Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014"

Transcriptie

1 Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Dineke Becker (voorzitter), Dick Veldkamp, Johan Jol (secretaris); Harry van Straalen (penningmeester), Jan Krijger, JanPeter Westein, Jannie den Engelsman. Leden: Cor van Angelen, Ruut van Rossen, Agnes Otten, Ineke Rohaan, Arjen de Boer, Aldert Klarenbeek, Piet van Gemert, John van Amerongen, Andre Botermans, Marjette Woudenberg, Rogier Wiericx, Herman Walthaus, Richard Makkinga, Aleid Groothoff, Jan Wassenaar, Carla Lindner. Afmeldingen : Tom van de Ham, Jos Bierens, Ferdinand Hoogerwoud, Eveline Hund, Liesbeth Muijs, fam. Piersma, Heleen Zwart Gemeente: Jelger de Haas, beleidsmedewerker verkeer Gastspreker: Brigit Valentijn, beleidsmedewerker Provincie Utrecht Notulist: Ineke Rohaan. 1. Opening vergadering en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Naast de gebruikelijke onderdelen van de ALV t.w. jaarverslag 2013, financieel overzicht 2013, begroting 2013, terugblik op 2013 en plannen 2014 is er de bestuursverkiezing. Na de pauze zal Brigit Valentijn, provinciaal beleidsmedewerker, iets vertellen over de Mobiliteitsvisie van de Provincie Utrecht en zal ons lid Cor van Angelen een korte presentatie houden over het openbare ruimtegebruik binnen onze gemeente onder de noemer Scheiden en mengen. De agenda wordt vastgesteld. 2. Vaststelling verslag jaarvergadering 17 januari Er zijn geen vragen over het verslag van de ALV van 17 januari Het verslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan de notuliste. 3. Jaarverslag 2013 Johan Jol licht het jaarverslag 2013 toe. Belangrijkste succes van het afgelopen jaar was het verwijderen van een groot aantal obstakels op de fietspaden, waar FBH jarenlang actie voor heeft gevoerd. Het ledental is iets afgenomen, van 250 naar 237 leden. Er is in x periodiek overleg met verkeerswethouder Kees van Dalen geweest; Johan Jol en Jan Krijger voeren dit overleg namens de Fietsersbond. Het overleg is constructief en zinvol. Verder neemt FBH deel aan het Verkeersberaad waaraan ook Veilig Verkeer Nederland, de Ouderenbonden en de Gehandicaptenraad deelnemen. Daarnaast is er een apart ambtelijk overleg met de Fietsersbond afd. Houten o.a. over de bewegwijzering en de snelfiets. Het overleg met projectleiders inzake infraprojecten is nieuw en moet nog wat verder vorm krijgen; het is voor de gemeente nog geen routine om bij (onderhouds-)projecten het fiets-beleid erbij te betrekken. Met de Ouderenbond wordt vooral gesproken over de veiligheid inzake E-bikes. In 2013 zijn 7 digitale Nieuwsbrieven uitgebracht over actuele zaken o.a. fietstransferia. Er wordt gezocht naar oplossingen voor mensen die geen hebben. Het uitgeven van de Stap-op in een papieren versie, wordt gecontinueerd. De website is verder ontwikkeld en kent een redelijk aantal bezoekers. Jan Wassenaar onderhoudt de website. Projecten 2013: Middengeleiders ( broodjes, paaltjes ) hebben veel aandacht gehad. Er zijn er 140 opgeruimd op de hoofdfietsroutes; nog niet binnen de wijken. Gekeken wordt of paaltjes die echt nodig zijn, veiliger kunnen. Het blijft maatwerk. De normen t.a.v. kritische passages worden vermeld in de Stap-op. Recent stonden er berichten in Trefpunt over de paaltjes / broodjes op fietspaden die weggehaald zijn door de gemeente en waarvan enkele weer teruggeplaatst zouden moeten worden omdat er daar auto s gaan rijden. De teneur van deze berichtgeving doet afbreuk aan de inzet van de Fietsersbond over dit onderwerp. Het bestuur pakt dit verder op. Een ander project is het metrosysteem, de bewegwijzering dus. Houten heeft een prima fietsinfrastructuur maar de weg vinden is lastig. De Fietsersbond heeft een systeem bedacht samen met de 1

2 gemeente Houten. OP grond daarvan is nu een officiële kaart ontwikkeld door de cartograaf; deze wordt momenteel afgestemd met de Algemene Bewegwijzeringsdienst. In de loop van dit jaar kan hopelijk tot uitvoering overgegaan worden. De kosten zijn voor de gemeente. Er zullen minder ANWB-borden nodig zijn door deze bewegwijzering en er komen ook vermeldingen van knooppunten. Fietsnetwerk Buitengebied: Kritiek van bewoners is dat door de aansluiting van de A12 op het Saltoproject, het fietsklimaat zou verslechteren. Door de N 410 komt een autoluwe passage: alleen auto s tijdens het spitsuur. Het doel van de snelfiets-routes vanuit Uithof naar Bunnik, over of onder de A12 richting Houten, is om meer mensen op de fiets te krijgen. Er is een gezamenlijke lobby van de afdelingen Bunnik en Houten richting gemeentes en Provincie, bijv. met betrekking tot de fietspassage over/onder de A12. Eén van de speerpunten waar het afgelopen jaar onvoldoende aan toe is gekomen is het stimuleren van het fietsgebruik. Het fietsaandeel in Houten is nu 36%, en dit is voor een echte fietsgemeente vrij laag; zal dus omhoog moeten. Het Jaarverslag 2013 wordt op de website gezet en kan aan leden zonder per post toegezonden worden. 4. Financiën Harry van Straalen geeft toelichting op het financieel overzicht Er is sprake van een positief saldo van 750. Voor de actie Houten fietst heeft het Landelijk Bureau van de Fietsersbond subsidie toegezegd en deze is ontvangen. De fietsverlichtingsactie was een succes. Kosten hiervoor bedroegen 333 en de opbrengsten 176 maar het Landelijk Bureau heeft de kosten geheel betaald. Er zijn geen vragen over het financieel overzicht. Begroting 2014: Harry geeft toelichting. De vergaderkosten in december lopen nog door. Er wordt vergaderd voor lagere kosten dan begroot, bij een van de bestuursleden thuis als er niet meer dan 8 leden aanwezig zijn. De afdracht aan het Landelijk Bureau is gedaan. De inkomsten buiten de contributies bedroegen 100; de acties zijn toegelicht in de Stap-Op. De subsidie die het Landelijk Bureau geeft, is gebaseerd op het aantal leden. Het Landelijk Bureau werkt nog steeds op kasbasis en dit levert vreemde overloopkosten op omdat hun boekjaar sluit per 7 december. Financieel overzicht 2013 en begroting 2014 worden akkoord bevonden en aan het bestuur wordt onder applaus, decharge verleend voor het gevoerde beleid. 5. Aftreden Bestuur 2013 en verkiezing Bestuur 2014 Agnes Otten begeleidt als niet-bestuurslid de bestuursverkiezing. Agnes bedankt het bestuur en alle bestuursleden afzonderlijk, voor alle ambities en het verzette werk. Alle bestuursleden treden af en zijn herkiesbaar in dezelfde functies, behalve Harry van Straalen, penningmeester, die zich niet herkiesbaar gesteld heeft. Arjen de Boer heeft zich voor de eerste keer verkiesbaar gesteld. Per acclamatie wordt het nieuwe bestuur gekozen waarbij Dineke Becker opnieuw voorzitter wordt en Johan Jol secretaris blijft. Arjen de Boer neemt de plaats van Harry van Straalen in als nieuwe penningmeester. De CV van Arjan staat op de website van de Fietsersbond. Dick Veltkamp, Jannie den Engelsman, JanPeter Westein en Jan Krijger blijven algemeen bestuurslid. Agnes wenst het nieuw gekozen bestuur veel succes en veel werkplezier en dit wordt met applaus vanuit de vergadering bekrachtigd. Vervolgens staat de voorzitter, Dineke Becker, stil bij het vertrek van Harry van Straalen als bestuurslid. Harry was 10 jaar actief in de Fietsersbond en heeft samen met Dick Veltkamp alles op poten gezet. De Fietsersbond afd. Houten is Harry veel dank verschuldigd voor zijn vasthoudendheid, zijn stimulerende aanpak en niet aflatende inzet. Harry hechtte altijd veel belang aan persoonlijk contact met nieuwe leden en actieve leden en dit heeft veel actieve vrijwilligers opgeleverd die bereid zijn af en toe hand- en spandiensten te verrichten, en ook een aantal bestuursleden. Hij had en heeft een groot netwerk, o.a. in de politiek. Door het vertrek van Harry vloeit er veel ervaring weg uit het bestuur maar Harry wil graag aanblijven als actief lid en dit wordt in dank aanvaard. Als dank voor zijn inzet ontvangt Harry 2 fietsroutes van Denemarken, waar hij graag vakantie houdt en ook 2

3 daar veel fietst. Verder krijgt hij een fotoboek met foto s van 10 jaar Fietsersbond; dit boek is nog niet compleet en wordt nog afgerond. In zijn dankwoord memoreert Harry het ontstaan van de unieke fietsinfrastructuur in Houten. In 1999 hebben John van Amerongen, Richard Makkinga, Cor van Angelen en hijzelf voor het eerst bij elkaar gezeten en zijn gestart met adviezen aan de gemeente op het gebied van de fietsinfrastructuur. In 2004 is de onderafdeling Fietsersbond Houten gestart (onderdeel van afdeling Utrecht), die in 2008 verzelfstandigd werd. Samen met een aantal actieve leden is er steeds meer bereikt en is de Fietsersbond afd. Houten gegroeid naar een gremium waar serieus rekening mee gehouden wordt door diverse partijen, o.a. de gemeente en provincie. Ook zijn er goede contacten met diverse andere afdelingen in de provincie. Hij hoopt en verwacht dat de FBH een belangrijke rol zal blijven spelen in de gemeente als belangenbehartiger van de fietsers. 6. Plannen en speerpunten 2014 Dineke noemt de plannen en speerpunten van de FBH voor 2014: 1. Het verder verbeteren van de fietsinfrastructuur en de veiligheid, en het dichten van de overgebleven missing links in ons fietsnet. Daarvoor is goed overleg met de gemeente Houten nodig. 2. Fietsgebruik moet meer gestimuleerd worden. 3. Gemeenteraadverkiezingen: FBH probeert te bewerkstelligen dat de politieke partijen (meer) aandacht zal besteden aan fietsbeleid in de verkiezingsprogramma s en zal op basis daarvan een Fietskieswijzer ontwikkelen. Zie de website. 4. Er wordt uitvoering gegeven aan de bewegwijzering; hiervoor is diverse keren contact gelegd met Jelger de Haas van de gemeente Houten. Er is al veel vooruitgang te melden. website. 5. Afronding uitvoering project middengeleiders. 6. Veiligheid E-bikers. 7. Fietsparkeren: dit wordt nieuw leven ingeblazen. Voorbeeld is het creëren van een doorgang vanaf Albert Heijn/Passage naar het Fietstransferium. In de eerste bestuursvergadering in 2014 met het nieuwe bestuur worden de plannen concreet benoemd en geprioriteerd en worden alle taken verdeeld. 7. Rondvraag De aanwezigen worden opgeroepen om gebruik te maken van het Meldpunt Fietsersbond.nl om tips, klachten of ideeën in te brengen. De meldingen die binnenkomen gaan vaak over de fietspaaltjes en andere obstakels die ervaren worden en verder over onderhoudszaken in het buitengebied van Houten. Deze zaken worden aangekaart in het overleg met de gemeente. Opgemerkt wordt, dat scholieren vaak zitten te chatten op de fiets en met z n drieën of vieren naast elkaar rijden. De FBH kan hier niet veel aan veranderen maar zal hier aandacht voor vragen in relevante gremia. Geen andere punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit vervolgens dit deel van de vergadering. 8. Intermezzo Als afsluiting van het gedeelte voor de pauze is er vervolgens een luchtig intermezzo door Jannie den Engelsman, over de ontwikkeling van een zgn. Zangfietspad in Houten, zoals recent ook in het Amsterdamse Bos en in Almere is gerealiseerd (zie de laatste VogelVrije Fietser). Er wordt een kort YouTube-filmpje getoond dat een goede indruk hiervan geeft. Fietsen is fijn en zingen ook, en dit kan op sommige routes prima samengaan en sfeer verhogend werken. Welk fietspad in Houten zou hiervoor geschikt zijn? Als voorbeelden worden genoemd: Kooikerspad, Imkerspad, Beusichemseweg en de Heemsteedseweg langs het AR-kanaal. Alle aanwezige leden brengen hun stem uit, en na afloop blijkt dat het (nieuwe) fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal de meeste stemmen heeft gehad. Dineke en Jannie gaan hiermee aan de slag en zullen in afstemming met de gemeente het Houtense Zangfietspad proberen te realiseren. U hoort nader. 3

4 Na de pauze volgt het thematische gedeelte, met twee presentaties A. Presentatie door Brit Valentijn : Utrecht: dé fietsprovincie van Nederland Brigit Valentijn, beleidsmedewerker bij de provincie Utrecht, schetst de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de provinciale Mobiliteitsvisie (horizon tot 2028) en de uitwerking daarvan in het Mobiliteitsprogramma (acties t/m 2018). Dit laatste programma is in 2013 vastgesteld door GS, en voor commentaar toegestuurd aan andere overheden, provincies, waterschappen en FB Landelijk. In het voorontwerp zijn n.a.v. reacties enkele wijzigingen aangebracht. Het gehele Mobiliteitsplan wordt formeel in februari 2014 ter inzage gelegd en gaat vlak voor de zomer naar Gedeputeerde Staten, daarna naar Provinciale Staten en in het najaar moet er dus een nieuw Mobiliteitsplan Provincie Utrecht liggen. Voor het fietsvervoer geldt dat dit veilig, vlot en comfortabel moet zijn. In het Programma is een kaart opgenomen met een aantal gewenste Hoofdfietsroutes, die primair een utilitair karakter hebben (forensisch fietsverkeer!). De provincie hanteert daarbij de landelijke CROW richtlijnen die aangeven dat 80% van de fietspaden maximaal veilig, vlot en comfortabel moeten zijn. Daarbij zijn wachttijden voor de stoplichten van belang (niet langer dan 60 seconden) en is verlichting van de fietspaden ook een belangrijk issue. Er zijn veel soorten fietsen: bakfiets, e-fiets, racefiets, ligfiets; en al deze fietsen stellen gezamenlijk hogere eisen aan de fietsinfrastructuur. Vooralsnog wordt ingezet op verbreding van fietspaden m.n. t.b.v. de E-fietsen. Daarbij wordt nagegaan of de bestaande richtlijnen toereikend zijn om de gestelde doelstellingen te kunnen halen. Ander onderdeel van de mobiliteitsvisie is de z.g. trajectaanpak. Bedoeling is dat per traject, per tracé, gekeken wordt naar onderhoud van paden en tegelijkertijd aanpassingen in de sfeer van ecologie, verlichting, verharding. Uitgangspunt is de onderhoudscyclus van het asfalt. De Provincie is de wegbeheerder m.b.t. onderhoud en renovatie. Er zijn uiteraard fietsverbindingen die onder de verantwoordelijkheid van gemeentes vallen, maar de provincie wil de gemeentes daarbij helpen. Er is 50 miljoen euro uitgetrokken voor de provinciale fietsinfrastructuur: niet alleen voor de fietspaden, maar ook voor de parallelwegen, kruispunten, fietsparkeren bij bushalten etc. T.a.v. de mobiliteitsvisie c.q. programma is er sprake van samenwerking met gemeentes en andere partijen, zoals met de landelijke Fietsersbond. Deze moeten de provincie scherp houden t.a.v. het al of niet goed (uit)werken van vastgesteld beleid. Deze signaalfunctie is belangrijk! Er worden diverse bestuursovereenkomsten gesloten tussen provincie en gemeenten waar de FB op kan in haken. Het Mobiliteitsplan ligt nu ter inzage in het provinciehuis, bij de balie in de Uithof. Niet dus bij gemeentehuizen; maar het is wel op te zoeken op Internet. Discussie: Er wordt gevraagd wat de provincie precies verstaat onder veilig, vlot en comfortabel. Brigit: er wordt niet ingezet op de modal shift (overgang tussen verschillende vervoertypes); dit is niet beïnvloedbaar gebleken, mensen zijn niet gemakkelijk uit de auto te krijgen. Er wordt WEL ingezet op degenen die NU op de fiets zitten. Daarom worden paaltjes die eenzijdige ongelukken veroorzaken, zoveel mogelijk weggehaald en worden fietspaden verbeterd bijv. door middel van overgangen naar een zachte berm: veilig en comfortabel. Waar klinkers liggen moet dit veranderd worden. Ook is er het verwarmde fietspad, het met duurzaam effect van onderaf sneeuw laten smelten op een fietspad. En er is het oplichtende fietspad. Fietstunnels en fietsbruggen zorgen er voor dat men minder oponthoud heeft bij kruisingen. Met al deze maatregelen wordt de mobiliteit bevorderd zonder de expliciete doelstelling om meer mensen op de fiets te krijgen. Er wordt geïnformeerd naar de relatie tussen de provincie en de BRU t.a.v. het mobiliteitsvraagstuk. Immers, ook de BRU heeft een Fietsvisie met ambitieuze doelstellingen (fietsaandeel opvoeren naar 60% in 2020). Antwoord: er liggen plannen om de BRU samen te voegen met de provincie, en daarmee zal ook t.z.t. het mobiliteitsbeleid geïntegreerd moeten worden. Eén derde deel van de BRU-medewerkers zit al op dezelfde verdieping als de provincie. Houten is een BRU gemeente, Houten heeft eigen BDU- gelden (Brede Doel Uitkering) en mag dat geld zelf besteden voor mobiliteitsdoeleinden. Veel gemeentes krijgen dat op een andere manier toebedeeld. Veel van de 4

5 kosten voor mobiliteit in Houten wordt nu nog bekostigd door de BRU (Lokaal Maatwerk) en niet door de Provincie. De provincie doet dus momenteel op gebied van verkeer niet veel voor Houten ter vermijding van vermenging van geldstromen (is allebei rijksgeld). Iemand van BRU hier uitnodigen zou dus op dit moment nog meer voor de hand hebben gelegen. Als de BRU straks wordt ingelijfd bij de provincie, dan ligt het dus voor de hand dat er één systematiek komt, ook qua begroting. De vraag is dan wie zich bij wie gaat aanpassen? De verscheidenheid in Utrecht is groot; fietsbeleid is lastiger te maken voor de provincie dan voor de BRU die veel stedelijker werkt. Het is maar net waar je woont in deze provincie of je meer baat hebt bij de BRU of bij Provincie. Er zijn wel veel overlappende taken. Provincie heeft meer taken dan de BRU, de provincie heeft ook nog als taakvelden milieu, cultuur, economie en Jeugdzorg, ook in de BRU-gemeentes. Dit grijpt erg in elkaar o.a. t.a.v. busbeleid. Wat kan de afdeling Houten nu al doen, volgens Brigit? Zij raadt aan de contacten met BRU en gemeente warm te houden, iets waar FB Houten al aardig ervaring mee heeft. Verder is het belangrijk dat FBH alle mogelijkheden benut om het provinciebeleid scherper in beeld te krijgen te krijgen en gebruik te maken van bestaande inspraakmogelijkheden t.a.v. de fietsersbelangen; de provincie heeft dit nodig om goed fietsbeleid te kunnen maken. De provincie heeft besloten om niet bewust te STUREN op de modal shift, maar ze zijn er ook niet op tegen. Congestie in de spitstijden moet naar beneden gebracht, vooral de autocongestie. Het gaat om de bereikbaarheid van onze regio, die nu onder druk staat. Bijv. bij het openbaar vervoer gaat de provincie over op een vraag gestuurde aanpak, dus om het voorkomen van lege bussen die de wegen onnodig belasten. Steeds dus bezien hoe het per modaliteit zo goed mogelijk geregeld kan worden. Vlot veilig en comfortabel is echt de doelstelling voor de FIETSER. Voor auto geldt een andere doelstelling: spreiding, de doorstroming bevorderen, congestie voorkomen. En dat primair voor de utilitaire routes. De recreatieve routes, daar maken vooral de recreatieschappen zich druk over. De provincie Utrecht heeft niet als beleid om de beste provincie voor de fiets te worden (dus de titel van de presentatie in de agenda van deze ALV klopt niet helemaal). De provincie gaat de komende tijd vooral inzetten op belangrijke verkeersknooppunten zoals stations en busstations. Brigit noemt het grote succes van de OV fiets bij de stations als natransport, daar wil de provincie op voortbouwen. Als die innovatie nog kan doorgaan, bijv. als je bij dergelijke knooppunten ook een E-fiets of snelle fiets kunt huren, met helm bijvoorbeeld, dan hebben we het ergens over. Dit is overigens niet alleen een zaak voor de provincie maar ook de vrije markt kan in dit gat springen: dat je fietsen van allerlei soort overal kunt huren en elders weer kunt inleveren (vgl. Parijs, Berlijn). De provincie wil wel randvoorwaarden scheppen maar je moet het met samenwerkingspartners doen. Het Mobiliteitsplan wordt dus na een laatste inspraakronde in najaar 2015 door Prov. Staten vastgesteld. Vraag is wat er gebeurt als er na de verkiezingen van 2015 een heel ander College aantreedt? Brigit geeft aan te verwachten dat het nieuwe college dit programma zal gaan uitvoeren, van welke samenstelling dit ook is. Het is natuurlijk wel mogelijk dat tijdens de rit weer veranderingen in het programma zullen komen. Gevraagd wordt wat de provincie voor één en ander wil uit trekken? Er is 6 miljoen geraamd voor het op orde brengen van de knooppunten-aanpak en de verbetering van P en R; 70 miljoen voor de auto en 50 miljoen voor de fiets. De beoogde doorsteek door het Liesbosch-terrein gaat volgens Brigit buiten de mobiliteitsvisie om. De vervanging van de veel te steile brug over de A12 bij Bunnik als onderdeel van de nieuwe snelfietsroute is een VERDER project, dus een andere geldstroom. Provincie is hier wel bij betrokken. VERDER projecten worden door ministerie van I&M vastgesteld en hebben een bovenregionaal belang. Wanneer en hoe één en ander zal worden uitgevoerd is nog niet helemaal duidelijk. Dineke dankt Brigit Valentijn voor het kijkje in de provinciale keuken. Aantal dingen waren nieuw en daar zullen we mogelijk in de toekomst meer over horen. Agnes Otten en Jan Krijger gaan/zijn namens de Fietsersbond, samen met een aantal andere Utrechtse afdelingen, met de provincie in gesprek en zullen een vinger aan de pols houden. Dank voor de tips en de informatie. 5

6 B. Presentatie door Cor van Angelen: Openbaar ruimtegebruik (2028): Scheiden of mengen. Cor schetst aan de hand van een aantal dia s een verkeerskundige visie op de veiligheid van fietsers, met als rode draad het dilemma scheiden of mengen bij het ontwerp/gebruik van de openbare ruimte. Een prikkel om met deze visie aan de slag te gaan vormt het jaar 2018, wanneer Houten weer genomineerd zou kunnen worden als Fietsstad van Nederland. Cor geeft eerst een historische terugblik, waarbij de ontwerpprincipes van het Kanaleneiland, Overvecht en tenslotte Houten de revue passeren. In de 60-er jaren waren er veel ongelukken door te hard rijden, waarbij ook fietsers het slachtoffer werden. Mede bepalend hierbij was de ondergeschikte positie van de fietser in het verkeer, zoals in druk bevolkte wijken als Kanaleneiland en Overvecht tot uitdrukking kwam. In de opbouw van Houten introduceerde men vanaf de 70er jaren een geheel andere verkeersstructuur, waarin consequent werd gekozen voor de fiets: scheiding van auto s en fietsen, veiligheid, verlichte fietspaden, korte afstanden voor fietsers. Snelverkeer zoveel mogelijk gescheiden van langzaam verkeer. In de toekomst moet deze lijn nog consequenter doorgetrokken worden. Voor fietsers en voetgangers, ook in de buitengebieden, moet niet het fietspad alleen opgeëist worden voor de fietsers. Gun elkaar de ruimte, gewone fietsen, E-fietsers, bakfietsen etc.. Soms dienen de fietspaden breder gemaakt te worden als er meer doelgroepen gebruik van maken (multifunctioneel). Houd meer rekening met elkaar (mengen). Van belang zijn ook goede en meer fietsenstallingen; de beide transferia zijn prima maar ook bij scholen en bedrijven kunnen de parkeermogelijkheden verbeterd worden. Wellicht een tip voor FB Houten: bij bedrijven een prijsvraag uitschrijven bij alle bedrijven voor goed en snel fiets parkeren. En Cor s ideaal voor de toekomst: een E-fietspadennetwerk, steeds afweging van scheiden of mengen, veiligheid voorop. Dineke dankt Cor van Angelen voor de presentatie, voor een discussie na afloop ontbreekt helaas de tijd. Tevens bedankt zij de WTC via Cor voor het ter beschikking stellen van de prettige vergaderruimte. Vanaf uur volgt een geanimeerde Nieuwsjaarsborrel. 6

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond

etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond Kwartaalblad voor fietsend Zuidoost-Brabant januari 2014 Ventiel 152 - Kwartaalblad 2 voor

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Nieuwe raden, nieuwe wethouders

Nieuwe raden, nieuwe wethouders Fietsverkeer nummer 4, jaargang 2, oktober 2002 REDACTIONEEL Het Fietsberaad bestaat primair om de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies te helpen. En bijgeval

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Modelaanpak Veilig Fietsen

Modelaanpak Veilig Fietsen Modelaanpak Veilig Fietsen Een handreiking voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak veilig fietsen Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu Voorwoord Rapportage Modelaanpak

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie