Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen"

Transcriptie

1 Reglement voor het toekennen van een lening aan Antwerpse sportverenigingen Artikel 1 - Doelstelling De verstrekt leningen voor de aankoop, oprichting of verbouwing van duurzame sportgerelateerde infrastructuur of voor de aankoop van duurzaam sportgerelateerde materialen die onroerend worden door bestemming. Artikel 2 - Voorwaarden aanvrager Elke vereniging die op het ogenblik van de aanvraag voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden kan een lening aanvragen: erkende Antwerpse sportvereniging zijn conform het reglement op de erkenning van Antwerpse sportverenigingen; een vzw-statuut bezitten; voldoen aan de publicatievereisten in het Belgisch Staatsblad. Artikel 3 - Bedrag van de lening Er kan een lening toegekend worden vanaf een minimumbedrag van ,00. Het maximumbedrag per lening bedraagt ,00. Indien voor het betrokken project ook een materiaal- of infrastructuursubsidie werd toegekend voor minstens 50% van de totale investering dan bedraagt de lening maximaal evenveel als de toegekende subsidie, met voorwaarde dat dit de totale investering niet overschrijdt. De leningnemer kan de afgeloste bedragen niet heropnemen. Artikel 4 - Rente Bij toekenning van de lening wordt de marktconforme rentevoet bepaald door de IRS (Intrest Rate Swap, basistarief voor leningen) volgens de looptijd van de lening (5 tot 10 jaar), vermeerderd met een marktconforme marge op datum van de overeenkomst. De verschuldigde rente wordt de leningnemer kwijtgescholden als hij de maatschappelijke doelstellingen zoals bepaald in de leningovereenkomst behaalt. Het college beslist over de kwijtschelding van de rente. Indien de maatschappelijke doelstellingen niet behaald worden zal de rente zoals bepaald bij de toekenning van de lening, op het volledige leningbedrag aangerekend worden. In dit geval zal de leningnemer ook instaan voor de doorstorting van de roerende voorheffing. Artikel 5 - Maatschappelijke doelstellingen De leningnemer verbindt zich er toe om strategische doelstellingen van de stad maximaal te realiseren. De beoogde strategische doelstelling luidt Meer Antwerpenaren sporten of bewegen 1 / 7

2 waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Antwerpenaar wordt bevorderd. De concrete doelstellingen worden met duidelijke resultaatsindicatoren en tussentijdse evaluatietijdstippen beschreven in de leningovereenkomst die wordt afgesloten tussen de stad Antwerpen en de leningnemer. De tussentijdse evaluaties met betrekking tot het behalen van vooropgestelde maatschappelijke doelstellingen worden opgevolgd en gerapporteerd door de verenigingsadviseurs van vzw Antwerpen Sportstad aan het leningcomité. Het leningcomité zal de tussentijdse evaluaties aan het college overmaken. Artikel 6 Aanvraagprocedure De aanvraagprocedure verloopt als volgt: 1. De leningaanvraag wordt ingediend bij via de verenigingendatabank van de stad Antwerpen. 2. De ontvankelijkheid van de leningaanvraag wordt beoordeeld door vzw Antwerpen Sportstad. Als het dossier volledig is, wordt er binnen de 30 dagen een ontvangstmelding gestuurd met de bepaling binnen welke termijn er een beslissing over de gegrondheid van de aanvraag wordt genomen. Als het dossier onvolledig is, wordt er binnen de 30 dagen een melding gestuurd van de ontbrekende stukken met een termijn waarbinnen de ontbrekende stukken moeten bezorgd worden. 3. De gegrondheid van de leningaanvraag wordt beoordeeld door het leningcomité dat haar advies overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen. De beslissing over de leningaanvraag wordt door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. Zowel de bevoegdheid m.b.t. het toekennen van de lening als het afsluiten van de leningovereenkomst wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. 4. Het afsluiten van de leningovereenkomst is een bevoegdheid van het college dat daarvoor het model van leningovereenkomst gebruikt dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Artikel 7 - Aanvraag Een aanvraag heeft steeds betrekking tot de financiering van een of meerdere projecten die gaan over de aankoop, oprichting of verbouwing van duurzame sportgerelateerde infrastructuur of over de aankoop van duurzaam sportgerelateerde materialen die onroerend worden door bestemming. De aanvraag kan uitsluitend ingediend worden bij de via de verenigingendatabank. Er kan slechts een aanvraag ingediend worden als de aanvrager bij de stad Antwerpen geen lopende lening heeft via onderhavig reglement. 2 / 7

3 Een aanvraag bestaat uit drie delen: deel 1: omschrijving van het project met bijhorende stavingstukken. deel 2: informatie met betrekking tot de leningaanvraag; deel 3: beschrijving van de maatschappelijke resultaten die de leningaanvrager wenst te behalen. Artikel 8 - Bijlagen Ter staving dienen volgende bijlagen, voor zover deze nog niet in het bezit zijn van vzw Antwerpen Sportstad, toegevoegd te worden aan de leningaanvraag: - bijlagen voor deel 1 van de aanvraag: 1. Motiveringsnota voor het project 2. Plan/Plattegrond situatie voor en na 3. Raming/Offerte/Factuur 4. Bewijs van bouwrecht 5. Bouwvergunning (indien van toepassing) 6. Huurovereenkomst/Eigendomsbewijs Indien de aanvraag meerdere projecten omvat dan moet bijlage 1 t.e.m. 5 voor elk project aangeleverd worden. - bijlagen voor deel 2 van de aanvraag: 7. Motivering aanvraag lening 8. Opgave al dan niet aanvraag bij bankinstelling + resultaat 9. Opgave al dan niet lopende leningen bij derden + andere financiering van het betrokken project zoals subsidies 10. Financiële stavingsstukken (jaarrekening van de laatste 3 jaar) 11. Laatst beschikbaar budget 12. Financieel plan waarin vermeld wordt hoe de lening kan worden terugbetaald - bijlagen voor deel 3 van de aanvraag: 13. Voorstel van de maatschappelijke resultaten die de leningnemer behaalt/wenst te behalen op vlak van: - Jeugdwerking; - Integratie; - Samenhorigheid; - Individuele ontplooiing; - Samenwerking met buurt/school/andere sportverenigingen/ ; - Een uitgebreid en divers aanbod om doelgroepen kansen te geven; - Promotie van sport en stad; - Ethisch en medisch verantwoord sporten; - Stimuleren van een gezonde levensstijl; - 3 / 7

4 De beoogde maatschappelijk resultaten worden beschreven door concrete doelstellingen met duidelijke resultaatsindicatoren en de belangrijkste acties per doelstelling. Indien voor het betrokken project reeds materiaal- of infrastructuursubsidies werden aangevraagd, met aanlevering van alle noodzakelijke bijlagen, dan moeten bijlagen 1 t.e.m. 6 niet meer toegevoegd worden aan de leningaanvraag. Artikel 9 - Leningcomité Een leningcomité beoordeelt alle leningaanvragen en interpreteert indien nodig. Het leningcomité houdt in haar beraadslagingen rekening met volgende prioriteiten: 1. projecten in/of aan infrastructuur en/of grond in concessie of erfpacht van de stad Antwerpen; 2. projecten in/of aan infrastructuur en/of grond in concessie of erfpacht bij een andere overheid; 3. projecten in/of aan infrastructuur en/of grond in eigendom van de leningaanvrager; 4. projecten in/of aan infrastructuur en/of grond die onder een andere gebruiksvorm valt. (bv huren bij andere rechtspersoon of particulier). Het leningcomité bepaalt per toekenning de na te streven maatschappelijke doelstellingen met duidelijk resultaatsindicatoren. Ze maakt haar bevindingen over aan het college van burgemeester en schepenen. Het leningcomité bestaat uit volgende leden: een afgevaardigde van ; een afgevaardigde van het bedrijf cultuur, sport, jeugd en onderwijs; een afgevaardigde van het bedrijf financiën. Artikel 10 - Leningovereenkomst Na de toekenning van een lening door het college van burgemeester en schepenen wordt een leningovereenkomst afgesloten tussen de leningnemer en de. Uiterlijk 1 maand na de toekenning van de lening door het college van burgemeester en schepenen zal de leningnemer een leningovereenkomst ter ondertekening ontvangen. Indien de leningnemer de leningovereenkomst niet ondertekend heeft binnen de dertig dagen na ontvangst, vervalt de toekenning van de lening door het college van burgemeester en schepenen en wordt de leningaanvraag geannuleerd. De leningovereenkomst bevat minstens volgende gegevens: - Gegevens van de leninggever - Gegevens van de leningnemer - Omschrijving van het project - Toegekende lening 4 / 7

5 - Terugbetalingstermijn - Aflossingstabel - Marktconforme rentevoet - Te behalen maatschappelijke doelstellingen met resultaatsindicatoren Artikel 11 - Terugbetalingstermijn De terugbetalingstermijn is vijf jaar vanaf de dag waarop de lening volledig is uitbetaald aan de leningnemer en start uiterlijk zes maanden na de ondertekening van de leningovereenkomst. Het leningcomité kan adviseren de terugbetalingstermijn per aanvraag te verkorten of te verlengen tot een maximale terugbetalingstermijn van 10 jaar. Indien de leningnemer een concessie-, erfpacht- of huurovereenkomst heeft met de stad Antwerpen dan moet de laatste afbetaling plaatsvinden voor het verstrijken van de betreffende overeenkomst. Artikel 12 - Uitbetaling en terugbetaling Art 12 1 Uitbetaling De uitbetaling van de lening gebeurt op basis van facturen die voldoende gegevens bevatten over de uitgevoerde werken en na een plaatscontrole van de uitgevoerde werken. De uitbetaling van de lening gebeurt aan de leningnemer zelf. Van zodra de laatste schijf van de lening uitbetaald wordt en de aflossingstabel met datum van de eerste betaling, opgemaakt is, moet de leningnemer binnen een termijn van 30 dagen een bewijs van doorlopende opdracht aan bezorgen. Art 12 2 Facturen De facturen moeten gericht zijn aan de leningnemer en moet minstens onderstaande gegevens bevatten: - naam, adres en btw-nummer van de leverancier; - naam en adres van de leningnemer; - datum; - factuurnummer; - adres van de uitgevoerde werken; - gedetailleerde omschrijving van de uitgevoerde werken; - kostprijs en btw indien van toepassing Art 12 3 Uiterste opnameperiodes De opname moet plaatsvinden binnen de zes maanden vanaf de datum van de ondertekening van de leningovereenkomst. Wanneer de leningnemer deze termijn laat verstrijken is de lening of het niet opgenomen saldo verlopen. Het leningcomité kan adviseren de opnameperiode per aanvraag te verlengen. 5 / 7

6 Art 12 4 Terugbetaling Bij toekenning van de lening wordt de aflossingstabel berekend. De terugbetaling gebeurt driemaandelijks via een doorlopende opdracht. Na ontvangst en uitbetaling van de laatste door de leningnemer bezorgde factuur start de leningnemer met de terugbetaling op basis van de aflossingstabel. De leningnemer verbindt zich er toe om de terugbetalingen tijdig over te schrijven op het rekeningnummer en met de mededeling zoals die in de leningovereenkomst bepaald worden. Mits een voorafgaande melding kan de leningnemer een vervroegde terugbetaling doen zonder verbrekings- en wederbeleggingsvergoeding verschuldigd te zijn. Artikel 13 - Verenigbaarheid De leningaanvraag kan gecombineerd worden met de aanvraag van andere premies of subsidies die niet zijn opgenomen in dit reglement. Artikel 14 - Achterstallige terugbetaling Indien de leningnemer de terugbetalingstermijnen niet respecteert zal hij éénmalig aangeschreven worden met de uitdrukkelijke vraag om de achterstallige terugbetalingen onmiddellijk uit te voeren. Vervolgens kunnen volgende sancties genomen worden: onmiddellijke opeisbaarheid van de volledig openstaande schuld; aanrekening van een verbrekingsvergoeding van 10% op het nog openstaande bedrag; intrekking van de erkenning als Antwerpse sportvereniging; er worden geen nieuwe subsidies toegekend en de uitbetaling van openstaande saldo s van reeds toegekende subsidies wordt opgeschort; indien de leningnemer een concessieovereenkomst (of andere overeenkomst) heeft met de stad Antwerpen zal deze verbroken worden of zal het voorkeurrecht op verlenging van de concessie geschrapt worden. Artikel 15 - Beschikbaar budget De financiële middelen voor het toekennen van een lening volgens onderhavig reglement zijn begrensd. Wanneer het maximaal beschikbaar budget voor het verstrekken van een lening bereikt is, worden geen leningaanvraagdossiers meer behandeld. De leningaanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht en op een wachtlijst geplaatst in volgorde van ontvangst van het leningaanvraagdossier. De leningaanvrager wordt gecontacteerd zodra er nieuwe financiële middelen beschikbaar zijn en krijgt de mogelijkheid zijn leningaanvraag te bevestigen en actualiseren. Artikel 16 - Beslissingsbevoegdheid De gemeenteraad delegeert de beoordeling m.b.t. de gegrondheid van een leningaanvraag en het afsluiten van de leningovereenkomst aan het college van burgemeester en schepenen op grond van art Gemeentedecreet. 6 / 7

7 Elke beslissing die betrekking heeft op het toekennen van de lening conform dit reglement wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen. Zodra het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt wordt de leningaanvrager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Artikel 17 - Gebruik stad Antwerpen of vzw Antwerpen sportstad De leningaanvrager bevestigt door indiening en ondertekening van de leningovereenkomst dat de stad Antwerpen of de jaarlijks vijf dagen kosteloos gebruik mag maken van al het betrokken materiaal of infrastructuur, wanneer de betrokken lening werd toegekend op basis van onderhavig reglement en wanneer het bedrag van de lening gelijk of hoger is dan euro. Een dergelijk kosteloos gebruik gebeurt enkel mits voorafgaand overleg en met in acht name van de agenda en competitie van de leningaanvrager. Artikel 18 - Verkoop van de infrastructuur De leningnemer verbindt zich er toe om het betrokken materiaal of de betrokken infrastructuur, vanaf de formele toekenning van de lening door het college van burgemeester en schepenen, gedurende de eerst volgende tien jaar niet te verkopen of vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen. Artikel 19 - Controle Door een aanvraag te doen aanvaardt de leningaanvrager elke mogelijke controle van de stad Antwerpen of, noodzakelijk voor de toepassing van dit reglement. Artikel 20 - Vrijwaringsprincipe Ieder die een lening van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De lening of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot sancties zoals: weigeren of terugvorderen van de lening; eenzijdig beëindigen van de samenwerking; verhuurverbod in alle stedelijke centra; weigering logistieke ondersteuning. De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de opgelegde sancties. Artikel 21 - Algemeen Dit reglement gaat in voege zodra het is goedgekeurd door de gemeenteraad. 7 / 7

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten 1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst 1.1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen, voorwaarden en beschermingsmodaliteiten die van toepassing

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen Versie Dec 2007 Artikel 1. Definities Licentienemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de onderliggende overeenkomst wordt gesloten. Registry: de rechtspersoon die het domein aan de top beheert

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie