Wegwijzer Wmo bij psych(iatr)ische problemen. VNG congres Toegang en Teams, 7 april2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer Wmo bij psych(iatr)ische problemen. VNG congres Toegang en Teams, 7 april2015"

Transcriptie

1

2 Wegwijzer Wmo bij psych(iatr)ische problemen VNG congres Toegang en Teams, 7 april2015

3 Wegwijzer Wmo bij psych(iatr)ische problemen ontwikkeld in een tijd van grote veranderingen Context Gekantelde werkwijze en oprichting sociale wijkteams in Wmo Welzijn nieuwe stijl Substitutie gespecialiseerde GGz naar Basis GGz en huisartsenzorg (incl. POH-GGz) Plan van Aanpak MO Plan van Aanpak EPA Afbakening: fase 1 van breder screeningsinstrument langdurige GGz Screeningsinstrument GGZ-Wmo Afwegingskader indicatie Wlz (HHM) Criteria medisch noodzakelijk verblijf ZvW (Tangram) 3

4 Wegwijzer Wmo/psych moet een praktische en specifieke toevoeging zijn in de nieuwe praktijk Ontwikkeling van screeningsinstrument dat ondersteunt bij het bepalen van de best passende voorziening in de Wmo Specifiek voor mensen met psychische en/of psychiatrische kwetsbaarheid (GGZ problematiek) Routes in kaart brengen die burgers volgen voorafgaand aan hun verzoek tot een Wmo-voorziening Screening voor Wmo geeft inzicht in hoeverre iemand ambulant begeleid kan worden of beschermende woonomgeving nodig heeft 4

5 De wensen van sociale wijkteams lopen uiteen door wisselende ervaring en wijkproblematiek Ervaring: nieuwe, niet-erkende psych(iatr)ische problemen in de wijk. Specifiek lastig: multiprobleemhuishoudens met weinig netwerk en lastig gedrag (psych(iatr)ische problemen én verslaving). Wensen: Hoe stel je psych(iatr)ische problemen vast? Voor teamleden zonder GGz-achtergrond of steun. B.v. door checklist pluis/niet pluis. Maar: dit is géén start van intake voor behandeling! Hoe bepaal je doeltreffende ondersteuning, die (preventief) vooraf gaat en/of aansluit op behandeling GGz? Welke optimale mix van ondersteuning en behandeling? Hoe intensief moet ondersteuning zijn? Dilemma: lichte leun en steun of intensief maatwerk? Burgerkracht versus matched care. Ondersteuning bieden én weer afbouwen. Observatietijd nodig. 5

6 Het instrument geeft zicht op diverse vindplaatsen en de daar werkzame professionals Vindplaatsen Lokale ondersteuning - Sociaal wijkteam - CJG/jeugdhulp - Onderwijs/RMC - UWV/Sociale dienst Bemoeizorg/ crisishulp - OGGZ/ MO/VO - Crisisdienst - Veilig thuis (AMHK) Medische (G)GZ - Huisarts/POH - Wijkverpleegkundige - BasisGGZ - Ambulante (FACT) behandelteams - Opname/ detox voorzieningen Veiligheid - Politie/justitie - Meldpunt overlast - Veiligheidshuis - Reclassering - Terugkeer na detentie Screening Ondersteuningsvraag & voorwaarden Ondersteuning Wmo 2015 Wmo - Sociaal steunsysteem - Algemeen dagelijks leven en (beschermd) wonen - Psychisch welbevinden - Participatie (zinvolle dagbesteding, werk en opleiding)

7 In de veelzijdigheid van unieke trajecten kunnen we onderscheid maken in drie grote cliëntenstromen Instromers Enkelvoudige of meervoudige problematiek Relatief grote mate van zelfredzaamheid Gericht op herstel en snelle uitstroom Draaideur -stromers Complexe problematiek, weinig uitzicht op herstel Lage zelfredzaamheid, meer langdurige trajecten Gericht op stabilisatie en/of beperking van problematiek Terug -stromers Afnemende of gestabiliseerde problematiek Nazorg tijdens en na behandeling/reclassering Gericht op herstel/terugkeer in de maatschappij

8 Bestaande specifieke instrumenten voor verwijzing Wmo bij psych(iatr)ische problemen Primaire screeningsinstrumenten (voorbeelden) Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) Taxatie Sociale Uitsluiting (Taks-Su) Impact op Participatie en Autonomie (IPA) Verdiepende screeningsinstrumenten (voorbeelden) VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL) CAGE AID, specifiek voor alcohol en drugs-problemen Behoefte: toevoeging specifieke simpele screening aan de voorkant Wat doe ik bij een vermoeden van psychische/psychiatrische problematiek/aandoening? Hoe bepaal ik de eventuele noodzaak van doorverwijzing naar centrale toegang? Wat kan ik de cliënt bieden binnen de Wmo? 8

9 Het prototype van de wegwijzer Wmo/Psych bevat 3 elementen, in te zetten naar behoefte Verheldering psychische problematiek Is er sprake van ernstige psychische problematiek? Acute hulpvraag 9 Specifieke beperkingen en behoeften Benodigde zorg Niet bekend Bekend Checklist centrale toegang Voldoet lokale ondersteuning? Hulpvraag Uitstel Risico s Omgeving Nee Ja Graadmeter keuzes voor ondersteuning en verwijzing Op welke gebieden vraagt de situatie van de cliënt om ondersteuning? Sociaal steunsysteem Algemeen dagelijks leven (ADL) + wonen Huishouden voeren Dagstructuur Budgetbeheer Psychisch welbevinden Toezicht/ controle Geestelijk stabiel Participatie Onderbouw vermoeden m.b.v. de checklist pluis/ niet-pluis Neem contact op met POH- GGZ en/of betrokken behandelaar Checklist centrale toegang De zwaarte van de inzet van ondersteuning hangt af van de situatie van de cliënt. Algemene voorzieningen Maatwerk Toewijzing regie/coördinatie

10 Wegwijzer Wmo-Psych is uitgewerkt in een werkblad Verheldering psychische problematiek Checklist centrale toegang Graadmeter keuzes voor ondersteuning en verwijzing aangevuld Is er sprake van ernstige psychische problematiek? met een Voldoet toelichting lokale ondersteuning? Op welke per gebieden onderdeel vraagt situatie van cliënt om ondersteuning? Urgentie: Is er sprake van (acuut) gevaar voor de cliënt zelf en/of zijn omgeving? Indien ja: schakel direct bemoeizorg in Heeft de cliënt specifieke beperkingen en behoeften voor 10 hulp en ondersteuning door psychische problemen? Krijgt de cliënt de benodigde zorg voor zijn/haar problemen? Niet bekend Onderbouw vermoeden m.b.v. de checklist pluis/ niet-pluis (voor voorbeeldvragen zie bijlage 1 in de toelichting) Algemene indruk, alertheid, affect, angst algemene indruk: het vóórkomen van de persoon, hygiëne, kleding alertheid: bewustzijnsniveau, mate van alertheid affect: opgetogen of depressief: houding, gezichtsuitdrukking, spraak angst: is de persoon opvallend nerveus, fobisch of zeer angstig? Gedrag motoriek: frequentie (hyperactief, sloom, abrupt, constant)? samenhang: coherent en doelgericht? doelbewust: bizar, stereotiep, gevaarlijk, of impulsief? spraak: snelheid, doelgericht, coherentie, inhoud Cognitie oriëntatie: persoon, plaats, tijd en omstandigheid denkvermogen: geheugen en eenvoudige taken redeneren: inzicht, beoordelingsvermogen, probleem oplossing coherentie: incoherente ideeën, wanen, of hallucinaties? Bekend Neem contact op met POH- GGZ en/of betrokken behandelaar Cliënt is in staat om een hulpvraag te stellen indien hij/zij ondersteuning wenst of heeft iemand die dat met of voor hem/haar kan doen Cliënt kan de hulpvraag op eigen kracht of met hulp van zijn/haar omgeving uitstellen: bijvoorbeeld naar de volgende dag om een spreekuur te bezoeken (zonder verergering van problemen) Cliënt staat in voor zijn/haar veiligheid en vormt geen risico voor de maatschappij (agressie, gevaar, verwaarlozing, overlast) Cliënt bevindt zich in een gezonde (stabiele) omgeving die hem/haar voldoende kan ondersteunen als dit nodig is. Nee Checklist centrale toegang (zie bijlage 2 in de toelichting) Ja Sociaal steunsysteem Cliënt heeft een sociaal steunsysteem van familie en/of vrienden Het sociaal steunsysteem is gezond (omgeving is stabiel en voldoende in staat om cliënt te ondersteunen) Algemeen dagelijks leven + wonen Cliënt is in staat een huishouden te voeren en de eigen woning schoon te houden Cliënt heeft genoeg structuur om de dag in te vullen (inclusief dag- en nachtritme) Cliënt is in staat een weekbudget te (laten) beheren Psychisch welbevinden Cliënt kan zonder toezicht of controle toe (geen begrenzing in gedrag benodigd) Cliënt is geestelijk stabiel en de kans op terugval in (acute) psychische of verslavingsproblematiek is niet groot Participatie Cliënt neemt deel aan maatschappelijk verkeer en heeft daarvoor genoeg vaardigheden (zinvolle dagbesteding, opleiding, werk) De zwaarte van de inzet van ondersteuning hangt af van de situatie van de cliënt. Onderstaande tabel toont voorbeelden van typen en niveaus van ondersteuning. Ondersteuning gericht op versterking van: Sociale contacten ADL + Wonen Psychisch welbevinden Participatie Coördinatie ligt dan bij: Algemene voorzieningen Inloop GGZ Mantelzorgondersteuning Buurthuis AMW Welzijnswerk AMW Woontraining (collectief) AMW Inzet lokale zorgcoöperatie Dagbesteding (generiek) Welzijnswerk Sociaal wijkteam Lichte maatwerkondersteuning Eigen kracht conferentie Maatjesprojecten Leun- en steun Maatjesprojecten Leun- en steun Begeleiding wijkteam Eigen kracht conferentie Huishoudelijke hulp (HBH-I) Cliëntondersteuning Lotgenotencontact Leun- en steun Preventie-aanbod E-mental health Begeleiding wijkteam Vrijwilligerscoach Persoonlijk begeleider Intensieve maatwerkondersteuning Kortdurend verblijf (respijtzorg) Maatschappelijke steunsystemen (langdurig) Individuele begeleiding Verpleging & verzorging Huishoudelijke hulp (HBH-II) Verblijf (zorgboerderij) Individuele begeleiding Preventie-aanbod Dagbesteding (specifiek) Persoonlijk begeleider en/of GGz-behandelaar

11 Om het instrument toegankelijk te houden wordt voor aanvullende kennis verwezen naar de bijlagen Bijlage 1: Voorbeeldvragen bij vermoeden van psychische problematiek ( pluis/niet pluis ) Bijlage 2: Checklist centrale toegang beschermd wonen Bijlage 3: Cliëntstromen in beeld Bijlage 4: Nog wijzer: aanvullende screeningsmogelijkheden GGZ 11

12 Het prototype wordt voorjaar 2015 doorontwikkeld door toetsing in de nieuwe praktijk Ophalen reacties op het prototype in een (vervolg)expertmeeting Praktijktoetsing prototype in de nieuwe praktijk met reeds betrokken sociale teams (Utrecht, Midden-Drenthe, Enschede) Ophalen eerste gebruikerservaringen bij enkele nieuwe gemeenten via oproep VNG (Landerd, Leiden) Uitwerking prototype tot een definitief instrument, met een advies voor de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke vorm (bv. app) Vooruitblik op bouwstenen voor fase 2 van het project screeningsinstrument langdurige GGZ (afwegingskader Wlz HHM/ Tangram) 12

13 We nemen uw input graag mee in de uitwerking van het prototype Is de positionering van het instrument voor u voldoende helder? Gaat de vraagstelling in het instrument op de situatie van elk van de drie cliëntstromen? Is de genoemde ondersteuning passend/ wat voor ondersteuning zou nog ontwikkeld moeten worden? Hoe borgen we dat in de doorverwijzing naar ondersteuning de eigen regie voldoende overeind blijft? Het instrument is nu gericht op de professional in de frontlijn. Zijn er nog andere probleemeigenaren? 13

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Spacelab 4 3824 MR Amersfoort POSTADRES Postbus 490 3800 AL Amersfoort TELEFOON 033-496 52 00 Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Vernieuwingsmogelijkheden in het kader van de decentralisatie

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Casemanagement: van idee naar model

Casemanagement: van idee naar model Casemanagement: van idee naar model Wat doet Frieslab? Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg,

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 In opdracht van het bestuur V&VN-SPV: J. Boon J. Derks HVA 5-11-2013

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 1 - De inhoud 1 Inhoudsopgave Wat is cliëntondersteuning?... 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?... 4 Functies van cliëntondersteuning

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie