BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT"

Transcriptie

1 BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden bedoeld. - BPO: Het BURANDO PRODUCTION OPEN, een initiatief van Exploitatie Circuit Park Zandvoort. B.V. - BPO organisatie: De BPO organisatie is gedelegeerd aan personen die hiertoe door Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. zijn aangewezen, hierna te noemen de BPO organisatie. - Technisch Begeleider: Functionaris die binnen de BPO organisatie belast is met de technische begeleiding en advies kan uitbrengen aan de TC. - TC: Hieronder worden de leden van de Technische Commissie verstaan, die in het bezit zijn van een geldige door een ASN uitgegeven Technische Commissaris-licentie en die de keuringen van de deelnemende auto s voor hun rekening nemen, en aangesteld worden door de BPO organisator. - Organisator: Organiserende rechtspersoon van het betreffende evenement zijnde de NAV B.V. - Organisatiecommissie (OC): Organisatiecommissie bestaat uit tenminste twee personen en vertegenwoordigen de organisator. - ASN: Enige door de FIA erkende nationale autosport autoriteit, in Nederland de KNAF. - CSI: FIA Code Sportif International en haar Annexes. - ASJ: Autosport Jaarboek 2014, dat jaarlijks wordt uitgegeven door de KNAF en waarin reglementen en bijzonderheden, per sectie, zijn opgenomen. - BSA: Bestuur Sectie Autorensport, binnen de KNAF verantwoordelijk voor de ordening en overkoepeling van de autorensport en dragsport in Nederland. - Promotor: De promotor van de wedstrijden is Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. - Homologatie: Het document behorend bij de auto waarbij de betreffende auto de officiële specificatie duidelijk staat vermeld. - Logboek: Het bij de race-auto behorende unieke document waarin door de TC als hiervoor vermeld of een door de BPO organisatie bevoegde persoon aantekeningen dienen te worden gemaakt betreffende de technische conformiteit van de auto en waarin ook de zegellijst is opgenomen. - Afkortingen: ORA Organisatie Reglementen Autorensport ARANB Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B WANB Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal B 1

2 Art. 1 Inleiding De BURANDO PRODUCTION OPEN (hierna BPO) heeft de status Cup en is een initiatief van Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. en is bedoeld om een betaalbare vorm van autosport te bieden. Art. 2 Organisator a. De wedstrijden om de BPO worden georganiseerd door een door de KNAF gelicentieerde organisator (NAV B.V.). te noemen de Evenementorganisator onder auspiciën van de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF). De reglementen van de BPO zijn goedgekeurd door het Bestuur Sectie Autorensport (BSA). b. De BPO organisatie heeft het recht om, na goedkeuring door het Bestuur Sectie Autorensport en na publicatie op de officiële KNAF website aanvullende reglementen met onmiddellijke ingang te publiceren en bekend te maken aan de deelnemers van de BPO. Art. 3 Reglementen Op de wedstrijden, tellende voor het klassement van de BPO, zijn van toepassing: a. FIA Code Sportif International en haar Annexes 2014; b. Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B (KNAF ARANB 2014, pag. 43 e.v.), met Bijlage 1 - Veiligheidsvoorschriften bestuurder en wagen; c. Wedstrijd reglement Autorensport Nationaal B (KNAF ARANB 2014 pag. 50 e.v.); d. Milieureglement (KNAF ASJ 2014 pag. 24 e.v) e. Dit Sportief Reglement en het Technisch Reglement van de BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 met alle aanvullingen. Alléén deze reglementen te samen vormen het officiële wedstrijdreglement en alle deelnemende rijders worden geacht er volledig mee op de hoogte te zijn. Belangrijk: alle deelnemers moeten er zeker van zijn dat ieder persoon van zijn (technisch) team die aan de auto werkt toegang heeft tot de sportieve en technische documentatie om er voor te zorgen dat alles conform deze reglementen wordt uitgevoerd. Het niet op de hoogte zijn van deze reglementen zal niet gelden als een argument bij een afkeuring of protest. Op ieder moment van het evenement zijn rijder en inschrijver verantwoordelijk voor de conformiteit van de auto. Art. 3.1 Informatie en technische bulletins De BPO organisatie heeft het recht om alle deelnemers en inschrijvers/teams te informeren via Bulletins (aanvullingen op en/of wijzigingen in het Technisch Reglement en/of Sportief Reglement). De Informatie Bulletins worden door de BPO organisatie verzonden en bevatten naast eventuele instructies en wijzigingen, ook de tussenstanden en andere belangrijke informatie. Technische Bulletins zijn in alle gevallen bindend en worden geacht te fungeren als bindende aanvulling op, respectievelijk wijziging van het Technisch Reglement (na goedkeuring door het BSA en publicatie op de KNAF website). Art. 4 Inschrijvingen Elke inschrijver die wenst deel te nemen aan een wedstrijd moet voor zijn rijder(s) een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier opsturen naar de Evenementorganisator. De inschrijfgelden, indien van toepassing, komen ten laste van de inschrijver. Bij de licentiecontrole dient een equipe van 2 rijders aan te geven wie start in race 1 en race 2. 2

3 Art. 5 Deelnemers Inschrijving voor de wedstrijden in het kader van de Cup is opengesteld voor alle rijders met een geldige KNAF EU/Nationaal of hogere licentie of een licentie die is afgegeven door een ASN van een andere EU lidstaat of van een vergelijkbaar land als zodanig aangemerkt door de FIA, voor wedstrijden buiten het territoir van deze andere ASN in EU lidstaten. Deelnemers van buiten de EU dienen een geldige autorisatie te overleggen van hun ASN voor de wedstrijden die buiten hun land worden verreden. De organisator mag zich het recht voorbehouden iedere kandidatuur te onderzoeken en mag de inschrijving weigeren onder opgave van reden, waarbij CSI hoofdstuk IV artikel 74 van toepassing is. Art. 5.1 Gebruik van de BPO auto In een wedstrijd (kwalificatie(s) en race(s)) mag een inschrijver per rijder en/of equipe slechts één en dezelfde auto inschrijven en ervan gebruik maken. Alléén in geval van force majeure kan de organisatiecommissie anders beslissen. Alle ingeschreven wagens dienen verplicht, voorafgaand aan deelname: - de voorgeschreven technische keuring te hebben ondergaan; - voorzien te zijn van het wedstrijdnummer dat toegekend is aan de rijder; - schadevrij te zijn bij aanbieding bij de keuring; - voorzien te zijn van alle officiële sponsorstickers voor de BPO. Tevens dient de complete kleding (zie Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften rijder en wagen) getoond te worden bij de technische keuring. De auto dient schoon te zijn voor aanvang van alle wedstrijdonderdelen. Art. 5.2 Uitrusting rijder De complete kleding (zie Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften rijder en wagen) dient bij ieder wedstrijdonderdeel te worden gedragen. Het wordt geadviseerd om een FIA goedgekeurd Frontal Head Restraint (FHR) systeem met hiervoor goedgekeurde helm te gebruiken. Art. 5.3 Verplichte rijdersbriefing Een verplichte rijdersbriefing zal bekend gemaakt worden via het Bijzonder (Aanvullend) Reglement of andere officiële communicaties (zoals het tijdschema). De BPO organisatie en/of Organisator kunnen een aanvullende rijdersbijeenkomst organiseren. Het bijwonen van deze rijdersbijeenkomst is eveneens verplicht. Art. 6 Toegelaten wagens De auto dient te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het technisch reglement. Art.6.1 Klasse indeling Divisie I maximale rondetijd 1 min 55 seconden Divisie II maximale rondetijd 2 min 00 seconden Divisie III maximale rondetijd 2 min 05 seconden De tijden gelden onder droge omstandigheden van de baan van Circuit Park Zandvoort. De inschrijver geeft op het inschrijfformulier aan in welke divisie hij uitkomt. De organisatie commissie (OC) behoud het recht om een deelnemer / rijder in een andere divisie in te delen. Art. 7 Puntentelling De wedstrijden, tellend voor de BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 worden verreden over 30 minuten. Indien de wedstrijd wordt ingekort, zal het volledige aantal punten worden gegeven op basis van de door de organisatie bekend gemaakte officiële uitslag. 3

4 Wedstrijdpunten: Na elke wedstrijd worden per divisie punten toegekend voor het BURANDO PRODUCTION OPEN Er worden geen punten toegekend voor Poleposition en/of Snelste ronde. Er zal per wedstrijd, ongeacht de lengte van de wedstrijd, aan de hand van de klassering als volgt punten worden toegekend. Klassering 1 e in de klasse 20pnt 2 e in de klasse 17pnt 3 e in de klasse 15pnt 4 e in de klasse 13pnt 5 e in de klasse 11pnt 6 e in de klasse 10pnt 7 e in de klasse 9pnt 8 e in de klasse 8pnt 9 e in de klasse 7pnt 10 e in de klasse 6pnt 11 e in de klasse 5pnt 12 e in de klasse 4pnt 13 e in de klasse 3pnt 14 e in de klasse 2pnt 15 e in de klasse 1pnt De puntentelling en de tussenstand zal direct na iedere wedstrijd worden gepubliceerd. Punten worden individueel aan de rijders toegekend en niet aan de teams of auto s. Art. 7.1 Algemene Eindklassementen Het eindklassement van de BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 zal per divisie worden vastgesteld, rekening houdend met alle resultaten verkregen in de wedstrijden van de kalender van de BURANDO PRODUCTION OPEN Per divisie wordt een klassement gepubliceerd. Bij een twee (2) rijders bezetting worden de punten van de individuele races dubbel geteld van de betreffende rijder van die race. Art. 7.2 Ex-aequo Wanneer meer rijders een gelijk aantal punten heeft behaald zal de BPO organisatie de rangorde van de BPO als volgt bepalen: - het aantal van de verkregen plaatsen (aantal 1 e, 2 e, 3 e plaatsen enz.); - het resultaat van de laatste wedstrijd. Art. 7.3 Rijgedrag Zie artikel 9 Gedrag op de baan van het Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal B (KNAF ARANB 2014 pag. 51 e.v.). Art. 8 Wedstrijdnummers De cijfers voor de wedstrijdnummers moeten in het lettertype ARIAL Regular zijn. Divisie I Divisie II Divisie III

5 Plaatsing wedstrijdnummers: Op de achterzijruiten van de auto, rechts op de voorruit en links op de achterruit conform het Stickerschema De minimum hoogte van de cijfers op de zijachterramen moet 22 cm zijn met een breedte van 3,5 cm. Noch het wedstrijdnummer, noch de reclame, mag buiten de carrosserie uitsteken conform het KNAF Reglement Reclame op voertuigen bij Autosportwedstrijden (artikel 8). Al dit materiaal zal worden aangeleverd door de BPO organisatie. Tijdens alle wedstrijden van het seizoen zullen de nummers worden toegekend door de BPO organisatie. Art. 9 Publiciteit De door de Promotor en/of BPO organisatie opgelegde publiciteit en reclame-uitingen dienen op de aangeduide en voorbehouden plaatsen op de wagen en raceoverall aangebracht te worden volgens een ter beschikking gestelde schets. Tijdens alle wedstrijd onderdelen, shows, sponsor-/perspresentaties etc. dienen alle deelnemers en wagens de BPO sponsoruitingen te voeren. Bij het niet respecteren van de BPO sponsors kunnen er sancties worden opgelegd. Zowel op de wagen als op de overall zijn de plaatsen die NIET ingenomen worden door de BPO sponsors vrij voor persoonlijke sponsoring op voorwaarde dat de overall layout ongewijzigd blijft en dat deze reclame-uitingen voldoen aan dit Reglement en het Stickerschema (Alles conform ASJ 2014 Algemeen, XIII. Reglement Reclame op voertuigen bij Autosportwedstrijden) De basiskleur van de wagen is vrij. Het ruitoppervlak moet vrij blijven, met uitzondering van de voorruitstrip voor de BPO sponsor en de naamsaanduiding en het wedstrijdnummer op de voor-, achter- en achterzijruiten. Raceauto, tenten, vrachtwagens, race- en teamkleding enz. mogen geen publiciteit voeren die concurrerend is met de BPO sponsors. Art. 9.1 BPO sponsorbadges en stickers De rijder/inschrijver is verantwoordelijk voor het plaatsen van de voorgeschreven badges en stickers van de BPO sponsoren van de serie. Het niet respecteren van deze sponsoren zal worden gerapporteerd aan de wedstrijdleiding. Dit kan bestraft worden met een geldboete en/of uitsluiting van de training of raceresultaat. De benodigde badges en stickers worden door de BPO organisatie verstrekt en dienen op de voorgeschreven plaatsen op de raceauto en raceoverall worden aangebracht. Art. 10 Technische Keuring De wagens dienen te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld in het Technisch Reglement. De Organisator dient de leden van de TC aan te wijzen. De TC is, conform het KNAF Sectieboek Autorensport 2014, het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, artikel 9. Keuring (KNAF ARANB 2014 pag. 43 e.v.), belast met de keuringen. Art Geluid Circuit Park Zandvoort, 90 db(a) gemeten op de officiële geluidsmeter. Zie artikel 17, Geluid, van het reglement KNAF Autosport Reglementen pag. 25. De wedstrijdleiding heeft het recht om auto s, die meer dan het maximale geluid (90dB) produceren, binnen te halen. Art Brandstof Zie KNAF ASJ 2014 Algemeen Annexe J art Het is alleen na schriftelijke toestemming van OC toegestaan om met alternatieve brandstoffen zoals bijvoorbeeld LPG, Bio brandstoffen te racen. Art Banden Vrije bandenkeuze. 5

6 Art Velgen Vrij. Art Computers N.v.t. Art Parc Fermé Na het afvlaggen van de kwalificatie(s) en race(s) staan de wagens onder bepalingen van het Parc Fermé. Art. 11 Wedstrijdkalender De BPO wordt verreden over 7 evenementen met 2 races per evenement (14 races in totaal). De BPO organisatie behoudt zich het recht voor wedstrijden aan deze kalender toe te voegen en/of te laten vervallen april Paasraces Circuit Park Zandvoort juni Pinksterraces Circuit Park Zandvoort juni Supercar Challenge Circuit Zolder (B) juli Masters of Formula 3 Circuit Park Zandvoort juli Porsche Day Hockenheim Hockenheim augustus DNRT Circuit Park Zandvoort oktober Formido Finaleraces Circuit Park Zandvoort Art. 12 Wedstrijdverloop Elk evenement telt twee races. Race 1 en 2 worden verreden over 30 minuten. Alle races hebben een rollende start. Art Vrije training Volgens schema zoals bij rondschrijven door de Evenementorganisator wordt bekend gemaakt. Art Kwalificatie Er is één (1) officiële kwalificatie zijn per evenement. Art Startopstelling De resultaten van de officiële kwalificatie training gelden voor de opstellingen. De startopstelling voor de eerste race wordt opgesteld op basis van de snelste ronde van iedere rijder/equipe tijdens de kwalificatie. De startopstelling van de tweede race wordt opgesteld op basis van de 2 e snelste ronde van iedere rijder/equipe tijdens de kwalificatie. Art Race uitslag De voorlopige uitslag wordt direct na de race op het officiële publicatie bord vermeld. Indien er geen protesten etc. binnen 30 minuten na publicatie van deze voorlopige uitslag zijn, kan deze definitief worden verklaard. Art a Referentietijd Er is één referentietijd per divisie voor zowel de kwalificatietraining en de races.- referentietijden voor Zandvoort zijn vastgelegd op: Divisie I maximale rondetijd 1 min 55 seconden Divisie II maximale rondetijd 2 min 00 seconden Divisie III maximale rondetijd 2 min 05 seconden De Op andere circuits wordt de referentietijd uiterlijk voorafgaande aan de kwalificatie in de rijdersbriefing bekend gemaakt. 6

7 Kwalificatietraining. Indien tijdens de officiële kwalificatietraining een deelnemer sneller is dan deze referentietijd, zal iedere overtreding bestraft worden met een verlies van vijf (5) plaatsen op de startopstelling en zal deze tijd worden geschrapt. De best gerealiseerde tijd boven de referentietijd zal dan gelden als trainingstijd voor het samenstellen van de startgrid. Met deze gecorrigeerde trainingstijd wordt de betreffende deelnemer / equipe vijf (5) plaatsen (of een veelvoud daarvan) op de startopstelling van race 1 worden teruggezet. Wedstrijd. Indien tijdens een wedstrijd een deelnemer sneller is dan de referentietijd, zal iedere overtreding worden bestraft. Per tiende seconde (0,1 sec.) overschrijding van de referentietijd wordt er 1 seconde straftijd gegeven. Bij herhaaldelijk overschrijden van de referentietijd (meer dan vier keer (4 x)) wordt een drive-through straf aan de deelnemer/equipe gegeven. Indien de wagen/equipe na een drive-through wederom de referentietijd overschrijdt volgt diskwalificatie. Joker. Gedurende iedere wedstrijd heeft elke wagen/equipe recht op één (1) Joker. Deze Joker zal onmiddellijk worden opgebruikt bij de eerste overtreding van de referentietijd tijdens de wedstrijd. Het toepassen van de Joker zal via de tijdmonitoren worden gecommuniceerd. Deze Joker is niet geldig indien de inbreuk op de referentietijd meer is dan 5 tiende van een seconde (0,5 sec) is. Is de overschrijding meer dan 5 tiende van een seconde (0,5 sec) dan wordt gelijk de straf van één (1) seconde per overschreden tiende (0,1) van een seconde toegepast. Alle straffen met betrekking tot de referentietijden zullen worden gecommuniceerd naar de deelnemers / inschrijvers via de tijdmonitoren en/of een bulletin indien de training of race is afgevlagd. De tijdmonitor is tijdens de officiële trainingen en races gelijk aan het officiële publicatie bord. Bij herhaaldelijke overtreding van de maximale rondetijd kan de rijder / equipe in een andere divisie geplaatst of dienen er aanpassingen aan de auto worden gedaan. Art en 12.7 N.v.t. Art Naamstickers De inschrijver dient zorg te dragen voor de naamstickers. Lettertype ARIAL Regular, hoogte minimaal 3 maximaal 4 cm. De naam / namen van de rijder(s) dienen op de linker en rechter deur of zijruit worden geplaatst. Art Cap De rijder is tijdens de podiumceremonie verplicht tot het dragen van de door de BPO organisatie verstrekte cap. Art Camera Het gebruik van een inboard camera is vrij. Alle opgenomen beelden vanuit de race auto zijn en blijven eigendom van de BPO organisatie en kunnen op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de rijder/team/inschrijver. Art.13 Communicatie / Telemetrie / AMB TnetX Telemetrie is niet toegestaan. Het gebruik van een AMB TnetX Onboard Display systeem is toegestaan. Alle communicatie vanuit de auto naar de pitbox, dan wel vanuit de pitbox naar de auto d.m.v. radio contact, dan wel via een openstaande mobiele telefoon is toegestaan mits deze aan de FIA veiligheid eisen voldoet. 7

8 Art Datalogging Het gebruik van het datalogging systeem is toegestaan. De Technische Commissie en de BPO organisatie heeft het recht om op ieder moment van het evenement inzage te krijgen in de data opgeslagen in het dataloggingysteem. Art Tijdwaarneming Het gebruik van een door de organisatie voorgeschreven Mylaps / AMB transponder is verplicht. Indien men niet beschikt over een permanente transponder kan een tijdelijke transponder worden gebruikt van de DPP organisatie. Een borg van 50,- is verplicht. Art. 14 Slotbepalingen In geval van conflicten met betrekking tot de interpretatie van de tekst van deze reglementen en aanhangsels, en in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal de organisatie commissie beslissen gebaseerd op criteria in de geest van deze reglementen. Alleen de Nederlandse tekst van deze reglementen zal als officiële en bindende tekst voor zowel het Sportief- als het Technisch Reglement van de BURANDO PRODUCTION OPEN. Bijlage: - Stickerschema 2014 voor de plaatsen van de BPO sponsoren en startnummers

Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011

Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011 Sportief Reglement Dieselklasse DRDO 2011 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

BMW Ooperon Cup 2016

BMW Ooperon Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT BMW Ooperon Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016 Sportief Reglement NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016 Begrippenlijst In het navolgend Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen

Nadere informatie

Approved by KNAF under Permitnr Pagina 1

Approved by KNAF under Permitnr Pagina 1 Sportief Reglement Citybug Cup 2017 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

MARCEL ALBERS MEMORIAL TROPHY SPORTIEF REGLEMENT

MARCEL ALBERS MEMORIAL TROPHY SPORTIEF REGLEMENT MARCEL ALBERS MEMORIAL TROPHY SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staat een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen

Nadere informatie

Approved by KNAF under Permitnr Pagina 1

Approved by KNAF under Permitnr Pagina 1 Sportief Reglement voor de Mercedes-Benz SLK Race Cup Dit Sportief Reglement vormt de basis voor de Mercedes-Benz SLK Race Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cuporganisatie gepubliceerd

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2017

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2017 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2017 JUNKYARDRACE RACES 2017 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

FORMIDO SUZUKI SWIFT CUP 2014 & FORMIDO SUZUKI SWIFT CUP MODEL 2011 SPORTIEF REGLEMENT 2014

FORMIDO SUZUKI SWIFT CUP 2014 & FORMIDO SUZUKI SWIFT CUP MODEL 2011 SPORTIEF REGLEMENT 2014 FORMIDO SUZUKI SWIFT CUP 2014 & FORMIDO SUZUKI SWIFT CUP MODEL 2011 SPORTIEF REGLEMENT 2014 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

`SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015

`SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015 `SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1. Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE RS KLASSE 2013

SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE RS KLASSE 2013 SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE RS KLASSE 2013 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2012

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2012 Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2012 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap GT & Touring Cars voor auto's uit de jaren 1966-1981 (verder te noemen NK GTTC)

Nadere informatie

Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC)

Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC) Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC) Dit sportief reglement vormt de basis voor de Super Toer Wagen Cup. Verdere verduidelijkingen en/of aanpassingen van dit reglement zullen door de organisatoren

Nadere informatie

NK HARC Klasse Reglement voor het Nederlands Kampioenschap HARC 82-90

NK HARC Klasse Reglement voor het Nederlands Kampioenschap HARC 82-90 NK HARC 82-90 Klasse Reglement voor het Nederlands Kampioenschap HARC 82-90 1. ORGANISATIE Het Nederlands KampioenschapTouring Cars voor auto's uit de jaren 1982-1990 (verder te noemen NK HARC 82-90) wordt

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT TOER/SPORT/SUPERSPORT/GT KLASSE 2018

SPORTIEF REGLEMENT TOER/SPORT/SUPERSPORT/GT KLASSE 2018 SPORTIEF REGLEMENT TOER/SPORT/SUPERSPORT/GT KLASSE 2018 Organisatie: Deze klasse wordt georganiseerd door de Stichting D.N.R.T. Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, het Wedstrijdreglement

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013 Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen, in het bijzonder het vermelde onder CATEGORIE

Nadere informatie

2014 FORMULE RENAULT 1.6 NEC JUNIOR KAMPIOENSCHAP Sportief Reglement

2014 FORMULE RENAULT 1.6 NEC JUNIOR KAMPIOENSCHAP Sportief Reglement 2014 FORMULE RENAULT 1.6 NEC JUNIOR KAMPIOENSCHAP Sportief Reglement Voorwoord De Formule Renault 1.6 NEC Junior word naar sportieve voorwaarden van ieder land en haar motorsport autoriteit uitgevoerd.

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement. Datum evenement : 1 februari 2015 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

Youngtimer Touring Car Challenge Sportief reglement 2014

Youngtimer Touring Car Challenge Sportief reglement 2014 Youngtimer Touring Car Challenge Sportief reglement 2014 1. Inleiding De Youngtimer Touring Car Challenge (ook wel genoemd YTCC) is een serie op zich zelf staande verenigings wedstrijden, zonder enige

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 5 Mei 2010 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017 Concept Reglement Versie 07-01-2017 Peugeot Sport Challenge 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Stichting... 2 3. Inschrijving... 2 4. Deelname Peugeot Sport Challenge... 3 5. Veiligheid... 3 6. Evenementen...

Nadere informatie

Klasse reglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Klasse reglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Klasse reglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (NK HTGT) wordt georganiseerd door de Vereniging

Nadere informatie

Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016

Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016 Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap GT & Touring Cars voor auto's uit de jaren 1966-1981 (verder te noemen NK GTTC)

Nadere informatie

KNAF LICENTIEDAGEN 2008

KNAF LICENTIEDAGEN 2008 KNAF LICENTIEDAGEN 2008 De licentiedagen van de KNAF komen weer dichterbij. Om teleurstelling te voorkomen hebben wij een overzicht gemaakt van de documenten die je minimaal moet meenemen voor het direct

Nadere informatie

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen.

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTORENSPORT NATIONAAL B Artikel 1 - WEDSTRIJDVERLOOP Het wedstrijdverloop, de verschillende wedstrijdonderdelen en het tijdschema worden vermeld in het bijzonder reglement. De prijsuitreiking

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013

SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013 SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013 De Stichting DNRT Zomeravondcompetitie auto s organiseert wedstrijden voor de Legends Cars Cup 2013 (promotor Legendscarscup.nl). Van toepassing is het Algemeen

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2017 Versie 6 januari 2017 REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2016. KNWU BMX Topcompetitie 2016 versie 1.0

REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2016. KNWU BMX Topcompetitie 2016 versie 1.0 REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2016 KNWU BMX Topcompetitie 2016 versie 1.0 REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2016 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement

Nadere informatie

Clio Cup Benelux 2015 - Sportief reglement

Clio Cup Benelux 2015 - Sportief reglement Clio Cup Benelux 2015 - Sportief reglement Inleiding: De Clio Cup Benelux 2015 wordt georganiseerd in overeenstemming met de Internationale Sport Code en zijn bijlagen (de Code), de Algemene Voorschriften

Nadere informatie

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Dit reglement heeft betrekking op de door de KNAF erkende racescholen, de door hen georganiseerde cursussen en de door de scholen georganiseerde, en door de

Nadere informatie

Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ALGEMEEN Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

+ Challenge rijders Men 25/29, Men 25+ en Masters uit het buitenland kunnen kiezen voor deelname bij de Elite Men 2 of bij de Sportklasse 25+.

+ Challenge rijders Men 25/29, Men 25+ en Masters uit het buitenland kunnen kiezen voor deelname bij de Elite Men 2 of bij de Sportklasse 25+. Reglement KNWU BMX TopCompetitie 5 te Erp op 4 en 5 oktober 2014 Dit reglement vervangt het BMX TopCompetitie 2014 v1.4 20140120 voor deze wedstrijd. Alle competitie regels voor het eindklassement zijn

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 TECHNISCH REGLEMENT Begrippenlijst In dit Technisch Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende personen,

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

Reglement NSK Allround 2017

Reglement NSK Allround 2017 Reglement NSK Allround 2017 Artikel 1 Het recht om deel te nemen Artikel 2 Deelname buiten mededinging Artikel 3 Verlies van het recht om deel te nemen Artikel 4 Deelname aan de wedstrijd Artikel 5 Niet

Nadere informatie

Technisch Begeleider: Functionaris die binnen de Cuporganisatie belast is met de technische begeleiding en advies kan uitbrengen aan de TC.

Technisch Begeleider: Functionaris die binnen de Cuporganisatie belast is met de technische begeleiding en advies kan uitbrengen aan de TC. Sportief Reglement DRDO 2013 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 A. ONDERDEEL SPORTIEF Artikel 1. DOEL De Stichting ACNN heeft tot doel het organiseren van trainingen en wedstrijden met een lage financiële en emotionele drempel; in het bijzonder

Nadere informatie

Wedstrijdreglement igolf Wintercup

Wedstrijdreglement igolf Wintercup Wedstrijdreglement igolf Wintercup Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie.

Nadere informatie

Wedstrijden 2014 In 2014 worden 5 TopCompetitie wedstrijden verreden, waarvan 2 met UCI C1 status, te weten TC1 en TC5.

Wedstrijden 2014 In 2014 worden 5 TopCompetitie wedstrijden verreden, waarvan 2 met UCI C1 status, te weten TC1 en TC5. REGLEMENT KNWU BMX Topcompetitie 2014 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave, is van toepassing op de Topcompetitie,

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autorensport 2015

Reglementen Sectie Autorensport 2015 ALGEMEEN REGLEMENT AUTORENSPORT NATIONAAL B Artikel 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden met de status Nationaal B. Omschrijving wedstrijden Organisatie: De wedstrijden

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen:

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen: Reglement Truggy Masters Vanaf seizoen 2015 0 Inhoud Organisatie... 2 Communicatie... 2 Doelstelling... 3 Truggy Klasse Indeling... 3 Electro & Vrije 1:8 klasse... 4 Heat indeling Rookie, Sport, Masters

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid 2016 REGLEMENT DISTRICTS (DMX CUP) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX CUP wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders,

Nadere informatie

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2014-2015 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan

Nadere informatie

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO REGLEMENT Benelux Cup 2017 Mountainbike XCO Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ORR op 15 en 16 oktober 2011 te Velsen

Uitnodiging voor de ORR op 15 en 16 oktober 2011 te Velsen Uitnodiging voor de ORR op 15 en 16 oktober 2011 te Velsen Richard van Beek (van de bunker) heeft er weer voor gezorgd dat we weer een vergunning hebben om op het strand van Velsen onze 8 ste en 9 de ORR

Nadere informatie

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no.

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no. Uitnodiging voor de ORR op 2 en juni 2012 te Almere Dankzij de medewerking van de Gemeente Almere zijn we er wederom in geslaagd om twee wedstrijden voor het NK Off Road Racing te organiseren in Almere.

Nadere informatie

2015 TECHNISCH REGLEMENT

2015 TECHNISCH REGLEMENT Avenger Cup 2015 TECHNISCH REGLEMENT Dit Reglement is het Technisch Reglement voor de Avenger Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cuporganisatie gepubliceerd worden door middel

Nadere informatie

NK 4-takt Sprint 2013

NK 4-takt Sprint 2013 Karting Events Postbus 423 2400 AK Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172 477528 Fax: 0172 490547 Email: info@kartingevents.nl Website: www.kartingevents.nl Facebook: KartingEvents Twitter: @KartingEvents

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

Voor informatie over verblijf, entree, side events en verdere EK informatie up dates kan je terecht op de website van www.fccwheels.

Voor informatie over verblijf, entree, side events en verdere EK informatie up dates kan je terecht op de website van www.fccwheels. Beste EK deelnemer, Van harte gefeliciteerd met je kwalificatie voor het Europees Kampioenschap BMX 2015! Jij mag samen met ruim 1500 andere rijders deelnemen aan een van de belangrijkste wedstrijd van

Nadere informatie

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal.

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Inhoud: Hoofdstuk 1: Bepalingen betreffende de deelnemers + algemene richtlijnen Hoofdstuk

Nadere informatie

SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015

SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015 SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015 Wedstrijd voor het Belgisch Kampioenschap Supermoto BIJZONDER REGLEMENT Art. 1 - VOORSTELLING. MCPH ( Motoclub du Pays de Herve ) organiseert op 6 september 2015

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

KNMV MOTOCROSS GELUID REGLEMENT 2017

KNMV MOTOCROSS GELUID REGLEMENT 2017 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Reglement Editie 2013

Reglement Editie 2013 Reglement Editie 2013 1. Wat is International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 5 wedstrijden, zie kalender, die hernomen

Nadere informatie

2014 TECHNISCH REGLEMENT

2014 TECHNISCH REGLEMENT Zilhouette Cup 2014 TECHNISCH REGLEMENT Dit Reglement is het Technisch Reglement voor de Zilhouette Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cuporganisatie gepubliceerd worden door

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Regio Midden 2011

Wedstrijdreglement Regio Midden 2011 Wedstrijdreglement Regio Midden 2011 Secretariaat: Ruud de Boer Havikshorst 21 3871 JK Hoevelaken Tel: 033-2536781 fietscross.ncc@gmail.com versie: 30 maart 2011 Artikel 1. Aangesloten verenigingen NCC

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

Reglement 24kika: 24 uurs skeelerwedstrijd. Centraal in de 24 uurs skeelerwedstrijd op de baan van Flevonice staat beleving en plezier in de sport.

Reglement 24kika: 24 uurs skeelerwedstrijd. Centraal in de 24 uurs skeelerwedstrijd op de baan van Flevonice staat beleving en plezier in de sport. Centraal in de 24 uurs skeelerwedstrijd op de baan van Flevonice staat beleving en plezier in de sport. Deelname aan de 24 uurs skeelerwedstrijd op de baan van Flevonice geschiedt geheel op eigen risico.

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT DNRT PEUGEOT 206 GTi CUP

SPORTIEF REGLEMENT DNRT PEUGEOT 206 GTi CUP SPORTIEF REGLEMENT DNRT PEUGEOT 206 GTi CUP Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, het Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal B en dit reglement met de volgende bijzondere

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE KNWU BMX Topcompetitie 2015 versie 2.0

REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE KNWU BMX Topcompetitie 2015 versie 2.0 REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2015 KNWU BMX Topcompetitie 2015 versie 2.0 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

Samenvatting reglementen en richtlijnen t.b.v. het theorie examen

Samenvatting reglementen en richtlijnen t.b.v. het theorie examen Samenvatting reglementen en richtlijnen t.b.v. het theorie examen Inhoud REGLEMENT LICENTIES... 2 RICHTLIJNEN ORGANISATOREN T.A.V. SPORTCOMMISSARISSEN... 7 REGLEMENT VLAGSIGNALEN... 9 REGLEMENT PROTESTEN...

Nadere informatie

Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag. Vrijdag Eerste start uur

Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag. Vrijdag Eerste start uur Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag Vrijdag 10-06-2016 Eerste start 16.30 uur De wedstrijd Wedstrijdregelement De organisatie behoudt zich het recht voor om voertuigen die niet voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF

Nadere informatie

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 1. Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Nederlands Kampioenschap en klasseringswedstrijden in alle IPSC divisies die onder

Nadere informatie

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017 Algemeen Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap, waaraan verenigingen aangesloten zowel bij de Koninklijke Nederlandsche

Nadere informatie

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk MON AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie 2016 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: www.mon.nl info@mon.nl Pagina

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN 2017 NN CPC LOOP DEN HAAG BUSINESS RUN Artikel 1 Definities; toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Reglement SRX Cup 2017

Reglement SRX Cup 2017 SRX Reglement 2017 Inhoudsopgave Reglement SRX Cup 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1. Promotor... 3 1.2. Organisatie van het kampioenschap... 3 1.3. Kalender 2017... 4 1.4. Inschrijvingen...

Nadere informatie

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten.

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten. TOPCOMPETITIE FIETSCROSS (BMX) Reglement Redline Top Competitie 2012 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement Fietscross (WRF) 2012, is van toepassing

Nadere informatie

Reglementen Eneco HollandseWind Strandrace competitie

Reglementen Eneco HollandseWind Strandrace competitie Reglementen Eneco HollandseWind Strandrace competitie 2015-2016 REGLEMENT ENECO HOLLANDSEWIND STRANDRACE COMPETITIE 2015-2016 Artikel 1. Artikel 2. Naam De KNWU strandrace competitie 2015-2016, hierna

Nadere informatie

DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE...

DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE... INHOUD DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE... 2 WEDSTRIJDEN... 2 LEEFTIJD... 3 RIJDEN IN EEN ANDER DISTRICT

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom

1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom Wedstrijdreglement Geuzenloop Algemeen 1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom en over het terrein van het Universitair Sportcentrum in Leiden. 2. Deelname

Nadere informatie