Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & management 2011 (Convoy Uitgevers B.V.) Concept artikel, niet gepubliceerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & management 2011 (Convoy Uitgevers B.V.) Concept artikel, niet gepubliceerd."

Transcriptie

1 Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & management 2011 (Convoy Uitgevers B.V.) Concept artikel, niet gepubliceerd. Evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding bij studenten Van de 1522 begeleide studenten in de studiejaren 2008/2009 en 2009/2010, vulden 283 de online enquête in (19%). Deze enquête maakte deel uit van de afstudeerscriptie van Judith Gerdessen (opleiding Personeel en Arbeid). Met een respons van 19% mogen de resultaten van het onderzoek representatief verondersteld worden voor de ervaringen van alle door Centrum Studiekeuze bij hun studiekeuze begeleide studenten. Naast de online vragenlijst is met 9 studenten een interview gehouden om de resultaten uit de enquête tegen het licht te houden. In de verwerking van de gegevens is gekeken naar trends en patronen in de aantallen antwoorden, de gegevens zijn niet statistisch bewerkt. In dit artikel wordt afwisselend over respondenten en studenten gesproken, het gaat in beide gevallen om de groep die heeft deelgenomen aan het de enquête. Zelfinzicht en persoonlijke begeleiding zijn bepalend in het maken van een passende en succesvolle studiekeuze. Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding van studenten. Studenten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht die niet op de goede plek zitten in hun opleiding, of al gestopt zijn met de studie, kunnen bij Centrum Studiekeuze terecht voor een kort begeleidingstraject naar een nieuwe studiekeuze. Zelfinzicht en persoonlijke begeleiding leiden tot passende studiekeuze Wat is het effect van studiekeuzebegeleiding op middellange termijn? Hoe tevreden zijn studenten achteraf over de begeleiding die zij bij hun studiekeuze hebben gehad? Deze twee vragen stonden centraal in het evaluatieonderzoek onder studenten die 1 tot 2 jaar geleden begeleid zijn door Centrum Studiekeuze bij het maken van een nieuwe bachelor studiekeuze voor een bacheloropleiding. Dit artikel geeft een reflectie op de resultaten van het onderzoek en mogelijke implicaties voor matchingstrajecten en vroegtijdige signalering van twijfelaars en mogelijke langstudeerders. Begeleidingstrajecten Centrum Studiekeuze begeleidt jaarlijks rond 800 studenten van de Universiteit en de Hogeschool Utrecht; studenten die een opleiding doen bij een van beide instellingen, en ervaren dat zij niet op de juiste plek zitten of er niet langer voor gemotiveerd zijn. De studenten worden via begeleiders binnen de opleiding doorverwezen naar Centrum Studiekeuze. De student komt zelf met een vraag voor begeleiding. Na een kort intake gesprek (20 minuten), wordt in overleg met de student besloten welke vorm van begeleiding het meest aansluit bij de vraag: een workshop of individuele begeleiding. De studenten worden in korte trajecten begeleid naar een nieuwe studie- of masterkeuze. Een individueel traject beslaat 1 tot 3 gesprekken van 1 uur met huiswerkopdrachten. In een workshop komen maximaal 10 studenten 2 dagdelen bij elkaar. In de begeleiding evalueren studenten hun aanvankelijk gemaakte (niet passende) keuze. Ze staan stil bij hun eigen kwaliteiten en drijfveren en denken na over welke stappen ze kunnen zetten om tot een nieuwe, passende keuze te komen. De begeleider stimuleert de studenten om zelf aan het werk te gaan, op onderzoek uit te gaan naar passende opleidingsmogelijkheden en de gevonden informatie steeds te koppelen aan hun verworven inzichten in eigen drijfveren

2 en kwaliteiten. Huiswerkopdrachten en een online beroepentest maken deel uit van het begeleidingstraject. Ook het afnemen van uitgebreidere tests (o.a. capaciteiten- en persoonlijkheidstest) behoort tot de mogelijkheden. Slechts een klein aantal studenten maakt van deze mogelijkheid gebruik. Na afloop van de begeleiding hebben de meeste studenten zicht op hoe zij tot hun keuze kunnen komen, een enkeling heeft de keuze dan ook gemaakt. Naast de studenten uit de beide instellingen begeleidt Centrum Studiekeuze jaarlijks ook circa 100 externe cliënten (middelbare scholieren, mbo ers en studenten van andere instellingen). Tevredenheid en resultaat Direct na afloop van de begeleiding zijn studenten erg tevreden over de begeleiding die ze van Centrum Studiekeuze hebben ontvangen, blijkt uit de evaluatieformulieren die na afloop van de begeleiding worden ingeleverd (gemiddeld 40% retour): 95% van de studenten is tevreden tot zeer tevreden en 71% heeft de begeleiding als effectief ervaren. Twee jaar na dato kijken studenten nog steeds met tevredenheid terug: 86% van de respondenten op de enquête geeft nog steeds aan redelijk tevreden tot zeer tevreden te zijn. 76% van de studenten geeft aan een studie te hebben gevonden die aansluit bij de eigen interesse, capaciteiten en vaardigheden, 21% vindt dat de opleiding redelijk aansluit op de eigen interesses, capaciteiten en vaardigheden. 6% van de studenten is gestopt met de nieuwe opleiding die ze gekozen hadden. De gestopte studenten geven als voornaamste redenen aan dat de studie niet aansloot bij de eigen interesses en talenten en dat de beroepsperspectieven niet aantrekkelijk genoeg waren. Relatief gezien hebben de meeste gestopte studenten een afgeronde mbo opleiding (een kwart van alle respondenten met dit diploma). Zij geven als extra reden om te stoppen aan dat de manier van lesgeven niet geschikt bleek. 77% van de respondenten had geen verdere behoefte aan studiekeuzebegeleiding. De 23% van de respondenten geeft aan nog behoefte te hebben gehad aan: meer (persoonlijke) begeleiding inhoudelijke informatie over studies en verschillen daartussen. Aandacht werkt De studenten die individueel begeleid zijn, zijn tevredener dan de studenten die hebben deelgenomen aan een workshop. Persoonlijke aandacht draagt duidelijk bij aan de tevredenheid van de student. Hoewel persoonlijke begeleiding als belangrijk wordt gezien, draagt dit -zo blijkt uit dit onderzoek- niet perse bij aan een actieve houding en meer tevredenheid over de keuze. Studenten die individueel begeleid zijn, zijn direct na afloop net iets meer tevreden (97%) dan studenten die de workshop volgden (94%). Dit verschil wordt bevestigd in de tevredenheid 1 tot 2 jaar na de begeleiding: 90% van de studenten die individuele begeleiding genoten zijn nog steeds redelijk tot zeer tevreden, dit geldt voor 80% van degenen die een workshop volgden. Ook voelden individueel begeleide studenten zich beter geholpen. De studenten die de workshop deden geven aan dat zich vooral aangespoord voelden om werk te maken van het kiezen van een opleiding. In vergelijking met de individueel begeleide studenten geven ze vaker aan liever nog meer/anders begeleid te zijn. De studenten die individueel zijn begeleid geven bij alle opgedane inzichten vaker aan deze te hebben opgedaan dan de studenten die de workshop hebben gevolgd. Bij 3 inzichten zijn de verschillen het meest opvallend:

3 de stappen die ik kan ondernemen bij het maken van een studiekeuze (14% meer) belemmeringen en/of valkuilen bij mijn studiekeuze (13% meer) waar/hoe ik informatie kan verkrijgen over beroepen/arbeidsmarkt (11%) Hoewel de studenten die individueel begeleid zijn, zeggen meer inzicht te hebben in de stappen die ze kunnen ondernemen om tot een passende studiekeuze te komen, blijken de studenten die de workshop hebben gevolgd veel meer deel te nemen aan activiteiten als open dagen en proefstuderen. De individueel begeleide studenten hebben meer gesprekken gevoerd met mentoren/decanen. Opvallend is dat hoewel de individueel begeleide studenten op alle terreinen meer tevreden zijn, de studenten die een workshop hebben gevolgd uiteindelijk vaker (78%) vinden dat ze een studie hebben gevonden die aansluit bij de eigen interesses, vaardigheden en capaciteiten. 70% van de individueel begeleide studenten geeft dit aan. Vertrouwen op studiesucces De meeste studenten schatten in dat ze hun opleiding gaan afronden: 98% is dit van plan. Voor sommigen is deze inschatting wellicht wat rooskleurig: 25% van de studenten heeft op het moment van enquêteren (maart 2011) 40% of minder van de te behalen EC s gehaald. Op dat moment in het jaar zou ten minste 60% of meer een reële verwachting zijn, 75% van de respondenten heeft dit behaald. 17% van de begeleide studenten heeft ervoor gekozen door te gaan met de al gestarte opleiding. Opvallend is dat de respondenten die werkten het jaar voorafgaand aan de begeleiding, gemiddeld beduidend minder studiepunten hebben behaald. Iets meer dan de helft van de werkenden heeft % van de EC s behaald. Van de studenten die nog scholier waren het jaar voor de begeleiding heeft bijna 80% dit behaald. Het zou interessant zijn het studieverloop van deze studenten de komende jaren te volgen. Verworven inzichten, ondernomen activiteiten De studenten die (zeer) tevreden zijn over de begeleiding geven aan dat de persoonlijke aandacht die ze hebben gekregen en het zelfinzicht dat ze hebben opgedaan tot een passende studiekeuze heeft geleid. De belangrijkste inzichten die de studenten hebben opgedaan zijn: inzicht in waar mijn interesses liggen op studie- en loopbaangebied; inzicht in de stappen die ik kan nemen in de oriëntatie; inzicht in mijn werkelijke prioriteit bij het maken van een studiekeuze; inzicht in mijn capaciteiten/eigenschappen en hoe ik deze kan ontdekken. Een van de studenten illustreert dit in een interview: Voor de keuze van mijn laatste studie heb ik veel meer naar mezelf gekeken, mijn interesses, vaardigheden etc. Dit heb ik veel minder bij mijn vorige studiekeuze gedaan. Toen ging ik in een richting zoeken die mensen aangeven waar ik in moest zoeken. En nu ben ik ook meer volwassen en weet ik beter waar ik op moet letten bij het kiezen van een opleiding. Ik had al een jaar van een opleiding gedaan. Op de middelbare school weet je echt niet wat je te wachten staat op de hogeschool.

4 Mannelijke en vrouwelijke studenten geven duidelijk andere accenten aan in de verkregen inzichten. De mannen geven aan meer inzicht te hebben verworven in: de werkelijke vraag/prioriteit bij studiekeuze (bijna de helft van de mannen geeft dit aan, 39% van de vrouwen) het nut van netwerken en hoe dit helpt bij het maken van studie-/loopbaankeuzes De vrouwen waren meer gericht op: de belemmeringen en/of valkuilen die bij de keuze een rol spelen (26% van de mannen vindt dit belangrijk, de vrouwen hechten hier meer belang aan: 42%) de stappen die ik bij het maken van een studiekeuze kan ondernemen het verkennen van de eigen interesses de eigen capaciteiten (43% van de vrouwen geeft dit aan, 28% van de mannen) De stappen die de studenten ondernomen hebben naar aan leiding van de begeleiding zijn niet opzienbarend. Het zoeken van informatie op internet en het voeren van gesprekken met familie en vrienden worden veruit als belangrijkste ondernomen stappen gezien. Minder dan de helft van de studenten heeft meegedaan met proefstuderen of heeft gesprekken gevoerd met professionals. Een gesprek voeren met mentor/tutor of studentendecaan werd door de helft van de studenten als belangrijk gezien, de meeste anderen hebben dit niet gedaan. (potentiële) Langstudeerders Een groep die eruit springt in deze enquête zijn de studenten die voor afgaand aan de begeleiding al een andere opleiding in het Hoger Onderwijs deden. Deze studenten zijn na de begeleiding voor de derde keer aan een HO opleiding begonnen. Deze studenten zijn het meest tevreden over de begeleiding (90%). Ze ondernemen echter minder activiteiten om zich te oriënteren op een nieuwe opleiding. Ook namen ze minder tijd voor hun oriëntatie, 70% had de keuze binnen 2 maanden bepaald. Persoonlijke aandacht is voor deze studenten kennelijk een belangrijke factor om opnieuw tot een keuze te kunnen komen. Punt van zorg: 30% van deze studenten die voor de 3 e keer een HO opleiding kiest, heeft minder dan 60 % van de EC s behaald, 10% van hen verwacht het eerste jaar niet te halen of heeft het niet gehaald. De studenten die al 2x een niet-passende opleiding deden in het Hoger Onderwijs, blijken dus bij de derde opleiding ook meer moeite mee te hebben de vereiste resultaten te halen. Ook de studenten die een tussenjaar namen in het jaar voorafgaand aan de begeleiding, door te werken of te reizen zijn minder succesvol in het behalen van voldoende studiepunten dan de studenten die rechtstreeks uit het voortgezet onderwijs gaan studeren. Mogelijke implicaties Matchingstrajecten In Thema 2 wordt in het artikel Studiekeuzegesprekken in het Hoger Onderwijs; werkt het en wat werkt dan? verslag gedaan van het onderzoek naar studiekeuzegesprekken. Zeven hogescholen en vier universiteiten voeren een pilot met een studiekeuzearrangment uit waarvan studiekeuzegesprekken natuurlijk deel uitmaken. Deze studiekeuzearrangementen zijn voorbeelden van een zogenaamd matchingstraject.

5 Er is in het onderzoek onder andere gekeken naar de effecten van het studiekeuzearrangement op de uitvalpercentages in de opleiding. Voorzichtig ontwaren de onderzoekers een patroon in de relatie tussen studiesucces en vorm van het keuze arrangement. De instellingen die in het studiekeuzearrangement meer de nadruk leggen op het beoordelen van de kandidaat-studenten ten aanzien van de formele eisen van de opleiding, zien een negatief of neutraal verband met de studieprestaties van de studenten. Het studiekeuzegesprek is een vrij formeel gesprek. De instellingen die in hun studiekeuzearrangement meer in gaat op de capaciteiten van de kandidaten in relatie tot de opleiding en die de kandidaat-student uitnodigt zelf conclusies te trekken over hun geschiktheid voor de opleiding, oordelen positief over de invloed van het studiekeuzearrangement op de studieprestaties. De tweede groep lijkt beter te presteren bij het terugdringen van studieuitval. De resultaten uit het evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding bij Centrum Studiekeuze lijken de uitkomsten van het onderzoek naar studiekeuzearrangementen te bevestigen. De studenten die aangeven dat ze een studie hebben gevonden die aansluit bij de eigen interesse (76%) zeggen - dank zij de begeleiding van Centrum Studiekeuze - meer kennis over de eigen studie- en beroepswensen en mogelijkheden te hebben meer zelfkennis te hebben te weten welke acties ze bij een volgende (studie) keuze kunnen ondernemen De aanpak van Centrum Studiekeuze, gericht op zelfinzicht en zelfsturing levert keuzes op waarbij - zoals hiervoor beschreven ook tevredenheid over de (verwachte) studieprestaties bestaat bij de studenten. Een student merkt in een interview op over hetgeen in de begeleiding aan de orde is gekomen: Ja ik weet dat er veel kritische vragen zijn gesteld over bijvoorbeeld wat mij echt interesseert, waar ik warm van loop, wat mij motiveert en ook demotiveert en hoe ik mezelf zie over 5 jaar. Ook hoe mijn leven eruit zou zien als alles goed was gegaan. Dat soort vragen vond ik zeer prettig en heeft mij echt gemotiveerd. Toen ik besloten had dat ik door wilde gaan met de studie gingen we het hebben over hoe ik mijn interesses kan aanbrengen in mijn studie, om het toch uitdagend te maken voor mij om de studie af te maken. Binden en boeien Waar matching voor de poort als middel ingezet kan worden om de kans op studiesucces te vergroten, is het in de eerste studiefase van belang de startende studenten te binden en te boeien. In het artikel Studenten Boeien, Binden en Begeleiden (Van Herpen, Van de Ven en Van Hout, thema 4) halen de auteurs Tinto aan die beschrijft dat zowel academische als sociale integratie van belang is in de binding met de opleiding. Als studenten die hun weg als lerende en als lid van de universitaire gemeenschap hebben gevonden, zullen ze betere studieresultaten halen. De studenten die in hoge mate tevreden zijn over de begeleiding van Centrum Studiekeuze geven aan dat vooral het persoonlijk karakter van de begeleiding en het luisterend oor van de begeleider hebben bijgedragen aan een passende keuze. De ervaring in het werken met studenten leert dat een studenten dit doorgaans in de eigen opleiding gemist hebben. Ik voelde me zeer thuis bij Centrum Studiekeuze met mijn probleem. Ik vond het prettig dat er naar mijn probleem geluisterd werd en dat er op basis van mijn verhaal voor de workshop gekozen werd. Het gaf mij rust dat de adviseur aangaf dat er samen aan mijn studiekeuzeprobleem gewerkt ging worden.

6 17% van de respondenten op de enquête gaat door met de reeds gekozen studie, zij gebruikten de begeleiding om de motivatie voor hun opleiding terug te vinden. 49% van de studenten geeft aan een verhoogde leermotivatie te hebben in de (nieuw gekozen) opleiding. Onderkenning twijfelaars en potentiële langstudeerders Mogelijkerwijs is de aanpak die gevolgd wordt bij de studiekeuzearrangementen voor de poort, een instrument dat ook in te zetten is in de eerste fase van de studie. Opleidingen zouden kunnen overwegen aan studenten die zich niet thuis voelen in de opleiding en aan studenten die twijfelen een workshop te bieden om hun motivatie en binding te onderzoeken. Gezien de effecten die de begeleiding van Centrum Studiekeuze in relatief korte termijn teweeg brengt, zou een dergelijke inspanning met geringe investering tot stand gebracht kunnen worden. De zelfgekozen deelname en bereidheid de eigen vraag te kennen is daarbij vermoedelijk een voorwaarde om soortgelijke resultaten te bereiken met deze groep studenten. Begeleiding bij keuzes tijdens de opleiding De respondenten geven aan ook bij vervolgkeuzes (voor minor, master of beroep dat een aantal verworven inzichten en ondernomen activiteiten in grote mate hebben bijgedragen aan hun verdere ontwikkeling: meer kennis over eigen studie- en beroepswensen en mogelijkheden (66%) meer zelfkennis (61%) zicht op te ondernemen acties bij volgende (studie)keuzes (60%) de kwaliteit van (studie)keuzes is verhoogd (57%) verhoogde (leer)motivatie (49%) meer zelfsturing (44%) meer zelfvertrouwen (37%) Bij vervolgkeuzes voor minor, stages, master en beroep hebben de studenten gebruik gemaakt van hun inzicht in: waar interesses op studie- en loopbaangebied liggen (68%) de werkelijke vraag/prioriteit (48%) capaciteiten en eigenschappen (42%) De brede oriëntatie heeft ervoor gezorgd dat ik een breder blikveld kreeg. Het deed me verder doen kijken dan dat ik daarvoor deed. Ook denk ik dat ik mijn vervolgkeuzes tijdens de studie beter kan maken door dit bredere blikveld. Opleidingen zouden kunnen overwegen instrumenten te ontwikkelen ter ondersteuning van de vervolgkeuzes in de opleiding, met als doel de (snelle) doorstroming in de opleiding te stimuleren. Afsluitend Met deze reflectie op de resultaten van het onderzoek hoopt Centrum Studiekeuze een bijdrage te leveren aan de zoektocht naar mogelijkheden die het hoger onderwijs zoekt om zoveel mogelijk studenten snel op de juiste plek te krijgen en langstuderen tot een minimum te beperken. In het volle besef dat het onderzoek niet gericht was op studenten voor de poort of op studenten binnen de studie, menen we toch parallelle ontwikkelingen te ontwaren. Annemiek Jonker

7 heeft het afstudeeronderzoek begeleidt waarvan de resultaten in dit artikel beschreven worden. Zij was afgelopen jaar werkzaam als studiekeuzeadviseur bij Centrum Studiekeuze. Literatuur Gerdessen, Judith (2011) Evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding onder studenten. afstudeeronderzoek voor de opleiding Personeel en Arbeid, Hogeschool InHolland. Wet Verhoging Collegegeld Langstudeerders Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Verbeek, van Eck, Glaudé,(2011) Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs; werkt het en wat werkt dan?, Thema 2 Van Herpen, van den Ven, van Hout (2011) Studenten boeien, binden en begeleiden, Thema 2 Joseph (2011), Startnotitie Verbetering Matching, Selectie en Begeleiding, ten behoeve van Onderwijsconferentie BAMA 3.0 Eefting, De Bakker (2011), Verslag Verbetering Matching, Selectie en Begeleiding, ten behoeve van Onderwijsconferentie BAMA 3.0

Evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding bij studenten. Managementsamenvatting

Evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding bij studenten. Managementsamenvatting Evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding bij studenten Managementsamenvatting 1. Managementsamenvatting Inleiding In 2007 opende Centrum Studiekeuze haar deuren voor studenten van

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: wat en waarom? Studiesucces Universiteit Utrecht over het algemeen goed, maar... Relatief veel uitval

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken

Studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Bachelor Bedrijfskunde 2009, 2010, 2011 Dr. A.W.A. Scheepers DOEL STUDIEKEUZEGESPREKKEN AANLEIDING Jaarlijks ongeveer 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Ongeveer 80%

Nadere informatie

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het?

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het? Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck Eerste resultaten Startmonitor 2014-2015 VSNU-conferentie Matcht het? Vandaag Kort: Startmonitor Achtergronden studieuitval Vervroeging aanmelding en

Nadere informatie

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education OW 10.2546 Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ Hogeschool Windesheim School of Education Auteur: Carlo van Varsseveld Datum: 15 november Herziene versie 25 nov. Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Resultaten

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017 (ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN Jacqueline Kösters Velon 2017 1 Wat: NRO-onderzoek naar de voorspellende waarde van selectie-instrumenten voor de toelating

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Jeroen Groenewoud. Het rolmodellenproject

Jeroen Groenewoud. Het rolmodellenproject Jeroen Groenewoud Het rolmodellenproject Inhoud presentatie Aanleiding project Theoretische achtergrond Inhoud rolmodellenproject Ervaringen en uitkomsten onderzoek Werving rolmodellen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Bindend studieadvies. Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht

Bindend studieadvies. Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht Bindend studieadvies Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Utrecht, juli 2007 1 2 Bindend studieadvies

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Deze publicatie is onderdeel van een grootschalig onderzoek dat loopt naar de doorstroom

Nadere informatie

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo www.hva.nl/decanen/mbo.htm Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo Waarom een

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

4 Toegankelijkheid optimaliseren

4 Toegankelijkheid optimaliseren 4 Toegankelijkheid optimaliseren Benutten van talent betekent ook dat degenen die na een vooropleiding geschikt zijn voor een opleiding in het hoger onderwijs dit onderwijs ook kunnen volgen. Institutionele

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking CIJFERS Studeren met een functiebeperking Gebaseerd op het onderzoek Studeren met een functiebeperking 2012 door ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW. 1 De 10 meest voorkomende functiebeperkingen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem Nieuwe producten: de Student Profiel Analyse (SPA) en studiekeuzerichtlijnen In april 2015 lanceerde Thomas Education twee nieuwe producten:

Nadere informatie

Relatie intake - studiesucces

Relatie intake - studiesucces Relatie intake - studiesucces Opleiding S&B cohort 2009 Relatie intake - studiesucces November 2010 Beleidsdienst: Rutger Kappe, Margo Pluijter 0 Inhoudsopgave De inhoudsopgave van de resultaatevaluatie

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Slotconferentie Goesting in Leren en Werken 20 mei 2011 Janina van Hees Aanleiding Idee: juiste studiekeuze cruciaal voor studiesucces Instrument:

Nadere informatie

Bijlage 4: Extra vragenlijst evaluatie studiekeuzegesprekken

Bijlage 4: Extra vragenlijst evaluatie studiekeuzegesprekken Bijlage 4: Extra vragenlijst evaluatie studiekeuzegesprekken De vragen in deze vragenlijst hebben betrekking op de gevolgde training/workshop Studiekeuze in april 2010. Daarbij zijn we benieuwd hoe jouw

Nadere informatie

HOE KIES IK EEN MASTER?

HOE KIES IK EEN MASTER? HOE KIES IK EEN MASTER? MASTERKEUZE-STAPPENPLAN W W W.UVA.NL / MASTERKEUZE INHOUD Het masterplan - een master kiezen doe je zo 3 Je huidige opleiding 4 Aansluiting tussen studie en werk 6 Masterkeuze

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht KOHNSTAMM INSTITUUT Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht Fred Verbeek Marjan Glaudé Edith van Eck 25 maart 2010 Wanneer ik een onbelangrijke beslissing moet nemen, vind ik het altijd handig om

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes!

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Fontys Hogescholen Dienst Studentenvoorzieningen Presentatie: André Rozendaal, teamleider Decanen & Psychologen Onderwerpen - Overgang van VO naar

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

Blij van jouw studie? Dat kan!

Blij van jouw studie? Dat kan! Studiekeuzeadvies van Carrière Corazon Blij van jouw studie? Dat kan! Wat past bij jou? Waar word je echt blij van? Wat is jouw talent? Waar ligt jouw toekomst? 1 Brochure studiekeuze-advies Inhoud: 1.

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 15 oktober 2013 Directie Hoger onderwijs en studiefinanciering Ministerie van OCW Anja van den Broek, Marjolein Muskens & Jeroen Winkels Meerjarig onderzoek 2008-2012

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Samen verantwoordelijk voor studiesucces BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan Decentrale selectie bij de opleiding geneeskunde Roland Laan Waarom selectie? Jaarlijks 6200 aanmeldingen geneeskunde - 75% eerste aanmeldingen - 25% herhaalde aanmeldingen Jaarlijks 2850 plaatsen instroom

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit 1 2 Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Inez Vereijken Beleidsmedewerker onderwijs 29 november 2016 Even voorstellen Agenda Aansluiting vwo-universiteit: wat, hoe en waarom? Praktische zaken:

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 2 PROTOCOL EERSTE STUDIEKEUZEGESPREK

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 2 PROTOCOL EERSTE STUDIEKEUZEGESPREK Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 2 PROTOCOL EERSTE STUDIEKEUZEGESPREK Protocol Studiekeuzegesprekken Erasmus Universiteit Rotterdam Kort voorstelrondje (vertel ook iets

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 496 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Voorspellen van Studiesucces. Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! www.noa-vu.nl

Voorspellen van Studiesucces. Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! www.noa-vu.nl Voorspellen van Studiesucces Welkom! Vergeet niet na het seminar je mobiel aan te zetten!! Programma Welkomstwoord dr. Remko van den Berg Presentatie drs. Anita de Vries: Voorspellers van studiesucces

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden.

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden. Voorbereidingsopdracht Selectie & Plaatsing HAN Fysiotherapie voor iedereen die met deze opleiding wil starten in september 2018 (studiejaar 2018-2019) In dit document vind je een groot deel van de vragen,

Nadere informatie

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS)

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Wouter van Egmond Studieadviseur van BSc. en MSc. opleidingen in het Levenswetenschappen domein www.rug.nl/voas VOAS - 11/19/2017 1 Taken studieadviseur

Nadere informatie

100 DAGEN HR RAPPORTAGE

100 DAGEN HR RAPPORTAGE Concernstaf 100 DAGEN HR RAPPORTAGE Instituut/Dienst Auteur(s) Functie auteur(s) Concernstaf Claudia Gomes Beleidsonderzoeker Datum April 2016 (c) Hogeschool Rotterdam 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvattende

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

voorlichting 1 april 2014 VSNU

voorlichting 1 april 2014 VSNU voorlichting 1 april 2014 VSNU 1 2 Studiekeuzecheck Korte geschiedenis project + stand van zaken Wie ben ik? Inkadering in Leids 8-stappen plan De vragenlijst Het vervolgtraject Ervaring studenten 3 Het

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Wel of niet naar het buitenland?

Wel of niet naar het buitenland? Wel of niet naar het buitenland? EEN INVENTARISATIE ANJA VAN DEN BROEK Startmonitor : een tussenjaar Tussenjaar in buitenland? Achtergrond Waarom willen scholieren naar het buitenland? Wat verwachten ze

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 4 HAVO

T O E K O M S T V A K 4 HAVO T O E K O M S T V A K 4 HAVO In het jaarprogramma voor de vierde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst.

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

8 8 8,5 9 8 8,3. Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut

8 8 8,5 9 8 8,3. Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut Naam: Adviesbureau Wingelaar & Reineke Datum uitvoering audit: Cliënten: 08 en 09 september 2014 Resultaten audit: 23 september 2014 Schema/Beoordelingsrichtlijn:

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Show & Share 2016 Haarlem, 15 juni 2016 Dr. F. Rutger Kappe, Carlijn Knuiman MSc, Eline Vis, lectoraat studiesucces Inholland Opzet SKC in het hbo Resultaten SKC

Nadere informatie

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Havo 5 Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Tijdlijn Havo 3 Keuzes maken; begonnen met het kiezen van een profiel Havo 4 Loopbaanoriëntatie; Havo 5 oriëntatie op vervolgstudies start toekomstdossier

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Vragenlijst hbo-student

Vragenlijst hbo-student Vragenlijst bezochte hbo-studenten Vragenlijst hbo-student In de afgelopen weken is de organisatie* waar jij stage loopt bezocht door havo-4 leerlingen in het kader van de pilot havo Carrousel. Bij deze

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Hoe hoopvol zijn de Vlamingen?

Hoe hoopvol zijn de Vlamingen? Perstekst Hoe hoopvol zijn de Vlamingen? Onder impuls van Cera werden meer dan 3000 Vlamingen via allerlei kanalen uitgenodigd om na te gaan hoe hoopvol ze zijn. Dat blijkt heel erg mee te vallen. 80%

Nadere informatie

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Studiekeuzeconferentie Toegankelijk, Talent en Living Technology Simone van der Donk MSc Onderzoeksgroep Dr. Mark Gellevij Coördinatie en eindredactie Simone

Nadere informatie

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Matching op Hogeschool Rotterdam Peter van Gulik, Hogeschool Rotterdam Djurre Holtrop, NOA / VU 1. Matching: Wat is het en wat mist het? 2. Onderzoek:

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen Problemen, interventies mechanismen en uitkomsten. Jacqueline Kösters (HvA) & Floris van Blankenstein (ICLON)

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen Problemen, interventies mechanismen en uitkomsten. Jacqueline Kösters (HvA) & Floris van Blankenstein (ICLON) Intakeprocedures bij lerarenopleidingen Problemen, interventies mechanismen en uitkomsten Jacqueline Kösters (HvA) & Floris van Blankenstein (ICLON) 1 Het onderzoek Wat: NRO-onderzoek naar de voorspellende

Nadere informatie

Studievoortgang en studiesucces in het wo

Studievoortgang en studiesucces in het wo Evidence-based verbeteren Studievoortgang en studiesucces in het wo VSNU Conferentie Studiesucces, 13 juni 2012 Studentenmonitor Toegankelijkheid Determinanten van studiegedrag Studiekeuze Determinanten

Nadere informatie