Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten"

Transcriptie

1 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten Hoofdstuk I: algemeen Definities «Beursgenoteerd Instrument»: elk Financieel Instrument, dat genoteerd is op een Gereglementeerde Markt of een MTF, uitgezonderd opties. «Cliënt»: elke natuurlijke of rechtspersoon, optredend in welke hoedanigheid dan ook, voor zichzelf of voor rekening van een derde, die een Order in een Financieel Instrument plaatst op één van de in artikel 1 vermelde wijzen en die hiertoe bekwaam en gemachtigd is. «Credit Spread»: het renteverschil, rekening houdend met de kwaliteit van de debiteuren. «Belfius Bank»: Belfius Bank NV of een van haar agentschappen. «Financieel Instrument»: elk financieel instrument zoals opgesomd in artikel 2, eerste lid, 1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en waarvoor de Cliënt via Belfius Bank Orders kan doorgeven. Het betreft onder meer kasbons, obligaties, aandelen, deelbewijzen van ICB s, warranten en opties. «Gereglementeerde Markt»: elke markt zoals gedefinieerd in artikel 2, eerste lid, 5 en 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. In België gaat het om Eurolist by NYSE Euronext, de "Trading Facility" markt en de markt voor afgeleide producten van NYSE Euronext Brussels en de buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. «MTF»: Multilateral Trading Facility. Dit is een handelsplatform dat geen Gereglementeerde Markt is en waarop bepaalde Financiële Instrumenten verhandeld worden. «Obligaties binnen het aanbod»: een selectie van obligaties in de markt, gekozen op basis van bepaalde criteria zoals rating, diversiteit in de debiteuren, verschillende looptijden en standaard-voorwaarden, en waarvoor Belfius Bank dagelijks prijzen afficheert. «Openbare Veiling»: niet-gereglementeerde Belgische markt waarop aandelen, kasbons en obligaties verhandeld worden via een systeem van veiling. «Systematic Internalizer»: systematische internalizeerder. Dit is een onderneming die bepaalde Financiële Instrumenten (meestal aandelen) op systematische wijze intern verhandelt en zelf als tegenpartij optreedt. Artikel 1 Deze Policy beschrijft het beleid van Belfius Bank inzake de optimale uitvoering van Orders van Cliënten in Financiële Instrumenten en met name de optimale uitvoering van deze Orders conform de wettelijke bepalingen ter zake. De Policy is van toepassing op de Cliënt die zijn Orders bij Belfius Bank plaatst via de beschikbare distributiekanalen (agentschap, internetbankieren...). De Policy is niet van toepassing op Orders die via een vermogensbeheerder voor rekening van de Cliënt bij Belfius Bank geplaatst worden. Artikel 2 1. Criteria Belfius Bank verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om voor de Orders van haar cliënten een optimale uitvoering te verzekeren, rekening houdend met de Prijs, de snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang en de aard van de Order en eventuele andere relevante aspecten. In het algemeen en voor zover mogelijk wordt voor de Cliënt eerst en vooral rekening gehouden met de Prijs, nadien met de waarschijnlijkheid van uitvoering, dan met de snelheid van uitvoering en de waarschijnlijkheid van afwikkeling (die op gelijke voet worden geplaatst). Slechts voor grote Orders die de markt zouden kunnen destabiliseren, wordt rekening gehouden met de omvang van de Order. Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke wisselkoersen. 2. Aansprakelijkheid Belfius Bank Deze optimale uitvoering houdt een middelenverbintenis in om op een consistente basis tot het best mogelijke resultaat te komen rekening houdend met voormelde criteria. 3. OTC-transacties Belfius Bank behoudt zich het recht voor om, rekening houdend met voormelde criteria, Orders buiten een Gereglementeerde Markt of een MTF uit te voeren. Artikel 3 In geval van een Specifieke Instructie van de Cliënt zal Belfius Bank de Order uitvoeren rekening houdend met die Specifieke Instructie. De Cliënt dient er zich van bewust te zijn dat deze Specifieke Instructie Belfius Bank zou kunnen verhinderen om haar Beleid van Optimale Uitvoering te volgen en de maatregelen te nemen die ze heeft voorzien om het best mogelijke resultaat te bekomen. «Order»: elke intekening, inschrijving, aan-, ver- of terugkooptransanctie op/in een Financieel Instrument. «OTC»: Over The Counter. Dit duidt op orders die niet via een Gereglementeerde Markt of een MTF uitgevoerd worden. «Policy»: uitvoeringsbeleid van Belfius Bank dat het beleid van optimale uitvoering beschrijft voor Orders in Financiële Instrumenten. «Prijs»: de totale kostprijs voor de aankoop/verkoop van een Financieel Instrument (inclusief alle vergoedingen en kosten, maar exclusief taksen). «Specifieke Instructie»: elke specificatie die de Cliënt bij zijn Order geeft (bv. keuze van de Markt, limietkoers ). Artikel 4 In geval deze Policy een wijziging zou ondergaan die een wezenlijke impact heeft op de uitvoering van de Orders, wordt de Cliënt hiervan op de hoogte gebracht. Deze communicatie gebeurt door verzending van een brief, via de rekeninguittreksels of via enig ander geschikt communicatiemiddel dat Belfius Bank zou aanwenden. Elke wijziging wordt na de bekendmaking ervan, beschouwd als aanvaard door de Cliënt. Artikel 5 De criteria die Belfius Bank aanwendt in het kader van de Policy worden constant opgevolgd. Minstens eenmaal per jaar zal Belfius Bank de Policy aan een evaluatie onderwerpen en indien en waar nodig, aanpassen. Artikel 6 De Policy is beschikbaar in alle agentschappen van Belfius Bank, alsook op de website en via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business. 1/7

2 Hoofdstuk II: orders op beursgenoteerde instrumenten Artikel 7 Belfius Bank voert Orders voor Beursgenoteerde Instrumenten uit op de markten vermeld in Bijlage bij de Policy. Deze Bijlage is niet exhaustief maar vermeldt de markten waarop Belfius Bank een aanzienlijk beroep doet voor de uitvoering van haar Orders. Deze Bijlage kan eenzijdig door Belfius Bank gewijzigd worden. Artikel 11 Voor obligaties buiten het aanbod, werkt Belfius Bank met een netwerk van financiële instellingen die elk hun prijzen afficheren. Bij de keuze van financiële instelling voor het plaatsen van een Order wordt rekening gehouden met de volgende criteria: - zekerheid van uitvoering - snelheid van uitvoering - kredietwaardigheid - kwaliteit van de afwikkeling Artikel 8 Om aan haar verplichting van optimale uitvoering te voldoen, neemt Belfius Bank de Prijs voor de Cliënt als belangrijkste criterium in aanmerking, nadien de waarschijnlijkheid van uitvoering, dan komen snelheid van uitvoering en afwikkeling en de aard en omvang van de Order. In de meerderheid van de gevallen zal de beste Prijs kunnen bekomen worden op de meest liquide markt. Belfius Bank zal in dat opzicht de volgende regels hanteren: 1) De Order van de Cliënt zal uitgevoerd worden op de meest liquide markt voor het betrokken Beursgenoteerde Instrument, behoudens wat hieronder onder 2) en 3) vermeld wordt. De liquiditeit van een Beursgenoteerd Instrument wordt bepaald door de hoeveelheid die per dag verhandeld wordt op een markt, evenwel met een gemiddelde over een welbepaalde periode. 2) Indien er meerdere markten zeer liquide zijn (tweede en/of derde enz. liquide markt met een zekere liquiditeit die de liquiditeit van de meest liquide markt benadert), zal de markt gekozen worden die de minste kosten voor de Cliënt met zich meebrengt. Met kosten wordt bedoeld de kosten zoals vermeld in de tarievenfiche Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen. 3) Op sommige markten is het enkel mogelijk in veelvouden te handelen (100, 1000 ). Voor zover de door de Cliënt gekozen hoeveelheid niet kan verhandeld worden op de meest liquide markt, zal de Order op een tweede meest liquide markt uitgevoerd worden. 4) Er wordt voor de keuze van de markt geen rekening gehouden met de munt van notering van het Beursgenoteerde Instrument. 5) Grote Orders worden in wacht geplaatst met de bedoeling deze in delen uit te voeren omdat de grootte van de Order de markt zou kunnen destabiliseren. Belfius Bank behoudt zich het recht voor om elk Order waarvan zij meent dat het de gekozen markt kan destabiliseren op voormelde wijze in wacht te plaatsen. 6) Indien een Order om een of andere reden in wacht wordt geplaatst, is het mogelijk dat dit slechts de volgende beurswerkdag wordt behandeld. 7) Eenmaal de Order op een markt is geplaatst, zal ze daar blijven staan tot volledige uitvoering of tot de geldigheidsdatum van de Order verstreken is. Verder wordt er ook geen rekening gehouden met de sluitingsuren en sluitingsdagen van de markten waarop Orders worden uitgevoerd. Vanaf het ogenblik dat, conform bovenvermelde regels, voor een markt wordt gekozen, zal heel de Order op deze markt worden uitgevoerd. Artikel 9 Belfius Bank heeft een directe toegang tot de markten van NYSE Euronext (Parijs, Brussel, Amsterdam) en werkt via broker(s) voor alle andere markten. Ingeval een Beursgenoteerd Instrument zowel op een van de markten van NYSE Euronext (Parijs, Brussel, Amsterdam) als op een andere markt noteert, zal de Order op deze NYSE Euronext-markt worden uitgevoerd voor zover deze de liquiditeit van die andere markt benadert, omwille van de lagere kosten voor de Cliënt. Hoofdstuk III: obligatie-orders Afdeling 1: (Euro-)obligaties Artikel 10 Bij het bepalen van de aankoopprijzen (offer) en verkoopprijzen (bid) van de Obligaties binnen het aanbod wordt onder meer rekening gehouden met evolutie van de rendementscurve, de Credit Spread die van toepassing is in de markt en de liquiditeit van de uitgifte. De bedragen op het bid en het offer zijn eveneens afhankelijk van de beschikbare posities. Belfius Bank behoudt zich het recht voor haar prijzen, rekening houdend met de hiervoor vermelde criteria, in de loop van de dag aan te passen. Prijsindicaties en prijzen die door Belfius Bank gegeven worden, houden rekening met de volgende criteria: - grootte van de Order - liquiditeit van de markt - toegankelijkheid van de markthouders - bereidheid van de markthouder om de Order uit te voeren in het opgegeven volume Belfius Bank behoudt zich het recht voor haar prijzen, rekening houdend met voormelde criteria, aan te passen. Belfius Bank kan geen uitvoering garanderen, aangezien het OTC orders betreft en gelet op het feit dat er geen verplichting is van tegenpartijen om met Belfius Bank te handelen aan een geafficheerde prijs. Afdeling 2: Gestructureerde obligaties binnen het aanbod Artikel 12 Belfius Bank biedt ook een aantal gestructureerde obligaties aan die ofwel uitgegeven zijn door haar filiaal Belfius Funding ofwel in bepaalde gevallen door Belfius Bank zelf. Belfius Bank is hier de enige market maker (d.w.z. dat zij de enige is die aan- en verkoopprijzen publiceert). De behandeling is hier essentieel dezelfde als voor de (euro )obligaties binnen het aanbod. De voornaamste criteria ter bepaling van de prijs zijn de marktrentevoet, de volatiliteit en de spread tussen aan- en verkoopprijzen. Afdeling 3: Algemeen Artikel 13 Alle grote Orders op obligaties worden door Belfius Bank gefilterd om de correctheid van de gegevens na te gaan. Artikel 14 Een aantal obligaties zijn genoteerd op de Bourse de Luxembourg (Beurs van Luxemburg). Belfius Bank zal geen Order op deze markt plaatsen wegens een gebrek aan liquiditeit tenzij geen enkele tegenpartij een offer publiceert. Hoofdstuk IV: optie-orders Artikel 15 Voor de uitvoering van Orders op gestandaardiseerde en genoteerde opties werkt Belfius Bank steeds via broker(s). De Cliënt die deze opties wenst te verhandelen, dient hiertoe steeds een specifieke optieovereenkomst met Belfius Bank af te sluiten. Artikel 16 Belfius Bank voert optie-orders uit op de Gereglementeerde Markten vermeld in Bijlage. Deze Bijlage is niet exhaustief maar vermeldt de Gereglementeerde Markten waarop Belfius Bank een aanzienlijk beroep doet voor de uitvoering van haar Orders. Deze Bijlage kan eenzijdig door Belfius Bank gewijzigd worden. Artikel 17 De Cliënt dient bij elk optie-order zijn Gereglementeerde Markt te kiezen gelet op het feit dat deze opties bij sluiting niet kunnen verhandeld worden op een andere markt dan de markt van opening. 2/7

3 Hoofdstuk V: orders voor instellingen voor collectieve belegging Artikel 18 Onder Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s) wordt verstaan: beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen en eventuele andere fondsen waarvoor men op de primaire markt kan inschrijven. Bevaks en ETF s (Exchange Traded Funds) worden behandeld zoals Beursgenoteerde Instrumenten (zie HOOFDSTUK II). Artikel 19 Belfius Bank zal steeds een Order in ICB s behandelen als een inschrijving op de primaire markt of een terugkoop, behoudens wanneer de Cliënt een Specifieke Instructie zou geven om een eventueel beursgenoteerde ICB via de gespecifieerde beurs aan te kopen of te verkopen. De Cliënt wordt er op gewezen dat de liquiditeit op de beurs meestal zeer beperkt is en Belfius Bank geeft geen enkele garantie dat deze Order uitgevoerd zal worden. Artikel 20 Voor ICB s naar Belgisch recht en voor ICB s naar buitenlands recht, waarvan de promotor deel uitmaakt van de groep Belfius, geeft Belfius Bank de Order door aan de transferagent, vermeld in het (vereenvoudigd) prospectus van de betrokken ICB. Voor ICB s waarvan de promotor geen deel uitmaakt van de groep Belfius, zal Belfius Bank de Order doorgeven aan de promotor of een centralisator van Orders (die ze op zijn beurt doorstuurt naar de promotor) zonder dat het limietuur van uitvoering vermeld in het (vereenvoudigd) prospectus gegarandeerd wordt. Hoofdstuk VI: kasbons Artikel 21 Inschrijvingen op kasbons uitgegeven door Belfius Bank worden uitgevoerd door Belfius Bank conform de kenmerken van de uitgifte. Artikel 22 Indien de Cliënt een kasbon uitgegeven door Belfius Bank wil verkopen vóór de eindvervaldag is er in principe de keuze tussen een terugkoop door Belfius Bank of de Openbare Veiling. Gelet op de hogere kosten en de geringe liquiditeit van de Openbare Veiling enerzijds en de zekerheid en de snelheid van uitvoering bij terugkoop door Belfius Bank anderzijds, opteert Belfius Bank voor een terugkoop door Belfius Bank behoudens andersluidende Specifieke Instructie van de Cliënt. De voornaamste criteria ter bepaling van de prijs zijn de marktrentevoet, de verlopen intresten en de resterende looptijd. Artikel 23 Kasbons van andere instellingen kunnen enkel verkocht worden via de Openbare Veiling. Bijlage Uitvoeringsplaatsen bij Belfius Bank Deze lijst is niet exhaustief maar bevat deze uitvoeringsplaatsen waar Belfius Bank courant op handelt. Conform het uitvoeringsbeleid van Belfius Bank zal deze lijst periodiek herbekeken worden en indien nodig aangepast. Belfius Bank behoudt zich het recht voor om andere uitvoeringsplaatsen te gebruiken, dan degene hier opgesomd, in overeenstemming met het uitvoeringsbeleid. Evenzeer is het mogelijk dat bepaalde uitvoeringsplaatsen op een gegeven moment van de lijst verwijderd worden. Beursgenoteerde instrumenten (excl. Opties) NYSE Euronext Brussels Stock Exchange NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange NYSE Euronext Paris Stock Exchange NYSE Euronext Lisbon Stock Exchange Bourse de Luxembourg Frankfurt Stock Exchange (including Xetra trading platform) Virt-X London Stock Exchange Irish Stock Exchange Bolsa De Madrid Borsa Italiana Vienna Stock Exchange SWX Swiss Exchange OMX Stockholm Exchange OMX Helsinki Exchange OMX Copenhagen Exchange Oslo Stock Exchange Toronto Stock Exchange NASDAQ American Stock Exchange (AMEX) New York Stock Exchange OTC Bulletin Board Athens Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Australian Securities Exchange New Zealand Stock Exchange Hong Kong Stock Exchange Stock Exchange of Singapore Johannesburg Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Opties Euronext.Liffe Euronext Amsterdam Eurex Deutschland/Eurex Zürich EDX London Italian Derivatives Market MEFF (Madrid) OMX Stockholm Exchange OMX Helsinki Exchange OMX Copenhagen Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange American Stock Exchange Boston Option Exchange Chicago Board Options Exchange International Securities Exchange Nasdaq Liffe Markets, LLC Philadelphia Stock Exchange 3/7

4

5 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE sdocument Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiele instrumenten exemplaar kantoor Collinummer V.E. Archiveringsnummer(s) Datum: De Cliënt verklaart het Beleid van Optimale Uitvoering voor transacties in Financiële Instrumenten te hebben ontvangen en te aanvaarden. De Bank vestigt de aandacht van de Cliënt op het feit dat deze policy de mogelijkheid voorziet van het uitvoeren van Orders buiten een Gereglementeerde Markt of een MTF. Opgemaakt te op Cliënt Voor Belfius Bank Naam / voornaam cliëntnr. Belfius Bank NV IBAN BE BIC GKCCBEBB Verzekeringsagent FSMA nr A 5/7

6

7 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE sdocument Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiele instrumenten exemplaar cliënt Collinummer V.E. Archiveringsnummer(s) Datum: De Cliënt verklaart het Beleid van Optimale Uitvoering voor transacties in Financiële Instrumenten te hebben ontvangen en te aanvaarden. De Bank vestigt de aandacht van de Cliënt op het feit dat deze policy de mogelijkheid voorziet van het uitvoeren van Orders buiten een Gereglementeerde Markt of een MTF. Opgemaakt te op Cliënt Voor Belfius Bank Naam / voornaam cliëntnr. Belfius Bank NV IBAN BE BIC GKCCBEBB Verzekeringsagent FSMA nr A 7/7

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers

Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers Orderuitvoeringsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers Beleid van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. voor de optimale uitvoering van uw effectenorders. 1. Inleiding Op 1 november 2007 is de Wet financieel toezicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het?

PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? PERSOONLIJK BELEGGINGSADVIES Hoe werkt het? Een goede belegging vinden is geen kwestie van geluk. Vertrouw op ons advies. Bankieren met gezond verstand Onder persoonlijk beleggingsadvies verstaan we de

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Algemene informatie Hieronder treft u informatie aan over het orderuitvoeringsbeleid van Kairos Asset Management B.V. en het beleid ter voorkomen van belangenconflicten alsmede kenmerken van financiële

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie