Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t."

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer Zorg en Welzijn / 1051 Portefeuillehouder F. Tas Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 maart 2011 Samenvatting Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is de Raad uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS, een structurele subsidie voor de behandelplaatsen, een eenmalige subsidie van de Provincie en daarnaast inzet van gemeentelijke middelen. Inmiddels is duidelijk dat VWS heeft besloten de eenmalige subsidie niet te verstrekken, maar wel de structurele middelen beschikbaar te stellen. Wij kunnen hierdoor starten met de medische heroïne behandeling, maar zijn genoodzaakt aanvullend gemeentelijke middelen in te zetten om de voorziening te kunnen realiseren. Het raadsbesluit naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling van november 2009 behoeft, gelet op de wijziging in financiering, aanpassing. Daarnaast moet er nog een subsidiebesluit voor de exploitatie genomen worden. Bovenstaande vormt voor ons aanleiding dit voorstel aan de Raad voor te leggen. Onderhavig voorstel maakt het mogelijk om de behandeleenheid te realiseren. Voorstel om te besluiten 1. De realisatie van de voorziening voor Medische Heroïne Behandeling voortzetten. 2. De Rijksmiddelen (decentralisatie-uitkering/maatschappelijke opvang) die momenteel op stelpost in het programma Bestuur & Middelen staan, zijnde een bedrag van , over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn, product Maatschappelijke opvang en te bestemmen voor de Medische Heroïne Behandeling. 3. Het niet ingezette deel van de Rijksmiddelen ter hoogte van in 2011 toe te voegen aan de saldireserve. 4. Het verwachte tekort in de dekking van de voorziening MHB voor een bedrag van in 2012 en in 2013 aan de saldireserve te onttrekken. 5. Het resterende tekort in 2013 ter hoogte van onttrekken aan de reserve WMO. 6. Voor het jaar 2011 (april tot en met december) een subsidie van verlenen aan IrisZorg ten behoeve van voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen, met ingang van 1 april Opgesteld door, telefoonnummer, André van Ginkel, 2695, Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

2 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 1 7. Voor het jaar 2012 een subsidie van verlenen aan IrisZorg ten behoeve van de voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen. 8. De bijgevoegde begrotingswijziging (nummer BW-01059) vaststellen. Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

3 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is de Raad uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige subsidie van het Rijk (totaal ), een structurele subsidie voor de behandelplaatsen (jaarlijks ), een eenmalige subsidie van de Provincie (totaal gevraagd ) en daarnaast inzet van eigen middelen. Naar aankleding hiervan hebben wij IrisZorg opdracht gegeven te starten met de realisatie en een investeringssubsidie verstrekt voor de huisvestingskosten. Op 29 juni 2010 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de medische heroïne behandeling en het feit dat wij geen eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS ontvangen en dat het beschikbaar stellen van een structurele subsidie nog zeer onzeker was. In de raadskamerbehandeling van 17 november 2010 is het onderwerp medische heroïnebehandeling naar aanleiding van vragen van de fractie van GroenLinks opnieuw besproken. Daarbij heeft de portefeuillehouder aangegeven die dag bericht gehad te hebben van het Ministerie van VWS dat er geen incidentele subsidie verstrekt zal worden, maar dat er wel een structurele subsidie beschikbaar gesteld zal worden. Dit onder de voorwaarde dat de behandeleenheid uiterlijk 1 april 2011 wordt goedgekeurd door de inspectie. Naar aanleiding van deze mededeling werd unaniem aangegeven de realisatie van de behandeleenheid voort te zetten. Op 25 november 2010 heeft ook de Provincie formeel bevestigd dat wij een eenmalige subsidie van zullen ontvangen. Het is gelet op de korte termijn voor realisatie noodzakelijk snel aan IrisZorg duidelijkheid over de subsidie voor de behandelplaatsen te verschaffen. De financiële situatie rond de realisatie van de behandeleenheid is echter gewijzigd: er zullen extra gemeentelijke middelen ingezet moeten worden om de voorziening te realiseren omdat we geen eenmalige subsidie van VWS krijgen. Anderzijds ontvangen we een iets hoger bedrag aan structurele subsidie. IrisZorg heeft naar aanleiding van het raadbesluit in november 2009 de opdracht gekregen te starten met de realisatie en hiertoe een investeringssubsidie (aanschaf portacabins) ontvangen. Zij heeft nog geen formeel subsidiebesluit ontvangen ten behoeve van de exploitatie van de voorziening. Bovenstaande vormt voor ons aanleiding om de (financiering van) de realisatie van de voorziening voor medische heroïne behandeling opnieuw aan uw Raad voor te leggen. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wmo, meer in het bijzonder de prestatievelden 7,8 en 9. Daarnaast geldt (bij subsidiëring door het Rijk) de Ministeriële regeling heroïnebehandeling en de van toepassing zijnde richtlijnen. De Nijmeegse Kaderverordening Subsidies is van toepassing voor de subsidie aan IrisZorg. 1.2 Relatie met programma De realisatie van de voorziening voor medische heroïne behandeling vormt het sluitstuk van het verslavingsbeleid als onderdeel van het programma Zorg en Welzijn, produkt Maatschappelijke Opvang. Het is als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord. 2 Doelstelling Doel van dit voorstel is te komen tot een besluit met betrekking tot het voortzetten van de realisatie van een voorziening voor medische heroïne behandeling. Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 3 Argumenten 1a. Medische heroïnebehandeling is bewezen effectief Het belangrijkste argument voor medische heroïnebehandeling is dat het een bewezen effectieve behandeling is voor een groep langdurig heroïneverslaafden in een methadonprogramma, met een slechte kwaliteit van leven bij wie geen enkele andere behandeling voldoende effect gehad heeft. Bij medische heroïnebehandeling verbetert hun lichamelijke en psychische gezondheid. Verslaafden maken hierdoor minder gebruik van de gezondheidszorg en laten een verbeterd sociaal functioneren zien en meer contacten met niet-drugsgebruikers. Deelnemers plegen bovendien minder delicten, worden minder vaak gearresteerd, 50% minder veroordeeld en zitten minder dagen per jaar in de gevangenis dan methadongebruikers. Het feit dat medische heroïnebehandeling een intensieve behandeling is met verschillende contactmomenten per dag tussen deelnemer en zorgverlener, gecombineerd met dagbesteding, draagt bij aan het positieve effect. Onlangs hebben we nog uitgebreid in het nieuws kunnen vernemen dat in Utrecht de afgelopen tien jaar zeer goede ervaringen zijn opgedaan. Wij zullen in overleg met IrisZorg en justitie/politie afspreken hoe we de resultaten monitoren. 1b. Medische heroïnebehandeling is kosteneffectief Wij zijn ons bewust van het feit dat de medische heroïnebehandeling gepaard gaat met forse kosten. Desondanks is uit landelijk onderzoek gebleken dat het kosteneffectief is. Dit onderzoek berekende de bereikte gezondheidswinst bij de deelnemers, de (extra) kosten van de zorgverlening, maar ook de (lagere) kosten in verband met illegale activiteiten én de netto besparingen. Bij elkaar genomen stelden de onderzoekers vast dat de heroïnebehandeling leidde tot een toename van gezondheidswinst plus een besparing van bijna per deelnemer per jaar. 2a/b. De rijksmiddelen uit de september- en junicirculaire zijn bestemd voor maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (Wmo, prestatievelden 7,8 en 9). Wij hebben weliswaar geen incidentele subsidie vanuit het Ministerie van VWS beschikbaar gesteld gekregen voor de medische heroïne behandeling, maar wij hebben wel rijksmiddelen nabetaald gekregen vanuit de september- en junicirculaire 2009/2010. Deze middelen zijn bestemd voor inzet ten behoeve van maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijk gezondheidszorg (prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo). Deze kunnen daarom ingezet worden voor realisatie van de medische heroïne behandeling en daarmee het wegvallen van de incidentele subsidie van het Rijk opvangen. Daarnaast zal hierdoor, anders dan in het amendement van november 2009, in mindere mate een beroep worden gedaan op de Wmo reserve. Zie ook de financiële paragraaf van dit voorstel waarin wij hebben aangegeven hoe wij de kosten voor medische heroïnebehandeling willen dekken. 3./4. IrisZorg is de aangewezen verslavingszorg instelling voor realisatie van de behandeleenheid. Niet iedere organisatie kan een behandeleenheid starten. IrisZorg is de voor onze regio aangewezen instelling voor verslavingszorg. Wij hebben IrisZorg opdracht gegeven om alle voorbereidingen te treffen voor realisatie (huisvesting e.d.). IrisZorg heeft in 2009 een laatste definitieve begroting opgesteld. Deze hanteren wij nog steeds als uitgangspunt. Wel vragen wij aan hen om jaarlijks separaat inzicht te geven in de exploitatie van de behandeleenheid medische heroïne. Wij verwachten dat de kosten mogelijk lager uitvallen gelet op mogelijke wijzigingen in Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 regelgeving vanwege beëindiging van de experimentele status. Daarnaast hebben wij dit exploitatieoverzicht nodig in verband met de verantwoording aan de Provincie en het Rijk. Vanaf 2013 willen wij de subsidie afspraken meenemen in de budgetsubsidie overeenkomst. 4 Risico s Eerder hebben wij u gewezen op de financiële risico s. Vanwege het niet verstrekken van de eenmalige subsidie door het Ministerie van VWS is een deel van dit risico realiteit geworden. Hoewel wij bij het Ministerie (november en december 2010) nogmaals het verzoek hebben gedaan een opstartsubsidie te verstrekken, achten wij het niet waarschijnlijk dat wij deze zullen ontvangen. Zoals opgemerkt in de inleiding hebben wij wel een brief ontvangen dat wij kunnen rekenen op een structurele subsidie van per gerealiseerde behandelplaats, tot een maximum van 25, in totaal dus maximaal Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze structurele subsidie is dat uiterlijk 1 april 2011 de goedgekeurde behandeleenheid operationeel is. Het dekkingsprobleem dat resteert kunnen wij oplossen door inzet van verkregen rijksmiddelen vanuit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg (zie paragraaf financiën). Er zal echter niet in één keer sprake zijn van een 100% bezetting. Hoewel de ervaringen elders leren dat het Ministerie van VWS hier soepel mee omgaat, hebben wij niet de garantie dat zij niet direct bezette plaatsen ook volledig zullen subsidiëren. Het risico van een eventuele onderbezetting leggen wij bij de instelling. Als het Rijk de subsidie om deze reden lager vaststelt zullen wij dit doorvertalen in een lagere subsidie aan IrisZorg. 5 Financiën Het scenario voor de financiering van de medische heroïne behandeling behoeft vanwege de recente ontwikkelingen aanpassing. Hieronder vindt u de aangepaste begroting. Basis vormt de begroting van IrisZorg van oktober In de tabel is geen rekening gehouden met indexaties. Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 Aanpassing dekkingsvoorstel n.a.v. niet toekennen eenmalige Rijksbijdrage en bijstelling structurele subsidie (herijking oorspronkelijk scenario) Medische Heroïne Behandeling Lasten (kosten IrisZorg) Loonkosten Overige personele kosten Werkplekkosten Overhead centrale diensten Heroïne en medisch materiaal Huisvesting Afname lasten i.v.m. vergoeding heroïne Afname lasten na einde experimentstatus PM PM PM PM PM Totale lasten behandelunit Baten Eenmalige Rijkssubsidie (beschikking d.d. 25 november 2010) Eenmalige* Provinciesubsidie (beschikking d.d. 25 november 2010 ) Rijkssubsidie 25 behandelplaatsen (beschikking d.d. 17 november 2010) Totaal baten Verschil, te dekken als volgt: Inzet extra Rijksmiddelen DU (circ. 2009/2010) Inzet Wmo reserve Extra middelen (Perspectiefnota 2011) Product maatschappelijke opvang, deelproduct verslavingszorg * betreft een eenmalige provinciale subsidie van die wij inzetten tot en met In de tabel zijn wij uitgegaan van daadwerkelijke goedkeuring en start van de behandeleenheid in april Om deze reden zijn de lasten en baten in 2011 lager begroot dan in 2012 en verder. Immers de kosten worden pas vergoed na opening en het Ministerie verstrekt subsidie per behandelplaats per jaar. Vanwege het niet verkrijgen van de incidentele subsidie is deze in de tabel op nul gesteld. Uit bovenstaande wordt duidelijk dat, met inachtneming van de reeds toegezegde a-structurele middelen en de recent toegezegde structurele subsidie, voor de gehele periode 2011 t/m 2015 een tekort zal ontstaan van in totaal (verschil tussen baten en lasten). In de tabel hebben wij aangegeven hoe wij dit willen dekken. Hieronder zetten wij dit kort uiteen. In de septembercirculaire 2009 en de junicirculaire 2010 hebben wij extra rijksmiddelen via de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheid (DU MO/VB/OGGZ) beschikbaar gesteld gekregen voor de jaren 2010 en Respectievelijk een bedrag van (2010) en (2011), in totaal Het betreft rijksmiddelen bestemd voor maatschappelijke opvang. De medische heroïne behandeling vormt onderdeel van de maatschappelijke opvang. Wij stellen daarom voor Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 deze middelen, zoals in de tabel hierboven geschetst, over de jaren 2011, 2012 en 2013 toe te voegen aan het programma Zorg en welzijn, produkt maatschappelijke opvang ter dekking van de kosten van de behandeleenheid. Voor 2013 doen wij eenmalig een onttrekking aan de Wmo reserve van Dit is minder dan de onttrekking aan deze reserve waartoe in het amendement van 24 november 2009 is besloten, namelijk Wij doen dit enerzijds omdat wij weten dat de Wmo-reserve uitgeput dreigt te raken. De reserve wordt hiermee nu minder belast. Anderzijds benutten wij volledig de middelen die wij van het Rijk via de DU MO/OGGZ/VB beschikbaar gesteld krijgen. Wij hoeven deze DU formeel niet financieel te verantwoorden. Bij de inhoudelijke verantwoording aan het Ministerie van VWS wordt er echter niet alleen gevraagd hoe en met welk doel wij de verstrekte middelen hebben ingezet, maar ook of wij ze (allemaal) hebben ingezet. Vanuit de perspectiefnota 2011 zijn vanaf 2014 extra structurele middelen opgenomen in de begroting ( ) waarmee, na evaluatie en na een nieuw besluit van de Raad, de behandeleenheid gecontinueerd kan worden. Vanaf 2016 zal het wegvallen van de provinciale subsidie van binnen het programma opgevangen worden en zal dekking worden gevonden in het product maatschappelijke opvang, deelproduct verslavingszorg. In de onderhandelingen met IrisZorg over het budgetcontract zal hier rekening mee worden gehouden. Op bovenstaande wijze is afdoende dekking gevonden en kan de realisatie van de medische heroïne behandeling doorgang vinden. Het oorspronkelijke dekkingsvoorstel uit het amendement van 24 november 2009 komt hiermee te vervallen. 6 Communicatie Wij hebben over dit voorstel uitvoerig overleg gepleegd met het Ministerie van VWS. Daarnaast hebben wij IrisZorg gevraagd alle benodigde voorbereidingen te treffen. IrisZorg heeft aangegeven bij een besluit begin 2011 de behandeleenheid op 1 april 2011 op te kunnen starten (goedkeuring van de inspectie voor gezondheidszorg) en daarmee te kunnen voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld door het Ministerie van VWS. IrisZorg zal zelf de communicatie met de omwonenden/bedrijven in de omgeving verzorgen. Verder zal zij aansluiten bij de buurtbeheergroep en een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming en handhaving van het buurtbeheerplan. 7 Uitvoering en evaluatie Het project medische heroïne behandeling zal vooralsnog voor de jaren 2011 t/m 2014 worden ingezet. Wij zullen na twee jaar een evaluatie houden en op basis hiervan de balans opmaken en dan besluiten of en in welke vorm we de behandeleenheid voor medische heroïne voortzetten. Vanzelfsprekend zullen wij de Raad op de hoogte brengen van de evaluatie en uiterlijk medio 2014 een nieuw voorstel ter besluitvorming voorleggen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Raad - voortgang medische heroine behandeling - februari 2011.doc

8 Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Het bestuur van IrisZorg Postbus AJ ARNHEM Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Verzenddatum Onderwerp Beschikking verlening en bevoorschotting 2011 budgetsubsidie 2011 t/m 2012 Ons kenmerk L130/mo Datum uw brief Contactpersoon dhr. A. van Ginkel Doorkiesnummer Bijlage(n): - Geachte heer/mevrouw, Op heeft u een aanvraag voor een meerjarige subsidie ten behoeve van Medische Heroïne Behandeling ingediend. Hierbij deel ik u namens het college van Burgemeester en Wethouders mee, dat de raad van de gemeente Nijmegen op [DATUM BESLUIT] heeft besloten u deze subsidie te verlenen voor de periode 2011 t/m Het subsidiebedrag voor 2011 (april t/m december 2011) is bepaald op ,00 en voor 2012 op ,00. Het subsidiebedrag wordt dit jaar en in 2012 niet geïndexeerd. Subsidiegrondslag Op deze subsidietoekenning is de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 1 van toepassing. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een budgetsubsidie. Doel subsidie Het realiseren van een voorziening voor medische heroïne behandeling conform het door u ingediende invoeringsplan, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met als doel: - Verdere gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken en verbeteringen te bewerkstelligen in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënt. - Een positieve verandering teweeg te brengen in de leefstijl en het maatschappelijk functioneren van de cliënt. 1 U kunt deze verordeningen vinden op beschikking concept.rtf IRIA01

9 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 1 Activiteiten De subsidie is bestemd voor de realisatie en instandhouding van een voorziening voor medische heroïnebehandeling met 25 behandelplaatsen die voldoet aan de (landelijk) gestelde wet- en regelgeving. Te leveren prestaties De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de te leveren prestaties: 25 behandelplaatsen Gemiddelde bezettingsgraad: 98% Bijzondere voorwaarde Indien de werkelijke kosten van het exploiteren van de behandeleenheid lager uitvallen en/of het aantal daadwerkelijk gerealiseerde behandelplaatsen of de bezetting hiervan achterblijft, behouden wij ons het recht voor tot het verminderen van de subsidie welke wij aan u verstrekken. Dat betekent dat de subsidie lager zal worden vastgesteld. Indien wij dit voornemens zijn zullen wij hierover vooraf in overleg treden. Verantwoording Er wordt jaarlijks een exploitatieoverzicht van de voorziening voor medische heroïne behandeling verstrekt. Er vindt een inhoudelijke evaluatie plaats na 1 jaar en na 2 jaar waarin inzicht wordt verstrekt in het bereik van de doelstellingen zoals hierboven genoemd. De evaluatie criteria worden vooraf en in overleg met de gemeente geformuleerd. Vóór 1 september 2011 moet u een tussentijdse rapportage aanleveren over de voortgang van de activiteiten en de realisatie van de prestaties in de eerste zes maanden van het jaar. Hiernaast moet er een prognose worden afgegeven voor de tweede zes maanden. Indien op een eerder tijdstip blijkt dat de gevraagde prestaties niet gehaald worden, dient u dit eerder te rapporteren. Uiterlijk vóór 15 januari 2012 moet u een korte opgaaf van de verrichte prestaties overleggen. Ook bent u verplicht vóór 1 juni 2012 een verantwoording in te dienen. Aan de hand van deze verantwoording wordt de verleende subsidie definitief vastgesteld. Deze verantwoording moet bestaan uit: - een verslag van de in 2011 gerealiseerde activiteiten (een beschrijving van de gevolgde werkwijze en het verkregen resultaat); - een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening, die minimaal bestaat uit een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting. beschikking concept.rtf IRIA01

10 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 2 Wij verzoeken u om binnen de verantwoording met betrekking tot de gerealiseerde activiteiten expliciet in te gaan op de te leveren prestaties zoals ze in deze beschikking zijn opgenomen. Omdat u in 2011 een totale subsidie van de gemeente Nijmegen ontvangt van meer dan ,00 moet er een controleverklaring bij de jaarrekening worden gevoegd. De accountant dient zijn werkzaamheden zodanig in te richten dat hij een oordeel kan geven over: 1. De naleving van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking. 2. De in de subsidiebeschikking opgenomen nadere voorschriften en aanwijzingen. 3. De getrouwheid van de jaarrekening. Het oordeel van de accountant betreft een getrouwheidsoordeel. Ik wijs u er nadrukkelijk op dat het niet tijdig indienen van de verantwoording kan leiden tot het toepassen van een korting op de subsidie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur, dhr. A. van Ginkel, telefoon , afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Voorschotten De betaling van de voorschotten van de subsidie is als volgt gepland: , , , , , , , , ,00 Het subsidiebedrag wordt conform bovenstaand schema overgemaakt op rekeningnummer , onder vermelding van nr Als u vragen heeft over de betaling van de voorschotten van de subsidie kunt u contact opnemen met de medewerker Subsidies, mw. M. Oudenbroek, telefoon Overschotten, tekorten en reservevorming Bij overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het gemeentelijk subsidiedeel, geldt het volgende. Exploitatieoverschotten en -tekorten komen voor rekening van uw instelling. Ten aanzien van deze overschotten en tekorten wordt er van uitgegaan dat die worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene (egalisatie)reserve. Het totale eigen vermogen mag niet meer bedragen dan 10% van de omzet. Indien de reserve een grotere omvang heeft, dan wordt deze omvang bij de vaststelling van de subsidie mee in overweging genomen. beschikking concept.rtf IRIA01

11 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 3 Bezwaar Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet Bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: uw naam en adres; de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; de gronden waarop uw bezwaar berust. Namens het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, I. van der Vlist, Programmamanager Jeugd, Diversiteit & Maatschappelijke Opvang beschikking concept.rtf IRIA01

12 DIRECTIE REGIO ZUID reyni.. [j. 00 0'^^-^^ procesverantw,: /,>.-. omymmsjbbimmiq VERZOWDEN Gemeente Nijmegen, College van Burgemeester & Wethouders t.a.v. dhr A. van Ginkel Postbus HG Nijmegen DATUM Nijmegen, 15 februari AFDEUNG/CONTACTPERSOON 1 7 FEB 2011 C3LMEfcN I [^NIJMEGEN Class nr.: 01 ^'C afgedaan: Reg.nr.: "^ ^on o/^j Ulier itcoc «: 1 li.ft «i r SUBSIDIE Ingekomen 17 FEB 2011 Directie Inwoners Beh. afd. C.A^ CORRESPONDENTIEADRES POSTBUS GK NIJMEGEN BEZOEKADRES BREDESTRAAT ZZ NIJMEGEN TEL. (024) BANKRELATIE: RABOBANK ZEVENAAR REKENINGNR KENMERK Aanvraag subsidie exploitatie Medische Heroine Behandeling BETREFT Geachte heer van Ginkel, KVK CENTRAAL GELDERLAND Met verwijzing naar uw brief van 7 december 2009, met kenmerk L130/ mo , waarin u een Investeringssubsldie verieent voor de huisvestingskosten van de Medische Heroine Behandeling, doe ik u hierbij conform afspraak de aanvraag voor de exploitatiesubsidie voor deze voorziening toekomen. Hierbij verwijs ik tevens naar eerder door ons ingediende projectplan en begroting. Beiden treft u bijgevoegd aan. De Medische Heroine Behandeling In Nederiand wordt op een beperkt aantal locaties de behandeling met herotne op medisch voorschrift uitgevoerd. Momenteel geeft IrisZorg deze behandeling reeds vorm In de stad Arnhem. IrisZorg is een sterk voorstander van de Medische HeroTne Behandeling. De Medische HeroTne Behandeling Is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling binnen de verslavlngszorg. Onderzoek laat zien dat de behandeling leidt tot een verbetering in de lichamelljke en geestelijke gezondheid van de client. Daarnaast draagt het bij aan een positieve verandering in de leefstijl en het maatschappelijk functioneren van de clisnt. Stand van zal<en realisatie IVIedische Heroine Behandeiing IrisZorg Is momenteel druk bezig met de realisatie van de Medische HeroTne Behandeling Nijmegen op de locatie Tarweweg. IrisZorg realiseert hier maximaal 25 plaatsen. De portocabins zijn inmiddels geplaatst, het merendeel van de clisnten is gescreend en personeel treedt in dienst per 1 maart Na afgifte van de vergunning van de Inspectie voor de Geestelijke Gezondheldsverlening, naar verwachting medio april, kan IrisZorg van start met de Medische HeroTne Behandeling

13 Aanvraag subsidie voor de expioitatie Om daadwerkelijk van start te kunnen gaan met de medische behandeling vragen wij u middels deze brief, conform afspraak, een jaarlijkse structurele subsidie voor de exploitatie van deze voorziening. De hoogte van het subsidiebedrag Is conform eerder ingediende begroting in Op jaarbasis gaat het om (prijspeil 2010). Voor 2011 vragen we een bedrag aan van (prijspeil 2010). In dit bedrag zijn wlj uitgegaan van de feitelijke start van de Medische HeroTne Behandeling in april. Meer informatie Mocht u meer informatie willen hebben overde inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Met vriepqelljke groet, H. W. Tleering Di ectepr IrisZorg Regio Zuld 1 Bijiage: a. begroting IVIedische Heroine Behandeiing Nijmegen op jaarbasis (prijspeil 2010) b. Projectplan IVIedische i-ieroi'ne Behandeiing iriszorg Nijmegen

14 Invoeringsplan Geïntegreerde Medische Heroïnebehandeling in Nijmegen IrisZorg Versie november 2009 Onderzoek & ontwikkeling IrisZorg

15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Inhoudelijk kader Doel van de behandeling Uitgangspunten van IrisZorg bij de opzet van de behandeling Doelgroep zoveel mogelijk scheiden van de scene Koppeling leggen met de richtlijn opiaatvervangende behandeling (RIOB) Medische heroïnebehandeling koppelen aan casemanagement of trajectbegeleiding Elke cliënt een individueel traject gericht op activering, wonen en dagbesteding en zo mogelijk vervolgbehandeling In - en exclusiecriteria voor het programma medische heroïnebehandeling Omvang van de doelgroep in Nijmegen Processchema van de behandeling Het verstrekkingsprogramma Het begeleidend onderzoek van de CIBH / monitor Eventuele risico s Inschatting van de vraag naar andere voorzieningen Hoofdstuk 2 Organisatorisch kader Openstelling Behandel Unit Medische poli, samenstelling en omvang behandelteam Het lokale behandelteam Hoofdstuk 3 Tijdpad en actiepunten Projectmanagement Exploitatie Locatie Personeel Patiënten en Medicatie Startdatum Bijlagen Het behandelteam 2. Richtlijnen t.b.v. de behandelunit en verstrekking 3. RIOB patiëntenkenmerken profiel 2 en 3 4. Bronnen

16 Inleiding Medische heroïnebehandeling is een bijzondere farmacotherapeutische interventie die op dit moment als een laatste behandelmogelijkheid moet worden beschouwd. De interventie is alleen beschikbaar voor cliënten bij wie alle andere vormen van behandeling niet effectief gebleken zijn en die in zodanig zorgelijke omstandigheden verkeren met een groot risico op verdere gezondheidsschade - dat effectieve zorg absoluut geboden is. De interventie is experimenteel uitgevoerd en wetenschappelijk onderzocht in zes grote steden in Nederland door de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH). De resultaten waren dusdanig positief dat de Tweede Kamer op 30 juni 2004 heeft besloten de medische heroïnebehandeling voort te zetten in de plaatsen waar de interventie experimenteel werd uitgevoerd en uit te bouwen naar andere plaatsen. De uitvoering van de interventie is vastgelegd in strikte richtlijnen en protocollen opgesteld door de Commissie Invoeringsaspecten Behandeling Heroïne- verslaafden (CIBH). De verstrekte medische heroïne was tot 2009 geen geregistreerd medicijn en mocht alleen verstrekt worden binnen de onderzoekscontext van de CCBH. 1 Sinds 2007wordt naast het heroïne onderzoek ook nog een gerandomiseerde clinical trial uitgevoerd om het bijgebruik van cocaïne te reduceren. Op 20 augustus 2009 is in de staatscourant het besluit gepubliceerd inzake de wijziging van het Opiumbesluit in verband met de opname van heroïne c.q. diamorfine in de bijlage bij dat besluit. Ook is eind 2008 heroïne geregistreerd als medicijn. Daarmee zijn de juridische belemmeringen weggenomen om heroïne buiten een onderzoekscontext te kunnen voorschrijven. Vanaf 1 januari 2010 zal daarmee de medische heroïnebehandeling in Nederland een meer reguliere status krijgen. Wel zal het Ministerie van VWS in de afspraken met de gemeenten waarin heroïnebehandeleenheden zijn gevestigd bijzondere afspraken blijven maken over de wijze waarop de heroïnebehandeling zal plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2010 zal (hoogstwaarschijnlijk; VWS moet nog definitief beslissen) de heroïnebehandeling niet meer gerealiseerd worden vanuit een onderzoekscontext, maar vanuit een context van (streng gereguleerd) medisch handelen. De CCBH zal ophouden te bestaan. Inmiddels zijn de onderzoeksvoorschriften en protocollen omgeschreven naar een Manual Heroine op medisch voorschrift. 2 Dit bijgestelde invoeringsplan is een aanpassing van een oorspronkelijke notitie uit juni In korte tijd gaan de ontwikkelingen op dit terrein erg snel. Op zich zou het schrijven ven een geheel nieuwe notitie de voorkeur hebben gehad. Vanwege het gewenste tempo is er voor gekozen de oude notitie aan te passen. Leeswijzer In hoofdstuk 1,2 en 3 van deze notitie beschrijven we de inhoud, de organisatie en de opzet van de medische heroïnebehandeling zoals IrisZorg deze voor ogen heeft. In hoofdstuk 4 1 Deelname aan het onderzoek is verplicht zolang de heroïne nog geen geregistreerd medicijn is. 2 Op 19 november 2009 zal in een gecombineerde vergadering van VWS, CCBH en vertegenwoordiging van verslavingszorginstellingen (waarvan IrisZorg deel) uit maakt de herziene Manual worden vastgesteld. In deze notitie wordt nog uitgegaan van de oorspronkelijke CCBH Manual 2

17 stellen we ons de vraag hoe wenselijk deze interventie is en aan welke (met name financiële) voorwaarden voldaan moeten worden; welke scenario s daarin mogelijk zijn en welke consequenties we verwachten ten aanzien van de overige voorzieningen in het verslavingszorg circuit in Nijmegen. 3

18 Hoofdstuk 1 Inhoudelijk kader In dit hoofdstuk beschrijven we het inhoudelijk kader van de behandeling. We geven aan dat wij vanuit onze visie medische heroïnebehandeling niet als een op zich zelf staand programma willen uitvoeren. Uitdrukkelijk willen wij de behandeling koppelen aan optimale psychosociale zorg en maatschappelijke reïntegratie. Wij maken daarbij gebruik van de nieuwste inzichten in de verslavingszorg zoals de richtlijn opiaatvervangende behandeling. We gebruiken ook de evaluatie van het Multifunctioneel Centrum in Nijmegen en de resultaten die het afgelopen jaar in Arnhem op de opvangvoorziening de Boei geboekt zijn. In dit hoofdstuk geven we verder een omschrijving van de in- en exclusiecriteria voor de medische heroïnebehandeling, we geven een schatting van de doelgroep in Nijmegen. Dan volgt een beknopte beschrijving van het proces van indicatiestelling en zorguitvoering en gaan we kort in op de eventuele risico s. Tot slot geven we een schatting van de benodigde flankerende voorzieningen. 1.1 Doel van de behandeling Met de verstrekking van medische heroïne worden twee doelen nagestreefd: 1. Verdere gezondheidsschade zoveel mogelijk beperken en verbeteringen bewerkstelligen in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënt. 2. Een positieve verandering teweegbrengen in de leefstijl en het maatschappelijk functioneren van de cliënt. Volgens de CIBH betekent dit dat de behandeling een geïntegreerde behandeling moet zijn. De behandeling moet zich niet beperken tot de farmacologische interventie maar moet ook psychosociale hulp omvatten en dient dus een zogeheten flankerend aanbod te kennen. Afhankelijk van de concrete situatie van de patiënt bestaat dat flankerend aanbod uit activiteiten gericht op dagbesteding en reïntegratie. 3 Wij willen hier uitdrukkelijk het aspect gepaste woonvormen aan toevoegen. 1.2 Uitgangspunten van IrisZorg bij de opzet van de behandeling De medische heroïnebehandeling beperkt zich tot een zorgvuldig omschreven groep cliënten. De leefstijl van deze groep heeft tot vaak extreme verloedering geleid, tot ernstige somatische en psychiatrische ziekten en sociale desintegratie. Alle tot nu toe ingezette middelen hebben gefaald bij het bevorderen van de gezondheid van deze groep gebruikers en bij het terugdringen van de door hun veroorzaakte overlast. De keuze om deze groep nog een nieuwe kans te bieden door het inzetten van deze onorthodoxe interventie betekent dat nu alle pijlen gericht zijn op verbetering van het functioneren van deze cliënten. Uit de rapportage van het onderzoek naar de effecten van de medische heroïnebehandeling blijkt dat er gezondheidswinst optreedt zowel op somatisch gebied als op psychisch gebied, het sociaal functioneren verbetert en de illegale activiteiten verminderen. Bij alle behaalde gezondheidswinst moet er wel van uit worden gegaan dat de ernstige heroïneafhankelijkheid bij deze doelgroep een chronische aandoening is. De effecten op gezondheid en leefstijl worden bereikt zolang er heroïne wordt verstrekt. De afhankelijkheid van heroïne zal in de meeste gevallen niet worden opgeheven. 3 CIBH

19 Om zoveel mogelijk te garanderen dat er een positieve verandering wordt bewerkstelligd in het maatschappelijk functioneren van de cliënten die in aanmerking komen voor de medische heroïne behandeling, kiest IrisZorg voor een geïntegreerde behandeling waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd worden: de doelgroep zoveel mogelijk scheiden van de scene ; koppeling met de richtlijn voor opiaat vervangende behandeling (RIOB); optimale psychosociale zorg door casemanagement in te zetten; en voor elke cliënt een individueel traject gericht op lichamelijke en psychische gezondheid, persoonlijke hygiëne, activering, woonzorg, dagbesteding en zonodig en -mogelijk doorstroming naar vervolgbehandeling Doelgroep zoveel mogelijk scheiden van de scene De richtlijn van de CCBH vereist dat de medische heroïnebehandeling plaatsvindt in units die zo zijn ingericht dat geen vermenging met andere doelgroepen kan optreden. (CIBH 2003 blz. 9). Met name de vermenging met de cliëntstromen die gebruik maken van de gebruiksruimten in het Multi Functioneel Centrum (MFC) moet vermeden worden. Dit zou betekenen dat de unit waar de medische heroïnebehandeling plaatsvindt gesitueerd wordt op een andere locatie dan het MFC op de van Schevichavenstraat. In sommige steden heeft men gekozen voor locaties op een afgelegen GGZ terrein, bij een GGD of gekoppeld aan een ambulante polikliniek voor verslavingszorg. Ofschoon wij ervoor pleiten dat cliënten die deelnemen aan de medische heroïnebehandeling zoveel als mogelijk gescheiden worden van de scene waar dagelijks gescoord en gebruikt wordt, is een deel van de cliënten aangewezen op het MFC voor de nachtopvang, de dagopvang met alle mogelijkheden voor persoonlijke hygiëne en de activerende begeleiding zoals die in het MFC geboden wordt 4. Door het aanbieden van een activeringsprogramma (zowel dagbesteding als gezondheidszorg) vanuit de unit medische heroïnebehandeling denken wij de groep verder af te kunnen brengen van de scene. Echter het bijgebruik van cocaïne is geen exclusiecriterium Koppeling leggen met de richtlijn opiaatvervangende behandeling (RIOB) Cliënten die in aanmerking komen voor medische heroïnebehandeling krijgen naast heroïne ook methadon voorgeschreven. In het kader van het landelijk zorgvernieuwingsproject voor de verslavingszorg Resultaten Scoren is een nieuwe evidence based richtlijn ontwikkeld voor opiaatvervangende behandeling (RIOB). De nieuwe richtlijn betekent kort gezegd een verbetering van het zorgaanbod, van methadonverstrekking naar methadonbehandeling. De richtlijn verdeelt de doelgroep in 3 cliëntprofielen 6 met daaraan gekoppeld richtlijnen voor psychosociale hulpverlening. Bij de inrichting van de medische heroïnebehandeling zullen we de richtlijnen voor opiaatvervangende behandeling integreren in de protocollen van de CIBH Medische heroïnebehandeling koppelen aan casemanagement of trajectbegeleiding Één van de hoofddoelstellingen van de medische heroïnebehandeling is het bewerkstelligen van verbeteringen in het sociaal maatschappelijk functioneren van de cliënten. De CCBH heeft de richtlijnen voor de medische heroïnebehandeling duidelijk vastgelegd in protocollen. Voor de verbetering van het sociaal maatschappelijk functioneren zijn echter geen richtlijnen vastgelegd. Men gaat uit van treatment as usual. De cliënten die in aanmerking komen voor medische heroïnebehandeling vallen samen met profiel 2 en 3 uit de RIOB (zie bijlage 3). Volgens de richtlijn opiaat vervangende 4 De strenge richtlijn dat er geen vermenging mag optreden tussen de doelgroep van de medische heroïnebehandeling en de doelgroep die gebruik maakt van de gebruiksruimten voor illegale middelen is inmiddels losgelaten. Gesprek met CCBH Ineke Huisman d.d. mei Wel moet er een aparte ingang gerealiseerd worden voor de heroïneverstrekking. Deze eis lijkt voor de periode vanaf 2010 door VWS gehandhaafd te worden 5 De CCBH voert een add on onderzoek uit waarbij het effect van vouchers (beloningssysteem) op het cocaïnegebruik wordt onderzocht. 6 De 3 cliënt profielen worden omschreven als: profiel 1:scene mijder, profiel 2: scene bezoeker en profiel 3: scene bewoner 5

20 behandeling is de beste manier om het psychosociaal functioneren van deze zorgwekkende groep cliënten te verbeteren en de maatschappelijke reïntegratie zo goed als mogelijk tot stand te brengen, het inzetten van outreachende intensieve praktische hulp en mogelijkheden om zich te distantiëren van de scene. Het organiseren van alle zorg, het bewaken van de continuïteit en de regie over het traject ligt bij de trajectbegeleider of casemanager 7. De inzet van casemanagers of trajectbegeleiders vanaf de start van het programma is cruciaal om cliënten in het programma te houden. Deelname aan het programma vergt veel discipline en het afbreukrisico is groot. Met name in het begin van het traject moeten cliënten ook intensief begeleid worden naar woonvormen en dagbesteding Elke cliënt een individueel traject gericht op activering, wonen en dagbesteding en zo mogelijk vervolgbehandeling De cliënten die in aanmerking komen voor de geïntegreerde medische heroïnebehandeling krijgen een uitgebreide screening op alle leefgebieden, een medisch/psychiatrisch onderzoek en een traject gericht op activering, wonen en dagbesteding. De rust die door de heroïnebehandeling gecreëerd wordt maakt ruimte vrij om andere activiteiten te ontplooien dan het scoren van drugs, geld of goederen. Uit ervaringen elders (o.a. Rotterdam, Utrecht en Den Haag) blijkt dat cliënten minder in aanraking komen met de politie, dat zij fysiek er op vooruitgaan, dat zij meer rust in hun dagritme krijgen en dat het lukt om voor een groot deel van hen dagbesteding te vinden of een vervolgbehandeling op maat. Uit de evaluatie van het MFC 8 komt naar voren dat een deel van de cliënten van het MFC via het casemanagement in een woonzorg traject geplaatst kan worden of via vervolgbehandeling in een resocialisatietraject terecht komt. Ook bij de Boei 9 (opvang voor langdurig verslaafden in Arnhem) blijkt dat door een combinatie van stabilisatie en activering op de Boei zelf en een individueel zorgplan waar de casemanager bovenop zit een groot deel van de cliënten flinke vooruitgang kan boeken. Van de 94 cliënten op de Boei zijn 32 cliënten in een jaar tijd in een vervolgtraject gekomen zoals het IMC, de klinische behandeling of een vorm van woonzorg. Beide evaluaties laten zien dat bij deze groep langdurig verslaafden met complexe problematiek vooruitgang te boeken is. De hoop is dat de medische heroïneverstrekking gecombineerd met individuele aandacht net die nieuwe impuls geeft om toch nog een nieuw traject in te slaan. 1.3 In - en exclusiecriteria 10 voor het programma medische heroïnebehandeling De in- en exclusiecriteria zijn vastgelegd in de protocollen van de CCBH. In het algemeen kan men stellen dat het programma in de eerste plaats bedoeld is voor de groep langdurig en hardnekkig verslaafden die min of meer verloederd zijn. 7 IrisZorg maakt onderscheid tussen trajectbegeleiding en casemanagement. Beide vormen hebben als doel de cliënt in een traject te krijgen en het organiseren van alle benodigde zorg. De casemanager heeft een kleinere caseload en kan zich daardoor intensiever met de cliënt bemoeien, de cliënt begeleiden naar instanties en meer outreachend optreden. Het hangt af van de zorgzwaarte van de cliënt of trajectbegeleiding of casemanagement is geïndiceerd. 8 Evaluatie MFC intern rapport J. Klievink 10 aug en Evaluatie zorg, opvang en aanpak overlast dak- en thuislozen in de binnenstad Gemeente Nijmegen Het eerste jaar van De Boei. Gemeente Arnhem februari Inclusiecriteria zoals opgesteld door de CIBH 2003 blz.18 (zie ook voetnoot 2) 6

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer 01059 Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Op 24 november

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Budgetsubsidie Humanitas

Budgetsubsidie Humanitas Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Humanitas Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Humanitas afdeling Nijmegen heeft een vervolgprojectvoorstel voor 2016 2018

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 2015 zijn

Nadere informatie

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 april 2006 / 54/2006 Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Programma / Programmanummer Sport / 4410

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 060295 d.d. 03-03-2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanvraag voor een behandeleenheid voor verstrekking medische heroïne aan verslaafden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie WOWZ

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 december 2005 / 246/2005 Onderwerp Subsidie schoolbegeleiding voor de periode augustus tot en met december 2005 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad

Ter besluitvorming door de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling 2015 en Toekenning 2017 Werklocatiemanagement Ondernemersfonds ten behoeve van het Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Geachte fractieleden van Groen Links, Nijmegen Nu en CDA,

Geachte fractieleden van Groen Links, Nijmegen Nu en CDA, Fractie CDA Nijmegen T.a.v. M. van der Sloot Fractie Nijmegen Nu T.a.v. B. van Hees Fractie GroenLinks Nijmegen T.a.v. F. Ali Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 236/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 236/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2006 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 236/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2006 Onderwerp Voorziening budgetbeheer Nijmegen Programma /

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 53/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: eind april Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Programma

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Welke bijdrage kan een behandelunit voor medische heroïne betekenen voor heroïneverslaafden en wat voor de (Leidse) samenleving als geheel?

Welke bijdrage kan een behandelunit voor medische heroïne betekenen voor heroïneverslaafden en wat voor de (Leidse) samenleving als geheel? Nr. : 05.0111. Dnst. : C&E 2005. Behandelunit voor verstrekking van medische heroïne. Leiden, 11 oktober 2005. Hoewel het College van mening is dat medische heroïneverstrekking voor een aantal chronische

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Stichting Mozaiek welzijnsdiensten T.a.v. dhr. J. Andrée Postbus AB TIEL. Geachte heer Andrée,

Stichting Mozaiek welzijnsdiensten T.a.v. dhr. J. Andrée Postbus AB TIEL. Geachte heer Andrée, *U13.002138* U13.002138 Stichting Mozaiek welzijnsdiensten T.a.v. dhr. J. Andrée Postbus 55 4000 AB TIEL Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon (0344) 637 111 Telefax: (0344) 637

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Klik hier voor de begeleidende brief d.d. 8 juli 2008 van het college van B&W

Klik hier voor de begeleidende brief d.d. 8 juli 2008 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de begeleidende brief d.d. 8 juli 2008 van het college van B&W Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 augustus 2008 / 151/2008 Fatale termijn: besluitvorming

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad

Initiatiefvoorstel aan de Raad Klik hier voor de reactie d.d. 25 september 2007 van het College van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 31 oktober 2007 Nummer raadsvoorstel: 77/2007 (tweede gewijzigd) Onderwerp:

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen m.b.t. Jeugd aan de slag

Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen m.b.t. Jeugd aan de slag Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 september 211 / 16/211 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 3-9-211 Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen 211-212 m.b.t. Jeugd aan de

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Van: Het college van B&W van 6 november 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg

Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Blijf Groep Postbus 2938 1000 CX Amsterdam I I Datum Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Onderwerp Realisatie van een openbare bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif

Onderwerp Realisatie van een openbare bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 februari 2006 / 33/2006 Onderwerp Realisatie van een openbare bibliotheekvoorziening in voorzieningenhart De Klif Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen 2012 Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn.

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn. Openbaar Onderwerp Advies over de bestuursoverdracht van Kristallis aan Pluryn Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Stichting Kristallis, met scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004.

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. Nr. : 04.0076. Dnst. : C&E Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. 2004. Per 1 januari 2004 zijn de wachtlijstmiddelen waarop stichting De Binnenvest

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor de Kunstbus. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Subsidie voor de Kunstbus. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie 2015-2018 voor de Kunstbus Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

21 november CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17

21 november CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17 X 21 november 2017 4.2 CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17 Collegevoorstel 1 Vooruitlopend op deze subsidie heeft de GGD al extra personeel aangenomen omdat het probleem van de wachttijden acuut

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie