Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension"

Transcriptie

1 Open Brief / Open Letter NLF-behavior desireestokkel.nl newlegalframe.com to Paul mccartney in listening comprehension Young adults are not brought up to listen for NLF-Love in a 1-persons-toko Jonge volwassenen wordt niet geleerd te luisteren voor NLF-Liefde in een 1-persoons-toko 8 june 2008 Paul, In the dictionairy I read 'my heart was beating audible'... Tja..., you can hear my heart indeed, on the long-distance-track. You know what my heart sounds like on the soundwave for Lovers. But gives it conflict-ending this World needs? Or, are we just writing and producing decibels for ourselves? What are you doing for yourself? What are you prepared to do for others? These 2 questions are the startingpoint for listening comprehension... as a part of 'building self-esteem'. You can only build a 1-persons-toko when you can listen, talk, read, write & grow in social intelligence. Within yourself and in the group. You & I are not working from 'equality' in this NLF-megastructure. You are older, have earned enough money for a relaxed day. This makes it possible for you 'to do as you please'. You can work & live for yourself only; nobody commanded you to rescue me. Love me... Or, is there someone - looking after me - and is this spirit-soul-body... you...? I'm not going to answer that question, now I want Young adults 'to sit down, read, think & listen to the soundwave we are on...' Make them distinguish noise from sound. Can't pre-talk them in every detail... I can't live the life I need to feel healty, strong, appreciated, powerful & succesful. Devil is in charge. By writing you I try to rescue myself. Want to find people who listen to me, and help me rescue myself from a lawless-life. From a life-event I don't want to be in. From the Devil in charge of my life... I want to co-operate with others, who also want planet Earth to be slavery free. In theory many people want No-slavery; in practise they're not prepared to work for it. Why not? I think, its because they don't understand the question of the Slave m/f involved. Many people have never learned 'to listen to requests of individuals who live in oppression... and therefore they don't know what to hear... And when you can't hear, see or feel whats going on..., you can't be of any help to someone else...in need'. I'm doing it again... I write letters you understand, because you can hear my heart... Read my future. No matter how far away you are. Do kids understand the kind of Love we are talking about here? Probably not. Its time I drop one of my famous Daisy-cutters for EQ. 'Listening comprehension on command'. Desiree In het Nederlands... In het woordenboek lees ik 'mijn hart klopte hoorbaar'... Tja..., je kan mijn hart inderdaad horen, op het lange-afstands-spoor. Je weet hoe mijn hart klinkt op de geluidsgolf voor Liefde. Maar brengt dit ook conflict-beëindiging nodig op deze Wereld? Of, schrijven wij en produceren wij decibels voor onszelf? Wat doe je voor jezelf? Wat ben je bereid te doen voor anderen? Deze 2 vragen zijn het startpunt voor luistervaardigheden... als een deel van 'eigenwaarde bouwen'. Je kan slechts aan 1-persoons-toko bouwen, zodra je kan luisteren, prate, schrijven & groeien in sociale intelligentie. Met jezelf of in de groep. Jij & ik werken nu niet in 'gelijkwaardigheid' in deze NLF-megastructuur. Jij bent ouder, hebt voldoende geld verdiend voor een ontspannen dag. Dit maakt het voor jou mogelijk 'te doen wat je uitkomt'.

2 Jij kan werken & leven voor alleen jezelf; niemand gaf je het bevel mij te redden. Van mij te houden... Of, is er iemand - die voor mij zorgt - en ben jij deze spirit-soul-body...? Ik ga deze vraag niet beantwoorden, nu ik wil 'dat Jonge volwassenen gaan zitten, lezen, denken & luisteren naar de geluidsgolf waarop wij ons bevinden...'. Dwing hen kabaal van geluid te onderscheiden. Kan ze niet voor-praten in elk detail. Ik kan niet het leven leiden dat ik nodig heb om mijzelf gezond, sterk, gewaardeerd, machtig & succesvol te voelen. Duivel heeft de leiding. Door jou te schrijven probeer ik mijzelf te redden. Wil mensen vinden die naar mij luisteren, en mij helpen mijzelf te redden van een rechtenloos leven. Van een levens-gebeurtenis waarin ik niet wil zijn. Van de Duivel aan de macht in mijn leven... Ik wil samenwerken met anderen die ook willen dat planeet Aarde Slavernij vrij is. In theorie willen veel mensen NO-slavernij; in de praktijk zijn zij niet bereid ervoor te werken. Waarom niet? Ik denk, dat dit komt omdat zij de vraag van de betrokken Slaaf m/v niet begrijpen. Veel mensen hebben nooit geleerd... ' te luisteren naar verzoeken van individuen die leven in onderdrukking... en daardoor weten zij ook niet wat te horen... En, wanneer je niet kan horen, zien of voelen wat gaande is..., kan je ook geen hulpverlener zijn voor iemand... in nood'. Ik doe het weer... I schrijf jou brieven die jij begrijpt, omdat je mijn hart kan horen... Mijn toekomst kan lezen. Het maakt niet uit hoe ver weg je bent. Begrijpen kinderen het soort Liefde waarover wij hier praten? Waarschijnlijk niet. Het is tijd om één van mijn beroemde Daisy-knippers voor EQ te laten vallen. 'Luistervaardigheden op bevel'. Desiree Social intelligence wants to be audible, just like you Sociale intelligentie wil hoorbaar zijn, net als jij nederlands Wat hoor je? Kabaal geluid dat je niet nodig hebt nutteloze informatie hersenloze mensen tijdverspilling geldverspilling oorlog-maker Opgelet! Mensen die anderen negeren... en paniek & pijn veroorzaken in het lichaam van een ander mens...maken veel kabaal...'. Kabaal is altijd pijnlijk. english What do you hear? Noise sound you don't need useless information brainless people waste of time waste of money war-maker Be aware! People who ignore others... and cause panic & pain in the body of another person...make a lot of noise...'. Noise is always painful. Geluid klank die je hard nodig hebt bruikbare informatie intelligente mensen goed tijdmanagement goede financiële investering vrede-brenger Sound a needful note useful information smart people effective timemanagement good financial investment peace-bringer Opgelet! Mensen die alles geven wat je nodig hebt...maar geen jurdisch juiste documenten schrijven om hun gift in te verankeren... geven toch kabaal... Zij kunnen je beschadigen zodra zij hun investering 'terug willen verdienen'. Een 1-persoons-toko kan je uitsluitend bouwen op geluidsgolven voor een EQmegastructuur. Be aware! People who give you everything you need... but don't write the proper legal documents to support their gift with... do produce noise... They can damage you as soon as they 'want to make a profit' from their investment. You can only build a 1-persons-toko on the soundwave for an EQ-megastructure.

3 Hoe luister je? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet je eerst weten 'welk levensdoel je wilt voelen'. Wil je een goed of slecht leven? Wil je dat alle mensen een goed leven hebben? Wil je leven ten koste van anderen? Wil je Moeder Natuur gelukkig maken of vernieigen? Het gaat hier om wat je voelt met je lichaam, niet om ordinair geld verdienen... Met welk doel luister je...naar wie...? Wat wil je eruit halen? How do you listen? To be able to answer this question well, yu have to know 'which goal for life you want to feel'. Do you want to have a good or bad life? Do you want all people to have a good life? Do you want to live at the cost of others? Do you want to make Mother Nature happy or do you want to destroy her? Its here about...what you feel with your body, not to make common money... With which goal do you listen...to whom...? What do you want to get out of it? Waarom luisteren jij & ik naar elkaar, Paul? Omdat spirits-soules-bodies compatible zijn... Wij vullen elkaar aan in kennis over feiten, gevoelens, levenservaring en wensen voor de toekomst. Verschillen tussen onze persoonlijkheden zijn de grote kracht voor groeiende liefde. Ruzie is nutteloos..., simpelweg omdat wij geen zin hebben energie te verliezen aan ruzie... En wij willen elkaar niet beschadigen, plunderen..of verwoesten... Wij willen niet 'lui' zijn in de relatie. Wij willen het beste uit elkaar halen. Willen nieuwe systemen succesvol maken. Willen, willen...willen...willen...willen... Wij maken een volwassen keuze. Een startpunt for Liefde, werk & prive. Why do you & I listen to each other, Paul? Because spirits-soules-bodies are compatible... We complete each other in knowledge on facts, feelings, lifetime-experiences and wishes for the future. Differences between our personalities are empowering for growing Love. Quarrels are useless..., simply because we are not in the mood to waste energy on arguments... And we don't want to damage, plunder...or destroy each other... We don't want to be 'lazy' in the relationship. We want to get the best out of each other. Want to make new systems succesful. Want, want...want...want...want... We make an adult choice. A startingpoint for Love, work & private. Hoe luisteren wij naar elkaar? Wij luisteren naar het goede - tussen ons - dat wij laten zien, horen & voelen met ons lichaam & werk. Wij vertrouwen op vriendschap, eerlijkheid, bescheidenheid, integriteit & eenvoud. Zelfs nu het leven ons beschadigd heeft, proberen wij elkaar toch te vertrouwen... Wij horen elkaar spirits. Wij kijken naar elkaars hele leven. Wij zien & voelen verschillen, maar dit is geen probleem. Wij willen er géén probleem van maken. Wij voelen soul & body. Wij willen elkaar 'geluk' geven. EQ & materialism. Wij willen samen zijn als wij groeien in sociale intelligentie voor evolutie van planeet Aarde. Dit betekent dat wij elke dag een beetje slimmer willen worden. En samen plezier willen hebben. Moeder Natuur vindt dat wij het goed doen! How do we listen to each other? We listen to the good - between us - that we show, hear & feel with our body & work. We trust friendship, honesty, modesty, integrity & simplicity. Even now life has damaged us, we still try to trust each other... We hear each others spirits. We look at each others ful life. We see & feel differences, but this is NO problem We don't want to make a problem of it. We feel soul & body. We want to give each other 'happiness'. EQ & materialism. We want to be together when we grow in social intelligence for evolution of planet Earth. This means that we want to become a little smarter every day. And have a good time together. Mother Nature agrees with what we are doing! Wat moeten Jonge volwassenen doen als zij naar elkaar luisteren? Aanvaarden dat elk mens een 1-persoonstoko heeft What do Young adults have to do when they listen to each other? Accept that every individual has a 1-persons-toko

4 Aanvaarden dat sommige delen van verschillende 1-persoons-toko's automatisch samenvallen; andere delen blijven altijd verschillend Aanvaarden dat elk mens zelf zijn / haar 1-persoons-toko moet bouwen Aanvaarden dat je elkaar niet mag beschadigen tijdens het bouwen van je eigen toko Aanvaarden dat een vakkundig opgebouwde 1-persoons-toko verankerd moet zijn in dossiers. Je bouwt je dossier op basis van wetten, verdragen & openbare juridische systemen Aanvaard dat je leert van wieg to tombe. Heb 't leven lief Soms is het beter van een vreemde te houden Soms eindig je in meer oorlog zodra je het risico neemt van een vreemde te houden... Maar je hoeft niet bang te zijn, nu je weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor je persoonlijke keuzes Zodra je niet kan samenwerken moet aan ander - omdat die persoon geen evolutie wil - verklaar je waarom je weggaat. Begin die andere persoon niet te haten of verwoesten! Wat je doet is altijd het middelpunt voor evolutie. Maak jezelf beter en maak de andere persoon sterker & gelukkiger. Maak de Aarde rijker aan grondstoffen. Wees niet naief! Sociale intelligentie is liefhebben zonder haat. Haat is haat. Liefde is Liefde. Zodra iemand in een machtige positie ervoor kiest je te beschadigden, is dit haat. Kan je niet weglopen voor haat, moet je naar de rechtbank om Liefde op te eisen. Dit wetende... kan je inzoomen op een ander mens...voor het uitwisslen van kennis & Liefde Kondig jezelf aan Bewijs dat je een goed mens bent Beschrijf hoe je wilt samenwerken Bewijs dat je doet wat je belooft Vraag die ander hoe hij/zij wil werken Vraag die ander wat Liefde is, wat haat is Leg uit wat voor jou beschadigend is in het werk van die ander Leg uit wat je nodig hebt om je goed te voelen en goed werk te kunnen leveren Leg uit wat je zelf gaat doen om haat om te zetten in Liefde tijdens werk. Leg uit waarom je niet meer kan samenwerken, zodra die ander haat niet kan/wil omzetten in Liefde Liefde is alleen Liefde op het werk, zodra werkzaamheden jurdisch goed zijn vastgelegd in documenten/dossiers Accept that some parts of various 1-persons-toko's fall together automatically; other parts will always remain different from each other Accept that every individual is responsible for building his / her 1-persons-toko Accept that you may not damage each other while building your own toko Accept that a professionally build 1-persons-toko is anchored in files. Your file has to be based on laws, treaties & legal systems open for public. Accept that you learn for cradle to tomb Feel love for life Sometimes its better to Love a stranger Sometimes you end up in more war when you take the risk of loving a stranger... But you don't need to be afraid, now you know that you are responsible for your personal choices. When you can't work together with somebody else - because that person does not want to evolute - you only explain why you are leaving. Don't start to hate or destroy that other person! What you do is always the centre-point for evolution. Make yourself better and make that other person stronger & happier. Make Earth richer on raw materials. Don't be naïve! Social intelligence is to Love without hatred. Hatred is hatred. Love is Love. When somebody in a powerful position choses to damage you, this is hatred. Can't you walk away from hatred, you have to go to a court of law to claim your Love. Knowing al this...you can start to zoom in on another human being... for the exchange of knowledge & Love Announce yourself Prove that you are a good human being Describe how you want to co-operate Prove that you fulfil promisses Ask that other person how he/she wants to work Ask that other person what Love means, what hatred is Explain what is damaging for you in the work of that other human being Explain what you need to feel yourself good at work Explain what you want to do to exchange hatred for Love at work Explain why you can't be a team any longer, when that other person can't or doesn't want to exchange hatred for Love Love is only Love at work, when activities are noted down in correct legal constructions in documents/files

5 Liefde thuis? Dit is twee 1-persoons-toko's bouwen in 2 beloften...samenvloeiend in 1 verbintenis Aanvaard dat Liefde & haat 2 machten zijn. Kies voor Liefde. Simpel! Je hoeft net elke overeenkomst neer te schrijven in formele documenten, maar het leven zelf is meer betrouwbaar zodra je werkt met wetboeken in de samenleving. Tegenwoordig negeren mensen wetboeken - uit luiheid - en dit is de oorzaak van vele ruzies. Mensen zoeken zelfs niet uit welke solide oplossingen nodig zijn voor conflictbeëindiging. Zij blijven slechts vechten... vechten... vechten...en vechten... Met een wetboek in huis realiseer je je eerder 'dat er geen juridische gronden zijn voor al je emotionele ruzies'... Je kan betere beslissingen nemen zodra je evenwicht accepteert tussen psychology & recht Je hoeft geen Liefde te bedrijven in bed met een wetboek onder je kussen... Gebruik eerst een woordenboek als je vrijer geen condoom wil gebruiken... Hij / zij wil geen woordenboek of condoom gebruiken? Gooi hem / haar eruit! Eruit! Love at home? This is building two 1-persons-toko's in 2 vows... flowing together in 1 commitment Accept that Love & hatred are 2 powers. Choose for Love. Simple! You don't have to note down every agreement in a formal document, but life itself feels more trustworthy when you do work with lawbooks in the community. Nowadays people ignore lawbooks - because they are to lazy - and this is the cause of many quarrels. People don't even investigate on solid solutions for conflictending needed! They just continue to fight and fight...and fight...with a lawbook in you house you realize sooner 'that there are no legal grounds for your emotional fights'... You can make better decisions when you accept a balance between psychology & law You don't have to make Love in bed with a lawbook under your pillow... Use a dictionairy first when your Lover doesn't want to use a condom... He / she doesn't want to use a dictionairy or condom!? Kick him / her out! Out! Voorpraten voor Liefde = laat zien wie je bent. Alleen je 'goede zelf'. Evolutie in een relatie is altijd plezierig & pijnlijk luister-proces Als je wilt luisteren naar elkaar, moet je soms je partner voorpraten. Van kabaal naar Geluid Gebruik de 'Ik-boodschap'. Je legt op tafel wat jij nodig hebt in de realtie, wat je gaat doen en wat het resultaat moet zijn. Claimt niets van je partner. Er is te veel kabaal... Maak geluid! Vraag of je partner wil meewerken Lukt dit niet, doe je het alleen. Moet je alles alleen doen? Dan ga je uit elkaar! Wat blijft er over van romantiek? Genieten van groei in vertrouwen in elk van jullie Ervaringen uitwisselen over 'flows' Genieten van je individuele 'flow', terwijl je samen kijkt naar de 'flow' voor de toekomst kijkt Samen een element in het Universum zijn Spirits-soules-bodies zijn compatible Pre-talk for Love = show who you are. Only your 'good self'. Evolution in a relationship is a always pleasant & painful listening-procedure When you want to listen to each other, sometimes you have to pre-talk yor partner. Turn noise into sound Use the 'I-message'... Put on the table what you need in the relationship, what you are going to do and what has to be the result. Don't claim anything from your partner! There's too much noise...make sound! Ask your partner to be co-operative. Doesn't this work out, live your own life. Do you have to do everything by yourself? Than you separate! Whats left of romance...? Enjoy the growth in trust in each of you Exchange experencies about 'flows' Enjoy your individual 'flow' while you look together at the flow for the future Be an element together in the Galaxy Spirits-soules-bodies are compatible Voorpraten voor deel 'van luisteren voor Liefde', grenzen stellen voor individuele groei. Grenzen tussen mensen liefdhebben. Liefhebben is luisteren naar 'Liefde'. Pre-talk is part of 'listening for Love', setting boundaries for individual growth. Love boundaries between people. Love 'listening to Love'.

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van G eluidssystemen Cultuur ontwikkeling technologie Voorbeeld: luidsprekertechnologie & line arrays Technologie cultuur & gedrag

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation!

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University Internationaal Instituut voor

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

1. U moet iets belangrijks aan uw chef vertellen. Hij is aan het praten met iemand anders. Wat vraagt u?

1. U moet iets belangrijks aan uw chef vertellen. Hij is aan het praten met iemand anders. Wat vraagt u? Situatie 1: U vraagt of iemand iets goed vindt. You ask if someone has no objections against something. U vraagt toestemming. You ask for permission. Mag ik + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Nederlands leren in de bibliotheek In Bibliotheek Zuid-Kennemerland kun je Nederlands leren met boeken

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Mentale voorkeur. Facts. onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken. Logisch denken

Mentale voorkeur. Facts. onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken. Logisch denken Whole Brain team Mentale voorkeur Facts onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken Logisch denken Mentale voorkeur Form praktijkvoorbeelden grondige planning samenhangende

Nadere informatie

Doe aan preventie en neem klachten serieus

Doe aan preventie en neem klachten serieus RSI heet voluit repetitive strain injury. Vroeger werd het ook wel muisarm genoemd, maar dat is te beperkt. RSI is een verzamelnaam voor vage maar wel èchte klachten aan nek, schouders, armen, polsen,

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren NEDERLANDS LEREN IN DE OBA In de OBA kun je Nederlands leren met boeken en op de computer. Op de 5de

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar In touch with the Dutch Ghislaine Giezenaar The Dutch language What is Dutch? Some facts and figures Language and culture test Dutch = Nederlands Nederlands (Dutch) = the native language for the people

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

Drijfveren voor natuurbeheer in het licht van veranderende wereldbeelden in de samenleving

Drijfveren voor natuurbeheer in het licht van veranderende wereldbeelden in de samenleving Drijfveren voor natuurbeheer in het licht van veranderende wereldbeelden in de samenleving Annick Hedlund-de Witt a.dewitt@tudelft.nl Post-doctoral researcher Biotechnology and Society 2 40 Yoga is not

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Homework assignment 7 (Intensionality)

Homework assignment 7 (Intensionality) Homework assignment 7 (Intensionality) Semantiek 2013 Solutions Opgave 1 Bekijk de volgende zinnen: A. Lewis Carroll is Charles Dodgson, en Tina ontmoette Charles Dodgson. B. Lewis Carroll is Charles Dodgson,

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

First aid tenniselleboog

First aid tenniselleboog Elleboog First aid tenniselleboog Een tenniselleboog is een veel voorkomende blessure bij badminton, vaak als gevolg van overbelasting. Het wordt gekenmerkt door pijn aan de buitenkant van de elleboog.

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0)

De wasstraat. Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) De wasstraat Why? FONK James Wattstraat 100, 8ste verdieping 1097 DM Amsterdam +31 (0) 20 370 51 42 hello@fonk-amsterdam.com Why? Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet vragen als startup is

Nadere informatie

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013

Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Nederlands programma in de PYP! Maandag 2 september 2013 Rode Leeuw missie!!de Rode Leeuw biedt een moedertaalprogramma aan voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar bestaande uit kwalitatief goed NTC-onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2.

LES 10. Naar onze buurt verhuisd. Sabbat Doe Lees Johannes 1 en Hebreeën 2. LES Naar onze buurt verhuisd Ben je ooit verhuisd naar eenn nieuw huis? Vroeg je je af of je in de nieuwe buurt zou passen? Misschien is er een nieuw persoon in jouw buurt komen wonen. Wat heb je gedaan

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie