Wat is trading en waarom doet een organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is trading en waarom doet een organisatie"

Transcriptie

1 Artikel IT control framework bij tradingorganisaties Hoe kan een IT control framework bijdragen aan de governance-structuur van een tradingorganisatie? Ivo Bolderhey en Maarten van Gerner De meeste mensen associëren trading veelal met een snelle dynamische wereld waar grote bedragen in omgaan en waar met Fingerspitzengefühl grote winsten worden behaald of nog grotere verliezen worden geleden. Uit berichtgeving over incidenten met grote financiële gevolgen valt op te maken dat IT-systemen kennelijk een rol hebben gespeeld. In dit artikel wordt een schets gegeven van tradingorganisaties en de basisprincipes van het traden, hoe risico s van trading ontstaan en worden beheerst, en hoe een IT control framework kan bijdragen aan deze risicobeheersing. Drs. I.A.J. (Ivo) Bolderhey RE RA en ing. M. (Maarten) van Gerner zijn werkzaam bij de subserviceline Technology and Security Risk Services van Ernst & Young Advisory en zijn als specialist betrokken bij assurance- en advieswerkzaamheden bij trading organisaties. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Ernst & Young. Wat is trading en waarom doet een organisatie aan trading? Trading is kort gezegd het aan- en/of verkopen van financiele instrumenten of grondstoffen met als doel het innemen van posities om zodoende bijvoorbeeld (prijs)risico te beperken of de behoefte aan een bepaalde grondstof veilig te stellen. Trading wordt gedaan door professionals die voor een financiële instelling of een producent werken. De tradingactiviteiten vinden plaats op beurzen waarbij voor het overgrote deel sprake is van schermenhandel. De traditionele beursvloer (open outcry) verdwijnt meer en meer. Belangrijke kenmerkende begrippen van trading zijn: snelheid, creativiteit en de gedrevenheid. Succesvolle traders kunnen zeer aanzienlijke bonussen (per trade en over het gehele jaar) behalen. Dus naast voordeel voor de organisatie waarvoor de trader werkt, is er ook sprake van persoonlijk voordeel. Trading is veelal schermenhandel waarbij vraag en aanbod via computersystemen bij elkaar worden gebracht en verder is het, met uitzondering van de handel in grondstoffen (commodities), een papieren business waarbij de kopende partij niets tastbaars in handen krijgt. Door dit alles lijkt het vakgebied omgeven met een zweem van mystiek. Trading kan worden gedaan met financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, opties of andere derivaten en op de goederentermijnmarkt met commodities of futures. Commodities zijn goederen, veelal grondstoffen zoals olie, graan, elektriciteit, ijzererts en dergelijke. Futures zijn daarvan afgeleide instrumenten die naar hun aard vergelijkbaar zijn met opties: het is een recht om tegen bepaalde van tevoren vastgestelde voorwaarden te kopen of te verkopen. Eveneens kan dit recht net als bij opties worden gekocht, waarmee de koper het recht verkrijgt, dan wel verkocht waarmee de tegenpartij een recht verleend wordt en dus een verplichting voor de verkoper ontstaat. Waarom doet een organisatie aan trading? Ten onrechte wordt vaak gedacht dat trading uitsluitend draait om winst maken en om die reden wordt trading in een adem genoemd met speculatie. Voorbeelden van trading zijn: Posities afdekken: een bedrijf dat steenkool als grondstof gebruikt wil het risico van fluctuerende inkoopprijzen verminderen. Door op de termijnmarkt steenkool te kopen, is de prijs voor langere tijd vastgelegd. Een bedrijf dat zijn 22 de EDP-Auditor nummer

2 resultaten rapporteert in euro s wil geen valutarisico lopen over kasstromen in US dollars en koopt of verkoopt dollars zodra bekend is dat deze ontvangen zullen gaan worden. Hierdoor is onmiddellijk de tegenwaarde in euro s bekend en wordt geen koersrisico gelopen. Arbitrage: hierbij worden prijsverschillen die optreden tussen twee of meer markten benut door middel van gelijktijdige deals. De hypothese van de efficiënte markt, die deze verschillen uitsluit, blijkt niet altijd op te gaan. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Zo is het mogelijk dat de reële rente wordt beïnvloed door (inschatting) van inflatie. Of omdat er bij commodity trading een fysieke component is: opslag- en transportkosten spelen mede een rol. Het verschil met speculatie is dat bij speculatie bewust open posities worden ingenomen: nu kopen in de hoop om op een later tijdstip tegen een gunstigere prijs te verkopen, zonder dat deze posities voortkomen uit de eigen behoeften van de organisatie en waarbij vraag en aanbod niet in evenwicht zijn. In opdracht van klanten: vermogensbeheerders en fondsbeheerders die met geld van derden dat zij onder beheer hebben een zo goed mogelijk resultaat proberen te behalen. Front-office Finance & control Board Mid-office Risk management Back-office Figuur 1: Gesimplificeerde weergave van een tradingorganisatie Risico s en risicobeheersing bij trading Traders kunnen zowel inkopen als verkopen. Dit doorbreekt de klassieke functiescheiding in een handelsorganisatie zoals Starreveld die voor ogen had. Traders hebben direct toegang tot de in de meeste gevallen zeer dynamische markt, waardoor de nadruk op detectieve en repressieve controls wordt gelegd. Een veel gebruikt argument hierbij is dat preventieve controles het korte moment waarop een winstmogelijkheid zich voordoet voorbij laten gaan. Hetzij omdat in de tussentijd de koers zich verder heeft ontwikkeld, hetzij omdat een andere partij in het gat gesprongen is. Echter, de risico s die samenhangen met trading kunnen door zowel preventieve als repressieve maatregelen worden geadresseerd. Bij voorkeur ontwerpen tradingorganisaties deze maatregelen in een samenhangend geheel in een zogenoemd control framework. Hierin worden zowel procedurele maatregelen opgenomen als maatregelen die in of met behulp van applicaties worden afgedwongen. Hieronder volgt een analyse van enkele beheersingsmaatregelen van een aantal voor de hand liggende risico s. Mandaten en tradingstrategie Voor het uitvoeren van de trades gelden spelregels, vastgelegd in een tradingstrategie. Deze is bedoeld om inherent met trading verbonden risico s te beperken. Aan de hand van deze strategie worden regels en mandaten voor traders opgesteld. Hierbij moet worden gedacht aan welke instrumenten zijn toegestaan, limieten per instrument waarmee een trader handelt, limieten per tegenpartij waarmee gehandeld mag worden, limieten per valuta, limieten per land, et cetera. Traders die buiten hun mandaat handelen worden rogue traders genoemd (zie kader). Functiescheiding tussen trading en de administratieve afwikkeling Vanwege het feit dat bij een trader de in- en verkoopfunctie in één hand zit, is een tradingorganisatie zodanig ingericht, dat er functiescheiding is tussen de dealers (frontoffice) en de administratieve afwikkeling in mid- of backoffice. Iedere trade wordt aan de tegenpartij bevestigd. Traders leggen hun deals vast in een tradingapplicatie, de primaire registratie. Dit proces wordt ook wel deal capturing genoemd. Functiescheiding tussen frontoffice en mid/backoffice moet voorkomen dat dealers hun eigen trades goedkeuren. Omdat Rogue trading Een rogue trader is een bevoegde medewerker die ongeautoriseerde trades doet namens zijn werkgever. De meest voorkomende variant is ongeautoriseerde financial trading, zie onderstaand overzicht van de bekendste rogue traders. Rogue trading bevindt zich in een grijs gebied tussen civiel en strafrecht, want de overtreder is wettelijk gezien een werknemer maar hij sluit overeenkomsten af namens zijn werkgever waar hij niet toe bevoegd is. Overzicht van de grootste rogue trading verliezen: Naam Verlies Instelling Markt Gevangenisstraf Nick Leeson, miljoen Barings Bank Nikkei index futures 6.5 jaar Toshihide Iguchi, miljoen Resona Holdings US Treasury bonds 4 jaar Yasuo Hamanaka, 1996 $2.6 miljard Sumitomo Corporation Copper 8 jaar John Rusnak, miljoen Allied Irish Banks FX options 7.5 jaar Luke Duffy, Oct 03 - Jan 04 AU$360 miljoen National Australia Bank FX options 16 jaar Jérôme Kerviel, $7.2 miljard Société Générale European stock index futures In onderzoek (De grootste en bekendste rogue traders. bron: Wikipedia) 23 de EDP-Auditor nummer

3 van alle trades bevestigingen worden ontvangen (door een andere afdeling dan de traders in de frontoffice) kan hiermee tevens de volledigheid van de primaire registratie worden vastgesteld. Bank A Koopt 100 aandelen Bedrijf C Bank B Opgave ter bevestiging Custodian (Beheert Portefeuille) Aanvraag voor overschrijving van 100 aandelen naar Bank A Figuur 2: Gesimplificeerde weergave van het trade proces. Risk management bewaakt de posities en de limieten Risk management is een aparte afdeling binnen de organisatie, die op basis van de dagelijkse geproduceerde resultatenrekening onder andere bewaakt: Hoe de tradingresultaten zich ontwikkelen. Dat individuele traders binnen het afgesproken mandaat blijven. Dat het kredietrisico per counterparty niet wordt overschreden. Wat de marktrisico s van gemaakte trades zijn en hoe de markt zich ontwikkelt. Bij het beoordelen van risico s dient te worden bedacht dat de menselijke factor een rol kan spelen: wanneer een trader opvalt die in het verleden al enkele succesvolle deals heeft gesloten, zal de Risk Management-afdeling geneigd zijn deze trader te vertrouwen en wordt bij afwijkende cijfers hoogstwaarschijnlijk niet direct ingegrepen door het management. Extern toezicht voor financial trading Naast interne risicobeheersing, vindt voor trading in financiele instrumenten ook toezicht door externe partijen plaats. In Nederland zijn dat de AFM (Autoriteit Financiële Markten, toezichthouder op het gedrag van deelnemers in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants) en DNB (De Nederlandse Bank). Deze toezichthouders stellen kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Rol van IT-systemen Heden ten dage is het onmogelijk om zonder IT-systemen te handelen. Niet alleen zijn bij de meeste beurzen de beursvloeren vervangen door schermenhandel, ook bij deal capturing, waardering van deals en risk management spelen ITsystemen een rol. Het gebruik van een allesomvattende applicatie voor het gehele tradingproces is echter nog geen gemeengoed. Een voordeel van een dergelijke applicatie is dat dit zorgt voor meer overzicht en het mogelijk is de trade van begin tot eind te volgen. Toch worden dergelijke applicaties niet veel toegepast. Deels omdat deze applicaties nauwelijks op de markt zijn omdat het bijvoorbeeld erg complex is om een administratie inclusief waardering van valutadeals te integreren met realtime informatie over kasstromen. Verder kunnen deals van een dermate grote complexiteit zijn dat voor de vastlegging daarvan gespecialiseerde applicaties gebruikt moeten worden. Dit is vooral het geval bij samengestelde deals, waarbij risico s voor de organisatie worden beperkt door een mix van instrumenten en/of looptijden. Ook waarderingsvraagstukken die samenhangen met het gebruik van International Accounting Standard 39 over Financial Instruments worden vaak in afzonderlijke applicaties afgehandeld. En daar waar applicaties niet in alle informatiebehoeften voorzien of niet naadloos op elkaar aansluiten, wordt binnen tradingorganisaties traditioneel gebruik gemaakt van spreadsheets met alle bijbehorende risico s van fouten, bewuste of onbewuste datamanipulatie. Geïntegreerde systemen met Straight Through Processing maken controle gemakkelijk(er) en rapportages kunnen rechtstreeks uit de applicatie worden ontleend. Overigens moet de complexiteit (en dus de controleerbaarheid) van dergelijke applicaties niet worden onder- respectievelijk overschat. IT control framework Iedere organisatie, ongeacht of zij zich met trading bezig houdt of niet, regelt een deel van het control framework via de IT-systemen en applicaties. Onderstaand schema geeft de samenhang van de maatregelen weer. (Purely) Prevent Detect Classification of controls IT-Dependent Automated IT Generals Application Figuur 3: De relaties tussen IT general controls, Application en IT Dependent IT general controls IT general controls hebben tot doel om gebruikers in staat te stellen te vertrouwen op de resultaten van gegevensverwerking in hun applicaties. Hierdoor wordt als het ware een schil rondom de IT-systemen en applicaties gecreëerd met als doel dat uitsluitend geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de applicatie met rechten die passen bij hun taken. Ook worden er uitsluitend geautoriseerde en geteste wijzigingen in productie genomen. IT general controls vormen de randvoorwaarde voor effectieve application controls en IT dependent manual controls, zoals ook in figuur 3 aangegeven is. 24 de EDP-Auditor nummer

4 Application controls Binnen applicaties kunnen geprogrammeerde validaties worden gebruikt in de vorm van application controls die automatisch zekerheid bieden dat ongeoorloofde acties niet of in ieder geval niet onopgemerkt uitgevoerd kunnen worden. In tradingapplicaties kunnen voor traders harde of zachte limieten worden ingesteld per transactie, per portfolio, per beurs, per instrument en/of per tegenpartij. De limieten kunnen worden afgeleid van de richtlijnen van het management, de Risk Management-afdeling, het tradersmandaat en dergelijke. IT dependent manual controls IT dependent manual controls zijn handmatige beheersingsmaatregelen die afhankelijk zijn van geautomatiseerde gegevensverwerking in de applicaties. Een voorbeeld voor tradingorganisaties is een controle op fouten en overschrijdingen met behulp van een rapport dat door een applicatie gegenereerd wordt, zoals uitzonderingsrapportages, positierapporten en dergelijke. Het is overigens van belang dat dergelijke controlewerkzaamheden in functiescheiding worden uitgevoerd. Deze controls horen dus niet in de frontoffice thuis. Het IT control framework wordt sterker, naarmate er meer gebruik wordt gemaakt van preventieve controls. Een nadelig effect van een dergelijke framework is dat de in trading omgevingen gewenste flexibiliteit in meer of mindere mate wordt weggenomen. Toepassing bij tradingorganisaties Gelet op de inherente risico s van trading en het veelal gefragmenteerde applicatielandschap, zijn de eisen die ons inziens moeten worden gesteld aan het control framework, en dus ook aan het IT control framework, strikt, en veelal verdergaand dan bij een ander type activiteit. Dit geldt zowel voor de opzet als de naleving van de procedures. Veel tradingorganisaties hanteren een mandaat voor traders en vertrouwen in belangrijke mate op controle achteraf door middel van rapportages (zowel door applicaties gegenereerde als handmatige rapportages). Ten eerste kan men zich afvragen of de kwaliteit van deze rapportages wel voldoet aan daaraan te stellen eisen qua volledigheid, juistheid en/of tijdigheid, maar bovenal hebben deze controls een detectief karakter, waardoor corrigerende maatregelen wellicht te laat komen. De aard van tradingactiviteiten vraagt naar ons oordeel om een aantal preventieve controls. Zowel op het gebied van IT general controls als application controls. Vanuit de praktijk hebben wij enkele aandachtspunten: Voor logische toegangsbeveiliging: Functiescheiding tussen front-, mid- en backoffice functies, dient door middel van logische toegangsbeveiliging van applicaties te worden afgedwongen. Hiermee wordt voorkomen dat traders hun eigen trades kunnen accorderen en kan door het matchen van bevestigingen met de geregistreerde trades de volledigheid worden gecontroleerd. In een autorisatiematrix dient voor alle medewerkers vastgelegd te worden wat hun bevoegdheden zijn. Deze matrix omvat niet één maar alle in aanmerking komende applicaties binnen het tradingproces. De matrix moet vervolgens één-op-één toegepast worden in de onderscheiden applicaties. Wanneer een trader in of uit dienst gaat of bijvoorbeeld vanwege uitbreiding van zijn takenpakket andere rechten in een systeem moet krijgen, zal dit tijdig, door middel van een eenduidige procedure, moeten gebeuren. Hier moet in ieder geval de direct leidinggevende van de gebruiker goedkeuring verlenen. In aanvulling op het bovenstaande punt moeten periodiek alle logische toegangstabellen gecontroleerd worden. De frequentie van deze controle is afhankelijk van de importantie van de applicatie maar is ten minste eenmaal per jaar. Het instellen van complexiteitsregels en het frequent wijzigen van wachtwoorden voor applicaties en IT-systemen, zodat triviale wachtwoorden niet mogelijk zijn en wordt voorkomen dat wachtwoorden op andere wijze bekend raken bij anderen. Het maandelijks controleren en analyseren van de logbestanden om ongeoorloofde acties op te sporen en daar follow-up aan te geven. Het beheer van de database met static data (limieten etc.) en transactiegegevens mag niet in handen zijn van reguliere gebruikers. Voor change management zijn de volgende aandachtspunten van toepassing: Alleen wijzigingen in programmatuur die zijn getest en goedgekeurd door applicatiebeheerders mogen in de productieomgeving worden opgenomen. Strikte scheiding tussen ontwikkel-, test- en productieomgeving. Ontwikkelaars behoren geen toegang te hebben tot de productieomgeving. Indien ingrijpen in de productieomgeving gewenst is, dienen hiervoor de gebruikelijke change managementprocedures te worden gevolgd. Als dit vanwege tijdskritische oorzaken niet kan, dan moet een zogenoemde rode envelop procedure worden gevolgd en moeten de activiteiten van de ontwikkelaar worden gelogd en achteraf goedgekeurd worden. Application controls zijn uitermate geschikt om beperkingen die opgelegd worden door het tradingmandaat af te dwingen. Beperkingen die opgelegd kunnen worden zijn bijvoorbeeld een limiet op de waarde die een trader per transactie maximaal mag uitgeven, of een limiet op het aantal transacties dat gedaan mag worden. Deze beperkingen kunnen hard (geen trade mogelijk als de limieten worden overschreden) of zacht (waarschuwing en mogelijk ook signalering bij Risk Management-afdeling via specifieke rapporta- 25 de EDP-Auditor nummer

5 ges) worden afgedwongen. Met het gebruik van application controls wordt weliswaar de in tradingomgevingen gewenste flexibiliteit in meer of mindere mate weggenomen, maar hier komt preventieve zekerheid voor in de plaats. Dit maakt de risicobeheersing van de organisatie sterker. Niets nieuws onder de zon? Na lezing van de voorgaande analyse en aanbevelingen bekruipt menigeen wellicht het gevoel dat er geen nieuws wordt verkondigd. Recent onderzoek door Cyber-Ark wijst uit dat 42 procent van alle organisaties (niet specifiek tradingorganisaties) hun wachtwoorden nooit wijzigen, terwijl Gartner in een recent rapport heeft geconcludeerd dat bij heel veel organisaties missiekritische applicaties open staan door het gebruik van permanente administrator of superuser wachtwoorden. EDP-auditors verkondigen herhaaldelijk de boodschap om de logische toegangsbeveiliging, change management- en incidentprocedures zorgvuldig te documenteren en regelmatig te toetsen. De vraag is echter of deze boodschap wel door de organisaties wordt begrepen. Hoewel niet specifiek door ons onderzocht, kunnen we aan de hand van informatie uit openbare bronnen concluderen dat zowel bij de incidenten bij Barings als bij Société Générale sprake was van een situatie waarbij: - De IT general controls niet effectief waren in die zin dat organisatorische functiescheidingen niet in de applicaties waren afgedwongen. Traders hadden de mogelijkheid om een fictief bedrijf, een fictieve tegenpartij of het boekingschema aan te passen waardoor bepaalde deals op een tussenrekening werden geboekt. - Men geen application controls in tradingapplicaties had ingeregeld voor de in de tradingmandaten afgesproken limieten. Hierdoor hadden grote posities, overschrijding van limieten per tegenpartij en dergelijke voorkomen kunnen worden. - Voor de detectieve controles uitgevoerd door Risk Management geen adequate follow-up heeft plaatsgevonden. Zowel bij Barings als bij Société Générale kan bovendien worden getwijfeld aan de mate van controlebewustzijn, of in geval van Barings waar trading een nieuwe activiteit was deskundigheid van het management. maatregelen. Zo moeten strak ingeregelde logische toegangbeveiligingsprocedures voorkomen dat functiescheidingen doorbroken worden en wordt geregeld dat alle changes en andere ingrepen in de productieomgeving volgens een vaste procedure lopen. Preventieve application controls zorgen ervoor dat tradersmandaten nageleefd worden. Met de detectieve IT dependent manual controls wordt vervolgens toezicht gehouden op de uitkomsten van het tradingproces. En uiteraard moet de organisatie adequaat follow-up geven aan gesignaleerde afwijkingen. En zo kan IT bijdragen aan de beheersing van risico s bij tradingorganisaties c.q. kunnen incidenten worden voorkomen. Nick Leeson heeft in een commentaar op de Societe Generale gebeurtenissen gezegd: [Rogue trading] is probably a daily occurrence amongst the financial markets. Dus wie van mening is dat het allemaal zo n vaart niet loopt, adviseren wij de krant te blijven lezen. Conclusie Risicobeheersing in een tradingomgeving vraagt om specifieke aandacht. Trading is een specialistisch vakgebied dat door het gebrek aan fysieke stromen weinig tastbaar is. Risicobeheersing wordt bemoeilijkt door gecompliceerde instrumenten die hetzij worden vastgelegd in een complex geïntegreerd IT-systeem, dan wel in een verzameling applicaties en spreadsheets met elk een specifiek doel. Beheersing van risico s bij tradingactiviteiten vereist control bewustzijn van het management en dit moet ook in de organisatie door het management worden uitgedragen. Een control framework met een nadrukkelijke rol voor IT vervult hierbij een belangrijke rol. In het IT control framework wordt gebruik gemaakt van een mix van algemeen bekende 26 de EDP-Auditor nummer

MiFID heeft tot doel beleggers te beschermen en financiële

MiFID heeft tot doel beleggers te beschermen en financiële Artikel MiFID: zelfs bij business as usual verandert veel IT processen van beleggingsondernemingen wijzigen door implementatie van EU Richtlijn Ivo Bolderhey en Floris IJpeij Wie denkt dat marktwerking

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling Windesheimreeks kennis en onderzoek Zeggen hoe het is Peter Epe Lectoraat Accountancy & Controlling Colofon Dr. P. (Peter) Epe RA (2012) Zeggen hoe het is ISBN/EAD: 978-90-77901-44-1 Dit is een uitgave

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Goed huisvaderschap volgens de IT-auditor Afstudeerscriptie IT Postgraduate opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Auteurs:

Nadere informatie

Treasurymanagementsystemen

Treasurymanagementsystemen I3100^1 Drs. R.Ch.T. Ewals 1 1 Inleiding I3100^ 3 2 Ontwikkelingen van treasurymanagementsystemen I3100^ 3 3 Elementen van standard treasurymanagementsystemen I3100^ 4 3.1 Trademanagement I3100^ 5 3.2

Nadere informatie

Financial Services december 2007. EYe Finance. on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen

Financial Services december 2007. EYe Finance. on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen Financial Services december 2007 EYe Finance on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen Solvency II, operationele risico s en IT Herverzekeraars onder toezicht AO/IC-verklaring beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

De IT-impact van Solvency II

De IT-impact van Solvency II GEVOLGEN VOOR INFORMATIETECHNOLOGIE BINNEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN De IT-impact van Solvency II In dit artikel komt de impact van Solvency II op de IT-functie van verzekeringsmaatschappijen aan bod.

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging

Risicomanagement en informatiebeveiliging PART 13-B Risicomanagement en informatiebeveiliging Dit rapport heeft 65 pagina s CC/sk/rn Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Begrippen in risicomanagement en informatiebeveiliging 4 3 In beeld brengen van

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

De (on)beheersbaarheid. van toegangsbeveiliging. * de controleur: internecontrolemedewerker of auditor. Ing. P. Mienes RE en B.

De (on)beheersbaarheid. van toegangsbeveiliging. * de controleur: internecontrolemedewerker of auditor. Ing. P. Mienes RE en B. 42 De (on)beheersbaarheid van toegangsbeveiliging Ing. P. Mienes RE en B. Bokhorst RE RA Waarom wil het nog steeds maar niet lukken om op een efficiënte, effectieve en voor allen goed controleerbare manier

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie