Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014"

Transcriptie

1 Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Dineke Becker (voorzitter), Dick Veldkamp, Johan Jol (secretaris); Harry van Straalen (penningmeester), Jan Krijger, JanPeter Westein, Jannie den Engelsman. Leden: Cor van Angelen, Ruut van Rossen, Agnes Otten, Ineke Rohaan, Arjen de Boer, Aldert Klarenbeek, Piet van Gemert, John van Amerongen, Andre Botermans, Marjette Woudenberg, Rogier Wiericx, Herman Walthaus, Richard Makkinga, Aleid Groothoff, Jan Wassenaar, Carla Lindner. Afmeldingen : Tom van de Ham, Jos Bierens, Ferdinand Hoogerwoud, Eveline Hund, Liesbeth Muijs, fam. Piersma, Heleen Zwart Gemeente: Jelger de Haas, beleidsmedewerker verkeer Gastspreker: Brigit Valentijn, beleidsmedewerker Provincie Utrecht Notulist: Ineke Rohaan. 1. Opening vergadering en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Naast de gebruikelijke onderdelen van de ALV t.w. jaarverslag 2013, financieel overzicht 2013, begroting 2013, terugblik op 2013 en plannen 2014 is er de bestuursverkiezing. Na de pauze zal Brigit Valentijn, provinciaal beleidsmedewerker, iets vertellen over de Mobiliteitsvisie van de Provincie Utrecht en zal ons lid Cor van Angelen een korte presentatie houden over het openbare ruimtegebruik binnen onze gemeente onder de noemer Scheiden en mengen. De agenda wordt vastgesteld. 2. Vaststelling verslag jaarvergadering 17 januari Er zijn geen vragen over het verslag van de ALV van 17 januari Het verslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan de notuliste. 3. Jaarverslag 2013 Johan Jol licht het jaarverslag 2013 toe. Belangrijkste succes van het afgelopen jaar was het verwijderen van een groot aantal obstakels op de fietspaden, waar FBH jarenlang actie voor heeft gevoerd. Het ledental is iets afgenomen, van 250 naar 237 leden. Er is in x periodiek overleg met verkeerswethouder Kees van Dalen geweest; Johan Jol en Jan Krijger voeren dit overleg namens de Fietsersbond. Het overleg is constructief en zinvol. Verder neemt FBH deel aan het Verkeersberaad waaraan ook Veilig Verkeer Nederland, de Ouderenbonden en de Gehandicaptenraad deelnemen. Daarnaast is er een apart ambtelijk overleg met de Fietsersbond afd. Houten o.a. over de bewegwijzering en de snelfiets. Het overleg met projectleiders inzake infraprojecten is nieuw en moet nog wat verder vorm krijgen; het is voor de gemeente nog geen routine om bij (onderhouds-)projecten het fiets-beleid erbij te betrekken. Met de Ouderenbond wordt vooral gesproken over de veiligheid inzake E-bikes. In 2013 zijn 7 digitale Nieuwsbrieven uitgebracht over actuele zaken o.a. fietstransferia. Er wordt gezocht naar oplossingen voor mensen die geen hebben. Het uitgeven van de Stap-op in een papieren versie, wordt gecontinueerd. De website is verder ontwikkeld en kent een redelijk aantal bezoekers. Jan Wassenaar onderhoudt de website. Projecten 2013: Middengeleiders ( broodjes, paaltjes ) hebben veel aandacht gehad. Er zijn er 140 opgeruimd op de hoofdfietsroutes; nog niet binnen de wijken. Gekeken wordt of paaltjes die echt nodig zijn, veiliger kunnen. Het blijft maatwerk. De normen t.a.v. kritische passages worden vermeld in de Stap-op. Recent stonden er berichten in Trefpunt over de paaltjes / broodjes op fietspaden die weggehaald zijn door de gemeente en waarvan enkele weer teruggeplaatst zouden moeten worden omdat er daar auto s gaan rijden. De teneur van deze berichtgeving doet afbreuk aan de inzet van de Fietsersbond over dit onderwerp. Het bestuur pakt dit verder op. Een ander project is het metrosysteem, de bewegwijzering dus. Houten heeft een prima fietsinfrastructuur maar de weg vinden is lastig. De Fietsersbond heeft een systeem bedacht samen met de 1

2 gemeente Houten. OP grond daarvan is nu een officiële kaart ontwikkeld door de cartograaf; deze wordt momenteel afgestemd met de Algemene Bewegwijzeringsdienst. In de loop van dit jaar kan hopelijk tot uitvoering overgegaan worden. De kosten zijn voor de gemeente. Er zullen minder ANWB-borden nodig zijn door deze bewegwijzering en er komen ook vermeldingen van knooppunten. Fietsnetwerk Buitengebied: Kritiek van bewoners is dat door de aansluiting van de A12 op het Saltoproject, het fietsklimaat zou verslechteren. Door de N 410 komt een autoluwe passage: alleen auto s tijdens het spitsuur. Het doel van de snelfiets-routes vanuit Uithof naar Bunnik, over of onder de A12 richting Houten, is om meer mensen op de fiets te krijgen. Er is een gezamenlijke lobby van de afdelingen Bunnik en Houten richting gemeentes en Provincie, bijv. met betrekking tot de fietspassage over/onder de A12. Eén van de speerpunten waar het afgelopen jaar onvoldoende aan toe is gekomen is het stimuleren van het fietsgebruik. Het fietsaandeel in Houten is nu 36%, en dit is voor een echte fietsgemeente vrij laag; zal dus omhoog moeten. Het Jaarverslag 2013 wordt op de website gezet en kan aan leden zonder per post toegezonden worden. 4. Financiën Harry van Straalen geeft toelichting op het financieel overzicht Er is sprake van een positief saldo van 750. Voor de actie Houten fietst heeft het Landelijk Bureau van de Fietsersbond subsidie toegezegd en deze is ontvangen. De fietsverlichtingsactie was een succes. Kosten hiervoor bedroegen 333 en de opbrengsten 176 maar het Landelijk Bureau heeft de kosten geheel betaald. Er zijn geen vragen over het financieel overzicht. Begroting 2014: Harry geeft toelichting. De vergaderkosten in december lopen nog door. Er wordt vergaderd voor lagere kosten dan begroot, bij een van de bestuursleden thuis als er niet meer dan 8 leden aanwezig zijn. De afdracht aan het Landelijk Bureau is gedaan. De inkomsten buiten de contributies bedroegen 100; de acties zijn toegelicht in de Stap-Op. De subsidie die het Landelijk Bureau geeft, is gebaseerd op het aantal leden. Het Landelijk Bureau werkt nog steeds op kasbasis en dit levert vreemde overloopkosten op omdat hun boekjaar sluit per 7 december. Financieel overzicht 2013 en begroting 2014 worden akkoord bevonden en aan het bestuur wordt onder applaus, decharge verleend voor het gevoerde beleid. 5. Aftreden Bestuur 2013 en verkiezing Bestuur 2014 Agnes Otten begeleidt als niet-bestuurslid de bestuursverkiezing. Agnes bedankt het bestuur en alle bestuursleden afzonderlijk, voor alle ambities en het verzette werk. Alle bestuursleden treden af en zijn herkiesbaar in dezelfde functies, behalve Harry van Straalen, penningmeester, die zich niet herkiesbaar gesteld heeft. Arjen de Boer heeft zich voor de eerste keer verkiesbaar gesteld. Per acclamatie wordt het nieuwe bestuur gekozen waarbij Dineke Becker opnieuw voorzitter wordt en Johan Jol secretaris blijft. Arjen de Boer neemt de plaats van Harry van Straalen in als nieuwe penningmeester. De CV van Arjan staat op de website van de Fietsersbond. Dick Veltkamp, Jannie den Engelsman, JanPeter Westein en Jan Krijger blijven algemeen bestuurslid. Agnes wenst het nieuw gekozen bestuur veel succes en veel werkplezier en dit wordt met applaus vanuit de vergadering bekrachtigd. Vervolgens staat de voorzitter, Dineke Becker, stil bij het vertrek van Harry van Straalen als bestuurslid. Harry was 10 jaar actief in de Fietsersbond en heeft samen met Dick Veltkamp alles op poten gezet. De Fietsersbond afd. Houten is Harry veel dank verschuldigd voor zijn vasthoudendheid, zijn stimulerende aanpak en niet aflatende inzet. Harry hechtte altijd veel belang aan persoonlijk contact met nieuwe leden en actieve leden en dit heeft veel actieve vrijwilligers opgeleverd die bereid zijn af en toe hand- en spandiensten te verrichten, en ook een aantal bestuursleden. Hij had en heeft een groot netwerk, o.a. in de politiek. Door het vertrek van Harry vloeit er veel ervaring weg uit het bestuur maar Harry wil graag aanblijven als actief lid en dit wordt in dank aanvaard. Als dank voor zijn inzet ontvangt Harry 2 fietsroutes van Denemarken, waar hij graag vakantie houdt en ook 2

3 daar veel fietst. Verder krijgt hij een fotoboek met foto s van 10 jaar Fietsersbond; dit boek is nog niet compleet en wordt nog afgerond. In zijn dankwoord memoreert Harry het ontstaan van de unieke fietsinfrastructuur in Houten. In 1999 hebben John van Amerongen, Richard Makkinga, Cor van Angelen en hijzelf voor het eerst bij elkaar gezeten en zijn gestart met adviezen aan de gemeente op het gebied van de fietsinfrastructuur. In 2004 is de onderafdeling Fietsersbond Houten gestart (onderdeel van afdeling Utrecht), die in 2008 verzelfstandigd werd. Samen met een aantal actieve leden is er steeds meer bereikt en is de Fietsersbond afd. Houten gegroeid naar een gremium waar serieus rekening mee gehouden wordt door diverse partijen, o.a. de gemeente en provincie. Ook zijn er goede contacten met diverse andere afdelingen in de provincie. Hij hoopt en verwacht dat de FBH een belangrijke rol zal blijven spelen in de gemeente als belangenbehartiger van de fietsers. 6. Plannen en speerpunten 2014 Dineke noemt de plannen en speerpunten van de FBH voor 2014: 1. Het verder verbeteren van de fietsinfrastructuur en de veiligheid, en het dichten van de overgebleven missing links in ons fietsnet. Daarvoor is goed overleg met de gemeente Houten nodig. 2. Fietsgebruik moet meer gestimuleerd worden. 3. Gemeenteraadverkiezingen: FBH probeert te bewerkstelligen dat de politieke partijen (meer) aandacht zal besteden aan fietsbeleid in de verkiezingsprogramma s en zal op basis daarvan een Fietskieswijzer ontwikkelen. Zie de website. 4. Er wordt uitvoering gegeven aan de bewegwijzering; hiervoor is diverse keren contact gelegd met Jelger de Haas van de gemeente Houten. Er is al veel vooruitgang te melden. website. 5. Afronding uitvoering project middengeleiders. 6. Veiligheid E-bikers. 7. Fietsparkeren: dit wordt nieuw leven ingeblazen. Voorbeeld is het creëren van een doorgang vanaf Albert Heijn/Passage naar het Fietstransferium. In de eerste bestuursvergadering in 2014 met het nieuwe bestuur worden de plannen concreet benoemd en geprioriteerd en worden alle taken verdeeld. 7. Rondvraag De aanwezigen worden opgeroepen om gebruik te maken van het Meldpunt Fietsersbond.nl om tips, klachten of ideeën in te brengen. De meldingen die binnenkomen gaan vaak over de fietspaaltjes en andere obstakels die ervaren worden en verder over onderhoudszaken in het buitengebied van Houten. Deze zaken worden aangekaart in het overleg met de gemeente. Opgemerkt wordt, dat scholieren vaak zitten te chatten op de fiets en met z n drieën of vieren naast elkaar rijden. De FBH kan hier niet veel aan veranderen maar zal hier aandacht voor vragen in relevante gremia. Geen andere punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit vervolgens dit deel van de vergadering. 8. Intermezzo Als afsluiting van het gedeelte voor de pauze is er vervolgens een luchtig intermezzo door Jannie den Engelsman, over de ontwikkeling van een zgn. Zangfietspad in Houten, zoals recent ook in het Amsterdamse Bos en in Almere is gerealiseerd (zie de laatste VogelVrije Fietser). Er wordt een kort YouTube-filmpje getoond dat een goede indruk hiervan geeft. Fietsen is fijn en zingen ook, en dit kan op sommige routes prima samengaan en sfeer verhogend werken. Welk fietspad in Houten zou hiervoor geschikt zijn? Als voorbeelden worden genoemd: Kooikerspad, Imkerspad, Beusichemseweg en de Heemsteedseweg langs het AR-kanaal. Alle aanwezige leden brengen hun stem uit, en na afloop blijkt dat het (nieuwe) fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal de meeste stemmen heeft gehad. Dineke en Jannie gaan hiermee aan de slag en zullen in afstemming met de gemeente het Houtense Zangfietspad proberen te realiseren. U hoort nader. 3

4 Na de pauze volgt het thematische gedeelte, met twee presentaties A. Presentatie door Brit Valentijn : Utrecht: dé fietsprovincie van Nederland Brigit Valentijn, beleidsmedewerker bij de provincie Utrecht, schetst de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de provinciale Mobiliteitsvisie (horizon tot 2028) en de uitwerking daarvan in het Mobiliteitsprogramma (acties t/m 2018). Dit laatste programma is in 2013 vastgesteld door GS, en voor commentaar toegestuurd aan andere overheden, provincies, waterschappen en FB Landelijk. In het voorontwerp zijn n.a.v. reacties enkele wijzigingen aangebracht. Het gehele Mobiliteitsplan wordt formeel in februari 2014 ter inzage gelegd en gaat vlak voor de zomer naar Gedeputeerde Staten, daarna naar Provinciale Staten en in het najaar moet er dus een nieuw Mobiliteitsplan Provincie Utrecht liggen. Voor het fietsvervoer geldt dat dit veilig, vlot en comfortabel moet zijn. In het Programma is een kaart opgenomen met een aantal gewenste Hoofdfietsroutes, die primair een utilitair karakter hebben (forensisch fietsverkeer!). De provincie hanteert daarbij de landelijke CROW richtlijnen die aangeven dat 80% van de fietspaden maximaal veilig, vlot en comfortabel moeten zijn. Daarbij zijn wachttijden voor de stoplichten van belang (niet langer dan 60 seconden) en is verlichting van de fietspaden ook een belangrijk issue. Er zijn veel soorten fietsen: bakfiets, e-fiets, racefiets, ligfiets; en al deze fietsen stellen gezamenlijk hogere eisen aan de fietsinfrastructuur. Vooralsnog wordt ingezet op verbreding van fietspaden m.n. t.b.v. de E-fietsen. Daarbij wordt nagegaan of de bestaande richtlijnen toereikend zijn om de gestelde doelstellingen te kunnen halen. Ander onderdeel van de mobiliteitsvisie is de z.g. trajectaanpak. Bedoeling is dat per traject, per tracé, gekeken wordt naar onderhoud van paden en tegelijkertijd aanpassingen in de sfeer van ecologie, verlichting, verharding. Uitgangspunt is de onderhoudscyclus van het asfalt. De Provincie is de wegbeheerder m.b.t. onderhoud en renovatie. Er zijn uiteraard fietsverbindingen die onder de verantwoordelijkheid van gemeentes vallen, maar de provincie wil de gemeentes daarbij helpen. Er is 50 miljoen euro uitgetrokken voor de provinciale fietsinfrastructuur: niet alleen voor de fietspaden, maar ook voor de parallelwegen, kruispunten, fietsparkeren bij bushalten etc. T.a.v. de mobiliteitsvisie c.q. programma is er sprake van samenwerking met gemeentes en andere partijen, zoals met de landelijke Fietsersbond. Deze moeten de provincie scherp houden t.a.v. het al of niet goed (uit)werken van vastgesteld beleid. Deze signaalfunctie is belangrijk! Er worden diverse bestuursovereenkomsten gesloten tussen provincie en gemeenten waar de FB op kan in haken. Het Mobiliteitsplan ligt nu ter inzage in het provinciehuis, bij de balie in de Uithof. Niet dus bij gemeentehuizen; maar het is wel op te zoeken op Internet. Discussie: Er wordt gevraagd wat de provincie precies verstaat onder veilig, vlot en comfortabel. Brigit: er wordt niet ingezet op de modal shift (overgang tussen verschillende vervoertypes); dit is niet beïnvloedbaar gebleken, mensen zijn niet gemakkelijk uit de auto te krijgen. Er wordt WEL ingezet op degenen die NU op de fiets zitten. Daarom worden paaltjes die eenzijdige ongelukken veroorzaken, zoveel mogelijk weggehaald en worden fietspaden verbeterd bijv. door middel van overgangen naar een zachte berm: veilig en comfortabel. Waar klinkers liggen moet dit veranderd worden. Ook is er het verwarmde fietspad, het met duurzaam effect van onderaf sneeuw laten smelten op een fietspad. En er is het oplichtende fietspad. Fietstunnels en fietsbruggen zorgen er voor dat men minder oponthoud heeft bij kruisingen. Met al deze maatregelen wordt de mobiliteit bevorderd zonder de expliciete doelstelling om meer mensen op de fiets te krijgen. Er wordt geïnformeerd naar de relatie tussen de provincie en de BRU t.a.v. het mobiliteitsvraagstuk. Immers, ook de BRU heeft een Fietsvisie met ambitieuze doelstellingen (fietsaandeel opvoeren naar 60% in 2020). Antwoord: er liggen plannen om de BRU samen te voegen met de provincie, en daarmee zal ook t.z.t. het mobiliteitsbeleid geïntegreerd moeten worden. Eén derde deel van de BRU-medewerkers zit al op dezelfde verdieping als de provincie. Houten is een BRU gemeente, Houten heeft eigen BDU- gelden (Brede Doel Uitkering) en mag dat geld zelf besteden voor mobiliteitsdoeleinden. Veel gemeentes krijgen dat op een andere manier toebedeeld. Veel van de 4

5 kosten voor mobiliteit in Houten wordt nu nog bekostigd door de BRU (Lokaal Maatwerk) en niet door de Provincie. De provincie doet dus momenteel op gebied van verkeer niet veel voor Houten ter vermijding van vermenging van geldstromen (is allebei rijksgeld). Iemand van BRU hier uitnodigen zou dus op dit moment nog meer voor de hand hebben gelegen. Als de BRU straks wordt ingelijfd bij de provincie, dan ligt het dus voor de hand dat er één systematiek komt, ook qua begroting. De vraag is dan wie zich bij wie gaat aanpassen? De verscheidenheid in Utrecht is groot; fietsbeleid is lastiger te maken voor de provincie dan voor de BRU die veel stedelijker werkt. Het is maar net waar je woont in deze provincie of je meer baat hebt bij de BRU of bij Provincie. Er zijn wel veel overlappende taken. Provincie heeft meer taken dan de BRU, de provincie heeft ook nog als taakvelden milieu, cultuur, economie en Jeugdzorg, ook in de BRU-gemeentes. Dit grijpt erg in elkaar o.a. t.a.v. busbeleid. Wat kan de afdeling Houten nu al doen, volgens Brigit? Zij raadt aan de contacten met BRU en gemeente warm te houden, iets waar FB Houten al aardig ervaring mee heeft. Verder is het belangrijk dat FBH alle mogelijkheden benut om het provinciebeleid scherper in beeld te krijgen te krijgen en gebruik te maken van bestaande inspraakmogelijkheden t.a.v. de fietsersbelangen; de provincie heeft dit nodig om goed fietsbeleid te kunnen maken. De provincie heeft besloten om niet bewust te STUREN op de modal shift, maar ze zijn er ook niet op tegen. Congestie in de spitstijden moet naar beneden gebracht, vooral de autocongestie. Het gaat om de bereikbaarheid van onze regio, die nu onder druk staat. Bijv. bij het openbaar vervoer gaat de provincie over op een vraag gestuurde aanpak, dus om het voorkomen van lege bussen die de wegen onnodig belasten. Steeds dus bezien hoe het per modaliteit zo goed mogelijk geregeld kan worden. Vlot veilig en comfortabel is echt de doelstelling voor de FIETSER. Voor auto geldt een andere doelstelling: spreiding, de doorstroming bevorderen, congestie voorkomen. En dat primair voor de utilitaire routes. De recreatieve routes, daar maken vooral de recreatieschappen zich druk over. De provincie Utrecht heeft niet als beleid om de beste provincie voor de fiets te worden (dus de titel van de presentatie in de agenda van deze ALV klopt niet helemaal). De provincie gaat de komende tijd vooral inzetten op belangrijke verkeersknooppunten zoals stations en busstations. Brigit noemt het grote succes van de OV fiets bij de stations als natransport, daar wil de provincie op voortbouwen. Als die innovatie nog kan doorgaan, bijv. als je bij dergelijke knooppunten ook een E-fiets of snelle fiets kunt huren, met helm bijvoorbeeld, dan hebben we het ergens over. Dit is overigens niet alleen een zaak voor de provincie maar ook de vrije markt kan in dit gat springen: dat je fietsen van allerlei soort overal kunt huren en elders weer kunt inleveren (vgl. Parijs, Berlijn). De provincie wil wel randvoorwaarden scheppen maar je moet het met samenwerkingspartners doen. Het Mobiliteitsplan wordt dus na een laatste inspraakronde in najaar 2015 door Prov. Staten vastgesteld. Vraag is wat er gebeurt als er na de verkiezingen van 2015 een heel ander College aantreedt? Brigit geeft aan te verwachten dat het nieuwe college dit programma zal gaan uitvoeren, van welke samenstelling dit ook is. Het is natuurlijk wel mogelijk dat tijdens de rit weer veranderingen in het programma zullen komen. Gevraagd wordt wat de provincie voor één en ander wil uit trekken? Er is 6 miljoen geraamd voor het op orde brengen van de knooppunten-aanpak en de verbetering van P en R; 70 miljoen voor de auto en 50 miljoen voor de fiets. De beoogde doorsteek door het Liesbosch-terrein gaat volgens Brigit buiten de mobiliteitsvisie om. De vervanging van de veel te steile brug over de A12 bij Bunnik als onderdeel van de nieuwe snelfietsroute is een VERDER project, dus een andere geldstroom. Provincie is hier wel bij betrokken. VERDER projecten worden door ministerie van I&M vastgesteld en hebben een bovenregionaal belang. Wanneer en hoe één en ander zal worden uitgevoerd is nog niet helemaal duidelijk. Dineke dankt Brigit Valentijn voor het kijkje in de provinciale keuken. Aantal dingen waren nieuw en daar zullen we mogelijk in de toekomst meer over horen. Agnes Otten en Jan Krijger gaan/zijn namens de Fietsersbond, samen met een aantal andere Utrechtse afdelingen, met de provincie in gesprek en zullen een vinger aan de pols houden. Dank voor de tips en de informatie. 5

6 B. Presentatie door Cor van Angelen: Openbaar ruimtegebruik (2028): Scheiden of mengen. Cor schetst aan de hand van een aantal dia s een verkeerskundige visie op de veiligheid van fietsers, met als rode draad het dilemma scheiden of mengen bij het ontwerp/gebruik van de openbare ruimte. Een prikkel om met deze visie aan de slag te gaan vormt het jaar 2018, wanneer Houten weer genomineerd zou kunnen worden als Fietsstad van Nederland. Cor geeft eerst een historische terugblik, waarbij de ontwerpprincipes van het Kanaleneiland, Overvecht en tenslotte Houten de revue passeren. In de 60-er jaren waren er veel ongelukken door te hard rijden, waarbij ook fietsers het slachtoffer werden. Mede bepalend hierbij was de ondergeschikte positie van de fietser in het verkeer, zoals in druk bevolkte wijken als Kanaleneiland en Overvecht tot uitdrukking kwam. In de opbouw van Houten introduceerde men vanaf de 70er jaren een geheel andere verkeersstructuur, waarin consequent werd gekozen voor de fiets: scheiding van auto s en fietsen, veiligheid, verlichte fietspaden, korte afstanden voor fietsers. Snelverkeer zoveel mogelijk gescheiden van langzaam verkeer. In de toekomst moet deze lijn nog consequenter doorgetrokken worden. Voor fietsers en voetgangers, ook in de buitengebieden, moet niet het fietspad alleen opgeëist worden voor de fietsers. Gun elkaar de ruimte, gewone fietsen, E-fietsers, bakfietsen etc.. Soms dienen de fietspaden breder gemaakt te worden als er meer doelgroepen gebruik van maken (multifunctioneel). Houd meer rekening met elkaar (mengen). Van belang zijn ook goede en meer fietsenstallingen; de beide transferia zijn prima maar ook bij scholen en bedrijven kunnen de parkeermogelijkheden verbeterd worden. Wellicht een tip voor FB Houten: bij bedrijven een prijsvraag uitschrijven bij alle bedrijven voor goed en snel fiets parkeren. En Cor s ideaal voor de toekomst: een E-fietspadennetwerk, steeds afweging van scheiden of mengen, veiligheid voorop. Dineke dankt Cor van Angelen voor de presentatie, voor een discussie na afloop ontbreekt helaas de tijd. Tevens bedankt zij de WTC via Cor voor het ter beschikking stellen van de prettige vergaderruimte. Vanaf uur volgt een geanimeerde Nieuwsjaarsborrel. 6

Stap Op. In dit nummer: Weg naar Odijk. Ambitie raadsverkiezingen. Meer fiets, meer ruimte. Fietsparkeren bij bushaltes

Stap Op. In dit nummer: Weg naar Odijk. Ambitie raadsverkiezingen. Meer fiets, meer ruimte. Fietsparkeren bij bushaltes April 2013 Nr.16 Jaar 6 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN Stap Op In dit nummer: Weg naar Odijk Ambitie raadsverkiezingen Meer fiets, meer ruimte Fietsparkeren bij bushaltes 12 1 Een nieuwe lente

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Fietsparkeren. Fietsen in Houten een zoekplaatje. Afsluiting tegen auto s nodig? Speerpunten 2012

Stap Op. In dit nummer: Fietsparkeren. Fietsen in Houten een zoekplaatje. Afsluiting tegen auto s nodig? Speerpunten 2012 Mei 2012 Nr.13 Jaar 5 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN Stap Op In dit nummer: Fietsparkeren Fietsen in Houten een zoekplaatje Afsluiting tegen auto s nodig? Speerpunten 2012 12 1 Bezuinigen en fietsen

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Bijeenkomst buurafdelingen. Fietstransferium. Beusichemseweg. Activiteitenmarkt EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN.

Stap Op. In dit nummer: Bijeenkomst buurafdelingen. Fietstransferium. Beusichemseweg. Activiteitenmarkt EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN. TER INLEIDING; VAN DE VOORZITTER:... 2 Oktober 2010 Nr. 8 Jaar 3 FIETSBELEID LOKALE POLITIEK.3 RUBRIEK: IN GESPREK MET: WETHOUDER KEES VAN DALEN...5 Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN In dit

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: In gesprek met wethouder van Dalen. Terugblik evenement HoutenFietst! Paaltjes en witte broodjes, obstakels?

Stap Op. In dit nummer: In gesprek met wethouder van Dalen. Terugblik evenement HoutenFietst! Paaltjes en witte broodjes, obstakels? December 2012 Nr.15 Jaar 5 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN Stap Op In dit nummer: In gesprek met wethouder van Dalen Terugblik evenement HoutenFietst! Paaltjes en witte broodjes, obstakels? Roulatie

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Plofsluis/ Rondobrug. Nieuwe snelfietsroutes. Wethouder vraagt FB Houten. Fietsverlichtingsacties

Stap Op. In dit nummer: Plofsluis/ Rondobrug. Nieuwe snelfietsroutes. Wethouder vraagt FB Houten. Fietsverlichtingsacties TER INLEIDING; VAN DE VOORZITTER:... 2 November 2010 Nr. 9 Jaar 3 FIETSBELEID PARKEERKLIMAAT HOUTEN..7 RUBRIEK:GEKKE PLEKKEN. CYPRES/HEIN SCHRIEKEN...9 Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN In

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Speerpunten 2011. Opgericht: afdeling Bunnik. Elektrische fietsen in Houten. Actie Scooteroverlast

Stap Op. In dit nummer: Speerpunten 2011. Opgericht: afdeling Bunnik. Elektrische fietsen in Houten. Actie Scooteroverlast VAN DE VOORZITTER: FIETSERSBOND EN GEMEENTE..2 April 2011 Nr.10 Jaar 4 FIETSBELEID: FIETSPARKEREN BIJ WINKELS....7 GEMEENTENIEUWS: ONTWIKKELING BEREIKBAAR- HEIDSVISIE...9 Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

HOUTEN FIETSSTAD 2011? Stap Op. Stem nu! HOUTEN. Ga naar Welke gemeente wordt fietsstad? In dit nummer:

HOUTEN FIETSSTAD 2011? Stap Op. Stem nu! HOUTEN. Ga naar  Welke gemeente wordt fietsstad? In dit nummer: HOUTEN FIETSSTAD 2011? VAN DE VOORZITTER: HOUTEN FIETSSTAD 2011?.. 2 GEMEENTENIEUWS: BEREIKBAARHEIDSVISIE GEMEENTE.... 5 IN HOUTEN: FIETSPARKEREN... 7 In dit nummer: September 2011 Nr.11 EEN UITGAVE VAN

Nadere informatie

A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015

A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015 A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015 Aanwezig Externe belanghebbenden Pieter Nuiten, Francien Dechesne Fietsersbond Ab Oosting MRE Marcel Clerx Urban Wheelz Center (fietsbranche) Tineke Posno Gemeente

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden 19 juni 2012 Peter van Boxtel 19-6-2012 1 Verzoek aan de gemeente voor actief beleid: Verbetering fietsparkeermogelijkheden bij (lagere) scholen en

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Sector Mobiliteit Fiets Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Inhoud presentatie Fietsvisie RijnWaalpad Nieuwe Snelfietsroutes Gelders Fietsnetwerk Fietsvisie Vastgesteld in 2009

Nadere informatie

Wat is nu al goed (en moet vooral niet veranderd worden)?

Wat is nu al goed (en moet vooral niet veranderd worden)? De rijke oogst van de sessies met externe organisaties over het thema BEREIKBAARHEID in het kader van de OMGEVINGSVISIE KROMME RIJNSTREEK, 15 april 2015 in Fort Vechten. Sessie 1 (circa 8 personen van

Nadere informatie

Zwartboek fietsobstakels. in de gemeente Deventer

Zwartboek fietsobstakels. in de gemeente Deventer Zwartboek fietsobstakels in de gemeente Deventer 2 Voorwoord Eindelijk lente. We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover. Voor de fietser is het aangename seizoen aangebroken. Geen gladheid

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoud 1. Ontwikkeling beleid 2. Laaghangend fruit 3. Kennisontwikkeling Ontwikkeling beleid 2008 Financiering: BDU

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Meer ruimte voor Typ hier om tekst in te voeren. de fiets. De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale Statenverkiezingen van 4 maart 2015

Meer ruimte voor Typ hier om tekst in te voeren. de fiets. De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale Statenverkiezingen van 4 maart 2015 Meer ruimte voor Typ hier om tekst in te voeren Typ hier om tekst in te voeren de fiets De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale Statenverkiezingen van 4 maart 2015 Typ hier om tekst in te voeren

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Kracht van Utrecht- ini.a.ef Onze reac)e en voorstellen bij het voorliggende concept Mobiliteitsplan 2015-2028

Kracht van Utrecht- ini.a.ef Onze reac)e en voorstellen bij het voorliggende concept Mobiliteitsplan 2015-2028 Kracht van Utrecht- ini.a.ef Onze reac)e en voorstellen bij het voorliggende concept Mobiliteitsplan 2015-2028 Jan Korff de Gidts en Cor van Angelen t.a.v. de Commissie MME van de Staten van Utrecht 13

Nadere informatie

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Arnold Bongers verkeerskundig ontwerper Koen van Waes verkeersplanoloog 1 Inhoud Den Bosch Ontwikkeling fietsbeleid Fietsbalans Koersnota Lekker Fietsen Infrastructuur

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen Factsheets Cuijk-Mook- Nijmegen Informatie over de snelfietsroute tussen Cuijk, Mook en Nijmegen. 10 factsheets met infor matie en beeldmateriaal. Uitgave september 2014 Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Nadere informatie

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 0 Juryrapport Fietsstad 2016 Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark

Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20694 15 juli 2015 Snelfietsroute Muntmeesterlaan, Muntweg, Goffertpark Verkeersbesluit Snelfietsroute Muntmeesterlaan,

Nadere informatie

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND 6 februari 00 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Fietsersbond Amsterdam

Fietsersbond Amsterdam Typ hier om tekst in te voeren Fietsersbond Amsterdam Typ hier om tekst in te voeren Activiteitenprogramma 2015 Typ hier om tekst in te voeren Activiteitenprogramma 2015 Fietsersbond Amsterdam 2 Activiteitenprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Notitie. Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein

Notitie. Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein Notitie Potentie fietsstromen Plofsluisbrug Nieuwegein projectnummer 248800000 opdrachtgever Gemeente Nieuwegein contactpersoon Bart-Peter van Asselt projectleiding Bart Christiaens projectuitvoering Koen

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum 30 november 2011 1. Opening Agenda 2. Notulen jaarvergadering 20 april 2011 3. Vaststellen jaarverslag 2010 4. In- en uitgaande post 5. Financieel verslag 2010

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel. Juli 2002

Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel. Juli 2002 Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel Juli 2002 Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel concept Opdrachtgever: Vervoer Coördinatie Centrum Zuid-Holland Zuid Ronald de Bruijn Gouda,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Groene Lopers voor de fiets!

Groene Lopers voor de fiets! Groene Lopers voor de fiets! Een regionaal netwerk van comfortabele fietsboulevards in een aantrekkelijke en emissievrije omgeving De Weteringschans als Groene Loper / Fietsboulevard ( Maike van Stiphout)

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf. Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf. Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven Checklist Fietsvriendelijk bedrijf Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven De checklist We weten allemaal dat gezonde en fitte medewerkers met plezier naar hun werk gaan, maar wat doen we eigenlijk

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Evaluatie Fietspaaltjes: cameraobservaties

Evaluatie Fietspaaltjes: cameraobservaties Evaluatie Fietspaaltjes: cameraobservaties Op weg naar Duurzaam Veilige fietsinfrastructuur Peter Morsink, Jos Hengeveld Nationaal Fietscongres Fietsberaad Workshop Veilig Fietsen deel II 21 november 2013

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 10 juni 2015

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 10 juni 2015 Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 10 juni 2015 www.dorpsraadkelpen-oler.nl 1 Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling van de agenda. 3. Presentatie website. 4. Verslag jaarvergadering 2014. 5.

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Fietspad Houten- t Goy. Houten Fietsstad 2008: actieve leden op bezoek. VERDER, Oude Dorp, Lunetten.

Stap Op. In dit nummer: Fietspad Houten- t Goy. Houten Fietsstad 2008: actieve leden op bezoek. VERDER, Oude Dorp, Lunetten. TER INLEIDING; VAN DE VOORZITTER:...2 Juli 2009 Nr. 5 Jaar 2 RUBRIEK: IN GESPREK MET: DICK VELDKAMP..6 HOUTEN FIETSSTAD 2008...3 Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN In dit nummer: Fietspad Houten-

Nadere informatie

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 www.dorpsraadkelpen-oler.nl 1 Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling van de agenda. 3. Buurtpreventie Maurice Henk 4. Verslag jaarvergadering

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Onderwerp: Bereikbaarheidsvisie Beslispunten: 1. De bereikbaarheidsvisie vast te stellen als ambitie en agenda voor de bereikbaarheid van Houten Samenvatting:

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Algemene Ledenvergadering VNAB Datum: 24 september 2015 Tijd: 15.00 16.00 uur Locatie: WTC Rotterdam Notulist: E. Greeven-Jongeboer Aanwezig: 21 leden (incl. 1 volmacht), vertegenwoordigend 63 stemmen

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Veldonderzoek studenten HU-Amersfoort

Veldonderzoek studenten HU-Amersfoort Veldonderzoek studenten HU-Amersfoort De projectgroep heeft veldonderzoek gedaan in de gemeente Houten. Dit werd verdeeld over twee dagen. Bij het eerste bezoek, op woensdag 19-09-2012, zijn er enquêtes

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Belgisch perspectief. Zes jaar fietsverlichtingsacties. Fietsen is een feest! Fietsbrug A27 dichterbij

Stap Op. In dit nummer: Belgisch perspectief. Zes jaar fietsverlichtingsacties. Fietsen is een feest! Fietsbrug A27 dichterbij december 2015 Nr. 24 Jaargang 8 x x Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN In dit nummer: Belgisch perspectief Zes jaar fietsverlichtingsacties Fietsen is een feest! Fietsbrug A27 dichterbij 1

Nadere informatie

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND Ambitie 2008 Rotterdam is dé fietsstad van Nederland. Het is goedkoop, snel, gezond en leuk om naar je werk of school te fietsen. Fietsen is goed voor het milieu en

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch Aanwezig; 32 ouders, 1 broer Afmeldingen; Hermans, Buisman, Bosma, August, Hattink Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Is de fietser kwetsbaar?

Is de fietser kwetsbaar? Is de fietser kwetsbaar? Jorrit Harbers Traumachirurg UMCG 19 februari 2014, pag. 2 ACHTERGROND FIETSONGELUKKEN Chirurgen zien een stijging van het aantal letsels door fietsongelukken. De overheid moet

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

haarlemmermeer@fietsersbond.nl

haarlemmermeer@fietsersbond.nl De aftrap van de Fietsbalans meeting in 2010. Foto Fietshan 1 Welkom bij de presentatie van de resultaten van de fietsbalans-2. De fietsmeting in Hoofddorp is gereden op 6 juni 2010, en in Nieuw Vennep

Nadere informatie

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Klapstoelconcert Koekoeksplein, Utrecht Ineke Spapé, SOAB adviseurs Lector NHTV/CROW Verkeer en Stedenbouw 1. Waarom aandacht

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Het Vergevingsgezinde Fietspad

Het Vergevingsgezinde Fietspad Het Vergevingsgezinde Fietspad Op weg naar Duurzaam Veilige fietsinfrastructuur Peter Morsink Royal HaskoningDHV Dick de Waard Rijksuniversiteit Groningen Kees Bakker Fietsersbond Samenvatting Fietsveiligheid

Nadere informatie

welkom fijn dat je er bent!

welkom fijn dat je er bent! welkom fijn dat je er bent! Programma LSD 7-3-2015 Ede 9.30 uur Inloop met koffie, thee, cake 10.00 uur Plenaire bijeenkomst Welkom Matthijs Akkenaar van Heutink Peter Vereijken, voorzitter VSN Algemene

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Naam: Klas: Ik woon in:

Naam: Klas: Ik woon in: Naam: Klas: Ik woon in: 1 Waarom School-Thuis-Route? Beste leerlingen, Het fietsen of lopen van je huis naar de basisschool was vaak makkelijk en over een niet al te grote afstand. Daar komt nu verandering

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie