nederlands akoestisch genootschap EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nederlands akoestisch genootschap EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS"

Transcriptie

1 nederands akoestisch genootschap journaa nr. 97 NAG maart 1989 EEN NIEUWE ONTWERPMETHODE VOOR LUIDSPREKER OVERNAMEFILTERS R.M. Aarts Phiips Research Laboratories P.O. Box 80000, 5600 JA Eindhoven A NEW METHOD FOR THE DESIGN OF LOUDSPEAKER CROSSOVER FILTERS Summary: A new method is presented for the design and evauation of oudspeaker crossover fiters. The desired system characteristic can be prescribed by a (compex) acoustic transfer funcü'on rather than an eectrica one ony. It may be derived from conventiona fiters or based on a measured one from a reference (favourabe) system. Doubé bind istening tests are performed to verify subjectivey the simiarity between the reference system and its experimenta counterpart. The drivers of the experimenta oudspeaker are preceded by digita fiters, enabing the imitation of severa different favourabe oudspeakers. Mutidimensiona scaing techniques are appied to represent the resuts of the istening tests. These resuts affirm the strength of the design method. 1 INLEIDING Een overnamefiter, dit is een eektrisch fiter wat voorafgaat aan een uidspreker, zie figuur, speet een beangrijke ro in de vorming van het timbre van een uidsprekerbox. De reden dat er doorgaans meer uidsprekers in een box nodig zijn is dat één uidspreker in een box niet het gehee audio frequentiebereik kan weergeven met het gewenste afstraagedrag; dit wordt nader toegeicht in de paragraaf 'bundeing van uidsprekers'. Het ontwerp van overnamefiters, soms ook wissefiters genoemd, kan opgedeed worden in drie methoden: De kassieke aanpak is dat voor het fiter een keuze wordt gemaakt uit de bekende fiter famiies zoas Butherworth etc.; of voor uidsprekers de zgn. Linkwitz-Riey fiters m. De tweede mogeijkheid is door midde van numerieke optimaisatie. Het fiter wordt zodanig gemaakt dat de geuidsdruk van de totae box, gemeten op één paats, vodoet aan een vooraf gegeven curve, deze is meesta (binnen de audio bandbreedte) frequentie-onafhankeijk. De derde methode, die het onderwerp is van dit artike, gebruikt een bestaande- of hypothetische uidsprekerbox as referentie. De overnamefiters worden nu zodanig 7

2 berekend dat de uidsprekerbox zovee mogeijk (akoestisch) geijk is aan de referentie voor eke uisterpositie. Door dit aatste wijkt deze methode af van kassieke egaisatie. Door deze nieuwe methode kan het straingsgedrag van een uidsprekerbox veranderd worden bij een gejk bijvende geuidsdruk op één paats gemeten. Aan de hand van twee gekozen referentiesystemen, za deze ontwerpmethode getoetst worden door subjectieve uisterproeven met de methode van triadische vergeijkingen [], waarna de resutaten door midde van mutidimensionae schaing (MDS) [3] gepresenteerd worden. Figuur 3-weg uidsprekerbox, waarbij eke uidspreker voorafgegaan wordt door respectieveijk een hoogdooraat-, een banddooraat- en een aagdooraat fiter. 1.1 Bundeing van uidsprekers De berekening van het geuidsved geproduceerd door een uidspreker is een gecompiceerde zaak; om toch een kwaitatief resutaat te krijgen is het gangbaar om het ved van een zuiger in een oneindig groot kankbord te berekenen. Van een harmonisch bewegende stijve zuiger in een oneindig groot (stijf) Wankbord, zie figuur, kan de druk as vogt worden berekend. De zuiger, bewegend met sneheid ue""" wordt opgedeed in een aanta puntbronnen ek triend in fase met de andere eementen. De druk in A (as verre ved benadering, d.w.z. r» a) is dan de som van druk van ae eementen, en wordt gegeven [4] door:. a [T (kasine) j(0(m/c) p(r,t) = jcopu -i e j(0(t I/c), r [ ka sin 6 J (D waarbij: a de straa van de zuiger, Jj de eerste orde Besse functie en k = (a/c het gofgeta. Zoas uit formue (1) bijkt gaat de zuiger voor hogere frequenties, zeg ka > steeds meer van een eenvoudige puntbron afwijken. Voor uidsprekers is het gebruikeijk om dit gedrag uit te drucken in Q(co) de richtingsafhankeijkheids factor, dit is de verhouding van de intensiteit van de compexe bron (bij een gegeven 9 en r) en de 8

3 Figuur Stijve zuiger (p) in een oneindig groot kankbord (w). Het meetpunt A is op afstand r en onder hoek 6.o.v. het midden van de zuiger. intensiteit van een puntbron as die puntbron hetzefde totae akoestische vermogen zou afstraen as de compexe bron. Het totae akoestische vermogen wordt gegeven door: >- ƒƒ p /pcds () Met vergeijcingen (1) en () is het totae akoestisch vermogen uitgerekend en uitgezet in figuur 3. Uit dit figuur bijkt dat voor frequenties groter dan de afsnijfrequentie f c het vermogen afneemt, waarbij gedt: f c = c/a. (3) m D 'c '(og) Figuur 3 Totaa akoestisch vermogen van een stijve zuiger (aangedreven met een constante versneing), in een oneindig groot kankbord, f c is de afsnijfrequentie. De frequentie-afhankeijkheid van Q(co), voor 6 = O, is evenredig met de reciproke waarde van het akoestisch vermogen en is voor enkee ka waarden in Tabe weergegeven as de richting afhankeijkheids index (D), dit is Q(co) in db's. Ter vergeijking is ook opgenomen een stijve zuiger in een oneindig ange buis. Voor een ideae dipoobron is de D geijk aan 4.8 db en onafhankeijk van de frequentie. 9

4 Tabe D voor een zuiger in een kankbord en een zuiger in een buis. ka kankbord buis db OdB De vergeijking met de zuiger in een buis is gemaakt om de invoed van het Mankbord (bij age frequenties) te benadrukken. Een ideae dipoobron heeft een frequentieonafhankeijk afstraagedrag vrij; vogens sommigen zou dit een ideae uidspreker zijn, s! w f \ / \ / P1 P 1 1 t r, s- f fc f1j SL -f Figuur 4 Invoed van verschuiving van de overnamefrequentie, de afsnijfrequentie van de age tonen uidspreker is bij f c. a. SPL van -weg uidsprekerbox met ovemamefrequentie f (doorgetrokken curve) en van de totae geuidsdruk (streep-stip curve), b. idem bij overnamefrequentie f en de totae geuidsdruk (gestippede curve), c. Totaa akoestisch vermogen voor ovemamefrequentie bij f (streep-stip curve) en bij f (gestippede curve). 30

5 hoewe dat zeer discutabe is, de geuidsdruk is immers we (uister)hoek-afhankeijk. Deze hoekafhankeijkheid wordt ook we bundeen genoemd. De praktische consequentie voor uidsprekers is dat voor f > f c, de geuidsdruk bij een waarnemer afhankeijk is van de frequentie en de positie t.o.v. de bron. Bij compexe signaen zoas muziek, za dit bij verschiende uisterposities of zefs bij hoofdbewegingen, eiden tot timbreverschien. Dit is dan ook een reden om het frequentiegebied op te spitsen in meerdere banden, waarbij voor hogere frequenties steeds een keinere straa a van de zuiger (uidspreker) gebruikt wordt. Dit opspitsen in frequentiebanden wordt meesta eektrisch gedaan. De uidsprekersignaen worden gefiterd door overnamefiters. De frequentie waarbij beide uidsprekers een geijke geuidsdruk veroorzaken is de overnamefrequentie. Uit het voorgaande bijkt, dat twee uidsprekerboxen met een identieke omkasting en uidsprekers, anders kunnen kinken door overname fiters met verschiende overnamefrequenties te Iciezen. Dit wordt symboisch weergegeven door figuur 4. De streep-stip curve in figuur 4a stet de geuidsdruk voor van box, die geeverd wordt door de som van een hoge- en age tonen uidspreker, de overnamefrequentie is bij f r De gestippede curve in figuur 4b stet de geuidsdruk voor van een tweede box, waarbij de overnamefrequentie gekozen is bij f. Hoewe beide boxen op de as dezefde (frequentie-onafhankeijke) geuidsdruk produceren, is het totaa afgestraade vermogen, zoas geschetst in figuur 4c, van beide boxen verschiend. Bij de eerste box za de age tonen uidspreker voor f > f c gaan bundeen en omdat de hoge tonen uidspreker dan nog niet werkzaam is, immers f t > f c, daat het vermogen (streep-stip curve in fig. 4c) totdat de hoge tonen uidspreker vanaf f werkzaam wordt. Bij de tweede box kan het vermogen (gestippede curve in fig. 4c) frequentie-onafhankeijk gemaakt worden. In de praktijk treedt er (afhankeijk van de vorm van het overnamefiter) bij de overnamefrequentie f^ een keine verstoring op. DOEL Het doe is om het timbre van een experimentee uidsprekerbox geijk te maken aan het timbre van een referentiesysteem. As de akoestische overdrachtsfunctie van de ] Ae uidspreker gedefinieerd wordt door: a Pi (s^ü H (s,x)=j-, (4) V. (s) waarbij p, is de geuidsdruk op positie x., Vj is de spanning op de aansuitkemmen van de j 06 uidspreker en s is de compexe frequentie variabee. De eektrische overdrachtsfunctie van het j de fiter is gedefinieerd door Vfc) H J W -vfr ' <» waarbij V^ is de kemspanning van de hee box. De totae overdrachtsfunctie van de j de uidspreker wordt dan: 31

6 H)(s,i) = H*(s) H*(s). (6) As nu de uidsprekers van de experimentee box ek voorafgegaan worden door een fiter: Hj(s,x)=- H(s,x) (7) dan zuen beide uidsprekers, die van de referentiebox en van de experimentee box, hetzefde kinken. Zoas uitdrukking (7) aat zien, hangt Hj(s) af van x.. Om deze afhankeijkheid te verwaarozen wordt verondersted dat paats van de uidsprekers op het kankbord en hun formaat overeen komen met die van het referentiesysteem. Met behup van een optimaisatie procedure worden de coëfficiënten van een digitaa fiter zo berekend dat de overdrachtfunctie van dat fiter zo geijk mogeijk is aan die van uitdrukking (7). 3 ONTWERP VOORBEELD Om de praktische waarde van de methode te beproeven, zijn twee gehee verschiend kinkende uidsprekerboxen as referentiesysteem gekozen, van respectieveijk fabrikant A en B. Het verschi in timbre is te wijten aan een verschiende geuidsdruk gemeten op de akoestische as, maar ook door een verschiend straingsgedrag. Door dit aatste wordt in een normae uisterruimte (t.g.v. refecties) het timbre sterk beïnvoed. s i K 4K 6K 10K Frequency (Hz) Figuur Sa SPL van box A (niet onderbroken curve) en van de experimentee box (gestreepte curve). 3

7 80.0 i j ; 70.0 j ^-^-Ov; r- <& <at' ^\ '^! 60.0 t C K K 4K 6K 10K 0 Frequency (Hz) f Figuur Sb SPL van box B (niet onderbroken curve) en van de experimentee box (gestreepte curve). 3.1 Echovrije ruimte Van de boxen A en B zijn de geuidsdruk curves in een echovrije ruimte gemeten, waarvan het resutaat is te zien in figuur 5a (de doorgetrokken curve) voor systeem A en in figuur 5b die voor systeem B. Vervogens zijn twee sets van fiters coëfficiënten berekend (respectieveijk A a en B a ) vogens de besproken methode. De coëfficiënten werden geaden in een digitae signaaprocessor die de kern vormde van de experimentee opsteing zoas figuur 6 aat zien [5]. Met behup van deze opsteing zijn de geuidsdruk Cross over fiter simuator (digita) music source i i i r-, \ digita signa processor controer (computer) t r\ i ' 5 N J Y-' LL s ' \ ampifiers \, N! _ V \ oudspeakerbox / / Figuur 6 Experimentee opsteing. 33

8 curves van de experimentee box gemeten; zowe met een fiter om box A te imiteren, de gestreepte curve van figuur 5a, as die van box B, de gestreepte curve in figuur 5b. Zoas uit de figuren bijkt ijkt de experimentee box vee op de referentieboxen. Maar wat nog beangrijker is dat, zoas ater za bijken, deze geijkenis ook voor de corresponderende individuee uidsprekers gedt, zowe de fase as ook de magnitude. 3. Luisterruimte Zoas reeds genoemd is het straingsgedrag van een uidsprekerbox erg beangrijk, boxen met eenzefde geuidsdruk op de as in een echovrije ruimte kunnen anders kinken in een normae uisterruimte.vanwege deze reden zijn in een uisterruimte (V = 10 m 3 en bij 500 Hz: T 60 = 0.4 s) metingen en uisterproeven gedaan. Het signaavermogen is voor box A en de experimentee box gemeten, waarvan het resutaat in figuur 7 te zien is. Vanwege het grote aanta modes in de kamer is, terwie van de figuur en niet bij de berekening, enige spatiee middeing toegepast door de meetmicrofoon op 3 m afstand van de box, te aten ronddraaien in een baan van 5 cm diameter. Om te benadrukken dat de individuee uidsprekers met hun corresponderende referenties een goede overeenkomst vertonen zijn van beide boxen aeen de midden tonen uidsprekers gemeten, waarvan het resutaat te zien is in figuur 8. Ook hieruit bijkt een goede overeenkomst; om na te gaan of ook het timbre goed overeenkomt zijn uisterproeven uitgevoerd K 10K 0K Frequency (Hz) * Figuur 7 Geuidsdruk van box A (niet onderbroken curve) en van de experimentee box (streep-stip curve) gemeten in de uisterruimte (spatiee gemidded). 4 SUBJECTIEVE EVALUATIE Een eenvoudige geijkenis test zou zijn om de experimentee box en zijn referentie naast ekaar te paatsen en te uisteren of inderdaad het timbre geijk is. Omdat duideijk te herkennen is uit weke richting het geuid komt is dit geen 'binde' uisterest. Om toch een vergeijking te kunnen maken zijn bandrecorder opnamen gemaakt van diverse 34

9 300 1K 10K 0K Frequency (Hz) * Figuur 8 Geuidsdruk van de middentoon uidspreker van box A (niet onderbroken curve) en van de experimentee box (streep-stip curve) gemeten in de uisterruimte (spatiee gemidded). referentieboxen en de experimentee box, iedere keer voorzien van andere overnamefiters. Dit is gedaan zowe in een echovrije ruimte as in de genoemde uisterruimte. Eerste experiment: echovrije kamer opname Vier passages (mono) muziek, van ek minuten zijn opgenomen op spoor van een acht sporen bandrecorder. Op de andere sporen zijn opnames gemaakt vogens tabe. Tabe Sporen toewijzing voor het eerste experiment spoor # direct van een Compact jdisc speer experimentee box met coëfficiënten set D box C experimentee box met coëfficiënten set A a box A experimentee box met coëfficiënten set B box B Tijdens de opname was sechts een box in de kamer aanwezig, zodat het mogeijk was dat eke box dezefde positie innam tijdens de opname. Om wat extra vergeijkingsmateriaa te hebben, was een derde referentie van fabrikaat C gebruikt. Ook was de experimentee box tijdens opname voor spoor, uitgerust met fiters (coëfficiënt set D a ) die beoogden een hypothetisch ideae box te imiteren. Met de opsteing vogens figuur 9, konden de diverse opnames worden weergegeven, zowe met diverse uidsprekerboxen as met hoofdteefoons. 35

10 controer (computer) 1 out 8 seector 8 03 NUK 8 track taperecorder headphones Figuur 9 Experimentee opsteing voor de uistertestcn. 4.1 Doe Dit experiment gebruikt geijkenis oordeen van proefpersonen tussen muziecfragmenten opgenomen via referentieboxen en via de experimentee box. Mutidimensionae schaing was gebruikt om te onderzoeken hoevee dimensies er nodig waren om het psychoogisch continuüm af te beeden en om de gemeten perceptuee verschien te schaen. 4. Methode De methode van triadische vergeijkingen [] is gebruikt om een geijkenis matrix te verkrijgen. De proefpersoon krijgt uit de set van stimui drie stimui aangeboden en moet beoordeen wek paar van de drie het minst geijkend is, dit paar krijgt twee punten, het meest geijkend paar nu punten en het resterende paar een punt. Dit wordt herhaad totdat ae paren een of meerdere keren gepresenteerd zijn. De resutaten worden verzamed tot een (ongeijkheids)matrix, die opgevat zou kunnen worden as een afstandtabe uit een agenda of atas. Deze matrix kan dienen as invoer voor een computerprogramma, dat (in het geva van de afstandtabe) as uitvoer de oorspronkeijke onderinge igging van de steden geeft. Met de stimui van tabe zijn 14 gebaanceerde triades gevormd, zodat eke triade uniek was en eke stimuus uidspreker keer gepresenteerd werd (voor detais van de methode en van de proefopzet zie: [6]. Aan dit experiment namen 1 proefpersonen dee. De stimui werden gepresenteerd via hoofdteefoons onder diotische (beide oren hetzefde signaa) condities. 4.3 Resutaat Het experiment everde per proefpersoon een matrix op. De geijkenis indices van ae proefpersonen werden samen genomen en gedeed door het aanta keren dat een paar gepresenteerd was, waarvan het resutaat in tabe 3. 36

11 Tabe 3 Genormaizeerde (on)geijkenis matrix voor ae proefpersonen _ _ Met het mutidimensionae schaingsprogramma KYSTa [3] is deze matrix geschaad. Het programma werd gebruikt in de niet metrische mode en normae Eucidische ruimte (minkowski parameter = ). Het programma berekende, met een Stress waarde van in twee dimensies, een configuratie zoas figuur 10 aat zien. De Stress waarden voor en 3 dimensies weren respectieveijk 0.31 en Deze waarden aten zien dat een twee dimensionae representatie de perceptuee ruimte goed beschrijft. De getaen in de figuur corresponderen met die uit tabe. Uit de figuur bijkt dat er drie groepjes zijn. De geijkenis tussen referentie A en de experimentee box, en eveneens voor systeem B, is zeer groot. Het derde groepje aat zien dat de geijkenis tussen de experimentee box, referentiesysteem C en het originee Compact Disc signaa groot is. dim. 54 dim. 1 Figuur 10 Perceptuee configuratie, zie tabe voor de egenda. 37

12 Tweede experiment Tijdens het eerste experiment was er tijdens de bandopnames steeds één vaste microfoonpositie gebruikt. Om de invoed te onderzoeken van positie-afwijkingen van de microfoon t.o.v. de positie gebruikt om de fitercoëfficiënten te berekenen, zijn nieuwe bandopnames gemaakt. Hierbij zijn twee microfoonposities gebruikt, M en M3. Positie M was recht voor de box op een afstand van 4 m. Positie M3 was schuin voor de box op een afstand van 4 m met een hoek van 5". De sporentoewijzing is vogens tabe 4. Zoas bij het eerste experiment is de methode van triadische vergeijdngen gebruikt. Aan dit experiment namen 15 proefpersonen dee. spoor # Tabe 4 Sporentoewijzing voor het tweede experiment. direct van een Compact Disc speer systeem A pos. jm experimentee box coëff. set A f positie M systeem A pos. jm3 experimentee box coëfif. set Aj positie jvb 4.4 Resutaat De geijkenis matrices verkregen van de proefpersonen waren samengenomen en genormaizeerd zoas in het vorige experiment. Het resutaat is vogens tabe 5. Tabe 5 Genormaizeerde en geijkenismatrix voor ae proefpersonen Het MDS programma was gebruikt, op dezefde wijze as in het vorige experiment, het resutaat is vogens figuur 11. De getaen in de figuur corresponderen met de sporentoewijzing vogens tabe 4. De geijkenis van box A en de experimentee box, beiden op positie M, is duideijk; hetzefde gedt voor positie M3. De perceptuee afstand tussen dezefde box met de microfoon op M en M3 is vee groter dan de afstand tussen de verschiende boxen bij dezefde microfoonpositie. We kunnen hieruit concuderen dat een afwijking van de uister(microfoon)positie de geijkenis niet beïnvoedt. 38

13 dim. dim. 1 Figuur 11 Perceptuee configuratie, zie tabe 4 voor de egenda. 5 CONCLUSIES Een nieuwe techniek voor het ontwerp van uidspreker overnamefiters is gepresenteerd. Met deze fiters voorafgaand aan uidsprekers, is het mogeijk de akoestische responsie zowe recht voor de box, as hiervan afwijkend, geijk te maken aan die van verschiende referentiesystemen. De geijkenis gedt voor zowe de gehee box as voor de corresponderende individuee uidsprekers. Luisterexperimenten, gebruikmakend van triadische vergeijkingen, onderstrepen deze beweerde geijkenis. De uisterexperimenten waren zo uitgevoerd dat storende invoeden zovee mogeijk buitengesoten werden. Dit werd gedaan door niet direct naar de uidsprekerboxen te uisteren, maar naar bandrecorderopnamen van de boxen. De resutaten van de uistertesten zijn verwerkt met behup van een mutidimensionae schaingstechniek. 39

14 6 LITERATUUR 1. S.H. Linkwitz, Active Crossover Networks for Noncoincident Drivers, J. Audio Eng. Soc., Vo. 4:, (1976), pp WJ.M. Levet, J.P. van de Geer and R. Pomp, Triadic Comparisons of Musica Intervas, The British Jouma of Mathematica! and Statistica Psychoogy, Vo. 19, Part (November 1966), pp J.B. Kruska, M. Wish, Mutidimensiona Scaing, Quantitative Appications in the Socia Sciences, SAGE Pubications Inc., (1978, Oth ed. 1983). 4. P.M. Morse, Vibration and Sound, McGraw-Hi Book Comp., New York, (reprinted by ASA: nd pr. 1983, pp ). 5. R.M. Aarts, A.J.M. ICaizer, Simuation of Loudspeaker Crossover Fiters with a Digita Signa Processor, J. Audio Eng. Soc., Vo. 36: 3, (March 1988), pp R.M. Aarts, A new Method foor the Design of Crossover Fiters, J. Audio Eng. Soc., Vo. 37: 6, (June 1989), pp

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

inschakelstroom lamp

inschakelstroom lamp inschakestroom amp Agemene informatie voor dit practicum. Benodigdheden: amp met goeidraad meetweerstand van 0,1 Ω schakeaar aansuitdraden digitae mutimeter Fuke 123 scoopmeter PC met fukeview programma

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Titel: De wind van voren Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Titel: De wind van voren Jaargang: 19 Jaartal: 2001 Nummer: 3 Oorspronkelijke paginanummers: Versus Tijdschrift oor Fysiotherapie, 19e jrg 001, no. 3 (pp. 161-168) Auteur(s): D. Kistemaker, H. Faber Tite: De wind an oren Jaargang: 19 Jaarta: 001 Nummer: 3 Oorspronkeijke paginanummers:161-168 Deze

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag ,

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facuteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op vrijdag 4-05-2004, 4.00-7.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine,

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek en Geowetenschappen De effectieve kipengte van houten iggers Roeand van Straten November 1 Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek

Nadere informatie

Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Kritische belastingen van stabiliteitselementen Stabiiteit verdiepingbouw Kritiche beatingen van tabiiteiteementen Dit artike bechrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritiche beatingen van tabiiteiteementen in verdiepinggebouwen.

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie September 2008 Statistiek in twee variabeen ineaire regressie (p2-7) een statistische oefening uitgewerkt met het wetenschappeijk rekentoeste FX 92 Coège 2D en met het grafisch rekentoeste Graph 35+ Ontdekkingsaanbod

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Doorbuiging. Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (10)

Doorbuiging. Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (10) Rekenvoorbeeden bij Eurocode (0 In de serie met rekenvoorbeeden, waarin de diverse onderdeen van de Eurocode worden toegeicht, is het in dit tiende artike de beurt aan doorbuiging In het voorbeed wordt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE

OPGAVE 7 : ARBEID EN ENERGIE OPGAVE 7 : ARBD EN ENERGIE In de onderstaande figuur is een op druk beaste buigzame staaf weergegeen die haerwege beast wordt met een etra kracht. De normaakracht in de staaf is hierdoor niet constant.

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Modue Uitwerkingen vn de opdrchten Opdrcht 1 nyse Sttisch bepde constructie. Uitwendig evenwicht te bepen met evenwichtsvoorwrden. Drn op de gevrgde ptsen een denkbeedige snede nbrengen en met de evenwichtsvoorwrden

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummerr 1241/REMU - GCN I. MELDING 1. Op 11 februari 1999

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting J m m C i L I t : r i o o w a t e r - z u i v e r i n g s i n r i c h t i n g e n rwzi 2000 VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergeijking tussen thermofiee en mesofiee sibgisting :, 1 i? * ' -p:,-] tie

Nadere informatie

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012 Sterftetafe: van verstreken eeftijden naar eacte eeftijden Update /9/ Ineiding Deze nota wi een eenvoudige methode geven om tafes tussen verstreken eeftijden, zoas voortaan gepubiceerd door de ADSEI, het

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Betaalbaar zitcomfort

Betaalbaar zitcomfort Koopwijzer es.qxd 26-02-2003 17:18 Pagina 27 K&E KOOPWIJZER Bureaudraaistoeen (Prestatiekasse 3.3) Betaabaar Een achturige werkdag op kantoor vraagt om goed zitmeubiair. Het aanbod van bureaudraaistoeen

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Bosch: een merk voor het leven.

Bosch: een merk voor het leven. De vaatwassers. Editie 2013 www.bosch-home.be Inkijkexempaar Technoogie voor het even 1 Bosch: een merk voor het even. Onze vaatwassers zijn even goed voor het miieu as voor uw beste porseein. Green Technoogy-abe

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Een parallelle multilevel Monte-Carlo-methode voor de simulatie van stochastische partiële differentiaalvergelijkingen

Een parallelle multilevel Monte-Carlo-methode voor de simulatie van stochastische partiële differentiaalvergelijkingen Een paraee mutieve Monte-Caro-methode voor de simuatie van stochastische partiëe differentiaavergeijkingen Pieterjan Robbe Thesis voorgedragen tot het behaen van de graad van Master of Science in de ingenieurswetenschappen:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

Hertentamen CT2031. ConstructieMechanica April :00 17:00 uur

Hertentamen CT2031. ConstructieMechanica April :00 17:00 uur 33 Subfacuteit Civiee Techniek Vermed op baden van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Hertentamen CT031 ConstructieMechanica 3 15 Apri 013 14:00 17:00 uur As de kandidaat niet vodoet aan

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 26 augustus 2010 van 9.00 tot uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten scoren door uw twijfe te motiveren. 4. As

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Antwoorden Natuurkunde Olympiade pagina 1

Antwoorden Natuurkunde Olympiade pagina 1 1. Voeyba 6pt a. (1) F = ps, met S = πr het oppervak van de ba op de paat. Er gedt r = (R h)h, zodat F = pπh(r h) 10 N. b. () Tijdens de botsing is de vervorming as in de tekening. De bo bijft bo, voor

Nadere informatie

Cryptorchidie, een bijzondere erfelijke afwijking

Cryptorchidie, een bijzondere erfelijke afwijking Cryptorchidie, een bijzondere erfeijke afwijking Ed.J.Gubbes en Janneke Schoten, Genetic Counseing Services. december 2009. Cryptorchidie, het niet ingedaad zijn van één of beide testikes, is een erfeijke

Nadere informatie

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken.

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken. C. von Schwartzenberg 1/10 1a 1b Meer everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder ged. Minder everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder kanten. a P (ten onrechte bijsteen)

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

Persinformatie. Industriele techniek: perslucht- & elektrische gereedschappen

Persinformatie. Industriele techniek: perslucht- & elektrische gereedschappen Persinformatie Industriee techniek: persucht- & eektrische gereedschappen Atas Copco Toos Begium, Brussesesteenweg 346,,, Fax 0800-77502 (gratis nummer), toos.be@be.atascopco.com, www.atascopco.be Contact:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1356/VBA - Hobaho Nummer: 1356/24 I. MELDING 1. Op 25

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG)

De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobile Webportals. Erik Nijlant (T-Mobile Nederland) Dirk van Dael (LogicaCMG) De toegevoegde waarde van Risk Based Regressietesten T- Mobie Webportas Erik Nijant (T-Mobie Nederand) Dirk van Dae (LogicaCMG) pagina 1 Agenda De business case www.t-mobie.n Het CMS Business Depoyment

Nadere informatie

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013 Form foows Force Robert-Jan Kustermans - 139056 Docenten: Jan Enges, Tjaing Homans en Wim Kamering Definitief rapport, 4-01-013 0. Voorwoord en Leeswijzer A sinds de oudheid maken mensen gebruik van boogconstructies.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

BEKNOPTE ANTWOORDEN. Opgave 1. Vragen deel 1 : Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 15 april 2013 S2 B. 2,0 m. 3,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m

BEKNOPTE ANTWOORDEN. Opgave 1. Vragen deel 1 : Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 15 april 2013 S2 B. 2,0 m. 3,0 m 2,0 m 3,0 m 3,0 m Tentamen CT3109 Constructieechanica 4 15 ari 013 Ogave 1 Vragen dee 1 : BEKNOPTE NTWOORDEN S1 S B S3 C D,0 m 3,0 m,0 m 3,0 m 3,0 m 4,0 m,0 C B V B V 1,67 V S3-rechts 0,67 V S3-rechts knm ϕ B rechte kn

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

Aqua 2008 BRENGT BESTE ZUIVERINGS- RESULTATEN OOIT. Gewest geeft de gemeenten een duwtje in de rug via Aquafin 5

Aqua 2008 BRENGT BESTE ZUIVERINGS- RESULTATEN OOIT. Gewest geeft de gemeenten een duwtje in de rug via Aquafin 5 Aqua werken aan zuiver water DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN AQUAFIN 2009/1 2008 BRENGT BESTE ZUIVERINGS- RESULTATEN OOIT Gewest geeft de gemeenten een duwtje in de rug via Aquafin 5 Ecoogische indicatoren

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbapromotie in eigen and Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen and? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kokende Euroborg Europees kampioen. As er een dak op de Euroborg had

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

TENTAMEN. x 2 x 3. x x2. cos( x y) cos ( x) cos( y) + sin( x) sin( y) d dx arcsin( x)

TENTAMEN. x 2 x 3. x x2. cos( x y) cos ( x) cos( y) + sin( x) sin( y) d dx arcsin( x) FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN Opeidin Technische Natuurkunde Kenmerk: 465597/VGr/KGr Vak : Ineidin Optica (46) Datum : 9 januari Tijd : 3:45 uur 7.5 uur TENTAMEN Indien U een onderdee van een

Nadere informatie

AGA DUAL CONTROL. Modelnummers: DC3 & DC5. (Opties externe ventilatie en kamerventilatie inbegrepen)

AGA DUAL CONTROL. Modelnummers: DC3 & DC5. (Opties externe ventilatie en kamerventilatie inbegrepen) AGA DUAL CONTROL Modenummers: DC3 & DC5 (Opties externe ventiatie en kamerventiatie inbegrepen) Gebruikers-gids ONTHOUD dat u bij het vervangen van onderdeen van dit apparaat uitsuitend reserveonderdeen

Nadere informatie

Meten van de Impuls response

Meten van de Impuls response Meten van de Impuls response Als opdracht voor het vak S&S2 hebben we de opdracht gekregen om van een akoestisch instrument de impuls response te meten. De vier AoS studenten waar onder ik hebben gekozen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Algemene woningtelling 30 juni 1956

Algemene woningtelling 30 juni 1956 CENTRAAL BUREAU CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATSTEK Agemene woningteing 0 juni Serie B Voornaamste regionae gegevens Dee Woningvoorraad en woningbezetting UTGEVERSMAATSCHAPPJ W DE HAAN N V ZEST, NG DER TEgENS

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie