Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk 'de Bank' en de Verzekeraar genoemd. Het legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren en elektronisch verzekeren. De contractuele relatie tussen KBC Bank NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractuele relatie tussen KBC Verzekeringen NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden en polisaanhangsels, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De Contractant(en) en de door hem (hen) aangewezen Beheerder(s), verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het contract Aanvraag KBC-Online for Business/Isabel. Voor elke Gebruiker, die een natuurlijke persoon is, moet de Contractant beschikken over een akkoordverklaring met de bepalingen van dit Reglement KBC-Online for Business/Isabel. I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV. Bank: KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA , RPR ; BTW BE Verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming in België toegelaten onder CBFA-codenummer 0014 om alle verzekeringstakken te beoefenen (K.B. van 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979), met zetel te BE-3000 Leuven, Waaistraat 6, RPR , BTW BE KBC-Online for Business/Isabel: Het geheel van de toegang en diensten, aangeboden door de Bank en de Verzekeraar, dat het de Contractant(en) mogelijk maakt om met zijn (hun) eigen apparatuur computer met internetverbinding op afstand zijn (hun) bank- en verzekeringszaken te beheren. KBC-Online for Business/Isabel bestaat in twee versies: - KBC-Online for Business/Isabel - browsertoepassing is een onlinetoepassing die tegelijk toegang verschaft tot de volledige KBCwebsite. Deze toepassing is beschikbaar voor zowel bank- als verzekeringscliënten; - Binnen KBC-Online for Business/Isabel bestaan er ook enkele lokale toepassingen om betalingen voor te bereiden en ze daarna door te sturen naar de bank en om informatie te ontvangen. Deze toepassing is alleen beschikbaar voor bankcliënten. Contractant(en): Elke -rechtspersoon(personen) die in het kader van zijn(hun) beroepsactiviteit een KBC-Online for Business/Isabel-contract ondertekent (ondertekenen). De Contractant wijst de Gebruiker(s) aan. Gebruiker(s): Elke door de Contractant aangewezen natuurlijke persoon, optredend in de hoedanigheid van rekeninghouder of volmachthebber, gemachtigd om de KBC-Online for Business/Isabel-toepassingen geheel of gedeeltelijk te gebruiken. De Gebruiker is ofwel (i) een StandaardGebruiker, ofwel (ii) een Beheerder. Ook een interne Afdeling van de Contractant kan als Gebruiker worden aangewezen. Een Afdeling heeft slechts toegang tot een beperkt aantal toepassingen, en kan geen opdrachten ondertekenen. De hoedanigheid waarin de Gebruiker optreedt, wordt vermeld in de Aanvraag KBC-Online for Business/Isabel. De precieze draagwijdte van zijn bevoegdheden wordt mee bepaald door de openingsdocumenten, statuten en bankvolmachten. StandaardGebruiker: Een natuurlijk persoon, (i) houder van de rekening, (ii) volmachthebber, (iii) wettelijk vertegenwoordiger, die, mits hij optreedt binnen de grenzen van zijn mandaat, opdrachten kan ondertekenen en rekeninginformatie kan opvragen en ontvangen. Hij kan werken met de rekeningen waarvan de Contractant(en) houder of volmachthebber is (zijn). Deze gebruiker kan voor zichzelf on-line toepassingen toevoegen en schrappen. Beheerder: Een natuurlijk persoon, (i) houder van de rekening, (ii) volmachthebber, (iii) wettelijk vertegenwoordiger die naast zijn bevoegdheden als StandaardGebruiker bijkomend via KBC-Online for Business/Isabel of via het KBC-bankkantoor: een StandaardGebruiker kan toevoegen aan of schrappen uit de gebruikerslijst; een Afdeling kan toevoegen aan of schrappen uit de gebruikerslijst; bijkomende toepassingen kan afnemen en bepalen welke Gebruikers deze toepassingen al dan niet mogen gebruiken; het gebruik van bepaalde toepassingen kan stopzetten; Een StandaardGebruiker kan wijzigen naar beheerder. Afdeling: Een afdeling, departement (bijvoorbeeld de boekhouding) binnen het bedrijf van de Contractant of één van de Contractanten, bevoegd om opdrachten voor te bereiden, te registreren. Een Afdeling heeft geen tekenbevoegdheid, en kan bijgevolg geen opdracht geven. Een CW3440N1 V /- p. 1 van 9

2 Afdeling heeft recht op rekeninginformatie voor de door de Contractant of de Beheerder aangegeven rekeningen. Een Afdeling kan voor zichzelf on-line toepassingen toevoegen en schrappen. Bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de Contractant(en) zijn (hun) rekening(en) voert (voeren) of zijn (hun) verzekeringspolis(sen) in beheer heeft (hebben) gegeven. Verzekeringsagent: De zelfstandige tussenpersoon andere dan KBC Bank NV die bemiddelt inzake verzekeringen tussen de Contractant en KBC Verzekeringen NV. Toegangsmiddelen De Contractant kan kiezen voor hetzij (i) KBC-e-Businesskaart, zijnde een elektronische handtekening gebaseerd op een voorafgaande registratie en de uitreiking van 1 of meer certificaten zoals omschreven in bijlage 1 Bijzondere voorwaarden Online for Business Security. Door de ondertekening van de Aanvraag KBC Online for Business/Isabel en de keuze voor de KBC e-businesskaart stemt de Contractant in met deze Bijzondere voorwaarden. De gebruiker ontvangt een smartcard met persoonlijk certificaat en een paswoord. De certificatiediensten en registratiediensten worden verleend in overeenstemming met de voorwaarden van de toepasselijke Certificate Policy beschikbaar op de internetsite hetzij (ii) Isabelkaart, zijnde een elektronische handtekening gebaseerd op een voorafgaande registratie en de uitreiking van één of meer certificaten door Isabel, zoals beschreven in bijlage 2 Bijzondere Voorwaarden Isabelkaart. In dit laatste geval moet de Contractant een formulier Isabel- Abonnementsaanvraag ondertekenen, waardoor hij instemt met de algemene en bijzondere voorwaarden Isabel Business Suite. De Gebruiker ontvangt een smartcard met persoonlijke sleutel en een paswoord. De registratie- en certificatiediensten van Isabel worden verleend in overeenstemming met de voorwaarden van de Certification Practice Statement (CPS) en de toepasselijke Certificate Policies van Isabel, beschikbaar op de internetsite Systeemvereisten: De systeemvereisten staan vermeld op Als de Contractant(en) kiest (kiezen) voor een Isabel-Business Suite, moet(en) hij(zij) ook rekening houden met de systeemvereisten opgelegd door Isabel voor de installatie en verbinding van zijn (hun) systeem met het Isabel-netwerk. Deze systeemvereisten zijn beschikbaar bij Isabel, de bank, en op de internetsite van Isabel Cookies: De Bank en de Verzekeraar maken gebruik van cookies, i.e. minibestanden die op de harde schijf van de pc van de Contractant worden bewaard. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van KBC-Online for Business/Isabel. Een cookie kan bijvoorbeeld de taalcode van de Contractant bijhouden, zodat hij bij een volgend bezoek automatisch terechtkomt bij de informatie in de door hem gewenste taal. Deze cookies worden niet gebruikt voor commerciële of marketing doeleinden. De Contractant(en) aanvaardt (aanvaarden) het gebruik van deze cookies door de ondertekening van de Aanvraag KBC-Online for Business/Isabel. Toepassingen: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige toepassingen die via KBC-Online for Business/Isabel beschikbaar worden gesteld. KBC-Online for Business/Isabel bevat zowel bank- als verzekeringstoepassingen. De Contractant kan alleen gebruikmaken van alle, d.i. zowel de bank- als de verzekeringstoepassingen, mits hij cliënt is bij de Bank én de Verzekeraar. Dat betekent dat een Contractantniet-bankcliënt via KBC-Online for Business/Isabel alleen zijn verzekeringen zal kunnen beheren, maar geen toegang heeft tot de banktoepassingen, en omgekeerd. KBC-Online for Business/Isabel bevat de volgende toepassingen: De banktoepassingen: Elke Gebruiker beschikt steeds over de volgende toepassingen: Aanmelden Afmelden Elke Gebruiker kan gebruik maken van onderstaande standaardtoepassingen: Betalingen Overschrijvingen o Werkblad o Binnenlandse overschrijvingen o Beheer begunstigden binnenland o Europese overschrijvingen o Beheer begunstigden Domiciliëringen o Opvragen domiciliëringen o Invoeren domiciliëringen CW3440N1 V /- p. 2 van 9 Reglement KBC-Online

3 o Beheren domiciliëringen Automatische opdrachten o Opvragen periodieke opdrachten / automatisch sparen o Invoeren periodieke opdrachten / automatisch sparen o Beheren periodieke opdrachten / automatisch sparen Berichtgeving Rekeninginformatie Drukken rekeningafschriften en bijlagen Drukken andere mededelingen Verrichtingen in de toekomst Valutamatig saldo Opvolging betalingen Beheer eigen opdrachten Raadplegen alle opdrachten Beleggingen Termijnbeleggingen o Opvragen termijnbeleggingen o Invoeren termijnbeleggingen o Wijzigen bestemming termijnbeleggingen Effectenrekeningen o Opvragen effectenrekeningen Kredieten Aanvraag KBC-Voorafbetalingsplan Onlineberichten Versturen berichten Ontvangen berichten Verzonden berichten Beheer abonnement Abonnement op maat Beheer toepassingen Beheer gebruikers Licentiecode voor lokale toepassing Diversen Uw cliëntgegevens Wisselkoersen o Biljettenkoersen o Basiskoersen o Contantkoersen o Koersen NBB o Termijnkoersen o Kruiselingse koersen Bijkomende standaardtoepassingen in geval van beveiliging met Isabelkaart Isabel Basisconfiguratie o Doorgeven betalingen o Ontvangen Isabel-rekeninginformatie o Ontvangen verrichtingen in de toekomst o Ontvangen daginformatie Mits de Bank hiermee instemt, kan (kunnen) de Contractant(en) en/of Beheerder(s) een keuze maken uit onderstaande optionele toepassingen en deze differentiëren per gebruiker: Betalingen Overschrijvingen o Uitgebreid werkblad o Uitgebreid beheer begunstigden o TFB-opdrachten o Opdrachten aan IBOS-banken o Opdrachten aan Unicash-banken o Beheer begunstigden TFB o Conversie schaduwrekeningen TFB Verzenden bestanden o Verzenden bestanden met betalingen o Verzenden bestanden met domiciliëringen / LCR Berichtgeving Uitgebreide rekeninginformatie Ontvangen bestanden met berichtgeving Opvragen kredietkaarten Ontvangen CODA CW3440N1 V /- p. 3 van 9 Reglement KBC-Online

4 Ontvangen MT940 in SWIFT-layout Ontvangen CODA n.a.v. nivelleringsboeking Ontvangen rentestaffels n.a.v. nivelleringsboeking Ontvangen rentenummers n.a.v. nivelleringsboeking Opvolging betalingen Toevoegen handtekening Beleggingen Beleggingsfondsen o Aankopen beleggingsfondsen o Verkopen beleggingsfondsen o Opvragen en beheren orders Assetmanagement o KBC-Vermogensbeheer Collateral Management o Verzenden bestanden CMT o Ophalen bestanden CMT Kredieten Opvragen kredieten Employee Benefits Optieplannen o Opvragen optieplannen o Opvragen optiehouders Lokale toepassingen Registratie LCR Betalingen vanuit Excel Domiciliëringen vanuit Excel Conversie schaduwrekeningen TFB Ontvangen rentestaffels en rentenummers e-reporting: basismodule e-reporting : SWIFT-berichten en CODA van andere banken e-reporting : Daginformatie in SWIFT-formaat e-reporting : Historie Saldi Bijkomende optionele toepassingen in geval van beveiliging met Isabelkaart: Isabel Buitenlandse betalingen o Doorgeven buitenlandse betalingen Isabel Domiciliëringen o Doorgeven domiciliëringen Isabel Bankbestanden exporteren Registratie cheques Verzenden bestanden met cheques Verzenden DOM 70-bestanden Ontvangen MT940-berichten via Isabel-rekeninginformatie Ontvangen MT941 in SWIFT-layout Ontvangen MT942 in SWIFT-layout Ontvangen DOM 70-berichtgeving Heraanvraag berichtgeving Noodprocedure o Bestanden verzenden o Berichtgeving ontvangen De Bank verschaft de toepassingen Doorgeven domiciliëringen en Verzenden bestanden met cheques overeenkomstig de bepalingen opgenomen in onderhavig reglement en in het Reglement bestandsuitwisseling en -verwerking. Mits de Bank daarmee instemt, kan (kunnen) de Contractant(en) een keuze maken uit onderstaande optionele toepassingen en die differentiëren per gebruiker: Overschrijvingen met specifieke machtiging Openen rubriekrekeningen Opnemen vast voorschot De verzekeringstoepassingen: Mits de Verzekeraar hiermee instemt, kan (kunnen) de Contractant(en) en/of Beheerder(s) een keuze maken uit onderstaande optionele toepassingen en deze differentiëren per gebruiker: Overzicht groepsverzekeringen Overzicht schadeverzekeringen Schadeaangifte CW3440N1 V /- p. 4 van 9 Reglement KBC-Online

5 Voor Toepassingen zal de expliciete akkoordverklaring van de contractant door middel van zijn elektronische handtekening of door ondertekening van de Aanvraag KBC-Online for Business/Isabel worden gevraagd. II. Informatie van derden en hyperlinks De Gebruiker kan via KBC-Online for Business/Isabel informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die de Gebruikers raadplegen binnen KBC Online for Business/Isabel of verkrijgen via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. KBC-Online for Business/Isabel wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Bank en de Verzekeraar geven evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, de accuraatheid, de correctheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens en de publicaties die via KBC-Online for Business/Isabel opvraagbaar zijn. Behoudens bewezen opzet of zware fout, kunnen de Bank en de Verzekeraar ter zake niet aansprakelijk worden gesteld. KBC-Online for Business/Isabel bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de Contractant en/of de Gebruiker(s) vrij om deze websites te bezoeken. KBC treedt hierbij geenszins op als tussenpersoon tussen de Contractant en deze derden. KBC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar het een link legt, en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC geeft geen enkele garantie wat de geschiktheid betreft voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties op de websites waarmee het een verbinding tot stand brengt. KBC biedt bovendien geen enkele garantie wat de solvabiliteit en/of de betrouwbaarheid betreft van de eigenaars of houders van de betreffende sites, noch wat de personen of bedrijven betreft waarover deze site(s) informatie verstrekt (verstrekken). KBC geeft geen garantie wat de volledigheid, de correctheid en de accuraatheid betreft van de websites waarnaar het een link legt. De Contractant kan KBC bijgevolg niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die hij zou lijden als gevolg van (i) de op basis van deze hyperlinks gelegde contacten en gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via deze hyperlinks, (iii) de raadpleging van de via deze hyperlinks bezochte website(s). III. Gebruiksvoorwaarden Artikel 1 - Toekennen van de dienst(en) 1.1 De Gebruiker(s) kan (kunnen) KBC-Online for Business/Isabel gebruiken tegen de voorwaarden die de Bank en, wat verzekeringsverrichtingen betreft, de Verzekeraar bepalen. 1.2 De Bank en de Verzekeraar bepalen zelf hun acceptatiebeleid en behouden zich m.a.w het recht voor elke aanvraag KBC-Online for Business/Isabel te beoordelen en te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren. De Contractant heeft ter zake geen enkel verhaal. De Bank en de Verzekeraar beslissen autonoom welke toepassingen binnen KBC-Online for Business/Isabel zij aan de Contractant aanbieden. Artikel 2 Aanwijzing en identificatie van de gebruikers De Gebruiker kan de Contractant zelf zijn (voor eigen professioneel gebruik) of andere door de Contractant aangewezen natuurlijke personen in de hoedanigheid van StandaardGebruiker(s) of Beheerder(s), of een Afdeling, waarvoor de Contractant de Toegangsmiddelen aanvraagt, en waarvoor de Contractant verantwoordelijk blijft. Elke Beheerder kan online Standaard Gebruikers en Afdelingen toevoegen in KBC-Online for Business/Isabel, en voor hen Toegangsmiddelen aanvragen. Hij moet daarbij dezelfde regels respecteren als die welke gelden ten aanzien van de Contractant. Elke StandaardGebruiker of Beheerder moet volkomen rechtsgeldig geïdentificeerd zijn door de Bank of de Verzekeraar, en optreden in de hoedanigheid van hetzij rekeninghouder (Contractant=Gebruiker), hetzij wettelijk vertegenwoordiger van de Contractant, hetzij volmachthebber op de rekening van de Contractant. Hun bevoegdheid blijkt uit de openingsdocumenten en volmachten. Voor elke Gebruiker, die een natuurlijke persoon is, moet de Contractant beschikken over een akkoordverklaring met de bepalingen van dit Reglement KBC-Online for Business/Isabel, zoals die gelden ten aanzien van de Contractant. De Contractant garandeert dat alle overgezonden gegevens en/of documenten, indien van toepassing, m.b.t de Gebruikers, accuraat en correct zijn. De Contractant aanvaardt dat noch de Bank noch de Verzekeraar, ten aanzien van de Contractant enige verantwoordelijkheid heeft inzake de verificatie van de door de Contractant overgezonden gegevens. Artikel 3 - Aflevering en installatie 3.1 De Contractant moet beschikken over een computer met internettoegang die beantwoordt aan de Systeemvereisten. 3.2 KBC-Online for Business/Isabel, de browsertoepassing, wordt opgestart via de website De software voor de lokale toepassingen binnen KBC-Online for Business/Isabel is downloadbaar via de website. De contractant zorgt zelf voor de installatie van die software. 3.3 Bank en Verzekeraar verlenen de nodige ondersteuning bij de toepassingsmogelijkheden via een onlinehelpdesk ( en een telefonische helpdesk ( CW3440N1 V /- p. 5 van 9 Reglement KBC-Online

6 Artikel 4 Toegangsmiddelen, -procedure en beveiliging Alle opdrachten moeten worden ondertekend en beveiligd met een elektronische handtekening, hetzij de KBC-e-Businesskaart, zoals beschreven in de Bijzondere voorwaarden Online for Business Security opgenomen in bijlage 1, hetzij de Isabelkaart zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden opgenomen in de bijlage 2 bij dit reglement. De Gebruiker volgt daarbij de in deze Bijzondere Voorwaarden beschreven procedure. Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten door de Bank of de Verzekeraar De Contractant moet vooraf zorgen voor voldoende dekking alvorens een betalingsopdracht door te geven. De Bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende dekking op de rekening is. De Bank en de Verzekeraar kunnen de uitvoering van opdrachten weigeren wanneer de voorgeschreven beveiligingsprocedure niet werd in acht genomen. Misbruik van het systeem door de Contractant(en) kan de blokkering of afsluiting van de toegang tot het systeem en van de rekening of zelfs de opzegging van de cliëntrelatie tot gevolg hebben, en dat zonder voorafgaande kennisgeving noch ingebrekestelling. Artikel 6 - Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele-eigendomsrechten op KBC-Online for Business/Isabel (zowel de browsertoepassing als de lokale toepassingen), de bijbehorende documentatie en de aangeboden toepassingen berusten exclusief bij de Bank, met uitzondering van de intellectueleeigendomsrechten op de verzekeringstoepassingen, die bij de Verzekeraar berusten. Niets in deze overeenkomst strekt tot de algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De Contractant en de Gebruikers onthouden zich van elke inbreuk op de genoemde intellectuele-eigendomsrechten. De Contractant en de Gebruiker(s) verwerven slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om KBC-Online for Business/Isabel te gebruiken in overeenstemming met de Aanvaag KBC-Online for Business/Isabel en het Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen. Het is de Contractant en de Gebruiker(s) verboden: - KBC-Online for Business/Isabel hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden; - KBC-Online for Business/Isabel, of de binnen KBC-Online for Business/Isabel aangeboden Toepassingen, de bijhorende documentatie te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de Bank; - de vermeldingen in KBC-Online for Business/Isabel en de bijbehorende documentatie i.v.m het auteursrecht ( ) van resp. de Bank of de Verzekeraar te verwijderen. Artikel 7 - Toegangstijden Bank en Verzekeraar zullen alle vereiste inspanningen leveren om KBC-Online for Business/Isabel 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te houden. Artikel 8 Verplichtingen van de Contractant en de Gebruiker 8.1 De Contractant en de Gebruikers zijn ertoe gehouden KBC-Online for Business/Isabel te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van het contract. 8.2 De Gebruiker(s) moet(en) zijn (hun) Toegangsmiddelen zorgvuldig bewaren. In het bijzonder moet(en) hij (zij) het geheime karakter van zijn (hun) paswoord bewaren door het aan niemand mee te delen en door het nergens te noteren. De Gebruiker(s) mag (mogen) zijn (hun) Toegangsmiddelen of zijn (hun) computer niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig zelfs als dit afgesloten is en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). De Gebruiker(s) mag (mogen) zijn (hun) Toegangsmiddelen nooit eigenmachtig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. De Contractant heeft de verplichting om KBC onmiddellijk op de hoogte te brengen van: - het verlies of de diefstal door een Gebruiker van de Toegangsmiddelen; - de vervalsing of elk ander risico van misbruik van Toegangsmiddelen, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van een persoonlijk paswoord of persoonlijke sleutel ; - wat betreft bancaire verrichtingen(i) de boeking of zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven, en (ii) elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften; - wat betreft verzekeringsverrichtingen: elke fout of onregelmatigheid in de elektronische informatie binnen KBC-Online for Business/Isabel of op de polisdocumenten. De Contractant kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, KBC telefonisch bereiken op het nummer Deze telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per brief of fax op het adres, vermeld in artikel 17, van de Bank voor wat betreft bancaire verrichtingen en van de Verzekeraar voor wat betreft verzekeringsverrichtingen. Elke Gebruiker verbindt zich ertoe in geval van misbruik, verlies, diefstal of vervalsing of enig vermoeden daarvan van zijn Toegangsmiddelen zijn persoonlijke sleutel of paswoord onmiddellijk te wijzigen. De Contractant en/of de Gebruiker moet(en) onmiddellijk bij de federale politie klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. 8.3 De Contractant moet ten minste om de 30 dagen kennis nemen van zijn rekeningafschriften, en de Bank binnen de drie maanden na de datum waarop de rekeningafschriften beschikbaar zijn, ongeacht de wijze waarop ze beschikbaar worden gesteld, CW3440N1 V /- p. 6 van 9 Reglement KBC-Online

7 schriftelijk op de hoogte brengen van een eventuele betwisting m.b.t de registratie of boeking van een transactie. Hij onthoudt zich van elke wederrechtelijke behandeling of vervalsing van de via KBC-Online for Business/Isabel opgevraagde en/of afgedrukte rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de Contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de Bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), zullen deze laatste, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (logging) van de Bank, primeren en het formele bewijs vormen van de door de Contractant gestelde verrichtingen. 8.4 De Contractant heeft de mogelijkheid om via KBC-Online for Business/Isabel circulaire cheques of bankcheques aan te vragen die getrokken zijn door de Bank, al dan niet op haar eigen kassen. Wanneer de Contractant ervoor kiest, voor zover deze verzendingsmodaliteit beschikbaar is, om de bankcheque of de KBC -circulaire cheque door de bank te laten opsturen naar hemzelf of de begunstigde, hetzij per aangetekende brief, hetzij per gewone post, hetzij per koerierdienst, draagt de Contractant en niet de Bank, in afwijking van Art. 35 bis Chequewet en soortgelijke wettelijke bepalingen van buitenlands recht, alle gevolgen die voortvloeien uit het verlies, diefstal of het verkeerd gebruik van die cheques, tenzij hij bewijst dat aan de Bank in haar hoedanigheid van betrokkene bedrog of grove schuld te wijten is. Artikel 9 Aansprakelijkheid en risicoregeling 9.1 De Contractant is vanaf de uitreiking van de Toegangsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de Toegangsmiddelen, draagt de Contractant het volledige risico voortvloeiend uit het onrechtmatige gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 8 voorgeschreven melding, behalve in geval van misbruik of fraude door de Contractant/Gebruiker. 9.2 De Bank of de Verzekeraar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde Toepassingen binnen KBC-Online for Business/Isabel tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden of door overmacht. De Bank en de Verzekeraar zullen de Contractant tijdig, en minstens één week op voorhand, op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden, en de vermoedelijke duur ervan. 9.3 De Bank, respectievelijk de Verzekeraar, is wel aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van bancaire transacties, respectievelijk verzekeringstransacties met KBC-Online for Business/Isabel, mits deze schade niet mede veroorzaakt werd door - een fout of nalatigheid van de Contractant of zijn Gebruikers; - een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van KBC Online for Business/Isabel. 9.4 KBC verklaart dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om virusvrije software ter beschikking te stellen. Behoudens het bewijs van opzet of grove fout van de kant van de Bank of de Verzekeraar, hun aangestelden of lasthebbers, kan de Contractant de Bank of de Verzekeraar niet aansprakelijk stellen voor door een virus veroorzaakte schade aan apparatuur of programmatuur. 9.5 KBC zal alle vereiste inspanningen leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. Noch de Bank noch de Verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld wanneer de regelmatige dienstverlening wordt gehinderd door technische fouten of storingen in het netwerk buiten de onmiddellijke controle van de Bank of de Verzekeraar (verantwoordelijkheid van de accessprovider of beheerder van het transmissiesysteem) of door oorzaken die een gevolg zijn van overmacht. Noch de Bank noch de Verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van - het niet of slecht functioneren van de door de Contractant gebruikte computeruitrusting; - een gebrekkige, slecht werkende internetverbinding; - een niet-geoorloofde combinatie van KBC-Online for Business/Isabel met programmatuur van de Contractant; - door de Contractant in KBC-Online for Business/Isabel aangebrachte wijzigingen. 9.6 In elk geval is de aansprakelijkheid van de Bank en de Verzekeraar in het kader van het contract KBC-Online for Business/Isabel beperkt tot euro per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Artikel 10 - Opzegging 10.1 De Contractant kan op elk ogenblik het gebruik van KBC-Online for Business/Isabel stopzetten en zijn contract beëindigen. Hij moet zich hiervoor wenden tot zijn Bankkantoor of zijn Verzekeringsagent De Bank en de Verzekeraar zijn gerechtigd het contract te allen tijde op te zeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. Een opzegging door de Bank, respectievelijk de Verzekeraar, geldt ook als opzegging door de Verzekeraar, respectievelijk door de Bank Zowel de Bank als de Verzekeraar heeft het recht om de overeenkomst KBC-Online for Business/Isabel onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen - ingeval het vertrouwen in de Contractant ernstig is geschaad; - ingeval de Contractant of de Gebruiker(s) de toegangs- en beveiligingsprocedures niet naleeft (naleven); - in geval van ernstige wanprestatie; - bij een vastgesteld bedrieglijk of onrechtmatig gebruik. Een opzegging door de Bank, respectievelijk de Verzekeraar, geldt ook hier als opzegging door de Verzekeraar, respectievelijk door de Bank De Contractant kan aanspraak maken op een terugstorting pro rata temporis van de door hem voor de dienst betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken, CW3440N1 V /- p. 7 van 9 Reglement KBC-Online

8 - ingeval KBC-Online for Business/Isabel door de Bank of door de Verzekeraar eenzijdig wordt beëindigd, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 10.3; - ingeval KBC-Online for Business/Isabel door de Contractant wordt opgezegd als reactie op een eenzijdige wijziging van het tarief of van de essentiële voorwaarden van de dienst door de Bank of de Verzekeraar. IV. Rekeningafschriften /Gegevensverwerking Artikel 11 - Rekeningafschriften De Contractant kan met KBC-Online for Business /Isabel zijn rekeningafschriften zelf opvragen en afdrukken. Deze afschriften dragen de vermelding elektronisch afschrift. Contractanten die hun rekeningafschriften niet via KBC-Online for Business/Isabel opvragen, krijgen ze toegestuurd op het met de Bank afgesproken adres en volgens de gekozen frequentie, of kunnen ze opvragen aan de KBC- Matic-drukker. Heeft de Contractant de rekeningafschriften eenmaal opgevraagd via KBC-Online for Business/isabel, dan kan hij ze niet meer opvragen aan de KBC-Matic-drukker. Papieren duplicaten kan hij opvragen bij zijn Bankkantoor tegen vergoeding. Het afschrift vermeldt alle verrichtingen gedaan na de mededeling van het laatste afschrift. Behoudens tegenbewijs, gelden de elektronische afschriften als bewijs van de verrichtingen. Elke betwisting omtrent het rekeningafschrift moet schriftelijk aan de Bank worden meegedeeld binnen drie maanden na ontvangst van het afschrift. Na het verstrijken van deze termijn worden het rekeningafschrift en het afgedrukte saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. De Contractant onthoudt zich van elke wederrechtelijke behandeling of vervalsing van de via KBC-Online for Business/Isabel opgevraagde rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de Contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de Bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), hebben deze laatste, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (loggings) van de Bank, de voorrang en vormen zij het formele bewijs van de door de Contractant gedane verrichtingen. De informatie vervat in de polisdocumenten van de Contractant vormt het formele bewijs van de door de Contractant gedane verzekeringsverrichtingen. Zij heeft de voorrang op de informatie over verzekeringen die via KBC-Online for Business/Isabel wordt aangeboden. Artikel 12 - Gegevensverwerking Inzake de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 wordt verwezen: 12.1 wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Bank berust, naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de Contractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard; 12.2 wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Verzekeraar berust, naar de doelstellingen van deze verwerkingen en de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Contractant, zoals ter kennis gebracht aan en uitdrukkelijk aanvaard door de Contractant bij het sluiten van de desbetreffende verzekeringen. V. Kosten Artikel 13 - Kosten KBC-Online for Business/Isabel, de browsertoepassing, wordt gratis ter beschikking gesteld van de Contractant. De Bank en de Verzekeraar behouden zich het recht voor om een bijdrage in de kosten in te voeren. Voor de lokale toepassingen en bepaalde optionele toepassingen in KBC-Online for Business/Isabel is een maandelijkse bijdrage verschuldigd, die de Bank automatisch debiteert van de facturatierekening opgegeven door de Contractant. Deze bijdrage is voor de eerste maal verschuldigd de maand na het einde van de gratis proefperiode. De bank kan, mits zij de Contractant daarvan vooraf kennis geeft, de tarieven wijzigen, en wel op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. De Contractant wordt geacht met de tariefwijziging in te stemmen wanneer hij niet binnen twee maanden na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk afziet van de dienst. Tarief: zie de website VI. Wijziging van onderhavig reglement Artikel 14 - Wijziging van onderhavig reglement De Bank en de Verzekeraar behouden zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden voor haar toepassing aan de Contractant meegedeeld met een bericht in KBC-Online for Business/Isabel, debrowsertoepassing, of op een ter beschikking van de Contractant staande duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De Contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden voor de Contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. VII. Overdracht Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen De Contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig. CW3440N1 V /- p. 8 van 9 Reglement KBC-Online

9 VIII. Klachten en geschillen Artikel 16 - Klachten en geschillen Wanneer de Contractant een klacht heeft in verband met een bancaire toepassing, moet hij zich in eerste instantie wenden tot het bankkantoor waar hij zijn rekening(en) voert. Klachten in verband met misbruik van KBC-Online for Business/Isabel moeten aangetekend worden ingediend op het volgende adres (Bij de aangetekende brief moet een kopie van het proces-verbaal worden gevoegd): KBC Bank Dienst ELK Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Wanneer de klacht niet op een voor de Contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van de Bank: KBC Bank Cliëntenservice Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Tel Fax Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Cliëntenservice van de Bank, kan de Contractant een beroep doen op de ombudsman van de Belgische Vereniging van Banken (BVB): Ombudsman Bankbedrijf De heer Jacques Zeegers Ombudsman voor cliënten van de banksector en van beursvennootschappen de Meeûssquare 35 (6e verd.) B-1000 Brussel Tel Fax Voor klachten in verband met verzekeringstoepassingen moet de Contractant zich in eerste instantie wenden tot het Bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert of tot zijn Verzekeringsagent. Wanneer de klacht niet op een voor de Contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van KBC Verzekeringen. KBC Verzekeringen Cliëntenservice Waaistraat 6 B-3000 Leuven Tel Fax Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de ombudsdienst van de Verzekeraar, kan hij schriftelijk een beroep doen op de ombudsman voor de verzekeringssector: Ombudsman van de Verzekeringen Huis der Verzekeringen de Meeûssquare 35 B-1000 Brussel Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de Contractant en van KBC zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. CW3440N1 V /- p. 9 van 9 Reglement KBC-Online

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven op 16 januari 2006. Zij telt 9 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online CW3440N V01-2003 -/- Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de diensten KBC-Online en Tele-KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

KBC-Online for Business

KBC-Online for Business KBC-Online for Business Ontdek KBC-Online for Business. Automatisering is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. En zeker niet uit het bedrijfsleven. KBC speelt daarop in en stelt ook zijn zakelijke

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 25 oktober 2006. Zij telt 11 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 7 december 2007. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Online for Business Security: Algemene voorwaarden

Online for Business Security: Algemene voorwaarden Online for Business Security: Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities Overeenkomst Het Aanvraagformulier zoals hieronder omschreven en de Algemene Voorwaarden Online for Business Security, evenals alle

Nadere informatie

Bijzondere Bepalingen KBC-Online for Business

Bijzondere Bepalingen KBC-Online for Business Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 17/10/ 2016. Zij telt 16 bladzijden. Deze Bijzondere Bepalingen en hun bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online for Business, beschrijven de functionaliteiten

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van handle-withcare.nl Alle informatie die handle-withcare.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Dit reglement regelt de relatie tussen enerzijds de cliënt die gebruik maakt van de diensten KBC-Phone/KBC-Telecenter en anderzijds KBC Bank NV, hierna de bank genoemd.

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es IM Personal Coach: IM Personal Coach statutair geves:gd te Amsterdam, adres Lederambachtstraat 88

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ROCK Design Alle informatie die ROCK Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Bijlage : Bijzondere voorwaarden Online for Business Security

Bijlage : Bijzondere voorwaarden Online for Business Security Bijlage : Bijzondere voorwaarden Online for Business Security Artikel 1: Definities Overeenkomst Het Aanvraagformulier zoals hieronder omschreven en de Algemene Voorwaarden Online for Business Security,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl 1. Definities: De Website Het Beveiligde gedeelte van de Website Gebruikersvoorwaarden Bereslim Bezoeker Gebruiker De website boeken.bereslim.nl danwel de website

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Reglement online@vdk for professionals - 1 -

Reglement online@vdk for professionals - 1 - Reglement online@vdk for professionals - 1 - Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen VDK Spaarbank en de abonnee m.b.t. de dienst online@vdk for professionals van VDK Spaarbank nv. Het legt

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011

Algemene voorwaarden. PostNL Checkout 2011 Algemene voorwaarden PostNL Checkout 2011 Inhoud 1. Definities 3 2. Rerouten 4 3. Gebruik data 5 4. Gebruik PostNL Checkout button 6 5. Profiel Data van Webshop 7 6. Beveiliging 8 7. Tijdsvakindicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie