KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)"

Transcriptie

1 AUDITRAPPORT KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) MBO College Almere ROC van Flevoland Opdrachtgever Team Opleidingsmanager Ine Komen, directeur Onderwijs Kunst & Cultuur: Artiest (Drama) - Crebonr Niveau 4 BOL Tiny Nieuweboer Datum audit 18 februari 2014 Oplevering rapportage Auditoren Concept 1: 20 februari 2014 Definitieve versie: 27 maart 2014 Hanneke van Kooij, Senior Beleidsmedewerker MBO College Hilversum Linjo de Kruijf, Senior Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg Grafisch Lyceum Utrecht

2 1. INLEIDING Naar aanleiding van het onderzoek naar de Staat van de instelling heeft de inspectie in de rapportage Staat van de instelling ROC Flevoland d.d. 16 oktober 2013 aangegeven dat ROC Flevoland zelf onderzoek moet doen bij de opleiding Artiest (crebonr 90032) naar de kwaliteitsgebieden onderwijsproces, examinering en diplomering, opbrengsten en kwaliteitsborging. Op basis van de rapportage zal de inspectie bepalen of vervolgtoezicht nodig is. Op verzoek van de directie van ROC Flevoland heeft een extern auditteam onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mate waarin de activiteiten en processen van de opleiding Artiest, één van de drie opleidingen van het team Kunst & Cultuur, voldoen aan de portretten van het Toezichtkader 2012 van de Onderwijsinspectie 1. Het betreft een onafhankelijk kwalitatief onderzoek op de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces en Kwaliteitsborging uit het Toezichtkader 2012 van de Onderwijsinspectie. 2. WERKWIJZE Het auditteam ontving de auditopdracht in januari 2014, het programma (zie bijlage 1) en een aantal documenten (zie bijlage 2) in februari De aangeleverde documenten gaven bij de voorbereiding nog een onvoldoende beeld van de opleiding. Op de dag van de audit is nog een ordner met diverse documenten aangeleverd. Bij het opstellen van de rapportage is gebruik gemaakt van deze informatie. Een dag voor de audit zijn de opgestuurde documenten door het auditteam besproken en is de aanpak van de audit vastgesteld. Het auditteam heeft in overleg met de opdrachtgever afgesproken geen oordeel te geven op de gebieden Onderwijsproces en Kwaliteitsborging uit het Toezichtkader 2012 van de Onderwijsinspectie, maar op grond van het Waarderingskader , op basis van de gevoerde gesprekken en bestudeerde documenten zorgvuldig de bevindingen te formuleren en te onderbouwen om vervolgens per aspect sterke- en verbeterpunten te formuleren. Het concept-verslag is voorgelegd aan de opleidingsmanager en de directeur Onderwijs, teneinde feitelijke onjuistheden te vermijden. Daarna is het voorliggende definitieve verslag opgesteld. 3. BEELD VAN HET OPLEIDINGSTEAM KUNST & CULTUUR Het team Kunst & Cultuur bestaat uit drie opleidingen: Artiest (Drama) Medewerker Evenementenorganisatie Podium- en Evenemententechniek De opleiding Artiest is in 2006 gestart en in 2010 zijn de eerste studenten afgestudeerd. In schooljaar is de opleidingsduur verkort van vier naar drie jaar. De opleidingen vormen samen een productiehuis ( On Stage ). Dit is de kern van de onderwijsvisie en het onderwijs is hier op ingericht. Er is een visie op nut en noodzaak van deze opleiding in de regio. Almere profileert zich als regio met een relevante entertainmentsector. Hierin past ook een opleiding die beroepskrachten aflevert om de sector te bedienen. Na een daling van het aantal aanmeldingen in is in weer sprake van lichte groei. Het team verzorgt het onderwijs nu voor ongeveer 90 studenten, verspreid over de verschillende opleidingen. Er is geen doelstelling m.b.t. groei geformuleerd. Aan het team zijn een opleidingsmanager, een kernteam van vijf docenten (ongeveer 4 FTE) en enkele gastdocenten verbonden. De opleidingsmanager is vorig jaar gestart en heeft een aanstelling van 0,6 FTE. Het is een klein team, waarin de docenten, volgens de opleidingsmanager, bevlogen, goed en breed opgeleid zijn en verschillende onderdelen van het lesprogramma verzorgen. In verband met de financiële zorgen van ROC Flevoland staan de gastlessen onder druk. 1 Inspectie van het Onderwijs, Toezichtkader BVE 2012, Utrecht september Toezichtkader 2012, Bijlage 1 Waarderingskader, blz. 45 e.v. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 2

3 In het kader van doelmatigheid is besloten de opleiding Podium- en Evenemententechniek af te bouwen en over te dragen aan het MBO College Hilversum, onderdeel van het ROC van Amsterdam. De opleiding Artiest kent verschillende uitstromen, maar in Almere wordt alleen de uitstroom Drama aangeboden. De werkzaamheden van een Artiest vinden hoofdzakelijk plaats op de culturele arbeidsmarkt. Het accent ligt op amusement en entertainment. Studenten vinden als beginnend beroepsbeoefenaren vaak werk binnen de mediawereld en het toerisme. Daarom wordt voor de opleidingen Artiest en Medewerker Evenementenorganisatie onderzocht of aansluiting bij de kwalificatie Toerisme perspectief biedt. 3.1 Opbrengsten Zowel in als in was het jaar- als diplomaresultaat van de opleiding Artiest onder de norm. Dit werd mede veroorzaakt doordat in 2010 de eerste studenten diplomeerden en ook de jaren daarna de opleiding een brede basis (1 e jaar) en een smalle top (examenkandidaten) had. Dit zette het rendement onder druk. De opbouw van de opleiding is nu meer in verhouding. In is zowel het jaarresultaat (64,71%) als het diplomaresultaat (66,67%) sterk verbeterd. Daarmee is het jaarresultaat voldoende en blijft het diplomaresultaat nog iets onder de norm. Volgens de opleidingsmanager geeft het huidige diplomaresultaat een wat geflatteerd beeld, omdat de opleidingsduur in van vier naar drie jaar is teruggebracht. Om het rendement te verbeteren zijn verschillende acties ingezet om voortijdige schooluitval te verminderen. De begeleidingsstructuur t.a.v. verzuim is verbeterd, de ontwikkelingsgerichte beoordelingssystematiek is transparanter gemaakt, er wordt frequenter ontwikkelingsgerichte feedback gegeven, het opleidingsbeeld van studenten is versterkt en het didactische concept is verbeterd (van veel naar minder begeleiding en van minder naar meer zelfstandigheid). Er is nog geen prognose gemaakt van het rendement op korte en iets langere termijn, waardoor het team, gezien het geringe aantal studenten per opleiding en per leerjaar, ieder jaar opnieuw verrast kan worden door de rendementscijfers. Er wordt op rendement gestuurd door een goede begeleiding van studenten en daardoor minimalisering van voortijdige uitval. Er is tot nu toe weinig uitval. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 3

4 4.BEVINDINGEN ONDERWIJSPROCES EN KWALITEITSBORGING ONDERWIJSPROCES 1.1 Samenhang Studenten schrijven zich in voor één van de drie opleidingen, maar beginnen met een gezamenlijk basisjaar, waarin zij kennismaken met de verschillende creatieve, technische en organisatorische aspecten van het maken en organiseren van voorstellingen en evenementen. Verschillende onderdelen uit de drie opleidingen komen aan de orde. De werkprocessen uit het kwalificatiedossier Artiest zijn nogal divers. Er is aandacht voor het ontwikkelen en uitvoeren van producties, de organisatie van evenementen, maar ook ondernemerschap is belangrijk. Er wordt uitdrukkelijk aandacht geschonken aan het feit dat het beroep ondernemerschap, in een onzekere markt, vraagt en dat veel administratieve taken verricht moeten worden. In het eerste jaar ligt de nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden en competenties. In de vervolgjaren, na de definitieve keuze voor een opleiding wordt de relatie met het kwalificatiedossier nadrukkelijker gelegd. Alle werkprocessen worden uitgevoerd in On Stage. Aan het eind van het eerste leerjaar kan de student op vrijwillige basis auditie doen. Hierbij staat de vraag centraal of de student potentie heeft zich te ontwikkelen tot een artiest. Externen worden betrokken bij de beoordeling. Volgens een beoordelingsprotocol wordt de student beoordeeld en geadviseerd. Competenties zijn leidend gemaakt voor de invulling van het leerproces en actief praktijk leren (APL) is het didactische uitgangspunt, wat o.a. zichtbaar wordt in het productiehuis On Stage. In dit concept wordt twee dagen in de week projectmatig gewerkt aan beroepsgerichte opdrachten, die in veel gevallen betrokken zijn uit het beroepenveld. Er zijn verschillende rollen/functies, die onder begeleiding van een regisseur (docent van de opleiding) door studenten uit alle leerjaren van alle drie opleidingsrichtingen uitgevoerd moeten worden, waardoor ze van elkaar leren (peer learning). Iedere tien weken wordt er een nieuwe indeling gemaakt en krijgen studenten een andere rol toebedeeld. Het programma is volgens docenten niet alleen gericht op vakinhoud, maar ook gericht op ontwikkeling van de attitude van studenten. Met name in het eerste leerjaar wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van een juiste beroepshouding. De opdrachten worden in de loop van de opleiding steeds complexer van aard. Docenten proberen niet alleen een veilige sfeer te creëren, maar ook het besef dat je door middel van samenwerking tot goede prestaties kan komen en een goede productie kan neerzetten. Door middel van coaching wordt de student begeleid tijdens het opleidingstraject. De andere vakken worden op de overige drie dagen ingevuld d.m.v. workshops. De invulling van de beroepsgerichte lessen zijn gerelateerd aan het kwalificatiedossier, de taallessen zijn niet alleen gericht op het generieke niveau, maar ook op die van het beroep zo blijkt uit het leerprogramma en de toelichting daarop van de taaldocent. Loopbaan en Burgerschap is een van de onderdelen die tijdens de workshops aan de orde komen. Aan de onderwijsvisie zijn verschillende studiedagen besteed, steeds gericht op het verbeteren van het onderwijs. Een van de verbeterpunten is het koppelen van de leerlijnen aan het kwalificatiedossier en de relatie uit te werken in weekplanners en toegankelijk te maken in de digitale campus. Dit is in januari 2014 gerealiseerd. Het is niet de ambitie van de opleiding om echte uitvoerende artiesten op te leiden, maar vooral medewerkers die in de entertainmentindustrie werkzaam kunnen zijn. De introductieperiode is met ingang van dit schooljaar verbeterd. De werkwijze is beter uitgelegd, er zijn readers gemaakt en het vak techniek is geactualiseerd. Studenten ontvangen weekplanners, die gelinkt zijn aan de werkprocessen. Het basisjaar waar studenten gemeenschappelijk werken aan een opdracht, waardoor zij overzicht en inzicht krijgen in de volle breedte van het beroepenveld en hierdoor de mogelijkheid krijgen om hun oorspronkelijke opleidingskeuze eventueel te heroverwegen. Het productiehuis On stage waar alle studenten uit alle jaren en verschillende opleidingsrichtingen samenwerken aan een productie. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 4

5 Aandacht voor administratieve en economische vakken, die nodig zijn voor het beroep. De taallessen, die naast het generieke deel in het programma zichtbaar beroepsgericht aangeboden worden. 1.2 Maatwerk Volgens de docenten is de opleiding tot artiest een persoonlijke zoektocht, waarin veel flexibiliteit van de student gevraagd wordt. De niveauverschillen tussen studenten zijn groot. Studenten moeten leerdoelen benoemen en reflectieverslagen schrijven om een kritische houding te ontwikkelen. De leerdoelen worden door de studiecoach besproken met de student, die deze kan oefenen tijdens de uitvoering van de opdrachten in On Stage. Tijdens de uitvoering is het mogelijk dat de student in niveau kan differentiëren en dat er wordt tegemoet gekomen aan de individuele leerwens of leerbehoefte van de student. Studenten geven overigens aan dat zij het moeilijk vinden om leerdoelen te formuleren en zouden hier graag meer begeleiding bij willen. In december 2013 heeft men verschillende mogelijkheden voor maatwerk uitgewerkt: tussentijdse instroom - mogelijke vrijstellingen voor talen en rekenen - verdiepen en verbreden - bijzondere trajecten i.v.m. stage of ziekte. De mogelijkheid om de opleiding versneld af te ronden is genoemd, maar nog niet geïmplementeerd. Aangezien de hierboven genoemde mogelijkheden van maatwerk nog in ontwikkeling zijn, is er nog geen conclusie te trekken over het effect hiervan. Studenten geven aan dat ze meer verdiepingsmogelijkheden zouden willen hebben. Docenten geven aan dat verdieping tijdens de On stage - lessen plaatsvindt, door goede studenten meer taken te geven. Ze realiseren zich dat studenten niet allemaal evenveel aandacht krijgen. Ook de Talva-lessen (talent en vakontwikkeling) zijn gericht op de individuele ontwikkeling van studenten. Hier leert de student een eigen project te starten. Een Plusklas is gestart waar studenten op eigen initiatief hun huiswerk kunnen maken, hun studieachterstand in kunnen halen, uitleg kunnen krijgen over onderdelen die niet begrepen zijn of extra aandacht voor Nederlands en rekenen kunnen krijgen. Ook is de Plusklas de voorziening waar studenten naar toe moeten om te werken aan hun stage-opdrachten of als ze eruit gestuurd zijn of even tot rust kunnen komen en kunnen praten met een docent of om studieachterstanden weg te werken. Het is ook mogelijk extra werk te maken om te versnellen met de opleiding. In de procedure voor de Plusklas wordt voornamelijk beschreven hoe de route is als een student er gebruik van moet maken. Planmatige aanpak van maatwerk. De Plusklas Verbeterpunten Implementeer de maatwerktrajecten verder en volg de ontwikkelingen zorgvuldig. Geef aandacht aan de mogelijkheid om de Plusklas-faciliteiten op eigen initiatief te gebruiken, waar een of meerdere (vak)docenten aanwezig zijn, die kunnen helpen achterstanden in te halen en die kunnen ondersteunen in bepaalde studieonderdelen. Ondersteun studenten bij het formuleren van leerdoelen. Zorg dat de leerdoelen direct aansluiten bij de competenties en de prestatie-indicatoren van het kwalificatiedossier. 1.3 Didactisch handelen In mei 2012 hebben het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland een plan van aanpak professionalisering opgesteld, waarin professionaliseringsdoelen en activiteiten om deze doelen te bereiken zijn opgenomen. In het teamplan van het team Kunst & Cultuur is de kwaliteit van het leraarschap een van de gebieden en zijn doelen, resultaten en acties geformuleerd. Sinds dit jaar vergewist de opleidingsmanager zich van de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten door lessen te bezoeken, de docent te observeren, te beoordelen en dit vast te leggen op het formulier Lesbezoeken. Haar bevindingen worden besproken met de betreffende docent. In een enkel geval heeft dit geleid tot een individueel coachingstraject. Aangezien de klassenvertegenwoordigers nog maar een keer bijeen zijn geweest om te overleggen, is er nog geen sprake van dat de bevindingen in algemene termen gedeeld worden met studenten. Studenten hebben op eigen initiatief bij de opleidingsmanager aangegeven dat de rekendocent niet goed functioneerde. De opleidingsmanager heeft ervoor gezorgd dat de docent zijn eigen vak kan geven en is vervangen werd door een ervaren rekendocent. Studenten geven aan hier erg tevreden over te zijn. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 5

6 Studenten vinden dat de opleiding een warm bad is: docenten staan open en helpen je. Studenten begrijpen het doel, nut en samenhang van de leeractiviteiten Ze kunnen globaal vertellen hoe de opleiding eruit ziet. On stage wordt door zowel docenten als studenten gezien als een belangrijk element in de onderwijsmethode, waar ze veel van leren. Studenten maken in groepjes per dag een plan van aanpak en sluiten de dag af met een vergadering. Wekelijks beginnen de docenten, die een rol vervullen en/of het proces begeleiden in On Stage met een voorbereidende vergadering en kijken zij terug op afgelopen week om het proces te verbeteren. Na afloop van de periode wordt de opdracht en uitvoering geëvalueerd. De opleiding voldoet aan de verwachtingen van studenten. Ze herkennen dat er meer structuur in de opleiding is gekomen en dat er ingespeeld wordt op de niveauverschillen in de klas. Ze vinden dat er meer goede docenten zijn dan slechte. Toch zouden ze meer toelichting op de opdrachten, variatie en diepgang, meer toneellessen, meer maatwerk en meer duidelijkheid over planningen willen. Eerstejaars studenten geven aan dat hier verbeteringen zichtbaar zijn, want bij hen komt de studiecoach langs om de resultaten te bespreken. De eisen aan producten die studenten in moeten leveren zijn niet altijd duidelijk beschreven of gecommuniceerd en docenten houden zich volgens de studenten vaak niet aan de deadline. Volgens studenten zijn docenten soms te lief. Studenten wensen een heldere planning wat wanneer ingeleverd moet worden en handhaving van de afspraken. Systematische aandacht voor het didactisch handelen. Studenten ervaren de opleiding als een warm bad. Verbeteringen zijn gerealiseerd ten aanzien van het terugkoppelen van resultaten en het structureren van de opleiding. De sterke nadruk op het beroepsgerichte van de opleiding. Verbeterpunten Structuur en duidelijkheid: zorg voor goede schriftelijke opdrachten, waar ook staat wat studenten op moeten leveren om aan de opdracht te voldoen. Geef bij de start en tijdens het traject toelichting op de opdracht. Studenten moeten zich aan deadlines houden. Docenten moeten deadlines handhaven. 1.4 Leertijd Studenten ervaren in het algemeen het studieprogramma als uitvoerbaar. De lessen beginnen om uur in verband met eventuele avondactiviteiten van de artiesten in opleiding. De lessen stoppen op een aantal dagen om uur en op de andere dagen om uur. Op de roosters is zichtbaar dat sommige leerjaren vroeger starten. In het roosters zijn geen tussenuren zichtbaar. Ook studenten geven aan dat het rooster weinig tot geen gaten heeft. Zij zijn tevreden over het aantal lessen. Derdejaars studenten hebben korter les per dag dan de eerstejaars. Aangezien de stages in het tweede (640 uur) en derde leerjaar (320 uur) zijn geprogrammeerd, is het geen probleem om de 850 klokurennorm te behalen. In het teamplan wordt gesteld dat de onderwijstijd vorig schooljaar is gerealiseerd. Docenten geven aan dat de presentie hoog is (boven de 90%). Er is in een gezamenlijke teaminspanning hard gewerkt om tot verzuimreductie te komen. Het registratiesysteem Eduarte is nog in ontwikkeling. Zowel technisch als inhoudelijk moet nog veel gebeuren om een goed bruikbaar systeem te krijgen. Hoge presentie Het rooster is afgestemd op de beroepsactiviteiten van de student 1.5 Leeromgeving Studenten en docenten vinden de school een warm bad. Zij voelen zich serieus genomen en veilig binnen de school. In het eerste leerjaar wordt veel aandacht besteed aan een veilige leeromgeving. Het accent van de opleiding ligt niet alleen op vakinhoud, maar ook sterk op het sociale aspect samenwerken. Haat, nijd en pesten komen weinig voor. De visie van de opleiding is dat je, om een goede voorstelling te kunnen maken, afhankelijk bent van elkaar en dat de sfeer goed moet zijn ook al ben je in sommige situaties elkaars concurrent. Studenten vertellen in exact dezelfde woorden deze visie. On Stage wordt uitgevoerd in speciaal geoutilleerde lokalen. De ruimte is te beperkt. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 6

7 Hommeles biedt theaterfaciliteiten. Dit is de favoriete locatie van de studenten, maar het is een College-brede voorziening die dus maar beperkt beschikbaar is. Het registratiesysteem Eduarte wordt geïmplementeerd voor aan- en aanwezigheidsregistratie en als studentenvolgsysteem. Dit functioneert nog niet zoals beoogd. Omgangregels staan beschreven in de Studiegids. Voor de klachtenregeling is een verwijzing naar het Studentenstatuut. In de Studiegids is aangegeven wat de rol van de vertrouwenspersonen is. Ook over de vertrouwensinspectie is een regel opgenomen, waarin toegelicht wordt bij welke klachten je contact op kunt opnemen. Contactgegevens zijn opgenomen. Cultuur en sfeer binnen de opleiding. De visie van het team op samenwerking. Leslocaties Hommeles en On stage. Verbeterpunten Voldoende geoutilleerde lokalen om On Stage optimaal uit te voeren 1.6 Intake & plaatsing MatchPoint is het studieadviescentrum voor alle opleidingen van het ROC Flevoland. Studenten kunnen zich hier melden als ze vragen hebben, informatie willen over een of meerdere opleidingen of als ze zich aan willen melden voor een opleiding. Nadat ze zich hebben aangemeld voor een van de opleidingen van de richting Kunst & Cultuur, stuurt het team een uitnodiging om auditie te komen doen. Ze mogen twee opdrachten kiezen, die gerelateerd zijn aan een van de opleidingsrichtingen, die het team aanbiedt. Tijdens de auditie wordt gekeken of de aanmelder talent of potentie heeft voor een van de beroepen. Binnen 10 dagen hoort de aanmelder of hij/zij is aangenomen. De intake is enkele jaren geleden verscherpt. Er werden in het verleden teveel ongeschikte; studenten toegelaten. Er is een doorlopende leerlijn met het Arte College in Almere. Er is sprake van warme overdracht vanuit het VMBO. In het basisjaar kunnen studenten zich oriënteren op de verschillende opleidingen. Na het einde van het eerste jaar kan auditie gedaan worden, hierbij wordt een externe betrokken om een oordeel te geven over de vaardigheden van de student. Het is mogelijk om een andere keuze, dan de oorspronkelijke, te maken en over te stappen naar een van de andere opleidingen. Valt de opleiding tegen, dan is het mogelijk om binnen 10 weken zonder gevolgen over te stappen naar een andere opleiding binnen ROC Flevoland. Er is ROC-breed een doorstartklas geformeerd om een overstap te kunnen maken. Studenten hebben een reële kijk op het beroepsperspectief. Ze weten dat ze opgeleid worden voor een moeilijke arbeidsmarkt. De meesten willen doorstromen naar het HBO, soms naar een totaal andere studierichting. De opleiding biedt hen de mogelijkheid hun (soms jarenoude) passie te exploreren. De onzekere toekomst nemen ze op de koop toe. De mogelijkheden om zich te oriënteren in het basisjaar. De mogelijkheid om na de eerste onderwijsperiode over te stappen binnen MBO College Almere De praktijk gerelateerde auditie. Het realistische beroepsbeeld bij studenten. 1.7 Studieloopbaanbegeleiding Er is een coachingsstructuur voor alle opleidingen van het MBO College Almere. Alle studenten hebben een studiecoach. Begeleiding van studenten is één van de onderwerpen waarop veel verbeterd is. Het wordt gezien als instrument om schooluitval te voorkomen. Meer bespreekmomenten zijn afgesproken: SLB ers spreken elkaar nu bijna wekelijks. De structuur wordt steeds duidelijker. Het Handboek Begeleiding is op de digitale campus voor iedereen inzichtelijk. Er is onderscheid gemaakt in de studieloopbaanbegeleiding die gaat over de studievoortgang en de coaching die het zicht houdt op de zorgaspecten van de begeleiding en reageert op signalen die mogelijk wijzen op problemen. Daarnaast zijn er de Plusklas en de Pluscoach. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 7

8 Docenten ervaren dat studenten steeds meer persoonlijke problemen hebben. De problemen variëren sterk en zijn daarom niet goed te categoriseren. Tijdens de Talva-uren worden individuele gesprekken met studenten gevoerd. Alle leerjaren hebben hiervoor een uur per week op het rooster staan. Maandelijks is er een studentbespreking om de knelpunten door te nemen. Daarnaast zijn ook resultaatbesprekingen. Studenten krijgen, volgens de Jaarplanning, drie maal per jaar een rapport. Studenten geven aan dat de resultaten besproken worden met de studiecoach. Ouders worden indien nodig betrokken bij de bespreking met de student. Het bijhouden van de studievoortgang wordt bemoeilijkt door het nog niet optimaal functioneren van Eduarte. Docenten houden resultaten ook handmatig bij. In periode 1 wordt de Educatiemeter ingevuld. Dit is een verdiepend instrument o.a. om inzicht in de drijfveren en de privésituatie te verkrijgen. De Educatiemeter wordt met de student besproken. Vóór de bespreking met de student worden de formulieren door het team geanalyseerd en gecategoriseerd. Het is een intensief instrument, maar het is een waardevol element in de begeleiding en het team wil dit dan ook graag behouden. Studenten worden middels opdrachten geacht hun eigen leerdoelen te formuleren. Ze vinden het lastig om iets zinnigs te verzinnen. Alles wordt goedgekeurd en de leerdoelen worden verder niet besproken. In het derde jaar worden geen POP s meer gemaakt. De begeleiding richt zich dan op het voorbereiden op audities, eventuele doorstroom naar het HBO en voorbereiding op het examen. Er is een norm gesteld voor de presentie. Bijna alle studenten komen boven de 90% uit. Er is een taakverdeling op papier voor het uitvoeren van het verzuimbeleid (Wie doet Wat bij verzuim) uitgewerkt d.d. november 2013 zowel op team als op organisatieniveau en het verzuimprotocol is aangepast in januari De betrokken functionarissen, die ieder een eigen rol hebben in het proces, zijn: de docent - de coach (SLB) - de centrale verzuimmedewerker (CVM) - de decentrale verzuimmedewerker (DVM) - de manager onderwijs (MO). Om voortijdige schooluitval te voorkomen is een gezamenlijke inspanning geleverd, door absente studenten te bellen, te mailen en verzuimbrieven te versturen. Om de 14 dagen is er contact tussen de centrale verzuim medewerker (CVM), de SLB er en de coach. De verzuimregels zijn niet goed gehandhaafd tijdens de eerste weken van het schooljaar. Dit is een verbeterpunt voor volgend schooljaar. Onderscheid tussen studieloopbaanbegeleiding en zorg. De planmatige en gestructureerde aanpak van de begeleiding en het verzuimbeleid. Gebruik van de Educatiemeter. Verbeterpunten Begeleiding bij het opstellen van leerdoelen (POP s). Verzuimregels ook toepassen tijdens de eerste schoolweken. 1.8 Zorg Zie SLB. 1.9 Beroepspraktijkvorming Studenten lopen in het tweede en derde leerjaar stage. Voordat ze op stage gaan wordt een blok stagevoorbereiding aangeboden. De school heeft een procedure voor het verwerven van een BPV-plaats en helpt studenten met het zoeken naar een erkend leerbedrijf. Niet alle studenten hebben een stageplaats gevonden. Een van de studenten vertelt dat zij studievertraging opgelopen heeft omdat er onvoldoende stage-uren gerealiseerd waren. Als de student een stageplaats gevonden heeft, moet de praktijkovereenkomst (POK) worden aangevraagd en door drie partijen worden ondertekend om vervolgens de POK terug naar school te sturen. De POK s worden gecheckt. Iedere student krijgt een praktijkdocent toegewezen en een praktijkbegeleider in het leerbedrijf. Tijdens de stage zijn er tenminste drie contactmomenten. De opleiding heeft een opdrachtendocument ontwikkeld, dat studenten meekrijgen om uit te voeren in het leerbedrijf. De stage is ontwikkelingsgericht, maar als de stage onvoldoende is beoordeeld, is de studenten nog niet klaar om aan de proeve van bekwaamheid te beginnen. Het is mogelijk om in de beroepspraktijk geëxamineerd te worden. Aangezien examinering buiten de scope van de audit viel, is hier geen onderzoek naar gedaan. Wel is opgevallen dat verschillende beoordelingsmomenten en activiteiten plaatsvinden, waarvan onvoldoende duidelijk is wat precies beoordeeld wordt en waar het kwalificerende moment ligt. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 8

9 Studenten denken dat de stage verbeterd kan worden als de opdrachten verduidelijkt worden en met voorbeelden verhelderd wordt wanneer een opdracht behaald is en waar een verslag aan moet voldoen. Er worden terugkomdagen georganiseerd, waar de uren en de beoordelingen gecheckt worden, de gemaakte opdrachten besproken worden, afspraken gemaakt worden over de stagemogelijkheden in of na de vakantie en wordt gekeken welke vakken nog niet afgesloten zijn. Studenten geven aan dat de opdrachten in de BPV corresponderen met de opdrachten tijdens het binnenschoolse leren. Echter, uit de BPV-enquête blijkt dat het beroepenveld de aansluiting tussen theorie en praktijk laag waardeert en dus verbeterd moet worden. Er zijn door het team reeds vervolgacties geformuleerd. Uit de jaarlijkse teamevaluatie en het instellingsbrede BPV-onderzoek is gebleken dat de beroepspraktijkvorming nog aandacht nodig heeft. BPV is een van de speerpunten in het teamjaarplan De volgende punten zijn geformuleerd ter verbetering: BPV handboek aanpassen - Ouders informeren en betrekken bij de BPV - Informatie naar en samenwerking met de BPV-bedrijven uitwerken. Langdurige stageperioden in het tweede en derde schooljaar, zodat de studenten hun vaardigheden in de praktijk kunnen toetsen en de mogelijkheid geboden wordt een netwerk op te bouwen. Verbeterpunten Indien stage-uren niet kunnen worden behaald tijdig i.s.m. student zoeken naar een alternatief, zodat geen studievertraging optreedt Verhelder de opdrachten m.b.t. verschillende verslagen van gesprekken Evalueer de stagedocumenten KWALITEITSBORGING 4.1 Sturing Ieder jaar worden opleidingsmanagers middels de kaderbrief geïnformeerd over de koers van de onderwijsorganisatie. Hierin staan zowel harde als zachte kwaliteitseisen geformuleerd. Het team Kunst & Cultuur heeft een notitie meerjarenstrategie en een notitie over de kernwaarden voor het team, gebaseerd op de kaderbrief, geschreven. Deze notities zijn besproken in de teamvergadering. Het team werkt volgens de PDCA cyclus van het ROC. Jaarlijks wordt een teamplan geschreven, en geëvalueerd. Het teamplan 2014 in overleg met het gehele team opgesteld. Het teamplan geeft een samenvatting van in te zetten acties. Per actie wordt een PvA uitgewerkt waarin verantwoordelijkheden, termijnen en tussenevaluaties zijn opgenomen. Deze plannen van aanpak waren ten tijde van de audit nog niet beschikbaar. Een team-kwaliteitshandboek is in ontwikkeling. 4.2 Beoordeling De Prestatiebox ( gebaseerd op managementinformatie) geeft inzicht in de volgende resultaten: Jaar- en diplomaresultaat, VSV, JOB-Monitor, Studenttevredenheidsonderzoek, BPV-Monitor en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Op grond van de Prestatiebox vindt een interne benchmarks plaats voor de opleidingsteams van ROC Flevoland en het ROC van Amsterdam. De pedagogische didactische vaardigheden worden d.m.v. lesbezoeken geobserveerd. Hiervoor is een observatieformulier ontwikkeld. De kwaliteit van het leraarschap is een van de speerpunten in het teamplan. Er zijn resultaten van verschillende tevredenheidsonderzoeken, evaluaties, scans, interne benchmarks en analyses. Er is goed zicht op de verbeterpunten. Om de cyclus rond te maken zijn voor een aantal thema s verbeterplannen (verzuim - teamevaluatie inclusief verbeteracties) geschreven, hiervan komen een aantal punten terug in het teamjaarplan. Al deze instrumenten en notities leveren heel veel informatie op. Het nog moeilijk om alle aandachts- c.q. verbeterpunten te overzien. Wie verzamelt alle punten, wie houdt er zicht op en door wie worden op welke gronden keuzes gemaakt.? De samenhang tussen de documenten ontbreekt nog. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 9

10 Sinds twee jaar verzorgt de directie een notitie de Staat van het MBO College Almere. In januari 2014 is de laatste versie verschenen. Hierin zijn ook voor de afdeling Kunst & Cultuur een aantal kritische aandachtspunten benoemd. Doordat het management een extern auditteam de opdracht heeft geven om een audit uit te voeren is voldaan aan de wettelijke eis om bij de evaluatie van de onderwijskwaliteit onafhankelijke deskundigen te betrekken. 4.3 Verbetering en verankering Evaluaties en sturingsinformatie hebben geleid tot een verbetertraject dat al enkele jaren geleden is ingezet. Dat heeft tot verbeteringen geleid op het gebied van het onderwijsprogramma, begeleiding en. opbrengsten. De verankering hiervan verdient nog aandacht. Veel zit nog in de hoofden van de teamleden. Het teamplan 2014 is gebaseerd op de evaluatie van het teamplan 2013 en geeft opnieuw een aantal concrete verbeteracties. Zowel de evaluatie als het teamplan zijn tot stand gekomen in samenwerking met de teamleden. Er is wel geëvalueerd, maar er zijn weinig voorbeelden van analyse van de uitkomsten ervan aangetroffen. Er is in het teamplan een aanzet zichtbaar voor een samenhangend verbeterplan, maar het behoeft nog aanscherping. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de acties. Tevens is niet duidelijk of onderzoek gedaan wordt naar de stand van zaken en aan welke betrokkenen dit teruggekoppeld wordt. De PDCA-cyclus is nog onvoldoende herkenbaar. Voor het MBO College Almere is een professionaliseringsplan, dat gericht is op de examinering en het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland hebben een gezamenlijk een plan van aanpak voor professionalisering. Hier wordt niet alleen het accent gelegd op het formele, maar ook op het informele leren en geeft tevens handvatten wat er van een docent verwacht wordt in het kader van professionalisering. Docenten uit het team hebben deelgenomen aan het LB-LC traject. 4.4 Dialoog en verantwoording Er vinden gesprekken plaats tussen management en team. De opleidingsmanager heeft regelmatig gesprekken met de directeur. Ook is de dialoog met klassenvertegenwoordigers gestart, deze zijn eenmaal bijeen geweest. Deze gesprekken zullen worden voortgezet. De samenwerking met het bedrijfsleven is goed. Het auditteam heeft echter geen zicht gekregen of en waarover de dialoog plaatsvindt. Er is kwaliteitsbewustzijn aanwezig in het team. Er is managementinformatie beschikbaar. Het klassenvertegenwoordigersoverleg is gestart. Verbeterpunten De structuur van de kwaliteitsborging en de samenhang is nog onvoldoende verankerd in alle aspecten. Een kwaliteitszorgagenda kan een hulpmiddel zijn om het kwaliteitszorginstrumentarium planmatiger en gestructureerder in te zetten. 5. ANTWOORD OP DE AUDITVRAAG De opbrengsten zijn met ingang van voldoende. Dat lijkt enerzijds te maken te hebben met een eenmalige, relatieve grotere gediplomeerde uitstroom en anderzijds is er sprake van een verminderde ongediplomeerde uitval. De inspanningen om studenten beter te begeleiden en het onderwijs beter te structureren lijken daarmee effect te sorteren. Er is nog geen prognose voor de korte- en iets langere termijn beschikbaar, het is dus onzeker hoe het rendement zich zal ontwikkelen op korte- en op middellange termijn. In het onderwijsproces zijn goede verbeteracties ingezet en uitgevoerd. Er staat een verrassend beroepsgerichte opleiding die de studenten de mogelijkheid biedt om zich op de entertainmentwereld te oriënteren voordat een definitieve studie- en beroepskeuze wordt gemaakt. Eenmaal gekozen voor de opleiding Artiest is er veel aandacht voor de toekomstige (onzekere) beroepssituatie. Er is een goed doordacht onderwijsconcept. De begeleiding wordt gestructureerder aangepakt. Studenten herkennen dat er verbeteringen zijn doorgevoerd en zijn over het algemeen (heel) tevreden. Zij voelen zich prettig in hun opleiding en waarderen hun docenten, al zouden enkelen best wat MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 10

11 strenger mogen zijn. Meer structuur in planning, opdrachten, deadlines en afspraken zou de tevredenheid nog verder verhogen. De BPV heeft een verbeterslag nodig om te kunnen voldoen aan de eisen uit het waarderingskader. De documenten zijn niet altijd consistent en actueel. Studenten hebben veel vragen over de opdrachten en de organisatie. De wijze van beoordeling van de stage en de samenhang met de proeve van bekwaamheid, wordt niet consistent beschreven en naverteld door docenten en studenten. Het team werkt hard aan de verbeteringen, maakt plannen en evalueert de stand van zaken, maar de uitkomsten worden nog onvoldoende geanalyseerd en in samenhang gebracht. De kwaliteitsborging kan doelgerichter en gestructureerder aangepakt worden. Een kwaliteitszorgagenda kan daarbij een hulpmiddel zijn en het team dwingen de PDCA-cyclus volledig uit te voeren. MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 11

12 Bijlage 1 Programma audit 18 februari 2014 ROC Flevoland - Afdeling kunst en Cultuur ROC Flevoland Straat van Florida PA Almere-Buiten A/B vleugel Programma uur ontvangst door T. Nieuweboer uur gesprek met H. Caron, A. Roos en S. Mekkelholt uur gesprek met leerlingen 1 e en 3 e jaar uur gesprek met SLB docent(en) A.Roos en A. Boere uur pauze en verwerking uur terugkoppeling met T. Nieuweboer en I. Komen MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 12

13 Bijlage 2 Audit 18 februari 2014 ROC Flevoland - Afdeling kunst en Cultuur Overzicht geraadpleegde documenten 1. Programma audit 18 februari Afdeling Kunst en Cultuur Jaarplan Kunst1 3. Studiegids Artiest Teamkwaliteitsplan 4 sept Stagewerkboek 2 e jaars studenten Stage beoordelingsprotocollen 2 e jaar Stagewerkboek 3 e jaars Kaderbrief ROCvA - ROCF Introductie evaluatie 1 e jrs 10. Meerjarenstrategie okt Definitief rapport SVI ROCF 12. Rapportage JOB2012 definitief 13. Rapportage STO ROCvA + ROCF 14. Resultaten BPV-enquête teams ROCF Kunst en Cultuur Artiest BOL Examenplan Jaarplan Bevindingen bij proeve van bekwaamheid artiest drama Checklist 2010 Examenprogramma in de opleidingengids Drama ROCF 19. Checklist analyse team 20. Evaluatie Teamplan Lesbezoeken 22. Prestatiebox Teamplan K en C Jaarverslag 27. Inspectie van het onderwijs, Waarderingskader 2012 MBO College Almere Opleiding Artiest, auditrapport, 20 februari 2014, definitieve versie 13

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleiding Verkoper reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Manager Opslag en Vervoer Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Technicus Middenkader WEI Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273116

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Flevoland Kapper (Junior Kapper) Juli 2012 Plaats: Lelystad BRIN: 25LR Onderzoeksnummer: 126736 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 02PA Onderzoeksnummer: 115191 Onderzoek uitgevoerd op: 30 maart 2009 Conceptrapport verzonden op: 11 mei 2009

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO te Zwolle

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO te Zwolle ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO te Zwolle Middenkader engineering (Technicus) Medewerker beheer ICT Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR ECONOMIE EN UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Commercieel medewerker Opleiding Boekhoudkundig medewerker/ Administrateur Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO Medewerker marketing en communicatie Manager handel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA Onderzoeksnummer : 293580 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Leeuwenborgh te Sittard Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 95280 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Onderwijsassistent definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279417 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio STAAT VAN DE INSTELLING MBO Tio Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23NG Onderzoeksnummer : 196389 Datum onderzoek : 7 oktober 2013 Datum vaststelling : 19 december 2013 Pagina 2 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail Plaats : Schiedam, Veghel, Tilburg BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292937 Datum onderzoek : 22, 27 en 28

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten Plaats : Saba BRIN-nummer : 30KZ Datum schoolbezoek : 9 oktober 2014 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU AOC Terra Plaats : Groningen BRIN nummer : 01NJ Onderzoeksnummer : 290340 en 290341 Datum onderzoek : 10 t/m 27 oktober 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP. GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP. GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253330 Datum onderzoek : 8-10 oktober 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP Opleidingen Bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek Manager vershandel, logistiek en transport Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253049 Datum onderzoek : 26-27 september 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) Definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280124 Onderzoek uitgevoerd: 19-02-2015 t/m 20-02-2015 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva STAAT VAN DE INSTELLING MBO Studiecentrum Minerva Plaats : Almere BRIN nummer : 24KK Onderzoeksnummer : 196014 Datum onderzoek : 24-27 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van 24

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel te Arnhem Maatschappelijke Zorg definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127712 H3478313/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NIJMEGEN TEAM ZORGHULP/HELPENDE Z&W. Opleiding Zorghulp, niveau 1

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NIJMEGEN TEAM ZORGHULP/HELPENDE Z&W. Opleiding Zorghulp, niveau 1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NIJMEGEN TEAM ZORGHULP/HELPENDE Z&W Opleiding Zorghulp, niveau 1 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM. Opleiding Mediavormgever (Grafische vormgeving)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM. Opleiding Mediavormgever (Grafische vormgeving) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM Opleiding Mediavormgever (Grafische vormgeving) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie