Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14"

Transcriptie

1 WET HOF in EDE? 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Voorgeschiedenis wet HOF Theorie omzetten naar de Edese praktijk: wat gaan we doen en wat brengt het ons? EMU-saldo in Ede EMU-schuldquote in Ede Vijf belangrijke ontwikkelingen Samenvatting verwachte ontwikkelingen en effect op EMU-saldo en EMU-schuldquote Sturingsmogelijkheden Samenvatting en conclusie...13 Bijlage 1: Definities

3 1. Inleiding Onlangs is in de Tweede Kamer de wet HOF (Houdbaarheid Overheidsfinanciën) aangenomen. Deze wet heeft als doel om de overheidsfinanciën in Nederland gezond te houden. Ook de gemeenten dienen hier, als decentrale overheid, een inspanning voor te leveren. De belangrijkste vragen waarop we in deze notitie een antwoord willen geven zijn: Waarom een nieuwe wet, wat zijn onze verplichtingen als gemeente, hoe staan we er voor en hoe kunnen we anticiperen? In publicaties rond dit onderwerp wordt gebruik gemaakt van verschillende terminologie. Ook in deze notitie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bepaalde termen. Om verwarring te voorkomen staan hieronder de belangrijkste termen weergegeven. Voor verdere uitwerking verwijzen we u naar bijlage 1: definities. EMU-saldo: dit is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven in een jaar, het zogenaamde begrotingstekort, uitgaande van het kasstelsel. Het EMU-saldo kan worden berekend voor de gehele Nederlandse overheid, maar ook voor bijvoorbeeld de gemeente Ede. EMU-schuld: dit zijn alle schulden tezamen, minus eventuele schulden aan / vorderingen op mede-overheden. Ook dit kan zowel voor de gehele Nederlandse overheid als voor bijvoorbeeld de gemeente Ede worden berekend. EMU-schuldquote: dit is de EMU-schuld als percentage van het totale inkomen (voor NL: BBP) in een jaar. 3

4 2. Voorgeschiedenis wet HOF In 1992 sloten de toenmalige lidstaten van de Europese Unie het Verdrag van Maastricht. In het verdrag werd de basis gelegd voor de Economische en Monetaire Unie en de invoering van de euro. Voordat een land de euro kon invoeren moest het voldoen aan een viertal financieel-economische criteria. Eén van deze criteria was gericht op het hebben van degelijke overheidsfinanciën en luidde als volgt: "Het begrotingstekort (of: EMU-saldotekort) moet lager zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Verder moet de overheidsschuld (of: EMU-schuld) lager zijn dan 60% van het bbp (EMU-schuldquote)." In 1997 volgde het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP). Dit pact werd gesloten met het oog op de invoering van de euro op 1 januari 2002 en was gebaseerd op het uitgangspunt: "een gezonde eenheidsmunt vereist gezonde staatsfinanciën". Het kende daarom een aantal preventieve en correctieve maatregelen (sancties) voor de landen van de eurozone die zich niet aan de afspraken hielden over het begrotingstekort en de overheidsschuld. Het Verdrag van Maastricht en het SGP zijn in Nederland verankerd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido, 2000). Hierin is bepaald dat de Nederlandse overheid regels kan stellen voor de decentrale overheden ter beheersing van het begrotingstekort en dat eventuele boetes vanuit Europa aan Nederland kunnen worden doorberekend aan de decentrale overheden. Al in 2005 werd besloten, onder druk van een aantal grote landen (die zich niet aan de afspraken hadden gehouden en/of konden houden), het SGP soepel te interpreteren waardoor sancties achterwege bleven. Uiteindelijk leidde de kredietcrises en de gevolgen daarvan voor de stabiliteit van de (euro-) landen binnen de EU in 2011 tot een versterking van het SGP. Daardoor werden de lidstaten verplicht om de vereisten uit het SGP te verankeren in nationale wetgeving zodanig dat de begrotingsdiscipline op nationaal en subnationaal niveau (onder andere lokale overheden) wordt gewaarborgd. Hierop werd door het toenmalige kabinet (Rutte I) besloten een nieuwe wet te ontwerpen: de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (verder aangeduid met: Wet HOF). Op 21 september 2012 is het wetsvoorstel HOF aan de Tweede Kamer aangeboden. In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp staat wat het doel is van de Wet HOF, namelijk de overheidsfinanciën richting een houdbaar pad te brengen en te houden. Met de Wet HOF geeft het kabinet dus invulling aan de Europese afspraken om de Europese begrotingsregels vast te leggen in nationale wetgeving. De normen voor EMU-saldo en EMU-schuld zijn de ankers van de wet HOF, bedoeld om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen. Nederland mag dus een maximaal EMU-saldotekort hebben van 3% per jaar. In de septembercirculaire van het gemeentefonds 2012 is hiervan een verdeling gemaakt over de verschillende overheidslagen in Nederland. Hierbij is vastgesteld dat de decentrale overheden in 2013 gezamenlijk een maximaal tekort mogen hebben van 0,5%. Een deel hiervan is specifiek ruimte voor gemeenten, namelijk 0,38%. Op 18 januari 2013 hebben het Rijk en de decentrale overheden een financieel akkoord gesloten. Onderdeel daarvan is een saldopad voor het maximale EMU-saldotekort voor de gezamenlijke decentrale overheden. In 2013 is dat die 0,5%, maar omdat Nederland een middellange termijn doelstelling heeft die ligt tussen de -0,5% en +0,5% (i.p.v. 3%), zal ook het toegestane tekort voor de 4

5 medeoverheden dalen. In de meicirculaire 2013 worden de ambitie en de afgesproken tekortnorm aangevuld met een raming: Ambitie EMU-saldo mede overheden gezamenlijk in % BBP -0,5-0,3-0,3-0,2-0,2 (o.b.v. doorrekeningen CPB) Afgesproken tekortnorm voor deze kabinetsperiode in % -0,5-0,5-0,5 (-0,4) (-0,3) BBP CPB-raming EMU-saldo decentrale overheden -0,4-0,3-0,3-0,2-0,2 De afgesproken tekortnormen voor 2016 en 2017 staan tussen haakjes. In 2015 zal worden bezien of deze normen haalbaar en verantwoord zijn. In het financieel akkoord is ook afgesproken dat deze kabinetsperiode van een sanctie wordt afgezien zolang er geen sanctie uit Europa volgt. Nederland heeft de doelstelling om het EMU-saldo verder te verlagen. Hierdoor zullen de toegestane tekorten voor decentrale overheden ook steeds kleiner worden. Op 23 april 2013 is de wet HOF (na amendering) aangenomen in de Tweede Kamer. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is iets gewijzigd; de sanctie (boete) bij structureel overschrijden van het saldo wordt een uiterst middel om in te grijpen. Alvorens een sanctie op te leggen zal er bestuurlijk overleg plaatsvinden. Bij eventuele sanctie wordt dit eerst behandeld in de Tweede Kamer. Een eventuele boete (in de vorm van een inhouding van de algemene uitkering) wordt eerst in een renteloos depot gereserveerd en valt weer vrij aan gemeenten (en provincies) als in twee van de drie navolgende jaren het EMU-saldo niet door decentrale overheden wordt overschreden. Tot slot is er aan amendement aangenomen dat stelt dat sancties ook mogen worden opgelegd aan individuele decentrale overheden. Ook dit toont nog eens het belang aan voor de raad om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van het EMU-saldo en de schuldpositie. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Handhaving van de EMU-normen door de EU Als een lidstaat niet aan de EMU-normen voldoet heeft de EU procedures met sanctiemogelijkheden, die de lidstaat ertoe moet aanzetten zo snel mogelijk aan de normen te voldoen (de 'buitensporig tekortprocedure'; BTP). Lidstaat Nederland zit sinds 2009 in de buitensporig tekortprocedure. Al in 2011 had Nederland binnen de norm voor het EMU-saldotekort van 3% moeten komen. Door de Europese Raad is vanwege de financiële crises hiervoor uitstel verleend tot eind Uit de meest recente cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB) blijkt dat Nederland tot en met 2014 niet aan de norm zal kunnen voldoen (2014: 3,7% tekort). Handhaving van de wet HOF in 2013 door de Nederlandse overheid In een brief van 27 januari 2013 van het Ministerie van Financiën aan de decentrale overheden meldt de minister dat het jaar 2013 gezien wordt als een proefjaar voor de wet HOF. Dit houdt in dat de referentiewaarden (zowel gezamenlijk voor de decentrale overheden, voor de afzonderlijke decentrale overheden en voor individuele overheden (bijv. Ede)) wel bekend zijn, maar dat er nog geen boetes zullen worden opgelegd als de gestelde waarden worden overschreden. Ook wordt in deze brief gesproken over een Beheersmodel voor Dit model bevat punten in de tijd waarop gegevens vanuit de decentrale overheden aangeleverd moeten worden aan het Rijk en punten in de tijd waarop de uitkomsten zichtbaar zijn / besproken worden. Een onderdeel van dit beheersmodel is dat voor 1 augustus 2013 (tegelijk met de tweede IV3-rapportage) een nieuwe EMUenquête over 2013 moet worden uitgevoerd. Wat zijn onze verplichtingen? De gemeente Ede moet informatie aanleveren aan het CBS over EMU-saldo en EMU-schuld. Dit is vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV, Hoofdstuk VII. Informatie voor derden). Daarnaast moet de gemeente in haar begroting rapporteren over het EMUsaldo in het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar (BBV, 5

6 artikel 19). Het BBV bevat geen regels voor het rapporteren in de begroting en verantwoording over het gerealiseerde EMU-saldo of over de EMU-schuld. Verder is in het wetsvoorstel HOF vastgelegd dat het CPB (Centraal Planbureau) verantwoordelijk wordt voor de ramingen van de tekort- en schuldpositie (de begrote saldi en de informatie daarover aan de EU). Het CPB gebruikt hiervoor de realisatiecijfers afkomstig van het CBS en verwerkt deze in een eigen economisch model om het tekort en de schuld te ramen. 6

7 3. Theorie omzetten naar de Edese praktijk: wat gaan we doen en wat brengt het ons? 3.1. EMU-saldo in Ede In de septembercirculaire 2012 van het rijk zijn de individuele referentiewaarden voor het toegestane EMU-saldo per gemeente aangegeven (berekend op basis van het begrotingstotaal). Dit niet als harde maatstaf, maar bedoeld om de gemeenten een richting te geven voor Voor Ede geldt een toegestaan EMU-saldotekort in 2013 van Omdat we in Ede uitgaan van het baten- en lastenstelsel (en dus niet van het kasstelsel) is het EMUsaldo niet rechtstreeks af te lezen uit de begroting. Er dient een berekening gemaakt te worden uitgaande van het exploitatiesaldo, waarop vervolgens een aantal correcties plaats moeten vinden, zoals de geactiveerde investeringen in dat jaar. Zie voor de exacte berekening bijlage 1, definities. De berekening wordt jaarlijks toegevoegd als bijlage aan de programmabegroting. Op basis van de begroting schatten we het EMU-saldo voor 2013 op positief (dit is een onderschrijding van 213%). Voor 2014 is de verwachting negatief (ruim binnen de referentiewaarde). Het verschil tussen 2013 en 2014 van per saldo wordt veroorzaakt doordat het exploitatiesaldo 2014 voor mutatie reserves bijna 9 miljoen negatiever is. Daarnaast is in 2013 minder geïnvesteerd dan in In 2013 is t.o.v. de begroting 2013 wel het pand Cultura aangekocht. Dit leidt per saldo tot een verslechtering van circa 10 miljoen. Voor 2013 en 2014 verwachten we geen overschrijding van de referentiewaarde voor het EMU-saldo tekort. Als we de verwachting voor 2013 van het Edese EMU-saldo vergelijken met de verwachtingen van omliggende gemeenten zien we het volgende beeld (bron: Apeldoorn: overschrijdt de referentiewaarde met 110% Arnhem: overschrijdt de referentiewaarde met 87% Barneveld: onderschrijdt de referentiewaarde met 54% Nijkerk: onderschrijdt de referentiewaarde met 168% Nijmegen: onderschrijdt de referentiewaarde met 21% Veenendaal: overschrijdt de referentiewaarde met 215% Wageningen: onderschrijdt de referentiewaarde met 34% Gesteld kan worden dat de verwachtte EMU-saldi voor 2013 van de diverse gemeenten sterk afwijken van de referentiewaarden. Dit zowel in positieve als in negatieve zin. Wanneer we het verloop van het Edese EMU-saldo bezien zowel voor één jaar als tussen de jaren, dan constateren we grote verschillen (zie onderstaande tabel). Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het exploitatiesaldo (incl. Grondzaken) en de investeringen. Ramingen EMU-saldo gemeente Ede Raming voor jaar ==> Begroting Begroting Begroting Jaarrekening EMU-referentiewaarde pm - = tekort / + = overschot 7

8 De verwachting is dat de referentiewaarden de komende jaren steeds lager zullen worden, aangezien het tekort voor Nederland als geheel teruggedrongen gaat worden. De kans op overschrijding wordt groter naarmate de referentiewaarde lager wordt. Het EMU-saldo is in Ede geen primaire sturingsvariabele. Ede stuurt op een sluitende meerjarenbegroting. Daarnaast voeren we periodiek een stresstest uit waarbij we kijken hoe we er als gemeente voorstaan, onder andere voor wat betreft onze schuldenpositie. Door de wet HOF wordt het EMU-saldo echter wel een variabele die gemonitord zal moeten worden. Hoewel het Rijk monitort op macroniveau (niet op het niveau van individuele gemeenten) leveren we in Ede wel een bijdrage aan het totaalbeeld en zullen we ons bewust moeten zijn van de hoogte en de ontwikkeling daarvan. En nog belangrijker: hoe kunnen we ons EMU-saldo (en onze EMU-schuld) beïnvloeden? De EMU-saldi kunnen we gebruiken voor het plannen van onze liquiditeit. In een jaar waarin we een negatief EMU-saldo verwachten zullen we waarschijnlijk meer geld moeten lenen dan in de jaren dat we een positief EMU-saldo verwachten (afgezien van onttrekkingen uit reserves en voorzieningen). Door goed inzicht is het mogelijk om problemen aan te kunnen zien komen en in een vroegtijdig stadium sturing te kunnen geven EMU-schuldquote in Ede Voor het EMU-schuldquote is geen referentiewaarde vastgesteld voor gemeenten. Om toch een beeld te krijgen van hoe gemeenten ervoor staan is een schuldpositie van 130% van de totale inkomsten per jaar (van een gemeente) als maximum genoemd door de VNG (zie voor onderbouwing bijlage 1, definities). De gemeente Ede heeft op basis van de jaarrekening 2012 een EMU-schuldquote van 148%. Dit is hoger dan het door de VNG genoemde maximum. Er zijn twee redenen te noemen voor dit hoge percentage, namelijk de aankoop van de kazerneterreinen in 2011 (waarvoor leningen zijn afgesloten) en de gelden die de gemeente Ede heeft uitstaan bij woningcorporaties. Voor deze leningen u/g heeft de gemeente destijds zelf leningen afgesloten (o/g). De leningen o/g tellen mee als schuld bij de berekening van de EMU-schuldquote. De leningen u/g doen dit niet. Dit zorgt voor een vertekend beeld. Als deze leningen u/g wel worden meegenomen in de berekening, komen we uit op een schuldquote van 110%, ruim binnen de 'norm'. Op basis van de jaarrekening 2012 heeft de gemeente Ede een EMU-schuldquote van 148%. Na correctie voor leningen aan woningcorporaties is dit 110%. De berekening van de EMU-schuldquote geeft ons zicht op onze schuldpositie. Als het quote hoog is betekent dit dat onze begroting minder flexibel is aangezien veel geld opzij gezet moet worden voor het betalen van rente. Als we leningen afsluiten waarvan we vervolgens investeringen plegen waarop moet worden afgeschreven, betekent dit nog meer vaste lasten. Verder betekent een hoge schuldenpositie dat we gevoelig zijn voor renteschommelingen. Kanttekening bij het EMU-schuldquote is het feit dat er in de berekening geen rekening wordt gehouden met eventuele snel liquide te maken activa. Zo heeft een hoog banksaldo geen effect op het EMU-schuldquote, terwijl je zou kunnen stellen dat liquide middelen je schuldpositie positief beïnvloeden. In Ede tellen de leningen u/g aan woningcorporaties niet mee in het saldo, wat een vertekend beeld geeft. Door grote schommelingen in investeringen kan er sprake zijn van een tijdelijke overschrijding van het toegestane EMU-tekort. Dat hoeft volgens de VNG niet erg te zijn en is soms ook onvermijdelijk mits er maar een goed zicht is op de ontwikkeling op langere termijn van de schuldquote. Deze geeft namelijk aan in hoeverre een begroting afhankelijk is/wordt van kapitaallasten en gevoelig is voor renteontwikkeling. Een oplopend EMU-schuldquote leidt tot een inflexibele begroting (hypotheek op de toekomst). Steeds meer begrotingsruimte wordt langdurig vastgelegd in rentelasten (en bij bepaalde investeringen ook in afschrijvingslasten). In samenhang met de onzekerheid rond de schuldencrisis leidt dit op den duur tot een verslechterend risicoprofiel en een afname van de weerstandscapaciteit van de 8 gemeente.

9 3.3. Vijf belangrijke ontwikkelingen De ontwikkeling van ons EMU-saldo en onze EMU-schuld hangen af van geplande investeringen en bijbehorende financiering, te verwachten inkomsten (komende decentralisaties!), verwacht exploitatiesaldo enz. Hierna volgt een uitwerking van vijf belangrijke ontwikkelingen (nr. 1 t/m 5) en het effect daarvan op de genoemde variabelen. 1. Investeringen Investeringen die verwerkt zijn in de begroting (vervangingsinvesteringen) worden doorgaans geactiveerd waarna er op wordt afgeschreven. In de begroting leidt dit tot gespreide lasten over de jaren heen. Voor de berekening van het EMU-saldo wordt echter uitgegaan van het jaar van investeren, in dat jaar wordt het volledige investeringsbedrag als uitgaaf meegenomen. Nieuwe investeringen zijn nog niet opgenomen in de begroting en worden nu dus nog niet meegenomen in de berekening van het EMU-saldo in de bijlage van de Programmabegroting. Te denken valt aan nieuwe investeringen bij Veluwse Poort of aankopen gronden. Mochten deze investeringen zich voordoen, dan heeft dit een negatief effect op het EMU-saldo. Ook al kunnen de investeringen prima gedekt worden uit reserves, alleen de investering telt als uitgaaf, de onttrekking uit de reserve is geen inkomst. Er ligt een noodzaak tot het maken van een volledige investeringsplanning. Niet alleen in het kader van de wet HOF, maar ook voor onze begroting en liquiditeitsplanning. Wel moet er dan rekening gehouden worden met het feit dat ervaring leert dat een geplande investering niet altijd wordt gedaan in het jaar waarin hij was begroot. Hij kan eerder worden gedaan, later of helemaal niet. In deze tijden van crisis zal het laatste eerder het geval zijn dan het eerste. Effect van investeringen op de variabelen: EMU-saldo: het investeringsbedrag is een belasting voor het EMU-saldo. Het gehele investeringsbedrag wordt meegerekend, bijdragen uit reserves en voorzieningen worden buiten beschouwing gelaten. EMU-schuldquote: Als investeringen worden gefinancierd met behulp van een nieuwe lening, heeft dit een negatief effect op de EMU-schuldquote. Investeringen die worden gedekt uit een reserve hebben geen effect op onze schuldquote. Mocht de aanwending van reserves en/of voorzieningen leiden tot de noodzaak om een lening aan te trekken, dan heeft dit een negatief effect op de schuldquote. Als de investering extra opbrengsten genereert, heeft dat juist weer een positief effect op de EMUschuldquote. 2. Inzet reserve of voorziening ter financiering van een uitgaaf Bij het doen van investeringen of andere uitgaven wordt regelmatig een reserve of voorziening ingezet als dekkingsbron. Dit heeft tot gevolg dat in de begroting / jaarrekening de lasten voor het doen van uitgaven worden gespreid over meerdere jaren (door toevoegingen aan reserves en voorzieningen). Voor het EMU-saldo werkt dit echter niet zo, hierbij worden onttrekkingen aan reserves en voorzieningen niet gezien als inkomst, maar de uitgaaf wel als uitgaaf. Anders gezegd: Het EMU-saldo zal negatief worden beïnvloed in de jaren dat er per saldo meer geld uit de reserves en voorzieningen wordt onttrokken dan dat er wordt toegevoegd. Dit zal vooral het geval zijn in de jaren waarin het economisch tegenzit. Nu dus. Effect van de inzet van reserves en voorzieningen op de variabelen: EMU-saldo: het doen van een uitgaaf belast het EMU-saldo, ongeacht de dekkingsbron. Het inzetten van een reserve of voorziening ter financiering van een uitgaaf heeft dus geen positief effect. Toevoegingen aan reserves of voorzieningen hebben evenmin effect op het EMU-saldo. EMU-schuldquote: Bij de berekening van de EMU-schuldquote worden reserves en voorzieningen niet meegenomen als 'schuld'. Er is in eerste instantie geen effect. Mocht de aanwending van reserves en/of voorzieningen leiden tot de noodzaak om een lening aan te trekken, dan heeft dit een negatief effect op de schuldquote. 3. Decentralisaties Een andere ontwikkeling die we moeten volgen in dit kader zijn de komende drie decentralisaties vanuit het Rijk die voor 2015 gepland staan. Dit zorgt voor veel meer inkomsten (via de algemene uitkering). Daartegenover staan ook veel uitgaven. We gaan ervan uit dat de inkomsten (vanuit het gemeentefonds) en uitgaven nagenoeg gelijk zijn aan elkaar. En voor wat betreft ons schuldquote: 9

10 onze inkomsten stijgen, maar er komen geen schulden bij. Dit zou een positief effect hebben op onze schuldquote (voor het Rijk daarentegen een negatief effect). Effect van de komende decentralisaties op de variabelen: EMU-saldo: Er vanuit gaande dat de extra inkomsten en uitgaven nagenoeg aan elkaar gelijk zullen zijn hebben de decentralisaties geen effect op ons EMU-saldo. EMU-schuldquote: Ten opzichte van 2014 stijgen onze inkomsten (algemene uitkering vanuit het Rijk). Er komen echter geen schulden bij. De verhouding tussen schulden en inkomsten wordt dus positiever; gesteld kan worden dat de decentralisaties een positief effect zullen hebben op onze EMUschuldquote. 4. Bezuinigingen We staan (wederom) als gemeente voor de uitdaging om de komende jaren fors te bezuinigen. Bezuinigingen kunnen incidenteel worden gedekt uit een reserve of voorziening, maar structureel zal het moeten leiden tot meer inkomsten of minder uitgaven. Dit zou een positief effect op het EMU-saldo moeten hebben, ware het niet dat de ontvangst vanuit het gemeentefonds met eenzelfde bedrag afneemt. Als de afname van het gemeentefonds dus gelijk is aan de gerealiseerde bezuinigingen, dan heeft dit geen effect op het EMU-saldo. Voor de EMU-schuldquote geldt dat als de bezuinigingen zorgen voor hogere inkomsten voor de gemeente, het een positief effect zal hebben. Als bezuinigingen echter alleen zorgen voor dalende uitgaven, dan heeft het geen effect op deze variabele. Effect van de bezuinigingen op de variabelen: EMU-saldo: Er vanuit gaande dat de daling van het gemeentefonds gelijk is aan de gerealiseerde bezuinigingen, is er op langere termijn geen effect op het EMU-saldo. Op korte termijn zien we echter dat het effect van de bezuinigingen niet direct merkbaar is, bijvoorbeeld bij personele bezuinigingen. Tijdelijk zullen we de bezuiniging dan op moeten vangen door te putten uit onze reserves. Een dalende algemene uitkering, maar gelijkblijvende uitgaven in de eerste paar jaren zorgt voor een verslechtering van ons EMU-saldo. EMU-schuldquote: Als de bezuinigingen worden ingevuld door het verhogen van de ontvangsten, dan heeft dit een positief effect. Als de bezuinigingen echter enkel leiden tot lagere uitgaven, dan is er geen effect op de schuldquote. Als bezuinigingen tijdelijk worden ingevuld door inzet van reserves of voorzieningen heeft dit geen effect op de schuldquote, aangezien reserves en voorzieningen in de berekening niet worden gezien als schulden. 5. Leningen Een tekort in onze kasstroom financieren we door het afsluiten van een lening. In 2011, bij het aankopen van de Kazerneterreinen, ontstond er een tekort in onze kasstroom. Dit tekort is opgevangen door het afsluiten van leningen. Hierdoor is onze schuldpositie sinds 2011 hoger dan daarvoor. Dit brengt extra rentelasten met zich mee. Effect van leningen op de variabelen: EMU-saldo: Het afsluiten van een lening (en dus het ontvangen van geld) wordt bij de bepaling van het EMU-saldo niet gezien als inkomst. Een aflossing geldt niet als uitgaaf. De rente echter die we betalen voor opgenomen leningen is wel een uitgaaf. Het aangaan van nieuwe leningen geldt dus als verslechtering van ons EMU-saldo. Daarnaast zorgt een hoge schuldenlast voor gevoeligheid voor renteschommelingen. Als de rente stijgt, stijgen de uitgaven en wordt het EMU-saldo negatief beïnvloed. EMU-schuldquote: De schuldquote is de verhouding tussen de schulden en de inkomsten. Bij het afsluiten van een lening stijgen de schulden en wordt de schuldquote dus negatief beïnvloed. Kanttekening hierbij is dat het EMU-schuldquote geen rekening houdt met uitgeleend geld. Als er dus een lening wordt afgesloten door de gemeente, waarvan het geld vervolgens weer wordt uitgeleend aan derden, tellen de opgenomen gelden wel mee als schuld, maar worden de uitgeleende gelden hier niet van afgetrokken. En verder: als een deel van het geld dat geleend is terecht komt op de bankrekening van de gemeente, telt de afgesloten lening in zijn geheel mee als schuld, en wordt het banksaldo hier niet van afgetrokken. 10

11 3.4. Samenvatting verwachte ontwikkelingen en effect op EMU-saldo en EMU-schuldquote Onderstaande tabel is een samenvatting van wat in paragraaf 3.3 is beschreven: EMU-saldo EMU-schuldquote 1. Plegen van investeringen verslechtert situatieafhankelijk 2. Inzet van reserve of voorziening ter financiering van uitgaaf. verslechtert (uitgaaf belast saldo, ongeacht dekkingsbron) situatieafhankelijk 3. Komende decentralisaties geen effect verbetert 4. Bezuinigingen geen effect / verslechtert verbetert / geen effect 5. Afsluiten van leningen verslechtert verslechtert 11

12 3.5. Sturingsmogelijkheden Om te sturen op het EMU-saldo en/of de EMU-schuldquote zijn er meerdere mogelijkheden. Een afweging is te maken op meerdere gronden, zoals bijvoorbeeld het effect van de maatregel op de variabelen (EMU-saldo en EMU-schuldquote) en de politiek/maatschappelijke gewenstheid van de maatregel. Sturingsmogelijkheden EMU-saldo: Korte termijn: - Het verhogen van de inkomsten. - Het verlagen van de uitgaven. - Het invoeren van een maximaal toegestane schuldratio, een absoluut schuldenplafond of een investeringsplafond. Dit is echter beperkend en kan zorgen voor nadelige besluiten (er wordt geen rekening gehouden met de context). - Tegen het licht houden van de huidige geplande investeringen. Als er in één jaar veel investeringen staan gepland zou er gekeken kunnen worden of investeringen uitgesteld dan wel vervroegd kunnen worden. Dit zorgt voor een gelijkmatiger verloop van het EMU-saldo. - Bij het maken van nieuwe (grote) investeringsbeslissingen kritisch blijven. Niet alleen in het licht van dekkingsbron / politiek, maar ook in het licht van de Wet HOF. Hiermee hangt samen het maken van een goede investeringsplanning. - Aanwending reserves en voorzieningen proberen te spreiden over de jaren heen. Als in een jaar veel uitgaven vanuit reserves en voorzieningen worden gefinancierd, betekent dit een hoger EMU-saldo. - Versneld investeren en uitgeven in Dit jaar is een proefjaar en volgen geen sancties op overschrijding van het EMU-saldo. - Het verminderen van de vlottende activa: afbouw van de voorraden, versnelde inning van debiteuren. Hierdoor op korte termijn (eenmalig) verbetering van het EMU-saldo. - Verkoop van vaste activa: opbrengsten uit verkoop leiden tot verbetering EMU-saldo (Middel)lange termijn: - Afstemming met andere gemeenten; want macrotoetsing door het Rijk. Gaat wel veel tijd in zitten. - Minder actief grondbeleid, want dit is vaak een grote belaster van het EMU-saldo (aan- en verkopen). - Financiële vaste activa: verkoop deelnemingen; leningen aan deelnemingen en derden overdragen of afbouwen. - Off-balance financiering: zoals huren of leasen in plaats van kopen. - Op afstand plaatsen van organisatieonderdelen (grondbedrijf / vastgoed) en samenwerking met de markt zoeken. Sturingsmogelijkheden EMU-schuldquote: Korte termijn: - Het verhogen van de inkomsten; - Aflossen van schulden; - Het invoeren van een maximaal toegestane schuldratio, een absoluut schuldenplafond of een investeringsplafond door de raad. Dit is echter beperkend en kan zorgen voor nadelige besluiten (er wordt geen rekening gehouden met de context); - Nieuwe (grote) investeringen kritisch (blijven) beoordelen. Niet alleen in het licht van dekkingsbron / politiek, maar ook in het licht van de Wet HOF. Grote investeringen zorgen voor stijgende schulden. Hiermee hangt samen het maken van een goede investeringsplanning. - Verkoop van vaste activa: opbrengsten uit verkoop leiden tot aflossing van schulden en/of financiering van nieuwe investeringen. - Het verminderen van de vlottende activa: afbouw van de voorraden, versnelde inning van debiteuren. Hierdoor minder leningen nodig ter financiering. (Middel)lange termijn: - Off-balance financiering: zoals huren of leasen in plaats van kopen. Hierdoor minder leningen nodig. 12

13 4. Samenvatting en conclusie EMU-saldo De wet HOF verplicht ons tot het monitoren van ons EMU-saldo. Op dit moment verwachten we (op basis van de programmabegroting huidige ontwikkelingen) voor 2013 ruim onder het gestelde maximale EMU-tekort te blijven. Ook voor 2014 verwachten we binnen de gestelde grenzen te blijven. Gezien de ontwikkelingen waar we als gemeente Ede voor staan en een verwachte neerwaartse bijstelling van ons toegestane maximale EMU-tekort is er kans dat we in 2015 niet meer onder het gestelde maximale tekort kunnen blijven. Dit kan gevolgen hebben voor onze algemene uitkering (collectieve sanctie voor alle gemeenten of zelfs individuele sanctie voor de gemeente Ede). Drukkende bezuinigingen (dalende inkomsten uit de algemene uitkering, maar een vertraagd effect van de bezuinigingen) zorgen voor een verslechterend EMU-saldo. Als de bezuinigingen echter volledig zijn gerealiseerd, zal het EMU-saldo weer verbeteren. Dit kan een reden zijn om tijdelijke overschrijding van het EMU-saldo te accepteren. Het gestelde maximale EMU-saldo kan beperkend werken bij het nemen van (omvangrijke) investeringsbeslissingen. We zijn echter van mening dat we ons bewust moeten zijn van de mogelijke gevolgen op het EMU-saldo, maar dat het per individuele investering moet worden afgewogen. Er zijn vele aanvullende maatregelen te nemen ter verbetering van het EMU-saldo, echter aan al deze maatregelen kleven grotere of kleinere nadelen. EMU-schuldquote De wet HOF verplicht ons niet tot het monitoren van ons EMU-schuldquote. De schuldquote geeft ons echter wel belangrijke informatie over onze financiële positie en kwetsbaarheid. Daarom stellen wij voor de schuldquote wel te blijven monitoren. Op dit moment hebben we een hoog EMU-schuldquote. De twee belangrijkste redenen die hiervoor te noemen zijn, zijn de afgesloten leningen i.v.m. financiering van de aankoop van de Kazerneterreinen (in 2011) en de leningen die we hebben afgesloten voor de woningcorporaties. Als we laatstgenoemde elimineren uit de berekening van ons EMU-schuldquote, is het percentage ruim onder het door de VNG aangegeven maximum. Feit is echter dat we, door onze hoge schulden, gevoelig zijn voor rentewijzigingen. Daarnaast wordt onze begrotingsflexibiliteit ingeperkt door hoge rentelasten. Het is dan ook zaak kritisch te zijn op onze schuldpositie en de vinger aan de pols te houden door periodiek onze schuldpositie te analyseren. Wij stellen de volgende (beheersings-)maatregelen voor: 1. bij het nemen van investeringsbesluiten boven de 5 mln expliciet rekening te houden met de gevolgen die de investering zal hebben op het EMU-saldo van de gemeente. Dit zorgt voor bewustwording en de mogelijkheid om tijdig aanvullende sturingsmaatregelen te nemen. 2. Het opstellen van een meerjarige (complete) investeringsplanning. Dit geeft de mogelijkheid om tijdig te anticiperen. 3. Het hanteren van een meerjarige liquiditeitsplanning en het monitoren van onze schuldquote. 4. Integreren van relevante variabelen in de gemeentelijke stresstest. Dit heeft tevens een relatie met ons risicoprofiel en weerstandsvermogen. Kanttekening bij dit alles is echter dat wij ten aanzien van het wel of niet krijgen van een sanctie afhankelijk zijn van andere gemeenten. Als alle gemeenten samen zorgen voor een overschrijding van het toegestane EMU-tekort, kan een collectieve sanctie volgen, ongeacht het individuele EMU-saldo van de gemeente Ede. Wel kan een individuele overschrijding ook resulteren in een individuele sanctie. 13

14 Bijlage 1: Definities EMU-saldo Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de gehele collectieve sector (Rijk, sociale fondsen en decentrale overheden). Uitgangspunt daarbij is dat inkomsten en uitgaven worden geboekt in het jaar dat economische waarde wordt gecreëerd of wanneer een recht dan wel een verplichting ontstaat (kasstelsel). Dit stelsel wijkt af van het stelsel dat de gemeente Ede gebruikt voor het maken van haar begroting en jaarrekening. Daarvoor gebruiken we het baten- en lastenstelsel. Voorbeeld: het doen van een investering (activeren en afschrijven): in het kasstelsel geldt het volledige investeringsbedrag in het jaar van investeren als belasting van het resultaat (en dus het EMU-saldo). In het baten- en lastenstelsel wat we in Ede hanteren worden de kosten van een dergelijke investering echter verdeeld over meerdere jaren (de jaren waarin wordt afgeschreven). Als we vanuit de begroting dan wel jaarrekening het EMU-saldo willen berekenen wordt deze wijze gevolgd: + Begrotingssaldo / baten en lasten vóór mutatie reserves + afschrijvingen ten laste van exploitatie + dotaties aan voorzieningen ten laste van exploitatie + baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen investeringen in vaste activa die worden geactiveerd + desinvesteringen voor zover niet exploitatie verantwoord aankoop /uitgaven grond en bouwrijpmaken, niet in de exploitatie + baten grondexploitatie voor zover niet in exploitatie verantwoord lasten die rechtstreeks ten laste van de reserves/voorzieningen worden gebracht boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in exploitatie EMU-schuld De EMU-schuld is het totaal aan uitstaande leningen van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden verminderd met de onderlinge schulden (leningen) van deze partijen. Het EMU-saldo en de EMU-schuld hangen sterk samen. De norm van 3% EMU-saldotekort is afgeleid van het uitgangspunt voor een schuldquote (60% van het bbp) bij een veronderstelde groei van het nominale bbp (het bbp op basis van de prijzen in de betreffende productieperiode). Het Verdrag van Maastricht gaat uit van de veronderstelling dat het nominale bbp met 5% per jaar groeit (een structurele economische groei van 3% plus een prijsstijging van 2%). 60% (norm schuldquote) van 5% (groei bbp) leidt tot een jaarlijks toegestaan overheidstekort van 3% van het bbp. Immers, bij dit maximale overheidstekort blijft de schuldquote gelijk en is er dus sprake van een houdbare schuld. Wij hebben geen onderbouwing aangetroffen waarom de schuldquote van 60% wordt gehanteerd. Voor de EMU-schuldquote (ook wel bruto-schuldquote genoemd) bestaat voor de decentrale overheden geen aangegeven referentiewaarde zoals bij het EMU-saldotekort. Aangezien het aandeel in het bbp van de overheidsinkomsten ongeveer 45% bedraagt, wordt door de koepelorganisaties van de decentrale overheden voor het vaststellen van een referentiewaarde de volgende formule aangehouden: EU-norm voor de schuldquote van 60% gedeeld door het aandeel overheidsinkomsten in het bbp van 45% = ca 130%. Met andere woorden: de decentrale overheden zouden een EMU-schuldquote mogen hebben van 130% van hun inkomsten. Voor de berekening van de schulden van een gemeente rekenen we de voorzieningen niet mee. De VNG hanteert voor het zicht op de houdbaarheid van de schuld een ander begrip dan de EMUschuldquote. Dit wordt omschreven als de netto-schuldquote. Bij de berekening van de nettoschuldquote worden de schulden verminderd met langlopende uitzettingen, banksaldi, liquide middelen, debiteurenvorderingen en overlopende activa. De netto-schuldquote is dus lager dan de EMU-schuldquote. VNG geeft aan dat vanaf een percentage netto-schuldquote van 100% voorzichtigheid geboden is. Ede heeft een netto-schuldquote van rond de 120%. Ook dit heeft te maken met de leningen voor de kazerneterreinen en de leningen aan woningcorporaties. 14

WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN

WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN REKENKAMERBRIEF REKENKAMER UTRECHT 24 mei 2013 LEDEN Watze de Boer (voorzitter) Hans van den Broek Gerard Bukkems MEDEWERKER ONDERZOEK Floris Roijackers (secretaris) CONTACTGEGEVENS:

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Europees Stabiliteit en GroeiPact verdrukt

Europees Stabiliteit en GroeiPact verdrukt Europees Stabiliteit en GroeiPact verdrukt Vereniging van Nederlandse Gemeenten investeringen gemeenten Jan van der Lei, 6 december 2016 Nieuwegein EMU-saldo is mutatie financieel Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit en weerbaarheid van uw Noodzaak algemeen Dalende opbrengsten

Nadere informatie

Schuldpositie gemeente Bergen Is de positie houdbaar?

Schuldpositie gemeente Bergen Is de positie houdbaar? Schuldpositie gemeente Bergen Is de positie houdbaar? Informatie en Presentatie bijeenkomsten 3 september 2015 Agenda 1. Achtergrond 2. Ontwikkeling en cijfers gemeente Bergen 3. Maatregelen en vervolg

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015.

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 25 september 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): B.Duindam, V. Griessler,

Nadere informatie

Wet houdbare overheidsfinanciën

Wet houdbare overheidsfinanciën Wet houdbare overheidsfinanciën Foto: Fred van Assendelft, bron: Panoramio In Europees verband is afgesproken dat een lidstaat een maximum begrotingstekort heeft van 3% en een staatsschuld van 60%. In

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen In deze bijlage wordt uiteengezet waarom en op welke wijze de huidige methodiek uit het Stabiliteit en Groei

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Zaaknummer: 00378506 Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Collegevoorstel Inleiding Bij de begrotingsbehandeling 2014 is unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin u wordt verzocht de toepasbaarheid

Nadere informatie

ons kenmerk ECGF/U Lbr. 14/005

ons kenmerk ECGF/U Lbr. 14/005 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wet Houdbare Overheidsfinancien uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201400005 Lbr. 14/005 bijlage(n) 1 datum 21 januari

Nadere informatie

Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes

Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes 1. Inleiding Tegelijk met de begroting 2013 is er aan de raad de notitie schuldpositie van Goes aangeboden. Deze notitie is besproken tijdens de begrotingsraad

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01885 Dossiernummer 12.44.651 30 oktober 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen (overige domeinen) Inleiding Om te kunnen sturen op onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 416 Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) Nr. 5 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

Variant voor verdeling toegestane tekort tussen Rijk en lokale overheid Op verzoek van het Ministerie van Financiën

Variant voor verdeling toegestane tekort tussen Rijk en lokale overheid Op verzoek van het Ministerie van Financiën CPB Notitie 10 oktober 2012 Variant voor verdeling toegestane tekort tussen Rijk en lokale Op verzoek van het Ministerie van Financiën Aan: Overleg Ministerie van Financien en lokale overheden Centraal

Nadere informatie

De schuldratio van de gemeente Drimmelen is laag.

De schuldratio van de gemeente Drimmelen is laag. Startpunt van de houdbaarheidstest is de beginbalans van het lopende boekjaar. Hiervan worden alle bezittingen op de linkerzijde van de balans en de schulden op de rechterzijde van de balans in ogenschouw

Nadere informatie

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013

Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Agenda van de openbare Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn van 23 januari 2013 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn

Nadere informatie

SCHULDPOSITIE. Algemeen. Ontwikkeling schuldpositie Nederlandse gemeenten

SCHULDPOSITIE. Algemeen. Ontwikkeling schuldpositie Nederlandse gemeenten SCHULDPOSITIE De schuldencrisis in Europa en de ontwikkelingen op financieel en economisch gebied van de laatste jaren hebben invloed op de manier van kijken naar de vermogenspositie van gemeenten. In

Nadere informatie

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest Een financieel beeld van gemeente Deventer 1 februari 2012 Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Waar staat je gemeente financieel

Waar staat je gemeente financieel Waar staat je gemeente financieel Alexander Versteeg & Jan van der Lei, 30 november 2015 Kijk naast baten en lasten naar de kasstromen! Schuldfinanciering Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor lokale

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Uitkomsten EMU-enquête 2017

Uitkomsten EMU-enquête 2017 Uitkomsten EMU-enquête 2017 Mirjam Braamse Sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen 20 januari 2017 samenvatting In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2017 die eind

Nadere informatie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie 1. Inleiding Het brutoschuldbegrip is een internationale standaard. Financiële marktpartijen en kredietbeoordelaars maken internationale vergelijkingen op basis

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Schuldpositie gemeente Purmerend Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Enkele cijfers Omvang langlopende schuld ultimo 2016: 284 mln Waarvan doorgeleend aan derden 20 mln Betaalde rente in 2016: 7,2 mln

Nadere informatie

Met financiële kengetallen kijken naar. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. gezondheid gemeentefinanciën

Met financiële kengetallen kijken naar. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. gezondheid gemeentefinanciën Met financiële kengetallen kijken naar Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezondheid gemeentefinanciën Jan van der Lei, FAMO, 5 november 2015 Schuldfinanciering Vereniging van Nederlandse Gemeenten van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Beleid verlagen schuldpositie

Beleid verlagen schuldpositie Beleid verlagen schuldpositie Versie 1.0 Raadsmarkt Martin Jonker 8 september 2011 1 Recapitulatie BNG advies overgenomen Korte termijn beleid vastgelegd A. Precariogelden toevoegen aan algemene reserve

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Uitgangspunten stresstest

Uitgangspunten stresstest Uitgangspunten stresstest Hoofdzakelijk op basis van openbare bronnen: Begroting Jaarrekening CBS-statistieken Atlas van de lokale lasten Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 november 2012 Betreft Toelichting op Wet Hof

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 november 2012 Betreft Toelichting op Wet Hof > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939

provincie GELDERLAND Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 14ink18939 Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 18/12/2014 provincie 14ink18939 De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni Steller adres Onderwerp. : J.W.A.M. van den Berg :

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni Steller  adres Onderwerp. : J.W.A.M. van den Berg : Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni 2017 Steller E-mailadres Onderwerp : J.W.A.M. van den Berg : a.vandenberg@heuvelrug.nl

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De raad van de gemeente Barneveld Postbus 63 3770AB BARNEVELD telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Rondetafelgesprek wet Houdbare overheidsfinanciën Uitgevoerd op verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer

Rondetafelgesprek wet Houdbare overheidsfinanciën Uitgevoerd op verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer CPB Notitie 19 november 2012 Rondetafelgesprek wet Houdbare overheidsfinanciën Uitgevoerd op verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer CPB Notitie Aan: Commissie Financiën van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel 1: Hoofdrapport. Colofon Rekenkamer Lelystad. Leden Robert Douma, voorzitter Ing Yoe Tan, lid Iris Koopmans, lid

Inhoudsopgave Deel 1: Hoofdrapport. Colofon Rekenkamer Lelystad. Leden Robert Douma, voorzitter Ing Yoe Tan, lid Iris Koopmans, lid Inhoudsopgave Deel 1: Hoofdrapport Colofon Rekenkamer Lelystad Leden Robert Douma, voorzitter Ing Yoe Tan, lid Iris Koopmans, lid Dit onderzoek is uitgevoerd door Baker Tilly Berk N.V.: drs. Jankhim Han

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Financiële positie: sturen op stabiliteit, flexibiliteit, weerbaarheid en wettelijke kaders. VBG 3 oktober 2012 Staf Depla

Financiële positie: sturen op stabiliteit, flexibiliteit, weerbaarheid en wettelijke kaders. VBG 3 oktober 2012 Staf Depla Financiële positie: sturen op stabiliteit, flexibiliteit, weerbaarheid en wettelijke kaders VBG 3 oktober 2012 Staf Depla Begroting helder en op orde Baas over je eigen prioriteiten Alleen dan geld voor

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen

Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen De auteurs van deze publicatie zijn: Drs. F. ten Have Drs. P.G.M.J. Jussen RA Drs. R.M.J. van Vugt RA Drs. F.J. Wijnstok

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 579 Besluit van 13 december 2013, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de invoering

Nadere informatie

Investeren in (frisse) scholen en svz rijksregelgeving

Investeren in (frisse) scholen en svz rijksregelgeving Investeren in (frisse) scholen en svz rijksregelgeving Joop Pennings Directie Woon- en Leefomgeving DG Wonen en Bouwen 20 maart 2013 Inhoud 1. Wet hof 2. Schatkistbankieren 3. BTW-compensatiefonds 4. Ten

Nadere informatie

Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen

Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen Deloitte Insight Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen Drs. F. ten Have Drs. P.G.M.J. Jussen RA Drs. R.M.J. van Vugt RA Drs. F.J. Wijnstok RA Rotterdam 23 januari 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Voorstel inzake de te nemen besluiten met betrekking tot de gevolgen van de invoering van de Wet Hof

RAADSVOORSTEL. Voorstel inzake de te nemen besluiten met betrekking tot de gevolgen van de invoering van de Wet Hof RAADSVOORSTEL Raadsvergadering d.d.: 18 februari 2014 Voorstelnummer: JR1401 Portefeuillehouder: Wethouder A.C.L.Adema Voorstel inzake de te nemen besluiten met betrekking tot de gevolgen van de invoering

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016 Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016 De overheid behaalde in 2016 een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dit is 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder was

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Indicatie of de huidige schuldpositie van de gemeente gezond of risicovol is Cirkeldiagram schuldratio en solvabiliteitsratio

Indicatie of de huidige schuldpositie van de gemeente gezond of risicovol is Cirkeldiagram schuldratio en solvabiliteitsratio Inleiding Gemeenten houden hun financiën bij in baten en lasten. Voor sturing op middellange en lange termijn is het raadzaam inzicht te krijgen of er in de toekomst jaarlijks genoeg geld overblijft om

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen maatschappelijk nut.

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen maatschappelijk nut. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5485 13bst00984 Dossiernummer 13.24.251 16 augustus 2013 CommissieNotitie Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen

Nadere informatie

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli 1. Inleiding Met een commissie vanuit de raad is de afgelopen maanden gekeken welke opties en scenario s denkbaar zijn als het gaat om de toekomst van

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Grip op de begroting. Het financiële roer in handen. Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën

Grip op de begroting. Het financiële roer in handen. Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën Grip op de begroting Het financiële roer in handen Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën Enquête 2014 1164 Deelnemers 742 Raadsleden Hoe staat mijn gemeente er financieel voor? Reserves en toch

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

1. Wet HOF. In het onderstaande gaan wij in het kort in op de Wet HOF en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeente Dronten.

1. Wet HOF. In het onderstaande gaan wij in het kort in op de Wet HOF en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeente Dronten. Dronten : 29 mei 2012 Verzonden 7 juni 2012 Kenmerk U12.010580/CD/HS Uw brief van : -- Uw kenmerk : -- Inlichtingen : de heer Steijn Aan de leden van de raad Onderwerp: Vragen en gewenste informatie bij

Nadere informatie

Schulden Nederlandse gemeenten in beeld

Schulden Nederlandse gemeenten in beeld Schulden Nederlandse gemeenten in beeld In verschillende kranten zijn berichten verschenen over buitenlandse gemeenten die in de problemen komen door hoge schulden en teruglopende inkomsten. De gemeenten

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Pre advies Initiatief voorstel Normering Haarlemse schuld

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Pre advies Initiatief voorstel Normering Haarlemse schuld Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Pre advies Initiatief voorstel Normering Haarlemse schuld Portefeuille C. Mooij Auteur M. Mol / W. Stigter Telefoon 5113053 / 5113062 mmol@haarlem.nl / wstigter@haarlem.nl

Nadere informatie

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum.

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum. JAARREKENING 2010 (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam www.bokosportcentrum.nl 1 Inhoudsopgave : Pagina Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Algemene toelichting op de balans per 31 december 2010 3 Verslag

Nadere informatie

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland woensdag 4 oktober 2017 12:30 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail: post@gelderland.nl

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Lange rente 2,65% 3,00% 3,35% 3,70% 4,00% Korte rente 0,15% 0,25% 1,00% 1,50% 1,50%

Lange rente 2,65% 3,00% 3,35% 3,70% 4,00% Korte rente 0,15% 0,25% 1,00% 1,50% 1,50% 2.4 Financiering 2.4.1 Begroting en meerjarenraming Renteontwikkelingen De aannames voor de lange rente in de meerjarenraming zijn gebaseerd op de rente voor een 10-jaars fixelening die de NWB (Nederlandse

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECGF/U201400005 Lbr. 14/005

ECGF/U201400005 Lbr. 14/005 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wet Houdbare Overheidsfinancien uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201400005 Lbr. 14/005 bijlage(n) 1 datum 21 januari

Nadere informatie

Stresstest Gemeente Gennep 2016

Stresstest Gemeente Gennep 2016 Stresstest Gemeente Gennep 2016 Titel: Stresstest 2016 Gemeente Gennep Opsteller: M. Wijdeven / T. Kerkhoff Datum: 4 januari 2017 Status: Concept K:\Afdeling Bedrijfsvoering\Cluster Financiën en Control\Controlling\Stresstest

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie