VOORWAARDEN & NORMEN wijzigingen per 1 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN & NORMEN wijzigingen per 1 januari 2014"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN & NORMEN wijzigingen per 1 januari 2014 Vanaf 1 januari a.s. zijn de Voorwaarden en Normen 2014 van kracht. Deze zijn van toepassing op offertes die worden afgegeven vanaf 1 januari 2014 en gelden tevens voor (bijzonder) beheersituaties van lopende hypotheekleningen met NHG-borgstelling. In deze nieuwsbrief zetten we de wijzigingen van de Voorwaarden en Normen 2014 ten opzichte van de vorige versie (2013-3) voor u op een rij. Deze wijzigingen hebben de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van het WEW en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De wijzigingen zijn onder te verdelen in: 1. Algemeen 2. Beheercriteria 3. Restschuldfinanciering 4. Eigen risico geldgevers 5. Inning (restant)vorderingen Extra nieuwsbriefspecials De komende tijd zullen wij in nieuwsbriefspecials extra aandacht besteden aan de thema's (bijzonder) beheercriteria en restschuldfinanciering. V&N Versienummer Daar waar in de Voorwaarden en Normen het versienummer wordt genoemd, is dit vervangen door versienummer Borgtochtprovisie De borgtochtprovisie wordt verhoogd van 0,85% naar 1,0% van de lening. Financieringslasttabellen Acceptatie De Financieringslasttabellen Acceptatie zoals gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden onverkort overgenomen. Bijleenregeling De formule voor de bijleenregeling zoals gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt onverkort overgenomen. De nieuwe formule houdt in dat het financieringslastpercentage Acceptatie wordt verminderd met 1,6 maal de toetsrente plus 0,1%- punt. Bijkomende kosten bij aankoop woning van 5% naar 6% Bij de bepaling van de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning, heeft de stichting in 2013 het percentage voor de bijkomende kosten verlaagd naar 5% en daarmee gelijkgesteld aan de Loan To Value (LTV: 105% in 2013 en 104% in 2014). In de praktijk is echter gebleken dat dit niet correct is. Immers, de bijkomende kosten moeten ook bij een lagere LTV worden betaald. Deze fout is gecorrigeerd en het percentage voor de bijkomende kosten is teruggebracht naar 6%. Aanvullende lening ter verlaging van de lasten van de annuïteitenhypotheek Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk voor geldnemers die een hypothecaire geldlening afsluiten waarbij de verplichting geldt dat deze volledig annuïtair wordt afgelost, daarnaast een aanvullende lening af te sluiten waaruit maandelijks een bedrag wordt opgenomen ter hoogte van maximaal de helft van de aflossing van de annuïteitenlening. Hiermee wordt beoogd de maandlasten voor de consument te verlagen. De aanvullende hypotheek kan niet met NHG worden afgesloten. Derhalve dient de lening te worden meegetoetst als een financiële verplichting. Vanwege het feit dat door de opname uit de aanvullende lening de maandlast van de annuïteitenlening daadwerkelijk wordt verlaagd, is het niet reëel om in de toetsing rekening te houden met een verzwarende maandlast uit de aanvullende lening. 1

2 De stichting heeft besloten de lasten vanuit de aanvullende lening bij de toetsing buiten beschouwing te laten, mits: de (resterende) looptijd van de aanvullende lening de einddatum van de NHG-lening niet overschrijdt; het verschil tussen het rentetarief van de aanvullende lening en het rentetarief van de NHG-lening blijvend niet meer bedraagt dan 1%; de opnames uit de aanvullende lening niet meer bedragen dan 50% van het bedrag dat in de maandelijkse annuïteit van de NHG-lening wordt afgelost. Het is hierbij niet toegestaan om, indien de aanvullende lening op een later moment dan de verstrekking van de NHGlening wordt verstrekt, het reeds afgeloste deel van de NHG-lening alsnog in één keer op te nemen uit de aanvullende lening. Achtergrond dat dit niet wordt toegestaan, is gelegen in het feit dat de aanvullende lening bedoeld is voor verlaging van de maandlasten. Indien het reeds afgeloste bedrag in één keer kan worden opgenomen, heeft de opname een ander doel dan verlaging van de maandlasten. Vrijgeven zekerheden bij relatiebeëindiging Conform de fiscale wetgeving dient bij relatiebeëindiging de bestaande eigenwoningschuld te worden verdeeld. De bestaande eigenwoningschuld is de hypothecaire geldlening die reeds was afgesloten op 31 december In verband met de verdeling heeft het Kabinet besloten om toe te staan dat de waarde van de meeverbonden polis wordt aangewend voor de aflossing van de hoofdsom, zonder dat dit gevolgen heeft voor de inkomstenbelasting. Derhalve heeft de stichting besloten dat deze zekerheid mag worden vrijgegeven met dien verstande dat met de waarde van de zekerheid de hoofdsom van de hypothecaire lening wordt verlaagd, voordat de verdeling plaatsvindt. Eigenwoningschuld op versus doorloop in 2013 In de fiscale regelgeving is een overgangsregeling opgenomen voor leningen waarbij de bestaande eigenwoningschuld nog van toepassing is indien daarvoor in 2013 alsnog een lening wordt verstrekt. De overgangsregeling heeft betrekking op de volgende situaties: Indien (een) aanvrager(s) in 2012 een eigen woning heeft verkocht en geleverd en uiterlijk in 2013 een lening in verband met de aankoop van een eigen woning aangaat; Indien sprake was van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke, schriftelijke koop- of koop-/aannemingsovereenkomst en uiterlijk in 2013 een lening hiervoor aangaat; Indien sprake is van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud aan of ter verbetering van de bestaande eigen woning en voor zover het onderhoud of de verbetering in 2013 is voltooid. Deze overgangsregeling is uitsluitend van toepassing voor Derhalve komt de hiertoe opgestelde regelgeving per 1 januari 2014 te vervallen. Beheeraspecten In de regelgeving van NHG is opgenomen hoe de geldgever dient om te gaan met situaties zoals relatiebeëindiging, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Hierbij ligt de focus op woningbehoud. De geldgever dient alles in het werk te stellen om eventuele verliezen te voorkomen, danwel te beperken. In de praktijk is echter gebleken dat de regelgeving voor reguliere beheeraspecten en het Intensief Beheer sterk met elkaar waren verweven. Door herstructurering van de desbetreffende artikelen ontstaat een duidelijker onderscheid tussen de te volgen processen. Dit komt de helderheid ten goede. Een en ander betekent dat Artikel B8 tot en met B10 zijn aangepast zonder dat sprake is van een nieuw beleid. Het betreft uitsluitend een herordening. Declarabele kosten bij een verliesdeclaratie In Artikel B13 zijn de kosten opgenomen die declarabel zijn bij een eventuele verliesdeclaratie. Een onderdeel van deze te declareren kosten zijn kosten voor het opheffen van een beslag. De Gedragscode Intensief Beheer (GIB) maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht. In de GIB is opgenomen welke kosten declarabel zijn in het kader van Intensief Beheer waaronder eveneens de kosten voor het opheffen van een beslag. Om eenduidige regelgeving te bewerkstelligen, is besloten de kosten voor het opheffen van een beslag te verwijderen uit Artikel B13. 2

3 Nieuw Artikel B17 In het oude Artikel B9 was een zinsnede opgenomen dat het WEW als borgsteller bevoegd is om in contact te treden met de geldnemer indien het WEW dat noodzakelijk acht in het kader van het bewaken en beheren van haar belangen. Door de herstructurering past deze zin niet langer in het artikel. Derhalve is besloten deze bevoegdheid als apart artikel op te nemen in de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht. Beheercriteria In samenwerking en overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en het Nibud heeft het WEW criteria ontwikkeld die recht doen aan (bijzonder) beheersituaties. In beheersituaties waar getoetst moet worden of woningbehoud te realiseren is, bijvoorbeeld na een life event als relatiebeëindiging, geven de ontwikkelde beheercriteria veel specifieker antwoord en bieden deze meer ruimte dan de acceptatiecriteria. Waar de markt tot nu toe genoodzaakt was om ook in beheersituaties dezelfde criteria als bij acceptatie te hanteren, kunnen geldgevers middels deze beheercriteria nu nog beter invulling geven aan hun zorgplicht jegens bestaande klanten in (bijzonder) beheersituaties. De beheercriteria zijn onderschreven door de Autoriteit Financiële Markten. De Beheercriteria zijn gebaseerd op acceptatiecriteria, maar zijn op een aantal belangrijke zaken specifiek toepasbaar gemaakt voor beheersituaties. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de acceptatiecriteria zijn: 1) met het oog op betaalbaarheid wordt berekend of de maandlast past binnen de maximaal toegestane maandlast gebaseerd op de Financieringslasttabellen voor Beheer; bij acceptatie wordt berekend wat de maximaal toegestane hoofdsom van de lening is; 2) er wordt meer getoetst op de werkelijke situatie om zo een reëel beeld te krijgen van de mogelijkheden voor woningbehoud; in tegenstelling tot acceptatie wordt niet getoetst op basis van fictieve annuïteiten maar met de daadwerkelijke maandlast zoals deze voortvloeit uit de verstrekte lening: het daadwerkelijke maandbedrag aan rente, de daadwerkelijke maandpremie van de meeverbonden verzekering en het maandelijkse bedrag van de erfpachtcanon. Hierop wordt in mindering gebracht de daadwerkelijke maandbedragen van eventuele financiële verplichtingen. 3) beheercriteria geven uitsluitsel over duurzaam woningbehoud voor alle inkomenssituaties, terwijl bij acceptatie groepen worden uitgesloten. Voorbeelden zijn mensen met tijdelijke contracten en ZZP ers met minder dan 3 jaaropgaven. 4) bij het opstellen van de reguliere financieringslasttabellen wordt door het Nibud als uitgangspunt een echtpaar zonder kinderen gehanteerd. In beheersituaties is het echter noodzakelijk om meer gedifferentieerd te kijken naar de financieringslasttabellen. Immers, een alleenstaande heeft een ander uitgavenpatroon dan een echtpaar en niet-werkenden worden fiscaal anders behandeld dan wel werkenden. In dit verband heeft het Nibud financieringslasttabellen Beheer opgesteld waarin onderscheid wordt gemaakt tussen werkenden en niet-werkenden, alleenstaanden en samenwonenden. Voorts heeft het Nibud aangegeven dat het in een beheersituatie verantwoord is om bij tweeverdieners het financieringslastpercentage te hanteren dat behoort bij het totale gezamenlijke inkomen terwijl bij acceptatie slechts een derde van het tweede inkomen hiertoe wordt meegewogen. In de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht wordt een nieuw deel 4: Beheercriteria opgenomen. Op deze manier worden de beheercriteria ook visueel duidelijk gescheiden van de acceptatiecriteria. Dit wordt tevens tot uitdrukking gebracht door onderscheid te maken in de titels van de financieringslasttabellen: Financieringslasttabellen Acceptatie en Financieringslasttabellen Beheer. 3

4 Financieringslast De financieringslast wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen en het bij de situatie van de geldnemer behorende financieringslastpercentage. Bij de financieringslasttabellen Beheer wordt onderscheid gemaakt in de gezinssamenstelling: Alleenstaanden Voor alleenstaanden geldt dat zij (bij eenzelfde inkomen) minder lasten hebben dan samenwonenden en derhalve een groter deel van hun inkomen kunnen verwonen. Bij acceptatie wordt hier geen rekening mee gehouden, maar in het kader van woningbehoud is het wenselijk deze extra ruimte te benutten. Hiermee is in de nieuwe financieringslasttabellen Beheer rekening gehouden. Niet-werkenden Bij acceptatie is er feitelijk geen sprake van niet-werkenden. Bij beheer kan dat wel het geval zijn. Omdat werkenden en niet-werkenden fiscaal anders behandeld worden, zijn er aparte tabellen voor niet-werkenden nodig. Bij niet-werkenden is een kleiner deel van het bruto-inkomen beschikbaar voor woonlasten dan bij werkenden. Tweeverdienersnorm Bij acceptatie wordt het financieringslastpercentage gehanteerd dat hoort bij het hoogste inkomen plus een derde van het tweede inkomen. In beheersituaties is het noodzakelijk om uit te gaan van het totale inkomen zodat woningbehoud vaker kan worden gerealiseerd. Toetsinkomen Bij acceptatie worden sommige inkomenssituaties uitgesloten terwijl dat in een beheersituatie niet wenselijk is. Daardoor is het noodzakelijk een aantal wijzigingen toe te passen. De wijzigingen zijn: Proeftijd Indien sprake is van een nog niet verlopen proeftijd, kan getoetst worden aan de hand van het werkelijke inkomen. Echter, de uitkomst van de toets is onder voorbehoud van het doorstaan van de proeftijd. Dienstverband voor bepaalde tijd zonder intentieverklaring Het inkomen uit het dienstverband wordt meegenomen in de toets, tenzij reeds is aangekondigd dat het contract niet verlengd wordt en er geen opvolgend dienstverband is. Indien het dienstverband binnen twee maanden afloopt, kan de toets worden uitgevoerd onder voorbehoud van verlenging van het contract. Inkomen uit flexibel werk Inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren, met als maximum het inkomen over het afgelopen jaar. Indien minder dan drie kalenderjaren aanwezig zijn, wordt gerekend met de beschikbare inkomensgegevens. In dat geval worden ook de meest recente loonstroken betrokken in het vaststellen van het inkomen. Inkomen uit eigen bedrijf of vrij beroep Inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren, met als maximum het inkomen over het afgelopen jaar. Indien minder dan drie kalenderjaren aanwezig zijn, dienen de aanwezige inkomensgegevens aangevuld te worden met een inkomensprognose door een accountant. Het dan gehanteerde maximum is het laagste van het inkomen uit het meest recente kalenderjaar en de inkomensprognose. (Sociale) uitkeringen Het inkomen uit een (sociale) uitkering kan worden meegenomen indien de looptijd van de uitkering nog minstens drie jaar is. Te ontvangen partneralimentatie Inkomen verkregen uit alimentatie ten gunste van de geldnemer dient te worden meegenomen, mits deze schriftelijk is overeengekomen en blijkt dat op het moment van toetsen de resterende periode nog ten minste drie jaar bedraagt. 4

5 Waarde onderpand Bij acceptatie is Loan-to-Value (LTV) terecht een van de belangrijkste criteria, om de kans op restschulden te voorkomen. In beheersituaties is de lening echter al verstrekt en is de betaalbaarheid van de lening belangrijker. De waarde van het onderpand dient buiten beschouwing te worden gelaten. BKR-toets De BKR-criteria bij acceptatie worden voor beheersituaties overgenomen, met dien verstande dat ook een herstelde of afgeloste code 2 geen belemmering is voor woningbehoud. Indien een 2- codering is hersteld of afgelost, komt hieruit geen risico meer voort voor lening of onderpand en hoeft dit woningbehoud niet in de weg te staan. Toetsrente Indien bij acceptatie de hypotheekrente een kortere looptijd heeft dan 10 jaar, dient de geldgever de GHF-toetsrente te hanteren omdat rekening wordt gehouden met de risico s op termijn. Voor beheersituaties is besloten dat indien de resterende looptijd ten minste drie jaar is, getoetst moet worden op de daadwerkelijke rente. Indien de resterende looptijd korter is dan drie jaar, dient de geldgever zijn eigen drie jaar vaste rentepercentage te hanteren tenzij de daadwerkelijke rente hoger is. Aftrek overige financiële verplichtingen In de toets dient rekening te worden gehouden met de financiële verplichtingen. Geldgevers hanteren hiervoor standaard 2% van de hoofdsom als maandlast. De daadwerkelijke last is daarentegen vaak lager. Voor de beheercriteria is derhalve besloten dat de geldgevers rekening dienen te houden met de daadwerkelijke last van de financiële verplichting en is het niet toegestaan hiervoor een andere rekenmethodiek te hanteren. Erfpachtcanon Indien bij acceptatie sprake is van een gelijkblijvende canon in de eerste 5 jaar die in de daar opvolgende 5 gaat stijgen, dient getoetst te worden met het gemiddelde bedrag dat betaald dient te worden in de gehele 10 jaar. In een beheersituatie wordt, in verband met de bestendigheid, rekening gehouden met een periode van 3 jaar. Dit betekent dat indien de erfpachtcanon stijgt binnen 3 jaar, rekening wordt gehouden met de hogere erfpachtcanon. Indien de erfpachtcanon in de periode van 3 jaar niet wijzigt, wordt rekening gehouden met de huidige erfpachtcanon. Vermogen Indien de geldnemer(s) beschik(t)(ken) over vermogen, dan wordt in de toetsing hiermee rekening gehouden. Als vermogensbegrip wordt in dit verband verstaan de rendementsgrondslag uit artikel 5.3. van de Wet Inkomstenbelasting In verband met het opvangen van calamiteiten in het huishouden, mag op het vermogen 1,7% van de laatst bekende WOZ-waarde en een bedrag van 3.550,- per geldnemer buiten beschouwing worden gelaten en als reserve worden aangehouden. Hypothecaire lening Bij acceptatie wordt de lening getoetst op basis van annuïteiten. Echter, de praktijk wijst uit dat bijna iedereen die een bestaande eigenwoningschuld heeft, gekozen heeft voor een gedeeltelijk aflosvrije lening. Om woningbehoud te realiseren, moet de lening betaalbaar zijn. De hypothecaire lening dient in dat verband te worden getoetst op de binnen wet- en regelgeving laagst mogelijk haalbare maandlast. Kwetsbare groepen Uit het advies van het Nibud blijkt dat er twee kwetsbare groepen zijn welke speciale aandacht verdienen. Het betreft huishoudens waarbij het totale toetsinkomen lager is dan ,- en er meer dan twee thuiswonende kinderen zijn, of waarbij het totale toetsinkomen lager is dan ,- en er meer dan drie thuiswonende kinderen zijn. Deze groepen hebben in het model van het Nibud een negatieve buffer. Daarom is het noodzakelijk deze kwetsbare groepen individueel te beoordelen ondanks dat sprake is van een positieve toetsuitslag. Dit betekent dat beargumenteerd dient te worden dat de lening ook daadwerkelijk betaalbaar is. 5

6 Restschuldfinanciering Het Kabinet heeft op Prinsjesdag 2013 kenbaar gemaakt dat het - met het oog op het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt en het vergroten van de mogelijkheden om restschulden mee te financieren - restschuldfinanciering met NHG mogelijk wil maken. Op verzoek van het Kabinet heeft de stichting in samenwerking met de NVB, Verbond van Verzekeraars en de Ministeries van BZK en Financiën de mogelijkheden hiertoe verkend. Een en ander heeft geleid tot onderstaande regelgeving. Bestaande NHG s Voor het verstrekken van een restschuldfinanciering geldt als voorwaarde dat de restschuld voortvloeit uit een lening die door NHG is geborgd. De restschuld dient tezamen te worden afgesloten met een lening voor de aankoop van een opvolgende woning. Borgstelling De borgstelling van de stichting heeft naast de aankoop van de woning tevens betrekking op het bedrag dat conform Artikel B13 declarabel is, niet verminderd met het bedrag van de annuïtaire daling conform Artikel A1 en vermeerderd met 2% voor de bijkomende kosten tot maximaal de actuele kostengrens. Indien vanwege de restschuldfinanciering de kostengrens wordt overschreden, dienen de lasten van het deel van de restschuld dat de actuele kostengrens overstijgt, in de toetsing te worden betrokken als een overige financiële verplichting. Proforma-toets Op het moment dat een geldnemer bij de geldgever komt met een verhuiswens, is het noodzakelijk dat de geldgever toetst of en in hoeverre de geldnemer in aanmerking komt voor het meefinancieren van een restschuld in de lening van de opvolgende koopwoning (proforma-toets). Om de geldgevers hiertoe in staat te stellen, heeft de stichting toegezegd zo snel mogelijk een toetsprogramma hiervoor beschikbaar te stellen. Geen verliesdeclaratie maar melding restschuld De geldnemers hebben na verkoop van de woning een jaar de tijd de ontstane restschuld mee te financieren in de lening voor de aankoop van de opvolgende koopwoning. Om voor zowel de geldgevers en de stichting de administratieve druk zo laag mogelijk te houden is het noodzakelijk dat in de tussenliggende periode geen verliesdeclaratie wordt ingediend. Wel dient het ontstaan van de restschuld te worden gemeld aan de stichting. De stichting zal zorgen dat de geldgevers hiertoe in staat worden gesteld. Indien de opvolgende woning binnen het jaar toch niet wordt aangekocht en alsnog een verliesdeclaratie wordt ingediend, dan volgt uiteraard het reguliere proces. Hierbij wordt voor maximaal 1 jaar geen boete van 10% conform Artikel B15, lid 3 berekend. Geen beoordeling vooraf maar schone lei Om de processen van de geldgevers niet te verzwaren is ervoor gekozen de restschuldfinanciering niet vooraf te laten beoordelen door de stichting. Dit betekent dat er geen beoordeling zal plaatsvinden op fouten van de geldgever of moraliteit van de geldnemer aangaande de borgstelling van de verkochte woning. De nieuwe borgstelling voor de restschuldfinanciering en de aan te kopen woning gaat in met een schone lei. LTV Conform de reguliere regelgeving mag de lening voor de aankoop van de woning de LTV niet overschrijden. De LTV heeft echter geen betrekking op de restschuldfinanciering. Hiertoe geldt dat de financieringslast voor de aankoop van de woning vermeerderd met de maandlast van de restschuldfinanciering dienen te passen binnen de maximaal toegestane financieringslast. Annuïteit Voor de restschuldfinanciering geldt dat deze volledig en minimaal annuïtair moet worden afgelost. Hierbij dient de geldgever uit te gaan van de kortst mogelijke looptijd die past binnen de maximaal toegestane financieringslast van de geldnemer(s) en waarbij tevens geldt dat de looptijd van de restschuldfinanciering niet langer is dan het langstlopende leningdeel van de lening voor de aankoop van de opvolgende woning. Borgtochtprovisie De borgtochtprovisie wordt gerekend over het totale bedrag (aankoop en restschuldfinanciering). 6

7 Eigen risico geldgevers Het Kabinet heeft als randvoorwaarde voor restschuldfinanciering onder NHG gesteld dat de garantierisico s voor het Rijk niet verder toenemen. Daarnaast stelt het Kabinet dat tot 1 januari van dit jaar de geldgevers al een eigen risico droegen door de annuïtaire afbouw van de borgstelling en door invoering van annuïtair aflossen als norm dit risico is verdwenen. Om deze redenen heeft het Kabinet besloten tot invoering van een eigen risico voor geldgevers op verliezen van nieuwe NHG-hypotheken. Op iedere verliesdeclaratie wordt een korting van 10% op het verlies conform Artikel B13 toegepast. Inning (restant)vorderingen Tot 1 januari 2014 staat de Gedragslijn Restantvorderingen als afzonderlijke Gedragslijn gepubliceerd op de website van NHG. In overleg met de NVB is afgesproken dat het eigen risico van de geldgevers, net als de annuïtaire daling, niet mag worden verhaald op de geldnemer(s) indien de stichting heeft besloten dat de geldnemer(s) finale kwijting krijgen voor de restantschuld. Naar aanleiding hiervan is besloten om de gedragslijn onderdeel te maken van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht als Artikel B12A en komt de afzonderlijke publicatie op onze website te vervallen. Voor vragen over de wijzigingen in de Voorwaarden en Normen per 1 januari 2014, kunt u contact opnemen met de afdeling Service & Advies ( ). Dit document bevat een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in de Voorwaarden en Normen. De volledige Voorwaarden en Normentekst 2014 kunt u via onze website raadplegen. 7

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen ABN AMRO Argenta ASR Bank of Scotland Florius Hypotrust Woonfonds Restschuldfinanciering binnen de nieuwe hypotheek voor bestaande klanten en nieuwe klanten Alleen mogelijk zonder NHG voor alleen bestaande

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden:

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden: Berekeningen maximale hypotheken Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden: Acceptatiecriteria De acceptatiecriteria

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Hypothecair krediet

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Hypothecair krediet PE+ Actualiteiten 2015 Wft Hypothecair krediet Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkelingen in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten

Nadere informatie

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; (Tekst geldend op: 20-06-2013) Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet Regeling van de Minister van Financiën van kenmerk: nr. FM/2014/1655 M, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Basisvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet

Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Meenemen studieleningen bij acceptatie hypothecair krediet Nibud, mei 2016 Het ministerie van BZK heeft het Nibud advies gevraagd hoe de studieschuld meegenomen dient te worden bij hypotheekverstrekking,

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek met NHG in 2018

Een verantwoorde hypotheek met NHG in 2018 Een verantwoorde hypotheek met NHG in 2018 NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Veilig, verantwoord en duurzaam Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) beperkt u de financiële

Nadere informatie

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING 4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING Ingangsdatum De ingangsdatum van de VROM Starterslening is 1 januari 2007. Verstrekking De lening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING

Algemeen. Kenmerken van de VROM Starterslening UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de VROM Starterslening Voorwaarden aan de bancaire hypothecaire lening Definities gebruikt bij

Nadere informatie

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012)

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: - Kenmerken van de VROM Starterslening - Voorwaarden

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING.

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. ALGEMEEN De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment

Nadere informatie

Voorwaarden & Normen 2014-3

Voorwaarden & Normen 2014-3 Voorwaarden & Normen 2014-3 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BORGTOCHT 2014-3 DEEL 1: DEFINITIES 4 DEEL 2: ALGEMEEN 6 ARTIKEL A1 Reikwijdte borgtocht 6 ARTIKEL A2 Voorwaarden borgtocht 6 ARTIKEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017 Regeling van de Minister van Financiën van (PM datum) nr. 2016/ PM, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Versie 10 januari 2013 1 Inhoudsopgave Norm 2.2 Aankoop bestaande woning:...3 Norm 2.3 Aankoop nieuwbouwwoning:...4 Norm 3.1

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Woningmarkt Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

De Nationale Hypotheek Garantie in 2017

De Nationale Hypotheek Garantie in 2017 De Nationale Hypotheek Garantie in 2017 Marcel Sippekamp, Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) November/ december 2016 De auteursrechten op deze presentatie behoren toe aan het WEW 2 Programma Korte kennismaking

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en Normen

Toelichting op de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en Normen Toelichting op de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht en Normen 2018-1 Geldig vanaf 3 januari 2018; versie 2-1-2018 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 2: ALGEMEEN... 5 ARTIKEL A1 Reikwijdte borgtocht...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26433 20 december 2012 Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

Marktwaarde op moment oversluiten 300.000,- Oversluitkosten + kosten nieuwe lening 25.000,- Verbouwing 40.000,- + Totaal te financieren 360.

Marktwaarde op moment oversluiten 300.000,- Oversluitkosten + kosten nieuwe lening 25.000,- Verbouwing 40.000,- + Totaal te financieren 360. Rekenvoorbeelden Hieronder bespreken wij de consequenties van veranderingen in de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF, ingangsdatum 1 augustus 2011) in veelvoorkomende situaties, aangevuld met rekenvoorbeelden.

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Voorwaarden & Normen 2016-1

Voorwaarden & Normen 2016-1 Voorwaarden & Normen 2016-1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BORGTOCHT 2016-1... 4 DEEL 1: DEFINITIES... 4 DEEL 2: ALGEMEEN... 6 ARTIKEL A1 Reikwijdte borgtocht... 6 ARTIKEL A2 Voorwaarden borgtocht...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 1 Beste meneer, mevrouw, Graag willen wij u informeren over het feit dat de Handleiding Financieel Adviseur is herzien. In dit document worden

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening / Voorwaarden aan

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Versie 5 juli 2012 1 Inhoudsopgave Norm 2.2 Aankoop bestaande woning:...3 Norm 2.3 Aankoop nieuwbouwwoning:...4 Norm 3.1 Nieuwe

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Betreft Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt Naar aanleiding van mijn brief van 13

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor Starterslening (A) De procedures rondom de Starterslening Het proces rondom de Starterslening

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre

Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre Bijlage 1: Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre Definities Bij de aanvangsdraagkrachttoets wordt gebruik gemaakt van de volgende definities bij de vaststelling van de hoogte van de

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) cliënt Voorbeeld Beoordeling consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden In dit document leggen wij je uit hoe het hypotheekaanbod en het verdere leningaanvraagproces werkt en wie wij zijn. Het is belangrijk dat je dit

Nadere informatie

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd.

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd. Geachte relatie, Met ingang van 10 juni verleent Bank of Scotland een korting van 0,50% voor alle NHG aanvragen met een rentevaste periode van 5 en/of 10 jaar waar sprake is van een volledige annuïteitenhypotheek.

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BIJLAGE 7 MODEL DECLARATIEFORMULIER

BIJLAGE 7 MODEL DECLARATIEFORMULIER BIJLAGE 7 MODEL DECLARATIEFORMULIER BIJLAGE 7 MODEL DECLARATIEFORMULIER (VERVOLG) BIJLAGE 7 TOELICHTING DECLARATIEFORMULIER 1. Inleiding De geldgever dient het document verliesdeclaratie.xls te gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-246 d.d. 27 augustus 2015 (door mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. F. Faes,

Nadere informatie

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet Regeling van de Minister van Financiën van 30 oktober 2013 kenmerk: nr. FM 2013/1846 M, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie