Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting"

Transcriptie

1 Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Utrecht, 3 mei 2011 Herculesplein AA UTRECHT Postbus AA UTRECHT T +31 (0) F +31 (0) E W

2 2

3 Management summary Bezettingsgraad huisvesting Uit de gebruikte modellen o.b.v. het nieuwe functiehuis volgt dat de gemiddelde medewerker aanwezigheid op de hoofdlocatie circa 60% bedraagt. De relatief lage aanwezigheid komt hoofdzakelijk door de grote hoeveelheid aan FTE s in de buitendienst die mede deels vanuit de RWZI s werken. Daarnaast zorgt de toepassing van elementen uit Het Nieuwe Werken voor deze lagere aanwezigheid. Lang niet alle activiteiten van de medewerkers met een overwegend binnendienstfunctie dienen allemaal op de (centrale) kantoorlocatie plaats te vinden. In dat kader zal actief gestuurd gaan worden op het deels plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Benodigde aantal werkplekken Uitgaande dat de piekmomenten qua aanwezigheid op de diverse afdelingen wordt opgevangen door gebruik te maken van beschikbare werkplekken elders in het gebouw is bij toepassing van Het Nieuwe Werken een minimale behoefte aan 251 werkplekken. Hierbij is rekening gehouden met het faciliteren van een aantal werkplekken voor externen. Benodigde vloeroppervlak Ten behoeve van het waterschap wordt gebruik gemaakt van de ervarings bandbreedte tussen de m 2 verhuurbaar vloer oppervlakte (VVO) per werkplek. Dit komt overeen met de benchmark met vergelijkbare organisaties. Hieruit volgt een totaal benodigde huisvestingsoppervlakte tussen de m 2 VVO. Mogelijkheden panden Apeldoorn en Ede Uit eerder onderzoek zijn twee locaties voorgedragen als toekomstige huisvesting. De huidige locatie voor Waterschap Veluwe te Apeldoorn met een VVO van m 2 en een nieuwe locatie in Ede met een VVO van m 2. Beide locaties zijn daarmee qua oppervlak een mogelijkheid. Hoe kleiner het aantal m 2, hoe meer aandacht de mentale aspecten van Het Nieuwe Werken vereisen. Uitbouw locatie Apeldoorn Door de bredere ruimten heeft de locatie Ede goede uitgangspunten om aspecten ontmoeten, kennisdelen en samenwerken van Het Nieuwe Werken te faciliteren. Voor de locatie Apeldoorn bevelen wij aan om door beperkte uitbouw te komen tot een breder pand waardoor de looplijnen worden verkort. Deze uitbouw kan gezien het benodigde aantal m 2 volstaan met een extra ruimte van zo n 415 m 2 op de begane grond, waardoor op deze etage hetzelfde effect wordt behaald als op de locatie Ede mogelijk is. Satelliet locaties Maak gebruik van satelliet locaties: in ieder geval een locatie in Amersfoort/Leusden en indien voor Ede als huisvestingsplaats wordt gekozen ook een satelliet in Apeldoorn. Deze locaties dragen bij aan hogere efficiency, minder reistijd en een bredere acceptatie bij medewerkers. De satelliet locaties hebben slechts de functie van tijdelijke werkplek en vergaderplek. Wij adviseren om hier een sober pakket aan faciliteiten te bieden in verhouding tot de 3

4 hoofdlocatie om zo te ontmoedigen dat men te veel vanuit deze locaties werkt en de hoofdlocatie een duidelijk meerwaarde krijgt waardoor deze werknemers zal aantrekken. Advies is om 200m 2 per locatie te voorzien voor 10 touch down plek en 120m 2 vergader mogelijkheid voor 6 personen voor zover deze nog niet aanwezig is. Tevens adviseren wij om gebruik te maken van bestaande RWZI-locaties voor deze satellieten. Dat bevordert het onderling contact met de medewerkers daar. Cultuurverandering De nieuwe hoofdlocatie dient een natuurlijke aantrekkingskracht te hebben op de medewerkers. Naast de representatieve uitstraling moet het medewerkers ook een goed gevoel geven om daar te werken. Het versterkt de trots op het waterschap en het WIJgevoel. Daardoor komt men graag naar deze locatie toe zodat samenwerking, inspiratie en ontmoetingen plaats kunnen vinden. Naast het samenvoegen van beide organisaties zal verder gewerkt worden aan een cultuur van vertrouwen, vrijheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Het management heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Niet alleen door zelf ook deels open space te gaan werken, maar ook door authentiek leiderschap te tonen en het sturen op output. Medewerkers zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en in staat zijn tot het geven en ontvangen van feed back. Het waterschap zal dan ook een extra investering moeten doen om dit mentale proces te ondersteunen. Faciliteiten Het succesvol huisvesten van het nieuwe waterschap op de gezamenlijke locatie kan alleen als de faciliteiten daartoe in de breedste zin des woords beschikbaar zijn. Een integrale benadering tussen de factoren Mens, Plaats en Technologie is daarom van essentieel belang. Op technologisch gebied dient plaats en tijd onafhankelijk werken gefaciliteerd te worden. Medewerkers moeten dus overal en altijd op een veilige manier toegang hebben tot informatie. De digitalisering van informatie zal daarmee voor 1 januari eigenlijk afgerond moeten zijn en zal de toegang laagdrempelig moeten zijn. Naast de uitdagende agenda voor de fusie leidt dit tot een extra inspanning voor de ICT-afdelingen. Ruimte eisen De nieuwe huisvesting zal rekening houden met een diversiteit aan ruimtes. Variërend tussen werkplekken, vergaderplekken en faciliteiten. Daarnaast zullen in de nieuwe huisvesting diverse omgevingen multifunctioneel worden uitgerust, zoals: het restaurant is uitermate geschikt voor informeel ontmoeten en vergaderen in een open ruimte tijdens de daluren; calamiteiten ruimte dient voorzien te zijn van bijzondere aansluitingen maar is tevens zeer geschikt als (computer-)opleidings- of vergaderruimte; de bedrijfsarts kan gebruik maken een besloten vergaderruimte; de bestuursvergaderruimte kan ook voor gewone vergaderingen gebruikt worden; kamers voor het bestuur en Dijkgraaf hebben een hoge representatie functie en zullen dan ook bijzonder ingericht worden. Deze kamers kunnen ook dienst doen als informele en formele overlegruimtes bij afwezigheid van het bestuur en/of Dijkgraaf. 4

5 Binnen het waterschap zullen ook vaste werkplekken verdeeld worden. Gedacht moet worden aan de CAD/ GIS werkplekken die zeer specifiek zijn ingericht en gefaciliteerd voor de gebruikers. Ook voor secretariaten en ander functies waarbij de aanwezigheid op de werkplek zeer hoog is zullen vaste plekken ingericht worden. 5

6 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Opdracht en aanpak Opdracht Aanpak Aanzet Visie op Het Nieuwe Werken Organisatie na de fusie Algemeen Clusters Functie profielen Definities Uitgangspunten Ruimtelijke eisen Berekening uitkomsten Voorgesteld huisvesting Raming investeringskosten Ruimte voor groei Advies vervolgstappen Inrichtingsconcept Clusters Werkplekken buiten de hoofdlocatie Vlekkenplan per locatie Aanbeveling vervolgstappen Risico s succesfactoren Bijlagen Bijlage 1: Geïnterviewde personen Bijlage 2: Berekening aantal werkplekken Bijlage 3: Ruimtes Bijlage 4: Werkplek analyse Bijlage 5: Vlekkenplan voorgestelde locaties Bijlage 6: Kosten indicatie investering huisvestingskosten

7 1 INLEIDING De Waterschappen Vallei & Eem en Veluwe zijn voornemens ambtelijk te fuseren per 1 januari Deze fusie wordt dit moment aangegrepen om een volgende stap te zetten naar Het Nieuwe Werken. De nieuwe organisatie zal nagenoeg 400 FTE tellen en gebruik gaan maken van een gezamenlijke huisvesting welke de gedachte van Het Nieuwe Werken zal ondersteunen. De beide waterschappen hebben Human Capital Group gevraagd om te komen met een aanzet voor de visie voor directie en management op Het Nieuwe Werken en een globaal beeld van het nodige programma van eisen, dat gesteld zal worden aan de nieuwe huisvestingvorm voor de nieuwe organisatie. Human Capital Group heeft hiervoor samengewerkt met haar zusterbedrijf Synetec en biedt vanuit de gezamenlijke moederorganisatie Conclusion dit rapport aan. Utrecht, 3 mei 2011 Kees Froeling Human Capital Group Hendrik-Jan Slothouwer Synetec 7

8 2 OPDRACHT EN AANPAK 2.1 Opdracht De opdracht die is verstrekt aan Human Capital Group is tweeledig: Kom tot een aanzet voor de visie voor directie en management op Het Nieuwe Werken; Stel een globaal programma van eisen op voor de huisvesting voor de nieuwe organisatie. Het rapport dient voor 14 april 2011 in het bezit te zijn van de opdrachtgever, zijnde de heer ing P. Spaan, Secretaris Directeur Waterschap Veluwe, en de heer K. de Graaf, Projectleider voorbereiding ambtelijke fusie. 2.2 Aanpak De doorlooptijd om te komen tot dit advies bedroeg slechts twee weken. Door de beperkte tijd is een keuze gemaakt uit de te ondernemen activiteiten. In overleg met de opdrachtgever is besloten ons te beperken tot de volgende activiteiten: Interviews met de verantwoordelijken voor HR, ICT en Facilities van beide waterschappen; Gesprek met de BOR; Gezamenlijk gesprek met de directies van beide waterschappen samen; Deskresearch, o.a. van beschikbare documenten waterschappen; Zo nodig tussentijdse afstemming met de eerder genoemde stakeholders evenals de opdrachtgever. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de personen met wie de gesprekken hebben plaatsgevonden. Op 21 april heeft een extra bezoek aan het pand in Ede plaats gevonden om een duidelijke beeld te krijgen van de nodige aanpassingen en de daarbij behorende investeringsring. 8

9 3 AANZET VISIE OP HET NIEUWE WERKEN Door de fusie van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe ontstaat een nieuw waterschap. Deze fusie moet bijdragen aan de volgende drie doelstellingen: verlagen van de (personele) kwetsbaarheid door schaalgrootte waarborgen c.q. vergroten van de kwaliteit van diensten/dienstverlening het verhogen van de efficiency om zo de financiële kwetsbaarheid te verkleinen. De nieuwe organisatie moet één gezamenlijke cultuur hebben, die manager en medewerker ook als zijn/haar cultuur (h)erkent. Daarbij zijn vijf kernwaarden benoemd: omgevingsgericht, resultaatgericht, samenwerkingsgericht, mensgericht en lerend- & innoverend-gericht. In de nieuwe organisatie zal procesgericht gewerkt gaan worden, gebaseerd op de twee hoofdprocessen van het waterschap. Samenwerken (zowel in- als extern) en kennisdelen en zijn onderwerpen die daarbij een belangrijke plaats innemen. Het nieuwe waterschap wil in de toekomst een aantrekkelijk werkgever blijven, waar talent graag wil werken. Het is van belang dat het waterschap in een krimpende arbeidsmarkt voldoende diverse en gekwalificeerde medewerkers kan aantrekken. Een analyse van de personeelsplanning toont aan dat dit belangrijk is. Het Nieuwe Werken is een middel om bovengenoemde doelen te kunnen bereiken. Door medewerkers de vrijheid, de verantwoordelijkheid en het vertrouwen te geven om in onderlinge afstemming te bepalen hoe, waar en wanneer zij hun werk doen ervaren zij meer plezier in hun werk. Dit alles met als doel om klanten beter te bedienen en een flexibelere en efficiëntere bedrijfsvoering te bereiken. De als te hoog gepercipieerde werkdruk kan zo ook verlaagd worden. Het gaat niet om vrijblijvendheid maar de mogelijkheid om zelf keuzes te maken om een goede balans te vinden tussen welvaart en welzijn voor zowel de medewerkers als de organisatie. Medewerkers zullen gestuurd gaan worden op output, niet op aanwezigheid. De directie zal een beperkt aantal kaders stellen waarbinnen de medewerkers zelf beslissen hoe ze hun werk doen. Voorbeelden van deze kaders zijn een fysiek minimum voor aanwezigheid op kantoor en het openstellen van de (digitale) agenda voor collega s. Managers hebben aangegeven zelf het juiste voorbeeld te willen geven. Flexibiliteit gaat twee kanten op. Medewerkers kunnen binnen de gestelde kaders zelf bepalen waar en wanneer ze hun werk doen. Dat betekent dat ze vaker dan vandaag de dag ervoor kunnen kiezen om een deel van hun werk elders te doen. Aan de andere kant betekent dat ook dat als de werkzaamheden het verlangen om op kantoor te zijn die flexibiliteit ook geboden moet worden. De huidige vaste telewerkdagen zullen daardoor in veel gevallen verdwijnen. In de gesprekken met diverse stakeholders is gebleken dat Cultuur (houding en gedrag) als het meest belangrijke onderdeel van Het Nieuwe Werken wordt gezien. De vurige 9

10 wens om de familiecultuur te behouden waarbij collega s voor elkaar opkomen en echt samenwerken in de nieuwe organisatie. Een van de wensen daarbij is om de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan vergaderen terug te dringen. Het wordt belangrijk gevonden dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd. Doordat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en open communiceren ontstaat een open en transparante organisatie, zowel naar elkaar als naar buiten. Men is zich ervan bewust dat dat van iedereen de nodige investeringen zal vragen om zover te komen. De werkplek zal veranderen. Het kantoor wordt meer een ontmoetingsplek, om te overleggen, ideeën te delen en elkaar te inspireren. Voor geconcentreerd werken zullen sommige collega s een werkplek elders kiezen, zoals thuis, onderweg, bij een ketenpartner of een nevenlocatie van het waterschap. Niet omdat het moet, maar omdat het mag en in die gevallen efficiënter is. Ook zullen partners vaker een tijdelijke plek vinden bij het waterschap om samen te werken, zoals nu gebeurt in het project ruimte voor de rivier. Dit faciliteert de ambitie om nauwer samen te werken met de ketenpartners. Daardoor zal een diversiteit van werkplekken geboden worden die aansluiten bij de diverse werkvormen. Bijvoorbeeld een plek om rustig te bellen, te concentreren, te vergaderen, te ontmoeten of te inspireren. De activiteit bepaalt welke werkplek je daarvoor kiest. Daardoor worden de vaste werkplekken losgelaten en wordt overgegaan naar een concept van flexibiliteit. Een kantoor waar je graag naartoe gaat omdat het inspirerend is, niet omdat het moet. Doordat werk flexibeler wordt is het noodzakelijk dat informatie op een veilige manier ook tijd en plaats onafhankelijk beschikbaar komt. Het op afstand kunnen samenwerken en toegang hebben tot dossiers kan via een moderne infrastructuur, waarbij papierarm werken de norm is. Ook zal ICT een rol spelen in het bereiken van de collega s. Doordat men elkaar minder vaak ziet zal ICT de signaleringsfunctie overnemen: is die collega nu aanwezig of bereikbaar? En op welke manier? Goede ICT faciliteiten kunnen daar enorm in ondersteunen. Dit hoofdstuk is een aanzet tot de visie voor de nieuwe organisatie en wat Het Nieuwe Werken kan inhouden. De komende tijd zal door gesprekken tussen medewerkers en management doorborduurt worden op deze visie. Zo blijft deze dynamisch aangepast worden aan steeds weer nieuwe inzichten. Omdat de omgeving verandert, omdat de organisatie verandert en omdat de mensen die daar werken veranderen. 10

11 4 ORGANISATIE NA DE FUSIE 4.1 Algemeen Figuur 1: Organogram Waterschap Fijnstructuur maart 2011 Het nieuwe waterschap is bezig met het implementeren van een nieuwe procesgerichte organisatie. Dit sluit naadloos aan bij Het Nieuwe Werken. Naast de kern van Het Nieuwe Werken met haar onafhankelijk werken van tijd en plaats geeft Het Nieuwe Werken ook ruimte voor: integratie; samenwerken; ontmoeten; kennisdeling. De huisvesting moet gezien worden als een middel ter ondersteuning van de organisatie met haar cultuur en interne processen. Huisvesting speelt een belangrijke rol binnen een organisatie (veelal tweede grootste kostenpost op de balans naast personeel) maar is onlosmakend van de organisatie. De twee hebben elkaar nodig om goed te kunnen functioneren. 4.2 Clusters Om houvast te krijgen op de organisatie is deze geclusterd in drie delen: Bestuur/ Directie Directie Strategie en Beleid Majeure Projecten 11

12 Services/ ondersteuning Informatie management Bedrijfskundige ondersteuning Services Beheer/ projecten Planvorming Projectrealisatie Beheer Afvalwaterketen Beheer en Onderhoud Watersystemen en Keringen Onderhoud Technische Installaties Vergunningen & Handhaving Binnen beheer en Projecten zijn twee processen gedefinieerd waarop gestuurd wordt. De inhoud van deze processen maakt gebruikt van alle afdelingen. Ondanks het plaats en tijd onafhankelijke karakter zullen medewerkers zich zelf in de praktijk door de huisvesting heen gaan clusteren. Dit zal sterk afhankelijk zijn van de sociale verhoudingen tussen medewerkers en de activiteit die door hun uitgevoerd wordt. Hierdoor zal de indeling van het gebouw verdeeld worden op basis van de afdelingen. Het gebouw zal een meer open structuur moeten krijgen om de gedachten achter HNW te faciliteren. In hoofdstuk 5 wordt hier dieper op in gegaan. 12

13 4.3 Functie profielen Het waterschap kent verschillende functieprofielen. Deze zijn in het Functieboek (versie 7 maart 2011) uiteengezet. Duidelijk is dat het waterschap een groot aantal medewerkers in de buitendienst heeft. Ook heeft het waterschap een aantal zeer plaatsgebonden functies zoals het secretariaat, receptioniste en een tekenaar. Om een beeld te krijgen van de mobiliteit -en daarmee de bureau-aanwezigheid per functie- zijn de functies uiteen gezet in het 7M-model. Dit model deelt de functies in op basis van hun fysieke mobiliteit. Elke functie is toegewezen aan een van de categorieën van M1 tot M7. In de categorie M1 heeft de medewerker een zeer grote afhankelijkheid van tijd en plaats, bij M7 is die relatief laag. Dit zorgt ervoor dat je op basis van het functiehuis een gedegen inschatting kan maken van de behoefte aan een werkplek op kantoor. Voor de diverse medewerkers uit categorie M7 worden geen bureauplekken gerealiseerd omdat zij hun werk vanuit andere locaties doen. Wel is rekening gehouden met de mogelijkheid dat zij heel soms naar kantoor komen en gebruik maken van de openbare ruimte voor bijeenkomsten. Daarom zijn zij wel voor 10% meegenomen. Wij hebben onze uitkomsten extra getoetst aan de actuele werkwijze binnen de waterschappen. Ook daaruit bleek dat het berekende aantal van 251 werkplekken zeker niet te krap is bemeten. 13

14 In de vervolgfase dient een analyse gemaakt te worden welk type werkplekken de verschillende medewerkers hoeveel nodig hebben. Vanwege de nieuwe samenwerkingsstructuur zullen metingen van het huidige proces een onvolledig beeld geven. Daarom adviseren wij om deze analyse aan te vullen met gesprekken met de nieuw benoemde managers over hoe de werkzaamheden kunnen gaan plaatsvinden. In bijlage 2 is de detailberekening opgenomen. 4.4 Definities Omwille een eenduidige benadering te hanteren voor het bepalen van de benodigde kantoorruimte is gekozen voor het rekenen met het Verhuurbaar Vloer Oppervlakte (VVO). Dit moet niet verward worden met de Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) dat gemiddeld ca 15% hoger ligt. BVO (Bruto vloer oppervlakte): De oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen. VVO (Verhuurbaar vloer oppervlakte): De bruto vloer oppervlakte min de ruimtes voor installaties, trappenhuizen, parkeren scheidingswanden met een vrij hoogte van min. 1,5 m. Horizontale verkeersruimte behoort tot het verhuurbaar oppervlakte zoals open of gesloten gangen. Voor de bepaling van de vloeroppervlakte wordt verwezen naar de NEN 2580 (zie internet: 14

15 FTE: Full Time Equivalent Werkplek: De ruimte nodig om een activiteit uit te oefenen waarbij een bureau nodig is. Het karakter en grootte van het bureau wordt afgestemd op de activiteit. 4.5 Uitgangspunten Ten behoeve van dit Globaal Programma van Eisen is uitgegaan van die informatie uit de volgende stukken met aan vulling vanuit de interviews: Functieboek Opties voor de huisvesting Fijnstructuur Organogram In hoofdlijnen zijn de volgende gegevens over genomen: aantal FTE bij de fusie per 1 januari 2012 is 400;10 structurele werkplekken voor externen Er is kennis genomen dat 80 FTE een buitendienst functie hebben c.q. hun standplaats op een van de RWZI s hebben. Hier is rekening mee gehouden binnen het 7M model door de bijbehoren functie een zeer lage aanwezigheid toe te kennen van 10%. Voor deze personen zal geen bureau werkplek op de hoofdlocatie worden gefaciliteerd. Ze zijn puur meegenomen zodat voldoende plaats beschikbaar is in de openbare ruimte voor zaken als de nieuwjaarsreceptie of andere personeelsbijeenkomsten. Met de berekeningen is geen rekening gehouden met het tijdelijk aantal FTE dat volgens natuurlijk verloop komt te vervallen. Echter, door de extra ruimte die wel is meegenomen voor de 80 FTE buitendienstmedewerkers en de inzet van de satellietlocaties menen wij dat deze in de voorziene huisvesting voldoende opgevangen kan worden. 15

16 5 RUIMTELIJKE EISEN Uit de werkplek analyse zijn twee scenario s onderzocht. Deze zijn in de volgende paragraaf beschreven. Vanuit de werkprocessen en de organisatie zijn eisen en wensen ten aanzien van de toekomstige huisvesting opgesteld. 5.1 Berekening uitkomsten De benodigde vierkante meters zijn afhankelijk van twee factoren: de bezettingsgraad; het geen de hoeveelheid werkplekken kan voorspellen; de benodigde vierkante meters per werkplek. Werkplekken De uitgangspunten zijn in een model verwerkt (zie bijlage 2). Hieruit volgt dat de gemiddelde medewerker aanwezigheid bijna 60% bedraagt. De relatief lage aanwezigheid is hoofdzakelijk te weiden aan de grote hoeveelheid aan FTE s in de buitendienst. Gebruikelijk is om rekening te houden met een gelijktijdigheid van 30% binnen een afdeling. Om zorg te dragen dat afdelingen volgens HNW kennis delen en samen werken wordt er bij scenario 1 uitgegaan dat bij gelijktijdige aanwezige werknemers zij zich verspreiden over de naast gelegen afdelingen. Bij scenario 2 wordt uitgegaan dat de gelijktijdig aanwezige werknemers altijd binnen de afdeling een werkplek kunnen bemachtigen. Scenario 1 Dit scenario houdt rekening met het opvangen van de gelijktijdigheid binnen de hele organisatie waarbij bij volledige bezetting van de afdeling gebruikt gemaakt zal worden van werkplekken buiten de afdeling. Dit kan in de nabijheid zal zijn of verder weg, afhankelijk van de uit te voeren activiteit. Hiermee rekening houdend zal de nieuwe huisvesting minimaal 251 werkplekken moeten bieden. Scenario 2 Een tweede scenario is doorgerekend met in acht neming dat de afdelingen zelf zorg dragen voor hun gelijktijdigheid. Hieruit volgen minimaal 316 werkplekken. Dit geeft een bezettingsgraad van 79% van de 400 FTE maar een bezettingsgraad van ruim 100% voor de 320 FTE kantoor gerelateerd functies. Gezien de hoeveelheid voorziene werkplekken zal de werknemer terug vallen in het patroon van een vaste werkplek. Dit draagt niet bij aan de doelstellingen van Het Nieuwe Werken. Daardoor verdient dit scenario geen aanbeveling. 16

17 Steekproef Binnen het Waterschap Veluwe heeft een steekproef plaatsgevonden over aanwezigheid binnen het pand: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 164 registraties hiervan zijn gemiddeld 30 registraties uitgelogd tussen en uur 117 registraties 110 registraties 152 registraties hiervan zijn gemiddeld 25 registraties uitgelogd tussen en uur 89 registraties De steekproef laat het aantal registraties zien die het gebouw s ochtends in gingen. Ook laat het zien dat op de piek dagen veel mensen midden op de dag al weer weg gaan. De proef bevestigt de dynamiek van het waterschap. Van de circa 234 werknemers komen circa 70% binnen op een piek ochtend. Duidelijk moet zijn dat de aanwezigheid niet betekent dat de werknemers ook achter een bureau hebben gezeten. Dit hadden ook ontmoetingen kunnen zijn waardoor de analyse niet duidelijk aantoont hoe veel werkplekken er minimaal moeten zijn. De eerder aangehouden aanwezigheid van bijna 60% op de werkplek blijft hierdoor een betrouwbare aanname. Vierkante meter per werkplek Bij het bepalen van de benodigde m 2 kantoorruimte wordt een bandbreedte aangehouden. Het minimum en maximum aantal m 2 is sterk afhankelijk van het type gebouw en de te huisvesten organisatie. Al jaren lang wordt rekening gehouden met circa m 2 per werkplek bij traditionele kantoorconcepten. Met de introductie van Het Nieuwe Werken is daar verandering in gekomen. Momenteel wordt rekening gehouden met een bandbreedte van ca m 2 per werkplek afhankelijk van de te huisvesten organisatie. De trend is dat dit aantal m 2 afneemt. Ten behoeve van het waterschap wordt gebruik gemaakt van de band breedte m 2 per werkplek. Dit komt overeen met de benchmark bij (semi-) overheidsinstellingen zonder balie functie. Hieruit volgt een benodigde verhuurbare vloer oppervlakte tussen de m 2. 17

18 5.2 Voorgesteld huisvesting Het waterschap heeft in een voorfase meerdere locaties onderzocht. Voor dit onderzoek wordt rekening gehouden met twee locaties: bestaand kantoor Waterschap Veluwe te Apeldoorn met een VVO van m 2 ; nieuwe locatie in Ede met een VVO van m 2. Beide locaties voldoen aan de benodigde vloer oppervlakte. Met dien verstanden dat Ede ruim zal passen en een gunstige indeling heeft ten behoeve van Het Nieuwe Werken. Door de breedte van de ruimte zijn de looplijnen relatief kort. De locatie Apeldoorn past ook maar het is aanbevolen hier rekening te houden met een kleine uitbouw om het pand lokaal te verbreden en zo ruimte te scheppen voor ontmoeten en vergaderen. 5.3 Raming investeringskosten In bijlage 6 is een kostenindicatie gegeven voor de geadviseerde aanpassingen. 5.4 Ruimte voor groei Bij bovenstaande ruimte behoefte is kan men rekenen op voldoende groei mogelijkheden binnen de organisatie. Uitgangspunt bij de berekeningen zijn de FTE s per 1 januari 2012: totaal 320 kantoor gebonden fte s. Het waterschap is voornemens rekening te houden met een afnamen van circa 10% in de komende jaren. De ervaring met ruimte gebruik binnen HNW kantoor concepten geeft aan dat bij gelijke aantal FTE een verdere daling van ruimte behoefte reëel is doordat werknemers steeds makkelijker gebruik maken van de voordelen van HNW. De werknemer is dan minder op kantoor om zelfstandig te werken en meer op kantoor om kennis te delen, samen te werken en af te stemmen. Dit geeft samen voldoende ruimte om onverwachte groei in de toekomst op te vangen. In de tussen tijd zal de huisvesting periodiek aangepast kunnen worden om de verandering in de organisatie te faciliteren met meer variaties in alternatieve werken vergaderplekken. In bijlage 3 is een lijst verschillende ruimtes opgenomen die onderdeel uit moeten maken van de huisvesting van het waterschap. De exacte grootte en hoeveelheden zullen nader onderzocht moeten worden. 18

19 6 ADVIES VERVOLGSTAPPEN 6.1 Inrichtingsconcept Het kantoorgebouw kan op diverse manieren ingericht worden. Dit is afhankelijk van de organisatie. Een indeling kan gemaakt worden op basis van afdelingen of volgens werkprocessen. Binnen Het Nieuwe Werken gaat het om de werkprocessen, waardoor een indeling volgens deze processen voor de hand ligt. In de praktijk zal een kantoorgebouw in afdelingen worden verdeeld waarbij afdeling-overschrijdende processen centraal in het gebouw worden gehuisvest. In hoofdlijn moet rekening gehouden worden met drie onderdelen: Werkplekken daar waar medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen; Overlegruimte daar waar medewerkers met elkaar overleggen/ afstemmen; Faciliteiten dat wat een medewerker aan faciliteiten gebruikt buiten de werkplek. Het hele gebouw zal een grote diversiteit kennen waarbij verschillende werkplekken, overlegruimten en faciliteiten elkaar afwisselen. Ruimtes die afdeling-overschrijdend werken zullen een centrale plek moeten krijgen. De volgend ruimtes zullen multifunctioneel gebruikt gaan worden: restaurant is uitermate geschikt voor informeel ontmoeten en vergaderen in een open ruimte buiten de lunch. Ook hier kan de inrichting rekening houden met verschillende werk- (eet-) plekken waarbij tafels, stoelen en banken een diversiteit geven aan sfeer en geborgenheid. Hierdoor wordt het restaurant een aantrekkelijk plek om af te spreken. calamiteiten ruimte dient voorzien te zijn van bijzondere aansluitingen maar is tevens zeer geschikt als (computer-)opleidings- of vergaderruimte. bedrijfsarts kan gebruik maken een besloten vergaderruimte. Hierdoor zal wel een extra meubel aanwezig moeten zijn om buiten vergader momenten discreet om te gaan met de benodigde faciliteiten voor de bedrijfsarts. de bestuur vergaderruimte kan ook voor gewone vergaderingen gebruikt worden. Met dien verstanden dat deze ruimtes een hogere afwerking hebben en duidelijke afspraken moeten worden gemaakt hoe om te gaan met de prioriteiten voor het gebruik van de kamer. kamers voor het bestuur en Dijkgraaf hebben een hoge representatie functie en zullen dan ook bijzonder ingericht worden. Deze kamers kunnen ook dienst doen als informele en formele overlegruimte bij afwezigheid van het bestuur en Dijkgraaf. Binnen het waterschap zullen ook vaste werkplekken verdeeld worden. Gedacht moet worden aan de CAD/ GIS werkplekken die zeer specifiek zijn ingericht en gefaciliteerd voor de gebruikers. Ook voor secretariaten en ander functies waarbij de aanwezigheid op de werkplek zeer hoog is zullen vaste plekken ingericht worden. Het betreft hier veruit de meerderheid van de functies uit categorie M1 (zie bijlage 2). 19

20 6.2 Clusters Binnen Het Nieuwe Werken draait veel rondom het ontmoeten en kennisdeling. Hierdoor speelt gezien en gezien worden een belangrijk rol. Ontmoetings- en vergaderplekken zullen een centrale locatie moeten in nemen. Afdelingen die veel met elkaar te maken hebben moeten naast elkaar liggen. Door een open structuur zullen bij een piekbelasting de medewerkers van de ene afdeling juist bij ander afdelingen gaan zitten. Door de afdelingen goed te clusteren zullen werknemers makkelijk van elkaars werkplekken gebruik gaan maken wat bijdraagt aan informele kennis overdracht. Directie De directie heeft aangegeven zelf mee te willen doen met het gebruik maken van flexibele werkplekken en zo voorbeeldgedrag te tonen. Dat betekent dat de directie geen eigen werkkamer meer zal hebben. Wij adviseren om voor representatieve doeleinden wel een ontvangstruimte op te nemen in het inrichtingsplan. De directie kan dan een preferent recht krijgen om deze ruimte te gebruiken t.b.v. (externe) ontvangst. Primaire proces Dit is het kloppend hart van de organisatie. Gezien het grote aantal medewerkers dat binnen dit cluster werkzaam is zal niet iedereen op de zelfde verdieping kunnen werken. Elke verdieping zal dan ook voorzien moeten worden van voldoende diversiteit in ontmoeting- en vergaderruimtes ter ondersteuning van de werkprocessen. Ondersteuning Het cluster Informatiemanagement, Bedrijfsondersteuning en Services speelt een centrale rol binnen de organisatie. Deze zal ter ondersteuning van alle werkprocessen ook een centrale vlek moeten krijgen, dicht bij een goederenlift en trappenhuis van het kantoor. Sturing Het cluster Directie, Strategie& Beleid en Majeure Projecten is in het dagelijks werk redelijk plaats-onafhankelijk. Aanbevolen wordt om dit cluster centraal te positioneren vanwege de zichtbaarheid binnen de organisatie. Bij voorkeur dicht bij de entree of de hoofdontsluiting van de verdiepingen. Tevens zal dit cluster dicht bij de representatieve vergaderlocaties moeten liggen. Om te komen tot een goed inrichtingsplan wordt aanbevolen een uitgebreid analyse te maken van de werkprocessen en de daarbij behorende werkplek types, zie ook paragraaf

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken neemt kantoororganisaties op de schop

Het Nieuwe Werken neemt kantoororganisaties op de schop Sectorvisie Facilitaire Dienstverlening ING Economisch Bureau Het Nieuwe Werken neemt kantoororganisaties op de schop Uitdagingen en kansen voor Facilitaire Dienstverlener Het Nieuwe Werken (HNW), een

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Lessen uit projecten bij ABN AMRO

Lessen uit projecten bij ABN AMRO Lessen uit projecten bij ABN AMRO Innovatieve kantoorconcepten voor flexibel werken dr. ir. D.J.M. van der Voordt en ir. M. Beunder m.m.v. ir. A. van den Brink en drs. B.R.H. Bremmer April 2001 DOI&H/Concernhuisvesting

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie