Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension"

Transcriptie

1 Open Brief / Open Letter NLF-behavior desireestokkel.nl newlegalframe.com to Paul mccartney in listening comprehension Young adults are not brought up to listen for NLF-Love in a 1-persons-toko Jonge volwassenen wordt niet geleerd te luisteren voor NLF-Liefde in een 1-persoons-toko 8 june 2008 Paul, In the dictionairy I read 'my heart was beating audible'... Tja..., you can hear my heart indeed, on the long-distance-track. You know what my heart sounds like on the soundwave for Lovers. But gives it conflict-ending this World needs? Or, are we just writing and producing decibels for ourselves? What are you doing for yourself? What are you prepared to do for others? These 2 questions are the startingpoint for listening comprehension... as a part of 'building self-esteem'. You can only build a 1-persons-toko when you can listen, talk, read, write & grow in social intelligence. Within yourself and in the group. You & I are not working from 'equality' in this NLF-megastructure. You are older, have earned enough money for a relaxed day. This makes it possible for you 'to do as you please'. You can work & live for yourself only; nobody commanded you to rescue me. Love me... Or, is there someone - looking after me - and is this spirit-soul-body... you...? I'm not going to answer that question, now I want Young adults 'to sit down, read, think & listen to the soundwave we are on...' Make them distinguish noise from sound. Can't pre-talk them in every detail... I can't live the life I need to feel healty, strong, appreciated, powerful & succesful. Devil is in charge. By writing you I try to rescue myself. Want to find people who listen to me, and help me rescue myself from a lawless-life. From a life-event I don't want to be in. From the Devil in charge of my life... I want to co-operate with others, who also want planet Earth to be slavery free. In theory many people want No-slavery; in practise they're not prepared to work for it. Why not? I think, its because they don't understand the question of the Slave m/f involved. Many people have never learned 'to listen to requests of individuals who live in oppression... and therefore they don't know what to hear... And when you can't hear, see or feel whats going on..., you can't be of any help to someone else...in need'. I'm doing it again... I write letters you understand, because you can hear my heart... Read my future. No matter how far away you are. Do kids understand the kind of Love we are talking about here? Probably not. Its time I drop one of my famous Daisy-cutters for EQ. 'Listening comprehension on command'. Desiree In het Nederlands... In het woordenboek lees ik 'mijn hart klopte hoorbaar'... Tja..., je kan mijn hart inderdaad horen, op het lange-afstands-spoor. Je weet hoe mijn hart klinkt op de geluidsgolf voor Liefde. Maar brengt dit ook conflict-beëindiging nodig op deze Wereld? Of, schrijven wij en produceren wij decibels voor onszelf? Wat doe je voor jezelf? Wat ben je bereid te doen voor anderen? Deze 2 vragen zijn het startpunt voor luistervaardigheden... als een deel van 'eigenwaarde bouwen'. Je kan slechts aan 1-persoons-toko bouwen, zodra je kan luisteren, prate, schrijven & groeien in sociale intelligentie. Met jezelf of in de groep. Jij & ik werken nu niet in 'gelijkwaardigheid' in deze NLF-megastructuur. Jij bent ouder, hebt voldoende geld verdiend voor een ontspannen dag. Dit maakt het voor jou mogelijk 'te doen wat je uitkomt'.

2 Jij kan werken & leven voor alleen jezelf; niemand gaf je het bevel mij te redden. Van mij te houden... Of, is er iemand - die voor mij zorgt - en ben jij deze spirit-soul-body...? Ik ga deze vraag niet beantwoorden, nu ik wil 'dat Jonge volwassenen gaan zitten, lezen, denken & luisteren naar de geluidsgolf waarop wij ons bevinden...'. Dwing hen kabaal van geluid te onderscheiden. Kan ze niet voor-praten in elk detail. Ik kan niet het leven leiden dat ik nodig heb om mijzelf gezond, sterk, gewaardeerd, machtig & succesvol te voelen. Duivel heeft de leiding. Door jou te schrijven probeer ik mijzelf te redden. Wil mensen vinden die naar mij luisteren, en mij helpen mijzelf te redden van een rechtenloos leven. Van een levens-gebeurtenis waarin ik niet wil zijn. Van de Duivel aan de macht in mijn leven... Ik wil samenwerken met anderen die ook willen dat planeet Aarde Slavernij vrij is. In theorie willen veel mensen NO-slavernij; in de praktijk zijn zij niet bereid ervoor te werken. Waarom niet? Ik denk, dat dit komt omdat zij de vraag van de betrokken Slaaf m/v niet begrijpen. Veel mensen hebben nooit geleerd... ' te luisteren naar verzoeken van individuen die leven in onderdrukking... en daardoor weten zij ook niet wat te horen... En, wanneer je niet kan horen, zien of voelen wat gaande is..., kan je ook geen hulpverlener zijn voor iemand... in nood'. Ik doe het weer... I schrijf jou brieven die jij begrijpt, omdat je mijn hart kan horen... Mijn toekomst kan lezen. Het maakt niet uit hoe ver weg je bent. Begrijpen kinderen het soort Liefde waarover wij hier praten? Waarschijnlijk niet. Het is tijd om één van mijn beroemde Daisy-knippers voor EQ te laten vallen. 'Luistervaardigheden op bevel'. Desiree Social intelligence wants to be audible, just like you Sociale intelligentie wil hoorbaar zijn, net als jij nederlands Wat hoor je? Kabaal geluid dat je niet nodig hebt nutteloze informatie hersenloze mensen tijdverspilling geldverspilling oorlog-maker Opgelet! Mensen die anderen negeren... en paniek & pijn veroorzaken in het lichaam van een ander mens...maken veel kabaal...'. Kabaal is altijd pijnlijk. english What do you hear? Noise sound you don't need useless information brainless people waste of time waste of money war-maker Be aware! People who ignore others... and cause panic & pain in the body of another person...make a lot of noise...'. Noise is always painful. Geluid klank die je hard nodig hebt bruikbare informatie intelligente mensen goed tijdmanagement goede financiële investering vrede-brenger Sound a needful note useful information smart people effective timemanagement good financial investment peace-bringer Opgelet! Mensen die alles geven wat je nodig hebt...maar geen jurdisch juiste documenten schrijven om hun gift in te verankeren... geven toch kabaal... Zij kunnen je beschadigen zodra zij hun investering 'terug willen verdienen'. Een 1-persoons-toko kan je uitsluitend bouwen op geluidsgolven voor een EQmegastructuur. Be aware! People who give you everything you need... but don't write the proper legal documents to support their gift with... do produce noise... They can damage you as soon as they 'want to make a profit' from their investment. You can only build a 1-persons-toko on the soundwave for an EQ-megastructure.

3 Hoe luister je? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet je eerst weten 'welk levensdoel je wilt voelen'. Wil je een goed of slecht leven? Wil je dat alle mensen een goed leven hebben? Wil je leven ten koste van anderen? Wil je Moeder Natuur gelukkig maken of vernieigen? Het gaat hier om wat je voelt met je lichaam, niet om ordinair geld verdienen... Met welk doel luister je...naar wie...? Wat wil je eruit halen? How do you listen? To be able to answer this question well, yu have to know 'which goal for life you want to feel'. Do you want to have a good or bad life? Do you want all people to have a good life? Do you want to live at the cost of others? Do you want to make Mother Nature happy or do you want to destroy her? Its here about...what you feel with your body, not to make common money... With which goal do you listen...to whom...? What do you want to get out of it? Waarom luisteren jij & ik naar elkaar, Paul? Omdat spirits-soules-bodies compatible zijn... Wij vullen elkaar aan in kennis over feiten, gevoelens, levenservaring en wensen voor de toekomst. Verschillen tussen onze persoonlijkheden zijn de grote kracht voor groeiende liefde. Ruzie is nutteloos..., simpelweg omdat wij geen zin hebben energie te verliezen aan ruzie... En wij willen elkaar niet beschadigen, plunderen..of verwoesten... Wij willen niet 'lui' zijn in de relatie. Wij willen het beste uit elkaar halen. Willen nieuwe systemen succesvol maken. Willen, willen...willen...willen...willen... Wij maken een volwassen keuze. Een startpunt for Liefde, werk & prive. Why do you & I listen to each other, Paul? Because spirits-soules-bodies are compatible... We complete each other in knowledge on facts, feelings, lifetime-experiences and wishes for the future. Differences between our personalities are empowering for growing Love. Quarrels are useless..., simply because we are not in the mood to waste energy on arguments... And we don't want to damage, plunder...or destroy each other... We don't want to be 'lazy' in the relationship. We want to get the best out of each other. Want to make new systems succesful. Want, want...want...want...want... We make an adult choice. A startingpoint for Love, work & private. Hoe luisteren wij naar elkaar? Wij luisteren naar het goede - tussen ons - dat wij laten zien, horen & voelen met ons lichaam & werk. Wij vertrouwen op vriendschap, eerlijkheid, bescheidenheid, integriteit & eenvoud. Zelfs nu het leven ons beschadigd heeft, proberen wij elkaar toch te vertrouwen... Wij horen elkaar spirits. Wij kijken naar elkaars hele leven. Wij zien & voelen verschillen, maar dit is geen probleem. Wij willen er géén probleem van maken. Wij voelen soul & body. Wij willen elkaar 'geluk' geven. EQ & materialism. Wij willen samen zijn als wij groeien in sociale intelligentie voor evolutie van planeet Aarde. Dit betekent dat wij elke dag een beetje slimmer willen worden. En samen plezier willen hebben. Moeder Natuur vindt dat wij het goed doen! How do we listen to each other? We listen to the good - between us - that we show, hear & feel with our body & work. We trust friendship, honesty, modesty, integrity & simplicity. Even now life has damaged us, we still try to trust each other... We hear each others spirits. We look at each others ful life. We see & feel differences, but this is NO problem We don't want to make a problem of it. We feel soul & body. We want to give each other 'happiness'. EQ & materialism. We want to be together when we grow in social intelligence for evolution of planet Earth. This means that we want to become a little smarter every day. And have a good time together. Mother Nature agrees with what we are doing! Wat moeten Jonge volwassenen doen als zij naar elkaar luisteren? Aanvaarden dat elk mens een 1-persoonstoko heeft What do Young adults have to do when they listen to each other? Accept that every individual has a 1-persons-toko

4 Aanvaarden dat sommige delen van verschillende 1-persoons-toko's automatisch samenvallen; andere delen blijven altijd verschillend Aanvaarden dat elk mens zelf zijn / haar 1-persoons-toko moet bouwen Aanvaarden dat je elkaar niet mag beschadigen tijdens het bouwen van je eigen toko Aanvaarden dat een vakkundig opgebouwde 1-persoons-toko verankerd moet zijn in dossiers. Je bouwt je dossier op basis van wetten, verdragen & openbare juridische systemen Aanvaard dat je leert van wieg to tombe. Heb 't leven lief Soms is het beter van een vreemde te houden Soms eindig je in meer oorlog zodra je het risico neemt van een vreemde te houden... Maar je hoeft niet bang te zijn, nu je weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor je persoonlijke keuzes Zodra je niet kan samenwerken moet aan ander - omdat die persoon geen evolutie wil - verklaar je waarom je weggaat. Begin die andere persoon niet te haten of verwoesten! Wat je doet is altijd het middelpunt voor evolutie. Maak jezelf beter en maak de andere persoon sterker & gelukkiger. Maak de Aarde rijker aan grondstoffen. Wees niet naief! Sociale intelligentie is liefhebben zonder haat. Haat is haat. Liefde is Liefde. Zodra iemand in een machtige positie ervoor kiest je te beschadigden, is dit haat. Kan je niet weglopen voor haat, moet je naar de rechtbank om Liefde op te eisen. Dit wetende... kan je inzoomen op een ander mens...voor het uitwisslen van kennis & Liefde Kondig jezelf aan Bewijs dat je een goed mens bent Beschrijf hoe je wilt samenwerken Bewijs dat je doet wat je belooft Vraag die ander hoe hij/zij wil werken Vraag die ander wat Liefde is, wat haat is Leg uit wat voor jou beschadigend is in het werk van die ander Leg uit wat je nodig hebt om je goed te voelen en goed werk te kunnen leveren Leg uit wat je zelf gaat doen om haat om te zetten in Liefde tijdens werk. Leg uit waarom je niet meer kan samenwerken, zodra die ander haat niet kan/wil omzetten in Liefde Liefde is alleen Liefde op het werk, zodra werkzaamheden jurdisch goed zijn vastgelegd in documenten/dossiers Accept that some parts of various 1-persons-toko's fall together automatically; other parts will always remain different from each other Accept that every individual is responsible for building his / her 1-persons-toko Accept that you may not damage each other while building your own toko Accept that a professionally build 1-persons-toko is anchored in files. Your file has to be based on laws, treaties & legal systems open for public. Accept that you learn for cradle to tomb Feel love for life Sometimes its better to Love a stranger Sometimes you end up in more war when you take the risk of loving a stranger... But you don't need to be afraid, now you know that you are responsible for your personal choices. When you can't work together with somebody else - because that person does not want to evolute - you only explain why you are leaving. Don't start to hate or destroy that other person! What you do is always the centre-point for evolution. Make yourself better and make that other person stronger & happier. Make Earth richer on raw materials. Don't be naïve! Social intelligence is to Love without hatred. Hatred is hatred. Love is Love. When somebody in a powerful position choses to damage you, this is hatred. Can't you walk away from hatred, you have to go to a court of law to claim your Love. Knowing al this...you can start to zoom in on another human being... for the exchange of knowledge & Love Announce yourself Prove that you are a good human being Describe how you want to co-operate Prove that you fulfil promisses Ask that other person how he/she wants to work Ask that other person what Love means, what hatred is Explain what is damaging for you in the work of that other human being Explain what you need to feel yourself good at work Explain what you want to do to exchange hatred for Love at work Explain why you can't be a team any longer, when that other person can't or doesn't want to exchange hatred for Love Love is only Love at work, when activities are noted down in correct legal constructions in documents/files

5 Liefde thuis? Dit is twee 1-persoons-toko's bouwen in 2 beloften...samenvloeiend in 1 verbintenis Aanvaard dat Liefde & haat 2 machten zijn. Kies voor Liefde. Simpel! Je hoeft net elke overeenkomst neer te schrijven in formele documenten, maar het leven zelf is meer betrouwbaar zodra je werkt met wetboeken in de samenleving. Tegenwoordig negeren mensen wetboeken - uit luiheid - en dit is de oorzaak van vele ruzies. Mensen zoeken zelfs niet uit welke solide oplossingen nodig zijn voor conflictbeëindiging. Zij blijven slechts vechten... vechten... vechten...en vechten... Met een wetboek in huis realiseer je je eerder 'dat er geen juridische gronden zijn voor al je emotionele ruzies'... Je kan betere beslissingen nemen zodra je evenwicht accepteert tussen psychology & recht Je hoeft geen Liefde te bedrijven in bed met een wetboek onder je kussen... Gebruik eerst een woordenboek als je vrijer geen condoom wil gebruiken... Hij / zij wil geen woordenboek of condoom gebruiken? Gooi hem / haar eruit! Eruit! Love at home? This is building two 1-persons-toko's in 2 vows... flowing together in 1 commitment Accept that Love & hatred are 2 powers. Choose for Love. Simple! You don't have to note down every agreement in a formal document, but life itself feels more trustworthy when you do work with lawbooks in the community. Nowadays people ignore lawbooks - because they are to lazy - and this is the cause of many quarrels. People don't even investigate on solid solutions for conflictending needed! They just continue to fight and fight...and fight...with a lawbook in you house you realize sooner 'that there are no legal grounds for your emotional fights'... You can make better decisions when you accept a balance between psychology & law You don't have to make Love in bed with a lawbook under your pillow... Use a dictionairy first when your Lover doesn't want to use a condom... He / she doesn't want to use a dictionairy or condom!? Kick him / her out! Out! Voorpraten voor Liefde = laat zien wie je bent. Alleen je 'goede zelf'. Evolutie in een relatie is altijd plezierig & pijnlijk luister-proces Als je wilt luisteren naar elkaar, moet je soms je partner voorpraten. Van kabaal naar Geluid Gebruik de 'Ik-boodschap'. Je legt op tafel wat jij nodig hebt in de realtie, wat je gaat doen en wat het resultaat moet zijn. Claimt niets van je partner. Er is te veel kabaal... Maak geluid! Vraag of je partner wil meewerken Lukt dit niet, doe je het alleen. Moet je alles alleen doen? Dan ga je uit elkaar! Wat blijft er over van romantiek? Genieten van groei in vertrouwen in elk van jullie Ervaringen uitwisselen over 'flows' Genieten van je individuele 'flow', terwijl je samen kijkt naar de 'flow' voor de toekomst kijkt Samen een element in het Universum zijn Spirits-soules-bodies zijn compatible Pre-talk for Love = show who you are. Only your 'good self'. Evolution in a relationship is a always pleasant & painful listening-procedure When you want to listen to each other, sometimes you have to pre-talk yor partner. Turn noise into sound Use the 'I-message'... Put on the table what you need in the relationship, what you are going to do and what has to be the result. Don't claim anything from your partner! There's too much noise...make sound! Ask your partner to be co-operative. Doesn't this work out, live your own life. Do you have to do everything by yourself? Than you separate! Whats left of romance...? Enjoy the growth in trust in each of you Exchange experencies about 'flows' Enjoy your individual 'flow' while you look together at the flow for the future Be an element together in the Galaxy Spirits-soules-bodies are compatible Voorpraten voor deel 'van luisteren voor Liefde', grenzen stellen voor individuele groei. Grenzen tussen mensen liefdhebben. Liefhebben is luisteren naar 'Liefde'. Pre-talk is part of 'listening for Love', setting boundaries for individual growth. Love boundaries between people. Love 'listening to Love'.

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds genlyseerd door Saskia Polderman met bijdragen van Stan Limburg Marcel Misset 1 SCENE 1: BAAIERT TOHUBOHU (=chaos, confusion): KUST VAN LONG ISLAND - ZONSOPGANG...

Nadere informatie

Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 havo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Jos de Boer Marijke van Dijk Fleur Kierstra Carolyn van Koperen-Fredriksz Annemarieke Lente Renate Moorman

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

They run crying and go to their classes to tell the teachers that there is Tommy outsite.

They run crying and go to their classes to tell the teachers that there is Tommy outsite. In deze nieuwsbrief wil ik jullie kennis laten maken met enkele kinderen van het weeshuis zodat jullie een beetje beeld krijgen van de kinderen en waar ze zich mee bezig houden. ( Nederlandse vertaling

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org EDOCUMENTED REDOCUMENTED Geen mens is illegaal, was een belangrijke kreet van een campagne tegen het vreemdelingenbeleid

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie Charmaine André Sicco Gjaltema Annette Lether Arne van Diemen Annette Lether Sylwia Falínska

Nadere informatie

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is.

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is. Summer 2015 EDITORIAL Honesty or the lack thereof will reflect on your personal and business relationships and will positively or negatively impact on your personal brand. In my article HONESTY A value

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

What s On. GetOn. Getting on with the skills development centre. Newsletter #06 November 2011. Featured in this issue: Skills Development Centre

What s On. GetOn. Getting on with the skills development centre. Newsletter #06 November 2011. Featured in this issue: Skills Development Centre What s On Getting on with the skills development centre Newsletter #06 November 2011 Skills Development Centre Plot 119 R511, Hartbeespoort Pretoria Tel 011 024 5245 info@getonskillsdevelopment.com www.getonskillsdevelopment.com

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :)

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :) 1 Dear reader, I have to confess something, but please, don tell my creatives: I started my professional life as a Market Researcher. Later, when I came home to advertising, I was always fascinated by

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Lesaantekeningen - Change management. 03/02/2015 Visions on change: Kotter and others

Lesaantekeningen - Change management. 03/02/2015 Visions on change: Kotter and others Lesaantekeningen - Change management 03/02/2015 Visions on change: Kotter and others What is the vision on change by Kotter? Kotter: The central challenge is changing people s behaviour and Changing behavior

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning 3 In Mosae Drie dagen feest bij Circumflex 6 Debater Opening Visitors Centre: wie is de beste debater? 4 Dreams Watching sports is not about winning 5 Free Wifi At last: Free Wifi on the Vrijthof 24 www.observantonline.nl

Nadere informatie