Centrumreglement* CVO*Brussel*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrumreglement* CVO*Brussel*"

Transcriptie

1 Centrumreglement CVOBrussel Schooljaar Scholengroep Brussel

2 Inhoud Welkominonscentrum...4 Deel1Algemeneinformatie Centrumbestuur Agogischproject Onscentrum Hetteam Onsopleidingsaanbod Vestigingsplaatsen Vakantieregelingenlesspreiding Participatie Toelatingsvoorwaarden Secundairvolwassenenonderwijs Opleidingsspecifieketoelatingsvoorwaarden Inschrijven/uitschrijven Inschrijven Uitschrijven Weigeringtotinschrijven Studiebewijzen Vrijstellingen Premies Educatiefverlof Documentenvoorkinderbijslagenstempelcontrole Kinderbijslag Stempelcontrole Studietoelage...20 Deel2Decretaalverplichteinformatieenregelgeving Debijdrageregeling DebepalingenmetbetrekkingtotaanTenafwezigheden Evaluatiereglement Begeleidingenevaluatie Beroepsproceduretegendebeslissingvandeevaluatiecommissie Leefregels Ordemaatregelen Bewarendemaatregel...30 Pagina2

3 4.3 Tuchtmaatregelen Beroepsprocedureingevalvandefinitieveuitsluiting Klachtenprocedure Deeerstelijnsklachtenprocedure:deklachtenprocedurevanhetcentrum DeVlaamseOmbudsdienst,AHoVoSenanderediensten...35 Deel3Afsprakeneninformatie NeutraliteitvanhetGO Lokalen OpenLeercentrum Trajectbegeleiding Roken Alcoholendrugs Brandveiligheid Preventieenbescherming Diefstalenanderevergrijpen Parkeren Verzekering Afwezigheidleerkrachten Handboeken Kledijenvoorkomen Beleidrondpestenengeweld GsmTgebruiken/ofanderetechnologischeapparatuur Privacyeninformatieveiligheidsbeleid Ondertekeningcentrumreglement...42 Pagina3

4 Welkom'in'ons'centrum Bestecursist HetdoetonsplezierdatjegekozenhebtvooronsCentrumvoorVolwassenenonderwijs,CVO Brussel. Onshelecentrumteamzalzichdagelijksinzettenomjeoptimaaltebegeleiden. Terechtverwachtjevanonscentrumgoedonderwijsineenrespectvolleenpluralistischeomgeving. Ditcentrumreglementbrengtjeopdehoogtevanhetreilenenzeileninonscentrumenderechten enplichtendiejealscursisthebt. Wijhopendatjedegemaakteafsprakenzultnaleven. Wewensengoedtekunnensamenwerkenenwedankenjevoorhetvertrouwendatjeinons centrumteamstelt. WelkominCVOBrussel Pagina4

5 Deel1 Algemeneinformatie Pagina5

6 Pagina6 1 Centrumbestuur HetGemeenschapsonderwijsiseenopenbareinstellingmetrechtspersoonlijkheid.Metuitsluiting vaniederanderorgaanzijndescholengroepenenderaadvanhetgemeenschapsonderwijsde inrichtendemachtvanhetgemeenschapsonderwijs. =UittrekseluithetBijzonderdecreetbetreffendehetgemeenschapsonderwijs,cf.artikel3en4van hetbijzonderdecreetbetreffendehetgemeenschapsonderwijsvan14juli1998;bs30september HetGemeenschapsonderwijsisderechtspersoon.Descholengroepiseenbestuursniveauenzijn raadvanbestuureenorgaanvanhetgemeenschapsonderwijs,hiernagenoemdgoonderwijsvan devlaamsegemeenschap(go). HetGOonderwijsvandeVlaamseGemeenschapwordtgeleidenbeheerdopdrieniveausdieelkaar aanvullen,maarelkhuneigenbevoegdhedenhebben. Ophetlokaleniveauwordendescholenencentrabestuurddooreendirecteur,bijgestaandooreen adviserendeschoolraaddieverplichtwordtsamengesteld. Deschoolraadissamengestelduit: 3ledenverkozendoorenuithetpersoneel; 2gecoöpteerdeledenuitdelokalesociale,economischeenculturelemilieus; 3ledengekozendoorenuitdemeerderjarigecursisten. Ookdedirecteurmaakterdeelvanuit. Ophettussenniveauzijner28scholengroepenmetheelwatbevoegdheden.Zijwordenbestuurd dooreenalgemenevergadering,eenraadvanbestuur,eenalgemeendirecteureneencollegevan directeurs. CVOBrusselbehoorttotScholengroepBrussel,waarvandeadministratievezetelzichinEvere bevindt. ScholengroepBrusselwordtgeleiddoordealgemeendirecteur,deheerJackyGoris. Contactgegevens: deheerjackygoris,algemeendirecteurscholengroepbrussel, OudTstrijderslaan200,1140Evere. Telefoon:(02) Fax:(02) Website: DeRaadvanBestuur,inrichtendemachtvanscholengroepBrussel,bestaatuitvolgendeleden: JulienMeganck,voorzitter AnneBaert LucCrahaij,ondervoorzitter RafDevos

7 TonyMary FilipMoeykens BertMosselmans LudyVanBuyten EvertZinzen JackyGoris,algemeendirecteur. DevoorzittervandeRaadvanBestuurkanwordenaangeschrevenopvolgendadres: OudTstrijderslaan200,1140Evere. OphetcentraleniveauzijndeRaadvanhetGOendeafgevaardigdbestuurdervanhetGO bevoegd. Contactgegevens GOonderwijsvandeVlaamseGemeenschap HuisvanhetGO Willebroekkaai BRUSSEL Telefoon:(02) Fax:(02) Website: Pagina7

8 Pagina8 2 Agogischproject HetagogischprojectenonzeonderwijsvisieenTstrategieisvastgelegdinhetPedagogischProjectvan hetgoonderwijsvandevlaamsegemeenschap(ppgo). HetPPGOheefteenpluralistischegrondslag.HetbeantwoordtaandeUniverseleVerklaringvande RechtenvandeMensendeRechtenvanhetKind.Hetstreeftdetotaleontwikkelingvandepersoon naenheeftdaarbijoogvoordeoptimaleontwikkelingvanelkeindividuelecursist. OnsagogischprojectopteertvooreendynamischmensTenmaatschappijbeeldenbeoogtde vormingvanvrijemensen.bijhetbegeleidenvanjongerenenvolwasseneninhunontwikkeling leggenwijdeklemtoonénopdemensalsindividuénopdemensalsgemeenschapswezen. Omonzedoelstellingentebereiken,stemmenwijonzebeleidsvisieafoponsagogischproject. CVOBrusseliseenBrusselsNederlandstaligeGOTcentrumvoorvolwassenenonderwijsdatvoorziet ineentoegankelijkkwaliteitsvolaanbodvanlevenslangleren.dedoorhetcentrumontwikkeldevisie isgrotendeelsgebaseerdophetppgoenstaatvooreendynamischmenstenmaatschappijbeeld datdevormingvanvrijemensenbeoogt. TCVOBrusselstreeftnaareenbreedaanbodvanmaatschappelijkrelevanteopleidingen,zowelin dagt,avondtalsweekendonderwijs,opverschillendeplaatseninbrussel. TCVOBrusseltrachtinzijnvolledigewerkingdrempelstotonderwijsteverlagen,zonderdaarmee afbreuktedoenaandekwaliteitvanheteindproduct. TCVOBrusselbiedtzijncursistenpraktijkgerichtonderwijsineenhoogstaandeinfrastructuurenmet kwaliteitsvolcursusmateriaal.cvobrusselhanteerteenvolwassenaanpak. TCVOBrusselhechtbelangaaneencorrecteintakeencurriculumbegeleidingvancursisten. TCVOBrusselstreeftnaareenklantvriendelijkeadministratieveondersteuningenonthaal. TCVOBrusseltrachtefficiënttecommunicerenmetmedewerkers,cursistenenexternenenzetzijn beleiduitviadegeijkteinspraakstructuren. TCVOBrusselstreeftnaareenefficiëntemarketingenonderhoudteennetwerkaancontacten.TIn zijnstrevennaarperformantieeninovereenstemmingmetdeprincipesvangoedmanagement hanteertcvobrusseleensysteemvanintegralekwaliteitszorg. TCVOBrusseliseenopen,mensgerichte,respectvolleenambitieuzeorganisatie. DeinstellingenvanhetGOzijndemocratisch.Daaromwillenwijinonzecentraeenprocesopgang brengenwaarbijallebelanghebbendenzichuitgenodigdengestimuleerdvoelenombetrokkente wordenbijhetbeleidenbijdeuitvoeringvandebeleidsbeslissingen. Wijtrachtendatindehandtewerkendoorteinformeren,tecoördinereneninspraaktegeven.Dit zijndriefundamentelebegrippenindebeleidsvisievanhetgoinhetalgemeenenvanonscentrum inhetbijzonder. Meebeslissenenmeeverantwoordelijkzijnvindenwijinonscentrumbelangrijk.Ditblijktduidelijk uitonzeorganisatieenonzewerkingdiepastinhetcompletefunctionerenvanhetgo. DeintegraletekstvanhetPPGOvindjeopwww.gTo.be.

9 3 Onscentrum 3.1 Hetteam TDirecteur HaraldDeMuynck TAdjunctTdirecteur InaMassij TAdjunctTdirecteur KoenMuziek TCoördinatorTKOTJGZ/Kinderzorg/Zorgkunde EbruArpaci TCoördinatorTKOTHandel CorineDerèze TCoördinatorTKOTAAV ArianeBuysschaert TCoördinatorNT2/Frans/Engels SiegMonten TCoördinatorNT2/Frans/Engels DominiqueDegryse TCoördinatorgecombineerdonderwijs SimonDebroey PhilippeSuttels TOnthaal/OLC MarieTPauleDesimpel SofieDeRoeck TCursistensecretariaat ElkeArijs AnnBrizar AnissaJerraia NeleSuply HeidiVanBrempt ClaraVanRansbeeck SandraWuyts TPersoneelszaken TinaWouters TCursistenTentrajectbegeleidingTKO VeerleBarbé PatriciaDeBacker SophieReniers TZorgcoördinatorTKO EbruArpaci TOmbudsdienst InaMassij/KoenMuziek 3.2 Onsopleidingsaanbod Overzicht OnsCVObiedtvolgendeopleidingenaanophetniveauvanhetsecundairvolwassenenonderwijs: 1.StudiegebiedAlgemenevorming(Tweedekansonderwijs) TAanvullendealgemenevorming Pagina9

10 Pagina10 2.StudiegebiedHandel TBedrijfsbeheer TBoekhoudkundigbediende(Tweedekansonderwijs) TSecretariaatsmedewerker(Tweedekansonderwijs) TMeertaligpolyvalentbediende(Tweedekansonderwijs) TPolyvalentverkoper(Tweedekansonderwijs) 3.StudiegebiedPersonenzorg(Tweedekansonderwijs) TKinderzorg/begeleiderinde(buitenschoolse)kinderopvang TJeugdTengehandicaptenzorg TLogistiekassistent Verzorgende Zorgkundige 4.StudiegebiedTalenrichtgraad1en2 TEngels TFrans 5.StudiegebiedTalenrichtgraad3en4 TFrans 6.StudiegebiedNederlandsTweedeTaal(NT2)richtgraad1,2,3en4 7.StudiegebiedMechanicaTelektriciteit TPLCTtechnieker(ookinTweedekansonderwijs) TResidentieelelektrotechnischinstallateur(ookinTweedekansonderwijs) TUitvoerendCADTtekenaarelektriciteit(basismodules) 8.StudiegebiedBijzondereeducatievenoden Ervaringsdeskundigeinarmoedeensocialeuitsluiting(Tweedekansonderwijs) 9.StudiegebiedSmeden Hoefsmid AssistentTHoefsmid 3.3 Vestigingsplaatsen DehoofdvestigingsplaatsvanonsCentrumisgelegenindeMateriaalstraat67te1070Anderlecht. DaarnaastheefthetCentrumnogeengrootaantallesplaatsen,waarvandemeestezichbevindenin anderegebouwenvanscholengroepbrusselofingemeenschapscentrabinnenhetbrussels HoofdstedelijkGewest.

11 3.4 Vakantieregelingenlesspreiding Vakantiedagenschooljaar2015T2016 Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie Paasvakantie Bijkomendevakantiedagen vanmaandag2november2015totenmetzondag8 november2015 vanmaandag21december2015totenmet zondag3januari2016 vanmaandag8februari2016totenmetzondag14 februari2016 vanmaandag28maart2016totenmetzondag10 april2016 woensdag11november2015 donderdag5envrijdag6mei2016 maandag16mei2016 Facultatievevakantiedag Zomervakantie dinsdag17mei2016 vanvrijdag1juli2016totenmetwoensdag31 augustus2016 Pagina11

12 4 Participatie Wehechtenveelbelangaandeparticipatievanallendiebijonscentrumbetrokkenzijn.Daaromiser vooriederegeledingeenparticipatieorgaan. Deschoolraad Deschoolraadwordtverplichtsamengesteld.Hetmandaatvandeledenduurttweejaar. VerderwerkthetcentrumteamsamenmetdePedagogischeBegeleidingsdienst. 5 Toelatingsvoorwaarden Jebentpasgeldigingeschrevenalsjevoldoetaandevolgendevoorwaarden: jevoldoetaandetoelatingsvoorwaardenenjehebtdeeventuelenoodzakelijkeattestenen diploma safgegeven; jehebthetinschrijvingsgeldbetaaldofjehebtdejuistedocumentenvooreen(gedeeltelijke) vrijstellingingediend; jehebtjeakkoordverklaardmetonscentrumreglement; jehebtjeakkoordverklaardmethetagogischprojectvanonscentrum; inhetgevaljevoldaanhebtaandedeeltijdseleerplicht:jeleverthetbewijstebeschikkenover debelgischenationaliteit,ofjevoldoetaandebepalingenvanhetwettigverblijf. Hierondervindjemeerinfooverdetoelatingsvoorwaardenalsinschrijvingsvoorwaarde.De voorwaardenverschillennaargelanghettypeopleiding. 5.1 Secundairvolwassenenonderwijs Omtoegelatentewordentoteenopleidingvanhetsecundairvolwassenenonderwijs,moetje voldaanhebbenaandevoltijdseleerplicht.ditbetekentdatjeophetogenblikvanjeinschrijving16 jaarbentof15jaarendeeerstetweeleerjarenvanhetvoltijdssecundaironderwijshebtgevolgd. 5.2 Opleidingsspecifieketoelatingsvoorwaarden Losstaandemodulesenvervolgmodules:wat? Terwijleenklassiekeafdelinginopeenvolgendeleerjarenisverdeeld,iseenmodulaireafdelinguit apartemodulesofblokjesopgebouwd.zokanjezelfjestudiepakketsamenstellenendeduurtijdvan jeopleidingbepalen.elkemodulegeeftrechtopeenattestofeendeelcertificaat. Erbestaateenonderscheidtussenlosstaandemodulesenvervolgmodules. Losstaandemodules Voordelosstaandemodulesgeldengeenspecifieketoelatingsvoorwaarden,metanderewoorden iedereenkanzondervoorkennisdecursusvolgen. Vervolgmodules Hiergaathetovercursussenwaarbijjeoverenigevoorkennismoetbeschikkenomtotdecursus toegelatentekunnenworden. Pagina12

13 Jekanonmiddellijkinstappenineenvervolgmodule/jaarals: jehetdeelcertificaatofattestvandeverplichtevoorafgaandemodule/jaarkanvoorleggen(ook vaneenandercentrum); jebeschiktovereenwelbepaaldetitelvanberoepsbekwaamheid; dedirecteuroordeeltdatjeopbasisvaneenanderdiploma,certificaatofgetuigschriftover voldoendekennis,vaardighedenenattitudesbeschiktomindemoduletestarten.metandere woorden,jekandaneenvrijstellingaanvragen; jeslaagtineenspecifiekevrijstellingsproefwaaruitblijktdatjenodigeervaringhebtverworven omdemoduletevolgen. BilateraalsamenwerkingsakkoordtussenhetMinisterievanLandsverdedigingenhetVlaams MinisterievanOnderwijsenVorming. MilitairendiebinnenDefensiebepaaldeopleidingenhebbengevolgd,krijgenviaditsamenwerkingsT akkoordautomatischvrijstellingenvooreenaantalmodules.eenoverzichtvandeopleidingenvindje op: StudiegebiedAlgemeneVorming OmtoegelatentewordentoteenopleidingvanhetstudiegebiedAlgemenevormingmoetjevoldaan hebbenaandedeeltijdseleerplicht.ditbetekentdatjeophetogenblikvanjeinschrijving18jaar bent.indiendeinschrijvingplaatsvindttussen1septemberen31december,danmoetje18worden tenlaatsteop31decembervanhetzelfdekalenderjaar. AlsjedeopleidingAanvullendeAlgemeneVormingwensttevolgen,wordtjeleertrajectin samenspraakvastgelegd.hierbijwordtrekeninggehoudenmetjouwstartcompetentiesenjouw eindperspectief StudiegebiedNederlandsTweedetaal Deorganisatieencoördinatievandeintake,testingendoorverwijzingvancursistendievoor inschrijvingnietbeschikkenovereenstudiebewijsnt2gebeurtdoordehuizenvanhetnederlands. AlsjeeenopleidingNT2wensttevolgen,wordtjeleertrajectinsamenspraakvastgelegd(voorofbij deaanvangvandeopleiding).hierbijwordtrekeninggehoudenmetjouwstartcompetentiesenjouw eindperspectiefen,invoorkomendgeval,metdevragenvandedoorverwijzendeinstantie. Erzijnafzonderlijkemodulesvoordeschriftelijkeendemondelingecompetenties.Wieditwenstkan nogsteedseengeïntegreerdaanbodvolgen,maarerwordtookrekeninggehoudenmetde verschillendesnelhedenbijhetaanlerenvanbeidecompetenties.jekanalscursisttotdevolgende richtgraadwordentoegelatenvoordeschriftelijkeofmondelingecomponent,alsjedecompetenties vandiecomponentindeonderliggenderichtgraadhebtbehaald. TotdeopleidingenNederlandstweedetaalvanhetstudiegebiedNT2kunnenook12Ttot16Tjarige leerlingenuithetvoltijdssecundaironderwijstoegelatenworden.alsjetotdezegroepbehoort geldendevolgendespecifieketoelatingsvoorwaarden: jeneemtopvrijwilligebasisdeel; jevolgtdeopleidingbuitendelesurenvandeschoolvoorsecundaironderwijs; Pagina13

14 deschoolvoorsecundaironderwijslevertaanjoueenattestafwaarintenminstevolgende elementenzijnopgenomen: - eenomschrijvingvanjetaalachterstandinfunctievandeopleidingdiejeinhetsecundair onderwijsvolgt; - decontactgegevensvandepersoondiedoordeschoolvoorsecundaironderwijswordt aangeduidvoordeopvolgingvandemodulesofdeopleidingwaarvoorjebinnenhet centrumbentingeschreven. Ditattestwordtbijinschrijvingtoegevoegdaanjecursistendossierinhetorganiserende CentrumvoorVolwassenenonderwijs. Indiennodigcontacterenwijvanuithetcentrumdecontactpersoonvandeschoolvoorsecundair onderwijs,bijvoorbeeldbijvroegtijdigestopzettingofbijstagnerendeleervorderingen OpleidingBedrijfsbeheerbinnenhetstudiegebiedHandel OmtoegelatentewordentotdeopleidingenBedrijfsbeheer,BedrijfsbeheerTSO3enBedrijfsbeheer, distributieattest,vestigingswettso3vanhetstudiegebiedhandelmoetjeaanéénvandevolgende voorwaardenvoldaanhebben: voldaanhebbenaandedeeltijdseleerplicht; ingeschrevenzijnalsleerlingindederdegraadvanhetsecundaironderwijs Detaalopleidingen Omtoegelatentewordentotdeaanvangsmodulevaneenopleidingvanafrichtgraad2vandetalen envanhetstudiegebiednederlandstweedetaal,moetjekunnenaantonendatjede basiscompetentiesvandeopleidingvanhetvorigeniveauhebtbehaald.jekanonmiddellijk instappenalsjehetcertificaattookvaneenandercentrumtkanvoorleggen. VoordeopleidingenvanhetstudiegebiedNT2geldendevolgendespecifiekeaanvullende toelatingsvoorwaarden: 1. omtoegelatentewordentotdeaanvangsmodulemetschriftelijkebasiscompetentiesmoetje kunnenaantonendatjedeschriftelijkebasiscompetentieshebtbehaaldophetniveauvande voorgaanderichtgraad; 2. omtoegelatentewordentotdeaanvangsmodulemetmondelingebasiscompetentiesmoetje kunnenaantonendatjedemondelingebasiscompetentieshebtbehaaldophetniveauvande voorgaanderichtgraad. 6 Inschrijven/uitschrijven 6.1 Inschrijven Jekanjeinschrijvendoorjepersoonlijkaantebiedenophetsecretariaat.Indienjejongerbentdan 18jaar,benjevergezelddooréénvanjeouders. Deinschrijvingsvoorwaardenzijn: voldoenaandetoelatingsvoorwaarden; hetinschrijvingsgeldbetaaldhebbenofhiervanrechtmatigvrijgesteldzijn; Pagina14

15 zichakkoordverklaardhebbenmethetcentrumreglement; zichakkoordverklaardhebbenmethetagogischprojectvanhetcentrum; inhetgevaljevoldaanhebtaandedeeltijdseleerplicht:hetbewijsleverentebeschikkenoverde Belgischenationaliteit,ofvoldoenaandebepalingenvanhetwettigverblijf. Watbrengjemeebijdeinschrijving? eengeldigidentiteitsbewijs; eenbewijsvanwettigverblijfindienjenietoverdebelgischenationaliteitbeschikt; degetuigschriftenenattestendievroegerwerdenbehaald; kwitantiesvanbetalingenvaninschrijvingsgeldofanderebewijsstukkenterstavingvande vrijstellingofverminderingvaninschrijvingsgeld; eventueel:vrijstellingsdossier; eventueel:eenaanvraagvooreducatiefverlof. Opbasisvandezeinformatiekunnenwijhetadministratievedossiervollediginordebrengen.Opdie manierzijnwijervanverzekerddatwijindetoekomstcorrectingevuldediploma s,certificaten, deelcertificaten,getuigschriftenofattestenkunnenafleveren. Indiendecapaciteitvanhetcursusaanbodontoereikendisomallecursistentekunneninschrijven, dankanhetcentrumwachtlijstenaanleggen.hetcentrumrespecteerthierbijdevolgordevan inschrijving.hieropwordteenuitzonderinggemaaktvoorinschrijvingenindeopleidingenvanhet studiegebiednederlandstweedetaal.indezeopleidingenhebbenvolgendedoelgroepenvoorrang bijinschrijvingindienzicheencapaciteitstekortvoordoet: - cursistendieeeninburgeringscontractondertekendhebbenmethetonthaalbureau; - cursistendiegevatzijndoorhetinwerkingsbeleid,zoalsgeregeldinhetdecreetvan4juni2003 betreffendehetinwerkingsbeleid; - cursistendiedebereidheidomnederlandstelerenmoetenaantonenzoalsbedoeldinhet decreetvan15juli2007houdendedevlaamsewooncode. Eeninschrijvingispersoonlijkenkandusnooitdoorgegevenwordenaanderden.Bijinschrijving ontvangjeeeninschrijvingsbewijs. LetopBrengtijdensdeeerstelessteedsjeinschrijvingsbewijsmee.Deleerkrachtzalernaarvragen omjetoetelatentotdeles. 6.2 Uitschrijven Wieeencursuswenststoptezetten,waarschuwtzosnelmogelijkhetsecretariaat. Terugbetalingvanhetinschrijvingsgeldenhetcursusmateriaalisenkelmogelijkindiende uitschrijvingvoordestartdatumvandecursuswordtgemeldenmitsbetalingvan20,00euro annulatiekosten. 6.3 Weigeringtotinschrijven Hetcentrumkanweigerenomeencursistdiedefinitiefuitgeslotenwerd,hetvolgendeenhet daaropvolgendeschooljaarinteschrijveninhetcentrum. Pagina15

16 Pagina16 7 Studiebewijzen Alsregelmatigecursisthebjerechtophetbehalenvanhetbetreffendestudiebewijs. Deopleidingenbinnenonscentrumvolgeneengoedgekeurdleerplanenstructuurschema.Zijleiden toteenstudiebewijsdaterkendwordtdoordevlaamsegemeenschap. Attestenendeelcertificatenwordenkortnahetafsluitenvandemoduleopgemaaktenkunnenop hetcursistensecretariaatoftijdensdejaarlijkseproclamatieafgehaaldworden. Wanneerallemodulesvaneenopleidingwerdendoorlopenenbehaald,wordteendiplomaofeen certificaatvandevlaamsegemeenschapuitgereikt.allestudiebewijzenvandevlaamse Gemeenschapzijnvoorzienvandeofficiëledroogstempelvanhetcentrumendehandtekeningvan dedirecteurvanhetcentrum(ofzijn/haargemandateerde).alscursistmoetjedezestudiebewijzen ookzelfhandtekenen. 8 Vrijstellingen Dedirecteurkanopbasisvaneenvrijstellingsproefofvanstudiebewijzenvangevolgdeopleidingen ofvanervaring(evk/evc)vrijstellingverlenen.devrijstellingkanzowelbetrekkinghebbenophet volgenvanlessenalsopdeevaluatieofeengedeeltevandeevaluatie.hetbetekentmogelijkseen studieverkorting.voordetevolgenprocedureverwijzenwenaar Versneldestudievoortgang: vrijstellingsproceduresopbasisvanevk,evcen/ofvrijstellingsproef (ziebijlage1) Deaanvraagtotvrijstelling(=schriftelijkemotivatieendossiermetstavendestukken)moet ingediendwordenbijdedirecteuropaanvraagkanjeeenafschriftvanhetondertekende vrijstellingsattestbekomen. MilitairendiebinnenDefensiebepaaldeopleidingenhebbengevolgd,krijgenviaeen samenwerkingsakkoordautomatischvrijstellingenvooreenaantalmodules.eenoverzichtvande opleidingenvindjeop: 9 Premies Alsjealscursisteeneerstekeerhetdiplomasecundaironderwijsbehaaldhebt,wordtjeeenpremie toegekenddiegelijkisaanhetinschrijvingsgelddatjevooreenopleidinghebtbetaald.hetgaat hierbijmeerbepaaldomdeopleidingaanvullendealgemenevorming,gecombineerdmeteen certificaatvaneendoordevlaamseregeringbepaaldeopleidingvaneenanderstudiegebiedinhet secundairvolwassenenonderwijs. Voorhetbepalenvandezepremiewordthetinschrijvingsgeldinrekeninggebrachtdatjebetaald hebt,m.a.w.devolledigeofgedeeltelijkevrijstellingvaninschrijvingsgeldwaarvanjehebtgenoten, wordtinrekeninggebracht. Omeenpremieteverkrijgen,moetjeeenaanvraagdossierindienenbijdeafdeling Volwassenenonderwijs,7A17,KoningAlbertIITlaan15te1210Brussel. Ditaanvraagdossierbestaatuit: eeningevuldaanvraagformulier(ziehttp://ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3833);

17 Pagina17 eenkopievanhetbehaaldediploma; deoriginelebewijsstukkenvanhetinschrijvingsgelddatjevoordeopleidinginkwestiehebt betaald,uitgereiktdoorhetcentrumofdecentrawaarjedeopleidinggeheelofgedeeltelijkhebt gevolgd.opdebetalingsbewijzenmoethetaantallestijdenvandegevolgdeopleidingsonderdelen vermeldworden. Insommigestudiegebiedenzijnermodulesdienietalleendeeluitmakenvaneendiplomagerichte opleiding,maarookvanandereopleidingenbinnendatzelfdestudiegebied.ditzijndezogenaamde gemeenschappelijkemodules.inhetgevaljezo ngemeenschappelijkemodulehebtgevolgdineen andereopleiding,maarlaterdestapzetnaareendiplomagerichteopleiding,dankanjebijhet aanvragenvandepremieookhetoriginelebewijsstukvanhetinschrijvingsgeldvoorde gemeenschappelijkemodule,inrekeningbrengen. Houerrekeningmeedatjeuiterlijkéénjaarnahetuitreikenvanhetdiplomaeenpremiemoet aanvragen.hierbijwordtrekeninggehoudenmetdedatumvermeldophetdiploma. DeafdelingVolwassenenonderwijsinformeertjenauiterlijk45kalenderdagenofhet aanvraagdossiervoldoetaandevoorwaardenvoorhetverkrijgenvaneenpremie.indiendithet gevalis,informeertdeafdelingvolwassenenonderwijsjeookoverdebetalingstermijnwaarbinnen depremiezalwordenuitbetaald. 10 Educatiefverlof WanneerjeeenopleidingineenCentrumvoorVolwassenenonderwijsvolgt,hebjesomsde mogelijkheidomextraverlofzonderloonverliestekrijgen.jekandezeaanvullendevakantiedagen gebruikenombijvoorbeelddelessentevolgenofomthuistestuderen.jewerkgeverondervindt hiervangeenenkelfinancieelnadeelwantdezedagenwordendoordeoverheidaanhem terugbetaald. Hetaantalurenverlofwaarjerechtophebt,verschiltenisafhankelijkvanhetfeitofde opleidingsurenaldannietsamenvallenmetjewerkuren.ookhetfeitofdeopleidingvoorbereidtop eenknelpuntberoepofleidttoteeneerstediplomasecundaironderwijsmaakteenverschil. Alleinfooverhetaantalurenverlofwaarjerechtophebt,vindjehier: Alsjedocumentenvooreducatiefverlofwenst,meldjeditophetogenblikvandeinschrijving. Wanneereducatiefverlofopnemen? Heteducatiefverlofmoetopgenomenwordenvoordeeinddatumvaneencursus. Cursusstopzetten? Alsjeeencursusstopzetmeldjeditonmiddellijkaanhetsecretariaat.Jekrijgteenattestvande reedsgevolgdeuren.alsjeditnietmeldtbenjeongewettigdafwezigvoorderestvandecursusen wordjegedurende6maandengeschorstvoorhetopnemenvaneducatiefverlof. Belangrijk Informeervoorafofjewerkgeverbereidiseducatiefverlofteverlenenm.a.w.hiertoe toestemminggeeft.

18 Denodigedocumentenwordenophetmomentvandeinschrijvingaangemaaktalsjedeze aanvraagt.hetbewijsvaninschrijving(1 e document)moetbijdewerkgeveringediendworden binnende14dagennadestartvandecursus. Registratievanaanwezigheid Vooreducatiefverlofmoetjezelfjeaanwezigheidlatennoterenopeenaftekenlijst(1percursus oflesmoment),diedoordeleerkrachtbijelkeleswordtgehandtekendendiedoorjezelfwordt bewaard. Blancoaftekenlijstenzijnverkrijgbaarinhetsecretariaatenmoetenaanheteindevanelkecursus en/oftrimesterafgegevenwordenaanhetsecretariaat. Afwezigheidwettigen Vooreducatiefverlofmoetelkeafwezigheidgewettigdworden. Ditkanenkelomwillevan: ziektevanjezelfofeenfamilieliddatonderhetzelfdedakwoont,meteenmedischattest; arbeidsprestatiestijdensdeopleidingsurenbewezendooreenverklaringvandewerkgever; stakingvanhetopenbaarvervoer; uitzonderlijkeweersomstandigheden; stakingofziekteleerkracht; sluitingonderwijsinstelling. Wettigingattestenwordenzospoedigmogelijkafgegevenophetsecretariaat. Indienjemeerdan10%vanhetaantallestijdenongewettigdafwezigwas,wordjegedurende6 maandengeschorstvoorhetopnemenvaneducatiefverlof. Attestvannauwgezetteaanwezigheid Ditattestwordtdoorhetsecretariaatopgesteldnaontvangstvandeaftekenlijstenaanheteinde vaneencursusofeentrimester.hetattestvannauwgezetteaanwezigheidmoetzosnelmogelijk aandewerkgeverwordenbezorgd. Meerinfo FederaleOverheidsdienstWerkgelegenheid,ArbeidenSociaalOverleg DienstVerloven/BetaaldEducatiefverlof ErnestBlerotstraat1 1070Brussel Telefoon:02/ Website: ofbijdemedewerkersvanonscvo 11 Documentenvoorkinderbijslagenstempelcontrole Alledocumentendiedoorhetcentrummoetenopgesteldofingevuldwordenzoalskinderbijslag, studietoelage,vrijstellingvanstempelcontrole,attestvaninschrijvingen/ofregelmatige aanwezigheidwordenaanhetsecretariaatafgegeven. Indienmogelijkwordenzeonmiddellijkingevulddoordeadministratiefmedewerker.Inandere gevallenkunnendedocumentenopeenlatertijdstipafgehaaldworden. Pagina18

19 Pagina Kinderbijslag Indienjejongerbentdan25jaarentenlastebentvanéénvandeouders,kunnenjeoudersonder bepaaldevoorwaardennoggenietenvankinderbijslag. HiervoormoethetformulierP7( _0.pdf)ingevuldworden,datnormaalgeziennaarjeouderswordttoegestuurdtijdensde maandseptemberofoktober(wanneerhetschooljaarvoordienookkinderbijslagwerdgetrokkenen jejeondertussennietinschreefalswerkzoekendeofindiensttradbijeenwerkgever)ofdat aangevraagdmoetwordenaaneenkinderbijslagfonds(wanneerhetnietautomatischwerd toegestuurdofwanneerhetschooljaarvoordiengeenkinderbijslagwerdgetrokken). Omrechttehebbenopkinderbijslagmoetjeingeschrevenzijnvoorgemiddeldminstens17lesuren perweekenregelmatigaanwezigzijn.hierinkunnenookmaximaal4lesurenperweekzelfstudiein hetopenleercentrumvervatzijn. Allevragenhieromtrentkunnengesteldwordenaanhetkinderbijslagfondswaarbijdeouders aangeslotenzijnofaan: FederaalAgentschapvoordeKinderbijslag Trierstraat Brussel Telefoon: Website: Stempelcontrole BijhetbeginvaneenopleidingkanaandeRVAvrijstellingvanstempelcontrolegevraagdworden,om toestemmingteverkrijgenomtijdensdedaglestevolgen. HiertoemoetjebijdeRVAofbijdebetalingsinstellingformulierenC94AenC98bekomendieop onscentrumwordeningevuld.dezeformulierenkunnenookgedownloadwordenop: Omrechttehebbenopvrijstellingvanstempelcontrolemoetjeminimum1jaarvolledig uitkeringsgerechtigdewerklozezijn,ingeschrevenzijnvoorminstens20lesurenperweekgegeven vóór17uurenregelmatigaanwezigzijn.dervakanechternoganderecriteriaaanwendenomeen vrijstellingtoetestaanofteweigeren.devakorganisatie,devdabendervakunnenjedaarmeer informatieovergeven. FormulierC94A(aanvraagtotvrijstellingvanstempelcontrole)wordtbijhetbeginvandeopleiding ingevulddoordecursistenhetcentrum,eningediendbijdervaofdebetalingsinstellingmeteen kopievanalleinschrijvingsfiches.enkelewekenlaterkrijgtdecursistberichtvandervaofde vrijstellingwerdtoegekend. FormulierC98(maandelijksattestvanaanwezigheid)kandelaatstedagvanelkemaandophet cursistensecretariaatingevuldworden.hetbevestigtderegelmatigeaanwezigheidenmoetzosnel mogelijkaandervaofdebetalingsinstellingbezorgdwordensamenmetdewittestempelkaart, zodatdeeventueleuitkeringuitbetaaldkanworden.

20 Meerinfovindjeophttp:// Studietoelage Voorhetvolwassenenonderwijswordtingeenenkelgevaleenstudietoelagetoegekend. Aanvragenwordendusnietingevuld,aangezienzijsteedstoteennegatiefresultaatleiden. Pagina20

21 Deel2 Decretaalverplichte informatieenregelgeving Pagina21

22 1 Debijdrageregeling Hetbijinschrijvingtebetalenbedragbestaatuit: Inschrijvingsgeld Cursusmateriaal Didactischmateriaal(Smartschool, ) Behoudenswijzigingenopgelegddoordeoverheidbedraagthettebetaleninschrijvingsgeldper lestijd: 1,50of 0,60of 0,30ofvolledigvrijgesteld. Hettebetalencursusmateriaalisafhankelijkvandetevolgenmodule(s).Hettebetalenbedrag wordtbijdeinschrijving,ophetleerplatformen/ofbijdeaanvangvandelessendoordelesgevers meegedeeld. Hetcursusgeldisdebijdragevoormaterialen,grondstoffenofdienstendieverbondenzijnaande cursus.indienhetcursusgeldnognietexactgekendis,wordtereenraminggegeven.hetblijft achterafmogelijkhetcursusgeldbijtestureninpositieveofnegatievezinaandehandvande werkelijkgemaaktekosten.bijdestartvandeinschrijvingsperiodewordthetbedragvanhet cursusgeldbekendgemaakt. JebetaaltviaBancontactofmetopleidingschequesvoorwerknemers ( Jebetaaltpersemestereenmaximumvan300euroinschrijvingsgeldperopleiding.Alsjetijdenseen semesterverschillendeopleidingenvolgt,danbetaaljepergevolgdeopleidingeenmaximumvan 300euro.Heteerstesemesterlooptvan1septembertotenmet31decemberenhettweede semesterlooptvan1januaritotenmet31augustus. Deplafonneringenzijnnietoverdraagbaarnaareenandercentrum. Hetcentrummoetjoubijinschrijvingsteedseenbetalingsbewijsoverhandigen.Daarmeekunjezelf aantonendatjehetplafondbereikthebt. Devolgendecursistengenietenvrijstellingvanbetalingvanhetinschrijvingsgeldmitszijeenattest terstavingvoorleggendatopdedagvaninschrijvingnietouderisdaneenmaand: zijdieingeschrevenzijnvooreenopleidinginhetstudiegebiedalgemenevorming; zijdieingeschrevenzijnvoordeopleidingervaringsdeskundigeindearmoedeendesociale uitsluiting; zijdieophetmomentvanhuninschrijvingmateriëlehulpgenietenzoalsbedoeldindewetvan 12januari2007betreffendedeopvangvanasielzoekersenvanbepaaldeanderecategorieën vanvreemdelingen; zijdieophetmomentvanhuninschrijvingeeninkomenverwervenviamaatschappelijke dienstverleningofeenleefloonofdietenlastezijnvandevoormeldecategorieën; zijdieophetmomentvanhuninschrijvingalsgedetineerdeverblijvenineenvandebelgische strafinrichtingen.gedetineerdendiethuisverblijvenmeteenelektronischeenkelbandkomen nietinaanmerkingvooreenvrijstellingvaninschrijvingsgeld; zijdieeeninburgeringscontracthebbenondertekend(enduseeninburgeringstrajectvolgen),zij diereedseeninburgeringsattestofevctattestbehaaldhebben,zijnvrijgesteldvanhetbetalen vaninschrijvingsgeldvooreenopleidingnederlandstweedetaalrichtgraad1,nederlands tweedetaalrichtgraad2enlatijnsschrift; Pagina22

23 zijdieophetmomentvanhuninschrijvingnognietvoldaanhebbenaandevoltijdseleerplicht(= maximum15jaaroudzijnennoggeentweejaarsecundaironderwijsgenotenofnoggeen16 jaaroudzijn); zijdieophetmomentvanhuninschrijvingeeninkomenverwervenviaeenwachtuitkeringof eenwerkloosheidsuitkeringvooreenopleidingdiegevolgdwordtinhetkadervaneendoorde VDABerkendtrajectnaarWerk; deniettwerkende,verplichtingeschrevenwerkzoekendendieophetmomentvanhun inschrijvingnoggeenrechtopeenwachtuitkeringhebbenverworven; indienhetcentrumbeschiktoverdeonderwijsbevoegdheidvoornederlandstweedetaal richtgraad1vandebasiseducatie:zijdieingeschrevenzijnvoordeopleidingnederlandstweede taalrichtgraad1vandebasiseducatie. Devolgendecursistenbetaleneenverminderdinschrijvingsgeldvan 0,60: cursistendieingeschrevenzijnvooreenopleidinginhetstudiegebiednederlandstweedetaal. Devolgendecursistenbetaleneenverminderdinschrijvingsgeldvan 0,30.Hetbetreftcursistendie ophetmomentvanhuninschrijving: eeninkomenverwervenviaeenwachtuitkeringofeenwerkloosheidsuitkeringvoorandere opleidingendandieuitdestudiegebiedenalgemenevorming,deopleidingervaringsdeskundige indearmoedeendesocialeuitsluiting,nt2opleidingnt2richtgraad1en2alsinburgeraar,nt2 alscursistsecundaironderwijsoftenlastezijnvandiecategorieën; inhetbezitzijnvaneenvandevolgendeattestenoftenlastezijnvanvoormeldecategorieën: eenattest,uitgereiktdoordebevoegdeoverheid,waaruiteenarbeidsongeschiktheidvanten minste66%blijkt; eenattestwaaruithetrechtblijktopeenintegratietegemoetkomingaangehandicapten; eenattestwaaruitdeinschrijvingbijhetvlaamsagentschapvoorpersonenmeteenhandicap blijkt; eenattest,uitgereiktdoordebevoegdeoverheid,waaruiteenverminderingblijktvanhet verdienvermogentoteenderdeofmindervanwateengezondepersoondoorhetuitoefenen vaneenberoepopdealgemenearbeidsmarktkanverdienen; eenattest,uitgereiktdoordebevoegdeoverheid,waaruiteenverminderingblijktvande zelfredzaamheidvantenminstezevenpunten. gedurendetweeopeenvolgendeschooljareneenopleidinguiteenleergebiedvande basiseducatiegevolgdhebbentineencbeofineencvotgedurendetenminste120lestijdenen ditvoorafgaandaanhetschooljaarvaninschrijvingineenopleidingvanhetsecundair volwassenenonderwijs.dezevrijstellingwordttoegepastvoorelkeinschrijvinginhetcentrum gedurendehetbetrokkenschooljaar.eencursistdiezichtijdenshetbetrokkenschooljaar inschrijftvoorverschillendemoduleswordtbijinschrijvingvoorelkvandezemodulesgedeeltelijk vrijgesteldvanhetinschrijvingsgeld. Metvragenenopmerkingenkanjeterechtbijonzeadministratievemedewerkers. Pagina23

24 2 Debepalingenmetbetrekkingtotaan\enafwezigheden Deaanwezighedenwordendoordeleerkrachtopgetekendbijaanvangvandeles.Verantwoordje afwezighedenaandehandvanwettigingattestenvandokterofwerkgever;inhetbijzonderinfunctie vaninburgeringenbetaaldeducatiefverlof. Inprincipeverwachtenwevanjedatjemaximaalparticipeertaandeopleiding.Weesookoptijden respecteerhetbeginteneinduurvandeles. Erkunnenomstandighedenzijndiejeverhinderenaanwezigtezijn.Dezeomstandighedenkunnen zowelvanprofessionele,sociale,juridische,administratievealspersoonlijkeaardzijn. Indienblijktdatjeregelmatigongewettigdafwezigwasendelessennietvoldoendehebtgevolgd dankanjeuitgeslotenwordenvandeevaluatie.ditishetgevalindienjemeerdan25%vanlessen ongewettigdafwezigwas. Eendoktersattestmoetinprincipeeenvrijstellingommedischeredenenstaven.Zogenaamde dixitt attesten (eenattestdataangeeftdatiemandaaneendokterverklaartziektezijngeweest)worden nietaanvaardalsstaving. Gewettigdeafwezigheid Alleafwezighedenommedischeredenenmoetenwordengewettigd: wanneerjeterugophetcentrumkomt; doorhetattestonmiddellijkaanhetcentrumtebezorgenalsheteenperiodevanmeerdan10 opeenvolgendekalenderdagenbetreft. Hetmedischattestispasrechtsgeldigalshet: uitgereiktwordtdooreengeneesheer,geneesheerspecialist,eenpsychiater,eenorthodontist, eentandartsofdoordeadministratievedienstenvaneenziekenhuisofvaneenerkendlabo; duidelijkingevuld,ondertekendengedateerdis; derelevanteidentificatiegegevensvermeldtzoalsdenaam,hetadres,telefoonnummerenrizivt nummervandeverstrekker; aangeeftwatdegevolgenzijnvandeziektevoorbepaaldelessen; debegintendeeinddatumaangevenvandeziekteperiode,metindesbetreffendgevalde vermeldingvanvoortofnamiddag. Webeschouwenjeafwezigheidopbasisvandevolgenderedeneneveneensalsgewettigd: alshetcentrumdoorovermachtonbereikbaarofontoegankelijkis; omeenfamilieraadbijtewonen; omeenbegrafenisofhuwelijksplechtigheidbijtewonenvaneenbloedtofaanverwantofvan eenpersoondieonderhetzelfdedakwoontalsjezelf; omvoorderechtbankteverschijnennaeenoproepingofeendagvaarding; alsgevolgvanmaatregeleninhetkadervandebijzonderejeugdzorgendejeugdbescherming; omfeestdagentebelevendieinherentzijnaanjelevensbeschouwelijkeovertuiging. Wijontvangengraageenofficieeldocumenten/ofverklaringaandehandwaarvanjejeafwezigheid staaft.ditistuiteraardtnietvantoepassingwanneerhetcentrumdoorovermachtonbereikbaarof ontoegankelijkis. Pagina24

25 3 Evaluatiereglement 3.1 Begeleidingenevaluatie Periode Voorhetsecundairvolwassenenonderwijsiserpermoduleeenevaluatie Organisatievandeevaluatie Devorm,deinhoud,depraktischeorganisatie,hetdeliberatiemoment,deregelingvande bijkomendeproevenendewijzevanbekendmakingvanderesultatenvandeevaluatiezijnalsvolgt: Dedirecteurvanhetcentrumbepaalt,naraadplegingvandebetrokkenleerkrachtenen rekeninghoudendmetdetebereikendoelstellingen/competenties/sleutelvaardigheden/attitudes, peropleidingen/ofmodule(eenheid)devormvandeevaluatie.deevaluatiekandevorm aannemenvanmondelingeen/ofschriftelijke,afsluitendeen/ofeenpermanenteevaluaties. Eenafsluitendeevaluatieisdeeindbeoordelingvanhetresultaatvandestudieprestatiesvooreen opleidingsonderdeelofeendeelvaneenopleidingsonderdeeldooreenmomentopname. Eenpermanenteevaluatieishetresultaatvandecontinuebeoordelingvandestudieprestatiesvoor eenopleidingsonderdeelofeendeelvaneenopleidingsonderdeeltijdensdeorganisatieperiode.het betreftduseengespreideevaluatie,opverschillendetijdstippen.kennisenvaardighedenworden getoetstinpraktischeoefeningenentoepassingen;deevaluatiegebeurtaandehandvanobservaties en/oftoetsen. Debeoordelingscriteriawordenafgeleiduitdedoelstellingen,competenties,sleutelvaardigheden, attitudesenleerinhoudenvandeleerplannen.perafdelinggeldenookspecifiekerichtlijnendiedoor debetrokkenleerkracht/lectoraanhetbeginvanelkemodulegecommuniceerdwordenaande cursisten. Bijinschrijvingkandecursistverzoekenomdeevaluatievormvantoepassingindegekozenmodule tevernemen. Bijeenmondelingeevaluatiewordtbovendien,opverzoekvandecursist,eenschriftelijke voorbereidingstijdtoegestaan. Devorm,deinhoud,depraktischeorganisatie,hetdeliberatiemoment,deregelingvandeeventuele bijkomendeproevenendewijzevanbekendmakingvanderesultatenvandeevaluatiewordenvoor elkemoduleaandecursistenadvalvas,viadewebsitevanhetcentrum( oftijdensdecontactmomentenmeegedeeld. Dezeinformatiezalooktijdensheteerstelesmomentmondelingwordentoegelichtdoorde betreffendeleerkracht. Pagina25

26 Pagina26 Deevaluatiecommissiekaninbijzonderegevallenenopvraagvandecursistofdeleerkrachteen individuelewijzigingvandeevaluatiemodaliteitentoestaan.dezewordeninhetdossiervande cursistopgenomenenschriftelijkaandecursistmeegedeeld. Deevaluatiecommissiekaninbijzonderegevallenenopvraagvanjezelfofdeleerkrachteen individuelewijzigingvandeevaluatiemodaliteitentoestaan.dezewordeninjedossieropgenomen enzewordenjeschriftelijkmeegedeeld Deelnameaandeevaluatie Jekandeelnemenaandeevaluatie(s)indienjeregelmatigecursistbentenaande inschrijvingsvoorwaardenvoldoet(inschrijvingsvoorwaarden:ziepunt7.1binnendeel1vanhet centrumreglement). NietTregelmatigecursistenkunnenenkelmitsvoorafgaandeschriftelijketoestemmingvande directeurtoegelatenwordentotdeelnameaandeevaluatie(s). Alscursistmoetjejehoudenaanderichtlijnenmetbetrekkingtotdepraktischeorganisatievande evaluatie. Ingevalvangewettigdeafwezigheidofovermachtkandedirecteur,opjouwschriftelijkevraag, beslissendeevaluatieteverplaatsenen/ofeeninhaalexamenteorganiseren.jevraagmoetsamen metdebewijsstukkenuiterlijkde3edag(zaterdag,zondag,wettelijkeenreglementairefeestdagen nietmeegerekend)nahettijdstipvandeevaluatietegenontvangstbewijsbijdedirecteurvanhet centrumingediendworden. Jehebtnadedeliberatieinzagerechtindedoorjouafgelegdeevaluatie(s).Jemaakthiervooreen afspraakmetdedirecteurofeenandereverantwoordelijke.jehebttevensrechtopeenschriftelijk exemplaar(tegenbetalingvankosten) Vrijstellingen Dedirecteurkanbeslissenvrijstellingteverlenenvooreendeelvaneenopleidingofmodule.De vrijstellinggeldtzowelvoorhetvolgenvandelessenalsvoordeevaluatieofeengedeeltevande evaluatieenbetekentmogelijkeenstudieverkorting.jemoetdeaanvraagschriftelijkindienenmet denodigestavingdocumentenenmotivering.dedirecteurbeslisteenvrijstellingsproefte organiserenbijontstentenisvanstavingdocumenten. Debeslissingvandedirecteurmoetschriftelijkengemotiveerdmeegedeeldworden. JekanberoepaantekenentegendebeslissingoverdenietTtoekenningvaneenvrijstelling.Jevolgt hiertoedeprocedurezoalsgeschetstonderpunt4.2.beroepsproceduretegendebeslissingvande evaluatiecommissie Evaluatiecommissie&rapporteringvandebeslissing Destemgerechtigdeledenvandeevaluatiecommissiezijn:dedirecteur(voorzitter)ofzijn afgevaardigdeendeleerkracht(en)vandebetrokkenmodule.elkestemgerechtigdlidheeftéén stem.

27 DedirecteurkanbijkomendandereledentotdedeliberatietoelatenzoalsdeombudsmanofTvrouw, ofdeopleidingscoördinator.dezezijnnietstemgerechtigd. DeevaluatiecommissiebeslistofjegeslaagdofnietTgeslaagdbent. Bijstakingvanstemmenisdestemvandedirecteurdoorslaggevend.Debeslissingmoetschriftelijk engemotiveerdmeegedeeldworden. Deevaluatiecommissiekanvolgendevermeldingentoekennenbijhetbehalenvaneendiploma: voldoening,onderscheiding,groteonderscheiding,degrootsteonderscheiding. Deevaluatiecommissiekanbeslisseneenbijkomendeproef(herexamen)toetestaanende modaliteitendaarvantebepalen. Deledenvandeevaluatiecommissiebehoudenhetgeheimvandeberaadslagingen. Deevaluatiecommissieisbevoegdvooralleswatnietexplicietinzakeevaluatieinditreglement vermeldstaat. Deevaluatieresultatenwordentenlaatsteéénweeknadeberaadslagingvandeevaluatiecommissie aanjoubekendgemaaktopeenvoorafmeegedeeldedatumenwijze Fraudevooroftijdensexamens - Elkepogingtotfraudeofvermoedenhiervanvóóroftijdenseenexamenleidttotinbeslagname vandedocumentenofandereinformatiedragers. - Bijeenvermoedenvanfraudetijdenshetexamenwordtjeexamenkopijinbeslaggenomen. Indienervoldoendetijdrestomhetexamenteherbeginnenkrijgjeeennieuweblanco examenkopij.indienditniethetgevaliswordjedezelfdedagnogonderworpenaaneen mondelingeondervraging. - Naafloopvanhetexamenwordenzoweljijzelfenhettoezichthoudendpersoneelgehoorddoor dedirecteur,diebeslistofhetvermoedenvanfraudealdannietgegrondis. (Devolledigetekstvanhetbesluitvan31januari2013vanderaadvanbestuuroverexamenfraude kangeraadpleegdwordenopwww.cvobrussel.beenkanopeenvoudigeaanvraagophetcvo wordenverkregen.) Deombudsdienst Deombudsdienst/man/vrouwwordtbijhetbeginvanhetschooljaaraangeduiddoordedirecteuren bekendgemaakt. DeombudsmanofTvrouwtreedtalsbemiddelaaroptussenjezelfendeevaluatiecommissie.Hij/zij onderzoektalleklachteni.v.m.deevaluatieregeling,hetverloopvandeevaluatiesendedeliberatie. DeombudsmanTofvrouwheefthetrechtaanwezigtezijnopdedeliberatieenallenodige inlichtingentevragenoverdeevaluatiesaandeledenvandeevaluatiecommissie,enditzowelvoor alstijdensdedeliberatie.hij/zijisgehoudentothetgeheimvandeberaadslagingen.deombudsman oftvrouwisingééngevaleenstemgerechtigdlidvandeevaluatiecommissie. Pagina27

28 Indienjetijdensofonmiddellijknaeenevaluatiemeentdateronregelmatighedenzijngebeurd,dan kanjetotdriedagen(zaterdag,zondag,wettelijkeenreglementairefeestdagennietmeegerekend) nadeevaluatieklachtindienenbijdeombudsdienst.devoorzittervandeevaluatiecommissieofzijn afgevaardigdestelteenonderzoekinenkanbeslissendeevaluatieofeendeelvandeevaluatiete latenoverdoen.dezeproceduremoetbinnendrie(zaterdag,zondag,wettelijkeenreglementaire feestdagennietmeegerekend)naindieningvandeklachtafgehandeldzijn Inspraakeninzagerecht Jehebthetrechtvolgendedocumentenintezien: jeindividueelcursistendossierdatallerelevanteinformatieomvat.ditrechtvervaltechteralshet beroepsgeheimditniettoelaatofalserzeerernstigetegenindicatiesbestaan. Wevragenhiervooreenafspraakmetdedirecteurtemaken. deverbeterdeschriftelijkekopijenvantoetsen,proevenenexamens Studiebewijzen Hetcentrumreiktjoutenlaatsteopheteindevandetweedemaandnahetafsluitenvande evaluatiedebehaaldestudiebewijzentattesten,getuigschriften,diploma s,certificatenen deelcertificatentuit. 3.2 Beroepsproceduretegendebeslissingvandeevaluatiecommissie Alscursisthebjealtijdhetrechtomjeverbeterdeschriftelijkekopijenendeopgavenvantoetsen,proeven enexamensintekijken Bezwaar Debeslissingvandeevaluatiecommissiekandoordecursistwordenbetwist.Binneneentermijnvandrie dagen,zaterdag,zondag,wettelijkeenreglementairefeestdagennietmeegerekend,volgendopdedag waaropdebeslissingvandeevaluatiecommissiewordtmeegedeeld,kandecursistdiedezebeslissing betwist,viaeenpersoonlijkonderhoudmetdevoorzittervandeevaluatiecommissieofzijnafgevaardigde, hunbezwarenkenbaarmaken.dedatumvanhetgesprekwordtschriftelijkmeegedeeld. Tijdenshetgesprekkanjehetdossierinkijkenenwordendeelementenaangegevendiehebbengeleidtot degenomenbeslissing. Nahetgesprekzijnerdriescenario smogelijk: TJebentervanovertuigddatdeevaluatiecommissiedejuistebeslissingheeftgenomenentrekkende betwistingin; TDevoorzittervandeevaluatiecommissie(ofzijnafgevaardigde)meentdatjeredenenaanbrengtdiehet overwegenwaardzijnenroeptdeevaluatiecommissiezosnelmogelijkopnieuwbijeenomdeaangevochten beslissingopnieuwtebekijken. Deevaluatiecommissiekanofwelhaarbeslissingherzienendanishetprobleemopgelost,ofwelhaar beslissinghandhavenendanblijfthetprobleembestaan.watookhetresultaatvandezenieuwebespreking magzijn,hetwordtzekerviaaangetekendschrijven,binnende3dagenenmetdenodigemotiveringaande klagermeegedeeld. Pagina28

29 Pagina29 TDevoorzittervandeevaluatiecommissie(ofzijnafgevaardigde)meentdatdeaangebrachteargumenten geennieuwebijeenkomstvandeevaluatiecommissienodigmaken.ditwordtgemotiveerdenbinnende3 dagenviaaangetekendschrijvenmeegedeeld Beroep Alsnahetoverlegmetdevoorzittervanevaluatiecommissie(ofzijnafgevaardigde)ofnadatde evaluatiecommissieopnieuwissamengekomendebetwistingblijftbestaan,kanjeviaaangetekend schrijvenberoepinstellenbijdealgemeendirecteurbinneneentermijnvandriedagen,zaterdag,zondag, wettelijkeenreglementairefeestdagennietmeegerekend,nahetoverlegofnadatdebeslissingvande evaluatiecommissiejewerdmeegedeeld.zoweljijzelfalsdedirecteurwordenuitgenodigdvooreengesprek metdealgemeendirecteur. Hetiswelbelangrijktewetendatdeberoepscommissiepaskanwordenopgestartalsjegebruikhebt gemaaktvanjerechtopoverlegmetdevoorzittervandeevaluatiecommissie(ofzijnafgevaardigde),zoals hierbovenonderpunt4.2.1.beschreven. Dealgemeendirecteurkanbeslissenomofweldeevaluatiecommissieopnieuwsamenteroepen,ofweleen beroepscommissiesamenteroepen.deberoepscommissieheeftalsleden:tweepersoneelsledenvanhet volwassenenonderwijsvandescholengroepdiegeenpersoneelslidzijnvanonscvoenéén vertegenwoordigervandejuridischedienstvanhetgo.dealgemeendirecteurduidtdevoorzittervande beroepscommissieaan.deledenvandeberoepscommissiezijnonderworpenaandediscretieplicht Adviesvandeberoepscommissie Omgeldigteberaadslagen,moetenerminstensdrieledenvandeberoepscommissieaanwezigzijn.Inhet belangvanhetonderzoekkandeberoepscommissieomhetevenwiehoren.deberoepscommissie onderzoektdeklachtgrondigenadviseertdealgemeendirecteurbinnende3dagenopeengemotiveerde wijzeofdeevaluatiecommissiewelofnietopnieuwmoetsamenkomen. Dealgemeendirecteurbeslistofdeevaluatiecommissiealdannietopnieuwmoetsamenkomen.Moethet niet,dandeelthijjeditonmiddellijk,binnende3dagen,viaaangetekendschrijvenenmetdenodige motiveringmee.moethetwel,danformuleertdeevaluatiecommissieeenadviesaandealgemeen directeur.opbasishiervanneemtdealgemeendirecteureenbeslissing,diehijbinnende3dagenen uiterlijkop15septemberaangetekendenmetdenodigemotiveringaandecursistverstuurt.dedirecteur ontvangthiervaneenafschrift. BinnenhetGOzelfisernadezeproceduregeenverderberoepmeermogelijk Annulatieberoep AlsdeberoepsprocedurebinnenhetGOisuitgeput,kanjebijdeRaadvanStateeenannulatieberoepof eenverzoektotschorsingvandetenuitvoerleggingindienen.jehebthiervoorzestigkalenderdagendetijd vanafhetmomentdatjekennisnamvandebeslissingvandealgemeendirecteurofvande evaluatiecommissie. Dezeprocedureheeftgeenopschortendewerking.Debetwistebeslissingkandusonmiddellijkuitgevoerd worden.

30 4 Leefregels 4.1 Ordemaatregelen Eengoedesamenwerkingtussenjouenhetpersoneelvanonscentrumiseennoodzakelijke voorwaardevooreenvlotfunctioneren.alsdezesamenwerkingnietvolgensdeafsprakenverloopt, kanhetcentrumpassendemaatregelennemen. Alshetordentelijkverstrekkenvanhetonderwijsofdegoedewerkingvanhetcentrumgehinderd wordt,zullenwejeertoeaanzettenjegedragteverbeterenenaantepassen.hierondervindjeeen overzichtvandemogelijkeordemaatregelen. Ordemaatregelendiezoweldoordedirecteuralsdooralleleerkrachtenkunnengenomen worden. eenwaarschuwing eenvermaning mondeling perbrief tijdelijkeverwijderinguitdeles totheteindevandeles Ordemaatregelendieenkeldoordedirecteurkunnengenomenworden begeleidingsovereenkomst Ditgebeurtschriftelijk.Wanneerjeherhaaldelijkindefoutgaat, krijgjeeenovereenkomstwaarinomschrevenwordtwat uitdrukkelijkvanjouwordtverwachtenwatdegevolgenzijnvan hetnietnalevenvandebepalingen.deovereenkomstheefteen beperkteduur,wordtgeregeldgeëvalueerdenleidtuiteindelijkal danniettothetopstartenvandetuchtprocedure. Binnendedriedagen(zaterdag,zondag,wettelijkeenreglementairefeestdagennietmeegerekend) nakennisnamevandeordemaatregelhebjerechtopoverlegmetdedirecteur. Tegeneenordemaatregelkangeenberoepaangetekendworden. 4.2 Bewarendemaatregel Dedirecteurkanjepreventiefschorsenalsdefeiteneendergelijkeomvangaannemendatmener zelfsaandenktjoulaterdefinitiefuithetcentrumteverwijderen.demaatregelgeldtzolangeen tuchtonderzoeklooptenvoorzoverhetbelangvanhetonderwijsditvereist.depreventieve schorsingkanonmiddellijkuitwerkinghebbenenwordtaanjouterkennisgebracht. 4.3 Tuchtmaatregelen Pagina30

31 Dedirecteurofzijnafgevaardigdekaneentuchtmaatregelnemenalsjedoorjegedrageengevaarof eenernstigebelemmeringvormtvoorhetnormaleonderwijstofvormingsgebeurenofalsjedoorje (agressieve)houdingdeveiligheidvanandereninhetgevaarbrengt.alsdedirecteurdedefinitieve uitsluitingoverweegt,winthijeersthetadviesinvandebetrokkenleerkrachten. Dedirecteurofzijnafgevaardigdezaldusslechtstuchtmaatregelennemenalsdemaatregelenvan ordegeeneffecthebbenofbijzeerernstigeovertredingen.hierondervallenovertredingenzoals opzettelijkslagenenverwondingentoebrengen,bedreigingenuiten,opzettelijkessentiële veiligheidsregelsovertreden,opzettelijkenblijvenddelessenenactiviteitenstoren,zwareschade toebrengenofdiefstalplegen. Voorelkeschorsingenuitsluitinggeldtdatdetuchtmaatregelaltijdinovereenstemmingmoetzijn metdeernstvandefeiten Desoortentuchtmaatregelen Erbestaantweemogelijketuchtmaatregelen. Eentijdelijkeuitsluitinguitdelessenvanéénofmeermodulesvooreenmaximaleduurvan30 lesdagen. Eentijdelijkeuitsluitinguitallelessenvooreenmaximaleduurvan30lesdagen. Afwezighedenwegenstijdelijkeuitsluitingalstuchtmaatregelwordenvanrechtswegeals gewettigdbeschouwd. Eendefinitieveuitsluitinguithetcentrum. Dedirecteurspreektdezemaatregeluitnavoorafgaandadviesvandebetrokkenleerkrachten. Eendefinitieveuitsluitinggaatonmiddellijkinnadeschriftelijkekennisgevingvandemaatregel aanjoutijdenshetschooljaarenuiterlijkop31augustus. Alsjeuithetcentrumverwijderdwerd,kanjehetvolgendeschooljaarénhetdaaropvolgende schooljaargeweigerdwordeninhetcentrum.ditgeldtookvoorhetcentrumofdecentrawaar onscentrummeesamenwerkt,voorzoverdecontroversiëlehandelingenzichindatander centrum/anderecentraheeft/hebbenvoorgedaan Regels Bijhetnemenvaneentuchtmaatregelwordeniniedergevaldevolgenderegelsgerespecteerd: deintentietoteentuchtmaatregelwordtjouschriftelijkterkennisgebracht; detuchtmaatregelmoetinovereenstemmingzijnmetdeernstvandefeiten; jewordt,eventueelbijgestaandooreenvertrouwenspersoon,voorafgaandelijkuitgenodigd vooreengesprekoverdeproblemen; jijenjevertrouwenspersoonhebbenhetrechttotinzagevanhettuchtdossier.indit tuchtdossierwordthetadviesvandebetrokkenleerkrachtenopgenomen; dezebeslissingwordtgemotiveerd.erwordtaangegevenwaaromjouwgedragwerkelijkeen gevaarvormtvoorhetordentelijkverstrekkenvanhetonderwijsen/ofdeverwezenlijkingvan heteigenopvoedingsprojectvanhetcentruminhetgedrangkomt.bijdefinitieveuitsluiting wordtschriftelijkverwezennaardemogelijkheidtotberoepmetovereenkomstigeprocedure; jewordtvóórhetingaanvandetuchtmaatregelenschriftelijkopdehoogtegebrachtvande genomenbeslissingenvandeingangsdatumervan; erwordtnooitovergegaantotcollectieveuitsluitingen. Pagina31

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Reglement NT2. Inhoud

Reglement NT2. Inhoud Inhoud Reglement NT2 1. Onze school a. Wie is wie? b. Waar kan je bij ons studeren? c. Wat kan je hier studeren? d. Wanneer is er les? e. Wanneer is er geen les? 2. Inschrijvingen a. Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Schooljaar 2015-2016 Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem 056 65 01 42 Arendsstraat 62 8530 Harelbeke 056 71 27 19 Oudenaardseweg 75 8587 Spiere 056 71 27 19 Inhoud

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Welkom in ons centrum!

Welkom in ons centrum! Welkom in ons centrum! Beste cursist, Het doet ons ten zeerste genoegen dat u zich ingeschreven hebt in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs GLTT-CVO. Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum...

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Schooljaar

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven

CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven CENTRUMREGLEMENT 2015-2016 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2015-2016 Schoolraad 30-04-2015 BOC 08-05-2015 RvB 24-06-2015 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement WWW.IVORAN.BE P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T 03 605 40 78 - F 03 605 08 47 info@ivoran.be www.ivoran.be Centrumreglement 2016-2017 WELKOM IN ONS CENTRUM I. ALGEMENE INFORMATIE INHOUDSTAFEL 1.

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2008-2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Distelvinklaan

Nadere informatie

CVO Volt Interleuvenlaan Leuven

CVO Volt Interleuvenlaan Leuven CVO Volt Interleuvenlaan 3 5 3001 Leuven CENTRUMREGLEMENT 2016-2017 Inhoud Welkom in ons centrum!... 5 Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Centrumbestuur... 7 2 Agogisch project... 8 3 Ons centrum... 9 3.1

Nadere informatie

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016,

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016, Schoolreglement KTALiedekerke 201582016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. AANDACHTSPUNTEN...4 2. WELKOMINONZESCHOOL...5

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2014-2015 BOC 15-05-2014 Schoolraad 16-05-2014 RVB...-06-2014 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs. Schooljaar

Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs. Schooljaar ! Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2016-2017 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum...

Nadere informatie

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement WWW.IVORAN.BE P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T 03 605 40 78 - F 03 605 08 47 info@ivoran.be www.ivoran.be Centrumreglement 2016-2017 WELKOM IN ONS CENTRUM I. ALGEMENE INFORMATIE INHOUDSTAFEL 1.

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs Handelsschool

Volwassenenonderwijs Handelsschool Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement Volwassenenonderwijs Handelsschool Cursusjaar 2014-2015

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 Hoger beroepsonderwijs - HBO5 Beste cursist Wij zijn bijzonder verheugd je te mogen verwelkomen in één van de opleidingen van ons centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)! Ons

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs. Wegwijzer. schooljaar 2014-2015. Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen. Interleuvenlaan 5 3001 Heverlee

Tweedekansonderwijs. Wegwijzer. schooljaar 2014-2015. Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen. Interleuvenlaan 5 3001 Heverlee Tweedekansonderwijs Wegwijzer schooljaar 2014-2015 Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Interleuvenlaan 5 3001 Heverlee Justus Lipsiusstraat 69 3000 Leuven T 016 22 45 46 - F 016 29 67 73

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016

Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016 Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016 Zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Scholengroep 5 op 27 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE WELKOM IN CVO CRESCENDO... 4 1 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 CENTRUMBESTUUR...

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 Secundair Volwassenenonderwijs Beste cursist Wij zijn bijzonder verheugd je te mogen verwelkomen in één van de opleidingen van ons centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)! Ons

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 1 Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum

Nadere informatie

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Schooljaar 2016-2017 Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem 056 65 01 42 Arendsstraat 62 8530 Harelbeke 056 71 27 19 Oudenaardseweg 75 8587 Spiere 056 71 27 19 Inhoud

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2013-2014

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2013-2014 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2013-2014 BOC 23-05-2013 Schoolraad 07-06-2013 RVB 26-06-2013 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be Centrumreglement CVO ISBO Schooljaar 2015-2016 WELKOM IN ONS CENTRUM Beste cursist Het doet ons

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Centrumreglement Schooljaar 2015-2016 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2013-2014. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013

Centrumreglement. Schooljaar 2013-2014. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013 Centrumreglement Schooljaar 2013-2014 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2012-2013

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2012-2013 CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2012-2013 BOC 07-06-2012 Schoolraad 08-06-2012 RVB 20-06-2012 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Centrumreglement Schooljaar 2014-2015 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016 Encora Algemeen centrumreglement 2015-2016 1 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o - - 11 In uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid wordt eer voor bepaalde opleidingen een medisch geschikheidsattest vereist. Deze opleidingen zijn opgenomen

Nadere informatie

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015 l CVO Janitor Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas centrumreglement Schooljaar 2014-2015 1 van 40 Welkom in CVO Janitor Beste cursist Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor CVO Janitor.

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2015-2016

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2015-2016 Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2015-2016 Taxandria cvo Turnhout Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailto: info@cvoturnhout.be Inhoud Welkom in

Nadere informatie

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2016-2017 Distelvinklaan

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014 Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014 Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailto: info@cvoturnhout.be Inhoud Welkom in ons centrum!... 5 Deel

Nadere informatie

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2016-2017, semester 2. Inhoudstafel 1. Uitschrijving voor een module

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs Centrumreglement 1 Volwassenenonderwijs 2012-2013 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Inrichtende macht Art. 2: Pedagogisch project Stedelijk Onderwijs Antwerpen Art. 3: Het centrum Art. 4: De opdracht

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs centrumreglement voor het volwassenenonderwijs schooljaar 2017-2018 Distelvinklaan 22 2660 Hoboken 03 830 41 05 info@cvoantwerpen.be www.cvoantwerpen.be FRM 362_Centrumreglement 2017-2018 1/89 inhoud 1.

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2015 2016 CVO COOVI E.GRYZONLAAN 1 1070 ANDERLECHT T 02 526 51 00 - F 02 526 51 01 cvo@coovi.be www.coovi.be Deel 1 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2016-2017 Schoolraad 12-05-2016 BOC 13-05-2016 RvB 31-08-2016 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VOOR CURSISTEN NT2 CAMPUS BORGERHOUT

CENTRUMREGLEMENT VOOR CURSISTEN NT2 CAMPUS BORGERHOUT CENTRUMREGLEMENT VOOR CURSISTEN NT2 CAMPUS BORGERHOUT 2016-2017 CVO SOPRO Lange van Ruusbroecstraat 12-34 2018 Antwerpen 03/239.25.35 CVO SOPRO Wilrijkstraat 26 2140 Antwerpen-Borgerhout 03/230.83.73 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO

Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO Howest CVO IVO Brugge Marksesteenweg 58 Manitobalaan 48 8500 Kortrijk 8200 Sint-Andries INHOUD 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1.1 algemene

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement Koken

Aanvullend Evaluatiereglement Koken Aanvullend Evaluatiereglement Koken Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be tel

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2014 2015

CENTRUMREGLEMENT 2014 2015 CENTRUMREGLEMENT 2014 2015 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE 1. CENTRUMBESTUUR 11 2. AGOGISCH PROJECT 12 3. ONS CENTRUM 12 3.1 HET TEAM 12 3.1.1 DE DIRECTIE 12 3.1.2 DE ADJUNCT-DIRECTEURS 13 3.1.3 SECRETARIAATSVERANTWOORDELIJKEN

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS TANERA Ledebaan 101 9300 Aalst Tel. 053/77.20.70 Fax: 053/78.45.05 E-mail: info@tanera.be website: www.tanera.be GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen!

Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen! Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen! Computercursussen Hoger beroepsonderwijs -boekhouden -informatica netwerkbeheer -gids en reisleider Specifieke lerarenopleiding Aanvullende algemene vorming

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. cvo viio

CENTRUMREGLEMENT. cvo viio CENTRUMREGLEMENT cvo viio Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement cvo viio - p. 1

Nadere informatie

Muziek Dans Woord. Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Leeuwse Kunstacademie op achterzijde. GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT

Muziek Dans Woord. Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Leeuwse Kunstacademie op achterzijde. GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT Muziek Dans Woord Inschrijvingen & Info Vakantiedagen Leeuwse Kunstacademie op achterzijde GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT schooljaar 2017-2018 Beste vrienden, beste ouders, Te Sint-Pieters-Leeuw

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. CVO VTI Lier Antwerpen Kruisbogenhofstraat 7 2500 Lier. Te Boelaerlei 40 2140 Borgerhout

CENTRUMREGLEMENT. CVO VTI Lier Antwerpen Kruisbogenhofstraat 7 2500 Lier. Te Boelaerlei 40 2140 Borgerhout CENTRUMREGLEMENT CVO VTI Lier Antwerpen Kruisbogenhofstraat 7 2500 Lier Te Boelaerlei 40 2140 Borgerhout Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2017-2018 Taxandria cvo Turnhout Boomgaardstraat 56 230 Turnhout Tel: +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailto: info@cvotaxandria.be Inhoudsopgave 1. Ons

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. inschrijvingsgeld en forfaitaire

Nadere informatie

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool. Academiejaar 2009 2010

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool. Academiejaar 2009 2010 Centrumreglement Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool Academiejaar 2009 2010 Pagina 1 van 44 Inhoudsopgave 1 Onze visie... 5 2 Onze organisatiestructuur... 5 2.1 ONS CENTRUM... 5 2.2 GO!

Nadere informatie

Informatiebrochure. Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011

Informatiebrochure. Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011 Informatiebrochure Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011 Het volwassenenonderwijs: van basisvorming tot hoger onderwijs Financiële informatie Campussen, openingsuren en lesplaatsen

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs CVO Kempen

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs CVO Kempen Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs CVO Kempen 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Schooljaar 2017-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO-STEP. Definitieve versie ter voorlegging aan de Raad van Bestuur Scholengroep 16

CENTRUMREGLEMENT CVO-STEP. Definitieve versie ter voorlegging aan de Raad van Bestuur Scholengroep 16 CENTRUMREGLEMENT CVO-STEP Definitieve versie ter voorlegging aan de Raad van Bestuur Scholengroep 16 2014 2015 Inhoud Deel 1 Inhoud Welkom in ons centrum!... 5 Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Centrumbestuur...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016

CENTRUMREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs BRUSSELS EDUCATION CENTER CENTRUMREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 Copyright C.V.O. B.E.C. Goedgekeurd door het Centrumbestuur op 29.06.2015 Goedgekeurd door het Lokaal Onderhandelingscomité

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO Roeselare

CENTRUMREGLEMENT CVO Roeselare CENTRUMREGLEMENT CVO Roeselare Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. CVO Roeselare centrumreglement

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2013-2014 hoofdzetel: de Merodelei 220 2300 Turnhout T 014 47 14 31 F 014 47 14 32 www.horito.be informatie@horito.be Inhoud Voorwoord... 5 Welkom

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Kosten. Inschrijven. Privacy. Educatief verlof. Heist-op-den-Berg Noordstr. 25 / bus Heist-o/d-Berg 015/

Kosten. Inschrijven. Privacy. Educatief verlof. Heist-op-den-Berg Noordstr. 25 / bus Heist-o/d-Berg 015/ Secretariaat CBE Open School : centrumreglement Het secretariaat van CBE Open School is in de Leopoldstraat 52 te 2800 Mechelen (telefoon: 015/ 431 131) Het secretariaat is open op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

WANNEER HEBBEN WE VAKANTIE?

WANNEER HEBBEN WE VAKANTIE? WANNEER HEBBEN WE VAKANTIE De vakantieperiodes zijn elk jaar anders. In deze les leer je wanneer je de volgende jaren vakantie hebt. Wat moet je doen 1. Beantwoord de vragen op blad 2. Zoek de antwoorden

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012 CENTRUMREGLEMENT CV DE AVNDSCHL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHLJAAR 2011-2012 BC 26-05-2011 Schoolraad 27-05-2011 RVB 22-06-2011 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Schooljaar

Nadere informatie

Welkom in ons centrum!

Welkom in ons centrum! Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1 Het team... 8 3.2 Ons opleidingsaanbod... 8 HOGER BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

Centrumreglement. Centrum voor VolwassenenOnderwijs. Tanera. Schooljaar 2010-2011

Centrumreglement. Centrum voor VolwassenenOnderwijs. Tanera. Schooljaar 2010-2011 Centrumreglement Centrum voor VolwassenenOnderwijs Tanera Schooljaar 2010-2011 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Welkom

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Schaluin 28, 3200

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. 4DA704-WERcentrumreglement dd.1 februari 2015 centrumreglement CVO Waregem Anzegem Tielt - p. 1

CENTRUMREGLEMENT. 4DA704-WERcentrumreglement dd.1 februari 2015 centrumreglement CVO Waregem Anzegem Tielt - p. 1 CENTRUMREGLEMENT Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 4DA704-WERcentrumreglement dd.1 februari

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 hoofdzetel: de Merodelei 220 2300 Turnhout T 014 47 14 31 F 014 47 14 32 www.horito.be informatie@horito.be Inhoud Voorwoord... 5 Welkom

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen. Schooljaar 2015-2016. Bekrachtigd door Raad van Bestuur op

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen. Schooljaar 2015-2016. Bekrachtigd door Raad van Bestuur op Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2015-2016 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op Inhoud Inhoud 2 Welkom in hét CVO De Vlaamse Ardennen... 5 1 Algemene informatie... 5 1.1 Centrumbestuur...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2015-2016

CENTRUMREGLEMENT 2015-2016 CENTRUMREGLEMENT 2015-2016 INHOUDSOPGAVE WELKOM IN!... 4 1. MISSIE VAN ONS CVO... 5 2. HET CENTRUM... 5 2.1 Het centrumbestuur... 5 2.2 Opleidingen... 5 2.3 Campus Borgerhout: NT2 Talen... 5 2.3.1 Locatie

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL Oostende, Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2017-2018 Schoolraad 18-05-2017 BOC 09-06-2017 RvB 28-06-2017 Centrumreglement CVO DE AVONDSCHOOL

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2016-2017 hoofdzetel: de Merodelei 220 2300 Turnhout T 014 47 14 31 F 014 47 14 32 www.horito.be informatie@horito.be Inhoud Voorwoord... 5 Welkom

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement

Centrumreglement Centrumreglement 2016-2017 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS TANERA Ledebaan 101 9300 Aalst Tel. 053/77.20.70 Fax: 053/78.45.05 E-mail: info@tanera.be website: www.tanera.be GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 Centrum voor Volwassenenonderwijs BRUSSELS EDUCATION CENTER CENTRUMREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 Copyright C.V.O. B.E.C. Goedgekeurd door het Centrumbestuur op 13.05.2014 Goedgekeurd door het Lokaal Onderhandelingscomité

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT Centrum voor Levende Talen CVO 2015 2016

CENTRUMREGLEMENT Centrum voor Levende Talen CVO 2015 2016 volwassenenonderwijs in samenwerking met CENTRUMREGLEMENT Centrum voor Levende Talen CVO 2015 2016 Welkom in het CLT De directie en het voltallige personeel heten u van harte welkom bij het Centrum voor

Nadere informatie

EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT

EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Schooljaar 2014-2015 Campus Handelsschool Keizersplan 19 9300 Aalst Tel: 053/70.89.45 of 053/70.89.56 Fax: 053/70.23.25 Campus Meuleschettestraat

Nadere informatie

CURSISTENBOEKJE. Schooljaar Crescendo CVO

CURSISTENBOEKJE. Schooljaar Crescendo CVO CURSISTENBOEKJE Schooljaar 2017-2018 Crescendo CVO Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WELKOM... 4 INSCHRIJVEN...

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding contact telefoon fax e-mail referentie Voor n die een ondernemersopleiding volgen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept CENTRUMREGLEMENT - EVALUATIEREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Voor het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord vzw Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30 juni 2015. HOOFDSTUK 1: Voorstelling van

Nadere informatie

Centrumreglement

Centrumreglement Centrumreglement 2017-2018 Secundair Volwassenenonderwijs Beste cursist Wij zijn bijzonder verheugd je te mogen verwelkomen in één van de opleidingen van ons centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)! Ons

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie