Elektronisch kandideren start op 25 juni en loopt af op 5 september [Geef tekst op]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch kandideren start op 25 juni en loopt af op 5 september 2014. [Geef tekst op]"

Transcriptie

1 Oproep m.b.t.de opleiding voor het ambt van Technisch adviseur / Technisch adviseur-coördinator, Internaatbeheerder / hoofdopvoeder van een opvangcentrum en Coördinator van een centrum voor het deeltijds beroeps secundair onderwijs in een instelling van het GO! Elektronisch kandideren start op 25 juni en loopt af op 5 september 2014 [Geef tekst op]

2 1 Toepassingsgebied en het begrip proef 1.1 Toepassingsgebied: DRP Voor de personeelsleden van het GO! geldt inzake arbeidsreglementering het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (DRP), zoals gewijzigd. De artikels 46 en 50, vermelden onder meer als voorwaarde tot aanstelling of voor toelating tot de proeftijd in een selectie- of bevorderingsambt, dat het personeelslid moet voldoen aan volgende paragraaf: beschikken over de bekwaamheden vereist voor het ambt. Deze bekwaamheden en het profiel op basis waarvan zij zijn vastgelegd, worden door de raad voor het gemeenschapsonderwijs vastgelegd. Zij worden getest in een proef die wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de raad van het gemeenschapsonderwijs. artikel 46, De proef De raad van het GO! bepaalt waaruit de proef bestaat. De cursisten worden geacht de lessen maximaal bij te wonen en te participeren aan de workshops die er op aansluiten. Elk van deze opleidingen wordt afgesloten met een geïntegreerde test waarop de cursist minstens 60% van de punten dient te behalen. Wanneer de cursist aan alle voorwaarden voldoet, eigen aan de opleiding die hij of zij volgde, en slaagt voor de geïntegreerde test, bekomt hij /zij het overeenkomstige vormingsattest. 2

3 2 Vormingsconcept voor TIC 2.1 De opleiding De opleidingen worden in de regel gegeven op zaterdag, HOGENT, campus Schoonmeersen, gebouw B, Valentin Vaeswijckweg 1 of Voskenslaan 270, te 9000 Gent. De lesmomenten worden afgewisseld met terugkomnamiddagen tijdens de week. In totaal zijn er minimum 7 en maximum 9 lesdagen. De terugkomnamiddagen worden vastgelegd in samenspraak met de cursisten. De tijd en plaats van terugkommomenten hebben tot doel lesthema s verder uit te diepen. Er wordt gebruik gemaakt van casussen die de cursisten dienen voor te bereiden. Het terugkom moment dient dan om de individueel verworven kennis en inzichten te toetsen aan dat van de andere medecursisten onder begeleiding van een tutor. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De cursist plaatst het resultaat van elke casus in zijn/haar persoonlijk portfolio. Thema s internaatbeheerder/hoofdopvoeder: Cipo kader en visie op het ambt (1d) Juridisch kader integrale jeugdzorg (1d) Management (1d) Pedagogisch beleid (2d) Financieel en materieel beheer (1d) Hiërarchische lijn preventiedienst (2d) Thema s coördinator van een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs Cipo kader en visie op het ambt (1d) Juridisch kader en pedagogisch beleid (4d) Management (1d) Financieel en materieel beheer (1d) Hiërarchische lijn Preventiedienst (2d) Thema s technisch adviseur (coördinator) Visie op het ambt (1d) Juridisch kader (1d) CIPO (0,5d) en Pedagogisch beleid (0,5d) Management (onderwijsorganisatie) (1d) Gip (0,5d) en Stage (0,5 d) Management (personeelsbeleid) (1d) Financieel en materieel beleid (1d) Om het vormingsattest TAC te bekomen dienen de cursisten eveneens over het attest te beschikken van Basisopleiding preventieadviseur niveau III. De volgorde of het tijdstip waarin die attesten worden behaald zijn niet belangrijk. De lessen starten op 11 oktober 2014 en worden afgesloten met de geïntegreerde test op 25 april Andere belangrijke data worden gecommuniceerd aan het begin van de opleiding. 3

4 2.2 De evaluatie Aan het eind van de opleiding oordeelt de jury bij elke cursist onder meer over aanwezigheden en activiteit tijdens de lessen en terugkommiddagen. een schriftelijke proef die mondeling wordt toegelicht. het portfolio De jury hanteert vooraf bepaalde en bekendgemaakte criteria. Meer details hierover leest u in de algemene regeling en later in het huishoudelijk regelement van de jury. 2.3 Jobtraining Tijdens de jobtraining werkt elke trainee aan een geïndividualiseerd opleidingstraject. Dit kan starten wanneer het personeelslid het vormingsattest heeft behaald en waarnemend in dienst is of zich in de proeftijd bevindt. Ze behoort tot de verantwoordelijkheid van de school/ instelling of scholengroep als onderdeel van het professionaliserings- en evaluatietraject van de betrokken personeelsleden. De jobtraining wordt vanuit GO! academie ondersteund door de organisatie van een drietal terugkomdagen. 4

5 3 Wie kan deelnemen aan de opleiding? 1.3 Er zijn twee groepen deelnemers 1 Personeelsleden met een waarnemende aanstelling in één van deze TIC ambten voor de duur van minimum drie maanden maar nog niet beschikkend over het vereiste vormingsattest, krijgen voorrang om de opleiding te volgen indien zij ook voldoen aan de vereiste criteria. (zie hierna). Deze kandidaten moeten op dezelfde wijze kandideren als de andere kandidaten. 2 De overige opleidingsplaatsen GO! centraal voorziet voor de opleiding TAC in totaal 50 opleidingsplaatsen. Voor internaatbeheerder /hoofdopvoeder en coördinator van een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs worden telkens maximaal 25 plaatsen voorzien. Een eerste deel wordt voorbehouden aan personeelsleden met een waarnemende aanstelling (de groep hierboven). De overige opleidingsplaatsen worden verdeeld over de andere geldige kandidaturen tot het voorziene contingent van elk van de opleidingen is ingenomen. Kandidaten met de hoogste dienstanciënniteit komen eerst in aanmerking. 5

6 4 Hoe geldig kandideren? 4.1. Criteria U dient minimaal! te voldoen aan volgende criteria : 1)De kandidaat moet een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben om het ambt waarvoor men het vormingsattest wil behalen, te kunnen uitoefenen. Informatie hierover vindt u op de website van het departement Onderwijs (http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen). 2)De kandidaat heeft de minimumleeftijd van 30 jaar bereikt vóór 1 januari )De kandidaat heeft minimum vijf jaar dienstanciënniteit hetzij in het GO! of een ander net, of heeft minimum vijf jaar relevante ervaring in of met onderwijs, of ervaring als nascholer en geeft blijk van een grondig onderwijskundig inzicht. 4)De kandidatuur moet volledig conform de vereisten zijn van deze oproep. Elektronisch kandideren voor deze opleidingen kan vanaf 25 Juni en wordt afgesloten op 5 september om 24.00u. Elke laattijdige inschrijving wordt niet in aanmerking genomen. De correctheid en volledigheid van de gegevens die de kandidaat-cursist vermeldt zijn enkel de verantwoordelijkheid van wie kandideert. Zo is een correct persoonlijk adres, waarbij de naam van de cursist duidelijk te herkennen is, een absolute vereiste. De documenten die bij de elektronische kandidering worden opgevraagd, dienen in dezelfde zending met een zip-bestand te worden geüpload Elektronisch kandideren U gaat naar de website van het G0! en klikt aan de rechterzijde de knop Vorming en Opleiding aan. Hierna komt u op de pagina van NAS (Nascholing) waar u informatie vindt over het aanbod van Nascholing en van GO! academie. GO! academie vindt u links bovenaan deze pagina. U klikt dit aan en zo komt u op de pagina van GO! academie. Hier vindt u alle opleidingen die het komende schooljaar worden georganiseerd voor selectie-en bevorderingsambten. U klikt op de opleiding van uw keuze, waarna u verder kan gaan met uw inschrijving Betaling Het inschrijvingsgeld voor de opleiding bedraagt 600. Op de eerste lesdag ontvangt u een overschrijvingsformulier. 6

7 De betaling dient te gebeuren vóór 31 december 2014, gericht aan: GO! Nascholing, Willebroekkaai 36, te 1000 Brussel, ter attentie van mevrouw Sara Note of mevrouw Arlette Evenepoel. 7

8 5. Evaluatie & attestering 5.1. evaluatie Het vormingsattest wordt uitgereikt op basis van de resultaten van onderstaande : Voldoende actieve aanwezigheid tijdens lessen en practica In principe moet een cursist steeds aanwezig zijn. In geval van overmacht is het aan de jury om hierover te oordelen. De afwezigheid op een les of een practicum stelt de cursist niet vrij van de persoonlijke inbreng in het portfolio Een portfolio dat bestaat uit de opzoekresultaten en taken verbonden met de opgegeven casussen en de synthese van de resultaten van het practicum. Deze neerslag van de verwerkte inhouden dient systematisch bijgehouden te worden zodat de jury de ontwikkeling van het portfolio gedurende de hele opleiding kan volgen. Een geïntegreerde test: Deze bestaat uit een schriftelijke proef, gebaseerd op de casuïstiek die tijdens de opleiding aan bod kwam. De proef wordt dezelfde dag mondeling toegelicht. De kandidaat dient minimum 60% te behalen om te slagen. De jury maakt vooraf bekend welke de beoordelingscriteria zullen zijn Attestering Voor de uitreiking van het vormingsattest van de opleiding TA/TAC geldt de voorwaarde dat het attest pas wordt uitgereikt wanneer de cursist tevens in het bezit is van het attest van Basisopleiding preventieadviseur niveau 3 of hoger. De cursist kan dus meedoen aan de opleiding TA/TAC maar ontvangt het vormingsattest pas wanneer aan bovenstaande voorwaarde ook voldaan is. Voor de opleidingen internaatbeheerder / hoofdopvoeder van een opvangcentrum en coördinator van een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs wordt het vormingsattest afgeleverd wanneer de cursist geslaagd is in de geïntegreerde test en voldoet aan de voorwaarden vermeld onder

9 6 Vrijstelling & gelijkstelling 6.1. Vrijstelling Een cursist kan vrijgesteld worden van één of meerdere onderdelen van de opleiding wanneer die reeds generiek in een andere behaalde TIC opleiding werd(en) gevolgd. Vrijstelling kan enkel worden toegestaan door de jury. Zij beslist over elk ingediend dossier aan de hand van de informatie die wordt aangeleverd door de cursist en met de uitdrukkelijke vraag tot vrijstelling. Elk dossier wordt individueel behandeld. De vraagstelling kan via mail gericht worden aan GO! Academie, ten laatste op 10 september De cursist moet kunnen aantonen door middel van een officieel attest en een gedetailleerde beschrijving van de leerinhouden dat hij/zij deze opleiding met goed gevolg heeft afgewerkt. De afsluitingsdatum van de opleiding mag niet ouder zijn dan vijf jaar ten aanzien van de startdatum van de opleiding De gelijkstelling De personeelsleden die vast benoemd zijn in een ambt van TA/TAC of internaatbeheerder / hoofdopvoeder of coördinator van een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs, worden geacht in het bezit te zijn van het overeenkomstig vormingsattest. Er bestaat geen gelijkstelling tussen de verschillende TIC vormingsattesten onderling Gelijkschakeling van de vormingsattesten TIC Onderstaande tabel toont de vroegere attesten die gelijkgesteld worden met de huidige vormingsattesten. Vormingsattest technisch adviseur / technisch adviseurcoördinator (vanaf 2005) Brevet werkplaatsleider LSO+HSO Brevet werkplaatsleider SO+BUSO Akte van bekwaamheid werkmeester Akte van bekwaamheid werkplaatsleider gewoon onderwijs Akte van bekwaamheid werkplaatsleider buitengewoon onderwijs Laureaat inspecteur TV en BP in HSO Laureaat inspecteur TV en BP in LSO Akte TA / TAC Bekwaamheidsattest TA / TAC Vormingsattest TA / TAC Vormingsattest TA/TAC

10 Vormingsattest internaatbeheerder / hoofdopvoeder (vanaf 2005 ) -brevet van huismeester of internaatbeheerder in het rijksonderwijs -brevet van beheerder -brevet van internaatbeheerder in het rijksonderwijs -akte van bekwaamheid beheerder -akte van bekwaamheid beheerder buitengewoon onderwijs -inspecteur opvoedend hulppersoneel -akte van bekwaamheid voor het ambt van internaatbeheerder / hoofdopvoeder, vormingsattest internaatbeheerder / hoofdopvoeder ( ) Vormingsattest coördinator deeltijds beroeps secundair onderwijs (vanaf 2005 ) -akte van bekwaamheid coördinator DBSO -Laureaat inspecteur TV en BP in HSO -Laureaat inspecteur TV en BP in LSO -akte PA -akte van bekwaamheid voor het ambt van coördinator deeltijds beroeps secundair onderwijs, vormingsattest coördinator deeltijds beroeps secundair onderwijs ( ) 10

11 7 Referentiedocument De algemene regeling m.b.t. de opleiding voor de ambten van Technisch adviseur / Technisch adviseur coördinator, Internaatbeheerder / Hoofdopvoeder in en opvangcentrum, Coördinator van een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs in een instelling van het GO! werd goedgekeurd door de Raad van het GO! op 20 september 2013 en geldt als referentiedocument voor deze oproep. Deze oproep kwam tot stand onder de bevoegdheid van de afgevaardigd bestuurder van het GO! Datum : 20 juni 2014 Raymonda Verdyck Afgevaardigd bestuurder 11

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Bekendgemaakt op 26 juni 2014 SCHOOLREGLEMENT DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Het

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie