Clvl/S/ Derks Star Busmann

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clvl/S/ Derks Star Busmann"

Transcriptie

1 Clvl/S/ Derks Star Busmann FAI LLTSSEM E NTSVE RSLAG ex art 734 Fw Gegevens onderneming Nummer: 1O d.d. 11 december 2OO6 J.J. de Bode Management B.V. in liquidatie d.d.26 juni 2002 Rechtbank Zwolle Bode Vastgoed B.V. Rechtbank Utrecht d.d.4 juli 2002 Jaro Vastgoed B.V. Rechtbank Amsterdam d.d. 28 november 2002 B&B Trading B.V. (in liquidatie) d.d. 18 december 2OO2 Rechtbank Zwolle De Maaspooft Holding B.V. Rechtbank Utrecht d.d. 31 december 2OO2 Sunseeker Superyachts Benelux B.V. d.d. 31 december 2002 Rechtbank Utrecht De Maaspooft B.V. Rechtbank Utrecht d.d. 2 april 2003 Butzbach Benelux B.V. in liquidatie 4 augustus 2004 Rechtbank Utrecht J.J. Autospoft B.V. Rechtbank Zutphen d,d. 15 september 2004 Jacob Jan de Bode Rechtbank Amsterdam 1 juni 2005 Fa i I I issementsn u m mers Curator R-C clusternummer 335 (Rechtbank Amsterdam) 02/0Ls7 F; 02/02L6 F; 02/o532 F 02/0353 F; 02/05Lo F 02/o5t1 F; 03/0138 F; 0a/0383 F; 03/04 F 05/o4t5 F mr. J.W. Bouman mr. W.A.H. Melissen Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan schuldeisers en belanghebbenden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag wordt eveneens gepubliceerd op pu bl icaties/fai issementen.

2 C VI/S/ Derks Star Busmann Het faillissement van de heer J.J. de Bode - Rechtbank Amsterdam d.d. l juni omzetting WSNP van de heer J,J. de Bode - wordt conform uw instemming d.d. 27 oktober 2005, geconsolideerd verwerkt in dit verslag. Activiteiten ondernemingen Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal divers onbekend onbekend Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode 3 juni december 2006 L7,4O 1. Inventarisatie 1,1 Directie en organisatie 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures Er loopt een appèlprocedure tussen J.J. de Bode en Butzbach Benelux enerzijds (bijgestaan door mr. V.L.M.J. Boitelle) en Coriander Estate VI B.V. anderzijds. De procedure is geschorst. Curator is niet van zins de procedure over te nemen. 1.5 Verzekeringen De verzekeringsovereenkomsten zijn afgewikkeld. 1.6 Huur De directeur van Butzbach Benelux B.V. blijft in verzuim ten aanzien van het verzoek van curator hem in het bezit te stellen van de bankgarantie, gesteld door Prometric III B.V.

3 Clvl/S/ Derks Star Busmann I i I t, Nu curator niet is gebleken omtrent een vordering van curanda op Prometic III B.V. heeft curator ABN.Amrobank N.V. aangegeven dat bedoelde bankgarantie als vervallen kan worden beschouwd, 1.7 Oorzaakfaillissement 2. 2.t Personeel Aantal ten tijde van faillissement met werknemers van curandae. de curator is niet bekend geraakt 2.2 Aantal in jaar voor faillissement onbekend 2.3 Datum ontslagaanzegging De curator beschouwt de werkzaamheden op dit punt als afgerond. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Bode Vastgoed B.V. is voor t/3 deel eigenaresse van een stuk, vervuilde, bouwgrond te Bellingwolde. Andere eigenaren zijn R.A.M. Holding B.V. en Beheer- en Beleggingsmaatschappij H.J. Rooze Vastgoed B.V. De heer R.L. Volmer, h.o.d.n. Alfa Adviesbureau, heeft, als projectontwikkelaar, belangstelling getoond voor de onroerende zaak, plaatselijk bekend Hoofdweg nr. 27O te Bellingwolde. Zowel medeeigenaressen R.A.M. Holding B.V. en Beheer- en Beleggingsmaatschappij H.J. Rooze Vastgoed 8.V., als curator, namens de boedel, hebben een optie gegeven aan de heer Volmer. De heer Volmer gaat de komende maanden de ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken. De optie eindigt op 31 maart 2007.

4 C/u/S/ Derks Star Busmann 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De werkzaamheden met betrekking tot worden voortgezet. het stuk grond te Bellingwolde zullen Bedrijfsmiddelen 3,5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrechtfiscus Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Hetgeen hiervoor ís gememoreerd omtrent de bedrijfsmiddelen geldt evenzeer voor de voorraden Verkoopopbrengst

5 CîVI/S/ Derks Star Busmann 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving Voor zover thans bekend niet aanwezig 3.13 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst Nihil 4.3 Boedelbijdrage Nihil De curator beschouwt zijn werkzaamheden op dit punt vooralsnog als afgerond. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

6 C1V/S/ Derks Star Busmann Alle failliete vennootschappen maken deel uit van het concern De Bode Groep. Zoals eerder gememoreerd werd De Bode Groep gefinancierd door Rabobank Eemnes. 5.2 Leasecontracten De desbetreffende leasecontracten waren reeds voor de faillissementsdata afgewikkeld. 5.3 Beschrijvingzekerheden Alle vennootschappen van De Bode Groep hebben zekerheden verstrekt aan Rabobank. 5.4 Separatistenpositie Rabobank is reeds voor de faillissementsdataangevangen met de uitwinning van de diverse zekerheden. 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten De curator beschouwt zijn werkzaamheden op dit punt vooralsnog als afgerond. 6. Doorstart / voortzetten

7 Clvl/S/ Derks Star Busmann Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Fi na nciële verslag leg g i ng Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Rechtmatigheid Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goed k. Verkla ri ng Accountant

8 C/VI/S/ Derks Star Busmann 7.4 Sto rti ng sve rp l. Aa nde le n 7.5 Onbehoorlijk bestuur zie vorige verslagen 7.6 Paulianeus handelen Rechtmatigheid In overleg met de Politie Flevoland heeft curator d.d. oktober 2006 bij de Politie Flevoland aangifte gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude, meer in het bijzonder handelen in strijd met artikel 34t Wetboek van Strafrecht en artikel 343 Wetboek van Strafrecht Crediteuren Boedel, preferente en concurrente vorderingen J.J. Autosport B.V. preferent: J.J. Autosport B.V. concurrent: B & B Trading B.V. preferent: B & B Trading B.V. concurrent: J.J. de Bode Management B.V. boedel: J.J. de Bode Management B.V. preferent: J.J. de Bode Management B.V. concurrent: Bode Vastgoed B.V. preferent: Bode Vastgoed B.V. concurrent: Butzbach Benelux B.V. in liquidatie boedel: Butzbach Benelux B.V. in liquidatie preferent: Butzbach Benelux B.V. in liquidatie concurrent: ,00 L.467.5t7,L ,00* , L,2O , t.383, , ,87 199, , ,02

9 Clvl/S/ Derks Star Busmann Jaro Vastgoed B.V. preferent: Jaro Vastgoed B.V. concurrent: Jaro Vastgoed B.V. boedel: Maaspoort Holding B.V. preferent: Maaspoort Holding B.V. concurrent: De Maaspoort B.V. preferent: De Maaspooft B.V. concurrent: Sunseeker Superyachts Benelux B.V. preferent: J.J. de Bode preferent: J.J. de Bode concurrent: L38.24L,75 L2.849,20 4t, , ,77 L63.897, , ,00 Sunseeker Superyachts Benelux B.V. concurrent:.4.l72.o08, t.067,38* ,33 Totaal: ,232t25 Het totaalbedrag aan preferente vorderingen in het faillissement van J.J. de Bode is verhoogd met een vordering van de belastingdienst ad , Preferente vordering van de fiscus Zie hiervoor 8.3 Preferente vordering. van het UWV zie hiervoor 8.4 An d e re p refe re nte cred ite u re n zie hiervoor 8.5 Aa nta I concu rre nte cred iteu ren zie hiervoor 8.6 Bed ra g co n cu rre nte cred ite u re n zie hiervoor 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Gezien de hoogte van de boedelschulden lijkt de verwachting gerechtvaardigdat de faillissementen zullen worden opgeheven bij gebrek aan baten.

10 C/V/SI Derks Star Busmann In alle faillissementen zijn de lijsten bijgewerktot aan 5 december Overig Saldi faillissementsrekeningen per 1 december 2006: Butzbach Benelux B.V ,70 Sunseeker Superyachts Benelux B.V. nihil Jaro Vastgoed B.V ,01 B&B Trading B.V. 302,97 J.J. Autosport B.V. nihil Bode Vastgoed B.V ,86 J.J. de Bode Management B.V. L.079,72 De Maaspoort B.V. L39,O4 De Maaspoort Holding B.V. nihil J.J. de Bode ,42 De hiervoor vermelde saldi komen overeen met de saldi vermeldt op de Activa- Overzichten, welke in bijlagen aan het verslag zijn gehecht. Door curator is aangifte omzetbelastingedaan bij de belastingdienst. Curator verwacht een substantiële belastingrestitutie te ontvangen. 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Het is thans prematuur hieromtrent uitspraken te doen. 9.2 Plan van aanpak De curator zal zijn werkzaamheden zoals hiervoor omschreven voortzetten. 9.3 Indiening volgend verslag Een volgend verslag wordt geagendeerd op mei 2007, nu de rechtercommissaris in de onderhavige faillissementen de verslagtermijn, ex aft. 734 Fw, heeft bepaald op 6 maanden.

11 C/lvl/S/ Derks Star Busmann Conform hiervoor omschreven Hilversum, 1

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie