Canadese kwaliteitswijn in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Canadese kwaliteitswijn in Nederland"

Transcriptie

1 Canadese kwaliteitswijn in Nederland Een onderzoek naar afzetkanalen en de benadering ervan voor Opdrachtcode:97.16.mlO Begeleiders: M. van Galen M. van Aert Uitvoerder: F. Hagenaars september 1997, Eindhoven

2 itiii'.. "f>lujfsiu)nde ~vvink.1 Voorwoord Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van de BedrijfskundewinkeL De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau en een van de acht wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Mensen die behoefte hebben aan kennis op bedrijfskundig gebied, en niet de rniddelen hebben die elders te verkrijgen, kunnen zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel. Zij kunnen kosteloos advies krijgen van studenten van de faculteit Technische Bedrijfskunde. De begeleiding van zo'n project ligt in handen van de (student)bestuursleden van de Bedrijfskundewinkel. Dankzij de Bedrijfskundewinkel ben ik in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de boeiende wereld van de wijnhandel. Bij deze wit ik een aantal mensen bedanken. Ten eerste Marcel van Aert en Maarten van Galen, zij hebben mij tijdens het project begeleid en. Zander was er tenslotte geen sprake geweest van deze opdracht. Ik heb het uitvoeren van deze opdracht beschouwd als een interessante ervaring en ik hoop dat de resultaten voor een stimulans zullen zijn bij het uitbouwen van hun activiteiten. Eindhoven, september 1997 Frank Hagenaars I

3 "'BEO*IJFSKtlNDB pi. \N ink.. I O"d>Cttt4:0UlSadvi... :un ~=-~~~~ Samenvatting is de enige importeur van Canadese kwaliteitswijn in Nederland. Met deze wijn wi) op de Nederlandse wijnmarkt komen. De markt toont hiervoor positieve ontwikkelingen. Zo is er te zien dat de totale omzet van wijn in Nederland stijgende is. Bovendien valt het ook op dat er steeds meer nieuwe wijnlanden op de Nederlandse wijnmarkt gekomen zijn. wil weten welke afzetmogelijkheden er zijn en hoe zij die moeten benaderden. De bedrijfskundewinkel is benaderd om een onderzoek naar de afzetkanalen uit te voeren. De centrale probleemstelling van het onderzoek was: "Welke zijn de doeltreffende afzetkanalen voor Canadese kwaliteitswijn in Nederland en hoe moet deze kanalen benaderen?". Na afbakening van het onderzoeksgebied kunnen de afzetkanalen in kaart worden gebracht. De potenth!le afzetkanalen zijn naar voren gekomen door een brainstormsessie en een literatuuronderzoek. Vervolgens zijn de kanalen die hierbij naar voren zijn gekomen onderworpen aan en aantal selectiecriteria. De selectiecriteria bestonden uit, past de kwaliteitswijn bij het afzetkanaal, bestaat er interesse bij het afzetkanaal en de grote van het bereik van het kanaal. Verder is er onderzocht hoe de procedure verloopt van het opnemen van een nieuwe wijn bij het afzetkanaal. Hierbij werd ook gekeken op welke aandachtspunten de kanalen letten. De gegevens zijn verkregen door telefonische interviews en een literatuuronderzoek. Uit dit onderzoek zijn voor de volgende doeltreffende afzetkanalen voortgekomen: - slijterijen en wijnkoperijen, - groothandelbedrijven in alcoholhoudende dranken en wijn, - relatiegeschenkbedrijven die actief zijn in de kerstpakketten en geschenken branche. Bij de benadering van deze kanalen wordt er op een aantal criteria gelet. De belangrijkste criteria bestaan uit de prijs, kwaliteit (prijs/kwaliteitverhouding), bekendheid van het produkt, uiterlijk van het produkt en kennis van de wijn. zal hun marketingstrategie moeten concentreren op de hoven genoemende afzetkanalen. Om de kans van slagen groter te maken zal goed moeten presteren op de eerder genoemde criteria. Het belangrijkste aandachtspunt waar zij nu nog in tekort schieten is de bekendheid van de Canadese kwaliteitswijn onder de consument. Voor ligt de taak om dit punt te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door adverteren, publicaties in vakbladen en proeverijen. Zodra het dit punt verbeterd is zuhen de onderhandelingen van met de afzetkanalen vereenvoudigd worden. II

4 rw(bedrj.jfskunde,...,,1 P. \N ; n k., I F ema Truuing ~~----~ Ollde t "em e"sa.d" ie 1:e n Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet 1. 1 Inleiding 1.2 Situatie-omschrijving 1.3 Probleemomschrijving 1.4 Opdrachtsomschrijving en afbakening 1.5 Onderzoeksvraag 1.6 Onderzoeksdeelvraag 1.7 Methode van onderzoek Hoofdstuk 2 Vooronderzoek 2.1 Inleiding 2.2 Wijnen in Nederland 2.3 Hoofdstuk 3 Het onderzoek 3. 1 Inleiding 3.2 Uitvoering Hoofdstuk 4 Afzetkanalen 4.1 Inleiding 4.2 Welke kanalen zijn er? 4.3 De selectie Hoofdstuk 5 Benadering van de afzetkanalen 5. 1 Inleiding 5.2 De aanpak Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 6.1 Inleiding 6.2 Conclusies 6.3 Aanbevelingen Literatuurlijst Bijlage 1 I II III III

5 !WfIJED1UJFSKUNDE,J1!!Mvv i r"i k.. I FeMa ~ 1 Onderzoeksopzet 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd voor het onderzoek [6]. In paragraaf 1.2 en 1.3 wordt in het kort de situatie en het probleem van omschreven. Na de afbakening van de opdrachtomschrijving kan het doel gedefinieerd worden. Het doel c.q. de onderzoeksvraag staat beschreven in paragraaf 1.5. De methode waarop het doel gerealiseerd dient te worden staat in paragraaf 1.7. Deze onderzoeksopzet vormt het uitgangspunt van het verdere onderzoek in dit verslag. 1.2 Situatie-omschrijving Eind 1995 is de v.o.f. opgericht. Zij houdt zich bezig met het importeren van Duitse en Canadese kwaliteitswijnen en allerlei andere wijnprodukten. heeft een unieke positie op de Nederlandse markt met de Canadese wijnen. Zij is de enige importeur van deze wijnen. Het bedrijf bevindt zich in de startfase en heeft de intentie binnen enkele jaren door te groeien naar een volwassen, stabiele ondememing. Om dit te realiseren zal er een duidelijker beleid opgezet moeten worden, voordat er een afzetstrategie bepaald kan worden. concentreert zich op de Canadese kwaliteitswijnen, maar heeft moeite met het aan de man brengen van deze wijnen. Op dit moment zijn een aantal restaurants, particulieren en de Canadese ambassade de afnemers. 1.3 Probleemomschrijving wil binnen enkele jaren een vaste positie op de wijnmarkt hebben. Hiervoor is een continue afzet nodig in de Benelux. Aanzetten om op de wijnmarkt te komen hebben tot nu toe te weinig resultaat opgeleverd. zit met de vraag welke afzetkanalen het meest geschikt zijn en hoe zij deze moet benaderen. 1.4 Opdrachtomschrijving en atbakening Opdraclztomschrijving: Bepaal de afzetkanalen die het meest geschikt zijn voor het afzetten van Canadese wijn en hoe deze moet benaderen. Ajbakening van de opdrachtomschrijving: Er is voor Canadese kwaliteitswijn gekozen omdat de enige importeur is in de Benelux. Naast dit nieuwe produkt heeft ook wijnen uit Duitsland in haar assortiment. Deze wijnen worden ruet in het onderzoek meegenomen. Dit wil niet zeggen dat deze wijnen later via de gevonden afzetkanalen niet aangeboden kunnen worden. Onder de afzetkanalen zuhen voomamelijk slijterijen verstaan worden. De afzetkanalen worden niet afgebakend om zo ook andere doeltreffende opties mee te kunnen nemen in het onderzoek. 1

6 "=D~'":,FS~U:'D~ ~ wit zich eerst voornamelijk op de Nederlandse markt richlen. Het onderzoek is dan ook gericht op de Nederlandse afzetmogelijkheden van de Canadese wijnen. De aanpak van de afzetkanaien gaat over de grote lijnen van de benaderingswijze, tactiek die moet gebruiken. Ben gedetailleerde invulling van de benaderingswijze en de uitvoering is een taak voor. Nu de opdrachtomschrijving is afgebakend kan de onderzoeksvraag opgesteld worden. 1.5 Onderzoeksvraag De beantwoording van de onderzoeksvraag is het doel van het onderzoek. Deze luidt: Welke zijn de doeltreffende aftetkanalen voor Canadese kwaliteitswijnen in Nederland en hoe moet deze kanalen benaderen? 1.60nderzoeksdeelvragen De onderzoeksvraag kan in een aantal deelvragen onderscheiden worden, die gezamenlijk de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. De mogelijke aftetkanalen: - Welke kanaien zijn er waar de Canadese wijn afgezet kan worden? - Wat is de doeltreffendheid van de afzetkanaien? De benadering: - Hoe is de werkwijze van de afzetkanalen? - Wat zijn de eisen van de afzetkanalen? - Wat zijn de wensen van de afzetkanaien? - Waarom hebben eerdere aanpakken tot weinig resultaat geleid? 1. 7 Methode van onderzoek Hier wordt een werkplan opgesteld voor de beantwoording van de onderzoeksdeelvragen. Om een beter beeld te krijgen van en in welke branche zij opereert, wordt er een vooronderzoek gehouden. Dit vooronderzoek, dat een orienterende functie heeft, wordt uitgevoerd door een interview met de ondernemers en een literatuuronderzoek. Ook wordt er nu het produkt van, de Canadese kwaiiteitswijnen bestudeerd. Dit gebeurt m. b. v. de informatie van en van internet. Om de eerste twee onderzoeksdeelvragen over de afzetkanaien te kunnen beantwoorden moeten eerste aile mogelijke kanalen in kaart worden gebracht. Dit wordt gedaan door te brainstormen en m. b. v. gegevens van het produktschap voor wijn. 2

7 Jt/KBED.UFSK.t1NDE ~..,., ink. I FeMa ~ Vervolgens worden de gevonden kanalen onderzocht of zij geschikt zijn voor het afzetten van de Canadese kwaliteitswijn. De geschiktheid wordt beoordeeld op, of het produkt bij de afzetkanalen past, de interesse en het bereik van de afzetkanalen. Nu de potenti(!le afzetkanalen voor bepaald zijn, kan de specifieke benaderingswijze van deze kanalen onderzocht worden. Een aantal voorbeelden per geselecteerd afzetkanaal zal nader bekeken worden. Omdat bier de kwaliteit van de infonnatie belangrijk is, zuhen de gegevens hierover door middel van persoonlijke interviews verkregen moeten worden. Eventueel kan er bekeken worden of er een telefonisch onderzoek moet plaatsvinden. Er wordt een interview /enquete opgesteld waannee de deelvragen over de benaderingswijze beantwoord kunnen worden. Bij het vinden van afzetkanalen wordt er contact gelegd met de mogelijke opties. Bij dit eerste contact wordt er de doeltreffendheid onderzocht. Het is efficient om bij dit eerste contact ook de deelvragen over de benadering te onderzoeken, mits er interesse bestaat voor de Canadese wijn. Na het analyseren van de verzamelde infonnatie worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen vastgelegd in een verslag. 3

8 Jf:D~J~S~U:'D~ ~ 2 Vooronderzoek 2.1 Inleiding Het vooronderzoek heeft een orienterende functie en is gericht op de wijnbranche waarin wit gaan opereren. Paragraaf 2.2 gaat over de wijnmarkt in Nederland. Hierin zuhen de grote lijnen van de markt in kaart worden gebracht. In paragraaf 2.3 zal nader beschouwd worden en welke mogelijke rol zij op de Nederlandse wijnmarkt zou kunnen spelen. 2.2 Wijn in Nederland Over de jaren heen is een stijging van zowel de afzet als de omzet van wijn in Nederland te zien. De Nederlandse wijnomzet bedroeg het afgelopen jaar ruim 2.5 miljard gulden [1]. Dit is een stijging van 8% t.o.v Het totaal verhandeld volume wijn was hectoliter. 43% hiervan betreft de kwaliteitswijn. Frankrijk is de belangrijkste leverancier van wijnen, gevolgd door Spanje, Duitsland, Italie en Portugal. Naast deze toonaangevende leveranciers zijn er een groot aantal middelgrote en kleine leveranciers (figuur 1.). Frankrijk 43% Duitsland 12% II Italie5% II Spanje 16% Portugal 5% Overige 19% figuur 1. wijninvoer in Nederland De wijnmarkt in Nederland is sterk in beweging. Opvallend is dat er de afgelopenjaren nieuwe landen met hun wijnen op de Nederlandse mark zijn gekomen. Voorbeelden hiervan zijn Zuid-Afrika, Australie, Argentinie, Roemenie en Chili [7, 8]. 4

9 2.3 wordt bier alleen bekeken als Canadese wjjnimporteur. De punten waarop beoordeeld wordt zijn de sterke en zwakkere kanten van (intern). Ook zullen de kansen en bedreigingen van de markt waarop zich richt beschreven worden (extern) [5]. De punten die hieronder staan zijn naar voren gekomen tijdens de twee geprekken die met zijn gehouden. Samenvattend zijn de sterke punten van : * * * de enige importeur van Canadese kwaliteitswijnen in de Benelux; de Canadese wijnen hebben het Canadese kwaliteitskeurmerk (VQA); naast de Canadese wijnen is er een assortiment uit andere landen. Samenvattend zijn de zwakkere kanten van : * * * gebrekkige kennis van de afzetkanalen; alternatieve afzetmogelijkheden zijn onvoldoende onderzoeht; geen gerichte promotie, waardoor produkt bekendheid gering is. Kansen en bedreigingen De wijnhandel is een groeiende branche. Er is een ontwikkeling gesignaleerd. De laatste jaren valt het op dat er nieuwe landen op de Nederlandse markt zijn doorgedrongen [1]. Deze landen hebben nu een vaste positie op de markt verkregen. Er bestaat kennelijk de behoefte van de consument om wijnen te consumeren uit landen buiten de traditionele landen. Op deze ontwikkeling kan inspelen. Er is een enorm aanbod van wijnen en het is weinig aantrekkelijk om aan deze coneurrentieslag van de huidige wijnen deel te nemen [2, 3]. zal het moeten hebben van een nieuw produkt, de Canadese kwaliteitswijn. Met dit produkt za1 FeMa Trading in staat kunnen zijn om zieh te positionering op de markt. Samengevat kan worden gezegd dat de markt gunstig is voor het introduceren van nieuwe wijnen. Dit kan worden gezegd doordat de totale wijnhandel groeit. Bovendien zijn er meer nieuwe wijnlanden op de markt gekomen. 5

10 M':D~'~S~V:D~ ~ oadernemersadvi ea. 3 Bet onderzoek 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het onderzoek behandeld. De grote lijn van het onderzoek is al in paragraaf 1.7, methode van onderzoek, bepaald. In paragraaf 3.2 wordt deze methode verder beschreven. Bovendien staat in deze paragraaf hoe de resultaten van hoofdstuk 4 en 5 verkregen zijn. 3.2 Uitvoering De uitvoering gaat uit van de methode van onderzoek die in paragraaf 1.7 te zien is. Voor het vinden van mogelijke afzetkanalen voor de Canadese kwaliteitswijn wordt er gebruik gemaakt van een brainstormsessie en een literatuuronderzoek. De brainstormsessie wordt voor het literatuuronderzoek gehouden. Dit bevordert originelere ideeen en voorkomt dat er al een bepaalde richting gedacht gaat worden. Vervolgens wordt er een literatuuronderzoek gehouden. De gewenste gegevens voor dit onderzoek worden uit de jaarcijfers [7] van het produktschap voor wijn gehaald. Hierbij is gekeken naar waar de consument hun wijn aankoopt. De resultaten van de mogelijke afzetkanalen staan in paragraaf 4.2. Nu de mogelijke afzetkanalen in kaart zijn gebracht, moet er onderzocht worden of deze kanalen wei geschikt zijn voor de afzet van de Canadese kwaliteitswijn. Hiervoor moet het afzetkanaal aan drie selectiepunten voidoen. 1 Past het produkt bij het ajzetkanaal? De Canadese wijn heeft twee belangrijke eigenschappen bij dit selectiepunt. Ten eerste is de wijn uit een 'nieuw' wijniand. Ten tweede is de wijn die in haar assortiment heeft een kwaliteitswijn. De Canadese kwaliteitswijn moet aangeboden worden aan afzetkanalen waar deze twee eigenschappen bij passen. De informatie die hiervoor nodig was, is verkregen van het Wijn Informatie Centrum (WIC) in Den Haag. Het Wijn Informatie Centrum is een openbaar informatiepunt van het produktschap voor wijn. Hierbij is gekeken naar de doelgroep voor deze wijn. Verder zijn de aankoopplaatsen van kwaliteitswijn en wijnen uit 'nieuwe' landen achterhaald. 2 Is er interesse voor de Canadese kwaliteitswijn bij het ajzetkanaal? De gegeven die hiervoor nodig zijn, zijn verkregen door telefonische gesprekken. De hoofdlijn van deze gesprekken zijn te zien in bijlage 1. De gesprekken zijn gevoerd met de wijninkopers van slijterijen/wijnkoperijen, drankengroothandels, restaurants, wijnclubs, exclusieve warenhuizen en Canadese bedrijven. De Canadese bedrijven zijn tijdens het onderzoek veranderd in een ander afzetkanaal, namenlijk de relatiegeschenken. Het aantal gesprekken per kanaal staan op de volgende pagina. 6

11 .:D~I~S~V:'D~ on de raeme.. sad vie a:ea - slijterijen en wijnkoperijen aantal gesprekken : 31 interesse : 23 geen interesse 8 - drankengroothandel aantal gesprekken - restaurants : 30 interesse : 19 geen interesse :11 aantal gesprekken : 15 interesse :3 geen interesse : 12 - wijnclubs aantal geprekken :3 interesse :0 geen interesse :3 - exclusieve warenhuizen aantal geprekken : 1 interesse :0 geen interesse : 1 - Canadese bedrijven aantal gesprekken : 15 interesse : 1 geen interesse : 14 - relatiegeschenken aantal gesprekken :7 interesse :6 geen interesse : 1 3 Wat is het bereik van het ajzetkanaal? De gegevens die nodig zijn voor het bereik van de kanalen te bepalen zijn ook tijdens de gesprekken gevraagd. Ook waren hierover gegeven beschikbaar bij het Wijn Informatie Centrum. De resultaten van de drie selectiepunten staan in paragraaf 4.3. De benadering van de doeltreffende afzetkanalen wordt ook tijdens de telefoon gesprekken achterhaald. Als het kanaal interesse toonde werd er door gevraagd over de procedure die zij hanteren bij het opnemen van nieuwe wijnen in hun assortiment. Verder werd er naar de eisen en wensen die zij aan de wijn stellen gevraagd (bijlage 1). Uit deze gesprekken met de verschillende kanalen is gebleken dat de afzetkanalen een vrijwel identieke procedure hanteren en op dezelfde eisen en wensen letten. Daarom is er besloten om de resultaten van de verschillende afzetkanalen gezamenlijk te beschrtjven in hoofdstuk 5. 7

12 rt/ks PllUFSKUND.;t:!JAvvink.1 d.efftt'm.... d vitaen Afzetkanalen 4.1 InIeiding In dit hoofdstuk worden de antwoorden gegeven op de eerste twee onderzoeksdeelvragen uit de onderzoeksopzet. Paragraaf 4.2 beantwoordt de vraag;'welke kanalen zijn er waar de Canadese wijn afgezet kan worden?'. In paragraaf 4.3 staat het antwoord op de vraag;'wat is de doeltreffendheid van de afzetkanalen?'. 4.2 Welke kanalen zijn er? De methode om achter de afzetkanalen te komen staat in het kort in de onderzoeksopzet beschreven. Berst worden de resultaten van het brainstormen gegeven in figuur 2. Vervolgens worden de uitkomsten van het literatuuronderzoek gegeven. Brainstormen: Winkels Canadese bedrijven Horeca Canadese kwajiteitswijn Groothandels Slijterijen figuur 2. brainstonnsessie Toelichting: * Horeca * Groothandel * Slijterijen : restaurants, cafes. hotels. : plaatsen waar de horeca en slijterijen hun produkten aankopen. : 'gewone slijterijen' en wijn speciaalzaken. * Canadese bedrijven : bedrijven de uit Canada komen en in Nederland actief zijn, voor bijvoorbeeld relatiegeschenken, bedrijfsfeesten, kerstpakketten en recepties. * Winkels : supermarkten. 8

13 IWrREORIJF!lKCNDE ~\Ni"k.1 Literatuuronderzoek: Het produktschap voor wijn heeft een consumentenonderzoek laten uitvoeren over het koopgedrag van de consument. Ook is er onderzocht waar de consument haar wijn koopt. De aankoopplaatsen zijn hieronder weergegeven [7]. * supermarkt * slijterij * kruidenier * groothandel * warenhuis * via wijnclub * rechtstreeks van importeur * delicatessenwinkell partyshopl kaasboer Dit zijn de kanalen die in paragraaf 4.3 nader bekeken worden. 4.3 De selectie In deze paragraaf zullen de gevonden afzetkanalen onderzocht worden of zij geschikt zijn voor de Canadese kwaliteitswijn. De kanalen uit paragraaf 4.2 worden op de volgende criteria beoordeeld: - Past het produkt bij de kanalen? - Is er interesse voor het produkt? - Wat is het bereik van het afzetkanaal? De eerste selectie: Past het produkt bij de kanalen? Het produkt is kwaliteitswijn. De doelgroep voor dit produkt kan beschreven worden door: - mannen en vrouwen, - leeftijd van 34 tot 65 jaar, - boven modaal inkomen, - bewuste koper. Het produkt moet worden aangeboden waar deze doelgroep deze produkten koopt of consumeert. Bovendien dient er rekening gehouden te worden met het image van het produkt. De kanalen die hieraan voldoen, zijn: * slijterijen en de wijn speciaalzaken (wijnkoperijen), * groothandel, * restaurants, * wijnclub, * exclusieve warenhuizen, * rechtstreeks van de importeur, * Canadese bedrijven. 9

14 ~.ED.UFSKUNDB JI!IIvvinkel De tweede selectie: Is er interesse yoor het produkt? Bij deze selectie wordt er bekeken of er interesse bestaat yoor de Canadese kwaliteitswijn. De gegeyens hierover zijn verkregen door interviews (Bijlage 1) met de kanalen die overgebleven zijn van de eerste selectie. * slijterijen: Slijterijen en wijnkoperijen zijn geinteresseerd in de wijn. WeI worden zaken als prijs, kwaliteit en promotie goed in beschouwing genomen. * groothandel: De groothandel die gespecialiseerd is in alcoholische dranken en wijn toont interesse voor de Canadese wijn. Het gaat hierbij voornamelijk om nietimporterende grootgrossiers die zich richten op de binnenlandse handel. Groothandelsbedrijven die tot een bierbrouwer of frisdrank behoren tonen geen interesse. De groothandel in dranken, die voornamelijk de horeca en levensmiddelen branche toeleveren, tonen weinig interesse yoor de Canadese kwaliteitswijn. Twee punten vielen hierbij op. Ten eerste dat het produkt in het algemeen niet in het assortiment past (te duur, andere doelgroep) en ten tweede dat deze bedrijven aileen nieuwe produkten in hun assortiment nemen als er vraag van hun afnemers naar is. * restaurants: De restaurants zijn over het aigemeen terughoudend in het opnemen van nieuwe wijnen. Zij geven de voorkeur aan de gevestigde bekende wijnen. De Canadese kwaliteitswijn zou interessant worden voor hen als het produkt bekender is en natuurlijk als er vraag naar de wijn door de gasten is. * wijnclub: De wijnclubs/-verenigingen zijn niet geschikt voor een continue afname van dit produkt. De reden hiervan is dat niet aile clubs/ verenigingen wijn leveren aan hun leden. Zij zijn wei geinteresseerd voor proeverijen. * exclusieve warenhuizen: Voor de Canadese kwaiiteitswijn bestaat er nu nog een matige interesse bij de warenhuizen. Hoewel het produkt goed bij dit kanaal kan passen, willen deze niet veel aan promotie uitgeven voor nieuwe produkten. * rechtstreeks van de importeur: Hierover valt nog niets te zeggen. De consument is nog onbekend met de Canadese wijn en zal de importeur daarom ook niet benaderen. * Canadese bedrijven: Uit de geyoerde gesprekken is gebleken dat deze bedrijven de verzorging van kerstpakketten, relatiegeschenken enz. uitbesteden aan onder nemingen die daar gespecialiseerd in zijn. Voor het verdere onderzoek worden de Canadese bedrijven niet nader beschreven, maar zal dit afzetkanaal vervangen worden door de relatiegeschenkenhandel. * relatiegeschenken: In de relatiegeschenken branche staat men open voor de Canadese kwaliteitswijn. Deze wijn past goed bij de produkten die deze ondernemingen leveren. 10

15 rtjji(beoaufsiujnde,pivtt/ ink. I o... detftc... ~t:... d"ic 1:t De derde selectie: Wat is het bereik van afzetkanaal? Dit laatste selectiepunt gaat over het bereik van de afzetkanalen. Dit wordt beoordeeld op wie de afnemers zijn van de kanalen en wat voor deel zij van de wijnmarkt bestrijken. De kanalen die positief uit de eerste selectie komen worden hier verder onderzocht. Ook deze informatie is verkregen m. b. v. gehouden interviews (Bijlage 1) en een literatuur onderzoek [7, 8]. Hieronder staan per kanaal de resultaten van hun bereik.,.. slijterijen: Slijterijen en wijnkoperijen vormen een belangrijk direct afzetpunt van wijn aan de consument. 25 % van de wijn in Nederland wordt via de slijterijen verhandeld. Slijterijen die in een samenwerkingsverband werken kunnen grotere afzetmogelijkheden vormen dan individuele slijterijen.,.. groothandel in alcoholhoudende dranken: De groothandel is een belangrijk afzetkanaal voor de wijnhandel. De groothandellevert 4-5% direct aan de consument. Een belangrijkere functie van de groothandel is de levering van wijn aan wijnkoperijen, slijterijen en andere groothandel.,.. restaurants: Het aandeel van de horeca. waar de restaurants een deel van uit maken, bedraagt 10%. Wil er een behoorlijke afzet gemaakt worden dan zal de wijn in veel restaurants op de wijnkaart moeten verschijnen of zelfs de huiswijn moeten worden. * wijnclub: De wijnaankoop van de wijnclubs vormt een onbelangrijke rol in de wijnhan del in Nederland.,.. exclusieve warenhuizen: Het aandeel van alle warenhuizen in de totale wijnhandel bedraagt 2 %. De exclusieve warenhuizen nemen hiervan een deel voor hun rekening.,.. rechtstreeks van de importeur: Uit literatuuronderzoek blijkt dat ongeveer 0-1 % van de wijn in Nederland via de importeur gekocht wordt. * relatiegeschenken: Deze bedrijven hebben een grote afzet van wijn die in een vorm van een pakket of geschenk verhandeld wordt. Vaak leveren deze bedrijven hun produkten ook aan detaillisten en andere kleinere ondernemingen. Het overige deel van de totale wijnmarkt, dat niet door de bovenstaande afzetkanalen gedekt wordt, behoort tot afzetkanalen die niet door de eerste selectie zijn gekomen. Door de drie selectie punten langs te lopen worden de doeltreffende afzetkanalen zichtbaar. Een geschikt afzetkanaal voor de Canadese kwaliteitswijn is een kanaal waar het produkt bij past, er voldoende interesse bestaat en een groot bereik heeft. De geschikte afzetkanalen voor de Canadese kwaliteitswijn zijn: * de slijterijen en wijnkoperijen, * wijngroothandels en groothandels in alcoholische dranken die zich richten op de binnenlandse handel, * relatiegeschenken bedrijven. In hoofdstuk 5 wordt de benaderingswijze beschreven van deze afzetkanalen. 11

16 Jf:D~I:!:"'~U:.n~ ~ 5 Benadering van de afzetkanalen 5.1 InIeiding De in hoofdstuk 4 gevonden afzetkanalen worden in dit hoofdstuk verder bekeken op hun benaderingswijze. De benadering van deze kanalen wordt onderverdeeld in werkwijze, eisen en wensen. Uit het onderzoek is gebleken dat de aanpak van deze kanalen vrijwel identiek is. In paragraaf 5.2 wordt dan ook de aanpak van de verschillende kanalen samen behandeld. 5.2 De aanpak werkwijze De algemene werkwijze ziet er als voigt uit: Eerst moet er contact gemaakt worden met het betreffende afzetkanaal. Dit wordt gewoonlijk schriftelijk of telefonisch gedaan. Hier wordt er een afspraak gemaakt met de wijninkoper of desbetreffend persoon die daar verantwoordelijk voor is. Bij deze afspraak komen punten ter sprake die hieronder bij eisen I wensen beschreven staan. Bij de eerste afspraak of in een later stadium worden de wijnen geproefd en beoordeeld op hun kwaliteit. Dit is afhankelijk van wat er is afgesproken met de wijnink: oper. Deze keuringsprocedure kan verschillende malen herhaald worden. Als de inkoper overtuigd is van de goede kwaliteit van de wijn en de wijn voldoet aan de gestelde eisen I wensen, dan kan er een overeenkomst gemaakt worden. eisen I wensen Bij de werkwijze komen de eisen en wensen van het afzetkanaal al ter sprake. Dit zijn de aandachtspunten waarop de wijninkoper let tijdens het opnemen van nieuwe wijnen in hun assortiment. De aandachtspunten staan hieronder weergegeven. - De prijs van de wijn. De prijs dient zo laag mogelijk te zijn. Voor moet er gekeken worden wat de invloed van de Canadese dollar kan zijn op de prijs van de wijn. - De kwaliteit van de wijn. De wijnen waarover beschikt hebben het Carra dese kwaliteitslabel VQA. Verder za1 de kwaliteit beoordeeld worden bij de afzetkanalen. - De prijs/kwaliteit verhouding. Deze verhouding moet kunnen concurreren met vergelijkbare produkten. - Bekendheid van de wijn I wijnstreek bij de consument. Hoe meer het produkt bij de consument bekend is des te lager is het risico voor de ondememing om deze produkten in het assortiment op te nemen. - Uiterlijk van het produkt. Primair kan dit bestaan uit de kleur van de wijn, de fles en het etiket. Ook kan er gelet worden op de verpakking van de fles, de zogenaamde secundaire verpakking. - Presentatie en informatie over de wijn. De verkopers dienen kennis van zaken te hebben over het produkt dat zij verkopen. 12

17 6 Conclusies en aanbevelingen 6.1 InIeiding In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. In paragraaf 6.1 wordt het antwoord van de onderzoeksvraag gegeven. Dit antwoord vonnt het einde van het gehouden onderzoek. Vervolgens worden in paragraaf 6.2 enkele aanbevelingen gegeven. 6.2 Conclusies Het doe) van dit onderzoek is om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze luidt:' Welke zijn de doeltreffende afzetkanalen voor Canadese kwaliteitswijn in Nederland en hoe moet deze kanalen benaderen?'. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een onderzoek gehouden. De resultaten van dat onderzoek staan in hoofdstuk vier en vijf. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat voor produktspecialisatie het passende marktbenaderingspatroon is [5]. Dit marktbenaderingspatroon houdt in dat de Canadese kwaliteitswijnen op verschillende markten aanbiedt. Deze markten, de afzetkanalen, zijn - de slijterijen en wijnkoperijen, - groothandelsbedrijven in alcoholische dranken en wijn, - de bedrijven die in de relatiegeschenkenbranche actief zijn. De activiteiten van, om de afzet te vergroten in Nederland, zullen op deze drie kanalen gericht moeten worden. Bij het benaderen van de afzetkanalen zijn een aantal aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Het eerste contact moet gemaakt worden met de uiteindelijke verantwoordelijke van het betreffende bedrijf of samenwerkingsorganisatie. De werkwijze zal verlopen zoals die in paragraaf 5.2 beschreven staat. De andere aandachtspunten gaan over het produkt, de Canadese kwaliteitswijnen. De afzetkanalen beoordelen het produkt voomamelijk op de volgende zestal punten. - De prijs van de wijn is een belangrijke factor. De prijzen van de wijnen staan onder grote druk. Hierdoor hebben veel slijterijen en wijnkoperijen besloten om gezamenlijk wjjninkopen te laten doen door inkoopverenigingen. - De kwaliteit is het volgende punt. Ondanks dat de wijnen het kwaliteitslabel hebben, worden de wijnen gekeurd door het afzetkanaal zelf. Het kan gebruikelijk zijn dat de wijnen meerdere malen worden geproefd. - Als deze twee punten met elkaar vergeleken worden krijg je de prijslkwaliteit verhouding. Hierbij is het weer van belang dat de wijnen van een goede kwaliteit zo goedkoop mogelijk worden aangeboden. - Uit alle gesprekken die gevoerd zijn blijkt dat de bekendheid van het produkt onder de consument een belangrijke rol speelt. Zodra het produkt leeft onder de consument zullen er meer afzetkanalen interesse tonen voor de Canadese wijn. De wijnhandel werkt liever met een pull-strategie (op de vraag van consument reageren), dan dat zij de wijn aan de consument pushen. - Verder wordt er)l,qg op het uiterlijk van het produkt gelet. Bij een kwaliteitswijn boort een passend uiterlijk.. Qieronder worden tie ldeur van de wijn, vonn van de fles en het etiket. 13

18 Jf!!,O~J~FS!(J:'D~ ~ - Ais laatste punt wordt een goede presentatie verwacht. Tijdens de presentatie moet er informatie van de wijn gegeven worden, dit kan zowel door brochures als mondeling. De wijnverkoper moet goed op de hoogte zijn van de wijn. 6.3 Aanbevelingen Zoals in de conclusie al beschreven staat zal de marketing strategie zich moeten richten op de drie verschillende markten. Dit wil niet zeggen dat andere kanalen niet te doordringen zijn. Bovendien zal de huidige afzetkanalen waar zij gebruik van maken in stand moet houden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de slagingskansen bij slijterijenl wijnkoperijen, groothandel in alcoholhoudende dranken en wijnen en de relatiegeschenkenondernemingen het hoogst zijn. Deze kansen worden vergroot door goed te voldoen aan de zes aandachtspunten die in paragraaf 5.2 staan weergegeven. Enkele aanbevelingen voor deze punten worden hieronder gegeven. -1- De prijs dient zo laag mogelijk gehouden te worden. -2- moet verder zorgen dat de ingekochte wijn van een goede kwaliteit zijn. Hoewel de kwaliteit van de wijn bij ieder afzetkanaal zelf bepaald wordt, kan het Canadese kwaliteitswijnlabel VQA een steun zijn Door aan de twee bovengenoemde punten goed te voldoen krijg je automatisch een goede prijs/kwaliteit verhouding. Een goede prijs/kwaliteit verhouding vormt een sterk concurrentie middel ten opzichte van andere kwaliteitswijnen Het volgende belangrijke aandachtspunt is de bekendheid van de Canadese kwaliteitswijn onder de consument in Nederland. Promotie een punt waar nog veel aan moet werken. Het is belangrijk voor dat de Canadese kwaliteitswijn bekend wordt onder hun doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld door adverteren en publicaties in vakbladen en het bijwonen van beurzen en proeverijen. Deze pull-strategie heeft twee voordelen. Ten eerste worden de onderhandelingen vereenvoudigd doordat het produkt al bekend is bij de consument. Ten tweede kan het produkt interessant worden voor andere afzetkanalen Het vijfde aandachtspunt is het uiterlijk van de Canadese kwaliteitswijn als geheel. Bij een kwaliteitswijn hoort een fles en etiket die de uitstraling hebben dat bij dit produkt past Als laatste punt wordt de presentatie behandeld. zal de wijninkoper van een bedrijf goed moeten kunnen inlichten over hun wijnen. Dit kan gebeuren door brochures over de wijngaard/-streek en over de wijn zeif. Verder dient over voldoende kennis beschikken over wijn algemeen en vooral over hun eigen wijnen. 14

19 twfbedtl.jfsxvnde ~vv ink., Literatnurlijst [1] Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch Jaarboek 1997, CBS-publikaties, Sdu/uitgeverij, s'gravenhage [2] Economisch instituut voor midden- en kleinbedrijf, De groothandel in alcoholhou dende en alcoholvrije dranken, Sociaal-economische pubhkaties, s'gravenhage, [3] Economisch instituut voor midden- en kleinbedrijf, De slijterij-wijnhandel, bedrijfs economische pubhkaties, Zoetermeer, [4] Emans, B., Interviewen theorie, techniek en u;tvoering, derde herziende druk, wolters-noordhoff, Groningen, [5] Kolter, P., Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control, seventh edition, Prentice-Hall, Inc., U.S.A., [6] Kroon, E.P.M. van der, Schram, 1.A.l.M., Syllabus voor projectu;tvoerders, Bedrijfskundewinkel, Eindhoven, [7] Productschap voor wijn, Jaarcijfers Continu Onderzoek Wijn '96, tekst- en tabellen rapport, s'gravenhage, [8] Productschap voor wijn, Presentatie Wijn 1996, hand-out, s'gravenhage,

20 filii(beokijfskllnde ~vvink.' Bijlage 1 De interviews Doel van de interviews Het doel van de interviews is om de antwoorden van de onderzoeksdeelvragen te achterhalen. De deelvragen waarover het gaat, zijn: - Wat is de doeltreffendheid van de afzetkanalen? - Hoe is de werkwijze van de afzetkanalen? - Wat zijn de eisen van afzetkanalen? - Wat zijn de wensen van de afzetkanalen? De resultaten van de interviews zijn verwerkt in hoofdstuk 4 en 5. De steekproef De steekproefpopulatie is de keuze voor een doelgroep. Deze doelgroep verschilt per afzetkanaal. De geselecteerde doelgroepen staan in paragraaf 4.2 en 4.3. Uit het adressenbestand van het Wijn informatie Centrum te Den Haag, de Goudengids en de Canadese ambassade wordt er een aselecte steekproef genomen. Totaal zijn er 102 interview via de telefoon afgenomen [4]. Interviewschema Hier wordt in grote lijnen de opzet van de vraaggesprekken weergegeven. Inleidend praatje: Goede ochtend/middag, u spreekt met Frank Hagenaars. Ik ben student aan de Technische Universiteit Eindhoven en ik doe een onderzoek naar de afzet mogelijkheden van Canadese kwaliteitswijn. Ik zou graag de.. < afhankelijk van het afzetkanaal >.. willen spreken om hem een paar vragen te stellen over dit betreffende onderwerp. < meestal even wachten> Goede ochtend/middag, u spreekt met Frank Hagenaars. Ik ben student aan de Technische Universiteit Eindhoven en ik doe een onderzoek naar de afzetmogelijkheden van Canadese kwaliteitswijn. Ik wi! u een paar vragen stellen over de rol die u hierbij zou kunnen spelen. Is dat mogelijk? <ja, doorgaan> < nee, einde> 16

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9 1 Onderzoek inkoopmarkt 9 1.1 Opzet van het marktonderzoek 10 1.2 Desk research 12 1.3 Field research 12 2 Inkoop en leverancierskeuze 15 2.1 Doelstellingen van

Nadere informatie

Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Geachte heer/mevrouw,

Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Geachte heer/mevrouw, Pagina 1 Geachte heer/mevrouw, Om Perswijn als tijdschrift en onze website zo interessant mogelijk voor u te houden hebben wij deze vragenlijst gemaakt. Hieronder treft u een aantal vragen die betrekking

Nadere informatie

Opzet van het onderzoek

Opzet van het onderzoek Opzet van het onderzoek Opzet van het onderzoek: Het onderzoek is uitgevoerd via online onderzoek bij een landelijk representatieve steekproef van n=1008 respondenten van 16 jaar en ouder. (): Bij online

Nadere informatie

Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster

Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster Onderzoek naar de mogelijkbeden voor een ambulante kapster Opdrachtcode: 91.48.258 Opdrachtnaam: Ambulante kapster Opdrachtuitvoerster: Cecile Brentjens Bedrijfskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst. Voor wie verstandig handelt!

Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst. Voor wie verstandig handelt! Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Trendsamenvatting Naam Definitie Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst Het handelskanaal van de gespecialiseerde

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn.

Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn. Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn. Voedsel en Waren Autoriteit Oktober 2008 1 1. Inleiding Wijn is in Nederland een product dat door veel mensen wordt genuttigd. Volgens verordening 1493/1999

Nadere informatie

Handel en marketing. Klanttevredenheidsonderzoek. Theorie

Handel en marketing. Klanttevredenheidsonderzoek. Theorie Theorie Inleiding Een klanttevredenheidsonderzoek is een instrument van het relatiebeheerbeleid van een onderneming. Het is voor een ondernemer belangrijk om bestaande klanten tevreden te houden. Onderzoek

Nadere informatie

PRODUCTSCHAP DRANKEN VERPAKKINGSVERORDENING PRODUCTSCHAP DRANKEN 2003

PRODUCTSCHAP DRANKEN VERPAKKINGSVERORDENING PRODUCTSCHAP DRANKEN 2003 PRODUCTSCHAP DRANKEN VERPAKKINGSVERORDENING PRODUCTSCHAP DRANKEN 2003 Verordening d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken

Nadere informatie

SDP Hoofdstuk 11: Marketingstrategie

SDP Hoofdstuk 11: Marketingstrategie Specialisatie Mediaonderdemerschap NIMA B Het thema: De basisvaardigheid voor marketeers: SDP Hoofdstuk 11: Marketingstrategie Programma vandaag: Highlights hoofdstuk (rest zelf bestuderen) Samen case

Nadere informatie

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Commerciële Economie klas b Groep 0 woensdag november 00 Dit rapport is geschreven door: Frank Bergers s000 s000@student.hsleiden.nl David Bol s00 s00@student.hsleiden.nl

Nadere informatie

Smaakvolle wijnen Origineel maatwerk Bijpassend glaswerk Uniek wijnkelderbeheer Verrassende thema gifts Creatieve relatiegeschenken

Smaakvolle wijnen Origineel maatwerk Bijpassend glaswerk Uniek wijnkelderbeheer Verrassende thema gifts Creatieve relatiegeschenken Smaakvolle wijnen Origineel maatwerk Bijpassend glaswerk Uniek wijnkelderbeheer Verrassende thema gifts Creatieve relatiegeschenken Exclusieve kerstpakketten Persoonlijke service www.wineinspiration.nl

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling.

Lever ook het kladpapier na afloop van het examen in bij de toezichthouder. Dit wordt vernietigd en niet meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 14.15 UUR 15:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Resultaten september 2013

Resultaten september 2013 1 Resultaten september 2013 Resultaten: Het onderzoek wordt zoals gezegd in twee tabellensets verantwoord. Deze treft men hierna aan. Hier geven wij in een management samenvatting de voornaamste gegevens

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Bijlage 8 De enquêtes

Bijlage 8 De enquêtes Vragenlijst A Bijlage 8 De enquêtes De enquête voor verse groenten Graag wil ik u een paar vragen stellen over uw aankoopgedrag van verse producten. Ik ben een studente economie aan de Universiteit van

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE BELGIË

LANDEN ANALYSE BELGIË LANDEN ANALYSE BELGIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2014

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2014 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 14 Sinds 1 juli 8 geldt in de horeca, sport, kunst en cultuursector een rookverbod. Op 6 juli 11 is er een versoepeling doorgevoerd voor kleine cafés

Nadere informatie

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van 6 8 jaar het best kunnen worden geïnterviewd over hun mening van de buitenschoolse opvang (BSO). Om hier antwoord op te kunnen geven,

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14 BureauSierteelt.nl Festa dei Nonni 1 Algemeen 7 kwalitatieve interviews met exporteurs op Italië Snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten Focus vooral op Noord-Italië (tot circa Rome) Belang Italië als afzetland

Nadere informatie

I. Inleiding. 1.1 Situering van het onderzoek

I. Inleiding. 1.1 Situering van het onderzoek I. Inleiding 1.1 Situering van het onderzoek Bakkerij van Elst is gelokaliseerd gevestigd te Wageningen en is sinds 2005 eigendom van Harrie van Elst. Deze bakkerij heeft hij overgenomen begin jaren 70

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek Inhoudsopgave 1. Achtergrond Doel Stichting Max Havelaar: meer afzet Fairtrade katoen De hotelbranche overtuigen van het goede

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Inhoudsopgave rapport Productschap Wijn

Inhoudsopgave rapport Productschap Wijn Inhoudsopgave rapport Productschap Wijn Klik op link 0,00 Samenvatting rapport 1,10 GfK Contactgegevens & Memorandum ConsumerScan Panel (Nederland) 1,11 GfK Kengetallen: uitleg van de definities 2,10 GfK

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1134/Heineken - Barneveldse

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage

Nadere informatie

Groeikansen voor pothyacint

Groeikansen voor pothyacint Groeikansen voor pothyacint Onderzoek onder bloemisten (NL, D, F, VK) en consumenten (NL, D, F, VK, It, Sp) PT 2010-56 augustus 2010 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeikansen

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v Communicatie & Multimedia Design Onderzoeksopzet Afstudeerstage mt&v Michel Janse 24 6 2010 Inleiding. In dit document geef ik een conceptuele weergave van het pad dat ik tijdens mijn onderzoek en het

Nadere informatie

Daling cafés zet door, maar stagneert

Daling cafés zet door, maar stagneert Cafésector in cijfers Na een zeer forse daling in 2008 en 2009, is het caféaanbod in 2010 slechts met 0,8% gedaald. Absoluut gezien hebben 74 cafés hun deuren gesloten. Dat blijkt uit een analyse van het

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

onvoldoende voldoende goed uitstekend 1 2 3 4 Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag. Onderzoek Naam leerling:. Onderzoeksplan Er is een onderzoeksplan, maar de hoofdvraag is onduidelijk. Er is een onderzoeksplan, maar de deelvragen kunnen niet leiden tot een goed antwoord op de hoofdvraag.

Nadere informatie

Bijlage 7 Consumentenonderzoek

Bijlage 7 Consumentenonderzoek Bijlage 7 Consumentenonderzoek Inhoudsopgave Inleiding 50 Methode 50 Resultaten 50 Conclusie 52 Discussie 52 Bijlagen 53 Enquêtevragen 53 Uitkomsten van de enquête 55 10 Inleiding B- yo 2 go! is een nieuw,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Decoratiegroen bij de bloemist

Decoratiegroen bij de bloemist Decoratiegroen bij de bloemist Bloemistenonderzoek in: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk 2007 / 16 februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw,

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

Tendensen in bedrijfsopleidingen. Februari 2010 update

Tendensen in bedrijfsopleidingen. Februari 2010 update Tendensen in bedrijfsopleidingen Februari 2010 update Inhoud Inleiding: wie zijn wij? Onderzoeksmethodologie & Definities Top 4 Vaststellingen in bedrijfsopleidingen Top 3 Tendensen in bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1b Doelgroepanalyse

Creative Marketing Opdracht 1b Doelgroepanalyse Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: september 2009 Creative Marketing Opdracht 1b Doelgroepanalyse Doelgroepanalyse welgestelde consument Wat is een welgestelde consument?

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

De gewenste woning binnen handbereik

De gewenste woning binnen handbereik Vrije Universiteit, Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Masterproject De gewenste woning binnen handbereik Charlotte Rietveld Amsterdam, 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Internationale Benchmark 2009 Extra landen

Internationale Benchmark 2009 Extra landen M200907 Internationale Benchmark 2009 Extra landen Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans drs. W.H.J. Verhoeven R. in 't Hout Zoetermeer, mei 2009 1 Inleiding EIM publiceert jaarlijks de Internationale Benchmark.

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com.

BELANGRIJK! Voor verdere vragen over deze geheimhoudingsverklaring kunt u altijd contact opnemen: mail@dennisdehaan.com. BELANGRIJK! Op de gegevens met betrekking tot de verdiepende opdracht is een geheimhoudingsplicht van toepassing. Door verder te lezen in dit document wordt er automatisch akkoord gegaan met deze geheimhoudingsplicht,

Nadere informatie

Doelstellingen. Aantal bezoekers, koopgedrag, types aankopen die gedaan worden en evolutie. Sociaaldemografische variabelen.

Doelstellingen. Aantal bezoekers, koopgedrag, types aankopen die gedaan worden en evolutie. Sociaaldemografische variabelen. s t u d i De solden De solden Solden Solden OIVO, december 2009 Solden Solden e Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Participatiegraad (winter- en zomersolden) 4. Evolutie van de participatiegraad

Nadere informatie

DE GRENS VOORBIJ. Gevolgen accijnsverhoging gedistilleerd

DE GRENS VOORBIJ. Gevolgen accijnsverhoging gedistilleerd DE GRENS VOORBIJ Gevolgen accijnsverhoging gedistilleerd DE GRENS VOORBIJ Gevolgen accijnsverhoging gedistilleerd - eindrapport - Auteurs: Drs. G.E. Kruis Mr. drs. A. Schreijenberg Regioplan Beleidsonderzoek

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Samen sterk door advieswerk

Samen sterk door advieswerk Samen sterk door advieswerk Enquete adviesbureaus Lo.v. Confluent Thea Stals Eindhoven, november 1992

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Restaurants Restaurants richten zich op de bereiding en verkoop van maaltijden. De branche kent een grote verscheidenheid aan typen bedrijven. Naast restaurants worden ook bistro's, café-restaurants en

Nadere informatie

Samenvatting van de inhoud van de gekozen modules uit het FLER programma, dat ontwikkeld is door Modern Learning in Berlijn.

Samenvatting van de inhoud van de gekozen modules uit het FLER programma, dat ontwikkeld is door Modern Learning in Berlijn. 2 Samenvatting van de inhoud van de gekozen modules uit het FLER programma, dat ontwikkeld is door Modern Learning in Berlijn. Inleiding De eisen die aan werknemers in de detailhandel gesteld worden, veranderen

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 565 Alcoholbeleid Nr. 125 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 februari 2014 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel WHITEPAPER, VERSIE 2 Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel Onderzoek van het Familie Kenniscentrum (een initiatief van

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers

Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie