GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen. Commissienotitie (voor l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen. Commissienotitie (voor l

Transcriptie

1 gemeente Roerniond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor l<ennisgeving) Datum: 12 november 2012 Portefeuille: BM Steller: E. Smeets Afdeling: Financiën tel. no.: Garantstellingen sociale woningbouw Aan de commissie Bestuur en IVIiddelen 1 SAIVIENVATTING De afgelopen periode zijn er verschillende malen signalen geweest, dat woningcorporaties in financiële problemen dreigden te geraken en wellicht een beroep zouden doen op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het recente voorbeeld van Vestia is voor de VNG aanleiding geweest om te onderzoeken in hoeverre gemeenten risico's lopen om ook financieel te worden aangesproken. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport "Herstel van Vertrouwen". In deze notitie wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport en de toepasbaarheid daarvan op onze specifieke situatie. 2 TOELICHTING Aanleiding onderzoeksrapport VNG Naar aanleiding van de opgetreden problemen bij woningcorporatie Vestia, stuurde de VNG op 22 juli 2012 een bnef aan de gemeenten over ontwikkelingen in de corporatiesector. Bij woningcorporatie Vestia waren problemen ontstaan doordat laatstgenoemde voor zeer grote bedragen derivaten-contracten had afgesloten met financiële instellingen, zonder dat hieraan leningen ten grondslag lagen (zogenaamde ongedekte positie); op het verzoek van de bank aan Vestia om een garantie-obligo te storten kon Vestia niet voldoen en geraakte in liquiditeitsproblemen, wat leidde tot een beroep op het WSW. Voor de VNG is een en ander aanleiding geweest om te laten onderzoeken of gemeenten nsico's lopen binnen de borgingstructuur van het WSW. Het onderzoek diende in beeld te brengen welke financiële nsico's kleven aan de gemeentelijke achtervangpositie, of, en zo ja, hoe deze nsico's beperkt kunnen worden, of de borging in de praktijk goed functioneert gelet op de formele afspraken en wat daaraan verbeterd kan worden.

2 Pagina 2 Vestia bereil<te een akkoord met banken over het afbouwen van de schuldenlast, waarmee een beroep op het WSW (en daarmee op de deelnemende gemeenten) kon worden voorkomen: om de derivatenpositie bij de banken afte bouwen, gebruikte Vestia 1,3 miljard euro die al aan de banken als onderpand was gegeven en daarnaast heeft Vestia een beroep gedaan op sanenngssteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) voor ongeveer 700 miljoen. Het CFV heeft met name het bevorderen van de sanering van financieel zwakke corporaties tot taak, alsook het bevorderen van investeringen voor de instandhouding en de verbetering van corporatiewoningen. De financiële problemen bij Vestia kwamen zeer recent aan het daglicht en waren van een omvang waren, die tot zeer grote problemen hadden kunnen leiden (zowel voor Vestia, als voor het WSW en zelfs voor de deelnemende gemeenten); daarmee ligt "Vestia" vers in het geheugen, maar dat wil niet zeggen dat Vestia een geïsoleerd geval is. Woningcorporaties in het hele land ondervinden de problemen van de huidige economische tijd aan den lijve en dus is waakzaamheid geboden. Huidige situatie: systematiek waarborgfonds sociale woningfonds Teneinde een goed beeld te krijgen van de werking van het WSW, maar ook van de besluitvorming in 2007, is onderstaand een deel van de toentertijd gebruikte tekst opgenomen; daar waar informatie (zoals cijfers) nu anders zijn, worden de huidige cijfers ook vermeld. Quote Raadsbesluit 2007/84/1: WSW In 1983 is het WSW opgericht WSW staat hierbij voor Waarborgfonds sociale woningbouw. Het WSW heeft een maatschappelijke taak. Het bevordert de toegang tot de kapitaalmarkt voor deelnemende corporaties. Het WSW vormt hierbij een waarborg bij het aantrekken van financiering door woningcorporaties. Indien woningcorporaties niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen worden deze verplichtingen overgenomen door het WSW. Door de zekerheidsstructuur die het WSW biedt, kunnen corporaties tegen lage rentes geld lenen. Gemeenten en het Rijk spelen een essentiële rol bij het functioneren van het WSW als borgingsinstituut De gemeenten en het Rijk nemen een achten/angpositie in ten opzichte van het WSW. In schema ziet de zekerheidsstructuur er als volgt uit:

3 Pagina 3 Corporaties financiële steun Centraal Fonds voor de Voli<siiuisvesting zekerheidsstelling WSW zekerheidsstelling R\]k en gemeenten Het Rijk neemt een aciiten/angpositie in doordat tiet met het WSW bij notariële akte een ongelimiteerde achten/angovereenkomst heeft gesloten. Gemeenten sluiten individueel een overeenkomst met het WSW. Achtervangers worden aangesproken als het garantievermogen (zo'n 2,1 miljard toen, nu: 3,7 miljard) van het WSW daalt onder het garantieniveau (zo'n 130 miljoen toen, nu: 500 miljoen). In dat gevai moeten de achtervangers een renteloze lening aan het WSW verstrekken. 50% "sctiade"gemeente 50% alle gemeenten 50 % gemeenten 50 % Rijl< Renteloze lening Het Rijk neemt 50% voor zijn rekening. De overige 50% van de leningen worden door de gemeenten verstrekt Bij de gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen schadegemeenten en alle deelnemende gemeenten die een achten/angovereenkomst zijn aangegaan met het WSW. Een gemeente is een schadegemeente als zij 20 jaar voorafgaand aan het moment dat de renteloze lening wordt opgevraagd, het WSW heeft moeten betalen voor een lening waarvoor de desbetreffende gemeente een achten/angpositie heeft ingenomen. De andere helft wordt opgevraagd onder alle gemeenten die een achten/angovereenkomst met het WSW zijn aangegaan. Schadegemeenten worden hierbij dus twee maal aangesproken. Aangezien het WSW tot nu toe nog nooit is aangesproken zijn er tot op heden geen schadegemeenten. Gemeenten kunnen voor het innemen van de achtervangpositie kiezen uit verschillende overeenkomsten: 1. Ongelimiteerde achten/angovereenkomst

4 Pagina 4 Hierbij gaat de gemeente een aciitervangovereeni<omst aan vooralle in de gemeente werkzame toegelaten instellingen, tot het moment van wederopzegging. Deze achten/angovereenkomst biedt de grootste administratieve vereenvoudiging, aangezien kan worden volstaan met 1 raadsbesluit Het nadeel is echter dat de gemeente niet kan toetsen of de activiteiten, die met de financiering worden uitgevoerd, passen in het gemeentelijk beleid. 2. Gelimiteerde achtervangovereenkomst Naast de ongelimiteerde achtervangovereenkomst kan de gemeente ook kiezen voor een aantal beperkingen in de achtervangovereenkomst: Mogelijkheid tot limitering in termijn: er kan een bepaalde termijn worden opgenomen waarbinnen het WSW verplichtingen mag aangaan; Mogelijkheid tot limitering in bedrag: er kan een maximumbedrag worden opgenomen in de overeenkomst. Het WSW mag slechts verplichtingen aangaan tot dat maximumbedrag is bereikt; Mogelijkheid tot limitering tot bepaalde corporaties; een combinatie van deze limiteringen is ook mogelijk. De gelimiteerde achten/angovereenkomst kan ook volstaan met 1 raadsbesluit. Alleen zijn weer individuele besluiten nodig op het moment dat de limieten zijn bereikt Afhankelijk van de gekozen limitering is het verder mogelijk dat de gemeente niet kan toetsen of de activiteiten, die met de financiering worden uitgevoerd, passen in het gemeentelijk beleid. 3. Achtervangovereenkomst per project In plaats van de ongelimiteerde en de gelimiteerde achten/angovereenkomst bestaat nog de mogelijkheid een achten/angovereenkomst per project aan te gaan. Dit heeft als voordeel dat de achten/ang zich beperkt tot een specifiek project. Een nadeel is echter dat de meeste financiering wordt aangetrokken voor herfinanciering van eerdere leningen. Woningcorporaties beoordelen in totaliteit welke financieringsbehoeften er zijn aan de hand van de inkomsten en uitgaven die ze doen. Het is dan ook vaak onmogelijk een individueel complex of project aan te wijzen bij het afsluiten van een nieuwe lening. 4. Achten/angovereenkomst per lening De laatste mogelijkheid is een achtervangovereenkomst per lening. Hierbij wordt per lening een achtervangovereenkomst gesloten. Deze achten/angovereenkomst kan alleen worden aangegaan indien tussen geldgever en geldnemer afspraken zijn gemaakt over een concrete lening. Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid te toetsen of de betreffende activiteit in het gemeentelijk beleid past. Maar het nadeel is dat het afsluiten van een achten/angovereenkomst telkens om een nieuw collegebesluit vraagt en dat elk bankcontract (in vien/oud) namens de gemeente moet worden getekend. Einde Quote Raadsbesluit 2007/84/1 Situatie Roermond Op basis van het (in hoofdlijnen bovenstaand weergegeven) raadsbesluit werd in 2007 om moverende redenen overgegaan tot het aangaan van een ongelimiteerde achtervangovereenkomst met het WSW. Jaadijks wordt in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de, door de gemeente, gewaarborgde leningen, maar ook van de leningen, die door onze gemeente rechtstreeks (al dan niet) met WSWachtervang zijn verstrekt. In de jaarrekening van 2011 wordt dan ook het onderstaande overzicht opgenomen.

5 Pagina 5 Risico's op (ai dan niet) gewaarborgde leningen Saldo per 1 januari 2011 % van jaarultimo 31 december 2011 Woningcorporaties (met WSW borging) ,0% Woningcorporaties (zonder WSW borging) ,0% Totaal ,0% Rapport Vereniging Nederlandse Gemeenten: "Herstel van Vertrouwen" Zoals reeds aangegeven heeft de VNG naar aanleiding van de Vestia-affaire een onderzoek uitgevoerd naar de nsico's en het functioneren van de huidige gemeentelijke achtervangpositie en ook gekeken of er mogelijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het volledige rapport (inclusief aanbiedingsbnef) ligt er inzage bij de griffie. In haar bnef, neemt VNG de volgende samenvatting op: "Hoofdpunten van het rapport 'Herstel van vertrouwen' zijn het volgende: Het huidige garantiestelsel voor leningen van woningcorporaties is voor gemeenten zeer waardevol. De via het WSW gegarandeerde leningen aan corporaties leveren een jaarlijks rentevoordeel op van minimaal 860 miljoen. Dit rentevoordeel voor woningcorporaties levert (indirect) een bijdrage aan het realiseren van gemeentelijk woonbeleid, maatschappelijk vastgoed en herstructurering. Gemeenten hebben er dan ook baat bij dat het garantiestelsel blijft bestaan en dat zij hun positie in de achten/ang behouden. De onderzoekscommissie concludeert dat de kans, dat gemeenten vanwege hun achten/angpositie renteloze leningen moeten verstrekken onder de huidige omstandigheden, heel klein is. Wel stelt de commissie dat naar aanleiding van de problemen bij Vestia herstel van vertrouwen in het systeem nodig is. Om dit te bereiken moet het WSW alle informatie met de achtervangers kunnen delen en dienen het Rijk en de gemeenten een vertegenwoordiging te hebben in de Raad van Commissarissen van het WSW. Daarnaast pleit de commissie voor een betere afstemming van werkzaamheden tussen het WSW en het CFV. Tot slot wijst de commissie op enkele onderdelen uit de garantiestructuur die verbetering behoeven. Conclusie voor onze gemeente De dynamiek in de financiële wereld neemt de laatste jaren hand over hand toe, daarenboven hebben ontwikkelingen in de woningcorporatie-sector (zoals verzelfstandiging en schaalvergroting) geleid tot grotere risico's. De Vestia-affaire is hiervan een treffend voorbeeld, maar het is niet uit te sluiten dat dit het laatste zal zijn en evenmin dat onverhoopt volgende even succesvol en schadevrij afgehandeld kunnen worden. Het directe nsico bij Vestia is weliswaar geweken, maar dit heeft er wel toe geleid dat het WSW heeft onderkend dat marktontwikkelingen vragen om een herziening van het beleid teneinde de effectiviteit ook toekomstig te (kunnen) waarborgen. Deelnemende gemeenten staan niet alleen voor de "eigen" woningcorporaties borg, maar ook (indirect en voor een kleiner deel) voor alle geborgde leningen aan woningcorporaties in Nederland. De huidige constructie via het (overkoepelende en terzake deskundige) WSW blijft de voorkeur houden.

6 Pagina 6 IVlet het oog echter op de dynamiek in deze markt en de daarmee samenhangende nsico's is het op de voet volgen van deze ontwikkelingen voor onze gemeente van groot belang. In het kader van de P&Ccyclus (met name jaarrekening en begroting) zullen wij de gemeenteraad informeren over de stand van zaken rondom deze nsico's. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de huidige constructie met het WSW solide en acceptabel is, omdat de achtervang middels het WSW, in een onverhoopt schadegeval, pas in de laatste plaats een beroep doet op de gemeente(n) voor het ter beschikking stellen van een renteloze lening. Vóórdat een dergelijke aanspraak op de gemeente(n) gedaan wordt, wordt eerst de financiële soliditeit van de betreffende woningcorporatie aangesproken, daarna wordt getracht om een financieel saneringsplan door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) op te stellen en daarna wordt het risicovermogen (ad 500 miljoen) van het WSW aangesproken, dat nog eens aangevuld kan worden vanuit opeisbare obligo's bij de deelnemende corporaties (ad 3,2 miljard). De perikelen bij Vestia zijn weliswaar opgelost, maar een aanzienlijk deel (ongeveer 700 miljoen) van de financiële claim werd door een saneringsoperatie van het CFV ingebracht: deze zal door middel van een heffing van het CFV bij de corporaties in 10 jaar bij elkaar gebracht dienen te worden. De middelen die het CFV normaliter op jaarbasis ter beschikking staan (om saneringen uit te voeren) zijn gelijk aan 1% van de totale huursom van de corporaties. Door de extra bijdrage die nodig is uit hoofde van de schade bij Vestia is momenteel een procedure gestart om het percentage met ingang van 2013 te verhogen naar 5%. Het spreekt voor zich dat deze verhoging extra druk op de exploitatie van de woningcorporaties legt. Met het oog op het vorenstaande heeft het college van burgemeester en wethouders uitgesproken dat overleg op bestuurlijk niveau met de in Roermond actieve woningcorporaties zinvol is en geïnitieerd zal worden. 3 BESLISSING B&W: Het college van burgemeester en wethouders heeft middels voorstel 108 van 12 november 2012 kennis genomen van de notitie inzake de achtervangovereenkomst van onze gemeente met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het college heeft tevens besloten deze notitie ter kennis van de commissie BM te brengen. Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris. De wnd. burgemeester, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts H.M.J.M. van Beers Ter inzage: Brief aan de leden t.a.v. het college en de Raad van VNG d.d. 19 september 2012 Het rapport "Herstel van Vertrouwen" van de VNG-commissie Gemeentelijke achtervang in de corporatiesector

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 NOTA Derivaten beheersen Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013 Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 Inhoud Samenvatting... 2 1 Over derivaten en risico s... 4 1.1 Renterisico, derivaten en speculatie...

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

Analyse. 18 aanbevelingen Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

Analyse. 18 aanbevelingen Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Analyse 18 aanbevelingen Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties 2/21 Analyse 18 aanbevelingen Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Eindrapport De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 606 Parlementaire enquête Woningcorporaties Nr. 7 DEELRAPPORT VESTIA Inhoudsopgave 1 INLEIDING 7 1.1 Wat is er gebeurd: het derivatendebacle

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie