Het praktijkonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 Het praktijkonderwijs 3.1. Omvang Het praktijkonderwijs van de opleiding tot klinisch psycholoog vindt plaats binnen een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van in totaal 3240 uur. Dit is exclusief 250 uur voor supervisie en 760 uur voor literatuurstudie en het maken van praktijkopdrachten. De praktijkopleiding omvat minimaal 24 uur per week praktijkwerkzaamheden, die verspreid worden over in principe 4 jaar. Voor de opleiding verricht u de volgende omschreven en gekwantificeerde taken: 1080 uur psychodiagnostiek en 50 uur supervisie daarover; 1080 uur (psychotherapeutische) behandeling en 150 uur supervisie daarover; 540 uur wetenschappelijk onderzoek en 25 uur supervisie daarover; 540 uur overige taken en 25 uur supervisie daarover. Om aan het vereiste aantal uren werkervaring te kunnen voldoen krijgen deelnemers bij de praktijkinstelling een aanstelling als gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (gios) van minimaal 24 uur per week gedurende 4 jaar. In dit kader wordt voor de duur van de opleiding een opleidingsovereenkomst afgesloten tussen SPON, de praktijkinstelling(en) en de deelnemer. De gios sluit daarnaast een arbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling. Deelnemers aan de opleiding die naast gz-psycholoog ook psychotherapeut zijn ontvangen op grond van de vrijstellingsregeling opleiding klinisch psycholoog voor gz-psychologen die tevens geregistreerd zijn als psychotherapeut (2007), volledige vrijstelling voor het onderdeel (psychotherapeutische) behandeling en voor een deel voor de praktijkuren voor overige taken en management). De opleiding is op grond van de huidige roostering dan ook drie jaar af te ronden. De uren die resteren zijn aldus: 1080 uur psychodiagnostiek en 50 uur supervisie daarover; 540 uur wetenschappelijk onderzoek en 25 uur supervisie daarover; 290 uur overige taken en 25 uur supervisie daarover. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gehele opleiding berust bij de hoofdopleider van de opleidingsinstelling. Voor het praktijkdeel van de opleiding delegeert de hoofdopleider de verantwoordelijkheden aan de praktijkopleider of in het geval dat de instelling een p-opleider heeft aan deze (zie 3.2). De praktijkopleider zorgt voor de praktijkbegeleiding van de deelnemer en wijst hiervoor ook werkbegeleiders (zie 3.3) en voldoende gekwalificeerde supervisors (zie 3.4) aan. In de notitie van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog en het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog over de taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding zijn de regels voor de praktijkopleiding en het tuchtrecht geëxpliciteerd. Ook bevat het document een modelinstructie. U wordt geadviseerd deze bijlage goed door te nemen. In de paragrafen hieronder worden daarnaast de aanvullingen vanuit het SPON genoemd P-opleider en Praktijkopleider De p-opleider / praktijkopleider is minimaal vijf jaar geregistreerd als klinisch psycholoog met minimaal drie jaar fte werkervaring als zodanig. De praktijkopleider heeft aantoonbare competenties op het gebied van begeleiding en heeft een dienstverband van ten minste 0,5 fte met de praktijkopleidingsinstelling waarin zijn of haar rol als praktijkopleider expliciet is vastgelegd. Per week besteed hij of zij gemiddeld minimaal 8 uur per week aan patiëntgebonden werkzaamheden. De praktijkopleider zorgt er bij de praktijkopleidingsinstelling voor dat de deelnemer de opleiding volgens de eisen binnen de gestelde termijn kan afronden. Uitgangspunt daarbij is uiteraard dat u als gios verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen opleidingsproces. Praktijkbegeleiding door de praktijkopleider bedraagt minstens één uur per twee weken. De praktijkopleider fungeert daarbij als mentor, als toezichthouder op de werkomstandigheden en de leermogelijkheden binnen de praktijkinstelling en als troubleshooter in geval van problemen. Hij of zij ziet ook toe op de arbeidsrechterlijke taken en plichten van de gios en beoordeelt de voortgang en de kwaliteit van het praktijkwerk in het licht van de opleidingsdoelstellingen. De p-opleider / praktijkopleider 1. is verantwoordelijk voor het opstellen van het persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan (POP), waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden plaatsvinden, onder wiens verantwoordelijkheid en supervisie, en hoe evaluatie en beoordeling hiervan zullen plaatsvinden en levert deze binnen 1 maand na aanvang van de opleiding in voor akkoord van de hoofdopleider. 1 Het Praktijkonderwijs

2 2. is bij het maken van het POP gehouden aan de eisen zoals die ten aanzien van de praktijkopleiding worden geformuleerd in het Besluit CSG specialisme klinische psychologie, het Besluit CSG erkenningseisen opleiding klinisch psycholoog, het Besluit CSG supervisie en leertherapie opleiding klinisch psycholoog en de taak- en functie- omschrijving van de gios binnen de instelling. Desgewenst vindt hierover overleg met de coördinator van de opleiding plaats. 3. is verantwoordelijk voor het in overleg met directie en eventueel betrokken afdelingshoofden realiseren van de randvoorwaarden voor een voldoende differentiatie van werkzaamheden en supervisie. 4. draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werkzaamheden van de gios en de dagelijkse werkbegeleiding of delegeert dit aan een werkbegeleider. 5. is verantwoordelijk voor het organiseren van de supervisie en werkbegeleiding en het informeren bij betrokkenen over het verloop en de beoordeling van het leerproces. 6. ziet erop toe dat de gios jaarlijks het portfolio ter goedkeuring voorlegt aan de hoofdopleider. In dit portfolio zijn de beoordelingen van alle betrokkenen (werkbegeleiders, supervisors en praktijkopleider) opgenomen en een mede daarop gebaseerd oordeel van de praktijkopleider. Naar aanleiding van dit verslag vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de gios, de praktijkopleider en de hoofdopleider. Na afloop van de praktijkperiode vindt er een eindbeoordelingsgesprek plaats. 7. bespreekt twijfels over het functioneren van de gios en/of de voortgang van de opleiding met de betrokkene en tevens met de coördinator van de opleiding. Indien nodig vindt overleg plaats met de hoofdopleider. 8. wordt geacht aanwezig te zijn op de tweemaal per jaar georganiseerde praktijkopleidersbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan thema's uit de opleiding, ontwikkelingen op het gebied van de opleiding en de registratie-eisen en aan een uitwisseling van ervaringen om zo te komen tot een optimale afstemming van theorie en praktijk binnen de opleiding. 3.3 Werkbegeleider De werkbegeleider is een ervaren collega, werkzaam in de patiëntenzorg, binnen hetzelfde team als de gios. De werkbegeleider is minimaal 3 jaar geregistreerd als klinisch psycholoog en beschikt over minimaal 2 jaar fte werkervaring als zodanig. De werkbegeleider is in het dagelijkse werk steun en toeverlaat voor de gios voor tussentijds intercollegiaal overleg. De werkbegeleider heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid van de praktijkopleider voor het begeleiden van het dagelijkse werk en de voortgang van het leerproces van de gios op de werkvloer en dient dan ook voldoende aanwezig te zijn op dezelfde locatie als de gios om aantoonbaar zijn of haar begeleidingstaken adequaat te kunnen vervullen, met een ondergrens van 16 uur per week. De inhoud van de werkbegeleiding betreft zowel technische, ethische als positionele aspecten. Tijdens de gesprekken staat het functioneren op de werkvloer centraal. O.a. omgaan met caseload, behandel- en diagnostische interventies, richtlijnen en protocollen kunnen de inhoud van de besprekingen vormen. Begeleiding door de werkbegeleider bedraagt minimaal 1 uur per week. De werkbegeleider zorgt ervoor dat de gios verrichtingen doet die aansluiten bij diens bekwaamheid en is verantwoordelijk voor het toezicht op die werkzaamheden waarvoor de gios op grond van zijn BIGregistratie als gz-psycholoog niet zonder meer gekwalificeerd mag worden geacht. De werkbegeleider rapporteert ten behoeve van evaluatie en beoordeling aan de praktijkopleider over de kwaliteit van de werkzaamheden van de gios en over het verloop van het leerproces. N.B. de taken van de praktijkopleider en werkbegeleider kunnen in één persoon verenigd zijn. 3.4 Supervisor De praktijkopleider organiseert de supervisie voor de gios die minimaal 250 uur van de werktijd in beslag neemt. In de opleiding tot klinisch psycholoog is 250 uur supervisie verplicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: o Supervisie over diagnostiek (50 uur) o Supervisie over behandelingen, inclusief de psychotherapie (150 uur) o Supervisie over praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (25 uur) o Supervisie over overige taken (innovatie, management, onderwijs) (25 uur) Eisen met betrekking tot de kwalificaties van supervisors Onderdeel Psychodiagnostiek Behandeling, incl. de psychotherapie Kwalificatie Geregistreerd klinisch psycholoog ex. Art. 14 Wet BIG met minimaal 3 jaar werkervaring als zodanig Geregistreerd klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en erkend als supervisor door een naar oordeel van de hoofdopleider voor de betreffende supervisie 2 Het Praktijkonderwijs

3 relevante specialistische psychotherapievereniging. Individueel volwassenen klachtgericht: Individueel volwassenen persoons- /procesgericht Partner-relaties of gezinnen: Groepspsychotherapie: Wetenschappelijk onderzoek Overige taken: management en opleiding -supervisorschap VGCT - supervisorschap VCgP, NVPP, NVPA of NPG -supervisorschap NVRG -supervisorschap NVGP Gepromoveerd onderzoeker met klinische ervaring, dan wel klinisch psycholoog met onderzoekservaring die naar het oordeel van de hoofdopleider overeenkomt met het niveau van een gepromoveerd onderzoeker. Academisch gevormde professional, bij voorkeur geregistreerd als klinisch psycholoog, die beschikt over naar het oordeel van de hoofdopleider aantoonbare ervaring op het betreffende gebied. De hoofdopleider kan in uitzonderingsgevallen dispensatie verlenen voor de supervisie door een supervisor die geen supervisor is van de betreffende specialistische psychotherapievereniging. Een dergelijk verzoek voor dispensatie moet altijd voor aanvang van het supervisietraject schriftelijk worden gedaan bij de hoofdopleider. N.B. Over het algemeen zullen specialistische psychotherapieverenigingen een dergelijke oplossing, voor zover bekend, niet accepteren. N.B. De praktijkinstelling dient de functie van praktijkopleider/werkbegeleider en supervisor niet in één persoon te combineren. Dit om te voorkomen dat de beoordelende taak van de praktijkopleider conflicterend wordt met het belang van een veilig en vertrouwd leerklimaat tijdens de supervisie. Verder dient er sprake te zijn van betrokkenheid van tenminste twee supervisors bij de begeleiding van de gios Verdeling van de uren supervisie over psychotherapie Aan de supervisie over psychotherapie worden eisen gesteld ten aanzien van de verdeling van de uren, waarbij een uur gezien wordt als sessie van ten minste 45 minuten. De verdeling is als volgt: o 50 uur supervisie over individuele psychotherapie, waarvan ten minste 25 uur betrekking hebben op behandeling van volwassenen, in referentiekader I o 25 uur supervisie over individuele psychotherapie bij volwassenen in referentiekader II o 25 uur supervisie over groepspsychotherapie o 25 uur supervisie over partner-relatie en/of gezinstherapie o 25 uur supervisie naar keuze De invulling van referentiekader I en II is naar keuze, met dien verstande dat één van de referentiekaders het klachtgericht (cognitief gedragstherapeutisch) en het andere een persoonsgericht/exploratief referentiekader (cliëntgerichte, dan wel psychodynamische psychotherapie) dient te zijn. Verder dient er sprake te zijn van een evenwichtige spreiding van de supervisie over de opleiding en van een evenwichtige verdeling naar leeftijd (volwassenen en kinderen/jeugdigen en/of ouderen) en gekozen settingen (groepen en systemen) De supervisie is in principe individueel en vindt regelmatig plaats. Ten aanzien van de duur van een supervisiesessie, afhankelijk van het aantal deelnemers, gelden de volgende richtlijnen: Supervisie van 1 deelnemer: 1 sessie = 45 minuten 1 Supervisie van 2 deelnemers: 1 sessie = 60 minuten Supervisie van meer deelnemers met een maximum van 4: 1 sessie = 90 minuten Bij supervisie wordt ervan uitgegaan dat er tenminste 13 sessies bij eenzelfde supervisor worden gevolgd om een zinvol leerproces mogelijk te maken. Het methodisch en technisch leren handelen en het procesmatige verloop van onderzoek en behandeling, alsmede de reflectie over de attitude van de gios in relatie met cliënten of andere beroepsmatige contacten, vormen de aandachtspunten van de supervisie. De gios houdt een verslag bij van de leerdoelen die ook in het praktijkverslag worden opgenomen. 1 Bij een sessie van 1 deelnemer van 60 minuten is het niet toegestaan om steeds 15 minuten per sessie op te plussen tot nieuwe sessies van 45 minuten; een sessie is een sessie, of deze nu 45 minuten of een uur duurt. 3 Het Praktijkonderwijs

4 Vanwege een optimaal leerrendement is het aan te bevelen pas met supervisie van therapieën in een referentiekader te starten nadat een inleidende cursus van ten minste 30 uur in het betreffende referentiekader is gevolgd. Voor specialistische psychotherapieverenigingen kan dit zelfs een eis zijn. Overleg voor aanvang van het supervisietraject met de supervisor of er naar zijn/haar inzicht voldoende theoretisch onderwijs in de betreffende methode is gevolgd. De afspraken met supervisors worden vastgelegd in een contract op basis van de regels die gelden voor supervisie psychotherapie. Hiervoor wordt door de deelnemer en de supervisor een zogenaamde aanvangsverklaring supervisie psychotherapie ingevuld en ondertekend en in de digitale leeromgeving voor akkoord voorgelegd aan het SPON. Het verdient aanbeveling om deze verklaring voor aanvang van de supervisie voor te leggen. Bij goedkeuring door de hoofdopleider bent u verzekerd van een erkend supervisietraject. Bij afronding van elke 25 sessies (of een afgeronde reeks van tenminste 13 sessies) wordt een beoordeling over het supervisieproces gegeven aan de hand van een standaardformulier, de verklaring beoordeling supervisie psychotherapie. Ook deze beoordeling wordt voor akkoord in de electronische leeromgeving voorgelegd aan het SPON Lidmaatschappen Voor lidmaatschappen van specialistische psychotherapieverenigingen (SPV-en) gelden vaak strengere eisen ten aanzien van de supervisie. Voor een goede aansluiting op deze SPV-routes is het aan te bevelen tijdig de SPV-reglementen te raadplegen Verantwoordelijkheden Ten aanzien van alle supervisies geldt dat de praktijkopleidingsinstelling verantwoordelijk is voor het aanbieden van deze supervisies, hetzij door het beschikbaar stellen van interne supervisors die over de juiste kwalificaties beschikken, hetzij door het elders inhuren van supervisors voor rekening van en in werktijd van de praktijkopleidingsinstelling De leertherapie De leertherapie heeft een tweeledig doel: 1. ervaring opdoen met en inzicht krijgen in de rol van cliënt 2. aandacht besteden aan de persoonlijke aspecten van de persoon en de rol van de therapeut, in relatie tot de cliënt en in relatie tot de professionele context waarin cliënt en therapeut elkaar tegenkomen. De leertherapie volgt u bij een geregistreerd psychotherapeut (Art. 3 Wet BIG) die tevens door één van de specialistische psychotherapieverenigingen erkend is als leertherapeut. Acceptabel is eventueel een geregistreerd psychotherapeut, tevens lid van een specialistische psychotherapievereniging. Dit dient ter beoordeling en voor akkoord te worden voorgelegd aan de hoofdopleider. De leertherapeut kan niet iemand zijn die op een andere wijze bij de opleiding van de cursist is betrokken. De leertherapie heeft een persoonlijk en vertrouwelijk karakter, vergelijkbaar met een gewone therapie. Daarnaast heeft de leertherapie als doelstelling een bijdrage te leveren aan de professionele identiteit en reflectie van de klinisch psycholoog in opleiding. De keuze van een leertherapeut wordt door u, na overleg met de praktijkopleider, gemaakt. Een therapie die gestart is als curatieve psychotherapie kan naderhand niet erkend worden als leertherapie. Nadrukkelijk dient voorafgaand aan de start van de leertherapie met de leertherapeut overeengekomen te worden dat het een leertherapie betreft. Het is de bedoeling dat met de leertherapeut een contract wordt opgesteld op basis van de regels die gelden voor leertherapie. Hiervoor wordt door de deelnemer en de leertherapeut een zogenaamde aanvangsverklaring leertherapie ingevuld en ondertekend en in de electronische leeromgeving voor akkoord voorgelegd aan het SPON. Bij goedkeuring door de hoofdopleider bent u verzekerd van een erkend leertherapietraject. De eindverklaring dat 50 sessies leertherapie gevolgd zijn, volstaat voor deze opleidingseis. Ook deze verklaring wordt voor akkoord in de electronische leeromgeving voorgelegd aan het SPON Aanvullende leertherapie Bij onvoldoende ontwikkeling in het ervaringsleren in de praktijk, geconstateerd door de praktijkopleider en leidinggevenden binnen de praktijkinstelling en/of stagnatie in het supervisieproces, geconstateerd door de supervisor, kan aanvullende leertherapie verplicht worden opgelegd door de hoofdopleider. Ook dan is de inhoud van de leertherapie vertrouwelijk. Wel wordt in dergelijke gevallen van de leertherapeut een verklaring verlangd over de effecten van de leertherapie en een beoordeling of de leertherapie voldoende is geweest om de ontwikkeling weer in gang te zetten, of de stagnatie op te heffen. Bij voortdurende stagnatie kan de opleiding niet worden afgerond. 4 Het Praktijkonderwijs

5 3.6 Persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan (POP) en Opleidingsdossier In de eerste paar weken van de opleiding vult de gios, in overleg met de praktijkopleider, het persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan (POP) en het Opleidingsdossier in voor de eerste periode (eerste jaar) van de praktijkopleiding. Dit wordt uiterlijk één maand na aanvang van de opleiding ter goedkeuring in de electronische leeromgeving aan de hoofdopleider voorgelegd. Wijzigingen in het POP en Opleidingsdossier, bijvoorbeeld ten gevolge van langdurig verzuim van de gios of wisseling van supervisor, dienen altijd zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de hoofdopleider. Voor ieder jaar wordt een nieuw POP en Opleidingsdossier ingevuld. In het Opleidingsdossier geeft de gios de planning van de werkzaamheden, de supervisies en de begeleiding aan. Ook de realisatie van uren en supervisies wordt hierin bijgehouden zodat dit een duidelijk overzicht biedt waar iemand zich qua omvang in het opleidingstraject bevindt. In het POP wordt aangegeven wie de functionarissen zijn die betrokken zijn bij de praktijkopleiding. Vaak zijn aan het begin van de opleiding nog niet alle supervisoren bekend en hoeft dit nog niet volledig ingevuld te worden; dat komt dan het jaar erop wel. Voor de supervisoren over psychotherapie kan tussendoor via een aanvangsverklaring supervisie psychotherapie het akkoord van het SPON gevraagd worden. Verder geeft de gios aan wat de omschrijving van de taken zijn en hoe hij de komende periode gaat werken aan de competenties die horen bij een klinisch psycholoog. Hiervoor is het van belang het competentieprofiel van de klinisch psycholoog goed door te nemen. De omschreven competenties in dit profiel zijn als het ware de eindtermen van de opleiding. Aan het eind van het opleidingstraject zou de gios al deze competenties moeten hebben verworven. Bij het opstellen van een POP is het belangrijk dat de gios aan de hand van deze competenties bekijkt en beschrijft in een zelfreflectieverslag waar hij/zij op dat moment in het opleidingstraject staat: wat kan ik al en wat heb ik nog te ontwikkelen. Vervolgens wordt, aan de hand van het competentieprofiel, bekeken aan welke punten de gios de komende periode aandacht wil besteden en hoe hij/zij dit gaat doen. Hiervoor worden persoonlijke leerdoelen opgesteld die zo concreet en specifiek mogelijk worden geformuleerd. Verder wordt aangegeven waarom de gios aan deze punten wil werken, wat hij/zij precies wil leren en wat de gios eraan gaat doen om zijn/haar kennis, houding en vaardigheden te verbeteren. Deze leerdoelen moeten SMART worden geformuleerd: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Let op: Pas als het POP en het Opleidingsdossier zijn goedgekeurd is de gios verzekerd van een erkend opleidingstraject en kunnen de werkzaamheden en supervisie meetellen. 3.7 Praktijkopdrachten ter afronding van een opleidingsjaar De voortgang van het opleidingstraject van de gios in de praktijk wordt jaarlijks beoordeeld door middel van het invullen van verschillende praktijkopdrachten die in de electronische leeromgeving klaarstaan. Deze vormen tezamen het portfolio. In te vullen door de gios 1. Update Opleidingsdossier: opgave van gerealiseerde uren voor werkzaamheden en supervisie; 2. Evaluatie praktijkopleiding: realisatie van de taakomschrijving en van de begeleiding zoals vastgesteld in het POP; 3. Beoordeling voortgang leerdoelen: algemeen reflectieverslag over de afgelopen periode en een reflectieverslag met daarin een beschrijving per competentie van hoe er aan de leerdoelen is gewerkt en welke nieuwe leerdoelen hiervoor worden geformuleerd; 4. Relevante stukken: relevante documenten of bewijsstukken behorend bij de evaluatie; deze worden meegewogen bij de beoordeling; 5. Beoordelingsformulier van de praktijkopleidingsplaats; In te vullen door de supervisor/leertherapeut 1. Beoordeling supervisor diagnostiek:beoordeelt de competenties met betrekking tot klinisch psychologisch handelen op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling en het proces van supervisie; 2. Beoordeling supervisor psychotherapie: beoordeelt de competenties met betrekking tot klinisch psychologisch handelen op het gebied van behandelen en het proces van supervisie na een reeks van 25 sessies. Op basis van dit getekende document registreert het SPON de supervisie-uren in het Opleidingsdossier van de gios; 3. Beoordeling supervisor praktijkresearch: beoordeelt de competenties op het gebied van kennis en wetenschap en het supervisieproces; 5 Het Praktijkonderwijs

6 4. Beoordeling supervisor management en overige taken: beoordeelt de competenties op het gebied van maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit en het supervisieproces; 5. Eindverklaring leertherapie: verklaring door de leertherapeut dat 50 sessies (minimaal 25 bij eenzelfde leertherapeut) leertherapie gevolgd zijn. Op basis van dit getekende document registreert het SPON de leertherapie-uren in het Opleidingsdossier van de gios; In te vullen door de praktijkopleider Beoordeelt op basis van de aangeleverde materialen van de gios en supervisors en de informatie die hij krijgt van de werkbegeleider, het proces en de producten van het leren van de gios. Hij/zij: 1. Beoordeling competenties: beoordeelt drie keer per jaar (in de 4 e, de 8 e en de 12 e maand) de ontwikkeling van de gios op de competenties aan de hand van hiertoe opgestelde beoordelingstabellen. 2. Beoordeling praktijkopleider: beoordeelt drie keer per jaar (in de 4 e, de 8 e en de 12 e maand) het professioneel functioneren van de giop en schrijft jaarlijks in de 12 e maand een algemeen oordeel over het leerproces en het resultaat van het leren van de giop. Na ieder jaar vindt er, op basis van deze praktijkopdrachten, een beoordelingsgesprek plaats van de gios en de praktijkopleider met de hoofdopleider en de coördinator van de opleiding. Hiervoor is het van belang dat de praktijkevaluatie uiterlijk 2 weken voor het geplande beoordelingsgesprek in de electronische leeromgeving wordt geplaatst. De resultaten van deze bespreking, tezamen met die uit het cursorisch onderwijs, worden vervolgens besproken in de examencommissie. Bij een positief oordeel van de examencommissie kan de gios de opleiding vervolgen of met goed gevolg afronden. Tot slot zorgt de gios er weer voor dat in de eerste paar weken van het vervolg van de opleiding er, in overleg met de praktijkopleider, een nieuw POP wordt ingevuld en voor akkoord wordt voorgelegd aan de hoofdopleider. Bij problemen of zorgpunten met betrekking tot het verloop van de praktijkopleiding zullen alle betrokkenen worden uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator en/of de hoofdopleider, waarin er afspraken worden gemaakt over de condities van het vervolgtraject Praktijkresearch Het onderdeel praktijkresearch vindt plaats binnen de instelling en wordt ondersteund door het docententeam van het cursorische programma praktijkresearch, onder leiding van de hoofddocent. Supervisie vindt plaats binnen de instelling, of er wordt extern supervisie ingekocht door de instelling. De werkzaamheden in de praktijk volgen de opzet en het tempo dat door de cursus wordt neergezet. Voor dit onderdeel staan, naast de 540 uren praktijkwerkzaamheden, 240 uur voor literatuurstudie en praktijkopdrachten. Als richtlijn voor deze uren geldt dat in ieder geval de helft van deze tijd (120 uur) onder werktijd mag plaatsvinden. Het onderdeel praktijkresearch is opgebouwd uit vijf deelfasen met een totale looptijd van dre jaar en wordt voorafgegaan door het opstellen en ondertekenen van een onderzoekscontract: voorfase: opstellen onderzoekscontract: tot medio januari 2014 fase 1: formuleren van een onderzoeksvoorstel: tot mei 2014 fase 2: implementatie en uitvoering van het onderzoek: tot december 2014 fase 3: dataverzameling en analyse: tot december 2015 fase 4: schrijven van een artikel, als eerste auteur: tot oktober 2016) fase 5: aanbieden van een onderzoeksartikel aan een vak- of wetenschappelijk tijdschrift: tot uiterlijk december De supervisor binnen de praktijkinstelling begeleidt het proces van werkzaamheden in de praktijk en is mede-auteur van het artikel dat als eindopdracht geldt. Bij aanvang wordt in de eerste paar weken van de praktijkopleiding door de betrokkenen (gios, praktijkopleider en onderzoekssupervisor) een onderzoekscontract opgesteld, ondertekend en ingeleverd bij het SPON. De supervisor geeft in het jaarlijkse portfolio zijn/haar oordeel over het verloop van de werkzaamheden in de praktijkinstelling en het supervisieproces. Daarnaast beoordeelt de supervisor de inhoud van de (deel-) producten en geleidt deze door naar de docent van het SPON, mits het in zijn/haar ogen als voldoende beoordeeld kan worden. Hiervoor vult de supervisor, naar gelang de fase van het onderzoek, het betreffende goedkeuringsformulier in en stuurt dit op aan het SPON. De inhoudelijke eindbeoordeling van de (deel-) producten en beslissing over het al dan niet behalen van een (deel-)certificaat gebeurt door de docent van de cursus. Een uitgebreide weergave van de regeling voor het onderdeel praktijkresearch, de criteria voor het behalen van de (deel-)certificaten en de formulieren voor het doorgeleiden van (deel-)producten door de supervisor naar de docenten van de cursus, is opgenomen in onze electronische leeromgeving als de regeling praktijkresearch. 6 Het Praktijkonderwijs

7 3.9. Overige taken en management In de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog vormt het onderdeel Overige taken en Management een wezenlijk onderdeel. In de praktijk dient de cursist 540 uur werkzaamheden op het gebied van overige taken en management uit te voeren en hierover 25 uur supervisie te ontvangen. In het cursorisch onderwijs wordt hier in totaal 100 uur aan besteed, waarvan 87 uur in de module Overige taken en Management. De uren van deze module worden verspreid over 3 jaar, in 3 blokken van respectievelijk 27, 30 en 30 uur aangeboden. Vanuit de cursus wordt een koppeling gemaakt met werkzaamheden in de praktijk. Daarvoor moet er in de praktijkinstelling, in werktijd, een aantal opdrachten worden uitgevoerd, waaronder een managementproject. Dit project omvat een analysefase en een implementatiefase. Naar aanleiding van een probleem (c.q. vraagstelling) in de organisatie wordt verwacht dat de deelnemer een analyse maakt in de actuele organisatorische context. Tevens wordt verwacht dat de deelnemer deze analyse gebruikt om op een systematische manier veranderingen te introduceren, dus een implementatietraject uit te voeren. De opdracht mag maximaal 1 jaar in beslag nemen. De thematiek van dit managementproject heeft een directe relatie met een praktijkervaring binnen het management van de eigen organisatie. De keuze van het thema van dit project is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de praktijkinstelling waar de gios werkzaam is (in de persoon van praktijkopleider) en de gios zelf. Supervisie van dit proces in de praktijk gebeurt door een door de praktijkinstelling aangewezen supervisor, bij voorkeur een klinisch psycholoog met managementervaring die niet in een hiërarchische lijn ten opzichte van de gios staat. De coaching/begeleiding en beoordeling van het proces van analyse en implementatie van de managementopdracht gebeurt door de supervisor in de praktijkinstelling. De docenten van de cursus beoordelen de inhoud van het eindproduct dat voor afronding van deze module door de gios wordt ingediend. Voor uitvoering van het managementproject dient de praktijkinstelling minimaal 270 uur praktijktijd (de helft van de verplichte 540 uur praktijkwerkzaamheden) en 25 uur supervisie te bestemmen en als zodanig op te nemen in het opleidingsplan. Bij een looptijd van het project van 1 jaar komt dit neer op minimaal 6 uur praktijkwerkzaamheden in deze periode per week. Voor ieder cursusuur overige taken en management staan 2 uren voor literatuurstudie en het uitvoeren van (kleinere) praktijkopdrachten. SPON gaat er vanuit dat de helft van deze voorbereidingstijd (in totaal 90 uur) binnen werktijd kan plaatsvinden. Dus gemiddeld een half uur per week, bovenop de uren die staan voor de praktijkwerkzaamheden. 7 Het Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs Het Praktijkonderwijs 3.1 Omvang en organisatie van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van 2980 uur. Dit is inclusief 90 uur voor supervisie en 100 uur voor

Nadere informatie

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog COLLEGE SPE CIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYC HO LOOG Besluit CSG 2006-1 Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog [Besluit

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplaats pt verkort

Praktijkopleidingsplaats pt verkort Praktijkopleidingsplaats pt verkort Inleiding De verkorte opleiding tot psychotherapeut is een opleiding die voortbouwt op de opleiding tot gz-psycholoog. De uren (psychotherapeutische) behandeling die

Nadere informatie

Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding

Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding Kwalificatie-eisen, taken en verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleiding Alle praktijkopleidingsinstellingen worden gehouden aan de landelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding.

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders K GzP Kamer Gezondheidszorgpsycholoog Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren De Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, kennis genomen hebbende van het rapport van

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

OPLEIDINGSOVEREENKOMST

OPLEIDINGSOVEREENKOMST Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5 Postbus 6909 6503 GK NIJMEGEN Telefoon: (024) 361 25 11 Fax (024) 361 61 17 www.spon-opleidingen.nl OPLEIDINGSOVEREENKOMST Het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

Opleidings- en Examenreglement. Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Opleidings- en Examenreglement. Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Opleidings- en Examenreglement Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Artikel 1. Opleiding De Algemene Maatregel van Bestuur, Besluit Gezondheidszorgpsycholoog, d.d. 17 maart 1998, Wet BIG nummer

Nadere informatie

OPLEIDINGSOVEREENKOMST

OPLEIDINGSOVEREENKOMST Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5 Postbus 6909 6503 GK NIJMEGEN Telefoon: (024) 361 25 11 Fax (024) 361 61 17 www.spon-opleidingen.nl OPLEIDINGSOVEREENKOMST Het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist Artikel 1. Opleiding Rino Zuid organiseert een opleiding tot orthopedagoog-generalist. Deze postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inleiding Dit Registratiereglement is een nieuw Reglement en gaat in op 1 mei 2016. Tot

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. Examenreglement. Postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. Examenreglement. Postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Examenreglement Postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Opleidingsinstelling: de instelling die als taak

Nadere informatie

Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen

Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen Naar een eenduidige regeling van de praktijkbegeleiding in de psychologisch BIG-opleidingen Rapport Commissie Praktijkbegeleiding psychologische BIG-opleidingen Utrecht, april 2012 Inleiding Begin 2009

Nadere informatie

OPLEIDINGSOVEREENKOMST

OPLEIDINGSOVEREENKOMST Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5 Postbus 6909 6503 GK NIJMEGEN Telefoon: (024) 361 25 11 Fax (024) 361 61 17 www.spon-opleidingen.nl OPLEIDINGSOVEREENKOMST Het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Organisatie en inrichting van het onderwijs

Organisatie en inrichting van het onderwijs Organisatie en inrichting Inleiding De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog (Art.14 Wet BIG) (kp-opleiding) is een opleiding die voortbouwt op de postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog

Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog Inleiding: achtergrond van de opleiding Voor gezondheidszorgpsychologen bestaat de mogelijkheid een specialistische

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

Opleidings- en Examenreglement. Postacademische beroepsopleiding tot psychotherapeut ex. Wet BIG

Opleidings- en Examenreglement. Postacademische beroepsopleiding tot psychotherapeut ex. Wet BIG Opleidings- en Examenreglement Postacademische beroepsopleiding tot psychotherapeut ex. Wet BIG Artikel 1. Opleiding De Algemene Maatregel van Bestuur, Besluit Psychotherapeut, d.d. 17 maart 1998, Wet

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020)

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020) Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2017-2021 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus Accreditatie supervisorencursus Versie 22-02-2016 Een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het NVP-supervisorenregister is het met succes afgerond hebben van een supervisieopleiding (geaccrediteerd

Nadere informatie

KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Naam instelling: Contactpersoon/ Praktijkopleider: Postdoctorale/postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Eisen en desiderata praktijkopleidingsinstellingen en

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Kosten De kosten voor de registratie voor een periode van 5 jaar bedragen 175,- voor NVP leden en 250,- voor niet NVP leden.

Kosten De kosten voor de registratie voor een periode van 5 jaar bedragen 175,- voor NVP leden en 250,- voor niet NVP leden. Aanvraagformulier Register Supervisoren Psychotherapie Procedure De aanmeldingsprocedure verloopt in vier stappen: 1. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier met alle bijbehorende bijlagen en bewijsstukken

Nadere informatie

Kamer Psychotherapeut

Kamer Psychotherapeut Kamer Psychotherapeut Regelingen van de Kamer Psychotherapeut betreffende toetsing toelating, vrijstellingen en vereisten betreffende opleiding tot psychotherapeut Utrecht, 8 september 2015 Inleiding Sinds

Nadere informatie

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Inleiding De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-opleiding) is een postdoctorale beroepsopleiding voor psychologen en pedagogen die werkzaam willen zijn

Nadere informatie

In bovengenoemd kader bespreken we hieronder de posities van de betrokkenen bij de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut.

In bovengenoemd kader bespreken we hieronder de posities van de betrokkenen bij de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. 1 Verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot psychotherapeut Vastgesteld door de Kamer Psychotherapeut d.d. 20 augustus 2007. Ons kenmerk: KPT/07.052. Inhoud: 1. Kader 2. Definitie posities en opleidingsverantwoordelijkheden

Nadere informatie

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit van datum inzake de eisen voor de opleiding van de gezondheidszorgpsycholoog en voor de erkenning als opleider en praktijkopleidingsinstelling, in aanvulling op het Besluit gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog STUDIEGIDS Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Stichting PDO-GGZ Utrecht St. Jacobsstraat 12-14 3511 BS Utrecht T (030) 230 84 00 F (030) 230 84 99

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Voorwaarden voor aanmelding vanaf 15 juli 2012: U kunt zich als aspirant lid inschrijven, als u in opleiding bent tot schematherapeut, maar nog

Nadere informatie

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, in vergadering bijeen op 1 maart 2005

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, in vergadering bijeen op 1 maart 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2005-1 Procedures, eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders, praktijkopleidingsinstellingen en praktijkopleiders

Nadere informatie

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit van 5 juli 2016 inzake de eisen voor de opleiding, registratie, herregistratie en herintreding van de klinisch psycholoog en voor de erkenning als opleider en (praktijk)opleidingsinstelling (Besluit

Nadere informatie

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Studiegids opleiding Gezondheidszorgpsycholoog 2015 Inhoud 1. Organisatie en inrichting van het onderwijs 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Doelstelling van de opleiding 2 1.3 Eindkwalificaties 2 1.4 Inhoud en opzet

Nadere informatie

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit van datum inzake de eisen voor de opleiding van de psychotherapeut en voor de erkenning als opleider en praktijkopleidingsinstelling, in aanvulling op het Besluit psychotherapeut (AMvB) (Besluit

Nadere informatie

STUDIEGIDS Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

STUDIEGIDS Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog STUDIEGIDS Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Differentiatie kinderen & jeugd en differentiatie volwassenen & ouderen Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Stichting PDO-GGZ Utrecht St.

Nadere informatie

Bijlagen. Checklist voor bijlagen en bewijsstukken. Vergeet u niet om mee te sturen:

Bijlagen. Checklist voor bijlagen en bewijsstukken. Vergeet u niet om mee te sturen: Bijlagen Checklist voor bijlagen en bewijsstukken Vergeet u niet om mee te sturen: O Bijlage 1: Beoordeling deelname aan supervisorencursus (bijgevoegd) O Bijlage 2: Eindverklaring leersupervisor (bijgevoegd)

Nadere informatie

Opleidings- en examenreglement

Opleidings- en examenreglement Opleidings- en examenreglement Postdoctorale specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog Inleiding: Achtergrond van de opleiding Voor gezondheidspsychologen bestaat de mogelijkheid van specialistische

Nadere informatie

gelet op het advies van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog,

gelet op het advies van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Besluit CSG 2007-5 Procedures, eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders, praktijkopleidingsinstellingen en praktijkopleiders

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Inleiding In dit reglement worden de voorwaarden voor inschrijving in het Register Schematherapie als Schematherapeutisch

Nadere informatie

Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie

Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Vooropleiding 3. Belangstellend lid-nvipt 4. Aspirant lid-nvipt 5. IPT-opgeleide 6. Therapeut

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Postmaster opleiding tot psychotherapeut

STUDIEGIDS. Postmaster opleiding tot psychotherapeut STUDIEGIDS Postmaster opleiding tot psychotherapeut Stichting PDO-GGZ Utrecht en Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam St. Jacobsstraat 12-14 3511 BS Utrecht T (030) 230 84 00 F (030) 230 84 99 E servicebureaubig@rinogroep.nl

Nadere informatie

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

COLLEGE SPECIALISMEN G EZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit van datum inzake de eisen voor de opleiding van de gezondheidszorgpsycholoog en voor de erkenning als opleider en praktijkopleidingsinstelling, in aanvulling op het Besluit gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding.

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding. INFORMATIE OVER RINO PORTAL versie BIG16.09 Voor deelnemers BIG-opleidingen De RINO Groep biedt u als deelnemer aan een van de BIG-opleidingen een online service aan ter ondersteuning van het opleidingsproces.

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inhoudsopgave INLEIDING 1 WIE KAN ZICH LATEN INSCHRIJVEN IN HET REGISTER? 1 REGISTRATIEREGLEMENT

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Adresgegevens 1 1. Organisatie en inrichting van het onderwijs 2

Adresgegevens 1 1. Organisatie en inrichting van het onderwijs 2 Inhoud Adresgegevens 1 1. Organisatie en inrichting van het onderwijs 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Doelstelling van de opleiding 2 1.3 Eindkwalificaties 2 1.4 Inhoud en opzet van de opleiding 3 1.5 De toelating

Nadere informatie

STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING

STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING Toelichting bij het gebruik van het standaardformulier: Het College Verpleegkundige Vervolgopleidingen Ziekenhuizen erkent enkel die

Nadere informatie

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering opleidingsduur Vanaf 1 januari 2015 is er een vernieuwde vrijstellingsregeling voor de medische vervolgopleidingen. De gehele regeling is na te lezen op de websites van KNMG en RGS. Indien

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkopleidingsinstellingen en opleidelingen voor BIG opleidingen en de opleiding tot orthopedagoog-generalist

Algemene voorwaarden praktijkopleidingsinstellingen en opleidelingen voor BIG opleidingen en de opleiding tot orthopedagoog-generalist 1 Algemene voorwaarden praktijkopleidingsinstellingen en opleidelingen voor BIG opleidingen en de opleiding tot orthopedagoog-generalist 1 Begripsomschrijvingen 1. Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Accreditatiereglement geïntegreerde postdoctorale opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist

Accreditatiereglement geïntegreerde postdoctorale opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Accreditatiereglement geïntegreerde postdoctorale opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist Reglement, procedure en criteria voor accreditatie van postdoctorale opleidingen tot NVO Orthopedagoog-Generalist.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Zie eerst: Reglement Lidmaatschap Register Schematherapie en Reglement Supervisie en Intervisie Register Schematherapie Ik wil mij graag inschrijven

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen

Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen Stichting opleidingsinstelling GGZ-VS Addendum opleidingsplan 2014-2017 Opleiding GGZ-VS met vrijstellingen voor specifieke doelgroepen Opleidingsmanager Drs. M. de Leeuw (i.s.m. hoofdopleiders drs. D.

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer Psychologen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer pedagogen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Opleidingsreglement voor de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie Vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Opleidingsreglement voor de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. VERENIGING VOOR KINDER- EN JEUGDPSYCHOTHERAPIE Secretariaat Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030-2965348 fax 030-2966549 e-mail vkjp@hetnet.nl www.vkjp.nl Opleidingsreglement voor de Vereniging voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN De vragen waarbij een artikel uit het Huishoudelijk Reglement vermeld staat, wegen mee ter beoordeling van de opleiding of cursus. De andere

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Versie: 31 oktober 2017 OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER 2 Opleidingsreglement 3 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit opleidingsreglement

Nadere informatie

Studiegids opleiding Gezondheidszorgpsycholoog 2017

Studiegids opleiding Gezondheidszorgpsycholoog 2017 Studiegids opleiding Gezondheidszorgpsycholoog 2017 Postadres Postbus 6909 6503 GK NIJMEGEN Bezoekadres Toernooiveld 5 6525 ED NIJMEGEN T (024) 361 25 11 www.rcsw.nl Inhoudsopgave 1. Organisatie en inrichting

Nadere informatie

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi: Open Universiteit Nederland Opleidings- en Begeleidingsplan voor Promovendi De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplaats kp v&o

Praktijkopleidingsplaats kp v&o Praktijkopleidingsplaats kp v&o Inleiding De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog (Art.14 Wet BIG) (kp-opleiding) is een opleiding die voortbouwt op de postacademische beroepsopleiding tot

Nadere informatie

Aandachtspunten bij start supervisie

Aandachtspunten bij start supervisie P-opleiding Evaluatieformulier supervisie psychodiagnostiek Aandachtspunten bij start supervisie 1. Kennismakingsgesprek: - wederzijds informeren over kwalificaties, opleidingen en ervaring - bespreken

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Je kunt kiezen voor een opleiding met of zonder supervisie. Om voor een diploma met supervisie in aanmerking te komen is het noodzakelijk

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

OPLEIDING TRAINER IMBCT

OPLEIDING TRAINER IMBCT Informatie Opleiding trainer imbct, versie juli 2015, pagina 1 OPLEIDING TRAINER IMBCT EEN KORTDURENDE LEERGANG IN HET GEVEN VAN INDIVIDUELE MINDFULNESSTRAINING Beschrijving van het Opleidingstraject Deze

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

6. Cursorisch onderwijs: Het cursorisch gedeelte van de opleiding, dat plaatsvindt bij RINO Zuid.

6. Cursorisch onderwijs: Het cursorisch gedeelte van de opleiding, dat plaatsvindt bij RINO Zuid. Algemene voorwaarden praktijkopleidingsinstellingen en Opleidingsdeelnemers voor BIG opleidingen en de opleiding tot orthopedagoog-generalist per 1-1-2018 1 Begripsomschrijvingen 1. Wet BIG: Wet op de

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

In opleiding tot verpleegkundig specialist. Informatie voor de vios

In opleiding tot verpleegkundig specialist. Informatie voor de vios In opleiding tot verpleegkundig specialist Informatie voor de vios Versie juni 2017 1 Inhoud Inleiding 3 1. Over de opleiding 4 2. College en Registratiecommissie 4 3. De regels van het Algemeen Besluit

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie