mag maximaal 1 jaar in beslag nemen. De thematiek van dit managementproject heeft een directe relatie met een praktijkervaring binnen het management van de eigen organisatie. De keuze van het thema van dit project is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de praktijkinstelling waar de gios werkzaam is (in de persoon van praktijkopleider) en de gios zelf. Supervisie van dit proces in de praktijk gebeurt door een door de praktijkinstelling aangewezen supervisor, bij voorkeur een klinisch psycholoog met managementervaring die niet in een hiërarchische lijn ten opzichte van de gios staat. De coaching/begeleiding en beoordeling van het proces van analyse en implementatie van de managementopdracht gebeurt door de supervisor in de praktijkinstelling. De docenten van de cursus beoordelen de inhoud van het eindproduct dat voor afronding van deze module door de gios wordt ingediend. Voor uitvoering van het managementproject dient de praktijkinstelling minimaal 270 uur praktijktijd (de helft van de verplichte 540 uur praktijkwerkzaamheden) en 25 uur supervisie te bestemmen en als zodanig op te nemen in het opleidingsplan. Bij een looptijd van het project van 1 jaar komt dit neer op minimaal 6 uur praktijkwerkzaamheden in deze periode per week. Voor ieder cursusuur overige taken en management staan 2 uren voor literatuurstudie en het uitvoeren van (kleinere) praktijkopdrachten. SPON gaat er vanuit dat de helft van deze voorbereidingstijd (in totaal 90 uur) binnen werktijd kan plaatsvinden. Dus gemiddeld een half uur per week, bovenop de uren die staan voor de praktijkwerkzaamheden. 7 Het Praktijkonderwijs

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Opleidingsplan GZ-Psycholoog Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Versie maart 2014 Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Drs. Anneke Bakker, Opleidingscoördinator, Amsterdam Prof. dr. Theo K. Bouman, Hoofdopleider

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening april 2014 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Projectleider: Mevrouw B. Visser, MSc

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie

HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie HOOP Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Dit opleidingsplan is een product van het Concilium Psychiatricum van de Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie