Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014"

Transcriptie

1 Verslag van de Algemene Ledenvergadering Fietsersbond afd. Houten, 22 januari 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Dineke Becker (voorzitter), Dick Veldkamp, Johan Jol (secretaris); Harry van Straalen (penningmeester), Jan Krijger, JanPeter Westein, Jannie den Engelsman. Leden: Cor van Angelen, Ruut van Rossen, Agnes Otten, Ineke Rohaan, Arjen de Boer, Aldert Klarenbeek, Piet van Gemert, John van Amerongen, Andre Botermans, Marjette Woudenberg, Rogier Wiericx, Herman Walthaus, Richard Makkinga, Aleid Groothoff, Jan Wassenaar, Carla Lindner. Afmeldingen : Tom van de Ham, Jos Bierens, Ferdinand Hoogerwoud, Eveline Hund, Liesbeth Muijs, fam. Piersma, Heleen Zwart Gemeente: Jelger de Haas, beleidsmedewerker verkeer Gastspreker: Brigit Valentijn, beleidsmedewerker Provincie Utrecht Notulist: Ineke Rohaan. 1. Opening vergadering en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Naast de gebruikelijke onderdelen van de ALV t.w. jaarverslag 2013, financieel overzicht 2013, begroting 2013, terugblik op 2013 en plannen 2014 is er de bestuursverkiezing. Na de pauze zal Brigit Valentijn, provinciaal beleidsmedewerker, iets vertellen over de Mobiliteitsvisie van de Provincie Utrecht en zal ons lid Cor van Angelen een korte presentatie houden over het openbare ruimtegebruik binnen onze gemeente onder de noemer Scheiden en mengen. De agenda wordt vastgesteld. 2. Vaststelling verslag jaarvergadering 17 januari Er zijn geen vragen over het verslag van de ALV van 17 januari Het verslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan de notuliste. 3. Jaarverslag 2013 Johan Jol licht het jaarverslag 2013 toe. Belangrijkste succes van het afgelopen jaar was het verwijderen van een groot aantal obstakels op de fietspaden, waar FBH jarenlang actie voor heeft gevoerd. Het ledental is iets afgenomen, van 250 naar 237 leden. Er is in x periodiek overleg met verkeerswethouder Kees van Dalen geweest; Johan Jol en Jan Krijger voeren dit overleg namens de Fietsersbond. Het overleg is constructief en zinvol. Verder neemt FBH deel aan het Verkeersberaad waaraan ook Veilig Verkeer Nederland, de Ouderenbonden en de Gehandicaptenraad deelnemen. Daarnaast is er een apart ambtelijk overleg met de Fietsersbond afd. Houten o.a. over de bewegwijzering en de snelfiets. Het overleg met projectleiders inzake infraprojecten is nieuw en moet nog wat verder vorm krijgen; het is voor de gemeente nog geen routine om bij (onderhouds-)projecten het fiets-beleid erbij te betrekken. Met de Ouderenbond wordt vooral gesproken over de veiligheid inzake E-bikes. In 2013 zijn 7 digitale Nieuwsbrieven uitgebracht over actuele zaken o.a. fietstransferia. Er wordt gezocht naar oplossingen voor mensen die geen hebben. Het uitgeven van de Stap-op in een papieren versie, wordt gecontinueerd. De website is verder ontwikkeld en kent een redelijk aantal bezoekers. Jan Wassenaar onderhoudt de website. Projecten 2013: Middengeleiders ( broodjes, paaltjes ) hebben veel aandacht gehad. Er zijn er 140 opgeruimd op de hoofdfietsroutes; nog niet binnen de wijken. Gekeken wordt of paaltjes die echt nodig zijn, veiliger kunnen. Het blijft maatwerk. De normen t.a.v. kritische passages worden vermeld in de Stap-op. Recent stonden er berichten in Trefpunt over de paaltjes / broodjes op fietspaden die weggehaald zijn door de gemeente en waarvan enkele weer teruggeplaatst zouden moeten worden omdat er daar auto s gaan rijden. De teneur van deze berichtgeving doet afbreuk aan de inzet van de Fietsersbond over dit onderwerp. Het bestuur pakt dit verder op. Een ander project is het metrosysteem, de bewegwijzering dus. Houten heeft een prima fietsinfrastructuur maar de weg vinden is lastig. De Fietsersbond heeft een systeem bedacht samen met de 1

2 gemeente Houten. OP grond daarvan is nu een officiële kaart ontwikkeld door de cartograaf; deze wordt momenteel afgestemd met de Algemene Bewegwijzeringsdienst. In de loop van dit jaar kan hopelijk tot uitvoering overgegaan worden. De kosten zijn voor de gemeente. Er zullen minder ANWB-borden nodig zijn door deze bewegwijzering en er komen ook vermeldingen van knooppunten. Fietsnetwerk Buitengebied: Kritiek van bewoners is dat door de aansluiting van de A12 op het Saltoproject, het fietsklimaat zou verslechteren. Door de N 410 komt een autoluwe passage: alleen auto s tijdens het spitsuur. Het doel van de snelfiets-routes vanuit Uithof naar Bunnik, over of onder de A12 richting Houten, is om meer mensen op de fiets te krijgen. Er is een gezamenlijke lobby van de afdelingen Bunnik en Houten richting gemeentes en Provincie, bijv. met betrekking tot de fietspassage over/onder de A12. Eén van de speerpunten waar het afgelopen jaar onvoldoende aan toe is gekomen is het stimuleren van het fietsgebruik. Het fietsaandeel in Houten is nu 36%, en dit is voor een echte fietsgemeente vrij laag; zal dus omhoog moeten. Het Jaarverslag 2013 wordt op de website gezet en kan aan leden zonder per post toegezonden worden. 4. Financiën Harry van Straalen geeft toelichting op het financieel overzicht Er is sprake van een positief saldo van 750. Voor de actie Houten fietst heeft het Landelijk Bureau van de Fietsersbond subsidie toegezegd en deze is ontvangen. De fietsverlichtingsactie was een succes. Kosten hiervoor bedroegen 333 en de opbrengsten 176 maar het Landelijk Bureau heeft de kosten geheel betaald. Er zijn geen vragen over het financieel overzicht. Begroting 2014: Harry geeft toelichting. De vergaderkosten in december lopen nog door. Er wordt vergaderd voor lagere kosten dan begroot, bij een van de bestuursleden thuis als er niet meer dan 8 leden aanwezig zijn. De afdracht aan het Landelijk Bureau is gedaan. De inkomsten buiten de contributies bedroegen 100; de acties zijn toegelicht in de Stap-Op. De subsidie die het Landelijk Bureau geeft, is gebaseerd op het aantal leden. Het Landelijk Bureau werkt nog steeds op kasbasis en dit levert vreemde overloopkosten op omdat hun boekjaar sluit per 7 december. Financieel overzicht 2013 en begroting 2014 worden akkoord bevonden en aan het bestuur wordt onder applaus, decharge verleend voor het gevoerde beleid. 5. Aftreden Bestuur 2013 en verkiezing Bestuur 2014 Agnes Otten begeleidt als niet-bestuurslid de bestuursverkiezing. Agnes bedankt het bestuur en alle bestuursleden afzonderlijk, voor alle ambities en het verzette werk. Alle bestuursleden treden af en zijn herkiesbaar in dezelfde functies, behalve Harry van Straalen, penningmeester, die zich niet herkiesbaar gesteld heeft. Arjen de Boer heeft zich voor de eerste keer verkiesbaar gesteld. Per acclamatie wordt het nieuwe bestuur gekozen waarbij Dineke Becker opnieuw voorzitter wordt en Johan Jol secretaris blijft. Arjen de Boer neemt de plaats van Harry van Straalen in als nieuwe penningmeester. De CV van Arjan staat op de website van de Fietsersbond. Dick Veltkamp, Jannie den Engelsman, JanPeter Westein en Jan Krijger blijven algemeen bestuurslid. Agnes wenst het nieuw gekozen bestuur veel succes en veel werkplezier en dit wordt met applaus vanuit de vergadering bekrachtigd. Vervolgens staat de voorzitter, Dineke Becker, stil bij het vertrek van Harry van Straalen als bestuurslid. Harry was 10 jaar actief in de Fietsersbond en heeft samen met Dick Veltkamp alles op poten gezet. De Fietsersbond afd. Houten is Harry veel dank verschuldigd voor zijn vasthoudendheid, zijn stimulerende aanpak en niet aflatende inzet. Harry hechtte altijd veel belang aan persoonlijk contact met nieuwe leden en actieve leden en dit heeft veel actieve vrijwilligers opgeleverd die bereid zijn af en toe hand- en spandiensten te verrichten, en ook een aantal bestuursleden. Hij had en heeft een groot netwerk, o.a. in de politiek. Door het vertrek van Harry vloeit er veel ervaring weg uit het bestuur maar Harry wil graag aanblijven als actief lid en dit wordt in dank aanvaard. Als dank voor zijn inzet ontvangt Harry 2 fietsroutes van Denemarken, waar hij graag vakantie houdt en ook 2

3 daar veel fietst. Verder krijgt hij een fotoboek met foto s van 10 jaar Fietsersbond; dit boek is nog niet compleet en wordt nog afgerond. In zijn dankwoord memoreert Harry het ontstaan van de unieke fietsinfrastructuur in Houten. In 1999 hebben John van Amerongen, Richard Makkinga, Cor van Angelen en hijzelf voor het eerst bij elkaar gezeten en zijn gestart met adviezen aan de gemeente op het gebied van de fietsinfrastructuur. In 2004 is de onderafdeling Fietsersbond Houten gestart (onderdeel van afdeling Utrecht), die in 2008 verzelfstandigd werd. Samen met een aantal actieve leden is er steeds meer bereikt en is de Fietsersbond afd. Houten gegroeid naar een gremium waar serieus rekening mee gehouden wordt door diverse partijen, o.a. de gemeente en provincie. Ook zijn er goede contacten met diverse andere afdelingen in de provincie. Hij hoopt en verwacht dat de FBH een belangrijke rol zal blijven spelen in de gemeente als belangenbehartiger van de fietsers. 6. Plannen en speerpunten 2014 Dineke noemt de plannen en speerpunten van de FBH voor 2014: 1. Het verder verbeteren van de fietsinfrastructuur en de veiligheid, en het dichten van de overgebleven missing links in ons fietsnet. Daarvoor is goed overleg met de gemeente Houten nodig. 2. Fietsgebruik moet meer gestimuleerd worden. 3. Gemeenteraadverkiezingen: FBH probeert te bewerkstelligen dat de politieke partijen (meer) aandacht zal besteden aan fietsbeleid in de verkiezingsprogramma s en zal op basis daarvan een Fietskieswijzer ontwikkelen. Zie de website. 4. Er wordt uitvoering gegeven aan de bewegwijzering; hiervoor is diverse keren contact gelegd met Jelger de Haas van de gemeente Houten. Er is al veel vooruitgang te melden. website. 5. Afronding uitvoering project middengeleiders. 6. Veiligheid E-bikers. 7. Fietsparkeren: dit wordt nieuw leven ingeblazen. Voorbeeld is het creëren van een doorgang vanaf Albert Heijn/Passage naar het Fietstransferium. In de eerste bestuursvergadering in 2014 met het nieuwe bestuur worden de plannen concreet benoemd en geprioriteerd en worden alle taken verdeeld. 7. Rondvraag De aanwezigen worden opgeroepen om gebruik te maken van het Meldpunt Fietsersbond.nl om tips, klachten of ideeën in te brengen. De meldingen die binnenkomen gaan vaak over de fietspaaltjes en andere obstakels die ervaren worden en verder over onderhoudszaken in het buitengebied van Houten. Deze zaken worden aangekaart in het overleg met de gemeente. Opgemerkt wordt, dat scholieren vaak zitten te chatten op de fiets en met z n drieën of vieren naast elkaar rijden. De FBH kan hier niet veel aan veranderen maar zal hier aandacht voor vragen in relevante gremia. Geen andere punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit vervolgens dit deel van de vergadering. 8. Intermezzo Als afsluiting van het gedeelte voor de pauze is er vervolgens een luchtig intermezzo door Jannie den Engelsman, over de ontwikkeling van een zgn. Zangfietspad in Houten, zoals recent ook in het Amsterdamse Bos en in Almere is gerealiseerd (zie de laatste VogelVrije Fietser). Er wordt een kort YouTube-filmpje getoond dat een goede indruk hiervan geeft. Fietsen is fijn en zingen ook, en dit kan op sommige routes prima samengaan en sfeer verhogend werken. Welk fietspad in Houten zou hiervoor geschikt zijn? Als voorbeelden worden genoemd: Kooikerspad, Imkerspad, Beusichemseweg en de Heemsteedseweg langs het AR-kanaal. Alle aanwezige leden brengen hun stem uit, en na afloop blijkt dat het (nieuwe) fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal de meeste stemmen heeft gehad. Dineke en Jannie gaan hiermee aan de slag en zullen in afstemming met de gemeente het Houtense Zangfietspad proberen te realiseren. U hoort nader. 3

4 Na de pauze volgt het thematische gedeelte, met twee presentaties A. Presentatie door Brit Valentijn : Utrecht: dé fietsprovincie van Nederland Brigit Valentijn, beleidsmedewerker bij de provincie Utrecht, schetst de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de provinciale Mobiliteitsvisie (horizon tot 2028) en de uitwerking daarvan in het Mobiliteitsprogramma (acties t/m 2018). Dit laatste programma is in 2013 vastgesteld door GS, en voor commentaar toegestuurd aan andere overheden, provincies, waterschappen en FB Landelijk. In het voorontwerp zijn n.a.v. reacties enkele wijzigingen aangebracht. Het gehele Mobiliteitsplan wordt formeel in februari 2014 ter inzage gelegd en gaat vlak voor de zomer naar Gedeputeerde Staten, daarna naar Provinciale Staten en in het najaar moet er dus een nieuw Mobiliteitsplan Provincie Utrecht liggen. Voor het fietsvervoer geldt dat dit veilig, vlot en comfortabel moet zijn. In het Programma is een kaart opgenomen met een aantal gewenste Hoofdfietsroutes, die primair een utilitair karakter hebben (forensisch fietsverkeer!). De provincie hanteert daarbij de landelijke CROW richtlijnen die aangeven dat 80% van de fietspaden maximaal veilig, vlot en comfortabel moeten zijn. Daarbij zijn wachttijden voor de stoplichten van belang (niet langer dan 60 seconden) en is verlichting van de fietspaden ook een belangrijk issue. Er zijn veel soorten fietsen: bakfiets, e-fiets, racefiets, ligfiets; en al deze fietsen stellen gezamenlijk hogere eisen aan de fietsinfrastructuur. Vooralsnog wordt ingezet op verbreding van fietspaden m.n. t.b.v. de E-fietsen. Daarbij wordt nagegaan of de bestaande richtlijnen toereikend zijn om de gestelde doelstellingen te kunnen halen. Ander onderdeel van de mobiliteitsvisie is de z.g. trajectaanpak. Bedoeling is dat per traject, per tracé, gekeken wordt naar onderhoud van paden en tegelijkertijd aanpassingen in de sfeer van ecologie, verlichting, verharding. Uitgangspunt is de onderhoudscyclus van het asfalt. De Provincie is de wegbeheerder m.b.t. onderhoud en renovatie. Er zijn uiteraard fietsverbindingen die onder de verantwoordelijkheid van gemeentes vallen, maar de provincie wil de gemeentes daarbij helpen. Er is 50 miljoen euro uitgetrokken voor de provinciale fietsinfrastructuur: niet alleen voor de fietspaden, maar ook voor de parallelwegen, kruispunten, fietsparkeren bij bushalten etc. T.a.v. de mobiliteitsvisie c.q. programma is er sprake van samenwerking met gemeentes en andere partijen, zoals met de landelijke Fietsersbond. Deze moeten de provincie scherp houden t.a.v. het al of niet goed (uit)werken van vastgesteld beleid. Deze signaalfunctie is belangrijk! Er worden diverse bestuursovereenkomsten gesloten tussen provincie en gemeenten waar de FB op kan in haken. Het Mobiliteitsplan ligt nu ter inzage in het provinciehuis, bij de balie in de Uithof. Niet dus bij gemeentehuizen; maar het is wel op te zoeken op Internet. Discussie: Er wordt gevraagd wat de provincie precies verstaat onder veilig, vlot en comfortabel. Brigit: er wordt niet ingezet op de modal shift (overgang tussen verschillende vervoertypes); dit is niet beïnvloedbaar gebleken, mensen zijn niet gemakkelijk uit de auto te krijgen. Er wordt WEL ingezet op degenen die NU op de fiets zitten. Daarom worden paaltjes die eenzijdige ongelukken veroorzaken, zoveel mogelijk weggehaald en worden fietspaden verbeterd bijv. door middel van overgangen naar een zachte berm: veilig en comfortabel. Waar klinkers liggen moet dit veranderd worden. Ook is er het verwarmde fietspad, het met duurzaam effect van onderaf sneeuw laten smelten op een fietspad. En er is het oplichtende fietspad. Fietstunnels en fietsbruggen zorgen er voor dat men minder oponthoud heeft bij kruisingen. Met al deze maatregelen wordt de mobiliteit bevorderd zonder de expliciete doelstelling om meer mensen op de fiets te krijgen. Er wordt geïnformeerd naar de relatie tussen de provincie en de BRU t.a.v. het mobiliteitsvraagstuk. Immers, ook de BRU heeft een Fietsvisie met ambitieuze doelstellingen (fietsaandeel opvoeren naar 60% in 2020). Antwoord: er liggen plannen om de BRU samen te voegen met de provincie, en daarmee zal ook t.z.t. het mobiliteitsbeleid geïntegreerd moeten worden. Eén derde deel van de BRU-medewerkers zit al op dezelfde verdieping als de provincie. Houten is een BRU gemeente, Houten heeft eigen BDU- gelden (Brede Doel Uitkering) en mag dat geld zelf besteden voor mobiliteitsdoeleinden. Veel gemeentes krijgen dat op een andere manier toebedeeld. Veel van de 4

5 kosten voor mobiliteit in Houten wordt nu nog bekostigd door de BRU (Lokaal Maatwerk) en niet door de Provincie. De provincie doet dus momenteel op gebied van verkeer niet veel voor Houten ter vermijding van vermenging van geldstromen (is allebei rijksgeld). Iemand van BRU hier uitnodigen zou dus op dit moment nog meer voor de hand hebben gelegen. Als de BRU straks wordt ingelijfd bij de provincie, dan ligt het dus voor de hand dat er één systematiek komt, ook qua begroting. De vraag is dan wie zich bij wie gaat aanpassen? De verscheidenheid in Utrecht is groot; fietsbeleid is lastiger te maken voor de provincie dan voor de BRU die veel stedelijker werkt. Het is maar net waar je woont in deze provincie of je meer baat hebt bij de BRU of bij Provincie. Er zijn wel veel overlappende taken. Provincie heeft meer taken dan de BRU, de provincie heeft ook nog als taakvelden milieu, cultuur, economie en Jeugdzorg, ook in de BRU-gemeentes. Dit grijpt erg in elkaar o.a. t.a.v. busbeleid. Wat kan de afdeling Houten nu al doen, volgens Brigit? Zij raadt aan de contacten met BRU en gemeente warm te houden, iets waar FB Houten al aardig ervaring mee heeft. Verder is het belangrijk dat FBH alle mogelijkheden benut om het provinciebeleid scherper in beeld te krijgen te krijgen en gebruik te maken van bestaande inspraakmogelijkheden t.a.v. de fietsersbelangen; de provincie heeft dit nodig om goed fietsbeleid te kunnen maken. De provincie heeft besloten om niet bewust te STUREN op de modal shift, maar ze zijn er ook niet op tegen. Congestie in de spitstijden moet naar beneden gebracht, vooral de autocongestie. Het gaat om de bereikbaarheid van onze regio, die nu onder druk staat. Bijv. bij het openbaar vervoer gaat de provincie over op een vraag gestuurde aanpak, dus om het voorkomen van lege bussen die de wegen onnodig belasten. Steeds dus bezien hoe het per modaliteit zo goed mogelijk geregeld kan worden. Vlot veilig en comfortabel is echt de doelstelling voor de FIETSER. Voor auto geldt een andere doelstelling: spreiding, de doorstroming bevorderen, congestie voorkomen. En dat primair voor de utilitaire routes. De recreatieve routes, daar maken vooral de recreatieschappen zich druk over. De provincie Utrecht heeft niet als beleid om de beste provincie voor de fiets te worden (dus de titel van de presentatie in de agenda van deze ALV klopt niet helemaal). De provincie gaat de komende tijd vooral inzetten op belangrijke verkeersknooppunten zoals stations en busstations. Brigit noemt het grote succes van de OV fiets bij de stations als natransport, daar wil de provincie op voortbouwen. Als die innovatie nog kan doorgaan, bijv. als je bij dergelijke knooppunten ook een E-fiets of snelle fiets kunt huren, met helm bijvoorbeeld, dan hebben we het ergens over. Dit is overigens niet alleen een zaak voor de provincie maar ook de vrije markt kan in dit gat springen: dat je fietsen van allerlei soort overal kunt huren en elders weer kunt inleveren (vgl. Parijs, Berlijn). De provincie wil wel randvoorwaarden scheppen maar je moet het met samenwerkingspartners doen. Het Mobiliteitsplan wordt dus na een laatste inspraakronde in najaar 2015 door Prov. Staten vastgesteld. Vraag is wat er gebeurt als er na de verkiezingen van 2015 een heel ander College aantreedt? Brigit geeft aan te verwachten dat het nieuwe college dit programma zal gaan uitvoeren, van welke samenstelling dit ook is. Het is natuurlijk wel mogelijk dat tijdens de rit weer veranderingen in het programma zullen komen. Gevraagd wordt wat de provincie voor één en ander wil uit trekken? Er is 6 miljoen geraamd voor het op orde brengen van de knooppunten-aanpak en de verbetering van P en R; 70 miljoen voor de auto en 50 miljoen voor de fiets. De beoogde doorsteek door het Liesbosch-terrein gaat volgens Brigit buiten de mobiliteitsvisie om. De vervanging van de veel te steile brug over de A12 bij Bunnik als onderdeel van de nieuwe snelfietsroute is een VERDER project, dus een andere geldstroom. Provincie is hier wel bij betrokken. VERDER projecten worden door ministerie van I&M vastgesteld en hebben een bovenregionaal belang. Wanneer en hoe één en ander zal worden uitgevoerd is nog niet helemaal duidelijk. Dineke dankt Brigit Valentijn voor het kijkje in de provinciale keuken. Aantal dingen waren nieuw en daar zullen we mogelijk in de toekomst meer over horen. Agnes Otten en Jan Krijger gaan/zijn namens de Fietsersbond, samen met een aantal andere Utrechtse afdelingen, met de provincie in gesprek en zullen een vinger aan de pols houden. Dank voor de tips en de informatie. 5

6 B. Presentatie door Cor van Angelen: Openbaar ruimtegebruik (2028): Scheiden of mengen. Cor schetst aan de hand van een aantal dia s een verkeerskundige visie op de veiligheid van fietsers, met als rode draad het dilemma scheiden of mengen bij het ontwerp/gebruik van de openbare ruimte. Een prikkel om met deze visie aan de slag te gaan vormt het jaar 2018, wanneer Houten weer genomineerd zou kunnen worden als Fietsstad van Nederland. Cor geeft eerst een historische terugblik, waarbij de ontwerpprincipes van het Kanaleneiland, Overvecht en tenslotte Houten de revue passeren. In de 60-er jaren waren er veel ongelukken door te hard rijden, waarbij ook fietsers het slachtoffer werden. Mede bepalend hierbij was de ondergeschikte positie van de fietser in het verkeer, zoals in druk bevolkte wijken als Kanaleneiland en Overvecht tot uitdrukking kwam. In de opbouw van Houten introduceerde men vanaf de 70er jaren een geheel andere verkeersstructuur, waarin consequent werd gekozen voor de fiets: scheiding van auto s en fietsen, veiligheid, verlichte fietspaden, korte afstanden voor fietsers. Snelverkeer zoveel mogelijk gescheiden van langzaam verkeer. In de toekomst moet deze lijn nog consequenter doorgetrokken worden. Voor fietsers en voetgangers, ook in de buitengebieden, moet niet het fietspad alleen opgeëist worden voor de fietsers. Gun elkaar de ruimte, gewone fietsen, E-fietsers, bakfietsen etc.. Soms dienen de fietspaden breder gemaakt te worden als er meer doelgroepen gebruik van maken (multifunctioneel). Houd meer rekening met elkaar (mengen). Van belang zijn ook goede en meer fietsenstallingen; de beide transferia zijn prima maar ook bij scholen en bedrijven kunnen de parkeermogelijkheden verbeterd worden. Wellicht een tip voor FB Houten: bij bedrijven een prijsvraag uitschrijven bij alle bedrijven voor goed en snel fiets parkeren. En Cor s ideaal voor de toekomst: een E-fietspadennetwerk, steeds afweging van scheiden of mengen, veiligheid voorop. Dineke dankt Cor van Angelen voor de presentatie, voor een discussie na afloop ontbreekt helaas de tijd. Tevens bedankt zij de WTC via Cor voor het ter beschikking stellen van de prettige vergaderruimte. Vanaf uur volgt een geanimeerde Nieuwsjaarsborrel. 6

Stap Op. In dit nummer: Fietsparkeren. Fietsen in Houten een zoekplaatje. Afsluiting tegen auto s nodig? Speerpunten 2012

Stap Op. In dit nummer: Fietsparkeren. Fietsen in Houten een zoekplaatje. Afsluiting tegen auto s nodig? Speerpunten 2012 Mei 2012 Nr.13 Jaar 5 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN Stap Op In dit nummer: Fietsparkeren Fietsen in Houten een zoekplaatje Afsluiting tegen auto s nodig? Speerpunten 2012 12 1 Bezuinigen en fietsen

Nadere informatie

Nr.19. mei Jaar 7. Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN. In dit nummer: Over de Lek? Afscheid Harry. Zangfietspad

Nr.19. mei Jaar 7. Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN. In dit nummer: Over de Lek? Afscheid Harry. Zangfietspad mei 2014 Nr.19 Jaar 7 x x Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN In dit nummer: Over de Lek? Afscheid Harry Zangfietspad 1 Kat en koffie STAP OP Stap op is een kaartspel dat de spelers een aantal

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Weg naar Odijk. Ambitie raadsverkiezingen. Meer fiets, meer ruimte. Fietsparkeren bij bushaltes

Stap Op. In dit nummer: Weg naar Odijk. Ambitie raadsverkiezingen. Meer fiets, meer ruimte. Fietsparkeren bij bushaltes April 2013 Nr.16 Jaar 6 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN Stap Op In dit nummer: Weg naar Odijk Ambitie raadsverkiezingen Meer fiets, meer ruimte Fietsparkeren bij bushaltes 12 1 Een nieuwe lente

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Bijeenkomst buurafdelingen. Fietstransferium. Beusichemseweg. Activiteitenmarkt EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN.

Stap Op. In dit nummer: Bijeenkomst buurafdelingen. Fietstransferium. Beusichemseweg. Activiteitenmarkt EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN. TER INLEIDING; VAN DE VOORZITTER:... 2 Oktober 2010 Nr. 8 Jaar 3 FIETSBELEID LOKALE POLITIEK.3 RUBRIEK: IN GESPREK MET: WETHOUDER KEES VAN DALEN...5 Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN In dit

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: In gesprek met wethouder van Dalen. Terugblik evenement HoutenFietst! Paaltjes en witte broodjes, obstakels?

Stap Op. In dit nummer: In gesprek met wethouder van Dalen. Terugblik evenement HoutenFietst! Paaltjes en witte broodjes, obstakels? December 2012 Nr.15 Jaar 5 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN Stap Op In dit nummer: In gesprek met wethouder van Dalen Terugblik evenement HoutenFietst! Paaltjes en witte broodjes, obstakels? Roulatie

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Plofsluis/ Rondobrug. Nieuwe snelfietsroutes. Wethouder vraagt FB Houten. Fietsverlichtingsacties

Stap Op. In dit nummer: Plofsluis/ Rondobrug. Nieuwe snelfietsroutes. Wethouder vraagt FB Houten. Fietsverlichtingsacties TER INLEIDING; VAN DE VOORZITTER:... 2 November 2010 Nr. 9 Jaar 3 FIETSBELEID PARKEERKLIMAAT HOUTEN..7 RUBRIEK:GEKKE PLEKKEN. CYPRES/HEIN SCHRIEKEN...9 Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN In

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN. In dit nummer: Nieuwe Heemstederbrug. Fietsnet Houten. Verlichtingsactie. Antipaaltjesbeleid. Nr.

Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN. In dit nummer: Nieuwe Heemstederbrug. Fietsnet Houten. Verlichtingsactie. Antipaaltjesbeleid. Nr. december 2014 Nr.21 Jaargang 7 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN Stap Op In dit nummer: Nieuwe Heemstederbrug Fietsnet Houten Verlichtingsactie Antipaaltjesbeleid 1 STAP OP Stap op is een kaartspel

Nadere informatie

Stap Op. Verlichting langs snelfietsroute. Fietsverlichtings acties. De sage van de witte blokken. Ommezwaai Saltoplannen

Stap Op. Verlichting langs snelfietsroute. Fietsverlichtings acties. De sage van de witte blokken. Ommezwaai Saltoplannen Op papier Voorwoord van de voorzitter December 2013 Nr.18 Jaargang 6 Meldpunt Fietsersbond Fietsverlichting Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN Verlichting langs snelfietsroute Fietsverlichtings

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen Fietsberaad, 12 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Lekker Fietsen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015

A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015 A-Avond Agenda Fiets Eindhoven 19 mei 2015 Aanwezig Externe belanghebbenden Pieter Nuiten, Francien Dechesne Fietsersbond Ab Oosting MRE Marcel Clerx Urban Wheelz Center (fietsbranche) Tineke Posno Gemeente

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Langzaam Verkeer in de Zuidas. Govert de With Fietsersbond Amsterdam

Langzaam Verkeer in de Zuidas. Govert de With Fietsersbond Amsterdam Langzaam Verkeer in de Zuidas Govert de With Fietsersbond Amsterdam Inhoud Over de Fietsersbond Over de fietser in het verkeer Over de fietser in de Zuidas de Fietsersbond grootste t belangenorganisatie

Nadere informatie

Stap Op. In dit nummer: Speerpunten 2011. Opgericht: afdeling Bunnik. Elektrische fietsen in Houten. Actie Scooteroverlast

Stap Op. In dit nummer: Speerpunten 2011. Opgericht: afdeling Bunnik. Elektrische fietsen in Houten. Actie Scooteroverlast VAN DE VOORZITTER: FIETSERSBOND EN GEMEENTE..2 April 2011 Nr.10 Jaar 4 FIETSBELEID: FIETSPARKEREN BIJ WINKELS....7 GEMEENTENIEUWS: ONTWIKKELING BEREIKBAAR- HEIDSVISIE...9 Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd.

De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd. Module fiets De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd. Situatiebeschrijving Er is de laatste jaren veel aandacht voor de fiets. Op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden 19 juni 2012 Peter van Boxtel 19-6-2012 1 Verzoek aan de gemeente voor actief beleid: Verbetering fietsparkeermogelijkheden bij (lagere) scholen en

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten 1 2 4 3 fietssnelweg f35 Figuur 4: Tracéontwerp: op maaiveld (1en 2), talud (3) of palen (4). snel en veilig op de fiets door twente realisatie programma van eisen financieringsmogelijkheden De F35 is

Nadere informatie

Zwartboek fietsobstakels. in de gemeente Deventer

Zwartboek fietsobstakels. in de gemeente Deventer Zwartboek fietsobstakels in de gemeente Deventer 2 Voorwoord Eindelijk lente. We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover. Voor de fietser is het aangename seizoen aangebroken. Geen gladheid

Nadere informatie

Klankbordgroep werksessie 2 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID

Klankbordgroep werksessie 2 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Klankbordgroep werksessie 2 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Doel De Middenweg-Zuid wordt heringericht in 2018, waarbij fietsers, voetgangers, busverkeer en autoverkeer een goede en veilige plek krijgen. Doel

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Uithoflijn ongelijkvloerse kruisingen. De tram naar de Uithof rijdt nog niet. maak er gebruik van.

Uithoflijn ongelijkvloerse kruisingen. De tram naar de Uithof rijdt nog niet. maak er gebruik van. Uithoflijn ongelijkvloerse kruisingen Hoofdfietsnet / Doorfietsnet Schaalsprong OV en fiets in de praktijk De tram naar de Uithof rijdt nog niet. maak er gebruik van. Cor van Angelen, 9 oktober 2014 Waarom

Nadere informatie

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit Embargo tot 19 mei 2016 Onderwerp Nijmegen Fietsstad Programma Mobiliteit BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Nijmegen voert al jaren een actief fietsbeleid, als integraal onderdeel

Nadere informatie

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Arnold Bongers verkeerskundig ontwerper Koen van Waes verkeersplanoloog 1 Inhoud Den Bosch Ontwikkeling fietsbeleid Fietsbalans Koersnota Lekker Fietsen Infrastructuur

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Sector Mobiliteit Fiets Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Inhoud presentatie Fietsvisie RijnWaalpad Nieuwe Snelfietsroutes Gelders Fietsnetwerk Fietsvisie Vastgesteld in 2009

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Súdwest-Fryslân Lokale aanpak, Veilig Fietsen! Inleiding Aanleiding De beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een actieplan van de minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept

Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept Onderwerp Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept Aan Gemeente Valkenswaard onze referentie 16161.1 D14 mem01-c dhe Verzend datum 4 september 2017 projectnummer 16161.1 Opgesteld door

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 0 Juryrapport Fietsstad 2016 Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan

Nadere informatie

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 482318 Programma 3 Commissie Ruimte Portefeuillehouder: Drs I.C.J. Nieuwenhuizen Informatie bij : H Hellinga

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 469186 Datum : 22 augustus 2017 Programma : 3 Blad : 1 van 5 Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoud 1. Ontwikkeling beleid 2. Laaghangend fruit 3. Kennisontwikkeling Ontwikkeling beleid 2008 Financiering: BDU

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

HOUTEN FIETSSTAD 2011? Stap Op. Stem nu! HOUTEN. Ga naar Welke gemeente wordt fietsstad? In dit nummer:

HOUTEN FIETSSTAD 2011? Stap Op. Stem nu! HOUTEN. Ga naar  Welke gemeente wordt fietsstad? In dit nummer: HOUTEN FIETSSTAD 2011? VAN DE VOORZITTER: HOUTEN FIETSSTAD 2011?.. 2 GEMEENTENIEUWS: BEREIKBAARHEIDSVISIE GEMEENTE.... 5 IN HOUTEN: FIETSPARKEREN... 7 In dit nummer: September 2011 Nr.11 EEN UITGAVE VAN

Nadere informatie

Aanpak enkelvoudige fietsongevallen. Sanering fietspaaltjes Amersfoort

Aanpak enkelvoudige fietsongevallen. Sanering fietspaaltjes Amersfoort Aanpak enkelvoudige fietsongevallen Sanering fietspaaltjes Amersfoort woensdag 31 oktober 2012 Aanpak enkelvoudige fietsongevallen Sanering fietspaaltjes Amersfoort Hans Godefrooij fietsen en lopen innovatie

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Wat is nu al goed (en moet vooral niet veranderd worden)?

Wat is nu al goed (en moet vooral niet veranderd worden)? De rijke oogst van de sessies met externe organisaties over het thema BEREIKBAARHEID in het kader van de OMGEVINGSVISIE KROMME RIJNSTREEK, 15 april 2015 in Fort Vechten. Sessie 1 (circa 8 personen van

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Kracht van Utrecht- ini.a.ef Onze reac)e en voorstellen bij het voorliggende concept Mobiliteitsplan 2015-2028

Kracht van Utrecht- ini.a.ef Onze reac)e en voorstellen bij het voorliggende concept Mobiliteitsplan 2015-2028 Kracht van Utrecht- ini.a.ef Onze reac)e en voorstellen bij het voorliggende concept Mobiliteitsplan 2015-2028 Jan Korff de Gidts en Cor van Angelen t.a.v. de Commissie MME van de Staten van Utrecht 13

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2011-10566 Uitvoering snelfietsroute 13 december 2011 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de gemeentewet

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Vergevingsgezinde Fietspaden - veilig en gezond op de fiets

Vergevingsgezinde Fietspaden - veilig en gezond op de fiets Vergevingsgezinde Fietspaden - veilig en gezond op de fiets NVC collegetour Peter Morsink, Jos Hengeveld 20 september 2016 Aandachtspunten - presentatie 1. Aanleiding en doel van het project 2. Visie op

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk Aanleiding De N237 tussen Utrecht en Amersfoort is een oude rijksweg. Na de aanleg van de A28 in 1986, verplaatste het verkeer zich van de N237 naar de A28. In de loop van de tijd is het op de A28 zo druk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 77

Provinciaal blad 2010, 77 Provinciaal blad 2010, 77 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264156 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum

Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum Ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum 30 november 2011 1. Opening Agenda 2. Notulen jaarvergadering 20 april 2011 3. Vaststellen jaarverslag 2010 4. In- en uitgaande post 5. Financieel verslag 2010

Nadere informatie

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND 6 februari 00 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN

Nadere informatie

Stap Op. april 2015 Nr. 22 Jaargang 8 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN. In dit nummer: Fietsen langs A27. Belastingvrije contributie

Stap Op. april 2015 Nr. 22 Jaargang 8 EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN. In dit nummer: Fietsen langs A27. Belastingvrije contributie april 2015 Nr. 22 Jaargang 8 Stap Op EEN UITGAVE VAN DE FIETSERSBOND HOUTEN In dit nummer: Fietsen langs A27 Belastingvrije contributie Vergevingsgezind fietspad Fietsnet Houten Zangfietspad 1 STAP OP

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is met

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit Nijmegen Duurzaam Bereikbaar Beleidsnota Mobiliteit 2011 2020. Een eerste reactie van de Fietsersbond afdeling Nijmegen Nijmegen 14 september 2011 Nijmegen@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl www.fietsersbondnijmegen.org

Nadere informatie

https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4

https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4 https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4 1-16 november 2016 Fietsostrade Antwerpen - Lier Infomoment bewoners 16 november 2016 2-16 november 2016 AGENDA 20.00u 20.20u 20.30u 21.00u Welkomstwoord door

Nadere informatie

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012

Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 Presentatie Jaarvergadering Dorpsraad Kelpen-Oler 23 juni 2012 www.dorpsraadkelpen-oler.nl 1 Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling van de agenda. 3. Buurtpreventie Maurice Henk 4. Verslag jaarvergadering

Nadere informatie

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 januari 2009 Nummer PS : PS2009MME04 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2008int235036 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Meer ruimte voor Typ hier om tekst in te voeren. de fiets. De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale Statenverkiezingen van 4 maart 2015

Meer ruimte voor Typ hier om tekst in te voeren. de fiets. De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale Statenverkiezingen van 4 maart 2015 Meer ruimte voor Typ hier om tekst in te voeren Typ hier om tekst in te voeren de fiets De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale Statenverkiezingen van 4 maart 2015 Typ hier om tekst in te voeren

Nadere informatie

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter CROW- FIETSBERAAD Tymon de Weger voorzitter 1 TYMON DE WEGER Van huis uit Vervoereconoom 2006-2009 Wethouder Verkeer en Milieu in Utrecht 2017 Wethouder Stichtse Vecht 2 INHOUD Wat is het Fietsberaad?

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer Openbaar Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 is het besluit genomen tot aanleg van het RijnWaalpad,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Fietsersbondafdeling Haarlem en omstreken 27 januari 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Fietsersbondafdeling Haarlem en omstreken 27 januari 2008 Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Fietsersbondafdeling Haarlem en omstreken 27 januari 2008 Tijd: Plaats: 15.05 16.30 uur ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, Haarlem. Aanwezig: Afmeldingen:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding...2 2 Algemeen...2 3 Functie van fietspaden...2 3.1 Hoofdfietsroutes...2 3.2 Utilitaire routes...3 3.3 Recreatieve routes...3 4 Aanliggend of vrijliggend fietspad...3

Nadere informatie

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering WELKOM Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering 18-2-2017 Agenda Opening en mededelingen Vaststellen agenda Jaarverslag afd. Noord Brabant Financieel verslag Verslag kascommissie Decharge penningmeester

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB. 23 juni 2015, Zoetermeer

TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB. 23 juni 2015, Zoetermeer TERUGKOPPELING PUBLIEKSLAB 23 juni 2015, Zoetermeer Stadscentrum De gemeente Zoetermeer wil samen met vele andere betrokkenen de Entree van Zoetermeer langs de A12 en rondom Station Zoetermeer verbeteren.

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf. Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven

Checklist Fietsvriendelijk bedrijf. Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven Checklist Fietsvriendelijk bedrijf Een fietsvriendelijk certificaat voor bedrijven De checklist We weten allemaal dat gezonde en fitte medewerkers met plezier naar hun werk gaan, maar wat doen we eigenlijk

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie