Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld"

Transcriptie

1 Hij vond de soep te zout Polen en huiselijk geweld ACB Kenniscentrum, 2012

2 Colofon Auteur: Rénie van der Putte (ACB Kenniscentrum) Selectie dossiers: i.c. GGZ Keizersgracht Iwona Smoktunovic (psychiater) Beata Mroczkowska (stagiaire/vrijwilligster) Artur Kuligowski (stagiair) Onderzoek: i.c. ACB Kenniscentrum Rénie van der Putte (senior adviseur) Annemarie van Nieuwamerongen ( vrijwilligster) ACB Kenniscentrum, juni Gedeelten van deze uitgave mogen zonder toestemming worden overgenomen, mits daarbij de bron wordt vermeld. De titel van de publicatie is gebaseerd op een van de slogans van de campagne tegen huiselijk geweld die in 1997 in Polen plaatsvond: Bo zupa była za słona (letterlijk De soep was te zout ). 2

3 I N H O U D INLEIDING 5 DEEL I ONDERZOEKSVERSLAG 7 1. OPZET VAN HET ONDERZOEK 9 2. DE ONDERZOEKSRESULTATEN ALGEMENE GEGEVENS HUISELIJK GEWELD OVERIGE HULPVERLENING EN POLITIE CONCLUSIES (I) VERGELIJKING MET NEDERLAND CONCLUSIE (II) 33 DEEL II ACHTERGRONDINFORMATIE KORTE GESCHIEDENIS VAN POLEN POLEN IN NEDERLAND HUISELIJK GEWELD KINDERMISHANDELING ALCOHOLGEBRUIK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 68 BRONNEN 72 BIJLAGE I DEFINITIES VAN (VORMEN VAN) HUISELIJK GEWELD 76 NOTEN 78 3

4 4

5 I N L E I D I N G In de zomer van 2011 vond de kennismaking plaats tussen ACB Kenniscentrum en GGZ Keizersgracht. Het gesprek kwam op huiselijk geweld. De psychiater van GGZ Keizersgracht vertelde dat zij soms patiënten in behandeling kreeg die ervaringen hadden met huiselijk geweld. In de ontmoeting die erop volgde ontstond een gezamenlijk plan om hier een onderzoek aan te wijden. Het bleef gelukkig niet bij een plan: tussen november 2011 en februari 2012 hebben professionals, stagiaires en vrijwilligers van GGZ Keizersgracht en ACB Kenniscentrum zich gebogen over 635 Poolse dossiers, met als primair doel het verzamelen van statistische gegevens over huiselijk geweld in het leven van Poolse GGZ-patiënten. De publicatie Hij vond de soep te zout, geeft de resultaten van het onderzoek weer. Deel I van Hij vond de soep te zout is in zijn geheel aan gewijd aan de uitkomsten van het onderzoek. Deel II geeft achtergrondinformatie over onder meer huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg en alcoholgebruik in Polen en in Nederland. Cliënt of patiënt? Steeds vaker wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg een onderscheid gemaakt tussen een cliënt en een patiënt. 1 Aan een geesteszieke patiënt wordt hulp geboden door een arts: een psychiater, die zo nodig medicatie kan voorschrijven. Een cliënt krijgt doorgaans hulp van een psycholoog, die geen arts is en geen medicijnen mag verstrekken. Bij GGZ Keizersgracht wordt dit onderscheid niet gemaakt, men spreekt in de dossiers vrijwel standaard van patiënt. In dit onderzoeksverslag wordt dan ook alleen over patiënten gesproken, ook waar anderen hen wellicht cliënten zouden noemen. GGZ Keizersgracht GGZ Keizersgracht behandelt cliënten en patiënten met psychische en psychiatrische stoornissen. Een groot deel van de hulpvragers is van Poolse origine. GGZ Keizersgracht is in september 2009 opgericht door de Poolse psychiater Iwona Smoktunovic. ACB Kenniscentrum ACB Kenniscentrum is een onderzoeks- en adviescentrum voor diversiteitvraagstukken gerelateerd aan maatschappelijke onderwerpen zoals participatie, huiselijk geweld en radicalisering. 5

6 6

7 Hij vond de soep te zout Polen en huiselijk geweld D E E L I O N D E R Z O E K S V E R S L A G 7

8 8

9 D E E L I O N D E R Z O E K S V E R S L A G Dit eerste deel van Hij vond de soep te zout is geheel gewijd aan het onderzoek. In hoofdstuk 2 worden de data die het onderzoek heeft opgeleverd, gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste conclusies hieruit op een rijtje gezet. In het daarop volgende hoofdstuk (4) wordt getracht een vergelijking te maken met cijfers van huiselijk geweld in Nederland. Ook dit wordt gevolgd door de conclusies (hoofdstuk 5). Maar nu wordt eerst kort beschreven hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. 1. OPZET VAN HET ONDERZOEK Er is in Nederland erg weinig bekend over huiselijk geweld onder Polen. Sporadisch komt er een bericht naar buiten via de pers of via instellingen voor zorg en hulpverlening. 2 Er wordt echter door deze instellingen vanwege de wet op de privacy in principe niet geregistreerd op etniciteit. Gegevens over specifieke groepen zijn dan ook nauwelijks voorhanden. In de afgelopen jaren zijn er diverse landelijke en regionale onderzoeken uitgevoerd naar huiselijk geweld onder etnische groepen zoals Turken, Marokkanen, Surinamers. De kleinere groepen zijn hierbij vrijwel altijd buiten beschouwing gelaten. Veel van de onderzoeken zijn gebaseerd op interviews, zoals gezegd zelden op registraties. In dit kader is Hij vond de soep te zout uniek te noemen. De samenwerking tussen ACB Kenniscentrum en GGZ Keizersgracht bood de gelegenheid om én onderzoek uit te voeren op basis van documenten én om een specifieke kleine etnische groep onder de loep te nemen. Juist omdat er geen harde gegevens zijn over huiselijk geweld onder Polen hebben de beide partners er voor gekozen te beginnen met het verzamelen van cijfers, of te wel het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek. Immers: meten is weten en weten is bestrijden. Dit statistische onderzoek kan dan later gevolgd worden door een diepgaand kwalitatief onderzoek. Onderzoeksgroep en onderzoeksperiode De onderzoeksgroep bestond uit Polen die tussen september 2009 en oktober 2011 hulp hebben gezocht bij GGZ Keizersgracht. Van elke patiënt heeft GGZ Keizergracht een dossier samengesteld met gegevens uit de intake, de medische en psychiatrische onderzoeken en korte verslagen van de behandelingen. Deze dossiers zijn gebruikt voor het onderzoek. Werkwijze GGZ Keizersgracht heeft een voorselectie gedaan: er zijn 635 dossiers van Poolse patiënten bekeken op aanwijzingen voor huiselijk geweld. Hiervan zijn er 153 geanonimiseerd doorgegeven aan ACB Kenniscentrum voor gedetailleerd vervolgonderzoek. 9

10 Van de 153 dossiers zijn er drie afgevallen omdat hierin tóch geen sprake bleek te zijn van huiselijk geweld. De resterende 150 dossiers zijn nauwkeurig geanalyseerd op basis van een vooraf samengestelde lijst met aandachtspunten. In drie van de geanalyseerde dossiers spraken volwassen patiënten ook over hun kinderen, die getuige of slachtoffer waren van huiselijk geweld. De onderzoekers hebben besloten deze gegevens niet mee te nemen in de statistische onderzoeksresultaten omdat de betreffende kinderen zelf geen patiënten van GGZ Keizersgracht waren en dus ook niet over een eigen dossier beschikten. Punt van aandacht: onder- of overrapportage Voordat we overgaan tot de presentatie van de resultaten vinden we het nodig een punt van aandacht te plaatsen bij de mogelijkheid van onder- of overrapportage in het onderzoek. De hulpverleners van GGZ Keizersgracht zijn tijdens de behandeling met hun patiënten niet gericht op zoek naar ervaringen met huiselijk geweld. Hun taak is psychische of psychiatrische problemen te behandelen. Daarbij kunnen ervaringen met huiselijk geweld natuurlijk wél aan de orde komen zeker wanneer deze een rol spelen bij de klachten van de patiënten. Maar er kan dus sprake zijn van een onderrapportage ten opzichte van de werkelijke ervaringen met huiselijk geweld bij de Poolse patiënten. Er is nog een andere reden waarom er sprake kan zijn van onderrapportage; er zijn vrijwel zeker Polen in Nederland die ook geconfronteerd zijn of worden met huiselijk geweld maar niet met dit probleem of een ander bij een hulpverlenende instantie aankloppen. Bovendien komen ze, als ze wél hulp zoeken, vermoedelijk niet allemaal bij GGZ Keizersgracht terecht. Er kan echter ook sprake zijn van overrapportage. Ervaringen met huiselijk geweld leiden vaak, op korte of lange termijn, tot psychische klachten, zeker wanneer er sprake is van herhaalde ervaringen. In theorie kan dit betekenen dat iedereen die geconfronteerd is met huiselijk geweld ooit een beroep doet op geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn dan echter geen reële afspiegeling van de totale Poolse gemeenschap. Als 33% van de GGZ-patienten in de onderzoeksgroep geconfronteerd is het huiselijk geweld, wil dat niet zeggen dat een derde van alle Polen hiermee te maken heeft gehad. In feite kan alleen vervolgonderzoek, waarbij ook Polen worden meegenomen die niet bij GGZ Keizersgracht in behandeling zijn, aantonen of de percentages een reële afspiegeling zijn van de Poolse gemeenschap in Nederland of niet. Voorlopig moeten we het doen met de in hoofdstuk 2 gepresenteerde cijfers. Tweede punt van aandacht: overlap kindermishandeling en huiselijk geweld Het tweede punt van aandacht betreft de overlap van kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij kindermishandeling is niet huiselijk geweld aan de orde, terwijl er bij huiselijk geweld waar kinderen getuige of slachtoffer van zijn wel altijd sprake is van kindermishandeling. 3 In dit onderzoek gebruiken we de begrippen in die zin niet helemaal juist. Omdat de omschrijving huiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn erg lang is, schrijven we 10

11 kindermishandeling maar in feite bedoelen we het directe of indirecte geweld dat kinderen wordt aangedaan in huiselijke of familiaire kring. Met deze kanttekeningen in het achterhoofd worden in het volgende hoofdstuk de onderzoeksresultaten gepresenteerd. 11

12 2. DE ONDERZOEKSRESULTATEN Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven is, zijn er in totaal 635 dossiers van Poolse patiënten van GGZ Keizersgracht bekeken. In bijna 24% van de documenten kwam huiselijk geweld naar voren. N=635 76,4% 23,6% Dossiers met HG Dossiers zonder HG Figuur 1 Aantal dossiers met en zonder huiselijk geweld (HG) Het onderstaande onderzoek is gebaseerd op de 150 dossiers waarin sprake is van huiselijk geweld. Op de eerste plaats zijn hier enige algemene gegevens uit gehaald: de sekse en leeftijd van de patiënten en het jaar van migratie naar Nederland (zie 2.1). Vervolgens zijn de dossiers geanalyseerd op huiselijk geweld: de rol van de patiënten in het geweld, het type geweld en de uitingsvorm. Deze resultaten zijn te vinden in 2.2. In deze paragraaf staat ook beschreven wat (mogelijk) de aanleiding voor of oorzaak van het huiselijk geweld was, of de omstandigheden waarin het huiselijk geweld plaatsvond. In 2.3 geeft weer in hoeverre en waar de patiënten ook met andere professionele (hulp)instellingen in contact zijn geweest, in Nederland en in Polen. Ook komt aan de orde of de politie (in Nederland) betrokken is geweest vanwege huiselijk geweld en of er tijdelijk huisverboden (THV) zijn opgelegd. 2.1 ALGEMENE GEGEVENS Sekse Het overgrote deel van Poolse GGZ-patiënten met huiselijk geweldervaringen is vrouw (zie figuur 2): 106 van de 150 dossiers betreffen vrouwen, 44 dossiers zijn van mannelijke patiënten. In procenten is het aandeel vrouwen en mannen respectievelijk 71% en 29%. N=150 71% 29% Vrouw Man Figuur 2 Verdeling naar sekse 12

13 Leeftijd Uit de dossiers is het geboortejaar van de patiënten gehaald en hiermee is de leeftijd ten tijde van de intake berekend. Uit figuur 3 blijkt overduidelijk dat de grootste groep iets meer dan de helft van alle patiënten zich in de leeftijdscategorie jaar bevindt, gevolgd door de personen in de groep jaar. Samen vertegenwoordigen zij bijna 77% van de hulpvragers bij de GGZ. 55 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 0-09 jaar N= Figuur 3 Onderzoeksgroep naar leeftijdscategorieën 5 patiënten (iets meer dan 3%) zijn jonger dan 15 jaar waarvan 2 zelfs jonger dan 10. Dit betreft een meisje van 7 jaar en een jongen van 9 jaar. Ruim 7% van de patiënten is tussen 20 en 25 jaar. De groep personen ouder dan 44 jaar maakt 1/8 deel uit van alle dossiers. Hiervan is slechts 2% 55 jaar of ouder. Er zijn geen dossiers van patiënten tussen 15 en 19 jaar. Leeftijd naar sekse Figuur 3 laat zien dat net iets meer dan helft van de patiënten tussen de 25 en 34 jaar oud is. 40 jaar jaar jaar jaar N=150 Vrouw Man 0-24 jaar 0% 10% 20% 30% 40% Figuur 4 Onderzoeksgroep naar leeftijdscategorie en sekse De onderverdeling naar sekse in figuur 4 maakt duidelijk dat de vrouwen in de meerderheid zijn in de bovenste helft van deze leeftijdscategorie: 29% van de gehele vrouwelijke patiëntengroep is tussen 30 en 34 jaar, terwijl dit geldt voor 25% van de mannen. Zij de mannen zijn daarentegen meer vertegenwoordigd in de jongere helft van de tienjaarsgroep: 32% is tussen jaar tegen 20% van de vrouwen. Deze twee vijfjaarsgroepen 13

14 opgeteld geeft ook een significant verschil: 49% van alle vrouwen versus 57% van alle mannen is tussen 25 en 34 jaar oud. Ook is er een opvallend verschil in de groep van de 35- tot 39-jarigen: hierin zijn beduidend meer vrouwen dan mannen te vinden (20% van alle vrouwen tegen 11% van alle mannen). De percentages onder de 25 en vanaf 40 jaar zijn vrijwel gelijk. Migratie naar Nederland Niet van alle patiënten is opgetekend wanneer zij in Nederland kwamen. Bij 92 personen is dit wel gebeurd (zie figuur 5). Van de Polen die hulp hebben gezocht bij GGZ Keizersgracht is 78% in of na in Nederland aangekomen. Veruit de grootste groep GGZ-patienten ( 54%) is tussen 2007 en 2009 geïmmigreerd. De helft hiervan betreft personen die in 2007 zijn gearriveerd en bijna een derde in < Figuur 5 Jaar van aankomst in Nederland N= HUISELIJK GEWELD In dit deelhoofdstuk wordt achtereenvolgens besproken welke rol de vrouwen en mannen uit het onderzoek hebben ingenomen in het huiselijk geweld, het type geweld dat in de dossiers voorkomt, de uitingsvormen van het geweld, en tot slot de oorzaak van / aanleiding tot / de omstandigheden die geleid hebben tot het huiselijk geweld. Rol in het huiselijk geweld Mensen kunnen getuige, slachtoffer of pleger zijn. Ook kunnen zij meerdere van deze rollen innemen of ingenomen hebben. Een kind dat getuige 5 is geweest van geweld tussen de ouders, kan zelf als volwassene pleger zijn, of slachtoffer. Een volwassene die nu slachtoffer is van huiselijk geweld kan zich op zijn/haar beurt schuldig maken aan mishandeling van de kinderen. Figuur 6 geeft weer welke rollen de patiënten in de onderzochte dossiers innemen of hebben ingenomen. 14

15 Getuige+slachtoffer+pleger Slachtoffer+pleger Getuige+pleger Getuige+slachtoffer Alleen pleger Alleen slachtoffer Alleen getuige N=150 Figuur 6 Rol in het huiselijk geweld Slachtoffers 93% van de patiënten die geconfronteerd zijn met huiselijk geweld is slachtoffer. De groep personen die alleen slachtoffer is, is hierbinnen het grootst (44 personen), gevolgd door degenen die ook getuige zijn geweest (39) en de groep die ook pleger is (35). Tot slot zijn er 22 patiënten die alle drie de rollen hebben vervuld. Plegers In totaal 63 personen zijn pleger van huiselijk geweld. Zij maken 42% uit van de totale onderzoeksgroep. Van alle plegers is 54% óók slachtoffer. 37% is zowel pleger als slachtoffer als getuige. De overigen zijn alleen pleger. De combinatie getuige+pleger is in de dossiers niet aangetroffen. Getuigen 44% van de patiënten is getuige geweest van huiselijk geweld. Slechts 4 personen waren alleen getuige. De overige 62 personen waren daarnaast ook slachtoffer of slachtoffer en pleger. 6 Enkelvoudige rol 36% van alle personen heeft een enkelvoudige rol in het huiselijk geweld; hij/zij is alleen getuige of alleen slachtoffer of alleen pleger. De slachtoffers maken met ruim 81% verreweg het grootste deel uit van deze groep. Meervoudige rol Voor 64% van de 150 patiënten geldt dat zij een meervoudige rol hebben in het huiselijk geweld. 3 op de 4 personen met een meervoudige ervaring met huiselijk geweld heeft een dubbele rol als getuige en slachtoffer of slachtoffer en pleger. Deze twee groepen zijn bijna even groot. 1/4 van de groep met meervoudige rollen heeft een drievoudige ervaring, als getuige én slachtoffer én pleger. Zij vormen 15% van de totale onderzoeksgroep. 15

16 Rol van mannen en vrouwen in het huiselijk geweld De gegevens van figuur 6 zijn uitgesplitst naar sekse; zie figuur 7. Getuige+slachtoffer+pleger Slachtoffer+pleger Getuige+slachtoffer Alleen pleger vrouw (n=106) man (n=44) Alleen slachtoffer Alleen getuige Figuur 7 Rol in het huiselijk geweld naar sekse 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Vrouwen Het grootste deel van de vrouwelijke patiënten is alleen slachtoffer (32%), gevolgd door de vrouwen die zowel getuige als slachtoffer zijn (29%) en zowel slachtoffer als pleger (23%). 1 op de 9 vrouwen is behalve getuige en slachtoffer ook pleger van huiselijk geweld. 4% van de vrouwelijke onderzoeksgroep heeft alleen ervaring met huiselijk geweld als getuige en 1% sec als pleger. Mannen Figuur 7 laat zien dat er geen mannen zijn die alleen getuige zijn van huiselijk geweld. Wel is 23% alleen slachtoffer en 11% alleen pleger. 43% van de mannen heeft een dubbele rol; ongeveer 3/5 is slachtoffer plus pleger, de anderen zijn getuige plus slachtoffer,. 23% van de mannelijke patiënten neemt alle drie de rollen in: zij zijn zowel getuige als slachtoffer als pleger. Type geweld In de dossiers van de Poolse patiënten bij de GGZ Keizergracht is gezocht naar het vóórkomen van de volgende typen geweld: partnergeweld, kindermishandeling, siblinggeweld (geweld tussen broers en zussen), oudermishandeling, ouderenmishandeling en overig familiair geweld. 7 Figuur 8 laat zien welke van deze typen geweld er in de dossiers zijn aangetroffen. De omvang van kindermishandeling en partnergeweld springen onmiddellijk in het oog. Kindermishandeling In ruim 83% van alle dossiers komt kindermishandeling voor. Van de betreffende 125 personen is 91% slachtoffer. Het aantal vrouwen en mannen is 16

17 hierbij statistisch gezien zo goed als gelijk. Van dezelfde groep is 18% pleger van kindermishandeling. Statistisch gezien maken iets meer vrouwen dan mannen zich schuldig aan kindermishandeling (16% versus 14%). Voor 1 man en 12 vrouwen geldt dat zij zowel slachtoffer als pleger zijn. Overig familiair geweld Ouderenmishandeling Oudermishandeling Siblinggeweld Kindermishandeling Partnergeweld N= Figuur 8 Type geweld 7 personen (allen vrouwen) zijn getuige 8 geweest van geweld tegen minderjarige familieleden. In 5 gevallen betreft dit geweld tegen een kind van de patiënt door de (ex-)partner, 2 anderen hebben in hun kindertijd gezien hoe hun broertje(s) en/of zusje(s) werden mishandeld door hun ouders. De meest voorkomende vorm van kindermishandeling is fysieke en/of emotionele verwaarlozing. In 78% van de dossiers waarin kindermishandeling aan de orde is, betreft het geweld onder meer verwaarlozing. Daarnaast is er sprake van (soms zeer heftige vormen van) fysiek en psychisch geweld en incest. (Zie ook figuur 9.) De personen in de dossiers met kindermishandeling nemen een of meer rollen in als getuige, slachtoffer en/of pleger. In 28% van de dossiers waarin kindermishandeling is aangetroffen, is geen andere vorm van huiselijk geweld gevonden. In 72% van de dossiers is dat dus wel het geval. De combinatie kindermishandeling en partnergeweld (al dan niet met andere vormen van geweld) komt in totaal 91 keer voor. Dit betreft dus bijna 61% van de totale onderzoeksgroep, waaronder 64% van alle vrouwen en 52% van alle mannen. Partnergeweld Bijna driekwart van de onderzochte rapporten toont soms zeer ernstig partnergeweld. 73% van de patiënten heeft op een of andere manier te maken gehad met geweld tussen partners of ex-partners. Dit geldt voor 78% van de vrouwelijke en op 61% van de mannelijke patiënten. In de 110 dossiers waarin partnergeweld voorkomt, is er 70 keer (63%) sprake van slachtofferschap. Dit betreft dus bijna de helft van de totale onderzoeksgroep van

18 Vrouwen zijn ruim 2 keer zo vaak slachtoffer als mannen (56% versus 25%). In 1/3 van de dossiers met partnergeweld dit is een kwart van alle dossiers blijkt de betreffende patiënt zich schuldig te hebben gemaakt aan partnergeweld; 20 vrouwen en 17 mannen (waaronder stellen) zijn pleger. Dit betreft respectievelijk 19% van alle vrouwen en 39% van alle mannen. Tot slot is een aanzienlijk deel van alle patiënten als kind getuige geweest van geweld tussen hun (stief)ouders, hun ouders en (ex-)partners, of hun verzorgers. In 30% van alle dossiers is beschreven wat zij in hun jeugd thuis hebben meegemaakt op dit vlak. 31% van de vrouwen en 27% van de mannen heeft als kind partnergeweld gezien of gehoord. In 81% van de dossiers waarin partnergeweld is aangetroffen is dus ook ander huiselijk geweld gevonden. In vrijwel alle gevallen (83%) betreft dit kindermishandeling. Eerder is al aangegeven dat de combinatie partnergeweld en kindermishandeling (al dan niet met andere vormen van geweld) bij 91 patiënten en dus in 61% van alle dossiers voorkomt. Het gaat hierbij om 64% van alle vrouwen en 52% van alle mannen. Soms is er daarnaast ook sprake van een derde of zelfs een vierde vorm van huiselijk geweld. 19% van de betrokkenen bij partnergeweld heeft met geen andere vorm van huiselijk geweld te maken gehad. Siblinggeweld en oudermishandeling Onderling geweld tussen broertjes en zusjes (sibling) werd in bijna 9% van de dossiers vastgesteld. In een iets kleiner aantal (bijna 7%) was sprake van oudermishandeling. 6 personen (4 mannen en 2 vrouwen) hebben zich schuldig gemaakt aan psychische of fysieke mishandeling van (een van hun) ouders. 4 vrouwelijke patiënten waren slachtoffer van meest psychisch geweld door hun jongvolwassen kinderen. Overig familiair geweld In 3 dossiers is sprake van overig familiair geweld ; een van de betreffende personen heeft als kindgezien dat zijn moeder werd geslagen door haar schoonvader (opa van de patiënt). In het tweede geval is ook sprake van geweld vanuit de schoonfamilie en de derde persoon is als volwassene geconfronteerd met geweld door een van zijn ouders. In geen van dossiers is ouderenmishandeling gevonden. Gemiddeld In de 150 dossiers zijn de vijf geweldvormen in totaal 261 keer aangetroffen. Dit betekent dat elke patiënt gemiddeld met ruim 1,7 van deze geweldvormen te maken heeft gehad. 18

19 Uitingsvormen van het huiselijk geweld Hoe ziet het geweld eruit? Wat hebben de patiënten ondervonden? Figuur 9 geeft inzicht in de uitingsvormen van het huiselijk geweld en de omvang hiervan. Schending van grondrechten Andere uitbuiting Financiële uitbuiting Verwaarlozing Gedwongen abortus Ander seksueel geweld Incest Psychisch geweld Fysiek geweld N=150 Figuur 9 Uitingsvormen van het huiselijk geweld Fysiek en psychisch geweld De meeste patiënten zijn bekend met fysiek en/of psychisch geweld, hetzij als getuige, hetzij als slachtoffer of pleger of in gecombineerde rollen. Fysiek geweld en psychisch geweld waren in respectievelijk ruim 81% en ruim 83% (psychisch) van de dossiers aanwezig. Van de gehele vrouwelijke patiëntengroep heeft 80% op een of andere manier te maken gehad met fysiek geweld. Voor de mannelijk groep is dat 84%. Ten aanzien van psychisch geweld zijn deze percentages achtereenvolgens 90% en 82%. In de dossiers van 110 personen (73%) komt zowel fysiek als psychisch geweld voor. Verwaarlozing Verwaarlozing, een tekort aan of geheel achterwege blijven van fysieke en/of emotionele zorg voor kinderen, is een bijzondere vorm van kindermishandeling. In 65% van alle dossiers waren er concrete aanwijzingen voor ondergane of gepleegde verwaarlozing. Het is hiermee de derde omvangrijke uitingsvorm van huiselijk geweld. Verdeeld over de seksen blijkt 68% van alle vrouwen en 59% van alle mannen te maken te hebben gehad met verwaarlozing in passieve of actieve vorm. Incest en ander seksueel geweld In 14 van de 150 dossiers (ruim 8%) komt incest voor, bij 12 patiënten (8%) is sprake van ander seksueel geweld. Drie personen hebben ervaring met beide vormen. De patiënten met incestervaringen zijn allemaal van het vrouwelijk geslacht. 12 van hen zijn slachtoffer, 1 is zowel slachtoffer als (indirecte) getuige 9 en 1 persoon is alleen (indirecte) getuige. 19

20 De incest is in 7 gevallen gepleegd door de (stief)vader of partner van moeder en drie keer door een broer, stief- of halfbroer. Tweemaal was een oom verantwoordelijk. Bij 1 persoon is niet bekend wie de incestpleger was. De incestslachtoffers waren allen minderjarig op het moment dat het seksuele geweld plaatsvond. Daarmee is in meer dan 10% van de gevallen van kindermishandeling (ook) sprake van incest. Seksueel geweld (anders dan incest) is door 12 personen ervaren, 11 vrouwen en 1 man. De man en 8 van de vrouwen zijn slachtoffer van verkrachting of aanranding, meestal door de partner of door een bekende. Twee van deze slachtoffers hebben het seksueel geweld in hun adolescentieperiode meegemaakt. Eén van de patiënten voelt zich slachtoffer omdat haar ex-partner homoseksueel bleek te zijn. Zij voelt zich door hem seksueel misbruikt. Voor een ander geldt dat zij een partner heeft die haar sterk onder druk zet om een kind op de wereld te zetten. De vrouw ervaart dit als seksueel geweld. Eén patiënt is getuige geweest van seksueel geweld; zij heeft als kind gezien/gehoord hoe haar moeder werd verkracht door haar vader. Gedwongen abortus Bij 5 vrouwelijke patiënten geven de dossiers informatie over een, door de partner of door een familielid en tegen de wens van de vrouwen, afgedwongen abortus. Uitbuiting In ruim 11% van de dossiers vertellen patiënten dat zij zich financieel of anderszins uitgebuit voelen door hun partner of een familielid, zich er zelf schuldig aan hebben gemaakt, of getuige zijn (geweest) van uitbuiting van de ene ouder door de andere. Het betreft in totaal 15 vrouwen en 2 mannen. Dit is respectievelijk 14% en 4,5% van alle vrouwelijke en alle mannelijke patiënten. Van financiële uitbuiting is 8 maal sprake (7 vrouwen, 1 man). Daarnaast wordt nog eens 12 keer (door 11 vrouwen en 1 man) een andere vorm van uitbuiting genoemd. Meestal gaat het hier om een behandeling door de partner als dienstmeid of verpleegster. Op 3 personen zijn beide vormen van uitbuiting van toepassing. Schending van grondrechten Bij 3 personen is vastgesteld dat hun grondrechten zijn geschonden. 10 Het betreft in alle gevallen een vrouw. Hun partners hebben spullen (telefoon, bankpas) afgepakt of contactgegevens in hun mobiel gewist. Gemiddeld De 150 patiënten hebben bij elkaar opgeteld met 405 uitingsvormen te maken gehad. Dit betekent dat elke patiënt gemiddeld met 2,7 van de 9 geregistreerde uitingsvormen is geconfronteerd. 20

21 Oorzaak, aanleiding, omstandigheden Uit 17 dossiers kan op geen enkele wijze herleid worden wat de oorzaak was van het geweld of in welke omstandigheden een en ander zich afspeelde. In de overige 133 dossiers is een heel scala aan oorzaken, aanleidingen en omstandigheden gevonden die in verband kunnen worden gebracht met het huiselijk geweld. Figuur 10 geeft de omvang en diversiteit weer. Overig Verslaving / overmatig gebruik middelen Relatieprobleem Probleem tussen patiënt en ander familielid Sociaal isolement Jaloezie Tirannieke opvoeding Geweldervaring in jeugd Werkloosheid/werkgerelateerd probleem Financiële problemen Psychische ziekte Fysiek gebrek / ziekte Figuur 10 Oorzaak / aanleiding / omstandigheid huiselijk geweld N= Alcohol en drugs Een bijzonder grote rol speelt het gebruik van middelen als alcohol en drugs: in 75% van de dossiers wordt melding gemaakt van een doorgaans overmatig gebruik van middelen, al dan niet ten gevolge van verslaving. In veruit de meeste gevallen betreft dit alcoholconsumptie, soms drugs (cannabis, marihuana,cocaïne) en soms een combinatie van beide. Drugs wordt voornamelijk door het jongere deel van de patiëntengroep gebruikt. In een deel van de zaken geeft de alcoholconsumptie of het drugsgebruik van een partner of kind directe aanleiding tot ruzie, waarbij dan soms geweld wordt gebruikt. In een ander deel is er sprake van geweld ten gevolge van het gebruik van middelen. Relatieprobleem Na middelengebruik blijkt er heel vaak een relatieprobleem een rol te spelen bij het voorkomen van geweld. In 48% van de dossiers is dit aan de orde. Er is heel vaak sprake van ruzie tussen (ex-)partners. De patiënten zijn zelf slachtoffer en/of pleger van partnergeweld of zijn getuige geweest van geweld tussen hun ouders. Een deel van de patiënten spreekt een angst voor scheiding uit, anderen vertellen dat zij een partner hebben die met scheiding dreigt. 21

22 Jaloezie Er is vrij veel jaloezie in het spel. 18% van de patiënten heeft er in actieve of passieve zin last van. Bij een enkeling is sprake van een pathologische vorm van jaloezie. Ziekte of gebrek In 32 van de 133 dossiers (24%) heeft de patiënt of iemand uit haar huiselijke kring te kampen met een gebrek of een fysieke of psychische ziekte 11 en die van invloed is op het voorkomen van geweld. Er is onder meer sprake van schizofrenie, borderline, ADHD, korsakov, psychoses, depressies, chronische stress en suïcidepogingen. Er is kanker, er zijn ouderdomsziektes en handicaps. Geweldervaring in de jeugd In 1/6 van de dossiers zijn zeer sterke aanwijzingen voor intergenerationele overdracht van geweld: 25 patiënten zijn in hun jeugd getuige en/of slachtoffer geweest van huiselijk geweld en maken zich er nu zelf schuldig aan. Dit uit zich in partnergeweld en in kindermishandeling. Dit betreft 15% van alle vrouwen en ruim 20% van de mannen. Tirannieke opvoeding Voorts is er in 12 dossiers door 9 vrouwen en 3 mannen (respectievelijk ruim 8% en bijna 7% van alle vrouwen en mannen) expliciet melding van een tirannieke of despotische opvoeder die met zijn gedrag en zijn ideeën over opvoeding het complete gezin terroriseerde. Op één ouder na was de tirannieke opvoeder de (stief)vader; de andere was de moeder. In één ander document komt tirannie aan de orde: een vrouw wordt overmatig geterroriseerd door haar partner. (NB: Deze zaak is opgenomen bij overig ). Werk en geld In bijna een kwart van de 133 dossiers vergroten werk- en inkomensproblemen spanningen en ruzies in de gezinnen. De financiële zorgen leiden anderhalf keer meer dan werkgerelateerde problemen tot uitingen van geweld. Problemen met familieleden Naast problemen tussen de patiënten en hun directe gezinsleden zijn er in 26 gevallen (dit is 19% van de 133 gevallen uit figuur 10) ook problemen tussen de patiënten en andere familieleden. Vaak is er sprake van een problematische relatie met schoonouders, soms met grootouders. Dit leidt tot psychisch en soms fysiek geweld tussen deze twee partijen. Wanneer het een conflict tussen schoonouders en schoonkinderen betreft, beïnvloedt dit vrijwel altijd de relatie tussen de partners (hetgeen tot uitdrukking komt in partnergeweld). Bij een persoon is zijn biologische vader tot de groep familieleden gerekend; de vader heeft het gezin verlaten toen zijn zoon 1 jaar oud was en heeft hem nooit erkend. Moeder heeft de zoon altijd het contact met de vader verboden. 22

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

16. Statistische analyse Meldpunt

16. Statistische analyse Meldpunt 16. Statistische analyse Meldpunt Statistische analyse Meldpunt Inleiding In de periode 19 juli 2010 tot en met 16 maart 2012 ontving de commissie zevenhonderdeenenveertig meldingen van seksueel misbruik.

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206

Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206 1 Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206 Datum contact Herhaald contact? O J O N Wijze contact: O Telefonisch, direct contact O Teruggebeld (volgens afspraak) O E-mail O Melding

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer is gepleegd.

Nadere informatie

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Jaarcijfers 2016

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Jaarcijfers 2016 Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland Jaarcijfers 2016 De GGD Amsterdam biedt sinds 2012 zorgcoördinatie voor slachtoffers van acuut seksueel geweld die een sporenonderzoek bij de politie ondergaan.

Nadere informatie

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9...

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9... pagina 1 van 5 Titel Volwassengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek op de SEH Publicatiedatum 29-03-2014 Doel Beschrijving van werkwijze omtrent volwassenengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek

Samenvatting. Achtergrond van het onderzoek. Doel en vraagstelling van het onderzoek Samenvatting Achtergrond van het onderzoek Tot op heden zijn er in Nederland geen cijfers beschikbaar over de omvang van kindermishandeling. Deze cijfers zijn hard nodig; kennis over de aard en omvang

Nadere informatie

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen.

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen. THEMA'S TOP 10 TOTAAL thema rangorde aantal % van totaal* relatie tot ouders 1 3401 15% verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 2 3380 15% vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 1936 8% problemen of ruzie

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang aanklopt?

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening Groen A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling

Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling Themaconferentie kwetsbare ouderen Richtlijn ouderenmishandeling 23-06-2016 Topzorg voor ouderen Mw. M.E. van Houten, klinisch geriater Introductie Het begrip ouderenmishandeling is breed en kent vele

Nadere informatie

Handleiding Kindcheck 1

Handleiding Kindcheck 1 1 Handleiding Kindcheck 1 De meldcode bevat een zogeheten kindcheck. Deze kindcheck richt zich op professionals met volwassen cliënten. De kindcheck wil zeggen dat de professional in bepaalde gevallen

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld

Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld Karin van Rosmalen Nooijens Aiotho (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker) 19 12 2013 Inhoud Géén definities

Nadere informatie

Pleeggrootouders maken het verschil

Pleeggrootouders maken het verschil Pleeggrootouders maken het verschil Indeling presentatie Kader onderzoek Opzet en verloop onderzoek Resultaten Conclusies Discussie Onderzoeksvraag Wat zijn de ervaringen van grootouders wanneer zij als

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Handleiding Kindcheck [1]

Handleiding Kindcheck [1] Handleiding Kindcheck [1] De meldcode bevat een zogeheten kindcheck. Deze kindcheck richt zich op professionals met volwassen cliënten. De kindcheck wil zeggen dat de professional in bepaalde gevallen

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Bij huiselijk geweld tussen (ex) partners worden KINDEREN vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling CSG Het Streek Vastgesteld op 30 oktober 2013 1 Het bevoegd gezag van CSG Het Streek te Ede, overwegende dat CSG Het Streek verantwoordelijk

Nadere informatie

De meldcode het hoe en waarom. Onno Graafland, kinderarts 11 april 2014

De meldcode het hoe en waarom. Onno Graafland, kinderarts 11 april 2014 De meldcode het hoe en waarom Onno Graafland, kinderarts 11 april 2014 Inhoud Omvang van het probleem De lange termijn gevolgen Wat is toxic stress De meldcode Onze belemmeringen Kindermishandeling Elke

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o.

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Ingrijpende gebeurtenissen Geldig t/m 31/07/2017 INHOUD Samenvatting : Protocol ingrijpende gebeurtenissen Stichting Katholiek Onderwijs Echt

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Kindermishandeling: Prevalentie. Psychopathologie

Kindermishandeling: Prevalentie. Psychopathologie Wereldwijd komt een schrikbarend aantal kinderen in aanraking met kindermishandeling, in de vorm van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik, verwaarlozing, of gebrek aan toezicht. Soms zijn kinderen

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren?

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Effectonderzoek naar de aanpak huiselijk geweld in de G4 Majone Steketee Katinka Lünnemann Bas Tierolf Belangrijkste

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders U kunt deze brochure bestellen via www.movisie.nl Juli 2008 MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling Auteurs: Bert Vissers

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van huiselijk geweld net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Op 1 januari 2016 is Veilig Thuis overgegaan op het registratiesysteem Clavis. De cijfers die uit deze rapportage voortkomen, komen uit de registratie

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Huiselijk geweld is: ruzie maken, schreeuwen, dreigen negeren, vernederen, uitschelden slaan, schoppen, door elkaar schudden dreigen met of

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation

Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation Mariëlle Dekker Direkteur Augeo Foundation WHY aanpak kindermishandeling Veilig opgroeien Herstel WHY van het schadefonds maatschappelijke uiting solidariteit erkenning van het onrecht en leed geschade

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Recent seksueel geweld. Zorgcoördinatie in cijfers

Recent seksueel geweld. Zorgcoördinatie in cijfers Recent seksueel geweld Zorgcoördinatie in cijfers Amsterdam, januari 2016 Deel 1 - Wie zijn de slachtoffers? Recent seksueel geweld - Zorgcoördinatie in cijfers 1. Aantal slachtoffers per jaar Slachtoffers

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn?

Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn? Juul van Hoof Senior adviseur participatie en inclusie MOVISIE Symposium Roze Ouderenzorg Utrecht, 27 juni 2013 Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn? 7/17/2013 Inhoud 1. Wat betekent LHBT? 2. Ontdekking

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Monitor Leren Signaleren Definiëring en toelichting termen

Monitor Leren Signaleren Definiëring en toelichting termen Monitor Leren Signaleren 2015 Definiëring en toelichting termen Definities In de vragenlijst worden verschillende begrippen gebruikt. Hieronder vindt u de definiëring van deze begrippen (op alfabetische

Nadere informatie

Opzet workshop. Interactief. Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak. Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen

Opzet workshop. Interactief. Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak. Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen Opzet workshop Interactief Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Welke associaties roept dit thema

Nadere informatie

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Zwaanswijk. De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling, NIVEL, 2014)

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod...

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Achterblijven na een huisverbod... Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Algemeen Sinds 1 juli 2013 zijn de zorgprofessionals van het Radboudumc verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd

U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd 90435_Heeft u een huisverbod.indd 1 04-03-16 10:29 2 90435_Heeft u een huisverbod.indd 2 04-03-16

Nadere informatie

Aanmeldformulier / Intakevragenlijst

Aanmeldformulier / Intakevragenlijst Aanmeldformulier / Intakevragenlijst Gelieve deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en 1 week voor het intakegesprek te mailen naar: Datum: Gegevens Cliënt Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit Factsheet 7 - december 2015 Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden Crimineel gedrag en school onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Door: Paula

Nadere informatie

Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen

Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen Januari 2005 Instructie. (voor te lezen aan proefpersoon) Mensen kunnen getroffen worden door belastende gebeurtenissen. Wij vragen u of u dergelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling

Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling Factsheet Risicofactoren voor kindermishandeling Risicofactoren voor kindermishandeling Een meta-analytisch onderzoek naar risicofactoren voor seksuele mishandeling, fysieke mishandeling en verwaarlozing

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Thuis niet pluis. Samen (niet) sterker. Symposium Huisarts en POH- GGZ. SAMEN STERKER 2 februari 2017

Thuis niet pluis. Samen (niet) sterker. Symposium Huisarts en POH- GGZ. SAMEN STERKER 2 februari 2017 Thuis niet pluis Samen (niet) sterker Symposium Huisarts en POH- GGZ. SAMEN STERKER 2 februari 2017 SPREKERS Ellen Kerseboom: GGZ- kaderhuisarts, trainer NHG- cursus Thuis niet pluis. Cor Vernooy: trainer

Nadere informatie