Versiedatum: Aantal pagina s: 1/9. Handelingsprotocol Verslavingsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versiedatum: 10-11-2012 Aantal pagina s: 1/9. Handelingsprotocol Verslavingsbeleid"

Transcriptie

1 Aantal pagina s: 1/9 1 Uitgangspunten Aanpak Preventie van problematisch gebruik Begeleiding bij problematisch gebruik Problematisch gebruik Medewerkers Bijlagen Bijlage: Huisregels m.b.t. alcohol en drugs uit Maaszicht / Singelzicht van A tot Z Bijlage alcohol- en drugscontract Maaszicht / Singelzicht Bijlage Toestemming Kamercontrole 9 1

2 Aantal pagina s: 2/9 1 Uitgangspunten De realiteit is dat jongeren die op Singelzicht wonen alcohol en drugs gebruiken. Singelzicht staat middenin een maatschappij waar het gebruik van alcohol breed wordt geaccepteerd en softdrugs gebruik wordt gedoogd. Voor onze jongeren kan dit tot extra problemen leiden. Daarom worden de bewoners van Singelzicht actief ontmoedigd alcohol en drugs te gebruiken. Dit ontmoedigen staat uitdrukkelijk niet gelijk aan gedogen, het is het consequent en methodisch verhogen van de drempel om te gebruiken. De normstelling is dat overmatig alcohol, drugs en medicijngebruik of gokken niet is toegestaan. De huisregels rondom het gebruik zijn daarom duidelijk en worden consequent gehandhaafd. De begeleiding heeft echter afhankelijk van het verleden, de persoon van de jongere, zijn/haar problematiek en de omstandigheden speelruimte in het opleggen van sancties. De grens tussen recreatief gebruik en problematisch gebruik van alcohol en drugs is bij onze jongeren diffuus. Daarom wordt ook recreatief gebruik niet toegestaan (met uitzondering van het gecontroleerd gebruik tijdens het borreluur). Gezien de problematiek en achtergrond van de jongeren is er een reëel risico op problematisch gebruik. Sowieso gebruiken veel jongeren uit verveling, ze weten weinig alternatieven of hebben onvoldoende vaardigheden voor een andere alternatieve vrije tijdsbesteding. Daarnaast ontbreekt vaak het inzicht in de effecten van gebruik op hun gedrag en dagelijks leven. Ze gebruiken het als een manier om om te gaan met stress, en/of hebben de neiging om het voldoen van korte termijn impulsen boven het realiseren van hun werkelijke doelen te stellen. Een deel van de jongeren gebruikt alcohol en drugs als een vorm zelfmedicatie om gevoelens of trauma s te dempen. Een groot deel van onze populatie loopt significant meer risico in het ontwikkelen van misbruik en verslaving dan reguliere jongeren. Het vroegtijdig signaleren van probleemgebruik is daarom belangrijk. Het beleid is dan ook gericht op het voorkomen, ontmoedigen en terugdringen van (probleem)gebruik. De huisregels van Singelzicht zijn gebaseerd op: het pedagogische beleid het gebruik van alcohol en drugs kan het behalen van begeleidingsdoelen belemmeren of vertragen de veiligheid in huis voor bewoners en medewerkers en het besmettingsgevaar voor de groep die in huis is de belemmeringen die voortkomen uit het problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gokken of games om individuele problematiek op te lossen of te verwerken. Het perspectief op een gezonde toekomst wordt er door gehinderd. Daarom wordt wanneer het gebruik problematisch is, actief doorverwezen naar behandeling. Een absolute grens is het strafbaar gedrag. Wanneer een jongere dealt, onevenredig grote hoeveelheden middelen in zijn / haar bezit heeft of anderszins te maken heeft met distributie van drugs, wordt de politie op de hoogte gebracht en de jongere wordt geschorst. De kans dat dit tot een definitieve uitschrijving leidt is groot. 2

3 Aantal pagina s: 3/9 Minder dan het gebruik van alcohol en drugs komt het misbruik van medicijnen, overmatig gokken of gameverslaving voor. Ook het problematisch gedrag hieromtrent wordt ontmoedigd omdat het een negatieve impact heeft op het leven en de toekomst van de jongere. Overigens hebben jongeren in Singelzicht in het algemeen weinig financiële middelen. Vanwege hun financiële situatie laag inkomen en dikwijls schulden en om jongeren te leren met hun geld om te gaan, beheert Singelzicht het budget van jongeren. Singelzicht ziet er op toe dat een jongere zijn/haar financiële verplichtingen nakomt. Jongeren krijgen wekelijks zakgeld. Bijkomend effect van het reguleren van inkomsten en uitgaven is dat jongeren in het algemeen weinig geld hebben om uit te geven aan alcohol, drugs of gokken. 2 Aanpak De aanpak bestaat uit een trapsgewijze benadering die wordt uitgevoerd in samenwerking met Bouman GGZ / Centrum Maliebaan. Bouman GGZ / Centrum Maliebaan ondersteunt Singelzicht in deze aanpak door deskundigheidsbevordering en een gericht eigen aanbod. De aanpak in schema: Soort gebruik Recreatief en experimenteel gebruik Beginnend of mild problematisch gebruik Problematisch gebruik Misbruik/verslaving Aanpak Maaszicht / Singelzicht Preventie dmv normstelling en ontmoedigen gebruik Gerichte begeleiding door mentoren inzicht geven en zelfhulpmethode Individuele gesprekken met verslavingszorg als voorwaarde voor verblijf of Deelname aan AD-groep als consequentie voor verblijf Begeleide verwijzing naar verslavingszorg voor een behandelingstraject, behandeling afhankelijk van hun oordeel 2.1 Preventie van problematisch gebruik Het (problematisch) gebruik is geen contra-indicatie voor opname. Een zodanige verslaving dat 24- uurs behandeling is geïndiceerd is dat wel. In een aantal gevallen (misbruik en verslaving) wordt als voorwaarde voor opname gevraagd dat een jongere zich eerst laat opnemen in de detox. Er zijn huisregels rondom het gebruik van alcohol- en drugs: Het is niet toegestaan binnen Singelzicht te blowen en / of alcohol te gebruiken. Alcohol is ook niet toegestaan in de woonkamer tijdens het borreluur Hier worden geen alcoholische dranken geserveerd. Wanneer er wordt geconstateerd of het vermoeden bestaat dat een bewoner overdag voor heeft geblowd, en / of stoned overkomt in een gesprek met iemand van de begeleiding, wordt hij / zij niet te woord gestaan. Dat geldt ook als een bewoner overdag gedronken heeft en aangeschoten, dan wel dronken overkomt Het is niet toegestaan in de buurt van Singelzicht te blowen i.v.m. overlast voor de buren. Het is niet toegestaan harddrugs te gebruiken gedurende het verblijf in Singelzicht. 3

4 Aantal pagina s: 4/9 Het is niet toegestaan onder invloed te zijn van harddrugs. Indien het vermoeden bestaat dat dit het geval is zullen direct maatregelen genomen worden. Het overtreden van bovengenoemde regels leidt in alle gevallen tot sancties en disciplinaire maatregelen. Om eventueel misbruik van medicijnen te voorkomen (een deel van de jongeren slikt in het kader van een psychiatrische behandeling psychofarmaca) worden medicijnen door Maaszicht / Singelzicht beheerd en in tegenwoordigheid van een bevoegd hulpverlener door jongeren ingenomen. Medicijnen (met uitzondering van reguliere huismiddelen) mogen alleen gebruikt worden wanneer een arts daarvoor een recept heeft uitgeschreven. Een gameverslaving wordt ontmoedigd door het gebruik van (spel) computers, gameboys en dergelijke te reguleren. Het is overigens een uitzondering dat jongeren in het bezit zijn van dergelijke apparatuur. Deze huisregels worden tijdens de intakegesprekken aan toekomstige bewoners duidelijk gemaakt. Tijdens de intake wordt expliciet doorgevraagd naar het gebruik van alcohol- en drugs, gokken en eventuele medicijnverslaving. De jongere zal hier een reëel beeld van moeten geven. De normen rondom het gebruik van alcohol en drugs worden direct gesteld. De regels staan ook in Singelzicht van A tot Z dat aan bewoners wordt uitgereikt bij binnenkomst, tezamen met een algemeen contract, een alcohol- en drugscontract en een toestemmingsformulier voor kamercontrole. Indien nodig wordt er een aangepast contract gemaakt voor het gebruik van spelcomputers. De contracten zijn vooral bedoeld om bewoners duidelijk te maken dat overtreding van de huisregels niet wordt getolereerd. In de loop van de begeleiding kan verwezen worden naar de afspraken. Het is overigens niet zo overtreding van het contract automatisch uitzetting tot gevolg heeft; het sanctiebeleid geeft de mogelijkheid om afhankelijk van de persoon, de situatie en de actuele gang van zaken binnen de groep, te variëren met de aanpak van alcohol- en drugsgebruik (zie protocol sanctiebeleid). 2.2 Begeleiding bij problematisch gebruik Beginnend of mild problematisch gebruik De medewerkers van Singelzicht letten op (signalen van) problematisch gebruik. Zo nodig worden, ter ondersteuning van de preventie van problematisch gebruik, controlemiddelen ingezet. Dit zijn: 1. Urinecontrole (soft en harddrugs) 2. Controle d.m.v. een blaasapparaat (alcohol) 3. (Extra) kamercontrole Signalen dat een jongere problematisch gebruikt zijn: 4

5 Aantal pagina s: 5/9 1. Regelmatig onder invloed zijn van alcohol of drugs 2. Lichamelijke en psychische symptomen ontwenningsverschijnselen, emotionele afvlakking, concentratiestoornis of verhoogde prikkelbaarheid 3. Zich niet kunnen houden aan het reguliere dag- nacht ritme 4. Moeite met rondkomen van zakgeld 5. Agressie 6. Terugtrek gedrag 7. Afspraken niet nakomen 8. Geen aansluiting (meer) bij het sociale netwerk Het gebruik van een jongere, ook al is dat recreatief, is gedurende zijn / haar verblijf, onderwerp van gesprek. Wanneer een jongere problematisch gebruikt, wordt het opgenomen in het begeleidingsplan en is het expliciet onderwerp in de begeleidingsgesprekken van de mentoren. Mentoren zijn door Bouman getraind in het herkennen van signalen, de effecten van gebruik en het voeren van dergelijke begeleidingsgesprekken gericht op het inzicht geven in gebruik en het aanleren van vaardigheden het gebruik in de hand te krijgen/houden. 2.3 Problematisch gebruik of misbruik / verslaving Mentoren van Singelzicht kunnen via het hoofd hulpverlening / de maatschappelijk werker jongeren aanmelden voor een gesprek met een vaste medewerker van Bouman GGZ. Voorwaarde daarvoor is dat er met de jongere is gesproken over hun gebruik en waarom dat problematisch is. De motivatie van de jongere om iets te doen aan het gebruik kan minimaal zijn, maar moet wel aanwezig zijn. Een vasthoudende aanpak is daarbij essentieel. De medewerker van Bouman GGZ houdt op een vast tijdstip op Singelzicht spreekuur waarin ze mentoren kunnen adviseren en jongeren spreken. Het aanbod op Singelzicht is maximaal 3 gesprekken en afhankelijk van het oordeel / de diagnose van de medewerker van Bouman GGZ kan verdere behandeling starten. De mentor en de medewerker van Bouman houden contact over de voortgang, komen de jongeren opdagen en hoe is zijn/haar houding. Singelzicht levert in overeenstemming met het privacybeleid het materiaal op basis waarvan Bouman GGZ een DBC kan maken. Wanneer een jongere in Singelzicht begint met problematisch gebruik kan hij / zij deelnemen aan de alcohol en drugsgroep (AD-groep) die op Singelzicht plaatsvindt. Voorwaarden daarvoor zijn: 1. De jongere moet kunnen functioneren in een groep en voordeel hebben bij een groepsaanpak 2. De jongere is beginnend problematisch gebruiker 3. De jongere beseft waarom deelname aan de AD-groep voor hem/haar is geïndiceerd en dat het bedraagt aan het behalen van zijn begeleidingsdoelen De motivatie voor de groep kan worden gestimuleerd door het verblijf afhankelijk te stellen van deelname. De groep is gericht op voorlichting en het vergroten van inzicht in het eigen gebruik. Beschrijving AD-groep 5

6 Aantal pagina s: 6/9 Wekelijks, op een avond die in overleg wordt vastgesteld, wordt op locatie van Singelzicht van tot ongeveer uur door medewerkers van de verslavingszorg en / of Singelzicht aan een groep van maximaal 12 jongeren een AD-groep over (het gebruik) van verslavende middelen te weten alcohol en drugs. De groep AD-groep bestaat uit 9 informatieve bijeenkomsten (ongeveer 3 maanden) en is opgebouwd uit twee programma onderdelen: 6 sessies over algemene preventie en informatie over middelen en gebruik sessies informatie over behandeling van verslavingsproblematiek 3 Medewerkers Vanuit de normstelling voor jongeren met betrekking tot alcohol en drugsgebruik en het voorbeeld dat medewerkers aan jongeren geven, is het hen niet toegestaan om op het werk alcohol of drugs te gebruiken. Dit is ook opgenomen in de gedragscode die alle medewerkers bij aanvang van het dienstverband ondertekenen. 6

7 Aantal pagina s: 7/9 4 Bijlage 4.1 Huisregels m.b.t. alcohol en drugs uit Singelzicht van A tot Z voor jongeren Activiteiten Er zijn bijna elke dag activiteiten in Singelzicht. Deelname is soms verplicht en soms vrijwillig. Dit wordt bepaald door de mentor en het hoofd hulpverlening. Voorbeelden van activiteiten zijn voetbal, meidenclub, fitness, Alcohol en Drugsgroep, muziek en theaterbezoek. Alcohol Alcohol is binnen Singelzicht niet toegestaan. Niet op je kamer en ook niet in de andere ruimtes of op het terrein van Singelzicht. Als je buiten Singelzicht alcohol hebt gedronken, moet je ten alle tijden aanspreekbaar zijn. Houdt jij je niet aan de regels over alcoholgebruik, dan volgt er een sanctie. Blowen Binnen Singelzicht mag niet geblowd worden. Ook in de omgeving van Singelzicht is het niet toegestaan te blowen. Als je stoned in Singelzicht terug komt, volgt er een woonkamerverbod of timeout. Drugs Bezit, gebruik en handel in softdrugs en harddrugs is binnen en buiten Singelzicht niet toegestaan. Bij bezit of handel word je de toegang tot Singelzicht ontzegd. Bij gebruik volgt er een sanctie. Gokken Tijdens je verblijf is gokken niet toegestaan. Dit geldt net zo goed buiten als binnen Singelzicht. Bij gokken volgt er een sanctie. Kamercontrole Er vinden regelmatig kamercontroles plaats. De bedoeling is dat je voor de kamercontrole je kamer netjes hebt opgeruimd en schoon hebt gemaakt. De leiding houdt rekening met je privacy. Er wordt gelet op netheid en hygiëne, maar ook of je in het bezit bent van spullen die niet toegestaan zijn (bijvoorbeeld wapens). M.a.w. of je de regels van het contract naleeft. De begeleiding spreekt je erop aan als je kamer een rotzooi is. 7

8 Aantal pagina s: 8/9 4.2 Alcohol- en drugscontract Ondergetekende verklaart op de hoogte gebracht te zijn en daarmede doordrongen van de in Singelzicht geldende huisregel. Om overlast van geuren, stank en mogelijke overlast binnenshuis te voorkomen en om te streven naar een normaal, verantwoord en sociaal gebruik van alcohol en drugs gelden de volgende regels: Het is niet toegestaan binnen Singelzicht te blowen en / of alcohol te gebruiken; Wanneer er wordt geconstateerd dat je hebt geblowd, en stoned overkomt in een gesprek met iemand van de begeleiding, wordt je niet te woord gestaan. Dat geldt ook als je overdag gedronken hebt en aangeschoten, dan wel dronken overkomt; Als je wordt betrapt op het blowen en /of drinken van alcoholische dranken binnenshuis staat hier een sanctie voor. Wat de sanctie inhoudt, zal ter plekke bekeken worden. Dit kan tot schorsing leiden; Het is niet toegestaan in de nabije omgeving te blowen i.v.m. overlast voor de buren; Het is niet toegestaan harddrugs te gebruiken gedurende je verblijf in Singelzicht Overtreding van deze regels kan leiden tot sancties. Naam bewoner: Namens Singelzicht: Handtekening: Handtekening: Getekend te, datum: 8

9 Aantal pagina s: 9/9 4.3 Toestemming Kamercontrole Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de regel binnen Singelzicht dat er kamercontroles gehouden worden Ondergetekende verleent toestemming aan medewerkers van Singelzicht om op ieder moment dat zij dit nodig achten de kamer te inspecteren op aanwezigheid van verboden goederen of alcohol/drugs. Ondergetekende verleent toestemming aan medewerkers van Singelzicht om goederen en/of zaken, waarvan vermoed wordt dat deze afkomstig zijn van een misdrijf of een gevaar zouden kunnen opleveren voor medebewoners dan wel medewerkers, direct in beslag te nemen. Ondergetekende verleent toestemming aan medewerkers van Singelzicht om hierboven omschreven goederen en/of zaken over te dragen aan politie of justitie en laatstgenoemden kunnen hier naar een onderzoek in stellen. Ondergetekende verleent toestemming aan medewerkers van Singelzicht om goederen en / of zaken in beslag te nemen, die in strijd zijn met de in Singelzicht geldende regels. (geluidsoverlast, wapens, boxen, enz.) Naam bewoner: Namens Singelzicht: Handtekening: Handtekening: Getekend te, datum: 9

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Notitie Middelengebruik

Notitie Middelengebruik Notitie Middelengebruik Lichtenvoorde, februari 2011 Willem Warmerdam, sectormanager Status Beleidsnotitie Middelengebruik Auteur(s) W. Warmerdam, sectormanager Wlz Zuid Datum Februari 2011 Datum bespreking

Nadere informatie

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

Spaarnezicht van A tot Z

Spaarnezicht van A tot Z Spaarnezicht van A tot Z Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek. Het verblijf

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen)

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Gezond Transport januari 2013 De inhoud van dit document is gebaseerd op documentatie van de volgende bronnen: NIGZ, Alcon Advies, CAO Beroepsgoederenvervoer,

Nadere informatie

Schoolgids Rebound 2013-2014

Schoolgids Rebound 2013-2014 Schoolgids Rebound 2013-2014 Welkom Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Welkom... 3 Wat is Rebound?... 4 Hoe bereik je Rebound?... 5 Lesrooster... 8 Beoordeling schoolactiviteiten... 8 Equip... 8 Pauze...

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Alcohol drugsbeleid IBN

Alcohol drugsbeleid IBN Inhoudsopgave 1. Onderscheid alcohol en drugs... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat verstaan we onder alcohol?... 2 1.3 Wat verstaan we onder drugs?... 2 1.4. Risico s... 3 1.4.1 Risico s op de werkplek... 3

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie