Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar"

Transcriptie

1 Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens <> in gesprek met Hoefsloot & Van Duijn het dilemma van Marleen Jongste <> Ingeborg Wegter vertelt over Pameijer woont

2 voorwoord 3 Vraag om door Linda Boot, bestuurder Pameijer herbezinning. Voor u ligt de laatste Partners. De waardering voor de diepgang in dit blad is altijd groot, de diepgang die je soms in andere bladen node mist. Toch willen we wat gaan veranderen. We willen toewerken naar een aantal andere communicatiemiddelen die meer aansluiten op de onderling verschillende behoeften van medewerkers, cliënten, verwanten en externen. Er is ook zo ontzettend veel te communiceren de komende tijd. De AWBZ gaat op de schop, gemeenten worden verant woordelijk voor de zorg en ondersteuning van een groot deel van de cliënten die door Pameijer worden ondersteund. Ook voor mensen die in de nieuwe wet Wlz (Wet langdurige zorg) terecht komen, kan er veel veranderen. En als er veel verandert voor cliënten, verandert er ook veel voor medewerkers. De richting van de veranderingen in de wetgeving juichen we toe. Hoe meer mensen met een beperking meedoen in de maatschappij, hoe liever het ons is, dat is immers al vele jaren de kern van onze missie. Dat we daarbij oog moeten hebben voor de kwetsbaarheid van cliënten is logisch. Andere wetgeving, andere uitgangspunten, andere opdrachtgevers en evenveel of zelfs meer doen met (veel) minder geld, dat alles vraagt om een herbezinning op onze totale dienstverlening. Ons hele portfolio hebben we onder het vergrootglas gelegd, sommige onderdelen passen straks niet meer, of moeten omgebouwd worden, en nieuwe vormen van dienstverlening voegen we toe. Hoe meer mensen met een beperking meedoen in de maat schappij, hoe liever het ons is, dat is immers al vele jaren de kern van onze missie. Daar gaat deze Partners over. U leest verhalen van binnen en buiten Pameijer. Want goede zorg en ondersteuning ontwikkelen doe je niet alleen en niet vanachter een bureau. Veel leesplezier.

3 4 inhoud inhoud 5 inhoud 20 6 Ik vind dat het hier meer op een gezinnetje lijkt. In het gezinshuis van Gerdien en Cornel is Tugba gegroeid in wat ze kan en wie ze is. pameijer maakt nieuwe dienstvormen De hervorming van het Nederlandse zorg stelsel betekent voor Pameijer een grote uitdaging. 14 het portret van esmiralda meertens Op haar elfde is Esmiralda uit huis geplaatst. Nu is ze de trotste eigenaar van een eigen woning. 36 het dilemma van marleen jongste Als specialistisch support medewerker is Marleen dagelijks op zoek naar oplossingen voor opvoedproblemen. EN VERDER: 3 voorwoord 18 uit de uitagenda 28 actueel 39 lifestyle 48 recensies 54 colofon 30 in gesprek met hoefsloot & van duijn Wat betekent de stelselvernieuwing voor het beleid en diensten van zorg- en welzijninstellingen? 40 Iedereen een eigen huis Productontwikkelaar Ingeborg Wegter vertelt over de nieuwe diensten van Pameijer woont.

4 6 pameijer perspectief pameijer perspectief 7 pameijer maakt nieuwe dienstvormen De hervorming van het Nederlandse zorgstelsel betekent voor Pameijer een grote uitdaging. Forse afslanking van de AWBZ; nieuwe opdrachtgevers en financierings - stromen; stevige concurrentie met andere partijen Hoewel de richting van de stelselvernieuwing aansluit bij de koers van de organisatie zijn aanpassingen on ontkoombaar. Tegen deze achtergrond heeft Pameijer een samenhangend en toekomstbestendig portfolio van diensten opgesteld. Met name de gemeenten vragen om nieuwe vormen van ondersteuning, uitgaand van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Bestuurssecretaris Hans Karstel licht de gemaakte beleidskeuzen toe. Hans Karstel is bestuurssecretaris bij Pameijer

5 8 pameijer perspectief pameijer perspectief 9 nieuwe plannen en voor het opvangen van tegenslagen. op vooruitgelopen Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden en ook dichterbij de burgers te brengen, wordt het bestaande stelsel ingrijpend vernieuwd. Een groot gedeelte van de AWBZ-zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten. Die worden verantwoordelijk voor allerlei lichtere vormen van ondersteuning van mensen met een beperking. De gemeenten zetten sterk in op de zelfredzaamheid van mensen en medewerking van hun omgeving. Ze zoeken aanbieders met aansprekende ideeën en diensten, waar ze snel mee aan de slag kunnen en die betaalbaar zijn. Maar ook de dienstverlening die binnen de AWBZ blijft onder de nieuwe naam Wlz (Wet langdurige zorg) staat onder druk. De voorzieningen voor mensen met zwaardere zorgvragen moeten worden gemoderniseerd. Over de hele linie wordt bovendien flink bezuinigd. De veranderingen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, zegt bestuurssecretaris Hans Karstel. Daar wordt al jaren over gesproken en Pameijer heeft er ook zo goed mogelijk op vooruitgelopen. Wat het scheiden van wonen en zorg betreft is ons beleid bijvoorbeeld al lang dat we zelf niets meer bouwen en alleen nog nieuwe panden huren, gewoon in de wijk. Onze ballast aan onroerend goed is daarom vrij klein. Flexibilisering van kosten is ook al jaren een belangrijk aandachtspunt. Volgens de meest recente scenario s moeten we rekenen op een budgetdaling van 15 tot 25 %, afhankelijk van de soort van dienstverlening. Ons werk is mensenwerk, salarissen van medewerkers vormen de grootste post op de begroting. In dit licht hebben we al veel tijdelijke contracten gesloten met nieuwe medewerkers. We willen een flexibele schil van rond de 30% om snel op ontwikkelingen te kunnen inspelen. Ook zaken als het terugdringen van onze overhead en het opbouwen van een ruime financiële buffer staan al een tijd op de beleidsagenda. We hebben daarin veel vooruitgang geboekt, waardoor we nu bijvoorbeeld ook geld hebben voor nieuw portfolio De definitieve contouren van het nieuwe stelsel staan op het moment van schrijven nog niet vast. Er wordt nog steeds nagedacht over de over heveling van bepaalde functies en verantwoordelijkheden. We volgen de besluitvorming op de voet, vertelt Hans Karstel. Bij elke brief van de staatsecretaris kijken we naar de effecten van de maatregelen. Hoe duidelijker de plannen, hoe strakker de scenario s. Maar over de richting van de veranderingen bestaat al lang geen twijfel meer. En dat is een richting die heel goed aansluit bij onze visie en niet alleen verliezen maar zeker ook nieuwe kansen met zich meebrengt. In de dienstverlening van Pameijer gaat het al jaren om meer aansluiting bij de lokale samenleving, vergroten van eigen regie, ontwikkeling van mensen. Bij het bedenken van nieuwe diensten en het ombouwen van bestaande diensten hoeven we echt geen radslag te maken. Het is vooral een kwestie van verder ontwikkelen en versnellen. Het nieuwe portfolio borduurt voort op de koers die we al volgen. Het portfolio dat onlangs is gepresenteerd, beschrijft het geheel van diensten die Pameijer de komende jaren wil bieden en ontwikkelen. Het is verdeeld in diverse productgroepen zie het overzicht met heldere uitgangspunten. Deze uitgangspunten passen helemaal bij de visie en missie van de organisatie maar zijn nog wat scherper verwoord. Een eigen huis, een betaalde baan, opgroeien in het eigen gezin de doelen klinken vertrouwd. In een informatiefilm over het nieuwe portfolio worden bovendien drie algemene richtlijnen voor de dienstverlening geformuleerd: eigen regie, talentontwikkeling en tijdelijkheid. De nadruk komt nog meer te liggen op de zelfredzaamheid en ontwikkeling van mensen. En ondersteuning is geen on verander lijk gegeven of automatisme, maar houdt maat met de stappen die mensen en hun netwerk maken. Daardoor krijgt het een meer tijdelijk karakter dus.» De richting van de veranderingen sluit goed aan bij onze visie en brengt nieuwe kansen met zich mee.

6 10 pameijer perspectief pameijer perspectief 11 nieuw Pameijer Portfolio Het nieuwe portfolio van Pameijer is verdeeld in diverse productgroepen. Een overzicht: Pameijer herkent De eerste productgroep betreft diensten die te maken hebben met de toeleiding naar ondersteuning. Het doel van Pameijer herkent is dat mensen met een beperking zo vroeg mogelijk herkend worden, gepaste ondersteuning krijgen en mogelijk uit de zorg gehouden worden. Veel mensen met een vraag naar ondersteuning kloppen niet meer bij ons aan, met een indicatie in de hand, maar bij eerstelijnsvoorzieningen in hun directe omgeving. Medewerkers en ervaringsdeskundigen van Pameijer kunnen hun goed van dienst zijn bij de vraagherkenning van psychische en psychiatrische problematiek en van verstandelijke beperkingen. Pameijer herkent richt zich op een heel scala aan eerste lijnsvoorzieningen, bijvoor beeld de huisartsen. Belangrijk zijn ook gemeentelijke instanties waar mensen aankloppen met vragen over welzijn, zorg en hulp bij de opvoeding. Denk aan Wmoloketten, Vraagwijzers, Centra voor Jeugd en Gezin en wijkteams. Hetzelfde geldt voor instanties en organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet (werk). Pameijer ontwikkelt talent Iedereen heeft talenten. De onder steuning moet daar zo goed mogelijk op aansluiten. Welke vaardigheden hebben mensen zelf? Hoe kunnen wij met oog voor bestaande beperkingen hen helpen die talenten verder te ontwikkelen? Voor Pameijer is dit het vertrekpunt voor alle vormen van dienstverlening, of het nou gaat om wonen, werken of vrije tijd. Op al deze terreinen worden modules aangeboden die mensen verder helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld een AKA-opleiding volgen (Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent), een cursus Pret tige Collega of Bijzonder Buurtgenoten, of werken aan hun eigen empowerment. Een heel specifieke dienst is de opleiding Howie the Harp. Dit trainingscentrum van Pameijer leidt cliënten uit de Sociale Psychiatrie op tot ervaringsdeskundigen, met uitstroom naar betaald werk in de GGZ. Pameijer woont Bij de woonondersteuning is het uitgangspunt dat iedereen een eigen huis heeft. Dat hoeft niet meteen, en mensen moeten tijdelijk ook kunnen terugvallen op een voor ziening in de wijk. Maar het is wel het doel waarop we consequent inzetten. Aan mensen die in verband met een zwaardere zorgvraag (Wlz) op een woonvorm zijn aangewezen, zal Pameijer uiteraard passende ondersteuning blijven bieden. Onder Pameijer woont valt een waaier aan activiteiten. Verderop in dit nummer zullen we hier nog nader op ingaan. Voorop staat dat we mensen willen ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Via het fasemodel wonen wordt actief gestuurd op aspecten als vergroten van zelfredzaamheid, toeleiding naar werk en doorstroom naar een eigen woning. Daarnaast worden diverse nieuwe vor men van ondersteuning ontwikkeld. We noemen hier even het opzetten van netwerkjes in de wijk volgens het concept van Buurtcirkel, Pameijer Woonsupport, FACTteams en Thuishavens. Pameijer werkt Pameijer wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of lage loonwaarde ondersteunen naar een baan. Uitgangspunt is: iedereen een betaalde baan. Alle mensen moeten naar vermogen hun talenten kunnen inzetten in een bedrijf of een organisatie. In de training en ondersteuning van arbeidskrachten wordt goed gekeken naar de vaardigheden van mensen. Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel van Pameijer werkt. Afhankelijk van het arbeidsvermogen van mensen kan uit drie vormen van begeleiding worden gekozen: beschermd werken, beschut werken en individuele werkplekken. Bemiddeling tussen bedrijven en cliënten is uiteraard ook een essentieel onderdeel van 'Pameijer werkt'. Per regio worden bedrijfs takken benaderd die het meeste perspectief voor onze doelgroep bieden. Voor de bedrijven is ook een ontzorgpakket ontwikkeld. Door middel van bijvoorbeeld coaching, jobcarving en advisering worden zij ondersteund bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Pameijer groeit op Bij de gezinsondersteuning en jeugdhulp is het uitgangspunt dat ieder kind opgroeit in een gezin. Het aanbod bestaat uit diverse diensten. Pameijer groeit op is een breed ondersteuningspakket voor ouders met kinderen met een beperking of gezinnen waarvan de ouders een beperking hebben. Als het niet mogelijk is dat het kind opgroeit in het eigen gezin kan het worden opgevangen in een gezinshuis, waar het ook op een natuur lijke manier kan opgroeien. Voor jongeren en jong volwassenen die intensieve begeleiding nodig hebben, blijft verblijf ook mogelijk. Belangrijk is dat de dienst verlening op korte termijn kan worden op- of afgeschaald en dat het natuurlijk netwerk van het kind er zoveel mogelijk bij betrokken wordt. Naast woonondersteuning worden nog verschillende andere diensten aangeboden. In dagcentra kunnen kinderen en jongeren ontwikkelingsgerichte dagprogramma s volgen, er wordt naschoolse dagbehandeling geboden, crisisopvang, en er wordt ook nog onderzoek gedaan naar enkele andere activiteiten. Pameijer adviseert Naast de kerntaken, gericht op ondersteuning van kwetsbare burgers, ziet Pameijer ook kansen om innovatie in de zorg en dienstverlening te bevorderen en commer ciële activiteiten te ontplooien. Voor organisaties op het gebied van zorg en welzijn, bedrijfsleven en gemeenten kunnen we op diverse manieren iets betekenen. Bijvoorbeeld in de vorm van advisering, scholing, detachering van deskundigen of het uitvoeren van de regie functie bij bepaalde opdrachten. Er wordt onderzocht wat de perspectieven voor een Advies BV zijn.

7 12 pameijer perspectief pameijer perspectief 13 meepraten en meedenken Dat er risico s en onzekerheden aan de stelselvernieuwing kleven, behoeft geen toelichting. Hans Karstel: Die houden we nauwlettend in het oog. Dat hoort gewoon bij onze verantwoordelijkheid als zorgaanbieder en werkgever. We zien ook wel dat bepaalde zaken op gespannen voet staan met elkaar. Tijdelijke contracten van medewerkers zetten de continuïteit van de ondersteuning bijvoorbeeld onder druk, dat moge duidelijk zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat we naar de toekomst kijken en de organisatie nu zo goed mogelijk op de rails zetten. Met het nieuwe portfolio doen we dat. Alle betrokkenen worden met regelmaat ook over de plannen geïnformeerd en gehoord. Zo zijn in september vier drukbezochte ambassadeursbijeenkomsten georganiseerd om met medewerkers te praten over de gevolgen van alle veranderingen in de zorg en het antwoord van Pameijer daarop (het portfolio). Goede communicatie met cliënten en verwanten krijgt uiteraard ook volop aandacht. Pameijer wil iedereen zo goed mogelijk blijven informeren over concrete ontwikkelingen. Meepraten en meedenken door organisaties uit het veld, uitwisselen van kennis en ervaring, is in ieders belang. Met andere partijen zitten we uiteraard ook serieus om de tafel. Bestuurder Linda Boot is bijvoorbeeld nauw betrokken bij gemeentelijke overleggen. Er komt heel veel op de gemeenten af, ze moeten op hele nieuwe terreinen gaan acteren, met beperkte middelen. Meepraten en meedenken door organisaties uit het veld, uitwisselen van kennis en ervaring, is in ieders belang. De gemeenten willen ook dat burgers de best mogelijke ondersteuning krijgen. Het beste dat wij nu kunnen doen is onze brede deskundigheid inbrengen in het overleg en onze dienstverlening zo goed mogelijk inrichten op de nieuwe omstandigheden. Dat doen we met volle energie. Aan enthou siasme en vernieuwings zin heeft het Pameijer nooit ontbroken. «

8 het portret Op haar elfde is Esmiralda Meertens uit huis geplaatst. Daarna volgde ze een zwerftocht langs naar schatting 45 internaten door heel Nederland. Om vervolgens dertien jaar met een drugsverslaving op straat te leven. Maar nadat ze werd opgenomen bij Delta is het alleen maar bergopwaarts gegaan, vertelt Esmiralda. De afgelopen twee jaar woonde ze in beschermende woonvorm Stadstimmerwerf in Schiedam. Sinds midden oktober is ze de trotse eigenaar van een eigen woning, in de buurt van de BW. het portret 15 Esmiralda Meertens Uitvoerig over haar jeugd vertellen wil Esmiralda niet. Maar de feiten die ze noemt maken wel duidelijk dat het verre van rozengeur en maneschijn is geweest. Bij gebrek aan een goede, veilige hechting lag ze voortdurend met alles en iedereen overhoop. Ik kwam overal tegen in verzet, keerde me van alles af. Die opstandigheid kwam voort uit het gevoel dat niemand aandacht voor mij had, te beginnen bij mijn ouders. Door een verkeerde diagnose ik zou borderline hebben werd het probleem nog versterkt. De manier waarop mensen mij behandelden werkte juist averechts. Op haar negentiende, toen ze niet langer onder toezicht stond, belandde Esmiralda op straat. Toen kwam ik vrijwel meteen in aanraking met drugs. Voor die tijd wilde ik daar niks van weten, ik was er bang voor. Maar binnen no time was ik verslaafd. De ommekeer begon toen ze drie jaar geleden werd opgenomen bij Delta. Esmiralda: Daar hebben ze me precies kunnen bieden wat ik nodig had. Ik kreeg eerst een snelle detox en vervolgens heb ik een therapie gevolgd EMDR waar ik veel baat bij had. Met mijn behandelaar klikte het goed en met een nieuwe diagnose (PTSS) konden we ook veel beter uit de voeten. Ik voelde me voor het eerst serieus genomen en veilig. Omdat ik er vertrouwen in had kon ik me nu wel overgeven. Vanuit Delta ging ze eind 2011 naar het nieuwe BW Stadstimmerwerf in Schiedam. Ik had me aangemeld bij Pameijer en iemand maakte me al snel attent op deze optie. Dat was eigenlijk precies wat ik zocht, een voorziening van waaruit ik kon doorstromen naar een eigen woning maar die me eerst wel een vangnet bood. Dat leek mij een prima tussenweg. Ik was één van de eerste bewoners en voelde me de koning te rijk. Een eigen bel en een eigen brievenbus. Gaan en staan waar je zelf wilt. Het was ook wel spannend hoor, ik voelde me in het diepe gegooid. Maar als je dertien jaar op straat hebt geleefd, weet je je natuurlijk wel te redden.»

9 16 het portret Gaan en staan waar je zelf wilt Het was ook wel spannend hoor, ik voelde me in het diepe gegooid. Maar als je dertien jaar op straat hebt geleefd, weet je je natuurlijk wel te redden. Hoewel ze zich soms wat alleen voelde staan met haar hulpvragen, ging Esmiralda in de beschermende woonvorm steeds verder vooruit. Ik dank God op mijn blote knieën dat ik de kans heb gekregen om mij hier te ontwikkelen. Ik heb in Stadstimmerwerf goed aan mijn zelfstandig heid kunnen werken, dat is het allerbelangrijkste. Het stond vanaf het begin vast dat ik hier maximaal drie jaar kon wonen, maar ik wilde heel graag de eerste zijn die naar een eigen woning verhuisde. Mezelf en iedereen laten zien wat ik bereikt heb. Ik heb het dan ook sneller gedaan, in een kleine twee jaar. Het was natuurlijk een heel geregel, je inschrijven bij de gemeente, een huisarts en een apotheek zoeken, alle noodzakelijke spullen aanschaffen Maar het is gelukt. Op 9 oktober heb ik de sleutel gekregen van mijn nieuwe woning. Een week later ben ik erin getrokken, samen met mijn hondje. Zoals gezegd woont Esmiralda op een steenworp afstand van de woonvoorziening. Dat was een weloverwogen keuze. Ik wilde graag in de buurt blijven, niet meteen alles loslaten. Ik heb ondertussen veel mensen leren kennen in de wijk en als ik vragen heb kan ik snel terecht bij mijn netwerk hier. Ik krijg ook hetzelfde ondersteuningspakket als in de BW. Er zijn meer bewoners die graag in de buurt willen wonen. Met een paar anderen heb ik een hecht contact, mijn deur staat ook altijd voor hen open. Op mijn deurmat staat niet voor niets welkom. Zoals overal loop je in de wijk natuurlijk nog wel tegen stigma s aan. Maar ik heb geleerd om rustig te blijven en te proberen mensen zo goed mogelijk te informeren over het belang van goede woonvoorzieningen voor de doelgroep. Dat daagt me eerder uit dan dat het me frustreert. Esmiralda had graag deelgenomen aan de opleiding Howie the Harp. Helaas is ze niet door de selectie gekomen, vooral door haar gebrek aan opleiding. Maar ik wil wel graag iets met mijn ervaring doen. Daarom zoek ik nu vrijwilligerswerk in een activeringscentrum. Ik kijk sowieso het liefst naar de toekomst. Eén van de eerste dingen die ik wil is mijn rij bewijs halen. Voor mijn theorie ben ik al geslaagd. Met de praktijk kunnen we haar alleen maar het grootste succes wensen. «

10 18 agenda 19 uit de uitagenda Vanuit Pameijer worden regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Dat kan iets cultureels zijn, of bijvoorbeeld een open dag of een gezamenlijke activiteit. Het ontmoeten en slechten van grenzen staat daarbij voorop en tegelijk kunnen bezoekers met eigen ogen zien waartoe mensen met een beperking allemaal in staat zijn. januarie mei 2014 Coproductie Wie is er nou gek? in Rotterdamscentrumvoortheater (rcth) Op het moment van schrijven werken Bavo Europoort, Pameijer en het Rotterdams centrum voortheater samen aan de theatervoorstelling Wie is er nou gek? of Ik is een ander. Met deze coproductie wordt aan (ex) cliënten uit de psychiatrie de mogelijkheid geboden om samen met spelers van het rcth hun eigen ver halen op het toneel te vertolken en invoelbaar/ bespreekbaar te maken voor anderen. Het uit eindelijke doel is om de beeld vorming van mensen met een psychia trische aan doening positief te beïnvloeden en hun maat schappelijke deelname te bevor deren. Voorafgaand aan de repetities is er een lessentraject aan geboden aan een twintigtal cliënten van Bavo Europoort en Pameijer. In de lessen hebben zij uitvoerig verteld over gebeurtenissen in hun leven, die gebeurtenissen vormen het uitgangspunt voor de voorstelling. Als tegenwicht tegen discriminerende stigma s, die mensen apart zetten, bieden de verhalen de toeschouwers herkenning. Herkenning dat het ook jouw verhaal had kunnen zijn of in een andere vorm misschien wel is. De voorstelling richt zich op theatergeïnteresseerden en iedereen die op de één of andere manier bij de doelgroep betrokken is, inclusief buurtgenoten. Er is plaats voor honderd bezoekers per voorstelling, de productie zal in totaal veertien keer worden gespeeld. Na de voorstelling wordt er samen gegeten en kan men napraten met de acteurs. De precieze speeldata in diverse weekenden kan men vinden op de website van rcth. Er volgt nog informatie over hoe je kunt reserveren. Voor meer informatie: Irene Kruidenier en Rotterdamscentrumvoortheater & Cultuurhuis Delfshaven Mathenesserdijk 293, Rotterdam december januari 2014 In de rooie molen Theater Maatwerk Theater Maatwerk maakt al meer dan twintig jaar theatervoorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking. Naast binnen voorstellingen worden ook uitbundige straatvoorstellingen gemaakt. Daarmee reist het theater door heel Europa. In december en januari wordt in het eigen theater de eigen productie In de rooie molen gespeeld. Het stuk biedt een intrigerend kijkje achter de schermen van een nachtclub. Op de website van Theater Maatwerk is altijd een actueel overzicht van het programma te vinden. Voor meer informatie: of meld je aan voor de digitale nieuwsbrief! Zoals in het voorwoord van bestuurder Linda Boot werd aangekondigd, stopt Pameijer met de publicatie van het blad Partners. De ontwikkelingen op het gebied van communicatie vragen om nieuwe middelen. Digitalisering, gerichte communicatie met specifieke doelgroepen, papier- en kostenbesparing er zijn goede redenen om nu met iets nieuws te beginnen. Voor alle relaties van Pameijer wordt een digitale nieuwsbrief ontwikkeld, waarin behalve belangrijke wetenswaardigheden ook informatieve achtergrondverhalen zullen verschijnen. Elementen uit Partners zullen hierin terugkeren. De nieuwsbrief zal wel met een grotere frequentie verschijnen en houdt iedereen op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Meld je alvast aan om ook volgend jaar geïnformeerd te blijven via meld je aan via

11 20 beeldverhaal Het lijkt hier meer op een gezinnetje. In het gezinshuis van Gerdien en Cornel is Tugba gegroeid in wat ze kan en wie ze is. Ik ben Tugba, 12 jaar en woon sinds januari in Gouda. Voordat ik in het gezinshuis woonde, woonde ik in Rotterdam met nog zes andere kinderen. Ik zie mijn ouders één keer in de maand. Ook bel ik ze één keer in de twee weken. Ik mag mijn ouders ook op speciale dagen bellen.

12 Ik heb op school goeie vriendinnen. Soms spreek ik wel eens af met één van de vriendinnen. beeldverhaal 23 Cornel (33) en Gerdien (29) Stormbroek hebben sinds mei 2011 een gezinshuis onder de vleugels van Pameijer. In het gezin wonen twee jongens en twee meisjes met een licht verstandelijke beperking. Verder zijn er twee honden, een kat, schildpadden en konijnen. Gerdien: Sinds januari woont Tugba bij ons. In het begin was het erg wennen en was Tugba nog een beetje stil en verlegen, maar al snel kwam daar verandering in. Dat ze met twee jongeren van 17 zou gaan wonen was even schrikken, maar inmiddels kan ze prima voor zichzelf opkomen Op haar nieuwe basisschool gaat het heel goed en is ze ook snel in de meidengroep opgenomen. Ze gaat bij vriendinnen thuis spelen en naar verjaardagsfeestjes. Tugba is niet alleen enorm gegroeid in wat ze kan en wie ze is, maar ook in haar lengte heeft ze een flinke spurt gemaakt.»

13 Tugba woonde vanaf haar 6e jaar op haar vorige groep. Daarvoor woonde ze, nadat ze met haar zussen uit huis geplaatst werd, kort op een andere groep. Tugba's ontwikkeling stagneerde op de groep, daarom werd er gezocht naar een woonplek waar ze zich verder kon ontwikkelen. Het gezinshuis bleek een prima plek voor haar. In het gezinshuis is alles normaler dan op een groep en lijkt het meer op een gewoon gezin. Tugba vindt het soms lastig om uit te leggen waarom ze niet bij haar ouders woont en wat een gezinshuis is. Dan zegt ze dat wij haar pleegouders zijn, dat ze twee pleegbroers en een -zus heeft. De meeste mensen begrijpen haar dan wel.» Ik heb elke week paardrijles. Dat vind ik leuk omdat ik wel eens mag galopperen en omdat ik de meeste paardjes lief vind.

14 Ik heb het hier naar mijn zin vanwege de hondjes. En omdat Gerdien en Cornel veel grapjes maken. Dat vind ik super grappig.' Ik vind dat Cornel en Gerdien eerlijk tegen kinderen zijn en dat ze makkelijk over iets kunnen praten. Ze zijn lief. Tugba's grootste wens is om na haar 18e eerst een poosje bij haar ouders te gaan wonen. Daarna wil ze zelfstandig wonen, in een koophuis met een eigen hond. Wij gaan daar samen komende jaren naartoe werken. Ze kan al zelf haar wasje draaien en ze kookt één keer per week. Tugba heeft een positieve, stimulerende, veilige en open manier van ondersteuning en begeleiding nodig om uit te groeien tot een zelfstandige en zelfverzekerde jongvolwassene. «

15 28 actueel advertentie 29 actueel Burendag BW Oude Maasstraat Schiedam Op zaterdag 21 september 2013 heeft BW Oude Maasstraat in Schiedam in samenwerking met het Oranjefonds een burendag georganiseerd. In juni 2013 werd al begonnen met de organisatie. Doel was om een middag te organiseren die in het teken zou staan van Samenwerken, samenspel en samenzijn. Dit vooral om de BW te laten integreren in de wijk. In de buurt werden sponsors gezocht en dat is goed gelukt. Diverse winkeliers hebben de deelnemers voorzien van eten, drinken, etc. De burendag was een groot succes in de wijk. Er was zelfs een fotograaf van LookTV en TV Rijnmond heeft mensen geinterviewd. Erwin H.: Ik vond het leuk om mee te helpen als vrijwilliger en daardoor iets bij te dragen aan het doel van deze dag. officiële SVH diploma's voor Sharydee, Vincent, Patrick en Samantha Cateringwerkproject Vestia/Pameijer is een erkend leerbedrijf waar mensen met een beperking een officieel SVH diploma kunnen behalen. Een belangrijke opstap naar betaald werk. De burendag is mede mogelijk gemaakt door de hulp van vrijwilligers, buren, medewerkers en bewoners van Pameijer. Er waren allerlei kraampjes en workshops. Je kon bijvoorbeeld bloemschikken, smoothies maken, knutselen, schminken, nagels lakken en cup cakes versieren. Maar je kon er ook terecht voor pannenkoeken, diverse oud-hollandse spelletjes, een springkussen en een glijbaan. Daisy M.: Het schminken was erg geliefd bij de buurtkinderen. Leuk om tijdens mijn opleiding MMZ (Medewerker Maat schappelijke Zorg) betrokken te worden bij dit initiatief. van harte gefeliciteerd! Na een jaar lessen praktijk en theorie hebben Sharydee, Vincent, Patrick en Samantha op 19 oktober hun diploma SVH Restaurant keukenvaardigheden behaald. Hierbij werd samengewerkt met de keuken van Activeringscentrum Spijkenisse.

16 30 in gesprek met in gesprek met in gesprek met 31 Het nieuwe is met name de mix van mogelijkheden die we bieden. Medewerkers moeten zich nog meer gaan richten op het hele scala aan levensgebieden. hoefsloot & van duijn

17 32 in gesprek met 33 Marianne van Duijn Mensen ondersteunen in hun herstel, in het hervinden van hun eigen kracht en de regie over hun leven, vereist een andere attitude van hulpverleners. Jan Hoefsloot Onze ervaring is dat de veelbesproken participatiemaatschappij echt werkt. Veel mensen willen wel een steentje bijdragen De stelselvernieuwing raakt alle zorg- en welzijnsinstellingen. Het is dan ook interessant om te horen hoe partnerorganisaties ermee omgaan. Wat betekent het voor hun beleid en diensten? Welke vernieuwingen voeren ze door? En hoe denken zij over de perspectieven voor verdere samenwerking met Pameijer? We leggen deze vragen voor aan bestuurders Jan Hoefsloot, van welzijnsorganisatie DOCK, en Marianne van Duijn, van ggz-instelling Bavo Europoort. Beiden tonen zich optimistisch maar plaatsen ook hier en daar een kritische kanttekening bij de ontwikkelingen. impuls Welzijn valt al sinds de invoering van de Wmo onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Waar organisaties voorheen vaak konden rekenen op vaste subsidies en contracten moeten ze nu offreren op aanbestedingen. Bij DOCK, actief op gebieden als maatschappelijke dienstverlening, participatie en jongerencoaching, zijn ze daar niet rouwig om. In de praktijk hebben de aanbestedingen absoluut een impuls betekend, zegt Hoefsloot. Het vraagt creativiteit en ondernemerschap van organisaties en dat heeft bij ons schwung in de tent gebracht. Je hebt een frisse kijk nodig, nieuwe methoden. Het mooie in Rotterdam is dat de gemeente ons de afgelopen jaren ook alle ruimte bood. Het was duidelijk welke resultaten er behaald moesten worden gemeten naar stappen in zelfredzaamheid maar hoe we dat deden was aan ons. Ik zie nu overigens wel tekenen van een meer ambtelijke benadering, dat vind ik jammer. Maar goed, DOCK heeft er wel bij gevaren en de resultaten zijn ook boven verwachting. Veelzeggend is dat de omzet van de organisatie in Rotterdam in twee tijd bijna verdubbeld is. Voor Bavo Europoort is met name de extramuralisering van de zorg een hot issue. Van de instelling wordt gevraagd om 30% van haar bedden af te bouwen en meer ambulant te gaan werken. Van Duijn: De lichtere zorgzwaartepakketten, de pakketten zonder behandeling en de begeleiding gaan over naar de gemeente. Daarnaast wordt de Generalistische Basis GGZ ingevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat patiënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving moeten worden behandeld, zeg maar in en rondom de praktijk van de huisarts. Op zich is daar weinig mis mee, het betekent ook dat er bij de specialis tische behandeling meer ruimte is voor mensen met ernstiger problemen. Maar van groot belang bij deze over heveling is natuurlijk dat de ggz-deskundigheid ook aan de voorkant, in de wijk, geborgd moet zijn. Dus ook bij de wijk teams van de gemeente. Het gevaar van onder-diagnostiek is reëel. Via Indigo, één van de zorgbedrijven van de Parnassia Groep, worden op dit moment al veel eerstelijnsvoorzieningen (huisartsen) ondersteund. Blended aanpak Het belangrijkste dat DOCK heeft ontwikkeld is de Blended dienstverlening. Het nieuwe hiervan is met name de mix van mogelijkheden die we mensen bieden. We bezigen in dit verband de term blended aanpak. Het eerste dat we doen is kijken wat mensen zelf kunnen, hun eigen talenten aanspreken. Vervolgens kijken we naar hun netwerk. Wat kan die bijdragen? De derde stap is dat we mensen verder helpen met gerichte cursus- en trainingsprogramma s. En als dat allemaal nog niet voldoende is, komt ten slotte professionele hulpverlening in beeld. Deze mix van vrijwillige inzet, cursussen en trainingen en professionele hulp werkt in de praktijk prima. Het beginpunt is altijd de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Hulp nodig bij schulden? We gaan samen kijken wat jij eraan kunt doen. Maar is het ook geen goed idee dat je een cursus schuldhulpverlening volgt? Misschien kun je op jouw beurt zelfs weer iets voor anderen betekenen. Als het nodig is, kan eventueel een pro fessional nog meedenken over de achtergronden van je problematiek. Zo hebben we collectieve dienstverlening ontwikkeld op vele gebieden; schulden, weerbaarheid, jezelf presenteren, opvoeden En door de focus op wederkerigheid heeft er een omslag plaatsgevonden naar vrijwillige inzet. Door iets voor een ander te doen, versterk je jezelf! Onder de ruim tweehonderd medewerkers van DOCK bestaat volgens Hoefsloot een groot draagvlak voor de visie. Als voorbeeld noemt hij Charlois. Wij hebben daar na de aanbesteding veel mensen overgenomen van oude aanbieders. Eén van de eerste dingen die we hebben gedaan is onze visie uitleggen, onze keuze voor blended dienstverlening. En we zeiden er meteen bij dat iedereen daar zelf invulling aan moet geven. In feite is het één verhaal dat net zo goed voor medewerkers geldt: maak vooral gebruik van je eigen krachten. Dat levert veel energie en enthousiasme op, het werk is van henzelf geworden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor»

18 34 in gesprek met 35 de vele vrijwilligers, in totaal meer dan duizend, die voor DOCK werken. Onze ervaring is dat de veelbesproken participatiemaatschappij echt werkt. Er is een ontzettend groot vrijwilligerspotentieel, veel mensen willen wel een steentje bijdragen. Maar het moet geen verplichting zijn. Je doet het niet omdat het moet, maar omdat het ontplooien van je talenten zowel jezelf als anderen verrijkt. achttien FACT-teams Voor patiënten in de wijk vormt Bavo Europoort op dit moment achttien zogeheten FACT-teams. FACT is een in Nederland ontwikkelde variant op ACT en staat voor Functie Assertive Community Treatment. Oftewel de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen buiten het ziekenhuis. De teams gaan verspreid werken over heel Rijnmond, vertelt Van Duijn. Eind van dit jaar moeten ze er allemaal zijn. In de praktijk gaat het vooral om de omvorming van bestaande teams, maar er komt veel meer bij kijken dan alleen een naamsverandering. Sluiten de methodieken op de nieuwe setting aan? Medewerkers moeten zich nu nog meer op de omgeving van mensen richten en ook op het hele scala aan levensgebieden. Hoe bereik je dat mensen zo zelfstandig mogelijk functioneren in de wijk? Dat brengt een andere manier van werken met zich mee en we zoeken ook nadrukkelijk samenwerking met andere partijen die hier een meerwaarde in hebben. Over de samenwerking met Pameijer komen we zo nog te spreken. In feite is Bavo Europoort over de hele linie bezig met een omslag in de manier van werken. We willen nog meer dan we nu doen toe naar het bieden van herstelondersteunende zorg. Ons nieuwste bedrijfsplan, voor , heet niet voor niets Een andere instelling. Mensen ondersteunen in hun herstel, in het hervinden van hun eigen kracht en de regie over hun leven, vereist een andere attitude van hulpverleners. Het gaat om shared decision making. Dat gaat niet zomaar, dat moet je echt leren. We hebben een heel trainings- en scholingsaanbod voor medewerkers, en ook voor leidinggevenden. Als je wilt dat hulpverleners anders gaan werken moeten het management en de directie daar net zo goed in mee. Een topdown aanpak sluit daar niet op aan. nieuwe media Pratend over productontwikkeling wijst Van Duijn ook op het belang van nieuwe media. Die krijgen bij ons veel nadrukkelijker aandacht. We werken inmiddels met een e-health warenhuis met allerlei modules die online door patiënten gevolgd kunnen worden. En op de Zuid-Hollandse Eilanden maakt een aantal patiënten al gebruik van beeldbellen. Via een scherm kunnen zij zelf contact met de behandelaar leggen en vragen om ondersteuning. Hier ligt natuurlijk een grote uitdaging voor ons. Uiteindelijk is een combinatie van face-toface en online contact waarschijnlijk vaak het beste. Een en ander is afhankelijk van hoe stabiel de patiënt is. Overigens is dit geen traject zonder haken en ogen, zowel hulpverleners als patiënten hebben hier nog een weg in te gaan. Ook Hoefsloot onderstreept het belang van nieuwe media. Bij blended dienstverlening hoort ook een mix aan communicatievormen. Naast het persoonlijk contact wordt communicatie via computer, sociale media, telefoon en steeds belangrijker. Dit is des te relevant omdat het ons kan helpen om met minder middelen toch meer te doen. samenwerkingsperspectieven Samenwerking met andere partijen is binnen het kader van de Wmo om allerlei reden zeer gewenst. Zowel opdrachtgevers als burgers willen graag een integraal aanbod en uitvoerders hebben samen altijd meer te bieden dan alleen. We hebben een paar favoriete partners met wie we als Koers & Co offreren, zegt Hoefsloot, maar uiteindelijk willen we samenwerken met iedereen in de wijk die lokaal iets te bieden heeft. Dan telt in de eerste plaats het belang van de cliënt. Met de klantgroepen die in 2014 en 2015 onder de Wmo gaan vallen hebben wij betrekkelijk weinig ervaring. We werken nu al op beperkte schaal samen met Pameijer die is bijvoorbeeld als onderaannemer verantwoordelijk voor het beheer van een buurt - huis in Charlois maar er liggen straks natuurlijk veel meer mogelijkheden. Daar hebben we hoge verwachtingen van, we denken dat we elkaar goed kunnen versterken. Voor de FACT-teams van Bavo is samenwerking zoals gezegd ook een primair aandachtspunt. Van Duijn: Het gaat niet alleen om de behandeling van mensen maar om ondersteuning op alle levensterreinen. Wonen, arbeidsparticipatie, sociale contacten Voor ons is Pameijer dan natuurlijk een interessante partner. De organisatie heeft veel expertise op deze terreinen. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen is een element dat ons erg aanspreekt. In feite hebben we recent een gezamenlijke conferentie georganiseerd om de perspectieven voor samenwerking verder te verkennen. De zaken die ik noemde zijn daarbij als speerpunten benoemd, evenals de ontwikkelingen rond digitalisering en e-health. We kijken beslist dezelfde kant op. Nu nog zien dat we ook samen de teugels kunnen voeren. «Jan Hoefsloot Naast het persoonlijk contact wordt communicatie via computer, sociale media, telefoon en steeds belangrijker. Marianne van Duijn Het gaat niet alleen om de behandeling van mensen maar om ondersteuning op alle levensterreinen. Wonen, arbeidsparticipatie, sociale contacten

19 het dilemma van het dilemma 37 Marleen Jongste is specialistisch supportmedewerker bij IOG/PPG (Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling/praktische pedagogische gezinsbege leiding). Zij en haar collega s lopen bijna dagelijks tegen dilemma s aan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de opvoedings stijl van ouders, of een bepaalde hulpvraag, botst met de maat schappelijk bepaalde visie op een gezonde ontwikkeling van het kind. Maar bij nader inzien is er vaak wel een oplossing voor te vinden. marleen Jongste In ons werk kom je veel dilemma s tegen, vertelt Marleen. We komen natuurlijk niet voor niets bij gezinnen, dan spelen er al een tijdje spanningen of problemen. Het opvoeden van een kind met een beperking vraagt ook nogal wat van ouders. Nog los van hun eigen acceptatieproces kan het heel lastig zijn om te bepalen welke opvoedingsstijl de beste is. Is er behoefte aan een aangepaste stijl, bijvoorbeeld bij een kind met autisme? Of juist niet en is het zaak om zo normaal mogelijk met het kind om te gaan en er dezelfde eisen aan te stellen als aan andere kinderen? Op dat soort vragen zijn geen eensluidende antwoorden te geven, elke situatie is weer anders. Wat in de ene situatie geen probleem is, kan dat in de andere ook wel zijn. In bepaalde culturen is het bijvoorbeeld normaal dat ouders en kind in één bed slapen. Dat hoef je niet negatief te beoordelen. Maar als je merkt dat een ouder een kind bij zich in bed neemt omdat het kind niet alleen durft te slapen, ligt het anders. Bevestig je de angst daarmee niet? Zou je het niet moeten leren om daarmee om te gaan? Een belangrijk knelpunt kan zijn dat ouders willen dat hun kind verandert. In eerste»

20 38 het dilemma lifestyle 39 De kunst is vooral om mensen goede alternatieven te bieden, zonder die dwingend op te leggen. Marleen Jongste instantie wordt dan gedacht dat die het probleem veroorzaakt. Terwijl de oplossing er doorgaans in ligt dat de ouders zelf een andere aanpak ontwikkelen. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat mensen graag willen dat een kind beter leert luisteren. In culturen waarin een autoritaire opvoedingsstijl domineert, wordt dan nog wel eens aan een harde hand gedacht. Daar bestaat vaak het idee dat bij ons de kinderen de baas zijn, veel te veel te zeggen hebben. Maar schreeuwen of zelfs slaan, blijkt juist helemaal niet te werken. Wij zijn er ook duidelijk in dat we dat niet goedkeuren, slaan is hier niet voor niets verboden. De vraag is natuurlijk: wat werkt dan wel? De kunst is vooral om mensen goede alternatieven te bieden, zonder die dwingend op te leggen. In de regel willen ouders graag ook alleen maar het beste voor hun kind. Ze merken ook wel dat schreeuwen of slaan niks helpt en voelen zich daar waarschijnlijk zelf net zo min happy bij. Het gaat vaak om ingesleten gewoonten die niet zo makkelijk te veranderen zijn. De vraag is of er geen betere manieren zijn om op het gedrag te reageren, anders te gaan belonen en straffen. Wat gebeurt er als je gewoon de tijd neemt om uit te leggen wat de regels zijn? Rustig te vertellen wat je precies van het kind vraagt? Goed voorbeeldgedrag heeft vaak ook een positief effect, net als het samen bespreken van gefilmde opnamen. Het is wel opvallend dat mensen van zichzelf eerst vooral de verkeerde dingen zien. Ik wijs ze dan ook graag op dingen die ze juist al wel goed doen. Met deze aanpak komen we bijna altijd wel verder. Misschien niet altijd daar waar we graag wilden. Maar op een bepaald moment moet je ook kunnen zeggen dat er genoeg is bereikt. Uiteindelijk is elke stap er één. «straal en voel je vitaal Locaties kunnen bijvoorbeeld een beauty-middag bij hen boeken en ze hebben ook een laagdrempelige cursus voor cliënten ontwikkeld. Deze is gedeeltelijk gesponsord door Superlooks op superlooks.nl kunnen alle medewerkers en cliënten een korting van 25% krijgen op aankopen, met de kortingscode PAMEIJER. Deskundige vrijwilligers hebben ook een bijdrage geleverd. Uiterlijke verzorging is soms lastig te promoten, vertellen Jolanda en Tamara. Het beeld is dat van een beetje tutten, maar het gaat toch om veel meer. Verzorging is niet voor niets een begeleidingspunt. Goed voor jezelf, voor je eigen lichaam zorgen is belangrijk voor je welzijn. En ook in het sociale verkeer. Als je ziek bent heb je daar misschien wat minder aandacht voor, maar dat doet niets af aan het belang ervan. De cursus die ze voor cliënten hebben ontwikkeld, en die ondertussen al één keer is gegeven, heeft nog een extra waarde. Als cursist werk je ook aan je empowerment. Je bent actief, leert iets, bekwaamt je ergens in. Bovendien kom je in contact met anderen en pas je je geleerde vaardigheden op elkaar toe. Je kunt dus direct iets voor een ander betekenen. Over wederkerigheid gesproken. De cursus bestaat uit vier onderdelen: gezichtsverzorging, visagie, manicure en kappersvaardigheden. Marjolein is één van de zes trotse deelnemers die het certificaat hebben behaald. Zo n cursus afmaken geeft echt voldoening. Je leert er veel van, Om cliënten te helpen bij het verbeteren van hun vitaliteit en leefstijl biedt Pameijer diverse activiteiten aan. Eén daarvan is Uiterlijke Verzorging. Jolanda Koopman en Tamara van Someren, werkzaam bij BW Zuidbuurt in Vlaardingen, zijn op grond van hun ervaring gevraagd dit onderdeel uit te werken. Dat hebben ze gedaan. leuke nieuwe technieken, en het geeft ook weer structuur aan je leven. Het vroege opstaan was wel even wennen, maar ik ben trots dat ik heb volgehouden en iets heb bereikt. Ik denk nu ook aan een opleiding in deze richting. De cursus is wat dat betreft een mooie opstap, je wordt niet meteen in een grote groep gegooid en krijgt veel ruimte en begeleiding. Jolanda en Tamara zouden graag zien dat Uiterlijke Verzorging in de toekomst meer aandacht en vorm krijgt, het zou bijvoorbeeld mooi zijn als mensen ook werk in deze richting konden doen. De vraag is er absoluut, het organiseren van een en ander vereist natuurlijk wel tijd en aandacht.

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie