werkconferentie 26 mei 2010 Woudenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkconferentie 26 mei 2010 Woudenberg"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag werkconferentie 26 mei 2010 Woudenberg How difficult listening is: how little we know what listening means. (Len Barton: Werkconferentie WOUDENBERG 2010) Collectief Inclusief is een samenwerking van de LBib (de Landelijke Beroepsvereniging voor intern begeleiders) en de 3 landelijke Opleidingen voor Speciale Onderwijszorg: Windesheim OSO (Zwolle), het Seminarium voor Orthopedagogiek (Utrecht) en Fontys OSO (Tilburg). Collectief Inclusief heeft als doelstelling de kennisontwikkeling over en het realiseren van Inclusief Onderwijs in Nederland te stimuleren. In 2007, 2008 en 2009 zijn er daarom landelijke conferenties georganiseerd voor het brede onderwijsveld. Op 26 mei 2010 hebben we voor een gemêleerde en deskundige groep mensen, bestaande uit ouders en ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van belangengroeperingen, leerkrachten, begeleiders en ondersteuners, directeuren, bestuurders en opleiders een werkconferentie in Woudenberg georganiseerd om met hen na te denken over de toekomst van Collectief Inclusief en van hen te horen hoe we gezamenlijk een volgende stap kunnen zetten in het realiseren van Inclusief Onderwijs in Nederland. Alle deelnemers zijn voor inclusief onderwijs en hebben op enigerlei wijze ermee te maken. Op dit moment staat de komst van Passend Onderwijs en de invoering van de zorgplicht voor veel scholen hoog op de agenda, waardoor de ontwikkeling naar Inclusief Onderwijs en een inclusieve samenleving onder druk staat. Voor ons onderscheidt Inclusief Onderwijs zich van Passend Onderwijs. Inclusief Onderwijs gaat uit van het recht van elk kind en elke jongere om op te groeien en zich te ontwikkelen in dezelfde sociale omgeving als die waarin broers, zussen en leeftijdgenoten opgroeien. Samen leren als basis voor later, waarin samen leven, samen werken en met elkaar de samenleving vormgeven en kleuren, centraal staan. Dit betekent dat Inclusief Onderwijs vooral gestalte krijgt op klas- en schoolniveau, dat wil zeggen in de omgang van leraren met leerlingen; van leerkrachten leraren met ouders /verzorgers; van leerkrachten (leraren) met collega s, begeleiders, ondersteuners en externe deskundigen; maar vooral ook in de omgang van leerlingen met elkaar. Collectief Inclusief wil jullie, de deelnemers aan de werkconferentie in Woudenberg, nogmaals hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie inspirerende bijdrage aan de werkgroepen en tijdens de vrije momenten. Wij bieden jullie een overzicht en een analyse aan van de uitkomsten, koppelen deze aan het VN verdrag van december 2006 en de Manifesto on Inclusive Education van de EASPD en presenteren hoe wij, op basis van jullie inbreng, denken dat Collectief Inclusief verder moet gaan. Verslag WERKCONFERENTIE Woudenberg 2010 Pagina 1

2 De diversiteit van mensen is een gegeven, maar de gelijkheid van mensen is een sociale verovering, een verworven recht (Fernando Savater, 2009) Welke betekenis heeft Inclusief Onderwijs voor de deelnemers? Niveau van de samenleving Centraal stond de vraag: Welke samenleving staat ons voor ogen? Gewezen werd op het belang van een gemeenschappelijke oriëntatie op waarden. Wat zijn de kernwaarden in onze samenleving? Wat verstaan we onder democratisch burgerschap? Welke burgers staan ons hierbij voor ogen? En wat is de rol van de overheid bij het formuleren van antwoorden op deze vragen? Mensenrechten en de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen staan in een inclusieve samenleving voorop. Iedereen hoort er vanzelfsprekend bij, heeft het recht zichtbaar te zijn. Inclusie en inclusief onderwijs als perspectief zijn geborgd in internationale verdragen (Salamanca, 1994 en de VN Conventie van 2006). Een inclusieve samenleving die streeft naar participatiemogelijkheden voor al haar burgers, onderschrijft zonder enig voorbehoud de inhoud van deze verdragen. Zij draagt in woord en daad uit dat mensen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. Het burgerschapsparadigma en the social model of disability geven hiervoor goede handvatten: mensen met elkaar verbinden met een gerichtheid op gelijke rechten en gelijke behandeling en het recht op zelfbepaling, participatie, emancipatie en empowerment. Een inclusieve samenleving bevordert actief de ontwikkeling van inclusieve scholen als de plaats waar kinderen en jongeren deze waarden leren en in de praktijk leren brengen. De leerkracht in een inclusieve school is er voor alle leerlingen. Haar opleiding bereidt haar voor om met alle leerlingen te werken en adequaat in te spelen op de diversiteit die elke groep leerlingen nu eenmaal kenmerkt. Daarbij richt zij zich vooral op de talenten waarover elke leerling beschikt. Om deze werkwijze mogelijk te maken heeft een leerkracht recht op ondersteuning vanuit de samenleving, van de politiek, van maatschappelijke organisaties, van opleidingen en van ouders. Ondersteuning met als basis waardering, begrip, een goed salaris, meer handen in de klas indien noodzakelijk en deskundigen die haar kunnen bijstaan. Leraren hebben geen keuze, er valt niets te kiezen; een kind is een kind en volwaardige en gelijkwaardig burgerschap is een mensenrecht. Bij geen enkele ouder wordt er gewacht tot die er klaar voor is. (Inge Raschaerdt: Werkconferentie WOUDENBERG 2010) Niveau van de school Het regulier onderwijs moet haar verantwoordelijkheid nemen: ontplooi initiatieven om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Wacht niet op de overheid. Stel het hier en nu centraal: hoe gaan we verder met deze leerlingen, met deze ouders, in deze wijk? Wat willen wij voor hen betekenen? Welke meerwaarde kunnen wij bieden? Inclusieve scholen dragen uit dat zij open staan voor alle leerlingen en dat het toelaten van leerlingen een recht is en geen gunst. Verslag WERKCONFERENTIE Woudenberg 2010 Pagina 2

3 Ontschotting van de verschillende instanties die werken met ouders en leerlingen is noodzakelijk. Interdisciplinair en inter-institutioneel samenwerken eveneens. Inclusieve scholen spelen hierin een actieve rol. Centraal staan de individuele leer- en ontwikkelingsvragen van leerlingen in een inclusieve context en de ondersteuning die ouders soms nodig hebben. Het vaststellen van individuele onderwijsbehoeften betreft alle leerlingen. Inclusieve scholen dragen uit dat leraar-zijn op deze school betekent dat je dan kiest voor het werken met alle leerlingen. In een inclusieve school vindt specifieke, op maat gesneden ondersteuning en interventies zoveel mogelijk plaats in de klas. Voicing, dat wil zeggen leerlingen en ouders daadwerkelijk zeggenschap geven over het onderwijs en de ondersteuning die zij ontvangen, is een wezenlijk kenmerk van elke inclusieve school. In een inclusieve school zijn leerlingen niet leerlingen van een bepaalde leerkracht, maar leerlingen van de school. Klassen zijn geen eilanden, maar met elkaar verbonden door visie, missie, werkwijzen en collegialiteit. Welke initiatieven zijn nodig om Inclusief Onderwijs te realiseren? Verbondenheid is een antwoord op inclusie: ecologie verbinden en ontmoeten als basis voor duurzaam ontwikkelen en opvoeden vanuit een dieper bewustzijn van mens-zijn en mede-mens zijn. (Marcel van Herpen: Werkconferentie WOUDENBERG 2010) Niveau van de samenleving Inclusief onderwijs past in de ontwikkeling van een verzorgingsstaat die niet gebaseerd is op zielig-zijn, bijvoorbeeld van mensen met een beperking, maar op het recht op gelijke behandeling, participatie, emancipatie en self-empowerment. De nationale overheid speelt hierin een belangrijke rol (het aangeven van richting en het bepalen van de grote kaders), maar de lokale overheid evenzeer, namelijk het vormgeven van het samen leven, samen werken en samen leren in het dagelijkse leven van haar burgers, vanuit het idee: it takes a village to raise a child. Samenwerking van belangenorganisaties, professionals en betrokken burgers op lokaal, regionaal en nationaal niveau is eveneens noodzakelijk om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Wat betreft de rol van de overheid: geld kan een effectief sturingsinstrument zijn. Benut dit instrument dan ook om good practice met betrekking tot de ontwikkeling van inclusief onderwijs te stimuleren, te verdiepen en te verspreiden. De overheid beloont goede initiatieven en innovatieve werkwijzen en vormen van samenwerking gericht op het realiseren van inclusief onderwijs. De overheid ontmoedigt labeling, dat als doel heeft extra middelen te genereren en met als bijkomend effect verwijzing mogelijk te maken. Zij stimuleert handelingsgerichte diagnostiek als alternatief om vast te stellen welke ondersteuning een leerling nodig heeft om haar talenten te ontwikkelen. Het gaat erom dat de overheid, bijvoorbeeld via de onderwijsinspectie, bij alle betrokkenen een fundamenteel andere houding stimuleert: inclusief denken en handelen als grondhouding van elke professional die werkt met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid heeft de taak en verantwoordelijkheid om internationale en nationale verdragen waaraan ze Verslag WERKCONFERENTIE Woudenberg 2010 Pagina 3

4 zich gecommitteerd hebben, te vertalen naar congruente wetgeving en beleidsrichtlijnen, zoals de wet Gelijke Behandeling. Inclusie zit niet in de Nederlandse wetgeving. Er is een mensenrechten discussie nodig. Wat is onze antropologie, ons samenlevingsbeeld? (Jose Smit: Werkconferentie WOUDENBERGcollectief 2010) Belangengroepen Belangengroepen, bijvoorbeeld ouderorganisaties, zijn noodzakelijk voor beïnvloeding van de politieke besluitvorming. Zij vormen de voorhoede, zowel wat betreft het signaleren van misstanden, als het signaleren van nieuwe ideeën, concepten, ontwikkelingen en trends. (en ook in de rol als ervaringsdeskundige door het benoemen van (ondersteunings)behoeften. Zij wijzen bijvoorbeeld op het belang van beïnvloeding van het taalgebruik van professionals, omdat dit, wellicht onbewust, maar daarom niet minder erg, segregatie en labeling stimuleert. Belangengroepen benadrukken het belang van betekenisvolle netwerken als middel om de ontwikkeling van inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving te stimuleren. Zij wijzen erop vooral aan te sluiten bij de kansen die er liggen, zoals de ontwikkeling van het brede school concept en het actief betrekken van ouders en ouderorganisaties. Het blijft noodzakelijk intensief te lobbyen bij de politiek. Individuele burgers zouden actief de politieke partij van hun voorkeur kunnen aanspreken op hun stellingname op het thema Inclusief Onderwijs. Hierbij is het noodzakelijk kritisch te reflecteren op en een analyse te maken van het speciaal onderwijs als machtsfactor in de Nederlandse samenleving en de politiek. Naar het onderwijs kan een bottom-up benadering mogelijk werken: als de overheid niet haar verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van inclusief onderwijs, dan moeten we van onderop, via de opleidingen en de scholen, er nog harder aan trekken. Inzicht in de verschillende geldstromen die bedoeld zijn leerlingen met een beperking extra ondersteuning te bieden is noodzakelijk, maar ook nagaan of dit geld inderdaad gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Eisen dat geldstromen duidelijker gekoppeld worden aan wat leerlingen nodig hebben om hun individuele talenten te ontplooien. Het doel van dit alles: met elkaar in flow komen, shining eyes creëren. Weg van het beeld dat het onderwijs vooral een probleem is in deze samenleving. Onbegrip, weerstand en angst verkleinen. Opleidingen: Inclusief Onderwijs vraagt om een andere type leerkracht, om een leerkracht die voorbereid is op diversiteit als een vanzelfsprekend gegeven, een leerkracht die diversiteit waardeert als een verrijkend kenmerk van onze samenleving. De Pabo en de lerarenopleidingen moeten vanuit de opleidingsscholen actief aangesproken worden om hun studenten theoretisch en praktisch beter voor te bereiden op diversiteit als uitdaging en het recht doen aan diversiteit als een professionele opdracht. Leerkrachten hebben geen keuze waar het gaat om leerlingen waar zij wel mee willen werken en waar zij niet mee willen werken. Waarderen van, omgaan met en inspelen op diversiteit is een van de kerncompetenties van elke leerkracht. Deze kerncompetentie, deze normatieve gerichtheid, bepaalt of een leerkracht geschikt is voor haar werk: Wie ben jij als Verslag WERKCONFERENTIE Woudenberg 2010 Pagina 4

5 leerkracht? Welke betekenis wil jij hebben voor de ontwikkeling van alle leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd? Opleidingen moeten het burgerschaps denken bij hun studenten stimuleren. Niet alleen hoe burgerschap vorm moet krijgen in de beroepspraktijk, maar ook wat dit denken voor de student zelf, voor haar rol als burger, betekent. Het competentieprofiel voor de inclusieve leerkracht is Inclusief Bekwaam. Voor leerkrachten is het belangrijk dat zij leren handelingsgericht en oplossingsgericht te denken en te handelen, ondersteund door het kunnen ontwerpen en uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek, met het doel het eigen onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Leerkrachten die op deze wijze werken beschouwen hun leerlingen als volwaardig partner bij het vormgeven van het onderwijs en het bepalen van de ondersteuning die gewenst, c.q. noodzakelijk is. Een dergelijke professionals durft kwetsbaar te zijn en deze kwetsbaarheid te tonen: Ik weet het nu even niet. Ook naar ouders: Hoe komen wij er samen uit? Leerkrachten kunnen het echter niet alleen, zij hebben ondersteuning nodig van de politiek, de samenleving, van deskundigen en van alle ouders. Praktijkgericht onderzoek stimuleren. Bovenschools niveau Afstemmen en samenwerken in de keten ( van onderwijs- en zorgpartners) is noodzakelijk. Schoolniveau Een inclusieve school heeft een heldere visie en missie waarin diversiteit een vanzelfsprekend gegeven is. Alle leerlingen die zich aanmelden zijn welkom. Leraren op een dergelijke school hebben ervoor gekozen te werken met alle leerlingen. Zij voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor de leerlingen uit de eigen klas, maar voor alle leerlingen van de school. Leerlingen, leraren en ouders /verzorgers hebben recht op ondersteuning en weten dat zij erop kunnen rekenen. De inclusieve school is trots op waarvoor zij staat, wat zij heeft bereikt en is bereid de eigen ervaring en ontwikkeling te delen met anderen. Pupils Voices: Gelegenheden creëren om de stem van de leerling te laten klinken, zal tot een andere interpretatie leiden dan objectief onderzoek: het creëert condities voor democratie in actie. Lawson, H (2007) Klasniveau Inclusief onderwijs krijgt op klassenniveau vorm. Het klassenklimaat bepaalt of elke leerling zich welkom weet en welkom voelt. De leraar als leider van de groep heeft hierin de belangrijkste rol, taak en verantwoordelijkheid. Wat betreft de talentontwikkeling van haar leerlingen heeft de inclusieve leraar als vertrekpunt: elke leerling is haar eigen meetlat. De leraar beschouwt haar leerlingen en hun ouders /verzorgers als volwaardige partners bij het creëren van een optimale leef- en leeromgeving waarin elke leerling tot haar recht komt. De inclusieve leraar weet dat zij er niet alleen voor staat, maar een beroep kan doen op ouders, collega s, begeleiders en ondersteuners, zowel in de school als daar buiten. It takes a village to raise a child, (African proverb) Verslag WERKCONFERENTIE Woudenberg 2010 Pagina 5

6 Wie spelen een rol bij het realiseren van Inclusief Onderwijs? Iedereen, inclusief onderwijs is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op het niveau van de samenleving, op schoolniveau en op klassenniveau. Daarvoor is het noodzakelijk dat de inclusieve school de verbinding tot stand brengt tussen school en de lokale samenleving, bijvoorbeeld via buurtnetwerken. Leerlingen en hun ouders /verzorgers spelen hierin een belangrijke rol. Ouders hebben ook de verantwoordelijkheid de school en de professionals die daar werken te ondersteunen en zorgen voor de verbinding met de lokale gemeenschap. Inclusieve opleidingsscholen, hun directeuren, de interne begeleiders /zorgcoördinatoren en de leerkrachten leraren die studenten tijdens hun stage begeleiden kunnen eisen stellen aan de initiële opleidingen wat betreft de voorbereiding van hun studenten op het waarderen van, omgaan met en inspelen op diversiteit. Als kinderen en jongeren niet tijdens hun schoolperiode goede voorbeelden van inclusief denken en handelen zien, hoe moeten zij zich dan ooit het inclusieve denken en handelen eigen maken, nodig voor een democratische, rechtvaardige en meer inclusieve maatschappij? (vrij naar Boerwinkel, 1975). Adviezen voor Collectief Inclusief Alle aanwezigen benadrukten het belang van het voortbestaan van Collectief Inclusief als platform (en als partner voor bijvoorbeeld oudergroepen): acteer als een spin in het web. Als taken voor Collectief Inclusief werden benoemd: Als collectief samenwerking zoeken met anderen (ook niet onderwijs). Met cijfers (middels onderzoek) aantonen dat inclusie werkt. In gesprek gaan met de initiële opleidingen. Verzamel inclusieve pareltjes uit de praktijk en maak dat zichtbaar voor anderen. Ondersteun uitwisseling tussen voorbeelden van good practice op het terrein van Inclusief Onderwijs en anderen die een dergelijke good practice willen ontwikkelen. Oefen invloed uit op de larenopleidingen en schoolleidersopleidingen Verbind Inclusief Onderwijs met actuele thema s als de brede school, oplossingsgericht werken en handelingsgericht werken. Help een platform creëren waar ouders en ouderverenigingen met jonge kinderen terecht kunnen. Organiseer regionale conferenties. Benader actief samenwerkingsverbanden. Blijf netwerken en verbinden en sluit aan bij andere (nationale en internationale) initiatieven. In gesprek gaan met de politiek Probeer, bijvoorbeeld bij een volgende conferentie, de politiek te mobiliseren. Start een nieuwsbrief op. Verslag WERKCONFERENTIE Woudenberg 2010 Pagina 6

7 Wij willen alle gasten van deze dag hartelijk danken voor de bijdrage en inbreng. Als collectief inclusief gaan we ons beraden op vervolgactiviteiten, waarin de belangrijkste pijlers voor ons zijn: beïnvloeding politieke besluitvorming; samenwerken met brede belangengroepen, waaronder de Coalitie voor Inclusie; stimuleren van kennisontwikkeling en onderzoek; en versterking van de pijler inclusie in de initiële en masteropleidingen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen SEN It s an historical fact that the privileged groups seldom give up their privileges voluntary. Individuals may see the moral light and voluntarily give up their unjust posture, but, as we are reminded, groups tend to be more immoral than individuals. We know, through painful experience, that freedom is never voluntary given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed. (Martin Luther King: in Folk, p18, Krogveld 2006). De wijze waarop we hierin initiatieven ondernemen in de komende periode kunt U volgen via onze website We gaan ook actief participeren in de activiteiten van de Coalitie voor Inclusie, op de pijler samen leren. De activiteiten van deze organisatie kunt U volgen op Namens de werkgroep collectief inclusief, Hartelijk dank voor uw actieve participatie en inbreng! Het zijn richtinggevers voor een betekenisvol vervolg. Verslag WERKCONFERENTIE Woudenberg 2010 Pagina 7

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

EASPD 02 februari 2011 Interdisciplinair werken en inclusie

EASPD 02 februari 2011 Interdisciplinair werken en inclusie EASPD 02 februari 2011 Interdisciplinair werken en inclusie Lectoraat Interdisciplinair werken Lector Hans Schuman Filmfragment Sterre Reflectie op Sterre Inter professionele, interdisciplinaire en interinstitutionele

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Ratificatie VN-verdrag 2006a

Ratificatie VN-verdrag 2006a Ratificatie VN-verdrag 2006a Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland dit Verdrag.

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan oktober 2011 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Citeren als: Bergh, Linda van den; Diemel, Karin & Zon, Anja van ). Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals.

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Inhoud. 9 aanraders. Meer weten? 97 Reeds verschenen 99. TIB Tool_nr.12.indd 3 09-07-15 09:30

Inhoud. 9 aanraders. Meer weten? 97 Reeds verschenen 99. TIB Tool_nr.12.indd 3 09-07-15 09:30 Inhoud 9 aanraders 1. Een kader voor voicing 04 2. Voicing: oog voor dialoog 12 3. Voicing in leren en presenteren 26 4. Voicing en participeren 40 5. Voicing en creëren 50 6. Voicing en je innerlijke

Nadere informatie

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Inleiding De commissie identiteit, in opdracht van het bestuur en de directies van de Stichting St. Josephscholen, heeft de identiteit van de

Nadere informatie

Brede open school Wilfried De Rijck SEMINARIE VIRBO BEEKBERGEN 10 maart 2016

Brede open school Wilfried De Rijck SEMINARIE VIRBO BEEKBERGEN 10 maart 2016 Brede open school Wilfried De Rijck SEMINARIE VIRBO BEEKBERGEN 10 maart 2016 Brede open school Brede open school GO!2020 school van mijn dromen PPGO De school van onze dromen is Brede open school Tegen

Nadere informatie

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen De intern begeleider is een belangrijke professional als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Je bent de spil in de ondersteuning van leraren bij de begeleiding van hun leerlingen en hebt, afhankelijk

Nadere informatie

De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap

De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap Congres Leve het jonge kind! 2011 Deelsessie Democraatjes in de dop? Mirjam van der Ven, Eduniek Aanleidingen voor het ontstaan van De Vreedzame

Nadere informatie

MISSIE & VISIE. Missie

MISSIE & VISIE. Missie MISSIE & VISIE Missie De Paschalisschool is een veilige plaats waarbinnen de leerlingen hun talenten en capaciteiten optimaal kunnen ontplooien. De school helpt kinderen zich te ontwikkelen tot evenwichtige

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

BaLO welkom

BaLO welkom BaLO 2017-2018 welkom Het beste van de 3 campussen Veel ervaring opdoen Veel mogen oefenen Geleidelijke opbouw van stages Breed kijken naar het onderwijs Gebruik van competentieprofiel voor begeleiden

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar

Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar Speel met je ruimte, vergroot je impact! Inspiratie en agenda jubileumjaar 45 jaar virtuoos in onderwijs Op 21 juni 2017 bestaat Het ABC 45 jaar. Dat gaan we het hele jaar vieren, en we hopen dat jij het

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Onderwijsraad (2014): meer innovatieve onderwijsprofessionals door 1. Opleiden tot onderzoekende professionals 2. Versterken inbreng

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs INSTEEK:

Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs INSTEEK: In de Review Wat Werkt? van Kim Bellens en Bieke De Fraine (2012) lezen we in verband met de CIPO Proces Instructiestijl dat het vooropstellen van duidelijke doelen door de leerkracht en deze communiceren

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

informatie Identiteit in woorden

informatie Identiteit in woorden informatie Identiteit in woorden Identiteit in woorden Stichting Sint Josephscholen Nijmegen Colofon Tekst brochure M.m.v. Vormgeving Foto s : Werkgroep Identiteit : Harriëtte Blankers en Tonnie Poort

Nadere informatie

Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek

Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek Wat verstaan we daaronder? SOK-congres 2 december 2016 1 De ruimte die mensen hebben om alleen of samen met anderen invloed uit te oefenen

Nadere informatie

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet.

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 25 augustus 2017 Vragen en antwoorden over Wet Beroep Leraar De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 1. Wanneer gaat de

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

De Vreedzame School. Sociale competentie en actief burgerschap in het basisonderwijs

De Vreedzame School. Sociale competentie en actief burgerschap in het basisonderwijs De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap in het basisonderwijs Aanleidingen voor het ontstaan van De Vreedzame School (1999) toenemende gedragsproblematiek in scholen grensoverschrijdend

Nadere informatie

Van activerend ondersteunen naar gedeelde verantwoordelijke

Van activerend ondersteunen naar gedeelde verantwoordelijke Van activerend ondersteunen naar gedeelde verantwoordelijke Evoluties in maatschappij en onderwijs Achtergrond (Toekomstige) leraren voelen zich niet voorbereid (o.a. Cook 2001, Loreman e.a., 2005) Handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Landelijk Expertisecentrum voor Onderwijs en Zorg. Inclusief Bekwaam: Ontwikkelscan

Landelijk Expertisecentrum voor Onderwijs en Zorg. Inclusief Bekwaam: Ontwikkelscan Landelijk Expertisecentrum voor Onderwijs en Zorg Inclusief Bekwaam: Ontwikkelscan Beeld van een leraar? Autonoom Avontuurlijk Professioneel Ontwikkelscan zelfbeoordeling met het oog op ontwikkeling ontwikkeld

Nadere informatie

Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief

Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief Wie is Wenke Perspectief? Wenke Perspectief is ruim 5 jaar geleden (1 april 2011) opgericht door Annemarie Wenke om een eigen

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

2: Continuüm (regulier separaat tussenvormen) Rechten van het Kind. Knelpunten. Historie en wetgeving. Uitgangspunten.

2: Continuüm (regulier separaat tussenvormen) Rechten van het Kind. Knelpunten. Historie en wetgeving. Uitgangspunten. Rechten van het Kind Passend Onderwijs Handelingsgericht Werken & Ouders Kind heeft recht om samen te leren Kinderen mogen niet uitgesloten worden vanwege een beperking Geen wettelijke reden om kinderen

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Pijnpunten PBS. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Pijnpunten PBS Programma Welkom en voorstellen Pijnpunten SWPBS - Pijnpunten kort toelichten - World café: pijnpunten verkennen - Plenair inventariseren Wettelijk kader SWPBS Pedagogische kwaliteit van

Nadere informatie

Werken aan actief burgerschap & sociale integratie. Tekst: Daan Fens, Lieke Eijsackers, Cees de Wit en Detje de Kinderen

Werken aan actief burgerschap & sociale integratie. Tekst: Daan Fens, Lieke Eijsackers, Cees de Wit en Detje de Kinderen Datum Werken aan actief burgerschap & sociale integratie Tekst: Daan Fens, Lieke Eijsackers, Cees de Wit en Detje de Kinderen Stevige mensen worden die ergens voor staan en voor gaan, die hun plek in de

Nadere informatie

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen 1 1. Aanleiding Een aantal bovenlokale processen en gebeurtenissen maken het aanzicht van en het leven in onze stad heel divers. Migratiestromen,

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Van activerend ondersteunen naar gedeelde verantwoordelijke

Van activerend ondersteunen naar gedeelde verantwoordelijke Van activerend ondersteunen naar gedeelde verantwoordelijke Achtergrond (Toekomstige) leraren voelen zich niet voorbereid (o.a. Cook 2001, Loreman e.a., 2005) Handelingsverlegenheid Consequenties naar

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding

Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Kenniskring Vormend Onderwijs Thema: Onderzoekende Houding Onderzoekende houding Samenwerking Academische Opleidingsschool De Sprankel en Viaa Kenniskring Vormend onderwijs. Werkplaats Onderzoekende houding

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Inclusieproject 28/01/2015

Inclusieproject 28/01/2015 Inclusieproject 28/01/2015 Wat doen we deze namiddag? 1. Kennismaking en doel project 2. Inclusief onderwijs 3. Co-teaching 4. Actie-onderzoek Reflective practioner 5. Praktische afspraken 1. Kennismaking

Nadere informatie

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies!

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies! Onderwijs2032 Uw feedback op het advies! Doel van deze bijeenkomst Ophalen van feedback vanuit schoolbestuurders en schoolleiders op het hoofdlijn advies van het platform Onderwijs2032 tbv de reactie van

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

VOICING DE STEM VAN DE LEERLING ALS IEDERE STEM TELT. WIB herfst 2015 Week van de interne begeleiders Marianne den Otter m.denotter@fontys.

VOICING DE STEM VAN DE LEERLING ALS IEDERE STEM TELT. WIB herfst 2015 Week van de interne begeleiders Marianne den Otter m.denotter@fontys. VOICING DE STEM VAN DE LEERLING ALS IEDERE STEM TELT WIB herfst 2015 Week van de interne begeleiders Marianne den Otter m.denotter@fontys.nl VOICING Welke associaties heb je? VOICING VOICING INNERLIJKE

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit, verbeteren

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Preambule In het licht van good governance en de wet

Nadere informatie

Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Samenwerking met ouders en respect voor diversiteit

Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Samenwerking met ouders en respect voor diversiteit Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden Samenwerking met ouders en respect voor diversiteit Waarom samenwerken met ouders? Voor het bevorderen van: Samen leven Samen doen Samen denken en beslissen

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs Aanbevelingen voor scholen, ouders en andere betrokkenen, om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Uit de ervaringen van ouders, scholen en hun netwerk in het project Van hinderpaal naar mijlpaal (2012-2014)

Nadere informatie

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Plenaire terugkoppeling MASTERCLASSES WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ALS GRONDHOUDING EN VAKOVERSTIJGENDE BENADERING Lou Slangen 12-11-2014 WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Kinderen met autisme Kinderen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking. Daardoor ervaren zij de omgeving en sociale

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit en het verbeteren

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Dublin, Ierland, 12-13 November 2009

Dublin, Ierland, 12-13 November 2009 INTERNATIONALE CONFERENTIE INCLUSIE EEN SCHOOL VOOR ALLEN Salamanca - 15 jaar later Dublin, Ierland, 12-13 November 2009 Georganiseerd door EASPD, in samenwerking met de Europese Commissie, de Raad van

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap. Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM

Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap. Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM Netwerkgroep Pedagogisch Burgerschap Pittig, warm, hartelijk, inspirerend en activerend WELKOM Ouders in debat Samen versterken wij onze stem Inclusief universum NETWERK PBS Community of Practice Lerend

Nadere informatie

Vormingsavond inclusief onderwijs

Vormingsavond inclusief onderwijs Vormingsavond inclusief onderwijs Op dinsdagavond 5 december was het dan eindelijk zo ver: de langverwachte vormingsavond over inclusief onderwijs kon uiteindelijk toch nog plaatsvinden. En tot onze grote

Nadere informatie

marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl

marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl Symposium Autisme in verbinding met zorg en onderwijs 2 maart 2016 marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl Omdat een andere blik je leven verrijkt! Missie waar streven we naar? Een inclusieve samenleving,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar COMMUNITY DEVELOPMENT Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar 2012-2013 Samenlevingsopbouw Concepten en gerichte benadering Kernprincipes en processen Verschillende classificaties en werkmodellen

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie