RIOB. Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIOB. Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces"

Transcriptie

1 RIOB Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces December 2010 IVO, NISPA Chris Loth (NISPA) Anneke Risselada (IVO) Elske Wits (IVO) Cor de Jong (NISPA) Dike van de Mheen (IVO) 1

2 2

3 Voorwoord Voor u ligt het eindverslag van het landelijke implementatietraject van de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB), dat is uitgevoerd door het NISPA/Nijmegen en het IVO/Rotterdam. De ondersteuning van de landelijke implementatie van de RIOB is gefinancierd door het Ministerie van VWS: in de eerste fase ( ) via Resultaten Scoren, en in de 2 e fase ( ) rechtstreeks. Het verslag van de eerste fase is te verkrijgen via Het project bestond uit een praktische ondersteuning van de implementatie binnen de deelnemende instellingen en uit twee visitatierondes. De implementatie van de RIOB werd vanwege gebrek aan financiële middelen bij de verslavingszorginstellingen in de loop van 2007 stil gelegd (zie het rapport van maart 2008). Door de extra financiering vanuit het Ministerie van VWS voor de opiaatonderhoudsbehandeling ( in 2008 en daarna het voornemen van jaarlijks vanaf 2009) kwam de implementatie weer op gang en is de implementatieondersteuning in november 2008 weer opgestart. Voor u ligt het eindverslag van deze tweede fase waarin wordt beschreven hoe de implementatie door de deelnemende instellingen is aangepakt, wat de resultaten zijn van de tweede ronde visitaties bij diverse deelnemende instellingen en welke prestatieindicatoren voor de ambulante opiaatonderhoudsbehandeling kunnen worden gebruikt in de toekomst. Ondanks de beperkte middelen hebben tien van de in totaal twaalf verslavingszorginstellingen in ons land in de periode wederom tijd en energie geïnvesteerd in de gezamenlijke implementatie van de RIOB, het uitwisselen van kennis en ervaring en het werken aan prestatie indicatoren. De implementatie van deze richtlijn heeft tot commotie geleid, omdat de bestaande zorg en zorgprocessen worden aangepast en beroepsbeoefenaren en beleidsmedewerkers worden geconfronteerd met het maken van keuzes die niet altijd even makkelijk te realiseren zijn. Op de dagelijkse werkvloer moesten ingrijpende veranderingen doorgevoerd worden, zoals de herintakes van patiënten en de herindeling van met name de takenpakketten van verpleegkundigen, die ineens naast maatschappelijk werkenden hun rol als casemanager innamen. Omdat de implementatie verschillende invalshoeken kent die niet los van elkaar kunnen worden gezien, is het rapport bedoeld voor een brede doelgroep lezers zoals medewerkers van verslavingszorginstellingen, beleidsmedewerkers van het Ministerie van VWS, professionals van diverse beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, centrum gemeentes en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onze dank gaat uit naar allen die aan het project hebben meegewerkt. Ruud Rutten November

4 Inhoud 1 Inleiding Doelstellingen RIOB project landelijke ondersteuning Randvoorwaarden Participerende instellingen Projectgroep: afstemming met de Stuurgroep Resultaten Scoren en met VWS RIOB implementatie en afstemming met de IGZ Leeswijzer 8 2 Kennisontwikkeling en implementatieondersteuning Achtergrond Organisatievormen binnen de verstrekking van medicatie Multidisciplinaire richtlijn heroïnebehandeling Protocollen Soorten opiaatonderhoudsmedicatie LCMR Scholingen Begeleidingstrajecten RIOB meergelden De RIOB update 14 3 Opiaatonderhoudsbehandeling: stand van zaken eind Opzet van de visitaties Hoe het was: bevindingen IGZ Opmars biopsychosociaal model Primair proces Organisatie Hygiëne en veiligheid Patiëntgerichtheid Conclusie: vergelijking met de eerste visitatieronde in Prestatie indicatoren Inleiding Indicatoren, operationalisatie Meetinstrumenten Tijdspad van de metingen Vergelijking met instrumenten ROM GGZ Conclusies 34 4

5 5 Conclusies 35 6 Aanbevelingen 37 Literatuur 39 Bijlagen 41 Bijlage 1 Opzet en planning tweede visitatieronde 43 Bijlage 2 Deelnemers leergroep RIOB 47 Bijlage 3 Alcoholprotocollen en het vergelijk onderling 49 Bijlage 4 Vragenlijst tweede visitatieronde 51 5

6 1 Inleiding De Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) is in ontwikkeld en in januari 2006 landelijk gepresenteerd om een adequaat antwoord te geven op de vraag hoe de behandeling van chronische opiaatverslaafde patiënten vanuit de ambulante verslavingszorg kan worden gestroomlijnd en verbeterd. Aanleiding hiervoor was onder meer de conclusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat de methadonprogramma s in Nederland niet op het gewenste niveau en zeer divers functioneerden (IGZ, 2005). De implementatie van de RIOB brengt voor bijna elke instelling voor verslavingszorg een ingrijpend veranderingsproces met zich mee, zoals al eerder werd vastgesteld bij de presentatie van de RIOB (Loth, Oliemeulen & De Jong, 2006). De richtlijn is niet in te voeren met een aantal snelle aanpassingen op een 'methadonpost' 1. Op verschillende niveaus in de organisatie is een veranderingsproces noodzakelijk om te komen tot goede, multidisciplinaire zorg. Vanaf oktober 2006 tot en met oktober 2010 hebben het NISPA en het IVO daarom ondersteuning geboden bij de implementatie van de RIOB, aanvankelijk in opdracht van Resultaten Scoren (gefinancierd door het Ministerie van VWS) en vanaf 2008 rechtstreeks in opdracht van het Ministerie van VWS. In het begin van het traject namen zeven verslavingszorginstellingen deel. Later voegden zich drie instellingen (inclusief een Gemeentelijke Gezondheidsdienst, GGD) bij het project zodat het totaal uitkwam op 10 deelnemende instellingen van de in totaal 12 in Nederland. 1.1 Doelstellingen RIOB project landelijke ondersteuning Het project Ondersteuning Implementatie RIOB had als algemene doelstelling een eenduidige landelijke implementatie van de richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling te bevorderen, middels een centrale landelijke ondersteuning en kwaliteitsbewaking. Binnen de hiervoor beschikbare tijd is de richtlijn (gedeeltelijk) toegepast, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het streven was daarbij om in 2007 bij elk van de deelnemende instellingen minstens één proefproject de implementatie te laten doorlopen. Eind 2007 moest bij de deelnemende instellingen bovendien de expertise aanwezig zijn om de richtlijn instellingsbreed door te voeren. Daarnaast zouden twee rondes (in 2007 de eerste ronde en in 2010 de tweede ronde) van visitaties plaats gaan vinden om de veranderingen/verbeteringen vast te stellen. Ten slotte zouden enkele prestatieindicatoren worden ontwikkeld ten behoeve van een landelijke RIOB benchmarkstructuur Randvoorwaarden Het slagen van een landelijke implementatie was afhankelijk van een tweetal randvoorwaarden. Allereerst de toekenning van meerfinanciering van de noodzakelijk geachte behandeling, zoals deze in het voorjaar 2006 was 1 Een methadonpost is een ambulante voorziening binnen een instelling voor verslavingszorg van waaruit de opiaatonderhoudsbehandeling plaats vindt. De term wordt steeds minder vaak gebruikt en is vervangen door polikliniek of medicatiepoli. 2 Benchmarking is systematisch onderzoek naar de prestaties en de onderliggende processen en methoden van een of meer leidende referentieorganisaties op een bepaald gebied, en de vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden met deze best practice, met het doel om de eigen prestaties te plaatsen en te verbeteren. 6

7 berekend (De Vries, 2006). Per patiënt is euro extra nodig om de medicatieverstrekking en de begeleiding adequaat uit te voeren 3. De noodzakelijke meerfinanciering komt voornamelijk voort uit een steeds slechter wordende algemene gezondheidstoestand van deze patiënten (Knapen, Van Gogh, Carpentier, Verbrugge & De Jong, 2007). Vanaf eind 2008 is een extra financiering vanuit VWS tot stand gekomen: 7,5 miljoen euro in 2008 en structureel 15 miljoen euro vanaf Zie hiervoor de brief van minister Klink aan de Tweede Kamer van 16 juli 2008 (Klink, 2008). VWS had hierbij als eis dat de instellingen nog in 2009 het landelijke registratiesysteem Landelijke Centrale Middelen Registratie, LCMR implementeerden. De tweede belangrijke voorwaarde was overeenstemming over de landelijke implementatie van de RIOB in het netwerk verslavingszorg van GGZ Nederland. De complexiteit van de zorg voor de chronische patiënt gebiedt echter dat er regionale verschillen in de uitwerking van de richtlijn kunnen blijven bestaan. Het bieden van ruimte aan deze verschillen heeft bovendien als voordeel dat er mogelijkheden voor vernieuwing blijven bestaan. Uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën in een landelijke leergroep heeft input gegeven voor een aanvulling en aanscherping van de RIOB (zie paragraaf 2.10). 1.3 Participerende instellingen Nederland telt elf instellingen voor verslavingszorg en één GGD die opiaatonderhoudsbehandeling voor drugsverslaafden in hun voorzieningenpakket hebben. Hiervan hebben vanaf begin 2007 zeven instellingen deelgenomen aan het implementatietraject en de visitatierondes (zie Wits, Loth, Van de Mheen & De Jong, 2008). De tweede fase van het implementatieondersteuningsproject is gestart met een uitnodiging tot deelname aan de tweede visitatieronde en een daarbij gevoegde opzet en planning (zie Bijlage 1), schriftelijk en via een belronde. Twee instellingen 4 die in de eerste ronde nog niet meededen zijn bij de start van de tweede ronde ingestroomd. Eén instelling 5 deed in de tweede visitatieronde met twee locaties mee. Twee nietparticiperende instellingen 6 uit de eerste visitatieronde hebben ook van deelname aan de tweede ronde afgezien. Van april tot en met september 2010 is de organisatie van elf behandelunits (tien instellingen) in heel Nederland op dezelfde wijze in kaart gebracht. Het ging om de volgende instellingen en locaties: Emergis, locatie Vlissingen (voorheen HKPD en Emergis) Centrum Maliebaan, locatie Utrecht GGZ Noord en Midden Limburg, locatie Venlo GGD Amsterdam, locatie Geïntegreerde Voorzieningen Centrum IrisZorg, locatie Arnhem Mondriaan, locatie Maastricht Novadic Kentron, locatie Eindhoven Novadic Kentron, locatie Breda Parnassia Bavo Groep, locatie Haarlem 7 (voorheen Brijder en Parnassia) 3 Uitgaande van opiaatverslaafde patiënten die in aanmerking komen voor een opiaatonderhoudsbehandeling is 55 miljoen euro nodig om de RIOB te kunnen implementeren. 4 Centrum Maliebaan en GGD Amsterdam zijn bij de tweede visitatieronde aangesloten. 5 Novadic Kentron: Breda en Eindhoven. De locatie in Eindhoven heeft zowel aan de eerste als de tweede visitatieronde deelgenomen. Breda is bij de tweede ronde aangehaakt. 6 Bouman GGZ en Jellinek hebben niet aan de visitaties deelgenomen. 7 In de eerste visitatieronde deed ook de locatie van Parnassia Bavo Groep in Den Haag mee. 7

8 Tactus verslavingszorg, locatie Zutphen Verslavingszorg Noord Nederland, locatie Groningen 1.4 Projectgroep: afstemming met de Stuurgroep Resultaten Scoren en met VWS Een projectgroep heeft een begeleidende rol bij het project gehad. De leden van de projectgroep waren; Cor de Jong (NISPA), Dike van de Mheen (IVO), Ruud Rutten (Tactus Verslavingszorg), Elske Wits (IVO) en Chris Loth (NISPA/Tactus verslavingszorg). De projectgroep is vanaf najaar 2008 t/m najaar 2010 vier maal bijeen geweest. Cor de Jong, Dike van de Mheen en Ruud Rutten verzorgden de rapportage van de voortgang naar de Stuurgroep van Resultaten Scoren. Elske Wits en Chris Loth waren verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de opdrachtgever in de tweede projectfase (VWS). In de projectgroep is onder meer de inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen de in ontwikkeling zijnde multidisciplinaire richtlijn heroïnebehandeling en de noodzakelijke update van de RIOB richtlijn aan de orde gekomen. 1.5 RIOB implementatie en afstemming met de IGZ Vanaf eind 2009 heeft inhoudelijke uitwisseling en onderlinge afstemming plaatsgevonden met de IGZ betreffende de tweede visitatieronde vanuit de RIOB en de geplande tweede schouw (toezichtsbezoek) van IGZ in 2010, die de inspectie uitvoert als vervolg op de eerste inspectieronde (IGZ, 2005). De RIOB is als richtlijn één van de veldnormen die de IGZ hanteert. Daarnaast wordt de behandeling vanuit patiëntveiligheidsoverwegingen beschouwd, krijgt de rol van de 1 e geneeskundige extra aandacht en krijgen de knelpunten die in het veld worden ervaren aandacht. In de zomer van 2010 is hiermee gestart. Het eindrapport van de IGZ zal begin 2011 af zijn. 1.6 Leeswijzer In Hoofdstuk 2 beschrijven we het proces van kennisontwikkeling en ondersteuning rondom de implementatie van de RIOB. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de stand van zaken van de RIOB implementatie na de tweede visitatieronde. In Hoofdstuk 4 worden prestatie indicatoren voor de opiaatonderhoudsbehandeling besproken. Tot slot worden in Hoofdstuk 5 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 8

9 2 Kennisontwikkeling en implementatieondersteuning 2.1 Achtergrond De RIOB werd begin 2006 met behulp van een landelijk symposium geïntroduceerd in ons land. Direct werd al duidelijk dat deze richtlijn niet zonder slag of stoot kon worden geïmplementeerd. De gewenste situatie zoals deze stond beschreven week te veel af van de werkelijke situatie. De landelijke implementatieondersteuning heeft daarom in de eerste fase van het project mede in het teken gestaan van het ontwikkelen en verspreiden van implementatieondersteunende producten (Wits e.a., 2008). Om een eenduidige implementatie van de richtlijn te bevorderen is bovendien een landelijke leergroep opgericht waarin vertegenwoordigers van de instellingen kennis uitwisselden en knelpunten analyseerden. De leden van de leergroep kwamen in veel gevallen tot consensus over de diverse onderwerpen. Ook de verschillen in werkwijze tussen instellingen werden besproken en uitgewisseld (cultuur en structuurgebonden uitzonderingen). In de leergroep werden zodoende adviezen geformuleerd die in de instellingen verder werden uitgewerkt en waarover vervolgens werd teruggerapporteerd. De RIOB is een landelijk model. In de leergroep werd de werkwijze stap voor stap vanuit dit landelijk geldend model vertaald naar het plaatselijk beleid in de instelling. De eerste fase van de implementatie heeft in het teken gestaan van ondersteuning door middel van diverse leermiddelen (zie Wits e.a., 2008). In de tweede fase van de implementatie werd niet zozeer de nadruk gelegd op ondersteunende producten maar juist op de toepassing en het effect in de praktijk (deze rapportage). De bijeenkomsten van de leergroep hebben plaatsgevonden bij GGZ Nederland te Amersfoort. Vertegenwoordigd waren de projectleiders van de deelnemende instellingen, de projectcoördinatoren van het landelijke RIOB ondersteuningstraject en een vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS. In Bijlage 2 staan alle instellingen en de deelnemende personen vermeld. In de tweede fase van het ondersteuningsproject vonden zes leergroepbijeenkomsten plaats vanaf november 2008 t/m oktober In de volgende paragrafen behandelen we op hoofdlijnen de onderwerpen die in de diverse leergroepbijeenkomsten aan de orde zijn geweest. Streven is geweest om de informatie die via de leergroep verkregen is te combineren met recente wetenschappelijke literatuur en op basis daarvan een update van de RIOB te maken. In dit hoofdstuk worden de diverse inhoudelijke onderwerpen beschreven die in de leergroep aan de orde zijn gekomen en vervolgens worden deze onderwerpen ondergebracht in de beschrijving van een hernieuwde versie van de RIOB ( update, zie paragraaf 2.10). In de volgende paragraaf beschrijven we echter eerst hoe de leergroep heeft gefunctioneerd. 2.2 De leergroep als middel De leergroep werd samengesteld uit leden van diverse instellingen die als gezamenlijk belang de implementatie op instellingsniveau gemeen hadden. Tijdens de bijeenkomsten die circa 2,5 uur duurden werden vele ideeën onderling uitgewisseld. De communicatie onderling en het proces waarin diverse mogelijke oplossingen telkens de revue passeerden had geen losse structuur maar juist een strakke en stapsgewijs stappenplan dat geënt is 9

10 op de focusgroep methode in kwalitatief onderzoek. Communicatie en uitwisseling zijn bedoeld om de onderlinge draagkracht te vergroten. Draagkracht en overeenstemming zijn twee belangrijke uitkomsten van de leergroepbijeenkomsten geweest. Overeenstemming en inhoudelijke en landelijke afgestemde argumenten bij de diverse onderwerpen vergroten de autonomie van de diverse projectleiders om binnen de eigen instellingen te kunnen implementeren. Bovendien zijn eensluidende en eenduidige oplossingen een goed begin van een brede te controleren kwaliteitszorg. Ten aanzien van de diverse inhoudelijke onderwerpen is de leergroep vanuit een groeimodel opgezet. Door de discussies, de zoektochten door de literatuur, het lezen van elkaars instellingsgebonden oplossingen en beleidsbeslissingen werden de onderwerpen stap voor stap ontwikkeld. Drie duidelijke voorbeelden hiervan zijn de uitgewerkte ideeën geweest rondom de functiedifferentiatie (ziekenverzorgende of apothekersassistent, verpleegkundige, verpleegkundige post HBO opgeleid en de verpleegkundig specialist/nper), de DBC regels en de hieraan gekoppelde zorgregistratie, en de diverse manieren om patiënten te ontvangen en medicatie te verstrekken (groepsverstrekking, individuele zorgcontacten, of huisbezoeken). 2.3 Organisatievormen binnen de verstrekking van medicatie In de leergroep is diverse malen uitgebreid gesproken over de voor en nadelen van de groepsverstrekking (verstrekking tijdens openingstijden zonder individueel afgesproken tijdstip) versus de individuele verstrekking (op persoonlijke afspraak) in de vorm van het tienminuten gesprek. Onderwerpen die hierbij ter sprake kwamen waren de zorgregistratie en de financiering van met name het tienminuten gesprek. Maar ook hoe de patiënt te benaderen, welke onderwerpen in dergelijke gesprekken aan de orde moeten komen, wat te doen bij een no show, etc. Het resultaat van deze discussies geeft input voor volledige beschrijvingen van verschillende manieren van het verstrekken van medicatie in een hernieuwde versie van de RIOB. Daarin wordt betrokken het patiëntenperspectief, een respectvolle bejegening en de zorgorganisatie van de verstrekking. Een ander veel besproken thema is functiedifferentiatie (HBO verpleegkundige, MBO verpleegkundige, verstrekker met een niveau 3 opleiding, nurse practitioner/np er). Knelpunt is dat in het stelsel van DBCfinanciering niveau 3 opgeleiden hun uitgevoerde werkzaamheden niet mogen registreren (behoort niet tot de zogenoemde CONO beroepen in de zorg). Ook de inzet van niveau 5 opgeleiden in o.a. de begeleidingstrajecten van patiënten is besproken, en de meerwaarde van een NP er in de medische diagnostiek en behandeling. Resultaat van deze discussies is geweest dat verstrekken van medicatie en het begeleiden aan en naast de balie van patiënten los te organiseren zijn, maar in het behandelplan een duidelijke en onlosmakelijke link met elkaar hebben. Daarnaast worden de divers opgeleide hulpverleners beter erkend in hun eigen kennis en kunde. 2.4 Multidisciplinaire richtlijn heroïnebehandeling In het najaar van 2008 is een start gemaakt met de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn heroïnebehandeling (MDR Heroïnebehandeling). Vanuit de verpleegkundige beroepsvereniging is hier in de persoon van C. Loth aan deelgenomen. De RIOB is meegenomen in de literatuurstudie die ten behoeve van de MDR is uitgevoerd. In de leergroep is regelmatig de verhouding van de RIOB tot de in ontwikkeling zijnde MDR besproken. De documenten zullen elkaar inhoudelijk aanvullen. In de RIOB Ligt het accent op de vertaalslag naar de uitvoeringspraktijk: hoe kan de opiaatonderhoudsbehandeling het beste worden georganiseerd? Hoe 10

11 moet een behandelplan eruit zien? Hoe dient de samenwerking met externe partijen te verlopen? De MDR is vooral gericht op bewezen interventies voor medicatie en psychosociale ondersteuning. Deze informatie is essentiële input voor de RIOB en zal overgenomen worden in een herziene versie van de RIOB, zodat de richtlijn die de dagelijkse zorg moet gaan sturen gebaseerd is op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke evidentie. Er is een mooie samenwerking en uitwisseling ingezet en tot stand gekomen tussen beide projecten. Twee voorbeelden hierbij zijn: o De verstrekking van medische heroïne, deze interventie staat nader omschreven in de MDR Heroïnebehandeling en zal worden overgenomen in de RIOB met een uitgebreide beschrijving van hoe het zorgproces hieromheen in te richten. o De doelen in een verslavingsbehandeling; in de MDR is gekozen voor detoxificatie en twee vormen van stabilisatie; deze zullen worden overgenomen in de update van de RIOB. 2.5 Protocollen Alcohol De hulpverleners die regelmatig patiëntencontacten hebben, constateerden dat het merendeel van de patiënten in de opiaatonderhoudsbehandeling veel en vaak alcohol drinkt. Diverse instellingen hanteren instellingsgebonden protocollen voor de gang van zaken rond de verstrekking (wanneer testen op alcoholgebruik?, welke consequenties?). Tijdens de behandeling van dit onderwerp bleek dat er onderlinge verschillen in werkwijze bestonden. Omdat de behoefte van afstemming bij dit onderwerp groot was, is gekozen voor een aparte discussie die werd voorbereid door alle beschikbare protocollen naast elkaar te leggen en te vergelijken (zie bijlage 3). Deze verschillen en overeenkomsten werden uitvoerig besproken, met de bedoeling de eigen instellingsgebonden protocollen waar nodig aan te passen. De afspraak is gemaakt om deze weer uit te wisselen indien er een herziene versie van de RIOB wordt opgesteld, om daarin een breed gedragen alcoholprotocol op te kunnen nemen. De volgende items zijn besproken: Grenswaarden voor de bloed alcohol concentratie (BAC) en afspraken hoe hierbij te handelen, Monitoring voedingstoestand en thiamine beleid, Wat te doen bij een onthoudingsdelier, Aanbieding van een klinische/ambulante detox alcohol aan welke patiënten?, Het belang van structurele aandacht voor alcoholproblemen in de patiëntenbespreking. In de discussies hierbij is gebruikt gemaakt van de bestaande literatuur hierover (Linssen, de Jong & Wolf, 2000; Linssen, de Graaf & Wolf, 2002; CBO, 2009). Taakverdeling arts en MANP De taakverdeling van de verpleegkundig specialist (Master of Advanced Nursing Practice, MANP) en die van de arts in de diagnostiek en medicatiebehandeling zijn meerdere malen in de leergroep aan de orde geweest. Iedere instelling heeft daar eigen opvattingen en beleid op uitgezet. Probleem is met name het ontbreken van een instellingsgebonden protocol, waarin de taakoverheveling en de diverse verantwoordelijkheden in communicatielijnen staan uitgewerkt. In de update van de RIOB zal getracht worden hier iets over vast te leggen, op basis van aanvullend literatuuronderzoek. Een dilemma dat telkens terug kwam hierbij was de 11

12 plaats, de taken en verantwoordelijkheden van deze verpleegkundige. Is zij het hulpje van de arts en neemt zij in deze rol de eenvoudige taken van de arts over? Of kan zij bijvoorbeeld een verpleegkundig spreekuur opzetten in de rol van verpleegkundig specialist, waarbij zij bepaalde taken overneemt van de arts op het gebied van medische diagnostiek en behandeling? 2.6 Soorten opiaatonderhoudsmedicatie Vanaf 2006 is er in de vorm waarin methadon wordt verstrekt (smelt)tablet, vloeibaar en in de wijze van registratie van de verstrekte methadon veel veranderd. Met name de aansluiting bij grote en soms landelijk opererende apotheken heeft een en ander versneld. De aanname is dat over enkele jaren het methadon uitgifte systeem (MUS) overal is verdwenen en dat op grote schaal met baxter 8 verpakkingen wordt gewerkt, met een centrale rol voor de apotheker in de registratie en het voorraadbeheer. Uitwisseling was er voornamelijk over de diverse apotheken, de soorten tabletten methadon en vloeibare vormen van methadon, invoering van nieuwe verstrekkingsystemen en de daarbij behorende scholingen over taken en verantwoordelijkheden. 2.7 LCMR De Landelijke Centrale Middelen Registratie (LCMR) is door het ministerie van VWS in het leven geroepen om de zorg te verbeteren, om ontvreemding van opiaatvervangers zoals methadon tegen te gaan en om algemene beleidsinformatie te kunnen verzamelen over opiaatverslaving en de medicamenteuze behandeling daarvan. Het systeem registreert de persoon, de dosering, de instelling en de voorschrijvende arts. Het Ministerie van VWS stelde in 2008 als eis dat alle instellingen de LCMR in juli 2009 geïmplementeerd moesten hebben. In de leergroep is het onderwerp daarom vaak ter sprake gekomen. De methode wordt in diverse instellingen voor verslavingszorg en binnen de voorzieningen van de Dienst Justiёle Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie stap voor stap geïmplementeerd en bestaat uit drie fases: export eigen gegevens (de instelling verzendt de eigen registratie naar het LCMR), inkijken in LCMR (de instelling kan de gegevens van patiënten inkijken via het LCMR), biometrie (zowel de verstrekkende verpleegkundige als de patiënt loggen via de eigen vingerafdruk in in het systeem). De diverse projectleiders wisselden uit over de volgende onderwerpen: de drie fases van implementeren van de LCMR, het plaatsen van de werkstations en de problemen die hierbij optraden, de weerstand tegen de inlog met biometrie zowel van de kant van de hulpverlener als die van de patiënt, de afstemmingsproblemen tussen CITRIX, de werkstations en de interne registratiesystemen van de instelling. 8 Baxteren is een bij apotheken ingeburgerde term voor het geautomatiseerd verpakken van geneesmiddelen. Het verpakken gebeurt middels een geneesmiddeldispenseersysteem of baxtermachine. Deze verpakkingen worden naar de verslavingszorginstellingen vervoerd. De medicatie zit daarbij in een plastic zakje op naam van de patiënt. 12

13 In alle instellingen is fase 1 van de LCMR inmiddels geïmplementeerd. Met wisselend succes per instelling is verder gegaan met fase 2 en 3. Er zijn maar weinig instellingen die alle drie de fases hebben geïmplementeerd. Wel is door de RIOB implementatie een groot aantal instellingen overgestapt op een centrale apotheek, baxter verpakkingen etc. Ook de ROM afspraken tussen de instellingen maakt in de toekomst een goede controle op de registratie en het voorkomen van met name dubbele verstrekkingen mogelijk. Om deze redenen twijfelt het veld steeds meer aan de meerwaarde van de LCMR. Het Ministerie van VWS wacht op het eindrapport van de schouw in 2010 van de IGZ alvorens een beslissing te nemen over de toekomst van de LCMR 2.8 Scholingen In de eerste projectfase is als implementatieondersteuning een scholingsmodule ter beschikking gesteld 9. In deze tweede fase werd in diverse instellingen daarvan gebruik gemaakt. Er is geprobeerd om deze scholingen centraal te organiseren om het leerrendement en de efficiëntie zo hoog mogelijk te maken, maar dat bleek niet uitvoerbaar in de praktijk. Er is nog steeds een verschil in planning en organisatie van de uitvoer van de diverse scholingen tussen de instellingen. Inhoud en opzet van de noodzakelijke scholingen werden uitgewisseld, met name scholing t.a.v. de professionele attitude aan de balie; motiverende houding in de begeleiding, het kunnen monitoren van de effecten van de medicatie in relatie tot de somatische en psychiatrische toestand van de patiënt, en het herkennen van craving en ontwenning. Ook de mogelijke (inhoud van) scholing rond de Langdurig Zorgafhankelijkheid (LZA) methode, een rehabiliterende houding, het kunnen toepassen van de presentiebenadering 10, Community Reinforcement Approach (CRA) en het werken met vouchers kwam aan de orde. Kortom, vanuit de leergroep werd geconcludeerd dat scholingen binnen bijna elke instelling geen hoge prioriteit hebben. Er wordt derhalve aanbevolen om bij en nascholingen uit te voeren zoals zij staan beschreven in de module, omdat uit de visitaties bleek (zie hiervoor het volgende hoofdstuk) dat de inhoudelijke kennis en kunde van de diverse hulpverleners niet up to date is. 2.9 Begeleidingstrajecten De RIOB beschrijft drie patiëntprofielen met als doel om door een snelle en adequate inschatting van de zorgzwaarte op basis van de zorgbehoeftes iedere patiënt een behandeling op maat aan te kunnen bieden. De profielen zijn: de scenemijder, de patiënt die (inmiddels) goed geïntegreerd leeft en woont, niet of nauwelijks illegale middelen koopt/gebruikt en waarbij de verslavingszorg op afstand hulp biedt. de scenebezoeker, de patiënt die regelmatig illegale middelen koopt, verkoopt en gebruikt en die voor zichzelf en anderen overlast veroorzaakt omdat het met regelmaat niet goed gaat. de scenebewoner, de patiënt die woont, werkt en gebruikt in de drugsscene, met daarnaast veel somatische en psychiatrische problematiek en die door ervaring en autonomieverlies vanwege de 9 Deze module is te downloaden via 10 De presentiebenadering is beschreven door Baart in 2001 en houdt in dat de hulpverlener zich aanbiedt voor hulp in het tempo en op de manier die de patiënt belangrijk vindt. 13

14 chroniciteit van de verslaving de weg naar de hulpverlening niet meer weet te vinden of juist ernstig vermijdt. De professionals in de leergroep hebben besproken of de profielen daadwerkelijk nut hebben voor de dagelijkse zorg in de vorm van: het kunnen inschatten van het vermogen van de patiënt om te kunnen veranderen, het inschatten van de sterke en zwakke kanten van een individuele verslaafde patiënt, het kunnen toewijzen van zorg en begeleiding op basis van een zorgzwaarte. Over het algemeen worden de drie profielen zonder problemen toegepast. Enkele instellingen kiezen voor een vierde profiel om de zorgzwaarte en inhoud van de begeleiding nog beter te kunnen differentiëren. De inhoud van dit vierde profiel wisselt tussen instellingen en bestaat bijvoorbeeld uit een verdere differentiatie van de groep scenemijders. De intensiteit van de begeleiding loopt veelal uiteen van heel weinig contact en monitoring van de gezondheid, naar intensieve multidisciplinaire begeleiding met een sterk outreachend karakter. Opvallend in deze discussies was dat in deze begeleidingstrajecten nog niet veel richting wordt gegeven door bijvoorbeeld CRA of contingency management met behulp van vouchers. Dit beeld wordt bevestigd door de uitkomsten van de tweede visitatieronde: er zijn op dit punt veel achterstanden in de noodzakelijke (bij)scholingen (zie Hoofdstuk 3) RIOB meergelden Een belangrijk agendapunt is de toepassing van de meergelden geweest. Een van de instellingen heeft ervoor gekozen de meergelden niet te innen. Het is onduidelijk om welke redenen dit was besloten, de andere instellingen hebben allerlei bestemmingen gevonden. Voorbeelden zijn: meer personeel aan de balie en daardoor meer HBO opgeleide verpleegkundigen vrij kunnen maken voor casemanagement trajecten, een NP er die in staat werd gesteld een verpleegkundig spreekuur op te zetten, de aanstelling van een maatschappelijk werker voor specifiek de schuldsanering, een plan van aanpak met meer personeel dat gezamenlijk de medicatieverstrekking, dagopvang en gebruikersruimtes beheert De RIOB update In bijna alle leergroepbijeenkomsten stonden de leden stil bij onderwerpen die nu in de RIOB worden gemist of bij onderwerpen die aan een update toe zijn. Per hoofdstuk van de RIOB zijn dit de volgende onderwerpen: Hoofdstuk 1: Toevoegen adviezen over hoe de resultaten van de zorg kunnen worden gemonitord en met welke instrumenten (prestatie indicatoren). Hoofdstuk 2: De laatste stand van zaken rondom de inhoud en overdracht van een professionele attitude aan de medicatie uitgifte balie en in de begeleidingstrajecten. Een aanscherping en verbetering van de bestaande patiëntenprofielen. 14

15 Hoofdstuk 3: Een aanscherping van de geneeskundige en verpleegkundige anamnese op basis van nieuwe kennis over medische complicaties bij diverse doseringen opiaatonderhoudsmedicatie, kennis over preventie en aanpak van diverse infectieziekten en kennis over de QT verlenging bij hoge doseringen. Eindigend in aanbevelingen over de somatische en psychiatrische screening. Hoofdstuk 4: Invoegen van de nieuwe praktijkkennis over de organisatie en vorm van de verstrekking, zoals: de 10 minuten gesprekken (zie 2.3). doelen van de onderhoudsdoseringen koppelen aan diverse medicatietrajecten. toevoegen van de verstrekking van Suboxone (een combinatie preparaat van Naltrexon en buprenorfine, Suboxone is een goed alternatief voor methadon) en heroïne, de CCBH handleiding. In de MDR Heroïnebehandeling zullen beide medicamenteuze interventies uitgebreid worden beschreven, de praktische vertaalslag komt in dit hoofdstuk te staan. de laatste stand van zaken over comorbiditeit met andere ziektebeelden en met andere soorten van middelenafhankelijkheid. Hoofdstuk 5: De nieuwe vormen van verpleegkundige zorg; MANP (verpleegkundig specialist) en afstemming van hun taken met die van de artsen/psychiaters en verpleegkundigen. De aanscherping van de taakherschikking uitgifte en begeleidingstrajecten; o.a. tijdens openingstijden gebruikersruimtes, afstemming taken heroïneverstrekking en methadon/suboxone uitgifte. De uitgewerkte beschrijvingen van het werken met de diverse begeleidingsvormen; LZA, casemanagement, bemoeizorg/fact, woonbegeleiding/hostelbegeleiding in relatie tot diverse verstrekkingsvormen. De registratie van de zorgactiviteiten in het kader van de nieuwe DBC De uiterlijke eisen van de behandelunits (heroïnegebruikerruimte/alcoholgebruikersruimte, verstrekking medicatie/uitgiftebalies). In de bijlage van de RIOB dient de VAS schaal voor het meten van craving te worden toegevoegd. Tenslotte constateerden de leden van de leergroep dat het veld behoefte heeft aan landelijke protocollen op het gebied van: alcoholgebruik en methadon, vakantieverstrekkingen, arrestanten, urineonderzoek, missen van doseringen. Deze protocollen zullen ook als bijlage in de RIOB worden opgenomen. In tekst en lay out dienen daarnaast correcties op de eerste versie van de RIOB plaats te vinden: erratum van 2006 verwerken, woordenlijst verbeteren, titelpagina s van literatuurstudies lay outtechnisch verplaatsen (vanwege verjaring overwegen de studies eruit te halen en te verwijzen naar MDR Heroïnebehandeling). Op instellingsniveau zijn diverse zelf ontwikkelde protocollen beschikbaar. Door middel van evidentie uit de internationale literatuur aangevuld met deze beschikbare practice based informatie zouden in de RIOB bijlagen 15

16 opgenomen moeten worden met een gedetailleerde beschrijving van de te volgen werkwijze op deze onderwerpen. 16

17 3 Opiaatonderhoudsbehandeling: stand van zaken eind 2010 In dit hoofdstuk worden de resultaten van de tweede visitatieronde beschreven. We gaan in op de opzet van de visitaties (3.1) en blikken kort terug op de schouw van IGZ in 2005 (3.2). In paragraaf 3.3 t/m 3.8 behandelen we de hoofdpunten uit de eerste ronde in 2007 en de veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Van de elf gevisiteerde behandelunits in 2010 functioneerden sommige gemiddeld beter dan andere units van dezelfde instelling, andere functioneerden slechter. De inschatting van het visitatieteam is dat de visitatieronde een representatief beeld geeft van de huidige kwaliteit van de opiaatonderhoudsbehandeling in Nederland. 3.1 Opzet van de visitaties Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningsproces op locatie (definitie CBO). Daartoe gaat een aantal beroepsgenoten bij elkaar kijken hoe de zorgverlening in de betreffende praktijk is georganiseerd. Bij het bezoek aan de methadonposten is specifiek aandacht besteed aan het verloop van het primaire proces en de inrichting van de voorziening. Het functioneren van individuen bleef buiten beschouwing. De procedure per visitatie bestond uit het verzamelen van schriftelijke voorinformatie (zelfevaluatie door de instelling via een vragenlijst, zie Bijlage 4), een observatieronde en enkele gesprekken. Deze gesprekken vonden in vertrouwelijke sfeer plaats. Elke visitatie resulteerde in een vertrouwelijke instellingsgebonden rapportage. Het doel van deze tweede visitatieronde was om in beeld te brengen in hoeverre de RIOB landelijk wordt toegepast en welke verbeteringen in de periode zijn opgetreden in de kwaliteit van de opiaatonderhoudsbehandeling. Daarnaast werden prestatie indicatoren geïnventariseerd die binnen de instellingen worden gemeten, om hiermee in de toekomst de opiaatonderhoudsbehandeling beter te kunnen monitoren en waar mogelijk te evalueren op effecten. Om de objectiviteit van de beoordelingen te garanderen lag de eindverantwoordelijkheid voor de visitatierapporten bij het IVO, een niet instellingsgebonden onderzoeksinstituut. Het visitatierapport is gebaseerd op de zelfevaluatie, het verslag van het bezoek van het visitatieteam en het commentaar van de instelling hierop. 3.2 Hoe het was: bevindingen IGZ 2005 De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde in 2005 dat op korte termijn verbeteringen moesten worden doorgevoerd in de ambulante opiaatonderhoudsbehandeling op de volgende onderdelen: kwaliteit van de behandelplannen; beslissingsbevoegdheid over de doseringen; beslissingsbevoegdheid over vorm van de methadon; dossiervoering; multidisciplinair behandeloverleg; hygiëne en veiligheid van huisvesting, met voldoende privacy voor de patiënt. 17

18 Sindsdien is de kwaliteitsverbetering van de opiaatonderhoudsbehandeling in een versnelling gekomen. De komst van de RIOB heeft dit proces gefaciliteerd en gestimuleerd. 3.3 Opmars biopsychosociaal model In 2007 bleek dat het biopsychosociaal model, waar de RIOB op is gebaseerd, een snelle opmars had gemaakt. Met de opkomst van dit model werd verslaving steeds meer als een chronisch psychiatrische ziektebeeld beschouwd. De behandeling is gebaseerd op een stappenplan (GGZNederland, 2006; de Jong, 2006), waarbij ook de bijkomende somatische en psychiatrische problematiek behandeld wordt om de verslaving adequaat aan te pakken. Het biopsychosociaal model nam de plaats in van het sociale model, waarin verslaving als gedragsprobleem werd beschouwd. De methadonverstrekking werd veelal geïnitieerd vanuit de gemeente met overlastbestrijding als primaire doelstelling. In 2010 is het biopsychosociaal model verder doorgevoerd binnen de deelnemende instellingen. Het accent is verschoven van alleen verstrekking naar een professionele behandeling van de verslaving en bijkomende psychische en somatische problemen, waarin ook aandacht is voor begeleiding. De herziene visie op de begeleiding van patiënten staat nog niet binnen iedere instelling op papier, maar bij de gevisiteerde locaties werd met uitzondering van één instelling in de praktijk al grotendeels met gestructureerde begeleiding gewerkt. Maatschappelijk werkers hebben niet of nauwelijks meer bemoeienis met de medische aspecten van de opiaatonderhoudsbehandeling, zoals de methadondosering. De omslag van het sociale model naar het biopsychosociale model in de opiaatonderhoudsbehandeling is samengegaan met duidelijke verbeteringen in de kwaliteit van de zorg. Hulpverleners hebben bijvoorbeeld een actievere houding richting patiënten aangenomen; er is een toenemend gebruik van motiverende gesprekstechnieken te zien en een frequentere uitvoering van periodieke (medische) evaluaties. Aan de andere kant is volgens sommige medewerkers niet te voorkomen dat deze veranderingen meer bureaucratie, een grotere tijdsinvestering, minder flexibiliteit en een meer formele houding richting de patiënt met zich meebrengen. 3.4 Primair proces Intake Bij de eerste visitatieronde bleek de intake redelijk volgens de RIOB te worden uitgevoerd, maar op een te oppervlakkige wijze waarbij vooral de signalering van psychiatrische problematiek achterbleef. Bij de tweede visitatieronde lijkt hier enige verbetering in te zijn. Veel procedures van centrale indicatiestelling kennen voor de heroïneverslaafde patiënten vervolg intakeprocedures die door verpleegkundigen op de locatie van de behandelpost worden uitgevoerd, waardoor het proces efficiënter kan plaatsvinden. In veel gevallen vindt bij een dergelijke overgang ook een herziening van het screeningsinstrument plaats, met bijvoorbeeld meer aandacht voor psychiatrische problematiek. De meeste intakeprocedures omvatten inmiddels een verpleegkundige intake, hoewel deze op een tweetal locaties door maatschappelijk werkers wordt uitgevoerd in plaats van verpleegkundigen. Vervolgens wordt de patiënt doorgestuurd naar de arts voor een aanvullende medische intake en het instellen op methadon. De maximale wachttijd die hiervoor gehanteerd wordt is bij alle instellingen in overeenstemming met de RIOB. Diagnostiek, begeleiding en/of behandeling van psychiatrische problematiek is nog altijd niet overal op het gewenste niveau. 18

19 Met de introductie van de RIOB bleek dat voor veel patiënten nog geen volledig behandelplan (bestaande uit een begeleidingsmodule en een medicatiemodule) was opgesteld. Om dit op te lossen zijn instellingen aan de slag gegaan met het uitvoeren van herintakes, waarbij de ontbrekende informatie verzameld wordt om de dossiers mee aan te vullen. Dit vergde een grote inhaalslag, waar ten tijde van de eerste visitatieronde slechts enkele locaties mee waren gestart. In 2010 blijken de herintakes nog steeds veel tijd en investering van medewerkers te vragen. Bij zes behandelunits is dit proces inmiddels afgerond. Werken met patiëntprofielen Het werken met de RIOB patiëntprofielen of een indeling in zorgzwaarte gebeurde in 2007 nog lang niet overal systematisch. Soms werden eigen ontwikkelde profielen gebruikt. In 2010 is hier veel winst geboekt, aangezien alle locaties op twee units na gebruik maakten van de RIOB patiëntprofielen of een vergelijkbare (eigen gekozen) indeling naar zorgzwaarte. Het werken met behandelplannen (behandelplansystematiek) De zorgplansystematiek was in 2007 in de helft van de teams goed uitgekristalliseerd en doorgevoerd, al kwam de halfjaarlijkse evaluatie soms in de knel door tijdgebrek van met name de arts. Drie jaar later is de behandelplansystematiek in veel instellingen sterk verbeterd. De behandelplannen zijn over het algemeen inhoudelijk goed ingevuld, met duidelijke behandeldoelen, taakverdelingen en verantwoordelijkheden. Een uitzondering zijn de behandelplannen van patiënten die, naast de behoefte aan opiaatvervangende medicatie, geen duidelijke hulpvraag kunnen of willen formuleren. De indruk ontstond dat verschillende instellingen in deze situatie berusten. Dergelijke patiënten vragen juist om een actieve benadering met het stellen van structurele doelen, om een verandering in de toestand van de patiënt te stimuleren en hen nieuwe perspectieven te bieden. Het periodiek inplannen en uitvoeren van evaluaties blijft verder een knelpunt. De evaluatiestructuur van de instellingen is wisselend en varieert (op papier) van structureel halfjaarlijkse tot jaarlijkse beoordelingen van de situatie van de patiënt. De monitoring van patiënten in apotheekverstrekking lijkt hierbij het meest voor verbetering vatbaar. Behandeling en medicatie De verstrekking van methadon vindt anno 2010 in verschillende toedieningsvormen plaats. Zowel vloeibare methadon als smelttabletten worden voorgeschreven. Suboxone als vervanging van methadon was in 2007 nog niet beschikbaar. In 2010 is Suboxone wel beschikbaar, maar wordt het echter nauwelijks voorgeschreven. Acht van de 10 deelnemende behandellocaties bieden het middel aan patiënten aan, maar slechts enkele patiënten per locatie zijn er daadwerkelijk op ingesteld. Hier werden uiteenlopende redenen voor aangevoerd zoals; verstrekking aan alleen jonge verslaafden, alleen verstrekking aan nieuw ingeschreven patiënten etc. De intentie is er soms wel om het gebruik binnen de organisatie verder te stimuleren. Belemmeringen liggen onder andere in de specifieke kenmerken van de huidige doelgroep van chronische oudere patiënten, die lastig over te zetten zijn naar een ander middel vanwege hun gewenning aan methadon. Ook zijn niet altijd voldoende faciliteiten aanwezig om patiënten te monitoren gedurende de overstap. Een uniform protocol voor de overstap van methadon naar Suboxone ontbreekt Steeds meer instellingen hebben de laatste jaren aandacht voor het omgaan met alcoholproblematiek. In 2007 is het alcoholbeleid niet structureel geïnventariseerd, maar de protocollen die in 2010 zijn geïnventariseerd waren allemaal pas recent ontwikkeld. Vijf locaties hebben protocollen voor het omgaan met alcoholgebruik bij 19

20 de verstrekking ontwikkeld (zie Bijlage 3 voor een overzicht). In een herziene versie van de RIOB zal expliciet ingegaan worden op de onderlinge interacties van alcohol met opiaten, en het voorgestelde beleid. Multidisciplinair overleg (MDO) Bij vrijwel alle teams functioneerde het MDO in 2007 naar behoren. In 2010 zien we dit ook terug. Instellingen hebben verschillende overlegstructuren om werkprocessen en afstemming tussen disciplines te verbeteren. Een mooi voorbeeld van een goed lopend MDO, waar het behandelplan volledig en op inzichtelijke wijze werd besproken, liet zien dat dit tijdswinst en kwaliteitswinst oplevert. Op drie locaties zijn sinds de eerste visitatieronde verschillende disciplines in hetzelfde gebouw verenigd, wat de communicatielijnen korter maakt en de samenwerking ten goede komt. Voorbeeld: Verschillende behandellocaties hebben iedere ochtend een kort overleg van maximaal 15 minuten waar bijzonderheden van patiënten worden besproken. Hierbij zijn alle ingeroosterde disciplines aanwezig. Medewerkers zijn tevreden met een dergelijke structuur; het is een eenvoudige en efficiënte manier om van elkaars bezigheden op de hoogte te blijven. Ketenzorg intern en extern, outreachend werk Communicatie en samenwerking binnen en buiten de eigen instelling is noodzakelijk om een sluitende ketenzorg te kunnen bieden, maar kan ook het blikveld en het bereik van een kleine, fysiek geïsoleerde behandelunit vergroten en dubbel werk voorkomen. Tijdens de eerste visitatieronde bleek deze samenwerking in meerdere situaties nog niet goed ontwikkeld. In 2010 zijn hierin vorderingen geboekt, maar blijft ook een aantal aandachtspunten bestaan. Bij de overdracht van patiënten tussen klinische en ambulante zorg ontstaan soms communicatieproblemen rondom wijzigingen in behandelplannen of het te voeren beleid na opname. Ook is niet altijd duidelijk waar de regie ligt wanneer patiënten worden overgedragen. Bij een enkele behandelunit zijn de verantwoordelijkheden over reguliere, dagelijkse werkzaamheden (verstrekken, begeleiden) organisatorisch onder meerdere teams verdeeld, waardoor structureel onduidelijk is waar de behandelregie ligt. Registratie In 2007 varieerden de registraties bij de deelnemende instellingen van vrijwel uitsluitend papieren dossiers tot en met goed functionerende en goed toegankelijke EPD's. De tweede visitatieronde in 2010 geeft een volledig ander beeld, waarbij alle gevisiteerde locaties een elektronisch dossier hebben geïmplementeerd. In de praktijk was de invoeging van de medische dossiers in het EPD bij een drietal locaties ten tijde van de tweede visitatieronde echter nog niet voldoende afgerond. Bij drie andere units is de registratie van de methadonuitgifte gekoppeld aan het EPD, waardoor zaken met de hand moeten worden ingevoerd. Dit vergroot de kans op fouten en levert onnodig veel werk op. De toegang van verschillende disciplines tot de dossiers is bij de meeste instellingen goed geregeld. Disciplines kunnen alle of alleen de voor hen relevante patiëntgegevens inzien. Bij een enkele locatie speelt nog steeds de discussie rondom inzage in de medische gegevens door niet medisch personeel. Over het algemeen zijn verpleegkundigen veel tijd kwijt met het bijhouden van de registraties: schrijven van rapportages, actualiseren van behandelplannen, verwerken van contacten met externe organisaties. Zij geven aan deze tijd liever te besteden aan het geven van zorg en begeleiding. 20

RIOB. Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Herziene versie. Resultaten Scoren, 2012

RIOB. Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Herziene versie. Resultaten Scoren, 2012 RIOB Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling Herziene versie Resultaten Scoren, 2012 dr. Chris Loth, ir. Elske Wits, prof. dr. Cor de Jong & prof. dr. Dike van de Mheen RIOB Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling

Nadere informatie

GGZ RIOB A4 15-12-2005 17:05 Pagina 1. Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB)

GGZ RIOB A4 15-12-2005 17:05 Pagina 1. Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) GGZ RIOB A4 15-12-2005 17:05 Pagina 1 Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) GGZ RIOB A4 15-12-2005 17:05 Pagina 2 2 Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) GGZ RIOB A4 15-12-2005 17:05 Pagina

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg

Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg Gerdien de Weert Ineke Zekveld Cor de Jong Guus Schrijvers Nijmegen, 1 mei 2010 1 Naar dit rapport kan als volgt worden verwezen: Weert-van Oene GH de,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. Offenbeek, M.A.G. van, Y. ten Hoeve, P.F. Roodbol en M. Knip, RuG/AZG, september 2003 1

Samenvatting. Offenbeek, M.A.G. van, Y. ten Hoeve, P.F. Roodbol en M. Knip, RuG/AZG, september 2003 1 Samenvatting In de gezondheidszorg is de laatste jaren in toenemende mate geëxperimenteerd met andere soorten functies. Een van de hoofdontwikkelingen is het ontstaan van functies die leiden tot een herverdeling

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Eindrapportage Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Titel Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Auteurs Jaap Toet, Marga Beckers Informatie Marga Beckers 030-760

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Kind van de rekening. Zicht op schuldhulpverlening in Nederland. Louise van Tilburg Maart 2010. Lectoraat Maatschappelijk Werk

Kind van de rekening. Zicht op schuldhulpverlening in Nederland. Louise van Tilburg Maart 2010. Lectoraat Maatschappelijk Werk Kind van de rekening Zicht op schuldhulpverlening in Nederland Louise van Tilburg Maart 2010 Lectoraat Maatschappelijk Werk Kind van de rekening Zicht op schuldhulpverlening in Nederland - 1 - 2010 Lectoraat

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg

Bijlage 2. Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen. Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Bijlage 1 Bijlage 2 Anneke van Wamel Esther Croes Maaike van Vugt Sonja van Rooijen Prevalentie, zorgaanbod, effectiviteit en trends in de verslavingszorg Achtergrondstudie in opdracht van het College

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie