Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar"

Transcriptie

1 Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens <> in gesprek met Hoefsloot & Van Duijn het dilemma van Marleen Jongste <> Ingeborg Wegter vertelt over Pameijer woont

2 voorwoord 3 Vraag om door Linda Boot, bestuurder Pameijer herbezinning. Voor u ligt de laatste Partners. De waardering voor de diepgang in dit blad is altijd groot, de diepgang die je soms in andere bladen node mist. Toch willen we wat gaan veranderen. We willen toewerken naar een aantal andere communicatiemiddelen die meer aansluiten op de onderling verschillende behoeften van medewerkers, cliënten, verwanten en externen. Er is ook zo ontzettend veel te communiceren de komende tijd. De AWBZ gaat op de schop, gemeenten worden verant woordelijk voor de zorg en ondersteuning van een groot deel van de cliënten die door Pameijer worden ondersteund. Ook voor mensen die in de nieuwe wet Wlz (Wet langdurige zorg) terecht komen, kan er veel veranderen. En als er veel verandert voor cliënten, verandert er ook veel voor medewerkers. De richting van de veranderingen in de wetgeving juichen we toe. Hoe meer mensen met een beperking meedoen in de maatschappij, hoe liever het ons is, dat is immers al vele jaren de kern van onze missie. Dat we daarbij oog moeten hebben voor de kwetsbaarheid van cliënten is logisch. Andere wetgeving, andere uitgangspunten, andere opdrachtgevers en evenveel of zelfs meer doen met (veel) minder geld, dat alles vraagt om een herbezinning op onze totale dienstverlening. Ons hele portfolio hebben we onder het vergrootglas gelegd, sommige onderdelen passen straks niet meer, of moeten omgebouwd worden, en nieuwe vormen van dienstverlening voegen we toe. Hoe meer mensen met een beperking meedoen in de maat schappij, hoe liever het ons is, dat is immers al vele jaren de kern van onze missie. Daar gaat deze Partners over. U leest verhalen van binnen en buiten Pameijer. Want goede zorg en ondersteuning ontwikkelen doe je niet alleen en niet vanachter een bureau. Veel leesplezier.

3 4 inhoud inhoud 5 inhoud 20 6 Ik vind dat het hier meer op een gezinnetje lijkt. In het gezinshuis van Gerdien en Cornel is Tugba gegroeid in wat ze kan en wie ze is. pameijer maakt nieuwe dienstvormen De hervorming van het Nederlandse zorg stelsel betekent voor Pameijer een grote uitdaging. 14 het portret van esmiralda meertens Op haar elfde is Esmiralda uit huis geplaatst. Nu is ze de trotste eigenaar van een eigen woning. 36 het dilemma van marleen jongste Als specialistisch support medewerker is Marleen dagelijks op zoek naar oplossingen voor opvoedproblemen. EN VERDER: 3 voorwoord 18 uit de uitagenda 28 actueel 39 lifestyle 48 recensies 54 colofon 30 in gesprek met hoefsloot & van duijn Wat betekent de stelselvernieuwing voor het beleid en diensten van zorg- en welzijninstellingen? 40 Iedereen een eigen huis Productontwikkelaar Ingeborg Wegter vertelt over de nieuwe diensten van Pameijer woont.

4 6 pameijer perspectief pameijer perspectief 7 pameijer maakt nieuwe dienstvormen De hervorming van het Nederlandse zorgstelsel betekent voor Pameijer een grote uitdaging. Forse afslanking van de AWBZ; nieuwe opdrachtgevers en financierings - stromen; stevige concurrentie met andere partijen Hoewel de richting van de stelselvernieuwing aansluit bij de koers van de organisatie zijn aanpassingen on ontkoombaar. Tegen deze achtergrond heeft Pameijer een samenhangend en toekomstbestendig portfolio van diensten opgesteld. Met name de gemeenten vragen om nieuwe vormen van ondersteuning, uitgaand van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Bestuurssecretaris Hans Karstel licht de gemaakte beleidskeuzen toe. Hans Karstel is bestuurssecretaris bij Pameijer

5 8 pameijer perspectief pameijer perspectief 9 nieuwe plannen en voor het opvangen van tegenslagen. op vooruitgelopen Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden en ook dichterbij de burgers te brengen, wordt het bestaande stelsel ingrijpend vernieuwd. Een groot gedeelte van de AWBZ-zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten. Die worden verantwoordelijk voor allerlei lichtere vormen van ondersteuning van mensen met een beperking. De gemeenten zetten sterk in op de zelfredzaamheid van mensen en medewerking van hun omgeving. Ze zoeken aanbieders met aansprekende ideeën en diensten, waar ze snel mee aan de slag kunnen en die betaalbaar zijn. Maar ook de dienstverlening die binnen de AWBZ blijft onder de nieuwe naam Wlz (Wet langdurige zorg) staat onder druk. De voorzieningen voor mensen met zwaardere zorgvragen moeten worden gemoderniseerd. Over de hele linie wordt bovendien flink bezuinigd. De veranderingen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, zegt bestuurssecretaris Hans Karstel. Daar wordt al jaren over gesproken en Pameijer heeft er ook zo goed mogelijk op vooruitgelopen. Wat het scheiden van wonen en zorg betreft is ons beleid bijvoorbeeld al lang dat we zelf niets meer bouwen en alleen nog nieuwe panden huren, gewoon in de wijk. Onze ballast aan onroerend goed is daarom vrij klein. Flexibilisering van kosten is ook al jaren een belangrijk aandachtspunt. Volgens de meest recente scenario s moeten we rekenen op een budgetdaling van 15 tot 25 %, afhankelijk van de soort van dienstverlening. Ons werk is mensenwerk, salarissen van medewerkers vormen de grootste post op de begroting. In dit licht hebben we al veel tijdelijke contracten gesloten met nieuwe medewerkers. We willen een flexibele schil van rond de 30% om snel op ontwikkelingen te kunnen inspelen. Ook zaken als het terugdringen van onze overhead en het opbouwen van een ruime financiële buffer staan al een tijd op de beleidsagenda. We hebben daarin veel vooruitgang geboekt, waardoor we nu bijvoorbeeld ook geld hebben voor nieuw portfolio De definitieve contouren van het nieuwe stelsel staan op het moment van schrijven nog niet vast. Er wordt nog steeds nagedacht over de over heveling van bepaalde functies en verantwoordelijkheden. We volgen de besluitvorming op de voet, vertelt Hans Karstel. Bij elke brief van de staatsecretaris kijken we naar de effecten van de maatregelen. Hoe duidelijker de plannen, hoe strakker de scenario s. Maar over de richting van de veranderingen bestaat al lang geen twijfel meer. En dat is een richting die heel goed aansluit bij onze visie en niet alleen verliezen maar zeker ook nieuwe kansen met zich meebrengt. In de dienstverlening van Pameijer gaat het al jaren om meer aansluiting bij de lokale samenleving, vergroten van eigen regie, ontwikkeling van mensen. Bij het bedenken van nieuwe diensten en het ombouwen van bestaande diensten hoeven we echt geen radslag te maken. Het is vooral een kwestie van verder ontwikkelen en versnellen. Het nieuwe portfolio borduurt voort op de koers die we al volgen. Het portfolio dat onlangs is gepresenteerd, beschrijft het geheel van diensten die Pameijer de komende jaren wil bieden en ontwikkelen. Het is verdeeld in diverse productgroepen zie het overzicht met heldere uitgangspunten. Deze uitgangspunten passen helemaal bij de visie en missie van de organisatie maar zijn nog wat scherper verwoord. Een eigen huis, een betaalde baan, opgroeien in het eigen gezin de doelen klinken vertrouwd. In een informatiefilm over het nieuwe portfolio worden bovendien drie algemene richtlijnen voor de dienstverlening geformuleerd: eigen regie, talentontwikkeling en tijdelijkheid. De nadruk komt nog meer te liggen op de zelfredzaamheid en ontwikkeling van mensen. En ondersteuning is geen on verander lijk gegeven of automatisme, maar houdt maat met de stappen die mensen en hun netwerk maken. Daardoor krijgt het een meer tijdelijk karakter dus.» De richting van de veranderingen sluit goed aan bij onze visie en brengt nieuwe kansen met zich mee.

6 10 pameijer perspectief pameijer perspectief 11 nieuw Pameijer Portfolio Het nieuwe portfolio van Pameijer is verdeeld in diverse productgroepen. Een overzicht: Pameijer herkent De eerste productgroep betreft diensten die te maken hebben met de toeleiding naar ondersteuning. Het doel van Pameijer herkent is dat mensen met een beperking zo vroeg mogelijk herkend worden, gepaste ondersteuning krijgen en mogelijk uit de zorg gehouden worden. Veel mensen met een vraag naar ondersteuning kloppen niet meer bij ons aan, met een indicatie in de hand, maar bij eerstelijnsvoorzieningen in hun directe omgeving. Medewerkers en ervaringsdeskundigen van Pameijer kunnen hun goed van dienst zijn bij de vraagherkenning van psychische en psychiatrische problematiek en van verstandelijke beperkingen. Pameijer herkent richt zich op een heel scala aan eerste lijnsvoorzieningen, bijvoor beeld de huisartsen. Belangrijk zijn ook gemeentelijke instanties waar mensen aankloppen met vragen over welzijn, zorg en hulp bij de opvoeding. Denk aan Wmoloketten, Vraagwijzers, Centra voor Jeugd en Gezin en wijkteams. Hetzelfde geldt voor instanties en organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet (werk). Pameijer ontwikkelt talent Iedereen heeft talenten. De onder steuning moet daar zo goed mogelijk op aansluiten. Welke vaardigheden hebben mensen zelf? Hoe kunnen wij met oog voor bestaande beperkingen hen helpen die talenten verder te ontwikkelen? Voor Pameijer is dit het vertrekpunt voor alle vormen van dienstverlening, of het nou gaat om wonen, werken of vrije tijd. Op al deze terreinen worden modules aangeboden die mensen verder helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld een AKA-opleiding volgen (Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent), een cursus Pret tige Collega of Bijzonder Buurtgenoten, of werken aan hun eigen empowerment. Een heel specifieke dienst is de opleiding Howie the Harp. Dit trainingscentrum van Pameijer leidt cliënten uit de Sociale Psychiatrie op tot ervaringsdeskundigen, met uitstroom naar betaald werk in de GGZ. Pameijer woont Bij de woonondersteuning is het uitgangspunt dat iedereen een eigen huis heeft. Dat hoeft niet meteen, en mensen moeten tijdelijk ook kunnen terugvallen op een voor ziening in de wijk. Maar het is wel het doel waarop we consequent inzetten. Aan mensen die in verband met een zwaardere zorgvraag (Wlz) op een woonvorm zijn aangewezen, zal Pameijer uiteraard passende ondersteuning blijven bieden. Onder Pameijer woont valt een waaier aan activiteiten. Verderop in dit nummer zullen we hier nog nader op ingaan. Voorop staat dat we mensen willen ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Via het fasemodel wonen wordt actief gestuurd op aspecten als vergroten van zelfredzaamheid, toeleiding naar werk en doorstroom naar een eigen woning. Daarnaast worden diverse nieuwe vor men van ondersteuning ontwikkeld. We noemen hier even het opzetten van netwerkjes in de wijk volgens het concept van Buurtcirkel, Pameijer Woonsupport, FACTteams en Thuishavens. Pameijer werkt Pameijer wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of lage loonwaarde ondersteunen naar een baan. Uitgangspunt is: iedereen een betaalde baan. Alle mensen moeten naar vermogen hun talenten kunnen inzetten in een bedrijf of een organisatie. In de training en ondersteuning van arbeidskrachten wordt goed gekeken naar de vaardigheden van mensen. Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel van Pameijer werkt. Afhankelijk van het arbeidsvermogen van mensen kan uit drie vormen van begeleiding worden gekozen: beschermd werken, beschut werken en individuele werkplekken. Bemiddeling tussen bedrijven en cliënten is uiteraard ook een essentieel onderdeel van 'Pameijer werkt'. Per regio worden bedrijfs takken benaderd die het meeste perspectief voor onze doelgroep bieden. Voor de bedrijven is ook een ontzorgpakket ontwikkeld. Door middel van bijvoorbeeld coaching, jobcarving en advisering worden zij ondersteund bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Pameijer groeit op Bij de gezinsondersteuning en jeugdhulp is het uitgangspunt dat ieder kind opgroeit in een gezin. Het aanbod bestaat uit diverse diensten. Pameijer groeit op is een breed ondersteuningspakket voor ouders met kinderen met een beperking of gezinnen waarvan de ouders een beperking hebben. Als het niet mogelijk is dat het kind opgroeit in het eigen gezin kan het worden opgevangen in een gezinshuis, waar het ook op een natuur lijke manier kan opgroeien. Voor jongeren en jong volwassenen die intensieve begeleiding nodig hebben, blijft verblijf ook mogelijk. Belangrijk is dat de dienst verlening op korte termijn kan worden op- of afgeschaald en dat het natuurlijk netwerk van het kind er zoveel mogelijk bij betrokken wordt. Naast woonondersteuning worden nog verschillende andere diensten aangeboden. In dagcentra kunnen kinderen en jongeren ontwikkelingsgerichte dagprogramma s volgen, er wordt naschoolse dagbehandeling geboden, crisisopvang, en er wordt ook nog onderzoek gedaan naar enkele andere activiteiten. Pameijer adviseert Naast de kerntaken, gericht op ondersteuning van kwetsbare burgers, ziet Pameijer ook kansen om innovatie in de zorg en dienstverlening te bevorderen en commer ciële activiteiten te ontplooien. Voor organisaties op het gebied van zorg en welzijn, bedrijfsleven en gemeenten kunnen we op diverse manieren iets betekenen. Bijvoorbeeld in de vorm van advisering, scholing, detachering van deskundigen of het uitvoeren van de regie functie bij bepaalde opdrachten. Er wordt onderzocht wat de perspectieven voor een Advies BV zijn.

7 12 pameijer perspectief pameijer perspectief 13 meepraten en meedenken Dat er risico s en onzekerheden aan de stelselvernieuwing kleven, behoeft geen toelichting. Hans Karstel: Die houden we nauwlettend in het oog. Dat hoort gewoon bij onze verantwoordelijkheid als zorgaanbieder en werkgever. We zien ook wel dat bepaalde zaken op gespannen voet staan met elkaar. Tijdelijke contracten van medewerkers zetten de continuïteit van de ondersteuning bijvoorbeeld onder druk, dat moge duidelijk zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat we naar de toekomst kijken en de organisatie nu zo goed mogelijk op de rails zetten. Met het nieuwe portfolio doen we dat. Alle betrokkenen worden met regelmaat ook over de plannen geïnformeerd en gehoord. Zo zijn in september vier drukbezochte ambassadeursbijeenkomsten georganiseerd om met medewerkers te praten over de gevolgen van alle veranderingen in de zorg en het antwoord van Pameijer daarop (het portfolio). Goede communicatie met cliënten en verwanten krijgt uiteraard ook volop aandacht. Pameijer wil iedereen zo goed mogelijk blijven informeren over concrete ontwikkelingen. Meepraten en meedenken door organisaties uit het veld, uitwisselen van kennis en ervaring, is in ieders belang. Met andere partijen zitten we uiteraard ook serieus om de tafel. Bestuurder Linda Boot is bijvoorbeeld nauw betrokken bij gemeentelijke overleggen. Er komt heel veel op de gemeenten af, ze moeten op hele nieuwe terreinen gaan acteren, met beperkte middelen. Meepraten en meedenken door organisaties uit het veld, uitwisselen van kennis en ervaring, is in ieders belang. De gemeenten willen ook dat burgers de best mogelijke ondersteuning krijgen. Het beste dat wij nu kunnen doen is onze brede deskundigheid inbrengen in het overleg en onze dienstverlening zo goed mogelijk inrichten op de nieuwe omstandigheden. Dat doen we met volle energie. Aan enthou siasme en vernieuwings zin heeft het Pameijer nooit ontbroken. «

8 het portret Op haar elfde is Esmiralda Meertens uit huis geplaatst. Daarna volgde ze een zwerftocht langs naar schatting 45 internaten door heel Nederland. Om vervolgens dertien jaar met een drugsverslaving op straat te leven. Maar nadat ze werd opgenomen bij Delta is het alleen maar bergopwaarts gegaan, vertelt Esmiralda. De afgelopen twee jaar woonde ze in beschermende woonvorm Stadstimmerwerf in Schiedam. Sinds midden oktober is ze de trotse eigenaar van een eigen woning, in de buurt van de BW. het portret 15 Esmiralda Meertens Uitvoerig over haar jeugd vertellen wil Esmiralda niet. Maar de feiten die ze noemt maken wel duidelijk dat het verre van rozengeur en maneschijn is geweest. Bij gebrek aan een goede, veilige hechting lag ze voortdurend met alles en iedereen overhoop. Ik kwam overal tegen in verzet, keerde me van alles af. Die opstandigheid kwam voort uit het gevoel dat niemand aandacht voor mij had, te beginnen bij mijn ouders. Door een verkeerde diagnose ik zou borderline hebben werd het probleem nog versterkt. De manier waarop mensen mij behandelden werkte juist averechts. Op haar negentiende, toen ze niet langer onder toezicht stond, belandde Esmiralda op straat. Toen kwam ik vrijwel meteen in aanraking met drugs. Voor die tijd wilde ik daar niks van weten, ik was er bang voor. Maar binnen no time was ik verslaafd. De ommekeer begon toen ze drie jaar geleden werd opgenomen bij Delta. Esmiralda: Daar hebben ze me precies kunnen bieden wat ik nodig had. Ik kreeg eerst een snelle detox en vervolgens heb ik een therapie gevolgd EMDR waar ik veel baat bij had. Met mijn behandelaar klikte het goed en met een nieuwe diagnose (PTSS) konden we ook veel beter uit de voeten. Ik voelde me voor het eerst serieus genomen en veilig. Omdat ik er vertrouwen in had kon ik me nu wel overgeven. Vanuit Delta ging ze eind 2011 naar het nieuwe BW Stadstimmerwerf in Schiedam. Ik had me aangemeld bij Pameijer en iemand maakte me al snel attent op deze optie. Dat was eigenlijk precies wat ik zocht, een voorziening van waaruit ik kon doorstromen naar een eigen woning maar die me eerst wel een vangnet bood. Dat leek mij een prima tussenweg. Ik was één van de eerste bewoners en voelde me de koning te rijk. Een eigen bel en een eigen brievenbus. Gaan en staan waar je zelf wilt. Het was ook wel spannend hoor, ik voelde me in het diepe gegooid. Maar als je dertien jaar op straat hebt geleefd, weet je je natuurlijk wel te redden.»

9 16 het portret Gaan en staan waar je zelf wilt Het was ook wel spannend hoor, ik voelde me in het diepe gegooid. Maar als je dertien jaar op straat hebt geleefd, weet je je natuurlijk wel te redden. Hoewel ze zich soms wat alleen voelde staan met haar hulpvragen, ging Esmiralda in de beschermende woonvorm steeds verder vooruit. Ik dank God op mijn blote knieën dat ik de kans heb gekregen om mij hier te ontwikkelen. Ik heb in Stadstimmerwerf goed aan mijn zelfstandig heid kunnen werken, dat is het allerbelangrijkste. Het stond vanaf het begin vast dat ik hier maximaal drie jaar kon wonen, maar ik wilde heel graag de eerste zijn die naar een eigen woning verhuisde. Mezelf en iedereen laten zien wat ik bereikt heb. Ik heb het dan ook sneller gedaan, in een kleine twee jaar. Het was natuurlijk een heel geregel, je inschrijven bij de gemeente, een huisarts en een apotheek zoeken, alle noodzakelijke spullen aanschaffen Maar het is gelukt. Op 9 oktober heb ik de sleutel gekregen van mijn nieuwe woning. Een week later ben ik erin getrokken, samen met mijn hondje. Zoals gezegd woont Esmiralda op een steenworp afstand van de woonvoorziening. Dat was een weloverwogen keuze. Ik wilde graag in de buurt blijven, niet meteen alles loslaten. Ik heb ondertussen veel mensen leren kennen in de wijk en als ik vragen heb kan ik snel terecht bij mijn netwerk hier. Ik krijg ook hetzelfde ondersteuningspakket als in de BW. Er zijn meer bewoners die graag in de buurt willen wonen. Met een paar anderen heb ik een hecht contact, mijn deur staat ook altijd voor hen open. Op mijn deurmat staat niet voor niets welkom. Zoals overal loop je in de wijk natuurlijk nog wel tegen stigma s aan. Maar ik heb geleerd om rustig te blijven en te proberen mensen zo goed mogelijk te informeren over het belang van goede woonvoorzieningen voor de doelgroep. Dat daagt me eerder uit dan dat het me frustreert. Esmiralda had graag deelgenomen aan de opleiding Howie the Harp. Helaas is ze niet door de selectie gekomen, vooral door haar gebrek aan opleiding. Maar ik wil wel graag iets met mijn ervaring doen. Daarom zoek ik nu vrijwilligerswerk in een activeringscentrum. Ik kijk sowieso het liefst naar de toekomst. Eén van de eerste dingen die ik wil is mijn rij bewijs halen. Voor mijn theorie ben ik al geslaagd. Met de praktijk kunnen we haar alleen maar het grootste succes wensen. «

10 18 agenda 19 uit de uitagenda Vanuit Pameijer worden regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Dat kan iets cultureels zijn, of bijvoorbeeld een open dag of een gezamenlijke activiteit. Het ontmoeten en slechten van grenzen staat daarbij voorop en tegelijk kunnen bezoekers met eigen ogen zien waartoe mensen met een beperking allemaal in staat zijn. januarie mei 2014 Coproductie Wie is er nou gek? in Rotterdamscentrumvoortheater (rcth) Op het moment van schrijven werken Bavo Europoort, Pameijer en het Rotterdams centrum voortheater samen aan de theatervoorstelling Wie is er nou gek? of Ik is een ander. Met deze coproductie wordt aan (ex) cliënten uit de psychiatrie de mogelijkheid geboden om samen met spelers van het rcth hun eigen ver halen op het toneel te vertolken en invoelbaar/ bespreekbaar te maken voor anderen. Het uit eindelijke doel is om de beeld vorming van mensen met een psychia trische aan doening positief te beïnvloeden en hun maat schappelijke deelname te bevor deren. Voorafgaand aan de repetities is er een lessentraject aan geboden aan een twintigtal cliënten van Bavo Europoort en Pameijer. In de lessen hebben zij uitvoerig verteld over gebeurtenissen in hun leven, die gebeurtenissen vormen het uitgangspunt voor de voorstelling. Als tegenwicht tegen discriminerende stigma s, die mensen apart zetten, bieden de verhalen de toeschouwers herkenning. Herkenning dat het ook jouw verhaal had kunnen zijn of in een andere vorm misschien wel is. De voorstelling richt zich op theatergeïnteresseerden en iedereen die op de één of andere manier bij de doelgroep betrokken is, inclusief buurtgenoten. Er is plaats voor honderd bezoekers per voorstelling, de productie zal in totaal veertien keer worden gespeeld. Na de voorstelling wordt er samen gegeten en kan men napraten met de acteurs. De precieze speeldata in diverse weekenden kan men vinden op de website van rcth. Er volgt nog informatie over hoe je kunt reserveren. Voor meer informatie: Irene Kruidenier en Rotterdamscentrumvoortheater & Cultuurhuis Delfshaven Mathenesserdijk 293, Rotterdam december januari 2014 In de rooie molen Theater Maatwerk Theater Maatwerk maakt al meer dan twintig jaar theatervoorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking. Naast binnen voorstellingen worden ook uitbundige straatvoorstellingen gemaakt. Daarmee reist het theater door heel Europa. In december en januari wordt in het eigen theater de eigen productie In de rooie molen gespeeld. Het stuk biedt een intrigerend kijkje achter de schermen van een nachtclub. Op de website van Theater Maatwerk is altijd een actueel overzicht van het programma te vinden. Voor meer informatie: of meld je aan voor de digitale nieuwsbrief! Zoals in het voorwoord van bestuurder Linda Boot werd aangekondigd, stopt Pameijer met de publicatie van het blad Partners. De ontwikkelingen op het gebied van communicatie vragen om nieuwe middelen. Digitalisering, gerichte communicatie met specifieke doelgroepen, papier- en kostenbesparing er zijn goede redenen om nu met iets nieuws te beginnen. Voor alle relaties van Pameijer wordt een digitale nieuwsbrief ontwikkeld, waarin behalve belangrijke wetenswaardigheden ook informatieve achtergrondverhalen zullen verschijnen. Elementen uit Partners zullen hierin terugkeren. De nieuwsbrief zal wel met een grotere frequentie verschijnen en houdt iedereen op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Meld je alvast aan om ook volgend jaar geïnformeerd te blijven via meld je aan via

11 20 beeldverhaal Het lijkt hier meer op een gezinnetje. In het gezinshuis van Gerdien en Cornel is Tugba gegroeid in wat ze kan en wie ze is. Ik ben Tugba, 12 jaar en woon sinds januari in Gouda. Voordat ik in het gezinshuis woonde, woonde ik in Rotterdam met nog zes andere kinderen. Ik zie mijn ouders één keer in de maand. Ook bel ik ze één keer in de twee weken. Ik mag mijn ouders ook op speciale dagen bellen.

12 Ik heb op school goeie vriendinnen. Soms spreek ik wel eens af met één van de vriendinnen. beeldverhaal 23 Cornel (33) en Gerdien (29) Stormbroek hebben sinds mei 2011 een gezinshuis onder de vleugels van Pameijer. In het gezin wonen twee jongens en twee meisjes met een licht verstandelijke beperking. Verder zijn er twee honden, een kat, schildpadden en konijnen. Gerdien: Sinds januari woont Tugba bij ons. In het begin was het erg wennen en was Tugba nog een beetje stil en verlegen, maar al snel kwam daar verandering in. Dat ze met twee jongeren van 17 zou gaan wonen was even schrikken, maar inmiddels kan ze prima voor zichzelf opkomen Op haar nieuwe basisschool gaat het heel goed en is ze ook snel in de meidengroep opgenomen. Ze gaat bij vriendinnen thuis spelen en naar verjaardagsfeestjes. Tugba is niet alleen enorm gegroeid in wat ze kan en wie ze is, maar ook in haar lengte heeft ze een flinke spurt gemaakt.»

13 Tugba woonde vanaf haar 6e jaar op haar vorige groep. Daarvoor woonde ze, nadat ze met haar zussen uit huis geplaatst werd, kort op een andere groep. Tugba's ontwikkeling stagneerde op de groep, daarom werd er gezocht naar een woonplek waar ze zich verder kon ontwikkelen. Het gezinshuis bleek een prima plek voor haar. In het gezinshuis is alles normaler dan op een groep en lijkt het meer op een gewoon gezin. Tugba vindt het soms lastig om uit te leggen waarom ze niet bij haar ouders woont en wat een gezinshuis is. Dan zegt ze dat wij haar pleegouders zijn, dat ze twee pleegbroers en een -zus heeft. De meeste mensen begrijpen haar dan wel.» Ik heb elke week paardrijles. Dat vind ik leuk omdat ik wel eens mag galopperen en omdat ik de meeste paardjes lief vind.

14 Ik heb het hier naar mijn zin vanwege de hondjes. En omdat Gerdien en Cornel veel grapjes maken. Dat vind ik super grappig.' Ik vind dat Cornel en Gerdien eerlijk tegen kinderen zijn en dat ze makkelijk over iets kunnen praten. Ze zijn lief. Tugba's grootste wens is om na haar 18e eerst een poosje bij haar ouders te gaan wonen. Daarna wil ze zelfstandig wonen, in een koophuis met een eigen hond. Wij gaan daar samen komende jaren naartoe werken. Ze kan al zelf haar wasje draaien en ze kookt één keer per week. Tugba heeft een positieve, stimulerende, veilige en open manier van ondersteuning en begeleiding nodig om uit te groeien tot een zelfstandige en zelfverzekerde jongvolwassene. «

15 28 actueel advertentie 29 actueel Burendag BW Oude Maasstraat Schiedam Op zaterdag 21 september 2013 heeft BW Oude Maasstraat in Schiedam in samenwerking met het Oranjefonds een burendag georganiseerd. In juni 2013 werd al begonnen met de organisatie. Doel was om een middag te organiseren die in het teken zou staan van Samenwerken, samenspel en samenzijn. Dit vooral om de BW te laten integreren in de wijk. In de buurt werden sponsors gezocht en dat is goed gelukt. Diverse winkeliers hebben de deelnemers voorzien van eten, drinken, etc. De burendag was een groot succes in de wijk. Er was zelfs een fotograaf van LookTV en TV Rijnmond heeft mensen geinterviewd. Erwin H.: Ik vond het leuk om mee te helpen als vrijwilliger en daardoor iets bij te dragen aan het doel van deze dag. officiële SVH diploma's voor Sharydee, Vincent, Patrick en Samantha Cateringwerkproject Vestia/Pameijer is een erkend leerbedrijf waar mensen met een beperking een officieel SVH diploma kunnen behalen. Een belangrijke opstap naar betaald werk. De burendag is mede mogelijk gemaakt door de hulp van vrijwilligers, buren, medewerkers en bewoners van Pameijer. Er waren allerlei kraampjes en workshops. Je kon bijvoorbeeld bloemschikken, smoothies maken, knutselen, schminken, nagels lakken en cup cakes versieren. Maar je kon er ook terecht voor pannenkoeken, diverse oud-hollandse spelletjes, een springkussen en een glijbaan. Daisy M.: Het schminken was erg geliefd bij de buurtkinderen. Leuk om tijdens mijn opleiding MMZ (Medewerker Maat schappelijke Zorg) betrokken te worden bij dit initiatief. van harte gefeliciteerd! Na een jaar lessen praktijk en theorie hebben Sharydee, Vincent, Patrick en Samantha op 19 oktober hun diploma SVH Restaurant keukenvaardigheden behaald. Hierbij werd samengewerkt met de keuken van Activeringscentrum Spijkenisse.

16 30 in gesprek met in gesprek met in gesprek met 31 Het nieuwe is met name de mix van mogelijkheden die we bieden. Medewerkers moeten zich nog meer gaan richten op het hele scala aan levensgebieden. hoefsloot & van duijn

17 32 in gesprek met 33 Marianne van Duijn Mensen ondersteunen in hun herstel, in het hervinden van hun eigen kracht en de regie over hun leven, vereist een andere attitude van hulpverleners. Jan Hoefsloot Onze ervaring is dat de veelbesproken participatiemaatschappij echt werkt. Veel mensen willen wel een steentje bijdragen De stelselvernieuwing raakt alle zorg- en welzijnsinstellingen. Het is dan ook interessant om te horen hoe partnerorganisaties ermee omgaan. Wat betekent het voor hun beleid en diensten? Welke vernieuwingen voeren ze door? En hoe denken zij over de perspectieven voor verdere samenwerking met Pameijer? We leggen deze vragen voor aan bestuurders Jan Hoefsloot, van welzijnsorganisatie DOCK, en Marianne van Duijn, van ggz-instelling Bavo Europoort. Beiden tonen zich optimistisch maar plaatsen ook hier en daar een kritische kanttekening bij de ontwikkelingen. impuls Welzijn valt al sinds de invoering van de Wmo onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Waar organisaties voorheen vaak konden rekenen op vaste subsidies en contracten moeten ze nu offreren op aanbestedingen. Bij DOCK, actief op gebieden als maatschappelijke dienstverlening, participatie en jongerencoaching, zijn ze daar niet rouwig om. In de praktijk hebben de aanbestedingen absoluut een impuls betekend, zegt Hoefsloot. Het vraagt creativiteit en ondernemerschap van organisaties en dat heeft bij ons schwung in de tent gebracht. Je hebt een frisse kijk nodig, nieuwe methoden. Het mooie in Rotterdam is dat de gemeente ons de afgelopen jaren ook alle ruimte bood. Het was duidelijk welke resultaten er behaald moesten worden gemeten naar stappen in zelfredzaamheid maar hoe we dat deden was aan ons. Ik zie nu overigens wel tekenen van een meer ambtelijke benadering, dat vind ik jammer. Maar goed, DOCK heeft er wel bij gevaren en de resultaten zijn ook boven verwachting. Veelzeggend is dat de omzet van de organisatie in Rotterdam in twee tijd bijna verdubbeld is. Voor Bavo Europoort is met name de extramuralisering van de zorg een hot issue. Van de instelling wordt gevraagd om 30% van haar bedden af te bouwen en meer ambulant te gaan werken. Van Duijn: De lichtere zorgzwaartepakketten, de pakketten zonder behandeling en de begeleiding gaan over naar de gemeente. Daarnaast wordt de Generalistische Basis GGZ ingevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat patiënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving moeten worden behandeld, zeg maar in en rondom de praktijk van de huisarts. Op zich is daar weinig mis mee, het betekent ook dat er bij de specialis tische behandeling meer ruimte is voor mensen met ernstiger problemen. Maar van groot belang bij deze over heveling is natuurlijk dat de ggz-deskundigheid ook aan de voorkant, in de wijk, geborgd moet zijn. Dus ook bij de wijk teams van de gemeente. Het gevaar van onder-diagnostiek is reëel. Via Indigo, één van de zorgbedrijven van de Parnassia Groep, worden op dit moment al veel eerstelijnsvoorzieningen (huisartsen) ondersteund. Blended aanpak Het belangrijkste dat DOCK heeft ontwikkeld is de Blended dienstverlening. Het nieuwe hiervan is met name de mix van mogelijkheden die we mensen bieden. We bezigen in dit verband de term blended aanpak. Het eerste dat we doen is kijken wat mensen zelf kunnen, hun eigen talenten aanspreken. Vervolgens kijken we naar hun netwerk. Wat kan die bijdragen? De derde stap is dat we mensen verder helpen met gerichte cursus- en trainingsprogramma s. En als dat allemaal nog niet voldoende is, komt ten slotte professionele hulpverlening in beeld. Deze mix van vrijwillige inzet, cursussen en trainingen en professionele hulp werkt in de praktijk prima. Het beginpunt is altijd de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Hulp nodig bij schulden? We gaan samen kijken wat jij eraan kunt doen. Maar is het ook geen goed idee dat je een cursus schuldhulpverlening volgt? Misschien kun je op jouw beurt zelfs weer iets voor anderen betekenen. Als het nodig is, kan eventueel een pro fessional nog meedenken over de achtergronden van je problematiek. Zo hebben we collectieve dienstverlening ontwikkeld op vele gebieden; schulden, weerbaarheid, jezelf presenteren, opvoeden En door de focus op wederkerigheid heeft er een omslag plaatsgevonden naar vrijwillige inzet. Door iets voor een ander te doen, versterk je jezelf! Onder de ruim tweehonderd medewerkers van DOCK bestaat volgens Hoefsloot een groot draagvlak voor de visie. Als voorbeeld noemt hij Charlois. Wij hebben daar na de aanbesteding veel mensen overgenomen van oude aanbieders. Eén van de eerste dingen die we hebben gedaan is onze visie uitleggen, onze keuze voor blended dienstverlening. En we zeiden er meteen bij dat iedereen daar zelf invulling aan moet geven. In feite is het één verhaal dat net zo goed voor medewerkers geldt: maak vooral gebruik van je eigen krachten. Dat levert veel energie en enthousiasme op, het werk is van henzelf geworden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor»

18 34 in gesprek met 35 de vele vrijwilligers, in totaal meer dan duizend, die voor DOCK werken. Onze ervaring is dat de veelbesproken participatiemaatschappij echt werkt. Er is een ontzettend groot vrijwilligerspotentieel, veel mensen willen wel een steentje bijdragen. Maar het moet geen verplichting zijn. Je doet het niet omdat het moet, maar omdat het ontplooien van je talenten zowel jezelf als anderen verrijkt. achttien FACT-teams Voor patiënten in de wijk vormt Bavo Europoort op dit moment achttien zogeheten FACT-teams. FACT is een in Nederland ontwikkelde variant op ACT en staat voor Functie Assertive Community Treatment. Oftewel de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen buiten het ziekenhuis. De teams gaan verspreid werken over heel Rijnmond, vertelt Van Duijn. Eind van dit jaar moeten ze er allemaal zijn. In de praktijk gaat het vooral om de omvorming van bestaande teams, maar er komt veel meer bij kijken dan alleen een naamsverandering. Sluiten de methodieken op de nieuwe setting aan? Medewerkers moeten zich nu nog meer op de omgeving van mensen richten en ook op het hele scala aan levensgebieden. Hoe bereik je dat mensen zo zelfstandig mogelijk functioneren in de wijk? Dat brengt een andere manier van werken met zich mee en we zoeken ook nadrukkelijk samenwerking met andere partijen die hier een meerwaarde in hebben. Over de samenwerking met Pameijer komen we zo nog te spreken. In feite is Bavo Europoort over de hele linie bezig met een omslag in de manier van werken. We willen nog meer dan we nu doen toe naar het bieden van herstelondersteunende zorg. Ons nieuwste bedrijfsplan, voor , heet niet voor niets Een andere instelling. Mensen ondersteunen in hun herstel, in het hervinden van hun eigen kracht en de regie over hun leven, vereist een andere attitude van hulpverleners. Het gaat om shared decision making. Dat gaat niet zomaar, dat moet je echt leren. We hebben een heel trainings- en scholingsaanbod voor medewerkers, en ook voor leidinggevenden. Als je wilt dat hulpverleners anders gaan werken moeten het management en de directie daar net zo goed in mee. Een topdown aanpak sluit daar niet op aan. nieuwe media Pratend over productontwikkeling wijst Van Duijn ook op het belang van nieuwe media. Die krijgen bij ons veel nadrukkelijker aandacht. We werken inmiddels met een e-health warenhuis met allerlei modules die online door patiënten gevolgd kunnen worden. En op de Zuid-Hollandse Eilanden maakt een aantal patiënten al gebruik van beeldbellen. Via een scherm kunnen zij zelf contact met de behandelaar leggen en vragen om ondersteuning. Hier ligt natuurlijk een grote uitdaging voor ons. Uiteindelijk is een combinatie van face-toface en online contact waarschijnlijk vaak het beste. Een en ander is afhankelijk van hoe stabiel de patiënt is. Overigens is dit geen traject zonder haken en ogen, zowel hulpverleners als patiënten hebben hier nog een weg in te gaan. Ook Hoefsloot onderstreept het belang van nieuwe media. Bij blended dienstverlening hoort ook een mix aan communicatievormen. Naast het persoonlijk contact wordt communicatie via computer, sociale media, telefoon en steeds belangrijker. Dit is des te relevant omdat het ons kan helpen om met minder middelen toch meer te doen. samenwerkingsperspectieven Samenwerking met andere partijen is binnen het kader van de Wmo om allerlei reden zeer gewenst. Zowel opdrachtgevers als burgers willen graag een integraal aanbod en uitvoerders hebben samen altijd meer te bieden dan alleen. We hebben een paar favoriete partners met wie we als Koers & Co offreren, zegt Hoefsloot, maar uiteindelijk willen we samenwerken met iedereen in de wijk die lokaal iets te bieden heeft. Dan telt in de eerste plaats het belang van de cliënt. Met de klantgroepen die in 2014 en 2015 onder de Wmo gaan vallen hebben wij betrekkelijk weinig ervaring. We werken nu al op beperkte schaal samen met Pameijer die is bijvoorbeeld als onderaannemer verantwoordelijk voor het beheer van een buurt - huis in Charlois maar er liggen straks natuurlijk veel meer mogelijkheden. Daar hebben we hoge verwachtingen van, we denken dat we elkaar goed kunnen versterken. Voor de FACT-teams van Bavo is samenwerking zoals gezegd ook een primair aandachtspunt. Van Duijn: Het gaat niet alleen om de behandeling van mensen maar om ondersteuning op alle levensterreinen. Wonen, arbeidsparticipatie, sociale contacten Voor ons is Pameijer dan natuurlijk een interessante partner. De organisatie heeft veel expertise op deze terreinen. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen is een element dat ons erg aanspreekt. In feite hebben we recent een gezamenlijke conferentie georganiseerd om de perspectieven voor samenwerking verder te verkennen. De zaken die ik noemde zijn daarbij als speerpunten benoemd, evenals de ontwikkelingen rond digitalisering en e-health. We kijken beslist dezelfde kant op. Nu nog zien dat we ook samen de teugels kunnen voeren. «Jan Hoefsloot Naast het persoonlijk contact wordt communicatie via computer, sociale media, telefoon en steeds belangrijker. Marianne van Duijn Het gaat niet alleen om de behandeling van mensen maar om ondersteuning op alle levensterreinen. Wonen, arbeidsparticipatie, sociale contacten

19 het dilemma van het dilemma 37 Marleen Jongste is specialistisch supportmedewerker bij IOG/PPG (Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling/praktische pedagogische gezinsbege leiding). Zij en haar collega s lopen bijna dagelijks tegen dilemma s aan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de opvoedings stijl van ouders, of een bepaalde hulpvraag, botst met de maat schappelijk bepaalde visie op een gezonde ontwikkeling van het kind. Maar bij nader inzien is er vaak wel een oplossing voor te vinden. marleen Jongste In ons werk kom je veel dilemma s tegen, vertelt Marleen. We komen natuurlijk niet voor niets bij gezinnen, dan spelen er al een tijdje spanningen of problemen. Het opvoeden van een kind met een beperking vraagt ook nogal wat van ouders. Nog los van hun eigen acceptatieproces kan het heel lastig zijn om te bepalen welke opvoedingsstijl de beste is. Is er behoefte aan een aangepaste stijl, bijvoorbeeld bij een kind met autisme? Of juist niet en is het zaak om zo normaal mogelijk met het kind om te gaan en er dezelfde eisen aan te stellen als aan andere kinderen? Op dat soort vragen zijn geen eensluidende antwoorden te geven, elke situatie is weer anders. Wat in de ene situatie geen probleem is, kan dat in de andere ook wel zijn. In bepaalde culturen is het bijvoorbeeld normaal dat ouders en kind in één bed slapen. Dat hoef je niet negatief te beoordelen. Maar als je merkt dat een ouder een kind bij zich in bed neemt omdat het kind niet alleen durft te slapen, ligt het anders. Bevestig je de angst daarmee niet? Zou je het niet moeten leren om daarmee om te gaan? Een belangrijk knelpunt kan zijn dat ouders willen dat hun kind verandert. In eerste»

20 38 het dilemma lifestyle 39 De kunst is vooral om mensen goede alternatieven te bieden, zonder die dwingend op te leggen. Marleen Jongste instantie wordt dan gedacht dat die het probleem veroorzaakt. Terwijl de oplossing er doorgaans in ligt dat de ouders zelf een andere aanpak ontwikkelen. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat mensen graag willen dat een kind beter leert luisteren. In culturen waarin een autoritaire opvoedingsstijl domineert, wordt dan nog wel eens aan een harde hand gedacht. Daar bestaat vaak het idee dat bij ons de kinderen de baas zijn, veel te veel te zeggen hebben. Maar schreeuwen of zelfs slaan, blijkt juist helemaal niet te werken. Wij zijn er ook duidelijk in dat we dat niet goedkeuren, slaan is hier niet voor niets verboden. De vraag is natuurlijk: wat werkt dan wel? De kunst is vooral om mensen goede alternatieven te bieden, zonder die dwingend op te leggen. In de regel willen ouders graag ook alleen maar het beste voor hun kind. Ze merken ook wel dat schreeuwen of slaan niks helpt en voelen zich daar waarschijnlijk zelf net zo min happy bij. Het gaat vaak om ingesleten gewoonten die niet zo makkelijk te veranderen zijn. De vraag is of er geen betere manieren zijn om op het gedrag te reageren, anders te gaan belonen en straffen. Wat gebeurt er als je gewoon de tijd neemt om uit te leggen wat de regels zijn? Rustig te vertellen wat je precies van het kind vraagt? Goed voorbeeldgedrag heeft vaak ook een positief effect, net als het samen bespreken van gefilmde opnamen. Het is wel opvallend dat mensen van zichzelf eerst vooral de verkeerde dingen zien. Ik wijs ze dan ook graag op dingen die ze juist al wel goed doen. Met deze aanpak komen we bijna altijd wel verder. Misschien niet altijd daar waar we graag wilden. Maar op een bepaald moment moet je ook kunnen zeggen dat er genoeg is bereikt. Uiteindelijk is elke stap er één. «straal en voel je vitaal Locaties kunnen bijvoorbeeld een beauty-middag bij hen boeken en ze hebben ook een laagdrempelige cursus voor cliënten ontwikkeld. Deze is gedeeltelijk gesponsord door Superlooks op superlooks.nl kunnen alle medewerkers en cliënten een korting van 25% krijgen op aankopen, met de kortingscode PAMEIJER. Deskundige vrijwilligers hebben ook een bijdrage geleverd. Uiterlijke verzorging is soms lastig te promoten, vertellen Jolanda en Tamara. Het beeld is dat van een beetje tutten, maar het gaat toch om veel meer. Verzorging is niet voor niets een begeleidingspunt. Goed voor jezelf, voor je eigen lichaam zorgen is belangrijk voor je welzijn. En ook in het sociale verkeer. Als je ziek bent heb je daar misschien wat minder aandacht voor, maar dat doet niets af aan het belang ervan. De cursus die ze voor cliënten hebben ontwikkeld, en die ondertussen al één keer is gegeven, heeft nog een extra waarde. Als cursist werk je ook aan je empowerment. Je bent actief, leert iets, bekwaamt je ergens in. Bovendien kom je in contact met anderen en pas je je geleerde vaardigheden op elkaar toe. Je kunt dus direct iets voor een ander betekenen. Over wederkerigheid gesproken. De cursus bestaat uit vier onderdelen: gezichtsverzorging, visagie, manicure en kappersvaardigheden. Marjolein is één van de zes trotse deelnemers die het certificaat hebben behaald. Zo n cursus afmaken geeft echt voldoening. Je leert er veel van, Om cliënten te helpen bij het verbeteren van hun vitaliteit en leefstijl biedt Pameijer diverse activiteiten aan. Eén daarvan is Uiterlijke Verzorging. Jolanda Koopman en Tamara van Someren, werkzaam bij BW Zuidbuurt in Vlaardingen, zijn op grond van hun ervaring gevraagd dit onderdeel uit te werken. Dat hebben ze gedaan. leuke nieuwe technieken, en het geeft ook weer structuur aan je leven. Het vroege opstaan was wel even wennen, maar ik ben trots dat ik heb volgehouden en iets heb bereikt. Ik denk nu ook aan een opleiding in deze richting. De cursus is wat dat betreft een mooie opstap, je wordt niet meteen in een grote groep gegooid en krijgt veel ruimte en begeleiding. Jolanda en Tamara zouden graag zien dat Uiterlijke Verzorging in de toekomst meer aandacht en vorm krijgt, het zou bijvoorbeeld mooi zijn als mensen ook werk in deze richting konden doen. De vraag is er absoluut, het organiseren van een en ander vereist natuurlijk wel tijd en aandacht.

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

ribw arnhem & veluwe vallei

ribw arnhem & veluwe vallei doende Een folder over kracht, ontwikkeling en eigen regie ribw arnhem & veluwe vallei ZO = Zelf + Ontwikkeling ZO is van de cliënten. Dat moet ook wel. Want ZO staat voor jezelf ontwikkelen, voor herstellen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren

Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Op weg naar zelfstandigheid Beschermd en begeleid wonen voor jongeren Brochure voor jongeren ribw arnhem & veluwe vallei 3 Voorwoord Voorwoord Werkwijze Wonen Stap voor stap naar zelfstandigheid Contactgegevens

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN.

VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN. VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN. INTERVIEW MET PROMOVENDA FEMMIANNE BREDEWOLD in dit artikel: > geven en ontvangen > afstand > begrensde contacten > aangepaste wederkerigheid > andere aanbevelingen

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Samen voor Herstel. Herstellen doet u zelf, maar u hoeft het niet alleen te doen

Samen voor Herstel. Herstellen doet u zelf, maar u hoeft het niet alleen te doen Samen voor Herstel Herstellen doet u zelf, maar u hoeft het niet alleen te doen Samen voor Herstel introductie Cliënt Zelf de touwtjes in handen hebben, met vertrouwen in de groep mensen om mij heen. U

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten Colofon Redactie: Jose Schilderinck, Frank Nijhuis en Gerdi Verkerk Contact en algemene vragen: Postadres 820, 7550 AV Hengelo t. 088 777 60 00 e. info@ambiq.nl i. www.ambiq.nl Concept en ontwerp: Vanille

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Landelijk Concept Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Specifieke kwetsbare doelgroep (nieuw voor WMO): - MeeleefGezin heed een inhoudelijk Concept ontwikkeld dat expliciet aan het jonge kind (- 0 tot

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten Stichting Corridor Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ 1 2 VOORWOORD De komende jaren staan gemeenten voor grote veranderingen in het sociale domein. Verschillende taken worden vanuit de rijksoverheid

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Als opvoeden even lastig is

Als opvoeden even lastig is Als opvoeden even lastig is Hoe pak je dat dan aan? Soms weet ik niet meer wat ik moet doen om hem stil te krijgen. Schattig? Je moest eens weten. Hoezo roze wolk? Mijn dochter kan af en toe het bloed

Nadere informatie