Gemeente en stadsgewest Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente en stadsgewest Breda"

Transcriptie

1 Gemeent eenst adgewestbr eda

2 Gemeente en stadsgewest Breda Jaarverantwoording In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de gemeentelijk gefinancierde zorg en preventie. Deze is voorzien van een accountantsverklaring, die u separaat toegezonden wordt. De zorg die Novadic-Kentron in geleverd heeft vanuit de AWBZ, de ZVW en de forensische zorg wordt verantwoord in het maatschappelijk jaardocument zorg. In mei wordt ook een jaarbericht uitgegeven met de highlights van het afgelopen jaar. U vindt de complete jaarverslaglegging te zijner tijd op Gemeentelijke jaarverantwoording 1

3 Productgroep Preventie, Voorlichting en Advies Provinciebrede ontwikkelingen afdeling Preventie, Voorlichting en Advies Teams samengevoegd Om beter aan te kunnen sluiten bij regionale initiatieven zijn in het voorjaar de teams Preventie en Veldwerk samengevoegd en vervolgens opgesplitst in twee integrale teams die zich richten op Oost-Brabant (de regio s Den Bosch, Oss, Eindhoven en Helmond) en West-Brabant (regio s Bergen op Zoom, Breda en Tilburg). Hierdoor zijn we zichtbaarder in de regio s, brengen we meer samenhang in onze producten en kunnen we slagvaardiger reageren op vragen en signalen. Nieuwe methodieken We hebben in ons productenpakket aandacht gegeven aan de verschuiving van universele naar selectieve en geïndicideerde preventie. We hebben daartoe onze werkwijze opnieuw beschreven en nieuwe methodieken ingebracht. Voorbeelden hiervan zijn de leerstraf Alcohol, de nieuwe aanpak van hanggroepen en het implementeren van de methodiek Moti4, waarin risicojongeren worden gemotiveerd kritisch naar het gebruik te kijken en indien nodig toegeleid naar zorg. In is deze koers ingezet, in 2012 gaan we de nieuwe manier van werken verder implementeren. De methodieken, met name die voor risicojongeren, worden in samenwerking met de Radboud universiteit getoetst op de wetenschappelijke onderbouwing. Overigens moet er wel aandacht blijven voor universele preventie, aangezien er ook bewezen effectieve interventies voor deze doelgroep bestaan. Community Reinforcement Approach (CRA) In onze contacten over middelengebruik met jongeren en ouders kijken we niet alleen naar het gebruik, maar juist ook naar andere positieve bekrachtigers (zoals school, sport, vrienden, hobby s etc.). Deze werkwijze is gebaseerd op de Community Reinforcement Approach (CRA), de kernvisie achter het totale zorg- en preventieaanbod van Novadic-Kentron. Primair richt CRA zich op het verminderen Gemeentelijke jaarverantwoording 2

4 van de positieve bekrachtiging die uitgaat van het gebruik van middelen en stimuleert positieve bekrachtiging van activiteiten die niets met het gebruik van middelen te maken hebben, zoals school, sport en hobby s. Trends in de regio Kwetsbare groepen We hebben dit jaar in Breda en omgeving veel tijd en energie gestoken, in de herijking van het preventiepakket. Lokale overheden zijn door krimpende budgetten genoodzaakt scherpere keuzes te maken. Ook voor preventie-activiteiten wordt prioriteit gelegd bij de zwaardere doelgroepen, bijvoorbeeld die van het Stedelijk Kompas. Het voorkomen dat burgers, met name kwetsbare groepen jeugd, tot deze doelgroep gaat behoren is echter een belangrijke doelstelling van verslavingspreventie. Wijkgericht werken We hebben de aanzet gemaakt tot meer wijkgericht werken, we ontwikkelen meer best practice interventies, waar mogelijk richten we ons aanbod meer op kind én ouder (omgeving) en we gaan structureler samenwerken op gezondheids- en verslavingsthema s. In Breda is Novadic-Kentron partner in het consortium dat vorm gaat geven aan de CJG-ontwikkeling, en is mede aanvrager geweest van de subsidieuitvraag Het Bredase model biedt kansen voor de toekomst is het eerste jaar dat in dit concept wordt samengewerkt. We willen wel bewaken dat de specifieke expertise van verslavingspreventie geborgd gaat worden binnen dit model, met name in wijken of op plaatsen waar problematisch middelengebruik veel plaatsvindt. Daar biedt het meer specialistische preventieaanbod van PVA toegevoegde waarde. Jongeren moeilijker te vinden Jongeren staan minder op straat en komen vaker bij elkaar in de thuissituatie. Dit maakt het lastiger om trends -maar ook risicogroepen of individuen met risicovol gedrag- vroegtijdig te signaleren of voor te lichten. Bij drugsproblemen op straat wordt steeds vaker gekozen voor het uitvoeren van een pakket van maatregelen Deze maatregelen hebben zowel betrekking op handhaving, regelgeving als preventie. Naarmate een groep gebruikende jongeren groter is neemt de normalisatie van het gebruik toe en zijn jongeren minder geneigd hun gebruik te herzien. Jongeren denken dan: iedereen gebruikt toch, zo erg zal het wel niet zijn. Uit preventieonderzoek blijkt Gemeentelijke jaarverantwoording 3

5 dat normatieve feedback een van de effectieve ingrediënten van interventies is. Door de (lokale) bezuinigingen worden er veel projecten voor jongeren stop gezet. Ook het accommodatiegebonden jongerenwerk in Breda is flink geslonken. Hierdoor is een belangrijke vindplaats; het jongerencentrum en netwerkpartner; de jongerenwerker moeilijker of niet meer te bereiken. Signaleren van trends en bereiken van groepen wordt hierdoor lastiger, evenals een gewenste ketenaanpak. GHB-gebruik stijgt Breda heeft te maken gehad met een toename van GHB-gebruik, een zeer verslavend middel dat relatief eenvoudig thuis te fabriceren is en daardoor een groot risico vormt voor jongeren en hun omgeving. Voor de gemeente Breda is dit aanleiding geweest om met Novadic-Kentron in gesprek te gaan om te onderzoeken welk (preventief) beleid effectief kan zijn om de problematiek vroegtijdig aan te pakken. Trendzicht? Ten slotte willen we nog vermelden dat we in in samenspraak met de B7 gemeentes een nieuwe monitor hebben voorbereid. Dit product heeft onder andere tot doel inzicht te bieden in aard en omvang van de verslavingsproblematiek en middelengebruik in Noord- Brabant, met een vertaling naar de lokale situatie. Uiteindelijk was er op dit moment onvoldoende draagvlak bij de centrumgemeentes om Trendzicht in gezamenlijkheid in te kopen. Toch willen wij de noodzaak voor onderbouwd trendonderzoek blijven onderstrepen. Ook om de signalen die onze veldwerkers opdoen te kunnen monitoren, over gecombineerd middelengebruik, over doelgroepkenmerken en / of over de gemakkelijke beschikbaarheid van drugs, zowel in steden als dorpskernen. Jongeren, Onderwijs en Vrije tijd Voortgezet Onderwijs De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in het opbouwen van relaties met het onderwijs in zowel Breda als de regiogemeentes. Bij veel scholen heeft dat geresulteerd in een structureel contact en het jaarlijks organiseren van een preventieproject ten aanzien van genotmiddelen. Met subsidies vanuit de werkgroep Gezonde School Breda zijn in acht scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in Breda aan de slag gegaan met de onderwerpen alcohol, roken en/of blowen. Dit gebeurde door middel van een eletronisch Gemeentelijke jaarverantwoording 4

6 leerprogramma (ELO, Elektronische Leeromgeving). Op enkele scholen is dit in combinatie geweest met een voorstelling van het Helder Theater waarin het alcoholgebruik van jongeren bespreekbaar werd gemaakt. Eind heeft de gemeente Breda opnieuw een subsidie verstrekt waarmee een innovatieve interventie ontwikkeld wordt, genaamd No promille deal.een ander voorbeeld van een terugkomend preventieproject is de Veilige School Oosterhout, waarbij alle VO-scholen zich tegelijkertijd inzetten om het alcoholgebruik van jongeren zolang mogelijk uit te stellen. Een belangrijk onderdeel is het betrekken van ouders bij dergelijke preventieprojecten. Tijdens onze contacten met jongeren maken we hen altijd attent op de chatservice die op werkdagen elke middag is opengesteld: https://chat.drugsinfo.nl/chat/ Basisonderwijs Tijdens de B-smartlessen in het basisonderwijs leren jongeren het eventuele gebruik van middelen zolang mogelijk uit te stellen. Tevens zijn leerlingen zich bewust van het feit dat experimenteergedrag vaak beïnvloed wordt door de omgeving. In totaal zijn er in 94 B- smartlessen uitgevoerd. Daarnaast hebben we nog een aantal gastlessen verzorgd binnen het NAC Junior streetleague project, die ook door NAC zijn gefinancierd. Met gemiddeld twintig kinderen in de groep hebben we met deze interventie een kleine tweeduizend kinderen bereikt. Deskundigheidsbevordering Binnen verschillende onderwijsinstellingen (AKA Kellebeek, De Nassau, Mythylschool de Schalm, Dongemond College en Van Cooth) en zorginstellingen (SOVAK, GGZ, Thuiszorg, Amarant, Surplus, Stichting COPE en hospice Breda) zijn deskundigheidsbevorderingen gegeven. Professionele intermediairs worden getraind op het gebied van genotmiddelen. Deze trainingen zijn verschillend van aard. Soms heel uitgebreid waarbij een aantal dagdelen aandacht is voor mideleninformatie, signaleren en begeleiden van mensen die mogelijk problematisch gedrag vertonen en het inzichtelijk maken van de juiste mogelijkheden van doorverwijzen. Een andere keer is een korte instructie voldoende zodat docenten aan de slag kunnen met het onderwerp genotmiddelen in hun lessen. De behoefte blijft groot, echter in hebben we de uren effectiever in kunnen zetten. Gemeentelijke jaarverantwoording 5

7 Nieuwsbrief Trends & Genotmiddelen De nieuwsbrief Trends & Genotmiddelen die door de afdeling PVA voor onze professionele partners is opgezet wordt heel positief ontvangen. Het doel van de nieuwsbrief is professionals die in hun werk te maken krijgen met genotmiddelenvraagstukken en - problematiek op de hoogte te brengen van de trends en ontwikkelingen op het gebied van genotmiddelen(gebruik), waarbij de focus ligt op jeugd. Artikelen in de nieuwsbrief hebben betrekking op drie speerpunten: het toegankelijk maken van wetenschappelijke informatie; het vertalen van straat informatie naar professionals; opinievorming. Circa tweeduizend professionals in de hele provincie worden op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van genotmiddelen. Zij krijgen de nieuwsbrief elke drie maanden digitaal toegestuurd. Lokale gezondheidsbevordering en alcoholmatiging Met betrekking tot alcoholmatiging is de afdeling PVA actief binnen zowel landelijke, regionale als lokale campagnes (Voorkom alcoholschade, Hoe pak jij dat aan, Think before you drink, Jeugd en Alcohol, Happy ouders). Belangrijk bij deze campagnes is dat het gaat om een integrale aanpak. Dit blijkt preventief het meest effectief te werken. Samenwerking met ziekenhuizen Binnen de regionale campagne is een convenant met de drie West-Brabantse ziekenhuizen gesloten en is het protocol alcoholintoxicatie ontwikkeld. Zodra een jongere met een alcoholvergiftiging wordt opgenomen, wordt in het gesprek met de ouders aangedrongen op een informatie- en adviesgesprek met een preventiewerker van Novadic-Kentron. Vanaf het tweede kwartaal van zijn er vijftien gesprekken gevoerd met ouders en hun kind. Gemeentelijke jaarverantwoording 6

8 Happy ouders In het kader van het lokale plan Jeugd en Alcohol heeft afgelopen jaar twee keer het project Happy Ouders plaatsgevonden. In totaal zijn er 245 ouders van jongeren die 16 jaar worden bereikt in het uitgaansleven in de stad Breda. Er worden lijnen uitgezet en de samenwerking met andere ketenpartners wordt nadrukkelijk gezocht. Deelname aan deze overleggen gebeurt specifiek binnen de gemeente Breda (CJG, POR en Jeugd en Alcohol), maar ook in de regio: Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Jongeren en Justitie De leerstraf Alcohol Jongeren die een delict hebben gepleegd waarbij alcohol of drugs een rol speelde worden vaker doorgestuurd naar Halt en Novadic- Kentron. Zij krijgen de leerstaf Alcohol van Halt. Zoals in eerdere verantwoordingen beschreven is door de verbeterde samenwerking met ketenpartners effectiever en efficiënter gewerkt. Er komen steeds meer aanmeldingen en de groepen zijn makkelijker te plannen. De leerstraf Alcohol is een begrip geworden in de regio en door het cursusaanbod neemt het aantal individuele gesprekken af (acht in ). Afgelopen jaar hebben er zeven groepen voor jongeren plaatsgevonden en ook zeven groepen voor ouders. De effectiviteit van de leerstraf wordt in opdracht van het Trimbos-instituur onderzocht. Doordat alle groepen vol zaten en het aantal individuele gesprekken werd beperkt hebben we met minder uren een groot bereik kunnen realiseren. In 2012 zullen we dan ook inzetten op het draaien van meer groepen binnen de beschikbare tijd. Veldwerk Testservice DIMS In Breda kunnen gebruikers van synthetische drugs wekelijks terecht op een spreekuur van de testservice DIMS (Drug Information and Monitoring System). Bezoekers kunnen hier anoniem hun synthetische drugs laten testen op de samenstelling en het gehalte van de werkzame stoffen. Hierbij wijzen we gebruikers op de risico s van het middel en geven advies over het gebruik en kunnen we doorverwijzen naar hulpverlening. In zijn er zestig bezoekers van de testservice afgesproken met de gemeente Breda. Er zijn in dit Gemeentelijke jaarverantwoording 7

9 jaar echter 117 consumenten hun synthetische drugs komen testen. Zij hebben ieder minimaal één en maximaal drie drugsmonsters laten testen. Dit geeft aan dat de testservice in Breda zijn plek binnen het aanbod voor de consument definitief verworven heeft. De gemiddelde dosering MDMA in pillen verkocht als XTC schommelt sinds eind jaren 90 rond de 80 mg. Opvallend is de forse stijging van de gemiddelde hoeveelheid MDMA sinds begin In het afgelopen jaar kwam het gemiddelde gehalte uit rond de 115 mg MDMA per pil. In twaalf pillen werd een substantiële hoeveelheid PMMA aangetoond met een gemiddelde van rond de 50 milligram. In verband met vervuiling een waarschuwingscampagne plaatsgevonden. Door deze onrust op de drugsmarkt en onze campagne tegen de hoge dosering MDMA in de XTC weten steeds meer consumenten de weg naar de testservice te vinden. Monitoring en onderzoek In is de veldverkenning uitgevoerd in de Haagse Beemden. Dit deel van Breda is de laatste jaren in de belangstelling geweest van zowel politiek als media. In overleg met het jongerenwerk en de stadsmarinier is gekozen om het onderzoek naar middelengebruik onder hangjeugd dan ook hier uit te voeren. Het onderzoek is inmiddels afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2012 gepresenteerd aan de belanghebbenden van de gemeente. Outreachend Veldwerk stad Breda Gesprekken met jongeren In preventieve gesprekken worden jongeren uitgedaagd naar zichzelf en hun (risico)gedrag te kijken. In de meeste gevallen leidt dit al tot inzicht en gedragsverandering. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een jongere naar de zorg door te verwijzen. Toeleiden van jongeren naar passende hulpverlening is van een aantal factoren afhankelijk waardoor het vaak een langdurig traject is waarbij het motiveren van de jongere en zijn omgeving centraal staat. In zijn zeven jongeren in de stad Breda toegeleid naar de hulpverlening. Vanuit andere instanties zoals ROC s en de jeugdhulpverlening krijgen we regelmatige jongeren aangemeld waar gesprekken mee gevoerd worden in het kader van hun (risicovol)gebruik. Gemeentelijke jaarverantwoording 8

10 Deskundigheidsbevordering horeca In hebben 180 mensen een deskundigheidsbevordering van het veldwerk ontvangen. Dit was grotendeels door middel van het grootschalig uitzetten van de Barcode training in de horeca van de binnenstad van Breda. Horecapersoneel kreeg zo handvatten om om te gaan met het gebruik van alcohol en andere drugs in het uitgaan. In hebben er een drietal activiteiten voor coffeeshops plaatsgevonden. Het uitvoeren en aanbieden van preventieactiviteiten in de shops is gestoeld op de bereidheid en urgentie van externe partners om het onderwerp op de agenda te zetten. In tijden van (aankomende) bezuinigingen zorgt andere prioritering voor een afname in de vraag van externe partners om geschoold te worden. Tijdens deze activiteiten zijn er in totaal 44 consumenten bereikt. De onderproductie hierin is opgevangen door de nadruk die dit jaar op de Barcode training lag. Hierin hebben we meer mensen bereikt dan afgesproken. In de stad Breda zijn er dit jaar met negen hanggroepen werkrelaties opgebouwd. Regelmatig contact in het kader van de veldverkenning en na signalen uit het werkveld heeft hiervoor gezorgd. Er lijkt een regio brede trend gaande te zijn waarbij er minder jongeren zich in groepsverband op straat bevinden. Outreachend Veldwerk in de regio In zijn tien jongeren in de regio Breda toegeleid naar de hulpverlening. Door middel van huisbezoeken, telefonisch contact en het begeleiden van cliënten naar bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie wordt op een laagdrempelige en persoonlijke manier geprobeerd vanuit de CRA-gedachte de niet-gebruikende leefstijl aantrekkelijker te maken dan een leefstijl waarbij genotmiddelengebruik een rol speelt. Vanuit andere instanties zoals jongerenwerk en de jeugdhulpverlening krijgen we op regelmatige basis jongeren aangemeld waar gesprekken mee gevoerd worden in het kader van hun (risicovol) gebruik. In hebben 114 mensen een deskundigheidsbevordering van het veldwerk ontvangen. Dit gebeurde grotendeels door het geven van de cursus EHBD-U. In de regio Breda zijn dit jaar met veertien hanggroepen werkrelaties opgebouwd. Er lijkt een regiobrede trend Gemeentelijke jaarverantwoording 9

11 gaande te zijn waarbij er jongeren zich minder in groepsverband op straat bevinden. Samen met het jongerenwerk en de politie wordt opgemerkt dat jongeren wellicht door de sociale media elkaar op andere plekken treffen dan op straat. Dit is van invloed op het bereiken van de jongeren in groepsverband en het opbouwen van werkrelaties. Productgroep Collectieve Preventie Implementatieplan CP Vanuit het POR is in een werkgroep bezig geweest met het uitwerken van de trends en ontwikkelingen die in de trendrapportages zijn gesignaleerd. Hieruit voortgevloeid is het opstellen van een wervingsplan voor de KOPP/KVO-groepen. Drug Wise De afgelopen jaren signaleren we een gestage toename in het aantal vragen vanuit de jeugdhulpverlening. Vaak betrof dit vragen met betrekking tot LVG-problematiek en verslaving. De grootste vraag was naar voorlichtingen aan jongeren, waarbij wij de zogenaamde Drug Wise groepsinterventie inzetten. Tijdens de drie bijeenkomsten staan kennis, bewustwording en bespreekbaar maken van genotmiddelengebruik centraal. Begin waren er al zoveel aanvragen geweest dat we het tweede deel van het jaar geen aanvragen meer hebben aangenomen. Ondanks dat is er een lichte overproductie aan uren ontstaan, maar hebben we aan twaalf groepen jongeren voorlichting gegeven. (begroot 12). Drug Wise heeft plaatsgevonden bij Tender, SOVAK, Zuidwester Jeugdzorg, Prisma, OCB (meerdere locaties) en GGZ. Ook zijn er individuele gesprekken gevoerd met jongeren, waarbij zorgen zijn over hun alcohol- en/ of druggebruik. Voor het vergroten van de effectiviteit worden ouders of begeleiders hierbij betrokken. KOPP/KVO Een werkgroep vanuit het POR is intensief aan de slag gegaan met een campagne om het aantal aanmeldingen voor het aanbod KOPP/KVO (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders) te laten toenemen. Desondanks hebben er in maar twee groepen plaatsgevonden. In het kader van de werving zijn voorlichtingen gegeven aan netwerkpartners en ook is er een speciale gastles ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs. De uitvoering van het aanbod KVO gebeurt altijd in Gemeentelijke jaarverantwoording 10

12 samenwerking met GGZ Breburg. Begin zijn er twee groepen afgesloten, maar het duurde tot na de zomer voordat er weer een pubergroep en een kindergroep konden worden gestart. Hierdoor is het aantal ingezette uren achtergebleven bij de begroting. Voor kinderen die niet kunnen deelnemen in een groep wordt voor een individueel traject gekozen. Ook door volwassenen die tot de doelgroep behoren is van dit individuele aanbod gebruik gemaakt. Opvoedingsondersteuning Er is veel vraag naar opvoedingsondersteuning ten aanzien van genotmiddelen. We bieden deze ondersteuning in die situaties waarbij er al sprake is van zeer verontrustende signalen. Door onze expertise op het gebied van verslavingsrisico s en onze CRA- benadering kunnen we ouders en kind effectief ondersteunen en hebben we doorverwijzing naar zwaardere zorg kunnen voorkomen. Dit aanbod heeft veel bekendheid gekregen door de contacten met de verschillende CJG s in de regio, maar ook door de vele ouderavonden op scholen. Cursussen voor ouders In totaal hebben in zeventig ouders uit Breda en regiogemeentes contact met ons gezocht. Het is belangrijk dat ouders communiceren met hun kind en hen duidelijke regels meegeven met betrekking tot het gebruik van genotmiddelen. Naast de individuele contacten met ouders hebben we ook acht voorlichtingen aan groepen gegeven. Hiervoor worden we vaker gevraagd binnen de cursus Omgaan met Pubers, of bijvoorbeeld tijdens de Nationale Opvoedweek. Voor de toekomst zullen we de samenwerking met de CJG s op dit product gaan stroomlijnen omdat de relatief lichtere opvoedvragen binnen de CJG aanpak opgepakt zullen moeten worden. We zullen hierbij ook ons aanbod deskundigheidsbevordering ten behoeve van CJG-hulpverleners in gaan zetten. Projectsubsidies Alcohol Maatwerk Begin dit jaar is in opdracht van Novadic-Kentron een onderzoek uitgevoerd naar determinanten van alcoholgebruik onder jongeren in Breda. Er hebben 592 scholieren van zeven middelbare scholen in Breda een vragenlijst ingevuld. In het onderzoek is specifiek gekeken of de resultaten verschillen voor jongeren die op de vrijdagmiddag in het centrum van Breda uitgaan en alcohol drinken en jongeren die dit niet doen maar ook alcohol drinken. De gemeente Breda ervaart namelijk veel overlast van uitgaande jongeren op de vrijdagmiddag. De respondenten zijn tussen de 12 en 18 jaar oud. Er zijn 142 jongeren ondervraagd die op de vrijdagmiddag gaan stappen. 85% van hen Gemeentelijke jaarverantwoording 11

13 geeft aan alcohol te drinken en hun gemiddelde leeftijd is 15 jaar. Er zijn 450 jongeren ondervraagd die niet op de vrijdagmiddag gaan stappen. 60,1% van hen geeft aan alcohol te drinken en hun gemiddelde leeftijd is 14,5 jaar. Eind heeft de gemeente Breda naar aanleiding van dit onderzoek Novadic-Kentron gevraagd een innovatieve interventie te ontwikkelen. Dat is geworden de campagne No promille deal. Hulp en zorg in de regio In de regio Breda hebben een aantal thema s in veel aandacht gekregen. Er is door Novadic-Kentron accent op gelegd. Hieronder staan een zevental thema s beschreven. GHB in de cel Mede op verzoek van het kabinet van de burgemeester is gekeken hoe de problematiek rondom GHB-gebruik bij voorarrest kan worden aangepakt. Afhankelijk van de hoeveelheid GHB bij gebruik zijn de ontwenningsverschijnselen heftig en kunnen gepaard gaan met (ernstige) medische risico's. Het acuut stoppen met het gebruik van GHB bij verslaafde gebruikers kan leiden tot levensbedreigende situaties Het gebeurde dan ook regelmatig dat een verdachte in vrijheid gesteld moest worden, omdat deze door zijn GHB-gebruik detentieongeschikt bleek. Er ontstonden onverantwoorde situaties voor zowel de verdachte, het personeel van het cellenblok van Bureau Mijkenbroek als voor de verantwoordelijke GGD-artsen. Een intensieve samenwerking tussen Politie, Openbaar Ministerie en Novadic-Kentron heeft echter eind geleid tot het project GHB-detox in de cel. Met ingang van het voorjaar 2012 is dit project operationeel en het krijgt inmiddels ook landelijk veel aandacht. Woonvoorzieningen voor dak- en thuisloze verslaafden Uiteraard heeft de procedure omtrent het vinden van een geschikte locatie voor de woonvoorzieningen voor dak- en thuisloze verslaafden veel aandacht gehad. De exploitatie van de voorzieningen zal door de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda gebeuren. Novadic-Kentron zal echter de benodigde behandeling of zorg leveren. In hebben beide organisaties dan ook intensief Gemeentelijke jaarverantwoording 12

14 met elkaar opgetrokken. Dit heeft onder andere geleid tot het project In voor Zorg, waarbij de interne procedures voor cliënten die bij beide organisaties ingeschreven zijn nader op elkaar zijn afgestemd en doublures kunnen worden voorkomen. Uitgangspunt hierbij is één cliënt, één hulpverlener, één dossier. Community Reinforcement Approach (CRA) In is gestart met de implementatie van de Community Reinforcement Approach (CRA) als zorgvisie van Novadic-Kentron. CRA is een multidimensionele gedragstherapeutische behandeling die de psychosociale en farmacologische benadering integreert en tevens het BioPsychoSociale model inhoud en vorm geeft. CRA biedt een kader waarbinnen behandelvisie (zorgvisie) en sturingsvisie duidelijk ontwikkeld kunnen worden. De hulpverleners in de regio Breda hebben allemaal de CRA-training gevolgd. Kenmerkend voor deze visie is dat cliënten in het begin van hun (ambulante) behandeling intensiever worden begeleidt en meerdere contacten hebben. Dit leidt uiteindelijk tot een kortere behandelperiode waarvan wetenschappelijk is bewezen dat dit leidt tot betere resultaten op de langere termijn. Ketensamenwerking Ook Novadic-Kentron heeft zich in aangesloten bij de Brede Alliantie van welzijns- en zorginstellingen, welke gezamenlijk een passend en integraal aanbod van zorg- en dienstverlening voor de burgers van Breda ontwikkelen, dan wel aanbieden. Uitgangspunt hierbij is de notitie waarvan het doel is te komen tot een passend aanbod voor kwetsbare burgers waarbij de ontwikkeling van eigen burgerkracht voorop staat. Novadic-Kentron ondersteunt deze visie en levert dan ook veel meer wijkgerichte, intensief ambulante zorg in plaats van residentiële klinische zorg. Centrale aanmelding Novadic-Kentron Ten behoeve van een kwaliteitsverbetering en een betere stroomlijning van het aanmeldproces, heeft in de loop van een centralisatie van het aanmeldspreekuur van Novadic-Kentron plaatsgevonden. Dit zowel voor cliënten als voor verwijzers. Via deze centrale aanmelding is getracht zo laagdrempelig mogelijk te blijven en aanmeldprocessen zo efficiënt en professioneel mogelijk op te pakken. Dit was mede noodzakelijk omdat centrumgemeentes de subsidies van de aanmeldspreekuren gekort of helemaal gestopt Gemeentelijke jaarverantwoording 13

15 hebben. Voor 2012 zijn met alle centrumgemeentes afspraken gemaakt over de verdere doorontwikkeling van de centrale aanmelding en de financiering hiervan. Licht Verstandelijke Gehandicapten met middelengerelateerde problematiek Ook in is er veel aandacht geweest voor de samenwerking tussen de Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Novadic-Kentron. Bij veel cliënten met verslavingsproblematiek is sprake van een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Met name met ketenpartner Amarant zijn hier voor de regio een aantal zaken op ontwikkeld. Dit heeft onder andere geleid tot een specifieke klinische behandelvariant voor deze doelgroep op een speciale afdeling in Breda. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over expertise-uitwisseling tussen beide organisaties om aan deze specifieke doelgroep passende zorg te kunnen bieden. Jeugd Jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 23 jaar experimenteren vaak en veel met alcohol en drugs en kunnen daardoor in de problemen raken. Een klein deel experimenteert zelfs zo ernstig dat zij tot de categorie problematische en zelfs verslaafde gebruikers gerekend moeten worden. Voor deze groep heeft Novadic-Kentron de afgelopen jaren passende zorg ontwikkeld, dan wel is deze nog steeds in ontwikkeling. De wereld van jongeren verandert immers snel (bijvoorbeeld steeds meer digitaal) en het zorgaanbod voor deze groep moet wel aansluiten bij de belevingswereld van zowel de jongeren als hun ouders. Hierin werken onze hulpverleners samen met de afdeling PVA. Productgroep Basiszorg en Opvang Gebruiksruimtes Binnen het Dienstencentrum t IJ in Breda exploiteert Novadic-Kentron, in nauwe samenwerking en afstemming met SMO Breda, gebruiksruimtes waar alcohol- en drugsverslaafden onder toerzicht van hulpverleners hun drugs of alcohol op een veilige en hygiënische manier kunnen gebruiken. Gemeentelijke jaarverantwoording 14

16 De alcoholgebruiksruimte en gebruiksruimtes voor drugs zijn allen 87,5 uur per week open. De gebruiksruimtes voor drugs en alcohol wordt minder intensief gebruikt: 120 unieke personen stonden geregistreerd in Voor zijn er dit 56. De forse afname van cliënten die gebruik maken van onze voorzieningen heeft enerzijds te maken met het feit dat een deel van de doelgroep succesvol is toegeleid naar behandeling en/of begeleid wonen of in detentie verblijft. Anderzijds zien we dat het gebruik op straat is toegenomen. Met name op de Slingerweg wordt, zeker als je het vergelijkt met andere grote Brabantse steden, veel gebruikt in de openbare ruimte. Tijdens de formele overlegmomenten met het Openbaar Ministerie, de Politie, Gemeente en S MO Breda is dit meermalen aan de orde geweest. Zonder druk van politie laat een deel van de doelgroep zich amper verleiden tot deelname aan de gebruiksruimte. We schreven in slechts 17 nieuwe cliënten in. Het bereik van beide gebruiksruimtes, c.q. de gemiddelde deelname per dag, bedraagt negentien cliënten voor de drugsgebruiksruimte en vier voor de alcoholgebruiksruimte. Cliënten zien het dagelijks aantal uren openstelling graag met één uur per dag uitgebreid. Er deden zich in amper zware incidenten voor. Alle cliënten zijn ingeschreven als cliënt bij Novadic- Kentron en hebben een zorgplan. Geneeskundige zorg is op locatie t IJ een stuk toegankelijker geworden voor onze cliënten. De verslavingsarts heeft één keer per week spreekuur op locatie t IJ en een deel van de bezoekers ontvangt hun methadon reeds op genoemde locatie. Productgroep Ambulante Zorg Aanmeldspreekuren In 2010 had de gemeente Breda geen uren aanmeldspreekuur gecontracteerd. In is circa 11,5 uur per week gecontracteerd. Zoals eerder beschreven werkt Novadic-Kentron met een centrale aanmelding. In principe verlopen alle aanmeldingen voor de instelling via een centraal aanmeldspreekuur dat binnen kantooruren telefonisch bereikbaar is. Voor de beperkte groep mensen voor wie de drempel van een telefonisch spreekuur te hoog is, is op iedere locatie een beperkte capaciteit gereserveerd voor het ontvangen en inschrijven van cliënten die zich fysiek bij ons melden. Gemeentelijke jaarverantwoording 15

17 In totaal hebben we in in de regio Breda 491 nieuwe cliënten ingeschreven voor de hulpverlening. Het afgelopen jaar waren in totaal cliënten in behandeling uit de regio Breda, waarvan 845 uit de stad Breda. In 2010 hebben we 700 niuwe cliënten ingeschreven en waren er 1730 in behandeling. Bemoeizorg Bemoeizorg richt zich op het opsporen van en contact leggen met (verslaafde) zorgmijders, hen toeleiden naar zorg en het bieden van nazorg. Het betreft veelal chronische, psychiatrische cliënten die te kampen hebben met verslavingsproblematiek. In sommige gevallen dreigen zij ernstig af te glijden en kunnen zij overlast veroorzaken. We voeren bemoeizorg uit in nauwe samenwerking met ketenpartners. Voor de regio Breda betekent dit dat we de bemoeizorg uitvoeren in samenwerking met de GGZ Breburg en het IMW. Het delen van kennis en kunde heeft veel voordelen en zorgt voor een efficiënte en slagvaardige samenwerking. Cliëntvolgsysteem in gebruik De signalering van mogelijke bemoeizorgcasussen kan op verschillende plaatsen gebeuren. In de regio Breda worden veel casussen doorgemeld vanuit de periodieke overleggen van de Maatschappelijke Steunsystemen (MASS-overleggen). Deze overleggen zijn gebonden aan een bepaalde wijk of gemeente en vinden zowel in Breda als in de regiogemeentes plaats. Alle aanmeldingen voor bemoeizorg worden geregistreerd en indien nodig gescreend door het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD West-Brabant. In is door de GGD met ondersteuning van Novadic-Kentron, GGZ Breburg en het IMW een cliëntvolgsysteem in gebruik genomen. Hierin worden alle bemoeizorgcliënten en de activiteiten die ten behoeve van hen door bemoeizorgmedewerkers worden uitgevoerd, geregistreerd. Dit systeem zorgt voor een beter overzicht over de totale caseload in het werkgebied Breda en omgeving en levert een belangrijke bijdrage in de continuïteit van zorg. Toename meldingen na huiselijk geweld Naast de aanmeldingen vanuit de MASS-overleggen is een opvallende toename zichtbaar van casuïstiek die wordt aangemeld vanuit het casusoverleg huiselijk geweld. Deze casussen vragen om een specifieke expertise en aanpak en vereisen soms preventieve maatregelen ten aanzien van de veiligheid van medewerkers. De personen die vanuit dit casusoverleg worden verwezen zijn veelal plegers van het Gemeentelijke jaarverantwoording 16

18 huiselijk geweld en er is vrijwel altijd sprake van middelengebruik. Deze mensen zijn over het algemeen niet gemotiveerd voor het aangaan van een hulpverleningstraject maar vallen ook niet altijd in de categorie zorgwekkende zorgmijders. In 2012 zal moeten worden bekeken welke bijdrage bemoeizorgmedewerkers aan het oplossen van deze problematiek kunnen leveren en in hoeverre dit mogelijk is binnen de huidige kaders van het werk van het team Bemoeizorg. Het grootste deel van de casussen waarbij middelengebruik een rol speelt betreft problemen met alcoholgebruik. Een deel van de groep zorgmijders met drugsproblematiek is bekend in het circuit van het Veiligheidshuis en wordt bijvoorbeeld via het veelplegersoverleg toegeleid naar zorg. Er zal onderzocht moeten of er wellicht nog een groep druggebruikende zorgmijders onvoldoende bereikt wordt. Jeugd In de afgelopen jaren is gebleken dat jeugd een specifieke aanpak vraagt als het gaat om bemoeizorg. Jeugdigen worden veelal niet individueel aangemeld bij het meldpunt Zorg en Overlast, zij worden vooral bereikt via het systeem waarvan zij deel uitmaken, bijvoorbeeld bij aanmelding van hun ouders. Om de bemoeizorgmedewerkers van Novadic-Kentron zo goed mogelijk voor te bereiden op het contact met jeugdigen maakt één van hen deel uit van het jeugdteam van Novadic-Kentron. Via dit team vindt deskundigheidsbevordering plaats en vindt de borging plaats van de interne keten voor jeugdigen binnen de instelling. Eenzelfde constructie bestaat voor de doelgroep verslaafden met een lichte verstandelijke beperking (LVG-cliënten). Novadic-Kentron heeft op verschillende plaatsen in het proces aandachtsfunctionarissen voor deze doelgroep, waaronder in het bemoeizorgteam. Deze functionarissen kunnen behalve op elkaar, een beroep doen op de expertise van medewerkers van instellingen die zich specifiek met deze doelgroep bezighouden en waarmee Novadic-Kentron samenwerkingsafspraken heeft gemaakt. Uithuiszetting Vanuit het samenwerkingsverband in het kader van het Stedelijk Kompas wordt geprobeerd afspraken te maken over het zoveel als mogelijk voorkomen van uithuiszettingen. In de praktijk blijkt dat de medewerkers bemoeizorg toch nog met enige regelmaat geconfronteerd worden met plotselinge uithuiszettingen. Indien daarbij ook nog sprake is van middelengerelateerde problematiek is het extra gecompliceerd om voor deze mensen een andere oplossing te vinden. Vroegtijdige samenwerking met woningbouwcorporaties is zeer gewenst. Gemeentelijke jaarverantwoording 17

19 Gesloten gemeenschappen In een paar regiogemeentes ligt het aantal aanmeldingen naar bemoeizorg relatief laag. Het betreft hier vooral de wat meer gesloten gemeenschappen waar men geneigd is problemen in eerste instantie zelf op te lossen. Het vermoeden bestaat dat hier wel degelijk sprake is van aanzienlijke verslavingsproblematiek en er wordt bekeken hoe verwijzing naar de activiteiten van bemoeizorg en het meldpunt Zorg en Overlast hier het beste gestimuleerd kunnen worden. Productgroep Herstel en Re-integratie Maatschappelijke dienstverlening In het kader van de uren maatschappelijke dienstverlening is ook in ingezet op het toeleiden van niet-ingeschreven cliënten naar budgettering en schuldhulpverlening. Tevens werd een vervolg gegeven aan de uitvoering van spreekuren voor onverzekerde cliënten. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden wordt nauw samengewerkt met het IMW, het bemoeizorgteam en met andere relevante ketenpartners of instellingen zoals de afdeling Sociale Zaken van de gemeente en de Kredietbank. In totaal maakten dertig cliënten gebruik van het spreekuur maatschappelijke dienstverlening en leidden we zeven cliënten toe naar budgettering en schuldhulpverlening. In de praktijk blijkt dat de frequentie waarmee een beroep wordt gedaan op het spreekuur maatschappelijke dienstverlening voor specifieke verzekerings- en/of schuldhulpverleningsvragen zeer wisselend is. Tegelijkertijd blijkt er bij niet ingeschreven cliënten en ketenpartners op bijvoorbeeld het t IJ en de Gaarshof behoefte te zijn aan een inloopspreekuur waarin men ook met andere vragen die gerelateerd zijn aan of die voortkomen uit middelenproblematiek terecht kan. Gemeentelijke jaarverantwoording 18

20 Gemeente en stadsgewest Breda Productie- en budgetrealisatie (Betreft instellingsnummer ) Subsidie Doeluitkering MO/VZ (Dossier: 0365) Producten Preventie, Voorlichting en Advies Rekeneenheid Tarief Begroot Realisatie % Gerealiseerd tov begroot Begroot Realisatie % Gerealiseerd tov begroot Jongeren, Onderwijs en Vrije tijd uur arbeidsinzet 78, % % Deskundigheidsbevordering uur arbeidsinzet 78, % % Lokale Gezondheidsbevordering en Alcoholmatiging uur arbeidsinzet 78, % % Jongeren en Justitie uur arbeidsinzet 78, % % Testservice DIMS uur arbeidsinzet 76, % % Monitoring en Onderzoek uur arbeidsinzet 76, % % Outreachend Veldwerk (stad Breda) uur arbeidsinzet 76, % % Outreachend Veldwerk (regio Breda) uur arbeidsinzet 76, % % Basiszorg en Opvang sub-totaal % % Gebruiksruimtes uur beschikbaarheid 107, % % Externe Beveiliging uur beschikbaarheid 41, % % Ambulante Zorg sub-totaal % % Bemoeizorg risicojongeren (via OGGZ budget) uur arbeidsinzet 72, % % Bemoeizorg volwassenen (via OGGZ budget) uur arbeidsinzet 72, % % Aanmeldspreekuren Breda uur beschikbaarheid 70, % % Herstel en Reïntegratie Productie Inkomsten sub-totaal % % Maatschappelijke dienstverlening uur arbeidsinzet 69, % % sub-totaal % % Totaal Subsidie: % % Per mail van 30 mei heeft C. van Weezel van de gemeente Breda akkoord gegeven voor het toevoegen van ,- aan het budget voor bemoeizorg. Deze stonden aanvankelijk begroot voor de portierskosten 't IJ. In de definitieve beschikking zal dit verwerkt worden. Gemeentelijke jaarverantwoording 17

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Zorgmonitor Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Rapport Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen Wmo presatievelden 7-8- 9 GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Een andere aanpak van kindermishandeling Tussenverslag Regio s Raak Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Jo Hermanns Myra ter Meulen Woerden/Amsterdam, 29 maart 2005 Inhoud 1. De Regio s Raak: voorgeschiedenis

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie