Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension"

Transcriptie

1 Open Brief / Open Letter NLF-behavior desireestokkel.nl newlegalframe.com to Paul mccartney in listening comprehension Young adults are not brought up to listen for NLF-Love in a 1-persons-toko Jonge volwassenen wordt niet geleerd te luisteren voor NLF-Liefde in een 1-persoons-toko 8 june 2008 Paul, In the dictionairy I read 'my heart was beating audible'... Tja..., you can hear my heart indeed, on the long-distance-track. You know what my heart sounds like on the soundwave for Lovers. But gives it conflict-ending this World needs? Or, are we just writing and producing decibels for ourselves? What are you doing for yourself? What are you prepared to do for others? These 2 questions are the startingpoint for listening comprehension... as a part of 'building self-esteem'. You can only build a 1-persons-toko when you can listen, talk, read, write & grow in social intelligence. Within yourself and in the group. You & I are not working from 'equality' in this NLF-megastructure. You are older, have earned enough money for a relaxed day. This makes it possible for you 'to do as you please'. You can work & live for yourself only; nobody commanded you to rescue me. Love me... Or, is there someone - looking after me - and is this spirit-soul-body... you...? I'm not going to answer that question, now I want Young adults 'to sit down, read, think & listen to the soundwave we are on...' Make them distinguish noise from sound. Can't pre-talk them in every detail... I can't live the life I need to feel healty, strong, appreciated, powerful & succesful. Devil is in charge. By writing you I try to rescue myself. Want to find people who listen to me, and help me rescue myself from a lawless-life. From a life-event I don't want to be in. From the Devil in charge of my life... I want to co-operate with others, who also want planet Earth to be slavery free. In theory many people want No-slavery; in practise they're not prepared to work for it. Why not? I think, its because they don't understand the question of the Slave m/f involved. Many people have never learned 'to listen to requests of individuals who live in oppression... and therefore they don't know what to hear... And when you can't hear, see or feel whats going on..., you can't be of any help to someone else...in need'. I'm doing it again... I write letters you understand, because you can hear my heart... Read my future. No matter how far away you are. Do kids understand the kind of Love we are talking about here? Probably not. Its time I drop one of my famous Daisy-cutters for EQ. 'Listening comprehension on command'. Desiree In het Nederlands... In het woordenboek lees ik 'mijn hart klopte hoorbaar'... Tja..., je kan mijn hart inderdaad horen, op het lange-afstands-spoor. Je weet hoe mijn hart klinkt op de geluidsgolf voor Liefde. Maar brengt dit ook conflict-beëindiging nodig op deze Wereld? Of, schrijven wij en produceren wij decibels voor onszelf? Wat doe je voor jezelf? Wat ben je bereid te doen voor anderen? Deze 2 vragen zijn het startpunt voor luistervaardigheden... als een deel van 'eigenwaarde bouwen'. Je kan slechts aan 1-persoons-toko bouwen, zodra je kan luisteren, prate, schrijven & groeien in sociale intelligentie. Met jezelf of in de groep. Jij & ik werken nu niet in 'gelijkwaardigheid' in deze NLF-megastructuur. Jij bent ouder, hebt voldoende geld verdiend voor een ontspannen dag. Dit maakt het voor jou mogelijk 'te doen wat je uitkomt'.

2 Jij kan werken & leven voor alleen jezelf; niemand gaf je het bevel mij te redden. Van mij te houden... Of, is er iemand - die voor mij zorgt - en ben jij deze spirit-soul-body...? Ik ga deze vraag niet beantwoorden, nu ik wil 'dat Jonge volwassenen gaan zitten, lezen, denken & luisteren naar de geluidsgolf waarop wij ons bevinden...'. Dwing hen kabaal van geluid te onderscheiden. Kan ze niet voor-praten in elk detail. Ik kan niet het leven leiden dat ik nodig heb om mijzelf gezond, sterk, gewaardeerd, machtig & succesvol te voelen. Duivel heeft de leiding. Door jou te schrijven probeer ik mijzelf te redden. Wil mensen vinden die naar mij luisteren, en mij helpen mijzelf te redden van een rechtenloos leven. Van een levens-gebeurtenis waarin ik niet wil zijn. Van de Duivel aan de macht in mijn leven... Ik wil samenwerken met anderen die ook willen dat planeet Aarde Slavernij vrij is. In theorie willen veel mensen NO-slavernij; in de praktijk zijn zij niet bereid ervoor te werken. Waarom niet? Ik denk, dat dit komt omdat zij de vraag van de betrokken Slaaf m/v niet begrijpen. Veel mensen hebben nooit geleerd... ' te luisteren naar verzoeken van individuen die leven in onderdrukking... en daardoor weten zij ook niet wat te horen... En, wanneer je niet kan horen, zien of voelen wat gaande is..., kan je ook geen hulpverlener zijn voor iemand... in nood'. Ik doe het weer... I schrijf jou brieven die jij begrijpt, omdat je mijn hart kan horen... Mijn toekomst kan lezen. Het maakt niet uit hoe ver weg je bent. Begrijpen kinderen het soort Liefde waarover wij hier praten? Waarschijnlijk niet. Het is tijd om één van mijn beroemde Daisy-knippers voor EQ te laten vallen. 'Luistervaardigheden op bevel'. Desiree Social intelligence wants to be audible, just like you Sociale intelligentie wil hoorbaar zijn, net als jij nederlands Wat hoor je? Kabaal geluid dat je niet nodig hebt nutteloze informatie hersenloze mensen tijdverspilling geldverspilling oorlog-maker Opgelet! Mensen die anderen negeren... en paniek & pijn veroorzaken in het lichaam van een ander mens...maken veel kabaal...'. Kabaal is altijd pijnlijk. english What do you hear? Noise sound you don't need useless information brainless people waste of time waste of money war-maker Be aware! People who ignore others... and cause panic & pain in the body of another person...make a lot of noise...'. Noise is always painful. Geluid klank die je hard nodig hebt bruikbare informatie intelligente mensen goed tijdmanagement goede financiële investering vrede-brenger Sound a needful note useful information smart people effective timemanagement good financial investment peace-bringer Opgelet! Mensen die alles geven wat je nodig hebt...maar geen jurdisch juiste documenten schrijven om hun gift in te verankeren... geven toch kabaal... Zij kunnen je beschadigen zodra zij hun investering 'terug willen verdienen'. Een 1-persoons-toko kan je uitsluitend bouwen op geluidsgolven voor een EQmegastructuur. Be aware! People who give you everything you need... but don't write the proper legal documents to support their gift with... do produce noise... They can damage you as soon as they 'want to make a profit' from their investment. You can only build a 1-persons-toko on the soundwave for an EQ-megastructure.

3 Hoe luister je? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet je eerst weten 'welk levensdoel je wilt voelen'. Wil je een goed of slecht leven? Wil je dat alle mensen een goed leven hebben? Wil je leven ten koste van anderen? Wil je Moeder Natuur gelukkig maken of vernieigen? Het gaat hier om wat je voelt met je lichaam, niet om ordinair geld verdienen... Met welk doel luister je...naar wie...? Wat wil je eruit halen? How do you listen? To be able to answer this question well, yu have to know 'which goal for life you want to feel'. Do you want to have a good or bad life? Do you want all people to have a good life? Do you want to live at the cost of others? Do you want to make Mother Nature happy or do you want to destroy her? Its here about...what you feel with your body, not to make common money... With which goal do you listen...to whom...? What do you want to get out of it? Waarom luisteren jij & ik naar elkaar, Paul? Omdat spirits-soules-bodies compatible zijn... Wij vullen elkaar aan in kennis over feiten, gevoelens, levenservaring en wensen voor de toekomst. Verschillen tussen onze persoonlijkheden zijn de grote kracht voor groeiende liefde. Ruzie is nutteloos..., simpelweg omdat wij geen zin hebben energie te verliezen aan ruzie... En wij willen elkaar niet beschadigen, plunderen..of verwoesten... Wij willen niet 'lui' zijn in de relatie. Wij willen het beste uit elkaar halen. Willen nieuwe systemen succesvol maken. Willen, willen...willen...willen...willen... Wij maken een volwassen keuze. Een startpunt for Liefde, werk & prive. Why do you & I listen to each other, Paul? Because spirits-soules-bodies are compatible... We complete each other in knowledge on facts, feelings, lifetime-experiences and wishes for the future. Differences between our personalities are empowering for growing Love. Quarrels are useless..., simply because we are not in the mood to waste energy on arguments... And we don't want to damage, plunder...or destroy each other... We don't want to be 'lazy' in the relationship. We want to get the best out of each other. Want to make new systems succesful. Want, want...want...want...want... We make an adult choice. A startingpoint for Love, work & private. Hoe luisteren wij naar elkaar? Wij luisteren naar het goede - tussen ons - dat wij laten zien, horen & voelen met ons lichaam & werk. Wij vertrouwen op vriendschap, eerlijkheid, bescheidenheid, integriteit & eenvoud. Zelfs nu het leven ons beschadigd heeft, proberen wij elkaar toch te vertrouwen... Wij horen elkaar spirits. Wij kijken naar elkaars hele leven. Wij zien & voelen verschillen, maar dit is geen probleem. Wij willen er géén probleem van maken. Wij voelen soul & body. Wij willen elkaar 'geluk' geven. EQ & materialism. Wij willen samen zijn als wij groeien in sociale intelligentie voor evolutie van planeet Aarde. Dit betekent dat wij elke dag een beetje slimmer willen worden. En samen plezier willen hebben. Moeder Natuur vindt dat wij het goed doen! How do we listen to each other? We listen to the good - between us - that we show, hear & feel with our body & work. We trust friendship, honesty, modesty, integrity & simplicity. Even now life has damaged us, we still try to trust each other... We hear each others spirits. We look at each others ful life. We see & feel differences, but this is NO problem We don't want to make a problem of it. We feel soul & body. We want to give each other 'happiness'. EQ & materialism. We want to be together when we grow in social intelligence for evolution of planet Earth. This means that we want to become a little smarter every day. And have a good time together. Mother Nature agrees with what we are doing! Wat moeten Jonge volwassenen doen als zij naar elkaar luisteren? Aanvaarden dat elk mens een 1-persoonstoko heeft What do Young adults have to do when they listen to each other? Accept that every individual has a 1-persons-toko

4 Aanvaarden dat sommige delen van verschillende 1-persoons-toko's automatisch samenvallen; andere delen blijven altijd verschillend Aanvaarden dat elk mens zelf zijn / haar 1-persoons-toko moet bouwen Aanvaarden dat je elkaar niet mag beschadigen tijdens het bouwen van je eigen toko Aanvaarden dat een vakkundig opgebouwde 1-persoons-toko verankerd moet zijn in dossiers. Je bouwt je dossier op basis van wetten, verdragen & openbare juridische systemen Aanvaard dat je leert van wieg to tombe. Heb 't leven lief Soms is het beter van een vreemde te houden Soms eindig je in meer oorlog zodra je het risico neemt van een vreemde te houden... Maar je hoeft niet bang te zijn, nu je weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor je persoonlijke keuzes Zodra je niet kan samenwerken moet aan ander - omdat die persoon geen evolutie wil - verklaar je waarom je weggaat. Begin die andere persoon niet te haten of verwoesten! Wat je doet is altijd het middelpunt voor evolutie. Maak jezelf beter en maak de andere persoon sterker & gelukkiger. Maak de Aarde rijker aan grondstoffen. Wees niet naief! Sociale intelligentie is liefhebben zonder haat. Haat is haat. Liefde is Liefde. Zodra iemand in een machtige positie ervoor kiest je te beschadigden, is dit haat. Kan je niet weglopen voor haat, moet je naar de rechtbank om Liefde op te eisen. Dit wetende... kan je inzoomen op een ander mens...voor het uitwisslen van kennis & Liefde Kondig jezelf aan Bewijs dat je een goed mens bent Beschrijf hoe je wilt samenwerken Bewijs dat je doet wat je belooft Vraag die ander hoe hij/zij wil werken Vraag die ander wat Liefde is, wat haat is Leg uit wat voor jou beschadigend is in het werk van die ander Leg uit wat je nodig hebt om je goed te voelen en goed werk te kunnen leveren Leg uit wat je zelf gaat doen om haat om te zetten in Liefde tijdens werk. Leg uit waarom je niet meer kan samenwerken, zodra die ander haat niet kan/wil omzetten in Liefde Liefde is alleen Liefde op het werk, zodra werkzaamheden jurdisch goed zijn vastgelegd in documenten/dossiers Accept that some parts of various 1-persons-toko's fall together automatically; other parts will always remain different from each other Accept that every individual is responsible for building his / her 1-persons-toko Accept that you may not damage each other while building your own toko Accept that a professionally build 1-persons-toko is anchored in files. Your file has to be based on laws, treaties & legal systems open for public. Accept that you learn for cradle to tomb Feel love for life Sometimes its better to Love a stranger Sometimes you end up in more war when you take the risk of loving a stranger... But you don't need to be afraid, now you know that you are responsible for your personal choices. When you can't work together with somebody else - because that person does not want to evolute - you only explain why you are leaving. Don't start to hate or destroy that other person! What you do is always the centre-point for evolution. Make yourself better and make that other person stronger & happier. Make Earth richer on raw materials. Don't be naïve! Social intelligence is to Love without hatred. Hatred is hatred. Love is Love. When somebody in a powerful position choses to damage you, this is hatred. Can't you walk away from hatred, you have to go to a court of law to claim your Love. Knowing al this...you can start to zoom in on another human being... for the exchange of knowledge & Love Announce yourself Prove that you are a good human being Describe how you want to co-operate Prove that you fulfil promisses Ask that other person how he/she wants to work Ask that other person what Love means, what hatred is Explain what is damaging for you in the work of that other human being Explain what you need to feel yourself good at work Explain what you want to do to exchange hatred for Love at work Explain why you can't be a team any longer, when that other person can't or doesn't want to exchange hatred for Love Love is only Love at work, when activities are noted down in correct legal constructions in documents/files

5 Liefde thuis? Dit is twee 1-persoons-toko's bouwen in 2 beloften...samenvloeiend in 1 verbintenis Aanvaard dat Liefde & haat 2 machten zijn. Kies voor Liefde. Simpel! Je hoeft net elke overeenkomst neer te schrijven in formele documenten, maar het leven zelf is meer betrouwbaar zodra je werkt met wetboeken in de samenleving. Tegenwoordig negeren mensen wetboeken - uit luiheid - en dit is de oorzaak van vele ruzies. Mensen zoeken zelfs niet uit welke solide oplossingen nodig zijn voor conflictbeëindiging. Zij blijven slechts vechten... vechten... vechten...en vechten... Met een wetboek in huis realiseer je je eerder 'dat er geen juridische gronden zijn voor al je emotionele ruzies'... Je kan betere beslissingen nemen zodra je evenwicht accepteert tussen psychology & recht Je hoeft geen Liefde te bedrijven in bed met een wetboek onder je kussen... Gebruik eerst een woordenboek als je vrijer geen condoom wil gebruiken... Hij / zij wil geen woordenboek of condoom gebruiken? Gooi hem / haar eruit! Eruit! Love at home? This is building two 1-persons-toko's in 2 vows... flowing together in 1 commitment Accept that Love & hatred are 2 powers. Choose for Love. Simple! You don't have to note down every agreement in a formal document, but life itself feels more trustworthy when you do work with lawbooks in the community. Nowadays people ignore lawbooks - because they are to lazy - and this is the cause of many quarrels. People don't even investigate on solid solutions for conflictending needed! They just continue to fight and fight...and fight...with a lawbook in you house you realize sooner 'that there are no legal grounds for your emotional fights'... You can make better decisions when you accept a balance between psychology & law You don't have to make Love in bed with a lawbook under your pillow... Use a dictionairy first when your Lover doesn't want to use a condom... He / she doesn't want to use a dictionairy or condom!? Kick him / her out! Out! Voorpraten voor Liefde = laat zien wie je bent. Alleen je 'goede zelf'. Evolutie in een relatie is altijd plezierig & pijnlijk luister-proces Als je wilt luisteren naar elkaar, moet je soms je partner voorpraten. Van kabaal naar Geluid Gebruik de 'Ik-boodschap'. Je legt op tafel wat jij nodig hebt in de realtie, wat je gaat doen en wat het resultaat moet zijn. Claimt niets van je partner. Er is te veel kabaal... Maak geluid! Vraag of je partner wil meewerken Lukt dit niet, doe je het alleen. Moet je alles alleen doen? Dan ga je uit elkaar! Wat blijft er over van romantiek? Genieten van groei in vertrouwen in elk van jullie Ervaringen uitwisselen over 'flows' Genieten van je individuele 'flow', terwijl je samen kijkt naar de 'flow' voor de toekomst kijkt Samen een element in het Universum zijn Spirits-soules-bodies zijn compatible Pre-talk for Love = show who you are. Only your 'good self'. Evolution in a relationship is a always pleasant & painful listening-procedure When you want to listen to each other, sometimes you have to pre-talk yor partner. Turn noise into sound Use the 'I-message'... Put on the table what you need in the relationship, what you are going to do and what has to be the result. Don't claim anything from your partner! There's too much noise...make sound! Ask your partner to be co-operative. Doesn't this work out, live your own life. Do you have to do everything by yourself? Than you separate! Whats left of romance...? Enjoy the growth in trust in each of you Exchange experencies about 'flows' Enjoy your individual 'flow' while you look together at the flow for the future Be an element together in the Galaxy Spirits-soules-bodies are compatible Voorpraten voor deel 'van luisteren voor Liefde', grenzen stellen voor individuele groei. Grenzen tussen mensen liefdhebben. Liefhebben is luisteren naar 'Liefde'. Pre-talk is part of 'listening for Love', setting boundaries for individual growth. Love boundaries between people. Love 'listening to Love'.

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal?

Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal? 5/28/2016 1 Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal? Janine Weeting ˡ ², Rafael Wittek ˡ, Russell Spears², & Andreas Flache ˡ Department of Sociology/

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

We do know this feeing and it at these moments that we have learnt the most about ourselves.

We do know this feeing and it at these moments that we have learnt the most about ourselves. GET REAL 3 months ONLINE PROGRAM Reconnect with your power Deblocking emotional blockages Do you recognize the feeling? You are stuck and do not know how to get out? You have got divers ideas of intentions,

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Het is een nacht - Guus Meeuwis

Het is een nacht - Guus Meeuwis - Guus Meeuwis Je vraagt of ik zin heb in een sigaret Het is twee uur 's nachts We liggen op bed In een hotel in een stad Waar niemand ons hoort Waar niemand ons kent En niemand ons stoort Op de vloer

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Animal friends. Animal friends

Animal friends. Animal friends 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends Momi the African elephant and Otto the Labrador both live at the Greenwood Animal Park in California. They are very good friends

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Zelf-Healing-Moment Praag Maart Bevestigd

Zelf-Healing-Moment Praag Maart Bevestigd Zelf-Healing-Moment Praag Maart Bevestigd Ervaringsavond Vrijdag, 3 Maart 19:15: Registratie 19:00 22:00: Balance-Recovery Ervaringsavond Financiële Compensatie: 15,- Boek dit Evenement Zelf-Healing-Moment

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie