Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld"

Transcriptie

1 Hij vond de soep te zout Polen en huiselijk geweld ACB Kenniscentrum, 2012

2 Colofon Auteur: Rénie van der Putte (ACB Kenniscentrum) Selectie dossiers: i.c. GGZ Keizersgracht Iwona Smoktunovic (psychiater) Beata Mroczkowska (stagiaire/vrijwilligster) Artur Kuligowski (stagiair) Onderzoek: i.c. ACB Kenniscentrum Rénie van der Putte (senior adviseur) Annemarie van Nieuwamerongen ( vrijwilligster) ACB Kenniscentrum, juni Gedeelten van deze uitgave mogen zonder toestemming worden overgenomen, mits daarbij de bron wordt vermeld. De titel van de publicatie is gebaseerd op een van de slogans van de campagne tegen huiselijk geweld die in 1997 in Polen plaatsvond: Bo zupa była za słona (letterlijk De soep was te zout ). 2

3 I N H O U D INLEIDING 5 DEEL I ONDERZOEKSVERSLAG 7 1. OPZET VAN HET ONDERZOEK 9 2. DE ONDERZOEKSRESULTATEN ALGEMENE GEGEVENS HUISELIJK GEWELD OVERIGE HULPVERLENING EN POLITIE CONCLUSIES (I) VERGELIJKING MET NEDERLAND CONCLUSIE (II) 33 DEEL II ACHTERGRONDINFORMATIE KORTE GESCHIEDENIS VAN POLEN POLEN IN NEDERLAND HUISELIJK GEWELD KINDERMISHANDELING ALCOHOLGEBRUIK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 68 BRONNEN 72 BIJLAGE I DEFINITIES VAN (VORMEN VAN) HUISELIJK GEWELD 76 NOTEN 78 3

4 4

5 I N L E I D I N G In de zomer van 2011 vond de kennismaking plaats tussen ACB Kenniscentrum en GGZ Keizersgracht. Het gesprek kwam op huiselijk geweld. De psychiater van GGZ Keizersgracht vertelde dat zij soms patiënten in behandeling kreeg die ervaringen hadden met huiselijk geweld. In de ontmoeting die erop volgde ontstond een gezamenlijk plan om hier een onderzoek aan te wijden. Het bleef gelukkig niet bij een plan: tussen november 2011 en februari 2012 hebben professionals, stagiaires en vrijwilligers van GGZ Keizersgracht en ACB Kenniscentrum zich gebogen over 635 Poolse dossiers, met als primair doel het verzamelen van statistische gegevens over huiselijk geweld in het leven van Poolse GGZ-patiënten. De publicatie Hij vond de soep te zout, geeft de resultaten van het onderzoek weer. Deel I van Hij vond de soep te zout is in zijn geheel aan gewijd aan de uitkomsten van het onderzoek. Deel II geeft achtergrondinformatie over onder meer huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg en alcoholgebruik in Polen en in Nederland. Cliënt of patiënt? Steeds vaker wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg een onderscheid gemaakt tussen een cliënt en een patiënt. 1 Aan een geesteszieke patiënt wordt hulp geboden door een arts: een psychiater, die zo nodig medicatie kan voorschrijven. Een cliënt krijgt doorgaans hulp van een psycholoog, die geen arts is en geen medicijnen mag verstrekken. Bij GGZ Keizersgracht wordt dit onderscheid niet gemaakt, men spreekt in de dossiers vrijwel standaard van patiënt. In dit onderzoeksverslag wordt dan ook alleen over patiënten gesproken, ook waar anderen hen wellicht cliënten zouden noemen. GGZ Keizersgracht GGZ Keizersgracht behandelt cliënten en patiënten met psychische en psychiatrische stoornissen. Een groot deel van de hulpvragers is van Poolse origine. GGZ Keizersgracht is in september 2009 opgericht door de Poolse psychiater Iwona Smoktunovic. ACB Kenniscentrum ACB Kenniscentrum is een onderzoeks- en adviescentrum voor diversiteitvraagstukken gerelateerd aan maatschappelijke onderwerpen zoals participatie, huiselijk geweld en radicalisering. 5

6 6

7 Hij vond de soep te zout Polen en huiselijk geweld D E E L I O N D E R Z O E K S V E R S L A G 7

8 8

9 D E E L I O N D E R Z O E K S V E R S L A G Dit eerste deel van Hij vond de soep te zout is geheel gewijd aan het onderzoek. In hoofdstuk 2 worden de data die het onderzoek heeft opgeleverd, gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste conclusies hieruit op een rijtje gezet. In het daarop volgende hoofdstuk (4) wordt getracht een vergelijking te maken met cijfers van huiselijk geweld in Nederland. Ook dit wordt gevolgd door de conclusies (hoofdstuk 5). Maar nu wordt eerst kort beschreven hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. 1. OPZET VAN HET ONDERZOEK Er is in Nederland erg weinig bekend over huiselijk geweld onder Polen. Sporadisch komt er een bericht naar buiten via de pers of via instellingen voor zorg en hulpverlening. 2 Er wordt echter door deze instellingen vanwege de wet op de privacy in principe niet geregistreerd op etniciteit. Gegevens over specifieke groepen zijn dan ook nauwelijks voorhanden. In de afgelopen jaren zijn er diverse landelijke en regionale onderzoeken uitgevoerd naar huiselijk geweld onder etnische groepen zoals Turken, Marokkanen, Surinamers. De kleinere groepen zijn hierbij vrijwel altijd buiten beschouwing gelaten. Veel van de onderzoeken zijn gebaseerd op interviews, zoals gezegd zelden op registraties. In dit kader is Hij vond de soep te zout uniek te noemen. De samenwerking tussen ACB Kenniscentrum en GGZ Keizersgracht bood de gelegenheid om én onderzoek uit te voeren op basis van documenten én om een specifieke kleine etnische groep onder de loep te nemen. Juist omdat er geen harde gegevens zijn over huiselijk geweld onder Polen hebben de beide partners er voor gekozen te beginnen met het verzamelen van cijfers, of te wel het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek. Immers: meten is weten en weten is bestrijden. Dit statistische onderzoek kan dan later gevolgd worden door een diepgaand kwalitatief onderzoek. Onderzoeksgroep en onderzoeksperiode De onderzoeksgroep bestond uit Polen die tussen september 2009 en oktober 2011 hulp hebben gezocht bij GGZ Keizersgracht. Van elke patiënt heeft GGZ Keizergracht een dossier samengesteld met gegevens uit de intake, de medische en psychiatrische onderzoeken en korte verslagen van de behandelingen. Deze dossiers zijn gebruikt voor het onderzoek. Werkwijze GGZ Keizersgracht heeft een voorselectie gedaan: er zijn 635 dossiers van Poolse patiënten bekeken op aanwijzingen voor huiselijk geweld. Hiervan zijn er 153 geanonimiseerd doorgegeven aan ACB Kenniscentrum voor gedetailleerd vervolgonderzoek. 9

10 Van de 153 dossiers zijn er drie afgevallen omdat hierin tóch geen sprake bleek te zijn van huiselijk geweld. De resterende 150 dossiers zijn nauwkeurig geanalyseerd op basis van een vooraf samengestelde lijst met aandachtspunten. In drie van de geanalyseerde dossiers spraken volwassen patiënten ook over hun kinderen, die getuige of slachtoffer waren van huiselijk geweld. De onderzoekers hebben besloten deze gegevens niet mee te nemen in de statistische onderzoeksresultaten omdat de betreffende kinderen zelf geen patiënten van GGZ Keizersgracht waren en dus ook niet over een eigen dossier beschikten. Punt van aandacht: onder- of overrapportage Voordat we overgaan tot de presentatie van de resultaten vinden we het nodig een punt van aandacht te plaatsen bij de mogelijkheid van onder- of overrapportage in het onderzoek. De hulpverleners van GGZ Keizersgracht zijn tijdens de behandeling met hun patiënten niet gericht op zoek naar ervaringen met huiselijk geweld. Hun taak is psychische of psychiatrische problemen te behandelen. Daarbij kunnen ervaringen met huiselijk geweld natuurlijk wél aan de orde komen zeker wanneer deze een rol spelen bij de klachten van de patiënten. Maar er kan dus sprake zijn van een onderrapportage ten opzichte van de werkelijke ervaringen met huiselijk geweld bij de Poolse patiënten. Er is nog een andere reden waarom er sprake kan zijn van onderrapportage; er zijn vrijwel zeker Polen in Nederland die ook geconfronteerd zijn of worden met huiselijk geweld maar niet met dit probleem of een ander bij een hulpverlenende instantie aankloppen. Bovendien komen ze, als ze wél hulp zoeken, vermoedelijk niet allemaal bij GGZ Keizersgracht terecht. Er kan echter ook sprake zijn van overrapportage. Ervaringen met huiselijk geweld leiden vaak, op korte of lange termijn, tot psychische klachten, zeker wanneer er sprake is van herhaalde ervaringen. In theorie kan dit betekenen dat iedereen die geconfronteerd is met huiselijk geweld ooit een beroep doet op geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn dan echter geen reële afspiegeling van de totale Poolse gemeenschap. Als 33% van de GGZ-patienten in de onderzoeksgroep geconfronteerd is het huiselijk geweld, wil dat niet zeggen dat een derde van alle Polen hiermee te maken heeft gehad. In feite kan alleen vervolgonderzoek, waarbij ook Polen worden meegenomen die niet bij GGZ Keizersgracht in behandeling zijn, aantonen of de percentages een reële afspiegeling zijn van de Poolse gemeenschap in Nederland of niet. Voorlopig moeten we het doen met de in hoofdstuk 2 gepresenteerde cijfers. Tweede punt van aandacht: overlap kindermishandeling en huiselijk geweld Het tweede punt van aandacht betreft de overlap van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij kindermishandeling is niet huiselijk geweld aan de orde, terwijl er bij huiselijk geweld waar kinderen getuige of slachtoffer van zijn wel altijd sprake is van kindermishandeling. 3 In dit onderzoek gebruiken we de begrippen in die zin niet helemaal juist. Omdat de omschrijving huiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn erg lang is, schrijven we 10

11 kindermishandeling maar in feite bedoelen we het directe of indirecte geweld dat kinderen wordt aangedaan in huiselijke of familiaire kring. Met deze kanttekeningen in het achterhoofd worden in het volgende hoofdstuk de onderzoeksresultaten gepresenteerd. 11

12 2. DE ONDERZOEKSRESULTATEN Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven is, zijn er in totaal 635 dossiers van Poolse patiënten van GGZ Keizersgracht bekeken. In bijna 24% van de documenten kwam huiselijk geweld naar voren. N=635 76,4% 23,6% Dossiers met HG Dossiers zonder HG Figuur 1 Aantal dossiers met en zonder huiselijk geweld (HG) Het onderstaande onderzoek is gebaseerd op de 150 dossiers waarin sprake is van huiselijk geweld. Op de eerste plaats zijn hier enige algemene gegevens uit gehaald: de sekse en leeftijd van de patiënten en het jaar van migratie naar Nederland (zie 2.1). Vervolgens zijn de dossiers geanalyseerd op huiselijk geweld: de rol van de patiënten in het geweld, het type geweld en de uitingsvorm. Deze resultaten zijn te vinden in 2.2. In deze paragraaf staat ook beschreven wat (mogelijk) de aanleiding voor of oorzaak van het huiselijk geweld was, of de omstandigheden waarin het huiselijk geweld plaatsvond. In 2.3 geeft weer in hoeverre en waar de patiënten ook met andere professionele (hulp)instellingen in contact zijn geweest, in Nederland en in Polen. Ook komt aan de orde of de politie (in Nederland) betrokken is geweest vanwege huiselijk geweld en of er tijdelijk huisverboden (THV) zijn opgelegd. 2.1 ALGEMENE GEGEVENS Sekse Het overgrote deel van Poolse GGZ-patiënten met huiselijk geweldervaringen is vrouw (zie figuur 2): 106 van de 150 dossiers betreffen vrouwen, 44 dossiers zijn van mannelijke patiënten. In procenten is het aandeel vrouwen en mannen respectievelijk 71% en 29%. N=150 71% 29% Vrouw Man Figuur 2 Verdeling naar sekse 12

13 Leeftijd Uit de dossiers is het geboortejaar van de patiënten gehaald en hiermee is de leeftijd ten tijde van de intake berekend. Uit figuur 3 blijkt overduidelijk dat de grootste groep iets meer dan de helft van alle patiënten zich in de leeftijdscategorie jaar bevindt, gevolgd door de personen in de groep jaar. Samen vertegenwoordigen zij bijna 77% van de hulpvragers bij de GGZ. 55 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 0-09 jaar N= Figuur 3 Onderzoeksgroep naar leeftijdscategorieën 5 patiënten (iets meer dan 3%) zijn jonger dan 15 jaar waarvan 2 zelfs jonger dan 10. Dit betreft een meisje van 7 jaar en een jongen van 9 jaar. Ruim 7% van de patiënten is tussen 20 en 25 jaar. De groep personen ouder dan 44 jaar maakt 1/8 deel uit van alle dossiers. Hiervan is slechts 2% 55 jaar of ouder. Er zijn geen dossiers van patiënten tussen 15 en 19 jaar. Leeftijd naar sekse Figuur 3 laat zien dat net iets meer dan helft van de patiënten tussen de 25 en 34 jaar oud is. 40 jaar jaar jaar jaar N=150 Vrouw Man 0-24 jaar 0% 10% 20% 30% 40% Figuur 4 Onderzoeksgroep naar leeftijdscategorie en sekse De onderverdeling naar sekse in figuur 4 maakt duidelijk dat de vrouwen in de meerderheid zijn in de bovenste helft van deze leeftijdscategorie: 29% van de gehele vrouwelijke patiëntengroep is tussen 30 en 34 jaar, terwijl dit geldt voor 25% van de mannen. Zij de mannen zijn daarentegen meer vertegenwoordigd in de jongere helft van de tienjaarsgroep: 32% is tussen jaar tegen 20% van de vrouwen. Deze twee vijfjaarsgroepen 13

14 opgeteld geeft ook een significant verschil: 49% van alle vrouwen versus 57% van alle mannen is tussen 25 en 34 jaar oud. Ook is er een opvallend verschil in de groep van de 35- tot 39-jarigen: hierin zijn beduidend meer vrouwen dan mannen te vinden (20% van alle vrouwen tegen 11% van alle mannen). De percentages onder de 25 en vanaf 40 jaar zijn vrijwel gelijk. Migratie naar Nederland Niet van alle patiënten is opgetekend wanneer zij in Nederland kwamen. Bij 92 personen is dit wel gebeurd (zie figuur 5). Van de Polen die hulp hebben gezocht bij GGZ Keizersgracht is 78% in of na in Nederland aangekomen. Veruit de grootste groep GGZ-patienten ( 54%) is tussen 2007 en 2009 geïmmigreerd. De helft hiervan betreft personen die in 2007 zijn gearriveerd en bijna een derde in < Figuur 5 Jaar van aankomst in Nederland N= HUISELIJK GEWELD In dit deelhoofdstuk wordt achtereenvolgens besproken welke rol de vrouwen en mannen uit het onderzoek hebben ingenomen in het huiselijk geweld, het type geweld dat in de dossiers voorkomt, de uitingsvormen van het geweld, en tot slot de oorzaak van / aanleiding tot / de omstandigheden die geleid hebben tot het huiselijk geweld. Rol in het huiselijk geweld Mensen kunnen getuige, slachtoffer of pleger zijn. Ook kunnen zij meerdere van deze rollen innemen of ingenomen hebben. Een kind dat getuige 5 is geweest van geweld tussen de ouders, kan zelf als volwassene pleger zijn, of slachtoffer. Een volwassene die nu slachtoffer is van huiselijk geweld kan zich op zijn/haar beurt schuldig maken aan mishandeling van de kinderen. Figuur 6 geeft weer welke rollen de patiënten in de onderzochte dossiers innemen of hebben ingenomen. 14

15 Getuige+slachtoffer+pleger Slachtoffer+pleger Getuige+pleger Getuige+slachtoffer Alleen pleger Alleen slachtoffer Alleen getuige N=150 Figuur 6 Rol in het huiselijk geweld Slachtoffers 93% van de patiënten die geconfronteerd zijn met huiselijk geweld is slachtoffer. De groep personen die alleen slachtoffer is, is hierbinnen het grootst (44 personen), gevolgd door degenen die ook getuige zijn geweest (39) en de groep die ook pleger is (35). Tot slot zijn er 22 patiënten die alle drie de rollen hebben vervuld. Plegers In totaal 63 personen zijn pleger van huiselijk geweld. Zij maken 42% uit van de totale onderzoeksgroep. Van alle plegers is 54% óók slachtoffer. 37% is zowel pleger als slachtoffer als getuige. De overigen zijn alleen pleger. De combinatie getuige+pleger is in de dossiers niet aangetroffen. Getuigen 44% van de patiënten is getuige geweest van huiselijk geweld. Slechts 4 personen waren alleen getuige. De overige 62 personen waren daarnaast ook slachtoffer of slachtoffer en pleger. 6 Enkelvoudige rol 36% van alle personen heeft een enkelvoudige rol in het huiselijk geweld; hij/zij is alleen getuige of alleen slachtoffer of alleen pleger. De slachtoffers maken met ruim 81% verreweg het grootste deel uit van deze groep. Meervoudige rol Voor 64% van de 150 patiënten geldt dat zij een meervoudige rol hebben in het huiselijk geweld. 3 op de 4 personen met een meervoudige ervaring met huiselijk geweld heeft een dubbele rol als getuige en slachtoffer of slachtoffer en pleger. Deze twee groepen zijn bijna even groot. 1/4 van de groep met meervoudige rollen heeft een drievoudige ervaring, als getuige én slachtoffer én pleger. Zij vormen 15% van de totale onderzoeksgroep. 15

16 Rol van mannen en vrouwen in het huiselijk geweld De gegevens van figuur 6 zijn uitgesplitst naar sekse; zie figuur 7. Getuige+slachtoffer+pleger Slachtoffer+pleger Getuige+slachtoffer Alleen pleger vrouw (n=106) man (n=44) Alleen slachtoffer Alleen getuige Figuur 7 Rol in het huiselijk geweld naar sekse 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Vrouwen Het grootste deel van de vrouwelijke patiënten is alleen slachtoffer (32%), gevolgd door de vrouwen die zowel getuige als slachtoffer zijn (29%) en zowel slachtoffer als pleger (23%). 1 op de 9 vrouwen is behalve getuige en slachtoffer ook pleger van huiselijk geweld. 4% van de vrouwelijke onderzoeksgroep heeft alleen ervaring met huiselijk geweld als getuige en 1% sec als pleger. Mannen Figuur 7 laat zien dat er geen mannen zijn die alleen getuige zijn van huiselijk geweld. Wel is 23% alleen slachtoffer en 11% alleen pleger. 43% van de mannen heeft een dubbele rol; ongeveer 3/5 is slachtoffer plus pleger, de anderen zijn getuige plus slachtoffer,. 23% van de mannelijke patiënten neemt alle drie de rollen in: zij zijn zowel getuige als slachtoffer als pleger. Type geweld In de dossiers van de Poolse patiënten bij de GGZ Keizergracht is gezocht naar het vóórkomen van de volgende typen geweld: partnergeweld, kindermishandeling, siblinggeweld (geweld tussen broers en zussen), oudermishandeling, ouderenmishandeling en overig familiair geweld. 7 Figuur 8 laat zien welke van deze typen geweld er in de dossiers zijn aangetroffen. De omvang van kindermishandeling en partnergeweld springen onmiddellijk in het oog. Kindermishandeling In ruim 83% van alle dossiers komt kindermishandeling voor. Van de betreffende 125 personen is 91% slachtoffer. Het aantal vrouwen en mannen is 16

17 hierbij statistisch gezien zo goed als gelijk. Van dezelfde groep is 18% pleger van kindermishandeling. Statistisch gezien maken iets meer vrouwen dan mannen zich schuldig aan kindermishandeling (16% versus 14%). Voor 1 man en 12 vrouwen geldt dat zij zowel slachtoffer als pleger zijn. Overig familiair geweld Ouderenmishandeling Oudermishandeling Siblinggeweld Kindermishandeling Partnergeweld N= Figuur 8 Type geweld 7 personen (allen vrouwen) zijn getuige 8 geweest van geweld tegen minderjarige familieleden. In 5 gevallen betreft dit geweld tegen een kind van de patiënt door de (ex-)partner, 2 anderen hebben in hun kindertijd gezien hoe hun broertje(s) en/of zusje(s) werden mishandeld door hun ouders. De meest voorkomende vorm van kindermishandeling is fysieke en/of emotionele verwaarlozing. In 78% van de dossiers waarin kindermishandeling aan de orde is, betreft het geweld onder meer verwaarlozing. Daarnaast is er sprake van (soms zeer heftige vormen van) fysiek en psychisch geweld en incest. (Zie ook figuur 9.) De personen in de dossiers met kindermishandeling nemen een of meer rollen in als getuige, slachtoffer en/of pleger. In 28% van de dossiers waarin kindermishandeling is aangetroffen, is geen andere vorm van huiselijk geweld gevonden. In 72% van de dossiers is dat dus wel het geval. De combinatie kindermishandeling en partnergeweld (al dan niet met andere vormen van geweld) komt in totaal 91 keer voor. Dit betreft dus bijna 61% van de totale onderzoeksgroep, waaronder 64% van alle vrouwen en 52% van alle mannen. Partnergeweld Bijna driekwart van de onderzochte rapporten toont soms zeer ernstig partnergeweld. 73% van de patiënten heeft op een of andere manier te maken gehad met geweld tussen partners of ex-partners. Dit geldt voor 78% van de vrouwelijke en op 61% van de mannelijke patiënten. In de 110 dossiers waarin partnergeweld voorkomt, is er 70 keer (63%) sprake van slachtofferschap. Dit betreft dus bijna de helft van de totale onderzoeksgroep van

18 Vrouwen zijn ruim 2 keer zo vaak slachtoffer als mannen (56% versus 25%). In 1/3 van de dossiers met partnergeweld dit is een kwart van alle dossiers blijkt de betreffende patiënt zich schuldig te hebben gemaakt aan partnergeweld; 20 vrouwen en 17 mannen (waaronder stellen) zijn pleger. Dit betreft respectievelijk 19% van alle vrouwen en 39% van alle mannen. Tot slot is een aanzienlijk deel van alle patiënten als kind getuige geweest van geweld tussen hun (stief)ouders, hun ouders en (ex-)partners, of hun verzorgers. In 30% van alle dossiers is beschreven wat zij in hun jeugd thuis hebben meegemaakt op dit vlak. 31% van de vrouwen en 27% van de mannen heeft als kind partnergeweld gezien of gehoord. In 81% van de dossiers waarin partnergeweld is aangetroffen is dus ook ander huiselijk geweld gevonden. In vrijwel alle gevallen (83%) betreft dit kindermishandeling. Eerder is al aangegeven dat de combinatie partnergeweld en kindermishandeling (al dan niet met andere vormen van geweld) bij 91 patiënten en dus in 61% van alle dossiers voorkomt. Het gaat hierbij om 64% van alle vrouwen en 52% van alle mannen. Soms is er daarnaast ook sprake van een derde of zelfs een vierde vorm van huiselijk geweld. 19% van de betrokkenen bij partnergeweld heeft met geen andere vorm van huiselijk geweld te maken gehad. Siblinggeweld en oudermishandeling Onderling geweld tussen broertjes en zusjes (sibling) werd in bijna 9% van de dossiers vastgesteld. In een iets kleiner aantal (bijna 7%) was sprake van oudermishandeling. 6 personen (4 mannen en 2 vrouwen) hebben zich schuldig gemaakt aan psychische of fysieke mishandeling van (een van hun) ouders. 4 vrouwelijke patiënten waren slachtoffer van meest psychisch geweld door hun jongvolwassen kinderen. Overig familiair geweld In 3 dossiers is sprake van overig familiair geweld ; een van de betreffende personen heeft als kindgezien dat zijn moeder werd geslagen door haar schoonvader (opa van de patiënt). In het tweede geval is ook sprake van geweld vanuit de schoonfamilie en de derde persoon is als volwassene geconfronteerd met geweld door een van zijn ouders. In geen van dossiers is ouderenmishandeling gevonden. Gemiddeld In de 150 dossiers zijn de vijf geweldvormen in totaal 261 keer aangetroffen. Dit betekent dat elke patiënt gemiddeld met ruim 1,7 van deze geweldvormen te maken heeft gehad. 18

19 Uitingsvormen van het huiselijk geweld Hoe ziet het geweld eruit? Wat hebben de patiënten ondervonden? Figuur 9 geeft inzicht in de uitingsvormen van het huiselijk geweld en de omvang hiervan. Schending van grondrechten Andere uitbuiting Financiële uitbuiting Verwaarlozing Gedwongen abortus Ander seksueel geweld Incest Psychisch geweld Fysiek geweld N=150 Figuur 9 Uitingsvormen van het huiselijk geweld Fysiek en psychisch geweld De meeste patiënten zijn bekend met fysiek en/of psychisch geweld, hetzij als getuige, hetzij als slachtoffer of pleger of in gecombineerde rollen. Fysiek geweld en psychisch geweld waren in respectievelijk ruim 81% en ruim 83% (psychisch) van de dossiers aanwezig. Van de gehele vrouwelijke patiëntengroep heeft 80% op een of andere manier te maken gehad met fysiek geweld. Voor de mannelijk groep is dat 84%. Ten aanzien van psychisch geweld zijn deze percentages achtereenvolgens 90% en 82%. In de dossiers van 110 personen (73%) komt zowel fysiek als psychisch geweld voor. Verwaarlozing Verwaarlozing, een tekort aan of geheel achterwege blijven van fysieke en/of emotionele zorg voor kinderen, is een bijzondere vorm van kindermishandeling. In 65% van alle dossiers waren er concrete aanwijzingen voor ondergane of gepleegde verwaarlozing. Het is hiermee de derde omvangrijke uitingsvorm van huiselijk geweld. Verdeeld over de seksen blijkt 68% van alle vrouwen en 59% van alle mannen te maken te hebben gehad met verwaarlozing in passieve of actieve vorm. Incest en ander seksueel geweld In 14 van de 150 dossiers (ruim 8%) komt incest voor, bij 12 patiënten (8%) is sprake van ander seksueel geweld. Drie personen hebben ervaring met beide vormen. De patiënten met incestervaringen zijn allemaal van het vrouwelijk geslacht. 12 van hen zijn slachtoffer, 1 is zowel slachtoffer als (indirecte) getuige 9 en 1 persoon is alleen (indirecte) getuige. 19

20 De incest is in 7 gevallen gepleegd door de (stief)vader of partner van moeder en drie keer door een broer, stief- of halfbroer. Tweemaal was een oom verantwoordelijk. Bij 1 persoon is niet bekend wie de incestpleger was. De incestslachtoffers waren allen minderjarig op het moment dat het seksuele geweld plaatsvond. Daarmee is in meer dan 10% van de gevallen van kindermishandeling (ook) sprake van incest. Seksueel geweld (anders dan incest) is door 12 personen ervaren, 11 vrouwen en 1 man. De man en 8 van de vrouwen zijn slachtoffer van verkrachting of aanranding, meestal door de partner of door een bekende. Twee van deze slachtoffers hebben het seksueel geweld in hun adolescentieperiode meegemaakt. Eén van de patiënten voelt zich slachtoffer omdat haar ex-partner homoseksueel bleek te zijn. Zij voelt zich door hem seksueel misbruikt. Voor een ander geldt dat zij een partner heeft die haar sterk onder druk zet om een kind op de wereld te zetten. De vrouw ervaart dit als seksueel geweld. Eén patiënt is getuige geweest van seksueel geweld; zij heeft als kind gezien/gehoord hoe haar moeder werd verkracht door haar vader. Gedwongen abortus Bij 5 vrouwelijke patiënten geven de dossiers informatie over een, door de partner of door een familielid en tegen de wens van de vrouwen, afgedwongen abortus. Uitbuiting In ruim 11% van de dossiers vertellen patiënten dat zij zich financieel of anderszins uitgebuit voelen door hun partner of een familielid, zich er zelf schuldig aan hebben gemaakt, of getuige zijn (geweest) van uitbuiting van de ene ouder door de andere. Het betreft in totaal 15 vrouwen en 2 mannen. Dit is respectievelijk 14% en 4,5% van alle vrouwelijke en alle mannelijke patiënten. Van financiële uitbuiting is 8 maal sprake (7 vrouwen, 1 man). Daarnaast wordt nog eens 12 keer (door 11 vrouwen en 1 man) een andere vorm van uitbuiting genoemd. Meestal gaat het hier om een behandeling door de partner als dienstmeid of verpleegster. Op 3 personen zijn beide vormen van uitbuiting van toepassing. Schending van grondrechten Bij 3 personen is vastgesteld dat hun grondrechten zijn geschonden. 10 Het betreft in alle gevallen een vrouw. Hun partners hebben spullen (telefoon, bankpas) afgepakt of contactgegevens in hun mobiel gewist. Gemiddeld De 150 patiënten hebben bij elkaar opgeteld met 405 uitingsvormen te maken gehad. Dit betekent dat elke patiënt gemiddeld met 2,7 van de 9 geregistreerde uitingsvormen is geconfronteerd. 20

21 Oorzaak, aanleiding, omstandigheden Uit 17 dossiers kan op geen enkele wijze herleid worden wat de oorzaak was van het geweld of in welke omstandigheden een en ander zich afspeelde. In de overige 133 dossiers is een heel scala aan oorzaken, aanleidingen en omstandigheden gevonden die in verband kunnen worden gebracht met het huiselijk geweld. Figuur 10 geeft de omvang en diversiteit weer. Overig Verslaving / overmatig gebruik middelen Relatieprobleem Probleem tussen patiënt en ander familielid Sociaal isolement Jaloezie Tirannieke opvoeding Geweldervaring in jeugd Werkloosheid/werkgerelateerd probleem Financiële problemen Psychische ziekte Fysiek gebrek / ziekte Figuur 10 Oorzaak / aanleiding / omstandigheid huiselijk geweld N= Alcohol en drugs Een bijzonder grote rol speelt het gebruik van middelen als alcohol en drugs: in 75% van de dossiers wordt melding gemaakt van een doorgaans overmatig gebruik van middelen, al dan niet ten gevolge van verslaving. In veruit de meeste gevallen betreft dit alcoholconsumptie, soms drugs (cannabis, marihuana,cocaïne) en soms een combinatie van beide. Drugs wordt voornamelijk door het jongere deel van de patiëntengroep gebruikt. In een deel van de zaken geeft de alcoholconsumptie of het drugsgebruik van een partner of kind directe aanleiding tot ruzie, waarbij dan soms geweld wordt gebruikt. In een ander deel is er sprake van geweld ten gevolge van het gebruik van middelen. Relatieprobleem Na middelengebruik blijkt er heel vaak een relatieprobleem een rol te spelen bij het voorkomen van geweld. In 48% van de dossiers is dit aan de orde. Er is heel vaak sprake van ruzie tussen (ex-)partners. De patiënten zijn zelf slachtoffer en/of pleger van partnergeweld of zijn getuige geweest van geweld tussen hun ouders. Een deel van de patiënten spreekt een angst voor scheiding uit, anderen vertellen dat zij een partner hebben die met scheiding dreigt. 21

22 Jaloezie Er is vrij veel jaloezie in het spel. 18% van de patiënten heeft er in actieve of passieve zin last van. Bij een enkeling is sprake van een pathologische vorm van jaloezie. Ziekte of gebrek In 32 van de 133 dossiers (24%) heeft de patiënt of iemand uit haar huiselijke kring te kampen met een gebrek of een fysieke of psychische ziekte 11 en die van invloed is op het voorkomen van geweld. Er is onder meer sprake van schizofrenie, borderline, ADHD, korsakov, psychoses, depressies, chronische stress en suïcidepogingen. Er is kanker, er zijn ouderdomsziektes en handicaps. Geweldervaring in de jeugd In 1/6 van de dossiers zijn zeer sterke aanwijzingen voor intergenerationele overdracht van geweld: 25 patiënten zijn in hun jeugd getuige en/of slachtoffer geweest van huiselijk geweld en maken zich er nu zelf schuldig aan. Dit uit zich in partnergeweld en in kindermishandeling. Dit betreft 15% van alle vrouwen en ruim 20% van de mannen. Tirannieke opvoeding Voorts is er in 12 dossiers door 9 vrouwen en 3 mannen (respectievelijk ruim 8% en bijna 7% van alle vrouwen en mannen) expliciet melding van een tirannieke of despotische opvoeder die met zijn gedrag en zijn ideeën over opvoeding het complete gezin terroriseerde. Op één ouder na was de tirannieke opvoeder de (stief)vader; de andere was de moeder. In één ander document komt tirannie aan de orde: een vrouw wordt overmatig geterroriseerd door haar partner. (NB: Deze zaak is opgenomen bij overig ). Werk en geld In bijna een kwart van de 133 dossiers vergroten werk- en inkomensproblemen spanningen en ruzies in de gezinnen. De financiële zorgen leiden anderhalf keer meer dan werkgerelateerde problemen tot uitingen van geweld. Problemen met familieleden Naast problemen tussen de patiënten en hun directe gezinsleden zijn er in 26 gevallen (dit is 19% van de 133 gevallen uit figuur 10) ook problemen tussen de patiënten en andere familieleden. Vaak is er sprake van een problematische relatie met schoonouders, soms met grootouders. Dit leidt tot psychisch en soms fysiek geweld tussen deze twee partijen. Wanneer het een conflict tussen schoonouders en schoonkinderen betreft, beïnvloedt dit vrijwel altijd de relatie tussen de partners (hetgeen tot uitdrukking komt in partnergeweld). Bij een persoon is zijn biologische vader tot de groep familieleden gerekend; de vader heeft het gezin verlaten toen zijn zoon 1 jaar oud was en heeft hem nooit erkend. Moeder heeft de zoon altijd het contact met de vader verboden. 22

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept Cijfers 2010 t/m 2012 Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept Cijfers 2010 t/m 2012 In opdracht van Mariëtte Christophe, programmaleider

Nadere informatie

Opbrengst van de hulp door Steunpunten Huiselijk Geweld in Amsterdam

Opbrengst van de hulp door Steunpunten Huiselijk Geweld in Amsterdam Opbrengst van de hulp door Steunpunten Huiselijk Geweld in Amsterdam De cliënten aan het woord Marjolein Goderie Meta Flikweert November 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoud 1 Inleiding 5 2 Vraagstelling

Nadere informatie

EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING. - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis

EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING. - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis Amsterdam, oktober 2003 Regioplan publicatienr. 1069 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en GGD Nederland, januari 2005 Colofon Aanpak en preventie van huiselijk geweld, een handreiking voor GGD'en Tekst: Remy Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid

1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid Vives Sociaal-Agogisch Werk Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk Academiejaar: 2014-2015 Projectbegeleider: Alan Veys Groep 7 1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid Boyen Cedric Braeckman Guylian

Nadere informatie

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Marjolein Goderie m.m.v. Bas Tierolf Katinka Lünnemann Lisette van den Heuvel December 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Vraagstelling 7 3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Als ik haar was... Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Petra Snelders MOVISIE p.snelders@movisie.nl 030-789 22 27 Petra Snelders

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Colofon Nationaal

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Verborgen vrouwen: een vergeten groep Verborgen vrouwen: een vergeten groep Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam) 14 Oktober 2013 Shirin Musa

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

BINNEN ZONDER KLOPPEN

BINNEN ZONDER KLOPPEN BINNEN ZONDER KLOPPEN Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van landelijke politiecijfers. Colofon Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van

Nadere informatie

D e a u v a n o u d e rd o m

D e a u v a n o u d e rd o m De au van ouderdom Hilde Bakker Joop Beelen Carla Nieuwenhuizen De au van ouderdom Ouderenmishandeling, perspectieven voor hulpverlening NIZW eerste druk: september 1999 tweede druk: februari 2000 1999

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie