BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE"

Transcriptie

1 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN AANGAANDE DE PUBLIEKE CONSULTATIE OVER DE 2,6 GHZ BAND BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel Tel Fax

2 Er werden antwoorden ontvangen van 12 firma s. Het betreft hier 6 operatoren, 4 fabrikanten en 2 organisaties. 1.Relatie met de Ontplooiing van de 3G-netwerken Vraag 1a) Acht u het zinvol dat de banden op 2,6 GHz enkel voor UMTS /IMT2000 aangeduid zouden worden? Er is een kleine meerderheid (vijf tegen zeven) voor de introductie van de technologieneutraliteit. De voornaamste redenen om deze band voor te behouden voor UMTS zijn de volgende: - het belang van een pan-europese harmonisatie, - het creëren van schaaleffecten, - roaming vereenvoudigen, - lange termijn evolutie (LTE), - snelle marktgroei van UMTS, - de toekomstperspectieven van de bestaande mobiele operatoren. De voorstanders van technologieneutraliteit zijn vooral verdedigers van de WIMAX technologie. Het opnemen van WIMAX in de IMT-2000 familie zal in elk geval de regelgevende situatie vergemakkelijken. De voornaamste redenen hiervoor zijn: - het belang voor de innovatie en de consument, - de WAPECS problematiek van de Europese Commissie, - de ECC decision (05)05 laat ook andere compatibele technologieën toe, - de competitie tussen technologieën. De argumenten, die aangehaald worden om de introductie van nieuwe systemen in de 2,6 GHz band te beperken tot IMT2000 moeten afgewogen worden tegenover het belang voor de consument, de innovatie en de competitie tussen de technologieën. Er bestaat een risico dat het toelaten van meerdere technologieën leidt tot een gedeeltelijke fragmentatie en een verstoring van de harmonisatie, maar de tegengestelde politiek schept een ander risico (het gevaar dat een verkeerde technologie gekozen wordt, regelgevende rigiditeit, blokkering van innovatie, enz..) Een belangrijke factor in dit verband is tevens de aanwezigheid van nationale 2G/3G-operatoren die de aanwezigheid van geharmoniseerde systemen blijven garanderen in lagere en dus economisch propagatietechnisch interessantere frequentiebanden. Vraag 1b) In de veronderstelling dat deze banden nodig zijn als uitbreidingsbanden voor de huidige publieke operatoren, op welke termijn denkt u dat deze banden voor UMTS dan nodig zullen zijn? Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het al dan niet beschikbaar stellen van deze band als uitbreidingsband en de eventuele datum waarop deze banden ter uitbreiding van de IMT2000-netwerken nodig zouden zijn. Het toewijzen van deze banden als uitbreidingsband voor de UMTS/IMT2000 netwerken. Sommigen zien een noodzaak om deze frequenties als uitbreidingsband toe te kennen tegen Een aantal firma s antwoordde dat ze tegen het concept van uitbreidingsband zijn; er zijn immers nog vrije frequenties op 1,8 of 2,1 GHz. Indien de 3 mobiele operatoren toegelaten worden tot de toekenningsprocedure, bestaat de kans dat een bepaalde operator een bijkomende band zou verwerven, terwijl de andere(n) geen gelijkwaardige band(en) zou(den) verwerven. De aldus resulterende asymmetrische frequentieverdeling zou immers perfect het resultaat kunnen zijn van een verschillende marktpolitiek. 2

3 De eventuele datum waarop deze banden ter uitbreiding van de IMT2000 netwerken nodig zouden zijn. Deze uitbreidingsfrequenties zouden ten vroegste nodig zijn in de periode De frequenties zouden dus volgens sommigen in die optiek tot die datum bevroren moeten worden. In de veronderstelling dat UMTS zou uitgroeien tot een succesverhaal is het mogelijk dat er, naast de 900 MHz, 1800 MHz en 2,1 GHz inderdaad een bijkomende behoefte bestaat. Het is alleen de vraag of nieuwe technologieën moeten geweerd worden en de band zoveel jaren ongebruikt wordt gelaten. 2. De vierde UMTS-vergunning Vraag 2a) Is er interesse voor de vierde vergunning in de band op 2,1 GHz, onder dezelfde voorwaarden als de 3 toegekende vergunningen met inbegrip van het intrederecht? Vraag 2b) Kan de vierde vergunning toegekend worden onder voorwaarden die geactualiseerd worden aan de huidige marktsituatie? Geen enkele partij toont een directe interesse voor de vierde vergunning in de 2.1GHz band onder de huidige regelgevende voorwaarden. Er wordt door sommigen gesteld dat dit gebrek aan interesse gedeeltelijk te wijten is aan de zeer zware voorwaarden in termen van intrederecht en bedekking die opgelegd werden aan de operatoren. Het veranderen van de regelgevende voorwaarden roept dan weer het verzet op bij sommigen die menen dat dit discriminerend zou zijn, zelfs als deze voorwaarden geactualiseerd zouden worden aan de huidige marktsituatie. Vraag 2c) Wat zou er met de vierde vergunning, behalve de optie om deze te verdelen onder de drie vergunde mobiele operatoren, volgens u moeten gebeuren? De meningen zijn hier verdeeld. In afwezigheid van een kandidaat onder dezelfde regelgevende voorwaarden als voor de 3 bestaande operatoren zijn er enkel de volgende 2 mogelijkheden: 1)De vierde vergunning wordt verdeeld onder de 3 mobiele operatoren. 2)De regelgevende voorwaarden worden aangepast voor alle marktspelers. De implicatie hiervan is de (retroactieve?) gelijkschakeling van de 3 UMTS-operatoren. Sommigen vragen een terugbetaling van het intrederecht. De bedekkingeisen zouden eventueel kunnen verder versoepeld worden. Waarschijnlijk zullen er wel kandidaten zijn voor deze vierde vergunning indien de condities zeer sterk verlaagd worden. Het lijkt aangewezen om hier zeer voorzichtig te zijn in verband met het verlagen van het intrederecht. Aangaande de volgende 2 andere regelgevende voorwaarden moeten acties overwogen worden: -de technologische neutraliteit. Er moet meer vrijheid gegeven worden aan de operatoren om de technologie te kiezen. Het probleem van WIMAX wordt mogelijkerwijze opgelost door de opname van WIMAX in de IMT2000-familie. -de bedekkingeisen zouden mogelijkerwijze gelijkgeschakeld moeten kunnen worden met de eisen die opgelegd zullen worden in de 2,6 GHz band. Een verdere relaxatie lijkt dus aangewezen. 3

4 3. WAPECS concept Vraag 3a) Bent u akkoord om de banden op 2,6 GHz op een technologieonafhankelijke wijze ter beschikking te stellen of meent u dat de overheid hier een technologie moet aanduiden? Vraag 3b) Bent u akkoord om de banden op 2,6 GHz op een dienstonafhankelijke wijze ter beschikking te stellen of meent u dat de overheid hier een beperking moet opleggen. Zo ja, welke beperking moet er opgelegd worden en hoe kan deze gerechtvaardigd worden? Betreffende het dienstonafhankelijk ter beschikking stellen van de band is de meerderheid van de partijen akkoord om hier de WAPECS principes te volgen. Sommigen wijzen wel op de mogelijke problemen in verband met de compatibiliteit en het gevaar op interferenties. Het BIPT moet hier voldoende aandacht aan besteden. Vraag 3c) Bent u akkoord dat eventuele competitieproblemen slechts in aanmerking genomen worden eens dat ze zich voorgedaan hebben? Competitieproblemen kunnen vanuit 2 standpunten bekeken worden: - Sommigen stellen dat de voorwaarden waar de UMTS netten aan onderworpen zijn van toepassing moeten zijn op de eventuele nieuwe operatoren in de 2,6 GHz band. - Anderen zijn dan weer bezorgd voor het verder uitbouwen van de dominante posities die bepaalde operatoren reeds hebben en pleiten voor een volledige uitsluiting of een uitsluiting in een eerste ronde. Een bijkomend principieel probleem bestaat erin of de competitieproblemen ex ante of ex post behandeld moeten worden. Het Europees recht lijkt te evolueren in een richting dat er enkel ex post opgetreden kan worden. Het lijkt in elk geval verstandig en nodig om reeds bij de ontwikkeling van een regelgevend kader rekening te houden met de noodzaak om een eerlijke competitie te waarborgen een level-playing-field te creëren. 4. Toekenningsprocedure Vraag 4a) Verkiest u een veiling of een schoonheidswedstrijd? Motiveer uw keuze. Vraag 4b) In het geval een schoonheidswedstrijd georganiseerd wordt, wat zijn de criteria waarop geëvalueerd moet worden? Vraag 4c) In het geval van een schoonheidswedstrijd, wat moet er gebeuren indien de beloftes niet nageleefd worden? Vraag 4d) In het geval een veiling georganiseerd wordt, moet er een minimum instapdrempel opgelegd worden? Uit de consultatie kwam geen duidelijke voorkeur voor een veiling, noch voor een schoonheidswedstrijd naar voren. Bepaalde operatoren zijn uiteraard terughoudend voor het betalen van een belangrijk intrederecht en verkiezen een schoonheidswedstrijd. De ervaring leert echter dat het zeer moeilijk is om de beloftes die gedaan worden tijdens een schoonheidswedstrijd naderhand af te dwingen. Het blijkt in de praktijk immers zeer moeilijk te zijn om de verplichtingen inzake bedekking af te dwingen. Indien er een drempel opgelegd wordt dan moet die volgens sommigen zo laag mogelijk zijn. 4

5 Het voorstel van sommigen om een veiling te houden in 2 rondes is opvallend. In een eerste ronde zou, afhankelijk van de marktvraag, een keuze gemaakt worden in de split tussen het FDD en het TDD gedeelte. In de tweede ronde zouden de verschillende banden toegekend worden. 5. Aantal vergunningen Vraag 5a) Hoeveel pakketjes moeten er volgens u toegekend worden? Bent u akkoord met 2 pakketjes van 2 maal 25 MHz en 1 pakketje van 2 maal 20 MHz in een frequentie duplex, of stelt u een andere configuratie voor? Vraag 5b) Moet de niet-gepaarde band MHz tezelfdertijd of in een tweede fase toegekend worden? Vraag 5c) Moeten de gebruiksrechten op nationale basis verleend worden of op regionale basis? Hoe moeten de blokken beheerd worden indien de operatoren dezelfde blokken in aangrenzende regio s gebruiken? Indien de optie om de band op een technologieonafhankelijke wijze toe te kennen weerhouden wordt dan moet het mogelijk zijn om zowel FDD als TDD systemen in deze band te plaatsen. In dit geval doen er zich 2 opties voor: - de split tussen FDD en TDD wordt vooraf gedefinieerd. - er wordt een veiling in 2 rondes georganiseerd naar Brits model waarbij de split in de eerste ronde bepaald wordt. De meerderheid spreekt zich uit om het spectrum in de band MHz tezelfdertijd toe te kennen. Het is niet de taak van de overheid om een kunstmatige schaarste te creëren door bepaalde delen beschikbaar spectrum niet beschikbaar te maken. Er blijkt unanimiteit te bestaan om de gebruiksrechten op nationale basis toe te kennen In het scenario dat deze band als uitbreidingsband voor UMTS mogelijk zou moeten zijn, is dit trouwens de enige optie.regionale gebruiksrechten zijn bovendien niet compatibel met bedekkingverplichtingen. Vraag 6a) Verkiest u een vooraf bepaalde periode of een periode van onbepaalde duur voor het toekennen van de gebruiksrechten? Vraag 6b) In het geval er gekozen wordt voor een vooraf bepaalde termijn, hoe lang moet deze duren? Welke criteria moeten gebruikt worden om deze te verlengen? Teneinde de flexibiliteit te verhogen moeten de gebruiksrechten toegewezen worden met een vaste vooraf bepaalde duur. Deze beperking laat toe aan administraties om in te spelen op het veranderende gebruik in de loop van de tijd. Anderzijds mag de duur van de vergunning niet te kort zijn en moet deze de operatoren toelaten om de investeringen af te schrijven en aan de verplichtingen te voldoen Sommigen houden een pleidooi om geen use it or loose it condities in te bouwen, maar om het oppotten van frequenties over te laten aan de algemene wetgeving in verband met concurrentie. Verder blijkt uit de antwoorden dat een periode van 20 jaar is aangewezen. 5

6 7. Bedekkingverschijnselen Vraag 7a) Welk scenario betreffende de bedekkingverplichtingen verkiest u? Vraag 7b) Moet de problematiek bekeken worden in samenhang met de bestaande verplichtingen voor de 2G en de 3G netwerken? Indien een 2G/3G operator een vergunning verwerft in de 2,6 GHz band, mag er dan toegelaten worden dat deze operator de bedekkingverplichtingen realiseert in de lagere banden? Vraag 7c) Welke minimumdiensten moeten aangeboden worden in de bedekte gebieden? Vraag 7d) In het geval de operator de bedekkingverplichtingen niet naleeft, wat zijn dan de mogelijkheden die de regulator moet krijgen om in te grijpen? Vraag 7a) Hier zijn de meningen verdeeld. Vraag 7b) - Het is vrij duidelijk dat, als er bedekkingverplichtingen opgelegd worden, deze gelijk moeten zijn voor alle operatoren in de band 2,6 GHz. Het is minder duidelijk of dit dezelfde verplichtingen moeten zijn als voor andere banden zoals de 2,1 GHz band. Objectief kan hier natuurlijk het verschil in frequentieband ingebracht worden. - Sommigen stellen dat, indien er lagere bedekkingverplichtingen opgelegd worden in de 2,6 GHz band ten opzichte van de UMTS operatoren, de huidige verplichtingen op hetzelfde niveau gebracht moeten worden. - Een aantal partijen stelt duidelijk dat ze geen bedekkingverplichtingen wensen te zien. - Anderen zijn gewonnen voor dezelfde verplichtingen als in de 3G-banden, gekoppeld aan de mogelijkheid dat het voldoen aan de verplichtingen in lagere banden ook zou mogen meetellen. Sommigen stellen dat men de 2G/3G-operatoren moet toelaten om de lagere banden te gebruiken teneinde aan de bedekkingverplichtingen te voldoen. Anderen staan erop dat er een minimale bedekking nodig blijft op 2,6 GHz. Mogelijkerwijze zullen we hier geconfronteerd worden met een gemengd scenario: - Operatoren die reeds een vergunning bezitten in lagere banden - Operatoren die nog geen vergunning bezitten. Operatoren toelaten om bedekkingverplichtingen te realiseren in lagere banden zou als discriminerend kunnen ervaren worden door operatoren die geen netwerken in lagere banden uitbaten. Vraag 7c) Ook hier is geen unanimiteit in de antwoorden. Sommigen stellen dat het te vroeg is om minimale diensten te definiëren. - Anderen antwoorden dat de markt zelf deze eisen zal opleggen indien een operator competitief wil zijn. De klanten zullen de eisen stellen waaraan deze operatoren moeten voldoen. - Anderen geven specifieke diensten aan. Vraag 7d) In de antwoorden komen volgende alternatieven voor. 6

7 - Sommigen stellen een eventuele gedeeltelijk terugtrekking van de gebruiksrechten voor. - Anderen zien geen noodzaak voor use it or lose it condities. - Sommigen zien trading als een antwoord. - Bepaalde partijen menen dat de regulator moet tussenkomen. Vraag 8. Wat is uw mening aangaande de mogelijkheden en/of de verplichting om nationale roaming in te voeren? De meerderheid is tegen de introductie van verplichte roaming. Wel moet roaming mogelijk zijn maar dan onderworpen aan commerciële onderhandelingen tussen de betrokken operatoren Vraag 9 Vraag 9a) Wat is uw mening in verband met de deelname van de 3 publieke mobiele operatoren aan het verwervingsproces van gebruiksrechten in de band 2,6 Ghz? Vraag 9b) Bent u akkoord dat de gebruiksrechten al dan niet volledig teruggetrokken worden indien de frequenties niet binnen een bepaalde periode (bijv. 1 jaar) in gebruik genomen worden? Vraag 9c) Bent u akkoord dat de gebruiksrechten al dan niet volledig teruggetrokken worden indien de frequenties in een bepaalde regio niet in gebruik genomen worden? Vraag 9a) De 2,6 GHz was oorspronkelijk aangeduid als uitbreidingsband voor de bestaande 3G netwerken. De meerderheid is dan ook de mening toegedaan dat het vrij onlogisch zou zijn om de bestaande 3G operatoren uit te sluiten van deelname aan deze procedure. Er mogen echter geen speciale maatregelen genomen worden om deze operatoren op enige manier te bevoordelen, noch om de procedure omwille van deze redenen te vertragen. Vraag 9b) en 9c) Over het algemeen antwoordden de partijen positief op de vraag of de regulator moet ingrijpen indien de frequenties binnen een bepaalde periode niet gebruikt worden. Wel blijkt de periode van 1 jaar te kort te zijn en moet er een redelijke tijd gegeven worden: verwerven van sites, bouwvergunningen, regionale ontplooiing... Het gedeeltelijk terugtrekken van gebruiksrechten kan aanleiding geven tot het de facto ontstaan van regionale vergunningen. Het BIPT moet de mogelijkheid hebben om in te grijpen conform de mogelijkheden van de telecomwet. 10. Sitesharing en spectrum trading Vraag 10 Hebt u opmerkingen in verband met spectrum trading en sitesharing? De consultatie wijst uit dat er een algemene vraag bestaat om spectrum trading toe te laten in deze banden. Op het vlak van sitesharing antwoordden een aantal spelers dat sitesharing aangemoedigd moet worden maar niet mag verplicht worden. Anderen stellen dat het huidige systeem een handicap is voor de nieuwkomers en dat het BIPT een pro-actieve rol moet spelen. 7

8 11. Sitesharing en spectrum trading Vraag 11 Vraag 11a) Bent u akkoord met het invoeren van een bankgarantie die een operator moet geven vooraleer hij kan deelnemen aan het verwervingsproces? Vraag 11b) Hoeveel moet deze bankgarantie bedragen? De meeste leveranciers hebben hier geen opinie. De meeste operatoren zijn hier wel voor te vinden op voorwaarden dat deze bankgarantie beperkt is. 12. Frequentieindeling en -coördinatie Vraag 12 Vraag 12a) Hebt u opmerkingen in verband de frequentie-indeling en coördinatie? Vraag 12b) Moeten de blokken toegekend worden in een FDD of een TDD configuratie? In principe zijn hier 2 strekkingen. De partijen die behoren tot het UMTS -kamp zijn voorstander van het volgen van de ECC decision (05)05. De partijen die een technologieonafhankelijke aanpak voorstaan, teneinde WIMAX te kunnen introduceren zien liever een conversie van FDD Spectrum naar TDD Spectrum. Het volledig volgen van de ECC decision (05)05 zou een harmonisatie garanderen binnen Europa, roaming vereenvoudigen en de guard bands beperken. Bovendien zou het problematisch zijn indien België sterk zou afwijken van de buurlanden en zou dit volgens sommigen speciale apparatuur voor België vereisen. Alles hangt in principe af van de marktvraag. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat er een nieuwe (en dus vierde) UMTS -operator in deze band zou komen om in concurrentie te gaan met de drie reeds bestaande operatoren. Dit leidt ons tot de volgende 2 meest waarschijnlijke scenario s: - Het scenario waarbij gans de band voor TDD operatie gevraagd wordt. - Een scenario waarbij een deel van het spectrum als uitbreidingsband door de bestaande UMTS-operatoren verworven wordt en het resterende deel van de band voor Wimax (waarschijnlijk voor nieuwe operatoren). Gezien de timing lijkt het echter niet evident dat Proximus, Base of Mobistar de band als uitbreiding zouden wensen te verwerven indien er hier een tijdige ontplooiingsplicht bestaat. Deze mogelijkheid mag echter niet uitgesloten worden. Het lijkt onvermijdelijk om een flexibele overschakeling van FDD spectrum naar TDD spectrum toe te laten. Vanuit een bezorgdheid om het spectrum efficiënt te gebruiken en de guard bands zo veel mogelijk te beperken, lijkt het aangewezen om hier reeds tijdens het selectieproces rekening mee te houden. Door een groot aantal partijen wordt de 2-stappen aanpak van het VK als voorbeeld aangehaald. 8

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ADVIES VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 12 FEBRUARI 2014 MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 11 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT HET ADVIES VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 31 JANUARI 2013 MET BETREKKING

Nadere informatie

RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 14 JANUARI 2014 IN VERBAND MET HET HAMSTEREN VAN SPECTRUM

RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 14 JANUARI 2014 IN VERBAND MET HET HAMSTEREN VAN SPECTRUM BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 14 JANUARI 2014 IN VERBAND MET HET HAMSTEREN VAN SPECTRUM WERKWIJZE OM OP DEZE RAADPLEGING TE ANTWOORDEN

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 7 APRIL 2015 MET BETREKKING TOT EEN MEERJARENPLAN VOOR HET SPECTRUM VOOR MOBIELE PUBLIEKE DIENSTEN Belgisch

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Werkwijze

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SAMENVATTING VAN DE RAADPLEGING VAN 6 FEBRUARI 2012 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INVOERING VAN 076- NUMMERS VOOR PERSOONLIJKE NUMMERDIENSTEN

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Belgisch Instituut

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE UMTS- EN DE LTE-TECHNOLOGIE IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE UMTS- EN DE LTE-TECHNOLOGIE IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE UMTS- EN DE LTE-TECHNOLOGIE IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

Nadere informatie

RAADPLEGING OP VERZOEK VAN DE MINISTER VOOR ONDERNEMEN EN VEREENVOUDIGEN

RAADPLEGING OP VERZOEK VAN DE MINISTER VOOR ONDERNEMEN EN VEREENVOUDIGEN Kenmerk : RAADPLEGING OP VERZOEK VAN DE MINISTER VOOR ONDERNEMEN EN VEREENVOUDIGEN Deze raadpleging betreft : 1. De wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie meer

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN E-BO ENTERPRISES VAN VOORLOPIGE GEBRUIKSRECHTEN VOOR HET OPZETTEN

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 7 augustus 2006 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 7 AUGUSTUS 2006 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN ONAIR SWITZERLAND SARL VAN EEN

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE DRAADLOZE MI CROFOONS EN ANDERE PMSEAPPARATUUR IN DE BAND 470862 MHZ

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE UMTS- EN DE LTE-TECHNOLOGIE IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: raadpleging frequenties radioamateurs ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN XX JUNI 2013 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 095 Frequentiebeleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 24 095 Frequentiebeleid Nr. 394 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BETREFFENDE OPROEPEN NAAR DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE VANUIT MOBIELE NETWERKEN Werkwijze voor de raadpleging

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: interf B17.1 B17.3 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B17.1 tot B17.3 ONTWERP Werkwijze

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/003 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN BELGACOM NV VOOR DE OVERDRACHT VAN HET VOLLEDIGE

Nadere informatie

RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM

RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING INZAKE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN BROADBAND BELGIUM WERKWIJZE OM REACTIES

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: 2015-001484 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 5.351,5-5.366,5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 095 Frequentiebeleid Nr. 231 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SYNTHESE VAN DE ANTWOORDEN OP DE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 11 OKTOBER 2006 MET BETREKKING TOT DE OPERATOREN DIE NOMADISCHE

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 18 januari 2011 met betrekking tot DE HERTOEWIJZING VAN EEN AANTAL NUMMERBLOKKEN BIPT - Ellipse Building -

Nadere informatie

Collective Use of Spectrum Request for an Opinion van de Europese Commissie

Collective Use of Spectrum Request for an Opinion van de Europese Commissie NFO, 14 mei 2008 1 Collective Use of Spectrum Request for an Opinion van de Europese Commissie Presentatie Fokko Bos Bron: http://frequenties.ez.nl/ Opdracht RSPG Ontwikkel een definitie Kijk naar de voordelen

Nadere informatie

Geconsolideerde GSM900 vergunning T-Mobile Netherlands B.V. kenmerk HDTP/98/596/DCS137u

Geconsolideerde GSM900 vergunning T-Mobile Netherlands B.V. kenmerk HDTP/98/596/DCS137u Bijlage IV, behorende bij het Ontwerp verlengbaarheidsbesluit GSMvergunningen 2013 Emmasingel 1 9726 AH Groningen Postbus 450 9700 AL Groningen T (050) 587 74 44 F (050) 587 74 00 Onderwerp Geconsolideerde

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz 1 UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2500 2690 MHz Voor de eerste maal worden gebruiksrechten voor radiofrequenties ter veiling aangeboden in

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/004 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN TELENET NV OM DE NUMMERBLOKKEN 016 32, 016

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

Nota Frequentiebeleid 2016

Nota Frequentiebeleid 2016 Nota Frequentiebeleid 2016 verslag ronde tafels NFO, 12 apr 2016 Klaas Bouma Overzicht ronde tafels Inbreng van stakeholders brede uitnodiging Bevat geen visie of standpunten van EZ Periode oktober 2015

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van xxx tot wijziging van punt 4.b van het besluit van de Raad van het BIPT van 22 december 2005 betreffende

Nadere informatie

Antwoordtermijn: tot 27 maart 2015 Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek ( )

Antwoordtermijn: tot 27 maart 2015 Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek ( ) BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE HET NAAST ELKAAR BESTAAN VAN DE OPENBARE MOBIELE NETWERKEN EN HET GSM-R-NETWERK IN DE 900MHZ-BAND

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 19 MAART 2008 met betrekking tot de vastlegging van subreeksen voor het aanbieden van betalende diensten via

Nadere informatie

Uitnodiging voor kandidaatstelling. Veiling van 3G-vergunningen

Uitnodiging voor kandidaatstelling. Veiling van 3G-vergunningen Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van 3G-vergunningen Instructies voor de kandidaat met betrekking tot de uitnodiging voor kandidaatstelling In 2001 werden reeds vier vergunningen ter veiling

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Besluit 06/10/2010 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 06 OKTOBER 2010 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN B.V.B.A. SECURITY MONITORING CENTRE

Nadere informatie

Prof. Arthur Schram Universiteit van Amsterdam namens Agentschap Telecom

Prof. Arthur Schram Universiteit van Amsterdam namens Agentschap Telecom Nederlandse 2,6 GHz Veiling Prof. Arthur Schram Universiteit van Amsterdam namens Agentschap Telecom Wat gaan we vandaag doen? Vanochtend: - De veiling als manier om rechten toe te kennen - Het veiling

Nadere informatie

Algemeen. Doelstellingen en uitgangspunten van regulering

Algemeen. Doelstellingen en uitgangspunten van regulering Commentaar op hoofdlijnen van OPTA over de Mededeling van de Europese Commissie aangaande een nieuw regelgevingskader voor elektronische communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten Inleiding 1.

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. J. Krom OPTA/AM/2013/ dgetmtm (070)

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. J. Krom OPTA/AM/2013/ dgetmtm (070) Ministerie van Economische Zaken De heer drs. N.H.L. van den Hove Postbus 20401 2500 EK 'S-GRAVENHAGE 2500EK20401 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer J. Krom OPTA/AM/2013/200474 dgetmtm12355583

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 6 December 2002 Advies van het BIPT inzake het marktonderzoek in de context van de SMP bepaling op de markt van de huurlijnen. BIPT - Astrotoren

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 1 Onderhavig ontwerp van mededeling van de Raad van het BIPT met betrekking tot de de praktische toepassing van de regels met betrekking tot het

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 18 maart 2003 Conformiteitsattest voor de Belgacom-tarieven voor spraaktelefonie voor het jaar 1999 BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14, bus

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE PUBLIEKE RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 7 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT HET SPECTRUM VOOR PUBLIEKE MOBIELE COMMUNICATIE WERKWIJZE OM

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B14.01 tot B14.07 en B21.2 ONTWERP

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B14.01 tot B14.07 en B21.2 ONTWERP BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: interf B14 B21.2 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DAG MAAND 2011 MET BETREKKING TOT RADIOINTERFACES B14.01 tot B14.07 en B21.2 ONTWERP

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19.11.2008 COM(2008) 762 definitief 2008/0214 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 DECEMBER 2014 TOT INTREKKING VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR DE FREQUENTIES 10238-10294 / 10588-10644 MHZ VOOR

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SYNTHESE VAN DE BIJDRAGEN ONTVANGEN NAAR AANLEIDING VAN DE RAADPLEGING GEORGANISEERD DOOR DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 MAART 2012 BETREFFDENDE DE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE VERTAALDE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 23 DECEMBER 2015 BETREFFENDE HET VERZOEK OM OVERDRACHT VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SYNTHESE VAN DE ANTWOORDEN OP DE CONSULTATIE VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INTERPRETATIE EN IMPACT VAN DE BEPALING DAT NUMMERS

Nadere informatie

A D V I E S. over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE ***

A D V I E S. over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE *** Doc. nr. E2:14007C04bis Brussel, 13.11.1997 MH/GVB/LC A D V I E S over het GROENBOEK BETREFFENDE VERTICALE AFSPRAKEN IN HET CONCURRENTIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE *** 2 VERANTWOORDING De heer Karel Pinxten,

Nadere informatie

Geconsolideerde GSM900/DCS1800 vergunning T-Mobile Netherlands B.V. (HDTP/98/595/DCS136U)

Geconsolideerde GSM900/DCS1800 vergunning T-Mobile Netherlands B.V. (HDTP/98/595/DCS136U) Bijlage III, behorende bij het Ontwerp verlengbaarheidsbesluit GSMvergunningen 2013 Emmasingel 1 9726 AH Groningen Postbus 450 9700 AL Groningen T (050) 587 74 44 F (050) 587 74 00 Onderwerp Geconsolideerde

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14, bus 21-1210 Brussel Tel. : 02 226 88 88 Fax: 02 226 88 77 http://www.bipt.be Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie KPE-vdsl_com_blgc_mpl_df_nl_1.doc

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 10 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE DRAADLOZE MICROFOONS EN ANDERE PMSEAPPARATUUR IN DE RADIOINTERFACES

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013

NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE NIET VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 OKTOBER 2013 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN BASE COMPANY VAN VOORLOPIGE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE. RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 MAART 2012 BETREFFENDE DE 800 MHz-BAND

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE. RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 MAART 2012 BETREFFENDE DE 800 MHz-BAND BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 21 MAART 2012 BETREFFENDE DE 800 MHz-BAND Werkwijze om reacties op dit document door te sturen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE CONSULTATIE ONTWERPMEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 2 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT HET BELEID VAN HET INSTITUUT OM DE NIET-DISCRIMINERENDE

Nadere informatie

Strategisch Plan 2010-2013

Strategisch Plan 2010-2013 Moving forward to a Strong & Independent BIPT 22 september 2010 Luc Hindryckx Voorzitter van de Raad Strategisch Plan 2010-2013 Moving forward to a Strong & Independent BIPT Missie Visie Waarden Strategisch

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE VERTAALDE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 1 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE HET VERZOEK OM OVERDRACHT VAN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN WORLD

Nadere informatie

RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE FREQUENTIEBANDEN MHZ EN MHZ

RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE FREQUENTIEBANDEN MHZ EN MHZ BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE FREQUENTIEBANDEN 870-876 MHZ EN 915-921 MHZ WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT

Nadere informatie

Algemeen Juridische kader

Algemeen Juridische kader Voornemen van de Staatssecretaris van Economische Zaken met betrekking tot de verlengbaarheid van de op 26 februari 1998 verleende vergunningen voor EGSM en GSM1800 De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

VEILING VAN GEBRUIKSRECHTEN VOOR DE 800 MHZ-BAND VEILINGREGELS

VEILING VAN GEBRUIKSRECHTEN VOOR DE 800 MHZ-BAND VEILINGREGELS BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE VEILING VAN GEBRUIKSRECHTEN VOOR DE 800 MHZ-BAND VEILINGREGELS Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw

Nadere informatie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IBT/2003/203596 Datum Onderwerp Bijlage(n) Interconnectieplicht Voorlopig oordeel inzake interconnectie Het college van de Onafhankelijke Post

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 17 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE ASPECTEN VAN HET BROBA ADDENDUM FULL VP Hoe kunt u reageren

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VZW M.I.G. RADIO t. VZW RADIO GENT (dossier nr. 2006/364) BESLISSING nr. 2008/024 14 maart 2008. VZW M.I.G. RADIO t. VZW RADIO GENT 1 In de zaak van

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: Raadpleging frequenties radioamateurs RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT

Nadere informatie

Commissie regionale ontwikkeling. Europese interne markt voor elektronische communicatie

Commissie regionale ontwikkeling. Europese interne markt voor elektronische communicatie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 20.12.2013 2013/0309(COD) AMENDEMENTEN 9-25 Ontwerpadvies François Alfonsi (PE524.757v01-00) Europese interne markt voor elektronische communicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE. Kenmerk :

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE. Kenmerk : BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : CONSULTATIE ten aanzien van het ontwerp van het koninklijk besluit van xx/xx/xxxx betreffende de toekenning van gebruiksrechten voor radiofrequenties

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0300/2. Amendement

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0300/2. Amendement 21.10.2015 A8-0300/2 2 Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli Overweging 3 (3) De afgelopen decennia heeft het internet zich ontwikkeld tot een open platform

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ADVIES /4 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ADVIES /4 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 1 SEPTEMBER 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN PRIVATE RADIO- ELEKTRISCHE STATIONS

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN PRIVATE RADIO- ELEKTRISCHE STATIONS AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN PRIVATE RADIO- ELEKTRISCHE STATIONS Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Sterrenkundelaan 14 Bus 21 1210 Brussel

Nadere informatie

ir. H.R. de Kleijn OPTA/DIR/99/5553 DGTP/99/1019 070-315 35 83

ir. H.R. de Kleijn OPTA/DIR/99/5553 DGTP/99/1019 070-315 35 83 de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mw drs. J.M. de Vries Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer ir. H.R. de Kleijn OPTA/DIR/99/5553 DGTP/99/1019

Nadere informatie

Procedure Mobiel Telefoonverkeer

Procedure Mobiel Telefoonverkeer BIJLAGE 1. Procedure Mobiel Telefoonverkeer Artikel 1 : introductie. Telefonische communicatie is niet meer uit onze wereld weg te denken. Jammer genoeg is dit niet kosteloos. De kosten dienen dus onder

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad

Nadere informatie

het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2003).

het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2003). Besluit van 4 juli 2003 van de Raad van het BIPT met betrekking tot de toewijzing van radiofrequenties aan de operatoren van mobiele 1. Doel van het besluit In België zijn er drie operatoren die een gsm-netwerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 799 Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector Aanvulling Nederlands standpunt ten aanzien van de voorstellen van de Commissie voor de herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector. 1. Oprichting van een Europese Autoriteit

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 10 JANUARI 2007 BETREFFENDE DE ADDENDA NRS. 6 EN 7 BIJ HET REFERENTIE-INTERCONNECTIEAANBOD VAN BELGACOM

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : art_111_info_network_services_organ_kpe_cnsl_nl_3.doc RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 13 FEBRUARI 2007 MET BETREKKING

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW DE BILZERSE OMROEPSTICHTING

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW DE BILZERSE OMROEPSTICHTING ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW DE BILZERSE OMROEPSTICHTING (dossier nr. 2009/0489) BESLISSING nr. 2009/073 26 oktober 2009 VRM t. VZW DE BILZERSE OMROEPSTICHTING 1 In de zaak van VRM tegen VZW De

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 14 JULI 2017 BETREFFENDE HET OPLEGGEN VAN EEN ADMINISTRATIEVE BOETE AAN

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : CONSULTATIE OP VRAAG VAN HET KABINET ECONOMIE, ENERGIE, BUITENLANDSE HANDEL EN WETENSCHAPSBELEID TEN AANZIEN VAN HET ONTWERP VAN KONINKLIJK

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 26 JUNI 2012 BETREFFENDE DE CONFORMITEIT VAN HET SYSTEEM VAN GESCHEIDEN BOEKHOUDING VAN BELGACOM VOOR 2009

Nadere informatie

Antennebehoefte

Antennebehoefte Onderzoek Antennebehoefte 2011-2017 In opdracht van: Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor NFO, 26 oktober 2011 Agenda Inleiding Prognose per categorie - Mobiele communicatie

Nadere informatie