Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t."

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer Zorg en Welzijn / 1051 Portefeuillehouder F. Tas Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 maart 2011 Samenvatting Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is de Raad uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS, een structurele subsidie voor de behandelplaatsen, een eenmalige subsidie van de Provincie en daarnaast inzet van gemeentelijke middelen. Inmiddels is duidelijk dat VWS heeft besloten de eenmalige subsidie niet te verstrekken, maar wel de structurele middelen beschikbaar te stellen. Wij kunnen hierdoor starten met de medische heroïne behandeling, maar zijn genoodzaakt aanvullend gemeentelijke middelen in te zetten om de voorziening te kunnen realiseren. Het raadsbesluit naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling van november 2009 behoeft, gelet op de wijziging in financiering, aanpassing. Daarnaast moet er nog een subsidiebesluit voor de exploitatie genomen worden. Bovenstaande vormt voor ons aanleiding dit voorstel aan de Raad voor te leggen. Onderhavig voorstel maakt het mogelijk om de behandeleenheid te realiseren. Voorstel om te besluiten 1. De realisatie van de voorziening voor Medische Heroïne Behandeling voortzetten. 2. De Rijksmiddelen (decentralisatie-uitkering/maatschappelijke opvang) die momenteel op stelpost in het programma Bestuur & Middelen staan, zijnde een bedrag van , over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn, product Maatschappelijke opvang en te bestemmen voor de Medische Heroïne Behandeling. 3. Het niet ingezette deel van de Rijksmiddelen ter hoogte van in 2011 toe te voegen aan de saldireserve. 4. Het verwachte tekort in de dekking van de voorziening MHB voor een bedrag van in 2012 en in 2013 aan de saldireserve te onttrekken. 5. Het resterende tekort in 2013 ter hoogte van onttrekken aan de reserve WMO. 6. Voor het jaar 2011 (april tot en met december) een subsidie van verlenen aan IrisZorg ten behoeve van voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen, met ingang van 1 april Opgesteld door, telefoonnummer, André van Ginkel, 2695, Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

2 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 1 7. Voor het jaar 2012 een subsidie van verlenen aan IrisZorg ten behoeve van de voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen. 8. De bijgevoegde begrotingswijziging (nummer BW-01059) vaststellen. Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

3 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is de Raad uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige subsidie van het Rijk (totaal ), een structurele subsidie voor de behandelplaatsen (jaarlijks ), een eenmalige subsidie van de Provincie (totaal gevraagd ) en daarnaast inzet van eigen middelen. Naar aankleding hiervan hebben wij IrisZorg opdracht gegeven te starten met de realisatie en een investeringssubsidie verstrekt voor de huisvestingskosten. Op 29 juni 2010 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de medische heroïne behandeling en het feit dat wij geen eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS ontvangen en dat het beschikbaar stellen van een structurele subsidie nog zeer onzeker was. In de raadskamerbehandeling van 17 november 2010 is het onderwerp medische heroïnebehandeling naar aanleiding van vragen van de fractie van GroenLinks opnieuw besproken. Daarbij heeft de portefeuillehouder aangegeven die dag bericht gehad te hebben van het Ministerie van VWS dat er geen incidentele subsidie verstrekt zal worden, maar dat er wel een structurele subsidie beschikbaar gesteld zal worden. Dit onder de voorwaarde dat de behandeleenheid uiterlijk 1 april 2011 wordt goedgekeurd door de inspectie. Naar aanleiding van deze mededeling werd unaniem aangegeven de realisatie van de behandeleenheid voort te zetten. Op 25 november 2010 heeft ook de Provincie formeel bevestigd dat wij een eenmalige subsidie van zullen ontvangen. Het is gelet op de korte termijn voor realisatie noodzakelijk snel aan IrisZorg duidelijkheid over de subsidie voor de behandelplaatsen te verschaffen. De financiële situatie rond de realisatie van de behandeleenheid is echter gewijzigd: er zullen extra gemeentelijke middelen ingezet moeten worden om de voorziening te realiseren omdat we geen eenmalige subsidie van VWS krijgen. Anderzijds ontvangen we een iets hoger bedrag aan structurele subsidie. IrisZorg heeft naar aanleiding van het raadbesluit in november 2009 de opdracht gekregen te starten met de realisatie en hiertoe een investeringssubsidie (aanschaf portacabins) ontvangen. Zij heeft nog geen formeel subsidiebesluit ontvangen ten behoeve van de exploitatie van de voorziening. Bovenstaande vormt voor ons aanleiding om de (financiering van) de realisatie van de voorziening voor medische heroïne behandeling opnieuw aan uw Raad voor te leggen. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wmo, meer in het bijzonder de prestatievelden 7,8 en 9. Daarnaast geldt (bij subsidiëring door het Rijk) de Ministeriële regeling heroïnebehandeling en de van toepassing zijnde richtlijnen. De Nijmeegse Kaderverordening Subsidies is van toepassing voor de subsidie aan IrisZorg. 1.2 Relatie met programma De realisatie van de voorziening voor medische heroïne behandeling vormt het sluitstuk van het verslavingsbeleid als onderdeel van het programma Zorg en Welzijn, produkt Maatschappelijke Opvang. Het is als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord. 2 Doelstelling Doel van dit voorstel is te komen tot een besluit met betrekking tot het voortzetten van de realisatie van een voorziening voor medische heroïne behandeling. Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 3 Argumenten 1a. Medische heroïnebehandeling is bewezen effectief Het belangrijkste argument voor medische heroïnebehandeling is dat het een bewezen effectieve behandeling is voor een groep langdurig heroïneverslaafden in een methadonprogramma, met een slechte kwaliteit van leven bij wie geen enkele andere behandeling voldoende effect gehad heeft. Bij medische heroïnebehandeling verbetert hun lichamelijke en psychische gezondheid. Verslaafden maken hierdoor minder gebruik van de gezondheidszorg en laten een verbeterd sociaal functioneren zien en meer contacten met niet-drugsgebruikers. Deelnemers plegen bovendien minder delicten, worden minder vaak gearresteerd, 50% minder veroordeeld en zitten minder dagen per jaar in de gevangenis dan methadongebruikers. Het feit dat medische heroïnebehandeling een intensieve behandeling is met verschillende contactmomenten per dag tussen deelnemer en zorgverlener, gecombineerd met dagbesteding, draagt bij aan het positieve effect. Onlangs hebben we nog uitgebreid in het nieuws kunnen vernemen dat in Utrecht de afgelopen tien jaar zeer goede ervaringen zijn opgedaan. Wij zullen in overleg met IrisZorg en justitie/politie afspreken hoe we de resultaten monitoren. 1b. Medische heroïnebehandeling is kosteneffectief Wij zijn ons bewust van het feit dat de medische heroïnebehandeling gepaard gaat met forse kosten. Desondanks is uit landelijk onderzoek gebleken dat het kosteneffectief is. Dit onderzoek berekende de bereikte gezondheidswinst bij de deelnemers, de (extra) kosten van de zorgverlening, maar ook de (lagere) kosten in verband met illegale activiteiten én de netto besparingen. Bij elkaar genomen stelden de onderzoekers vast dat de heroïnebehandeling leidde tot een toename van gezondheidswinst plus een besparing van bijna per deelnemer per jaar. 2a/b. De rijksmiddelen uit de september- en junicirculaire zijn bestemd voor maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (Wmo, prestatievelden 7,8 en 9). Wij hebben weliswaar geen incidentele subsidie vanuit het Ministerie van VWS beschikbaar gesteld gekregen voor de medische heroïne behandeling, maar wij hebben wel rijksmiddelen nabetaald gekregen vanuit de september- en junicirculaire 2009/2010. Deze middelen zijn bestemd voor inzet ten behoeve van maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijk gezondheidszorg (prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo). Deze kunnen daarom ingezet worden voor realisatie van de medische heroïne behandeling en daarmee het wegvallen van de incidentele subsidie van het Rijk opvangen. Daarnaast zal hierdoor, anders dan in het amendement van november 2009, in mindere mate een beroep worden gedaan op de Wmo reserve. Zie ook de financiële paragraaf van dit voorstel waarin wij hebben aangegeven hoe wij de kosten voor medische heroïnebehandeling willen dekken. 3./4. IrisZorg is de aangewezen verslavingszorg instelling voor realisatie van de behandeleenheid. Niet iedere organisatie kan een behandeleenheid starten. IrisZorg is de voor onze regio aangewezen instelling voor verslavingszorg. Wij hebben IrisZorg opdracht gegeven om alle voorbereidingen te treffen voor realisatie (huisvesting e.d.). IrisZorg heeft in 2009 een laatste definitieve begroting opgesteld. Deze hanteren wij nog steeds als uitgangspunt. Wel vragen wij aan hen om jaarlijks separaat inzicht te geven in de exploitatie van de behandeleenheid medische heroïne. Wij verwachten dat de kosten mogelijk lager uitvallen gelet op mogelijke wijzigingen in Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 regelgeving vanwege beëindiging van de experimentele status. Daarnaast hebben wij dit exploitatieoverzicht nodig in verband met de verantwoording aan de Provincie en het Rijk. Vanaf 2013 willen wij de subsidie afspraken meenemen in de budgetsubsidie overeenkomst. 4 Risico s Eerder hebben wij u gewezen op de financiële risico s. Vanwege het niet verstrekken van de eenmalige subsidie door het Ministerie van VWS is een deel van dit risico realiteit geworden. Hoewel wij bij het Ministerie (november en december 2010) nogmaals het verzoek hebben gedaan een opstartsubsidie te verstrekken, achten wij het niet waarschijnlijk dat wij deze zullen ontvangen. Zoals opgemerkt in de inleiding hebben wij wel een brief ontvangen dat wij kunnen rekenen op een structurele subsidie van per gerealiseerde behandelplaats, tot een maximum van 25, in totaal dus maximaal Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze structurele subsidie is dat uiterlijk 1 april 2011 de goedgekeurde behandeleenheid operationeel is. Het dekkingsprobleem dat resteert kunnen wij oplossen door inzet van verkregen rijksmiddelen vanuit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg (zie paragraaf financiën). Er zal echter niet in één keer sprake zijn van een 100% bezetting. Hoewel de ervaringen elders leren dat het Ministerie van VWS hier soepel mee omgaat, hebben wij niet de garantie dat zij niet direct bezette plaatsen ook volledig zullen subsidiëren. Het risico van een eventuele onderbezetting leggen wij bij de instelling. Als het Rijk de subsidie om deze reden lager vaststelt zullen wij dit doorvertalen in een lagere subsidie aan IrisZorg. 5 Financiën Het scenario voor de financiering van de medische heroïne behandeling behoeft vanwege de recente ontwikkelingen aanpassing. Hieronder vindt u de aangepaste begroting. Basis vormt de begroting van IrisZorg van oktober In de tabel is geen rekening gehouden met indexaties. Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 Aanpassing dekkingsvoorstel n.a.v. niet toekennen eenmalige Rijksbijdrage en bijstelling structurele subsidie (herijking oorspronkelijk scenario) Medische Heroïne Behandeling Lasten (kosten IrisZorg) Loonkosten Overige personele kosten Werkplekkosten Overhead centrale diensten Heroïne en medisch materiaal Huisvesting Afname lasten i.v.m. vergoeding heroïne Afname lasten na einde experimentstatus PM PM PM PM PM Totale lasten behandelunit Baten Eenmalige Rijkssubsidie (beschikking d.d. 25 november 2010) Eenmalige* Provinciesubsidie (beschikking d.d. 25 november 2010 ) Rijkssubsidie 25 behandelplaatsen (beschikking d.d. 17 november 2010) Totaal baten Verschil, te dekken als volgt: Inzet extra Rijksmiddelen DU (circ. 2009/2010) Inzet Wmo reserve Extra middelen (Perspectiefnota 2011) Product maatschappelijke opvang, deelproduct verslavingszorg * betreft een eenmalige provinciale subsidie van die wij inzetten tot en met In de tabel zijn wij uitgegaan van daadwerkelijke goedkeuring en start van de behandeleenheid in april Om deze reden zijn de lasten en baten in 2011 lager begroot dan in 2012 en verder. Immers de kosten worden pas vergoed na opening en het Ministerie verstrekt subsidie per behandelplaats per jaar. Vanwege het niet verkrijgen van de incidentele subsidie is deze in de tabel op nul gesteld. Uit bovenstaande wordt duidelijk dat, met inachtneming van de reeds toegezegde a-structurele middelen en de recent toegezegde structurele subsidie, voor de gehele periode 2011 t/m 2015 een tekort zal ontstaan van in totaal (verschil tussen baten en lasten). In de tabel hebben wij aangegeven hoe wij dit willen dekken. Hieronder zetten wij dit kort uiteen. In de septembercirculaire 2009 en de junicirculaire 2010 hebben wij extra rijksmiddelen via de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheid (DU MO/VB/OGGZ) beschikbaar gesteld gekregen voor de jaren 2010 en Respectievelijk een bedrag van (2010) en (2011), in totaal Het betreft rijksmiddelen bestemd voor maatschappelijke opvang. De medische heroïne behandeling vormt onderdeel van de maatschappelijke opvang. Wij stellen daarom voor Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 deze middelen, zoals in de tabel hierboven geschetst, over de jaren 2011, 2012 en 2013 toe te voegen aan het programma Zorg en welzijn, produkt maatschappelijke opvang ter dekking van de kosten van de behandeleenheid. Voor 2013 doen wij eenmalig een onttrekking aan de Wmo reserve van Dit is minder dan de onttrekking aan deze reserve waartoe in het amendement van 24 november 2009 is besloten, namelijk Wij doen dit enerzijds omdat wij weten dat de Wmo-reserve uitgeput dreigt te raken. De reserve wordt hiermee nu minder belast. Anderzijds benutten wij volledig de middelen die wij van het Rijk via de DU MO/OGGZ/VB beschikbaar gesteld krijgen. Wij hoeven deze DU formeel niet financieel te verantwoorden. Bij de inhoudelijke verantwoording aan het Ministerie van VWS wordt er echter niet alleen gevraagd hoe en met welk doel wij de verstrekte middelen hebben ingezet, maar ook of wij ze (allemaal) hebben ingezet. Vanuit de perspectiefnota 2011 zijn vanaf 2014 extra structurele middelen opgenomen in de begroting ( ) waarmee, na evaluatie en na een nieuw besluit van de Raad, de behandeleenheid gecontinueerd kan worden. Vanaf 2016 zal het wegvallen van de provinciale subsidie van binnen het programma opgevangen worden en zal dekking worden gevonden in het product maatschappelijke opvang, deelproduct verslavingszorg. In de onderhandelingen met IrisZorg over het budgetcontract zal hier rekening mee worden gehouden. Op bovenstaande wijze is afdoende dekking gevonden en kan de realisatie van de medische heroïne behandeling doorgang vinden. Het oorspronkelijke dekkingsvoorstel uit het amendement van 24 november 2009 komt hiermee te vervallen. 6 Communicatie Wij hebben over dit voorstel uitvoerig overleg gepleegd met het Ministerie van VWS. Daarnaast hebben wij IrisZorg gevraagd alle benodigde voorbereidingen te treffen. IrisZorg heeft aangegeven bij een besluit begin 2011 de behandeleenheid op 1 april 2011 op te kunnen starten (goedkeuring van de inspectie voor gezondheidszorg) en daarmee te kunnen voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld door het Ministerie van VWS. IrisZorg zal zelf de communicatie met de omwonenden/bedrijven in de omgeving verzorgen. Verder zal zij aansluiten bij de buurtbeheergroep en een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming en handhaving van het buurtbeheerplan. 7 Uitvoering en evaluatie Het project medische heroïne behandeling zal vooralsnog voor de jaren 2011 t/m 2014 worden ingezet. Wij zullen na twee jaar een evaluatie houden en op basis hiervan de balans opmaken en dan besluiten of en in welke vorm we de behandeleenheid voor medische heroïne voortzetten. Vanzelfsprekend zullen wij de Raad op de hoogte brengen van de evaluatie en uiterlijk medio 2014 een nieuw voorstel ter besluitvorming voorleggen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

8 Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Het bestuur van IrisZorg Postbus AJ ARNHEM Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Verzenddatum Onderwerp Beschikking verlening en bevoorschotting 2011 budgetsubsidie 2011 t/m 2012 Ons kenmerk L130/mo Datum uw brief Contactpersoon dhr. A. van Ginkel Doorkiesnummer Bijlage(n): - Geachte heer/mevrouw, Op heeft u een aanvraag voor een meerjarige subsidie ten behoeve van Medische Heroïne Behandeling ingediend. Hierbij deel ik u namens het college van Burgemeester en Wethouders mee, dat de raad van de gemeente Nijmegen op [DATUM BESLUIT] heeft besloten u deze subsidie te verlenen voor de periode 2011 t/m Het subsidiebedrag voor 2011 (april t/m december 2011) is bepaald op ,00 en voor 2012 op ,00. Het subsidiebedrag wordt dit jaar en in 2012 niet geïndexeerd. Subsidiegrondslag Op deze subsidietoekenning is de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 1 van toepassing. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een budgetsubsidie. Doel subsidie Het realiseren van een voorziening voor medische heroïne behandeling conform het door u ingediende invoeringsplan, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met als doel: - Verdere gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken en verbeteringen te bewerkstelligen in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënt. - Een positieve verandering teweeg te brengen in de leefstijl en het maatschappelijk functioneren van de cliënt. 1 U kunt deze verordeningen vinden op beschikking concept.rtf IRIA01

9 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 1 Activiteiten De subsidie is bestemd voor de realisatie en instandhouding van een voorziening voor medische heroïnebehandeling met 25 behandelplaatsen die voldoet aan de (landelijk) gestelde wet- en regelgeving. Te leveren prestaties De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de te leveren prestaties: 25 behandelplaatsen Gemiddelde bezettingsgraad: 98% Bijzondere voorwaarde Indien de werkelijke kosten van het exploiteren van de behandeleenheid lager uitvallen en/of het aantal daadwerkelijk gerealiseerde behandelplaatsen of de bezetting hiervan achterblijft, behouden wij ons het recht voor tot het verminderen van de subsidie welke wij aan u verstrekken. Dat betekent dat de subsidie lager zal worden vastgesteld. Indien wij dit voornemens zijn zullen wij hierover vooraf in overleg treden. Verantwoording Er wordt jaarlijks een exploitatieoverzicht van de voorziening voor medische heroïne behandeling verstrekt. Er vindt een inhoudelijke evaluatie plaats na 1 jaar en na 2 jaar waarin inzicht wordt verstrekt in het bereik van de doelstellingen zoals hierboven genoemd. De evaluatie criteria worden vooraf en in overleg met de gemeente geformuleerd. Vóór 1 september 2011 moet u een tussentijdse rapportage aanleveren over de voortgang van de activiteiten en de realisatie van de prestaties in de eerste zes maanden van het jaar. Hiernaast moet er een prognose worden afgegeven voor de tweede zes maanden. Indien op een eerder tijdstip blijkt dat de gevraagde prestaties niet gehaald worden, dient u dit eerder te rapporteren. Uiterlijk vóór 15 januari 2012 moet u een korte opgaaf van de verrichte prestaties overleggen. Ook bent u verplicht vóór 1 juni 2012 een verantwoording in te dienen. Aan de hand van deze verantwoording wordt de verleende subsidie definitief vastgesteld. Deze verantwoording moet bestaan uit: - een verslag van de in 2011 gerealiseerde activiteiten (een beschrijving van de gevolgde werkwijze en het verkregen resultaat); - een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening, die minimaal bestaat uit een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting. beschikking concept.rtf IRIA01

10 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 2 Wij verzoeken u om binnen de verantwoording met betrekking tot de gerealiseerde activiteiten expliciet in te gaan op de te leveren prestaties zoals ze in deze beschikking zijn opgenomen. Omdat u in 2011 een totale subsidie van de gemeente Nijmegen ontvangt van meer dan ,00 moet er een controleverklaring bij de jaarrekening worden gevoegd. De accountant dient zijn werkzaamheden zodanig in te richten dat hij een oordeel kan geven over: 1. De naleving van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking. 2. De in de subsidiebeschikking opgenomen nadere voorschriften en aanwijzingen. 3. De getrouwheid van de jaarrekening. Het oordeel van de accountant betreft een getrouwheidsoordeel. Ik wijs u er nadrukkelijk op dat het niet tijdig indienen van de verantwoording kan leiden tot het toepassen van een korting op de subsidie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur, dhr. A. van Ginkel, telefoon , afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Voorschotten De betaling van de voorschotten van de subsidie is als volgt gepland: , , , , , , , , ,00 Het subsidiebedrag wordt conform bovenstaand schema overgemaakt op rekeningnummer , onder vermelding van nr Als u vragen heeft over de betaling van de voorschotten van de subsidie kunt u contact opnemen met de medewerker Subsidies, mw. M. Oudenbroek, telefoon Overschotten, tekorten en reservevorming Bij overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het gemeentelijk subsidiedeel, geldt het volgende. Exploitatieoverschotten en -tekorten komen voor rekening van uw instelling. Ten aanzien van deze overschotten en tekorten wordt er van uitgegaan dat die worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene (egalisatie)reserve. Het totale eigen vermogen mag niet meer bedragen dan 10% van de omzet. Indien de reserve een grotere omvang heeft, dan wordt deze omvang bij de vaststelling van de subsidie mee in overweging genomen. beschikking concept.rtf IRIA01

11 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 3 Bezwaar Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet Bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: uw naam en adres; de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; de gronden waarop uw bezwaar berust. Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, I. van der Vlist, Programmamanager Jeugd, Diversiteit & Maatschappelijke Opvang beschikking concept.rtf IRIA01

12 DIRECTIE REGIO ZUID reyni.. [j. 00 0'^^-^^ procesverantw,: /,>.-. omymmsjbbimmiq VERZOWDEN Gemeente Nijmegen, College van Burgemeester & Wethouders t.a.v. dhr A. van Ginkel Postbus HG Nijmegen DATUM Nijmegen, 15 februari AFDEUNG/CONTACTPERSOON 1 7 FEB 2011 C3LMEfcN I [^NIJMEGEN Class nr.: 01 ^'C afgedaan: Reg.nr.: "^ ^on o/^j Ulier itcoc «: 1 li.ft «i r SUBSIDIE Ingekomen 17 FEB 2011 Directie Inwoners Beh. afd. C.A^ CORRESPONDENTIEADRES POSTBUS GK NIJMEGEN BEZOEKADRES BREDESTRAAT ZZ NIJMEGEN TEL. (024) BANKRELATIE: RABOBANK ZEVENAAR REKENINGNR KENMERK Aanvraag subsidie exploitatie Medische Heroine Behandeling BETREFT Geachte heer van Ginkel, KVK CENTRAAL GELDERLAND Met verwijzing naar uw brief van 7 december 2009, met kenmerk L130/ mo , waarin u een Investeringssubsldie verieent voor de huisvestingskosten van de Medische Heroine Behandeling, doe ik u hierbij conform afspraak de aanvraag voor de exploitatiesubsidie voor deze voorziening toekomen. Hierbij verwijs ik tevens naar eerder door ons ingediende projectplan en begroting. Beiden treft u bijgevoegd aan. De Medische Heroine Behandeling In Nederiand wordt op een beperkt aantal locaties de behandeling met herotne op medisch voorschrift uitgevoerd. Momenteel geeft IrisZorg deze behandeling reeds vorm In de stad Arnhem. IrisZorg is een sterk voorstander van de Medische HeroTne Behandeling. De Medische HeroTne Behandeling Is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling binnen de verslavlngszorg. Onderzoek laat zien dat de behandeling leidt tot een verbetering in de lichamelljke en geestelijke gezondheid van de client. Daarnaast draagt het bij aan een positieve verandering in de leefstijl en het maatschappelijk functioneren van de clisnt. Stand van zal<en realisatie IVIedische Heroine Behandeiing IrisZorg Is momenteel druk bezig met de realisatie van de Medische HeroTne Behandeling Nijmegen op de locatie Tarweweg. IrisZorg realiseert hier maximaal 25 plaatsen. De portocabins zijn inmiddels geplaatst, het merendeel van de clisnten is gescreend en personeel treedt in dienst per 1 maart Na afgifte van de vergunning van de Inspectie voor de Geestelijke Gezondheldsverlening, naar verwachting medio april, kan IrisZorg van start met de Medische HeroTne Behandeling

13 Aanvraag subsidie voor de expioitatie Om daadwerkelijk van start te kunnen gaan met de medische behandeling vragen wij u middels deze brief, conform afspraak, een jaarlijkse structurele subsidie voor de exploitatie van deze voorziening. De hoogte van het subsidiebedrag Is conform eerder ingediende begroting in Op jaarbasis gaat het om (prijspeil 2010). Voor 2011 vragen we een bedrag aan van (prijspeil 2010). In dit bedrag zijn wlj uitgegaan van de feitelijke start van de Medische HeroTne Behandeling in april. Meer informatie Mocht u meer informatie willen hebben overde inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Met vriepqelljke groet, H. W. Tleering Di ectepr IrisZorg Regio Zuld 1 Bijiage: a. begroting IVIedische Heroine Behandeiing Nijmegen op jaarbasis (prijspeil 2010) b. Projectplan IVIedische i-ieroi'ne Behandeiing iriszorg Nijmegen

14 Invoeringsplan Geïntegreerde Medische Heroïnebehandeling in Nijmegen IrisZorg Versie november 2009 Onderzoek & ontwikkeling IrisZorg

15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Inhoudelijk kader Doel van de behandeling Uitgangspunten van IrisZorg bij de opzet van de behandeling Doelgroep zoveel mogelijk scheiden van de scene Koppeling leggen met de richtlijn opiaatvervangende behandeling (RIOB) Medische heroïnebehandeling koppelen aan casemanagement of trajectbegeleiding Elke cliënt een individueel traject gericht op activering, wonen en dagbesteding en zo mogelijk vervolgbehandeling In - en exclusiecriteria voor het programma medische heroïnebehandeling Omvang van de doelgroep in Nijmegen Processchema van de behandeling Het verstrekkingsprogramma Het begeleidend onderzoek van de CIBH / monitor Eventuele risico s Inschatting van de vraag naar andere voorzieningen Hoofdstuk 2 Organisatorisch kader Openstelling Behandel Unit Medische poli, samenstelling en omvang behandelteam Het lokale behandelteam Hoofdstuk 3 Tijdpad en actiepunten Projectmanagement Exploitatie Locatie Personeel Patiënten en Medicatie Startdatum Bijlagen Het behandelteam 2. Richtlijnen t.b.v. de behandelunit en verstrekking 3. RIOB patiëntenkenmerken profiel 2 en 3 4. Bronnen

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4

Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4 3 Inhoudsopgave 3 Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg De Valleiregio 2007-2011 4 Drieluik OGGZ De Valleiregio 2007-2011 15 Regionaal toelatingsprotocol woonschakel 4 38 4 Convenant Openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie