Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting"

Transcriptie

1 Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Utrecht, 3 mei 2011 Herculesplein AA UTRECHT Postbus AA UTRECHT T +31 (0) F +31 (0) E W

2 2

3 Management summary Bezettingsgraad huisvesting Uit de gebruikte modellen o.b.v. het nieuwe functiehuis volgt dat de gemiddelde medewerker aanwezigheid op de hoofdlocatie circa 60% bedraagt. De relatief lage aanwezigheid komt hoofdzakelijk door de grote hoeveelheid aan FTE s in de buitendienst die mede deels vanuit de RWZI s werken. Daarnaast zorgt de toepassing van elementen uit Het Nieuwe Werken voor deze lagere aanwezigheid. Lang niet alle activiteiten van de medewerkers met een overwegend binnendienstfunctie dienen allemaal op de (centrale) kantoorlocatie plaats te vinden. In dat kader zal actief gestuurd gaan worden op het deels plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Benodigde aantal werkplekken Uitgaande dat de piekmomenten qua aanwezigheid op de diverse afdelingen wordt opgevangen door gebruik te maken van beschikbare werkplekken elders in het gebouw is bij toepassing van Het Nieuwe Werken een minimale behoefte aan 251 werkplekken. Hierbij is rekening gehouden met het faciliteren van een aantal werkplekken voor externen. Benodigde vloeroppervlak Ten behoeve van het waterschap wordt gebruik gemaakt van de ervarings bandbreedte tussen de m 2 verhuurbaar vloer oppervlakte (VVO) per werkplek. Dit komt overeen met de benchmark met vergelijkbare organisaties. Hieruit volgt een totaal benodigde huisvestingsoppervlakte tussen de m 2 VVO. Mogelijkheden panden Apeldoorn en Ede Uit eerder onderzoek zijn twee locaties voorgedragen als toekomstige huisvesting. De huidige locatie voor Waterschap Veluwe te Apeldoorn met een VVO van m 2 en een nieuwe locatie in Ede met een VVO van m 2. Beide locaties zijn daarmee qua oppervlak een mogelijkheid. Hoe kleiner het aantal m 2, hoe meer aandacht de mentale aspecten van Het Nieuwe Werken vereisen. Uitbouw locatie Apeldoorn Door de bredere ruimten heeft de locatie Ede goede uitgangspunten om aspecten ontmoeten, kennisdelen en samenwerken van Het Nieuwe Werken te faciliteren. Voor de locatie Apeldoorn bevelen wij aan om door beperkte uitbouw te komen tot een breder pand waardoor de looplijnen worden verkort. Deze uitbouw kan gezien het benodigde aantal m 2 volstaan met een extra ruimte van zo n 415 m 2 op de begane grond, waardoor op deze etage hetzelfde effect wordt behaald als op de locatie Ede mogelijk is. Satelliet locaties Maak gebruik van satelliet locaties: in ieder geval een locatie in Amersfoort/Leusden en indien voor Ede als huisvestingsplaats wordt gekozen ook een satelliet in Apeldoorn. Deze locaties dragen bij aan hogere efficiency, minder reistijd en een bredere acceptatie bij medewerkers. De satelliet locaties hebben slechts de functie van tijdelijke werkplek en vergaderplek. Wij adviseren om hier een sober pakket aan faciliteiten te bieden in verhouding tot de 3

4 hoofdlocatie om zo te ontmoedigen dat men te veel vanuit deze locaties werkt en de hoofdlocatie een duidelijk meerwaarde krijgt waardoor deze werknemers zal aantrekken. Advies is om 200m 2 per locatie te voorzien voor 10 touch down plek en 120m 2 vergader mogelijkheid voor 6 personen voor zover deze nog niet aanwezig is. Tevens adviseren wij om gebruik te maken van bestaande RWZI-locaties voor deze satellieten. Dat bevordert het onderling contact met de medewerkers daar. Cultuurverandering De nieuwe hoofdlocatie dient een natuurlijke aantrekkingskracht te hebben op de medewerkers. Naast de representatieve uitstraling moet het medewerkers ook een goed gevoel geven om daar te werken. Het versterkt de trots op het waterschap en het WIJgevoel. Daardoor komt men graag naar deze locatie toe zodat samenwerking, inspiratie en ontmoetingen plaats kunnen vinden. Naast het samenvoegen van beide organisaties zal verder gewerkt worden aan een cultuur van vertrouwen, vrijheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Het management heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Niet alleen door zelf ook deels open space te gaan werken, maar ook door authentiek leiderschap te tonen en het sturen op output. Medewerkers zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en in staat zijn tot het geven en ontvangen van feed back. Het waterschap zal dan ook een extra investering moeten doen om dit mentale proces te ondersteunen. Faciliteiten Het succesvol huisvesten van het nieuwe waterschap op de gezamenlijke locatie kan alleen als de faciliteiten daartoe in de breedste zin des woords beschikbaar zijn. Een integrale benadering tussen de factoren Mens, Plaats en Technologie is daarom van essentieel belang. Op technologisch gebied dient plaats en tijd onafhankelijk werken gefaciliteerd te worden. Medewerkers moeten dus overal en altijd op een veilige manier toegang hebben tot informatie. De digitalisering van informatie zal daarmee voor 1 januari eigenlijk afgerond moeten zijn en zal de toegang laagdrempelig moeten zijn. Naast de uitdagende agenda voor de fusie leidt dit tot een extra inspanning voor de ICT-afdelingen. Ruimte eisen De nieuwe huisvesting zal rekening houden met een diversiteit aan ruimtes. Variërend tussen werkplekken, vergaderplekken en faciliteiten. Daarnaast zullen in de nieuwe huisvesting diverse omgevingen multifunctioneel worden uitgerust, zoals: het restaurant is uitermate geschikt voor informeel ontmoeten en vergaderen in een open ruimte tijdens de daluren; calamiteiten ruimte dient voorzien te zijn van bijzondere aansluitingen maar is tevens zeer geschikt als (computer-)opleidings- of vergaderruimte; de bedrijfsarts kan gebruik maken een besloten vergaderruimte; de bestuursvergaderruimte kan ook voor gewone vergaderingen gebruikt worden; kamers voor het bestuur en Dijkgraaf hebben een hoge representatie functie en zullen dan ook bijzonder ingericht worden. Deze kamers kunnen ook dienst doen als informele en formele overlegruimtes bij afwezigheid van het bestuur en/of Dijkgraaf. 4

5 Binnen het waterschap zullen ook vaste werkplekken verdeeld worden. Gedacht moet worden aan de CAD/ GIS werkplekken die zeer specifiek zijn ingericht en gefaciliteerd voor de gebruikers. Ook voor secretariaten en ander functies waarbij de aanwezigheid op de werkplek zeer hoog is zullen vaste plekken ingericht worden. 5

6 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Opdracht en aanpak Opdracht Aanpak Aanzet Visie op Het Nieuwe Werken Organisatie na de fusie Algemeen Clusters Functie profielen Definities Uitgangspunten Ruimtelijke eisen Berekening uitkomsten Voorgesteld huisvesting Raming investeringskosten Ruimte voor groei Advies vervolgstappen Inrichtingsconcept Clusters Werkplekken buiten de hoofdlocatie Vlekkenplan per locatie Aanbeveling vervolgstappen Risico s succesfactoren Bijlagen Bijlage 1: Geïnterviewde personen Bijlage 2: Berekening aantal werkplekken Bijlage 3: Ruimtes Bijlage 4: Werkplek analyse Bijlage 5: Vlekkenplan voorgestelde locaties Bijlage 6: Kosten indicatie investering huisvestingskosten

7 1 INLEIDING De Waterschappen Vallei & Eem en Veluwe zijn voornemens ambtelijk te fuseren per 1 januari Deze fusie wordt dit moment aangegrepen om een volgende stap te zetten naar Het Nieuwe Werken. De nieuwe organisatie zal nagenoeg 400 FTE tellen en gebruik gaan maken van een gezamenlijke huisvesting welke de gedachte van Het Nieuwe Werken zal ondersteunen. De beide waterschappen hebben Human Capital Group gevraagd om te komen met een aanzet voor de visie voor directie en management op Het Nieuwe Werken en een globaal beeld van het nodige programma van eisen, dat gesteld zal worden aan de nieuwe huisvestingvorm voor de nieuwe organisatie. Human Capital Group heeft hiervoor samengewerkt met haar zusterbedrijf Synetec en biedt vanuit de gezamenlijke moederorganisatie Conclusion dit rapport aan. Utrecht, 3 mei 2011 Kees Froeling Human Capital Group Hendrik-Jan Slothouwer Synetec 7

8 2 OPDRACHT EN AANPAK 2.1 Opdracht De opdracht die is verstrekt aan Human Capital Group is tweeledig: Kom tot een aanzet voor de visie voor directie en management op Het Nieuwe Werken; Stel een globaal programma van eisen op voor de huisvesting voor de nieuwe organisatie. Het rapport dient voor 14 april 2011 in het bezit te zijn van de opdrachtgever, zijnde de heer ing P. Spaan, Secretaris Directeur Waterschap Veluwe, en de heer K. de Graaf, Projectleider voorbereiding ambtelijke fusie. 2.2 Aanpak De doorlooptijd om te komen tot dit advies bedroeg slechts twee weken. Door de beperkte tijd is een keuze gemaakt uit de te ondernemen activiteiten. In overleg met de opdrachtgever is besloten ons te beperken tot de volgende activiteiten: Interviews met de verantwoordelijken voor HR, ICT en Facilities van beide waterschappen; Gesprek met de BOR; Gezamenlijk gesprek met de directies van beide waterschappen samen; Deskresearch, o.a. van beschikbare documenten waterschappen; Zo nodig tussentijdse afstemming met de eerder genoemde stakeholders evenals de opdrachtgever. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de personen met wie de gesprekken hebben plaatsgevonden. Op 21 april heeft een extra bezoek aan het pand in Ede plaats gevonden om een duidelijke beeld te krijgen van de nodige aanpassingen en de daarbij behorende investeringsring. 8

9 3 AANZET VISIE OP HET NIEUWE WERKEN Door de fusie van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe ontstaat een nieuw waterschap. Deze fusie moet bijdragen aan de volgende drie doelstellingen: verlagen van de (personele) kwetsbaarheid door schaalgrootte waarborgen c.q. vergroten van de kwaliteit van diensten/dienstverlening het verhogen van de efficiency om zo de financiële kwetsbaarheid te verkleinen. De nieuwe organisatie moet één gezamenlijke cultuur hebben, die manager en medewerker ook als zijn/haar cultuur (h)erkent. Daarbij zijn vijf kernwaarden benoemd: omgevingsgericht, resultaatgericht, samenwerkingsgericht, mensgericht en lerend- & innoverend-gericht. In de nieuwe organisatie zal procesgericht gewerkt gaan worden, gebaseerd op de twee hoofdprocessen van het waterschap. Samenwerken (zowel in- als extern) en kennisdelen en zijn onderwerpen die daarbij een belangrijke plaats innemen. Het nieuwe waterschap wil in de toekomst een aantrekkelijk werkgever blijven, waar talent graag wil werken. Het is van belang dat het waterschap in een krimpende arbeidsmarkt voldoende diverse en gekwalificeerde medewerkers kan aantrekken. Een analyse van de personeelsplanning toont aan dat dit belangrijk is. Het Nieuwe Werken is een middel om bovengenoemde doelen te kunnen bereiken. Door medewerkers de vrijheid, de verantwoordelijkheid en het vertrouwen te geven om in onderlinge afstemming te bepalen hoe, waar en wanneer zij hun werk doen ervaren zij meer plezier in hun werk. Dit alles met als doel om klanten beter te bedienen en een flexibelere en efficiëntere bedrijfsvoering te bereiken. De als te hoog gepercipieerde werkdruk kan zo ook verlaagd worden. Het gaat niet om vrijblijvendheid maar de mogelijkheid om zelf keuzes te maken om een goede balans te vinden tussen welvaart en welzijn voor zowel de medewerkers als de organisatie. Medewerkers zullen gestuurd gaan worden op output, niet op aanwezigheid. De directie zal een beperkt aantal kaders stellen waarbinnen de medewerkers zelf beslissen hoe ze hun werk doen. Voorbeelden van deze kaders zijn een fysiek minimum voor aanwezigheid op kantoor en het openstellen van de (digitale) agenda voor collega s. Managers hebben aangegeven zelf het juiste voorbeeld te willen geven. Flexibiliteit gaat twee kanten op. Medewerkers kunnen binnen de gestelde kaders zelf bepalen waar en wanneer ze hun werk doen. Dat betekent dat ze vaker dan vandaag de dag ervoor kunnen kiezen om een deel van hun werk elders te doen. Aan de andere kant betekent dat ook dat als de werkzaamheden het verlangen om op kantoor te zijn die flexibiliteit ook geboden moet worden. De huidige vaste telewerkdagen zullen daardoor in veel gevallen verdwijnen. In de gesprekken met diverse stakeholders is gebleken dat Cultuur (houding en gedrag) als het meest belangrijke onderdeel van Het Nieuwe Werken wordt gezien. De vurige 9

10 wens om de familiecultuur te behouden waarbij collega s voor elkaar opkomen en echt samenwerken in de nieuwe organisatie. Een van de wensen daarbij is om de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan vergaderen terug te dringen. Het wordt belangrijk gevonden dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd. Doordat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en open communiceren ontstaat een open en transparante organisatie, zowel naar elkaar als naar buiten. Men is zich ervan bewust dat dat van iedereen de nodige investeringen zal vragen om zover te komen. De werkplek zal veranderen. Het kantoor wordt meer een ontmoetingsplek, om te overleggen, ideeën te delen en elkaar te inspireren. Voor geconcentreerd werken zullen sommige collega s een werkplek elders kiezen, zoals thuis, onderweg, bij een ketenpartner of een nevenlocatie van het waterschap. Niet omdat het moet, maar omdat het mag en in die gevallen efficiënter is. Ook zullen partners vaker een tijdelijke plek vinden bij het waterschap om samen te werken, zoals nu gebeurt in het project ruimte voor de rivier. Dit faciliteert de ambitie om nauwer samen te werken met de ketenpartners. Daardoor zal een diversiteit van werkplekken geboden worden die aansluiten bij de diverse werkvormen. Bijvoorbeeld een plek om rustig te bellen, te concentreren, te vergaderen, te ontmoeten of te inspireren. De activiteit bepaalt welke werkplek je daarvoor kiest. Daardoor worden de vaste werkplekken losgelaten en wordt overgegaan naar een concept van flexibiliteit. Een kantoor waar je graag naartoe gaat omdat het inspirerend is, niet omdat het moet. Doordat werk flexibeler wordt is het noodzakelijk dat informatie op een veilige manier ook tijd en plaats onafhankelijk beschikbaar komt. Het op afstand kunnen samenwerken en toegang hebben tot dossiers kan via een moderne infrastructuur, waarbij papierarm werken de norm is. Ook zal ICT een rol spelen in het bereiken van de collega s. Doordat men elkaar minder vaak ziet zal ICT de signaleringsfunctie overnemen: is die collega nu aanwezig of bereikbaar? En op welke manier? Goede ICT faciliteiten kunnen daar enorm in ondersteunen. Dit hoofdstuk is een aanzet tot de visie voor de nieuwe organisatie en wat Het Nieuwe Werken kan inhouden. De komende tijd zal door gesprekken tussen medewerkers en management doorborduurt worden op deze visie. Zo blijft deze dynamisch aangepast worden aan steeds weer nieuwe inzichten. Omdat de omgeving verandert, omdat de organisatie verandert en omdat de mensen die daar werken veranderen. 10

11 4 ORGANISATIE NA DE FUSIE 4.1 Algemeen Figuur 1: Organogram Waterschap Fijnstructuur maart 2011 Het nieuwe waterschap is bezig met het implementeren van een nieuwe procesgerichte organisatie. Dit sluit naadloos aan bij Het Nieuwe Werken. Naast de kern van Het Nieuwe Werken met haar onafhankelijk werken van tijd en plaats geeft Het Nieuwe Werken ook ruimte voor: integratie; samenwerken; ontmoeten; kennisdeling. De huisvesting moet gezien worden als een middel ter ondersteuning van de organisatie met haar cultuur en interne processen. Huisvesting speelt een belangrijke rol binnen een organisatie (veelal tweede grootste kostenpost op de balans naast personeel) maar is onlosmakend van de organisatie. De twee hebben elkaar nodig om goed te kunnen functioneren. 4.2 Clusters Om houvast te krijgen op de organisatie is deze geclusterd in drie delen: Bestuur/ Directie Directie Strategie en Beleid Majeure Projecten 11

12 Services/ ondersteuning Informatie management Bedrijfskundige ondersteuning Services Beheer/ projecten Planvorming Projectrealisatie Beheer Afvalwaterketen Beheer en Onderhoud Watersystemen en Keringen Onderhoud Technische Installaties Vergunningen & Handhaving Binnen beheer en Projecten zijn twee processen gedefinieerd waarop gestuurd wordt. De inhoud van deze processen maakt gebruikt van alle afdelingen. Ondanks het plaats en tijd onafhankelijke karakter zullen medewerkers zich zelf in de praktijk door de huisvesting heen gaan clusteren. Dit zal sterk afhankelijk zijn van de sociale verhoudingen tussen medewerkers en de activiteit die door hun uitgevoerd wordt. Hierdoor zal de indeling van het gebouw verdeeld worden op basis van de afdelingen. Het gebouw zal een meer open structuur moeten krijgen om de gedachten achter HNW te faciliteren. In hoofdstuk 5 wordt hier dieper op in gegaan. 12

13 4.3 Functie profielen Het waterschap kent verschillende functieprofielen. Deze zijn in het Functieboek (versie 7 maart 2011) uiteengezet. Duidelijk is dat het waterschap een groot aantal medewerkers in de buitendienst heeft. Ook heeft het waterschap een aantal zeer plaatsgebonden functies zoals het secretariaat, receptioniste en een tekenaar. Om een beeld te krijgen van de mobiliteit -en daarmee de bureau-aanwezigheid per functie- zijn de functies uiteen gezet in het 7M-model. Dit model deelt de functies in op basis van hun fysieke mobiliteit. Elke functie is toegewezen aan een van de categorieën van M1 tot M7. In de categorie M1 heeft de medewerker een zeer grote afhankelijkheid van tijd en plaats, bij M7 is die relatief laag. Dit zorgt ervoor dat je op basis van het functiehuis een gedegen inschatting kan maken van de behoefte aan een werkplek op kantoor. Voor de diverse medewerkers uit categorie M7 worden geen bureauplekken gerealiseerd omdat zij hun werk vanuit andere locaties doen. Wel is rekening gehouden met de mogelijkheid dat zij heel soms naar kantoor komen en gebruik maken van de openbare ruimte voor bijeenkomsten. Daarom zijn zij wel voor 10% meegenomen. Wij hebben onze uitkomsten extra getoetst aan de actuele werkwijze binnen de waterschappen. Ook daaruit bleek dat het berekende aantal van 251 werkplekken zeker niet te krap is bemeten. 13

14 In de vervolgfase dient een analyse gemaakt te worden welk type werkplekken de verschillende medewerkers hoeveel nodig hebben. Vanwege de nieuwe samenwerkingsstructuur zullen metingen van het huidige proces een onvolledig beeld geven. Daarom adviseren wij om deze analyse aan te vullen met gesprekken met de nieuw benoemde managers over hoe de werkzaamheden kunnen gaan plaatsvinden. In bijlage 2 is de detailberekening opgenomen. 4.4 Definities Omwille een eenduidige benadering te hanteren voor het bepalen van de benodigde kantoorruimte is gekozen voor het rekenen met het Verhuurbaar Vloer Oppervlakte (VVO). Dit moet niet verward worden met de Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) dat gemiddeld ca 15% hoger ligt. BVO (Bruto vloer oppervlakte): De oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen. VVO (Verhuurbaar vloer oppervlakte): De bruto vloer oppervlakte min de ruimtes voor installaties, trappenhuizen, parkeren scheidingswanden met een vrij hoogte van min. 1,5 m. Horizontale verkeersruimte behoort tot het verhuurbaar oppervlakte zoals open of gesloten gangen. Voor de bepaling van de vloeroppervlakte wordt verwezen naar de NEN 2580 (zie internet: 14

15 FTE: Full Time Equivalent Werkplek: De ruimte nodig om een activiteit uit te oefenen waarbij een bureau nodig is. Het karakter en grootte van het bureau wordt afgestemd op de activiteit. 4.5 Uitgangspunten Ten behoeve van dit Globaal Programma van Eisen is uitgegaan van die informatie uit de volgende stukken met aan vulling vanuit de interviews: Functieboek Opties voor de huisvesting Fijnstructuur Organogram In hoofdlijnen zijn de volgende gegevens over genomen: aantal FTE bij de fusie per 1 januari 2012 is 400;10 structurele werkplekken voor externen Er is kennis genomen dat 80 FTE een buitendienst functie hebben c.q. hun standplaats op een van de RWZI s hebben. Hier is rekening mee gehouden binnen het 7M model door de bijbehoren functie een zeer lage aanwezigheid toe te kennen van 10%. Voor deze personen zal geen bureau werkplek op de hoofdlocatie worden gefaciliteerd. Ze zijn puur meegenomen zodat voldoende plaats beschikbaar is in de openbare ruimte voor zaken als de nieuwjaarsreceptie of andere personeelsbijeenkomsten. Met de berekeningen is geen rekening gehouden met het tijdelijk aantal FTE dat volgens natuurlijk verloop komt te vervallen. Echter, door de extra ruimte die wel is meegenomen voor de 80 FTE buitendienstmedewerkers en de inzet van de satellietlocaties menen wij dat deze in de voorziene huisvesting voldoende opgevangen kan worden. 15

16 5 RUIMTELIJKE EISEN Uit de werkplek analyse zijn twee scenario s onderzocht. Deze zijn in de volgende paragraaf beschreven. Vanuit de werkprocessen en de organisatie zijn eisen en wensen ten aanzien van de toekomstige huisvesting opgesteld. 5.1 Berekening uitkomsten De benodigde vierkante meters zijn afhankelijk van twee factoren: de bezettingsgraad; het geen de hoeveelheid werkplekken kan voorspellen; de benodigde vierkante meters per werkplek. Werkplekken De uitgangspunten zijn in een model verwerkt (zie bijlage 2). Hieruit volgt dat de gemiddelde medewerker aanwezigheid bijna 60% bedraagt. De relatief lage aanwezigheid is hoofdzakelijk te weiden aan de grote hoeveelheid aan FTE s in de buitendienst. Gebruikelijk is om rekening te houden met een gelijktijdigheid van 30% binnen een afdeling. Om zorg te dragen dat afdelingen volgens HNW kennis delen en samen werken wordt er bij scenario 1 uitgegaan dat bij gelijktijdige aanwezige werknemers zij zich verspreiden over de naast gelegen afdelingen. Bij scenario 2 wordt uitgegaan dat de gelijktijdig aanwezige werknemers altijd binnen de afdeling een werkplek kunnen bemachtigen. Scenario 1 Dit scenario houdt rekening met het opvangen van de gelijktijdigheid binnen de hele organisatie waarbij bij volledige bezetting van de afdeling gebruikt gemaakt zal worden van werkplekken buiten de afdeling. Dit kan in de nabijheid zal zijn of verder weg, afhankelijk van de uit te voeren activiteit. Hiermee rekening houdend zal de nieuwe huisvesting minimaal 251 werkplekken moeten bieden. Scenario 2 Een tweede scenario is doorgerekend met in acht neming dat de afdelingen zelf zorg dragen voor hun gelijktijdigheid. Hieruit volgen minimaal 316 werkplekken. Dit geeft een bezettingsgraad van 79% van de 400 FTE maar een bezettingsgraad van ruim 100% voor de 320 FTE kantoor gerelateerd functies. Gezien de hoeveelheid voorziene werkplekken zal de werknemer terug vallen in het patroon van een vaste werkplek. Dit draagt niet bij aan de doelstellingen van Het Nieuwe Werken. Daardoor verdient dit scenario geen aanbeveling. 16

17 Steekproef Binnen het Waterschap Veluwe heeft een steekproef plaatsgevonden over aanwezigheid binnen het pand: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 164 registraties hiervan zijn gemiddeld 30 registraties uitgelogd tussen en uur 117 registraties 110 registraties 152 registraties hiervan zijn gemiddeld 25 registraties uitgelogd tussen en uur 89 registraties De steekproef laat het aantal registraties zien die het gebouw s ochtends in gingen. Ook laat het zien dat op de piek dagen veel mensen midden op de dag al weer weg gaan. De proef bevestigt de dynamiek van het waterschap. Van de circa 234 werknemers komen circa 70% binnen op een piek ochtend. Duidelijk moet zijn dat de aanwezigheid niet betekent dat de werknemers ook achter een bureau hebben gezeten. Dit hadden ook ontmoetingen kunnen zijn waardoor de analyse niet duidelijk aantoont hoe veel werkplekken er minimaal moeten zijn. De eerder aangehouden aanwezigheid van bijna 60% op de werkplek blijft hierdoor een betrouwbare aanname. Vierkante meter per werkplek Bij het bepalen van de benodigde m 2 kantoorruimte wordt een bandbreedte aangehouden. Het minimum en maximum aantal m 2 is sterk afhankelijk van het type gebouw en de te huisvesten organisatie. Al jaren lang wordt rekening gehouden met circa m 2 per werkplek bij traditionele kantoorconcepten. Met de introductie van Het Nieuwe Werken is daar verandering in gekomen. Momenteel wordt rekening gehouden met een bandbreedte van ca m 2 per werkplek afhankelijk van de te huisvesten organisatie. De trend is dat dit aantal m 2 afneemt. Ten behoeve van het waterschap wordt gebruik gemaakt van de band breedte m 2 per werkplek. Dit komt overeen met de benchmark bij (semi-) overheidsinstellingen zonder balie functie. Hieruit volgt een benodigde verhuurbare vloer oppervlakte tussen de m 2. 17

18 5.2 Voorgesteld huisvesting Het waterschap heeft in een voorfase meerdere locaties onderzocht. Voor dit onderzoek wordt rekening gehouden met twee locaties: bestaand kantoor Waterschap Veluwe te Apeldoorn met een VVO van m 2 ; nieuwe locatie in Ede met een VVO van m 2. Beide locaties voldoen aan de benodigde vloer oppervlakte. Met dien verstanden dat Ede ruim zal passen en een gunstige indeling heeft ten behoeve van Het Nieuwe Werken. Door de breedte van de ruimte zijn de looplijnen relatief kort. De locatie Apeldoorn past ook maar het is aanbevolen hier rekening te houden met een kleine uitbouw om het pand lokaal te verbreden en zo ruimte te scheppen voor ontmoeten en vergaderen. 5.3 Raming investeringskosten In bijlage 6 is een kostenindicatie gegeven voor de geadviseerde aanpassingen. 5.4 Ruimte voor groei Bij bovenstaande ruimte behoefte is kan men rekenen op voldoende groei mogelijkheden binnen de organisatie. Uitgangspunt bij de berekeningen zijn de FTE s per 1 januari 2012: totaal 320 kantoor gebonden fte s. Het waterschap is voornemens rekening te houden met een afnamen van circa 10% in de komende jaren. De ervaring met ruimte gebruik binnen HNW kantoor concepten geeft aan dat bij gelijke aantal FTE een verdere daling van ruimte behoefte reëel is doordat werknemers steeds makkelijker gebruik maken van de voordelen van HNW. De werknemer is dan minder op kantoor om zelfstandig te werken en meer op kantoor om kennis te delen, samen te werken en af te stemmen. Dit geeft samen voldoende ruimte om onverwachte groei in de toekomst op te vangen. In de tussen tijd zal de huisvesting periodiek aangepast kunnen worden om de verandering in de organisatie te faciliteren met meer variaties in alternatieve werken vergaderplekken. In bijlage 3 is een lijst verschillende ruimtes opgenomen die onderdeel uit moeten maken van de huisvesting van het waterschap. De exacte grootte en hoeveelheden zullen nader onderzocht moeten worden. 18

19 6 ADVIES VERVOLGSTAPPEN 6.1 Inrichtingsconcept Het kantoorgebouw kan op diverse manieren ingericht worden. Dit is afhankelijk van de organisatie. Een indeling kan gemaakt worden op basis van afdelingen of volgens werkprocessen. Binnen Het Nieuwe Werken gaat het om de werkprocessen, waardoor een indeling volgens deze processen voor de hand ligt. In de praktijk zal een kantoorgebouw in afdelingen worden verdeeld waarbij afdeling-overschrijdende processen centraal in het gebouw worden gehuisvest. In hoofdlijn moet rekening gehouden worden met drie onderdelen: Werkplekken daar waar medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen; Overlegruimte daar waar medewerkers met elkaar overleggen/ afstemmen; Faciliteiten dat wat een medewerker aan faciliteiten gebruikt buiten de werkplek. Het hele gebouw zal een grote diversiteit kennen waarbij verschillende werkplekken, overlegruimten en faciliteiten elkaar afwisselen. Ruimtes die afdeling-overschrijdend werken zullen een centrale plek moeten krijgen. De volgend ruimtes zullen multifunctioneel gebruikt gaan worden: restaurant is uitermate geschikt voor informeel ontmoeten en vergaderen in een open ruimte buiten de lunch. Ook hier kan de inrichting rekening houden met verschillende werk- (eet-) plekken waarbij tafels, stoelen en banken een diversiteit geven aan sfeer en geborgenheid. Hierdoor wordt het restaurant een aantrekkelijk plek om af te spreken. calamiteiten ruimte dient voorzien te zijn van bijzondere aansluitingen maar is tevens zeer geschikt als (computer-)opleidings- of vergaderruimte. bedrijfsarts kan gebruik maken een besloten vergaderruimte. Hierdoor zal wel een extra meubel aanwezig moeten zijn om buiten vergader momenten discreet om te gaan met de benodigde faciliteiten voor de bedrijfsarts. de bestuur vergaderruimte kan ook voor gewone vergaderingen gebruikt worden. Met dien verstanden dat deze ruimtes een hogere afwerking hebben en duidelijke afspraken moeten worden gemaakt hoe om te gaan met de prioriteiten voor het gebruik van de kamer. kamers voor het bestuur en Dijkgraaf hebben een hoge representatie functie en zullen dan ook bijzonder ingericht worden. Deze kamers kunnen ook dienst doen als informele en formele overlegruimte bij afwezigheid van het bestuur en Dijkgraaf. Binnen het waterschap zullen ook vaste werkplekken verdeeld worden. Gedacht moet worden aan de CAD/ GIS werkplekken die zeer specifiek zijn ingericht en gefaciliteerd voor de gebruikers. Ook voor secretariaten en ander functies waarbij de aanwezigheid op de werkplek zeer hoog is zullen vaste plekken ingericht worden. Het betreft hier veruit de meerderheid van de functies uit categorie M1 (zie bijlage 2). 19

20 6.2 Clusters Binnen Het Nieuwe Werken draait veel rondom het ontmoeten en kennisdeling. Hierdoor speelt gezien en gezien worden een belangrijk rol. Ontmoetings- en vergaderplekken zullen een centrale locatie moeten in nemen. Afdelingen die veel met elkaar te maken hebben moeten naast elkaar liggen. Door een open structuur zullen bij een piekbelasting de medewerkers van de ene afdeling juist bij ander afdelingen gaan zitten. Door de afdelingen goed te clusteren zullen werknemers makkelijk van elkaars werkplekken gebruik gaan maken wat bijdraagt aan informele kennis overdracht. Directie De directie heeft aangegeven zelf mee te willen doen met het gebruik maken van flexibele werkplekken en zo voorbeeldgedrag te tonen. Dat betekent dat de directie geen eigen werkkamer meer zal hebben. Wij adviseren om voor representatieve doeleinden wel een ontvangstruimte op te nemen in het inrichtingsplan. De directie kan dan een preferent recht krijgen om deze ruimte te gebruiken t.b.v. (externe) ontvangst. Primaire proces Dit is het kloppend hart van de organisatie. Gezien het grote aantal medewerkers dat binnen dit cluster werkzaam is zal niet iedereen op de zelfde verdieping kunnen werken. Elke verdieping zal dan ook voorzien moeten worden van voldoende diversiteit in ontmoeting- en vergaderruimtes ter ondersteuning van de werkprocessen. Ondersteuning Het cluster Informatiemanagement, Bedrijfsondersteuning en Services speelt een centrale rol binnen de organisatie. Deze zal ter ondersteuning van alle werkprocessen ook een centrale vlek moeten krijgen, dicht bij een goederenlift en trappenhuis van het kantoor. Sturing Het cluster Directie, Strategie& Beleid en Majeure Projecten is in het dagelijks werk redelijk plaats-onafhankelijk. Aanbevolen wordt om dit cluster centraal te positioneren vanwege de zichtbaarheid binnen de organisatie. Bij voorkeur dicht bij de entree of de hoofdontsluiting van de verdiepingen. Tevens zal dit cluster dicht bij de representatieve vergaderlocaties moeten liggen. Om te komen tot een goed inrichtingsplan wordt aanbevolen een uitgebreid analyse te maken van de werkprocessen en de daarbij behorende werkplek types, zie ook paragraaf

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis Fusie 2003, Reorganisatie 2006, HHNK in beweging 2007 Efficiëntievoordeel fusie: één hoogheemraadschap i.p.v. vier (Edam, Hoorn, Heerhugowaard, Purmerend) bundeling van activiteiten,

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Girorekening 7528588 Nederlandse Waterschapbank NV Den Haag Rekeningnummer 63.67.53.379

Girorekening 7528588 Nederlandse Waterschapbank NV Den Haag Rekeningnummer 63.67.53.379 Directies waterschappen Veluwe en Vallei en Eem t.a.v. de heren P. Spaan en G.P. Dalhuisen Datum 15 juni 2011 Uw kenmerk Contactpersoon BOR secretariaat Ons kenmerk UBOR 2011/12 Doorkiesnummer (055) 527

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Ruimtenormen voor vergaderen

Ruimtenormen voor vergaderen Ruimtenormen voor vergaderen Onderzoek naar de bepaling van normen voor vergaderplekken en vergadercentra voor de FWR Evi De Bruyne Center for People and Buildings mei 2013 colofon Onderzoeker CfPB Evi

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch !pet projectinrichters binnenkomer enexis den bosch Het Nieuwe Werken... Het centrale kantoor van Enexis staat aan het Paleis Kwartier in Den Bosch. In het nieuwe onderkomen werkt Enexis volgens het principe

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Rapportage impact organisatiecultuur i.v.m. keuze huisvesting

Rapportage impact organisatiecultuur i.v.m. keuze huisvesting Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Rapportage impact organisatiecultuur i.v.m. keuze huisvesting Utrecht, 17 mei 2011 Herculesplein 80 3584 AA UTRECHT Postbus 85030 3508 AA UTRECHT T +31 (0)30 219

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Opbouw van onderzoek & analyse

Opbouw van onderzoek & analyse Opbouw van onderzoek & analyse Aanpak De aanpak is pragmatisch en gericht op het analyseren en inventariseren van de kenmerken van de organisatie van werken, zonder dat de dagelijkse gang van zaken verstoord

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN PROCORE - HET NIEUWE WERKEN ALGEMENE WERKWIJZE Omgeving Van omgeving naar doelstelling naar strategie Organisatiestrategie Missie en Visie Klanten & Markten Producten & Diensten Strategy alignment Huisvestingstrategie

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Visie Vernieuwend Werken 2016 Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Met de visie Vernieuwend Werken wil Ymere haar medewerkers uitdagen zelf de verantwoordelijkheid te pakken om slimmer, effectiever

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Bruningweg 23 te Arnhem

Vrijblijvende projectinformatie. Bruningweg 23 te Arnhem Vrijblijvende projectinformatie Bruningweg 23 te Arnhem TE HUUR Bruningweg 23 te Arnhem Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Werken in een nieuwe werkomgeving

Werken in een nieuwe werkomgeving Werken in een nieuwe werkomgeving Werken in de 21 ste eeuw Best Practice user group 09 januari 2013 Pieter Ketting De werkstijl Unplugged: waarom doen we het? De wensen van klanten en medewerkers veranderen

Nadere informatie

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen Peter Meijers 29 oktober 2013 Het Gildehuis van morgen Even voorstellen Peter Meijers Achtergrond bedrijfskundige informatica. 17 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken Als zelfstandig adviseur en programmamanager

Nadere informatie

DE ALLIANTIE AMSTERDAM

DE ALLIANTIE AMSTERDAM interieur DE ALLIANTIE AMSTERDAM 30/08/2013 INZENDING arc13 next architects NEXT ARCHITECTS / de alliantie amsterdam / 30-08-2013 vooraf transformatie Het recent getransformeerde Huygens Dok vormt samen

Nadere informatie

Kantoorruimte en bedrijfsondersteunende services

Kantoorruimte en bedrijfsondersteunende services Kantoorruimte en bedrijfsondersteunende services Of u nu een MKB, of zelfstandige ondernemer bent en op zoek naar: een eigen kantoor, deel wilt uitmaken van een kantoorvloer met andere huurders, behoefte

Nadere informatie

Renovatie huisvesting Nikhef. Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten

Renovatie huisvesting Nikhef. Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten Renovatie huisvesting Nikhef Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten 27 Activiteiten afgelopen periode In achtergrond is afgelopen periode veel gebeurd workshops, (technische) inventarisaties,

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Nieuw: Moar! members

Nieuw: Moar! members Nieuw: Moar! members Vanuit het succesvolle Moar! concept presenteren wij Moar! members. Moar! members geeft flexibel toegang tot het netwerk, de faciliteiten en partner locaties. Ontdek de meerwaarde

Nadere informatie

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Erger u niet, verwonder u slechts. Beste collega s, Na het Inspiratieboekje dat wij jullie in September uitreikten, bieden we jullie graag dit Huis, Tuin en Keukenboekje aan.

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

ambtelijke Toelichting aan het college - zaaknummer steller: Nanette van Ameijde-Poortman

ambtelijke Toelichting aan het college - zaaknummer steller: Nanette van Ameijde-Poortman ambtelijke Toelichting aan het college - zaaknummer 63324 steller: Nanette van Ameijde-Poortman Gevraagd besluit Het college van Molenwaard besluit in te stemmen met de notitie scenario s en afwegingspunten

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren

Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren Waterschap Rivierenland heeft niet zomaar een nieuw kantoorgebouw. Naast de fraaie architectuur en de duurzame bouw is het interieur precies toegesneden

Nadere informatie

Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk

Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) Vanaf 2020 werken alle rijksmedewerkers in een rijkskantoor dat volledig of gedeeltelijk volgens de FWR-kaders is ingericht. Kantoren

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

ZAAGMOLENLAAN 4. Voel je thuis. Inhoud WELKOM... 4

ZAAGMOLENLAAN 4. Voel je thuis. Inhoud WELKOM... 4 VOEL JE THUIS! Voel je thuis De belevingswaarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming, maar vooral of het een plek is

Nadere informatie

Kantoor Waterschap Scheldestromen

Kantoor Waterschap Scheldestromen Schets Ontwerp Inhoudsopgave 2 inhoudsopgave 2 opdrachtomschrijving 3 analyse interieur 4 concept 5 vlekkenplannen indeling 6 vlekkenplannen indeling 7 vlekkenplannen indeling 8 vlekkenplannen indeling

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Eerste Stationsstraat 185 te Zoetermeer 800 per maand

Huur kantoorpand op Eerste Stationsstraat 185 te Zoetermeer 800 per maand Huur kantoorpand op Eerste Stationsstraat 185 te Zoetermeer 800 per maand Aanbiedende partij: Van der Kooij Bedrijfsmakelaars & Vastgoedadviseur Email: ron@vanderkooijmakelaars.nl Telefoon: 071-7600050

Nadere informatie

Het nieuwe werken ontrafeld

Het nieuwe werken ontrafeld Het nieuwe werken ontrafeld Over Bricks, Bytes & Behavior HR Festival 14 april 2011 Ruurd Baane Het onderzoek naar het nieuwe werken Deze presentatie is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek dat

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen FACTO CONGRES 2012 www.factomagazine.nl/congres Principes van het World Café Creatieve input van elke deelnemer

Nadere informatie

ZWEVEND STIJLVOL, TITEL GASTVRIJ EN FLEXIBEL

ZWEVEND STIJLVOL, TITEL GASTVRIJ EN FLEXIBEL VOEL JE THUIS! Welkom De Hofclub is een unieke werk- en vergaderlocatie en biedt flexibele, inspirerende werkplekken, volledig naar wens ingerichte kantoorunits en sfeervolle vergaderkamers. In de gezellige,

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3.

méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3. méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3.0 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 1 1.1 Project 1 1.2 Methodiek 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Verhalen, feiten en bewijzen

Verhalen, feiten en bewijzen Verhalen, feiten en bewijzen over Evidence Based Werkplekmanagement 1e Lustrum Symposium Center for People and Buildings Delft, 19 september 2006 Volkskrant 15 september VERHALEN 1 Volkskrant 15 september

Nadere informatie

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016 Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions Postadres UCT 0428, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht De Unie FNV Finance CNV Vakmensen Bezoekadres Telefoon Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Het nieuwe werken en flexibiliteit

Het nieuwe werken en flexibiliteit Het nieuwe werken en flexibiliteit Het nieuwe werken, flexibiliteit en voorzieningen Anneke Mezger (Royal HaskoningDHV), Claudine van Vlimmeren (Philips) Theo van der Voordt (TU Delft) Programma Het nieuwe

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting Expeditie Tiel Organisatie - Cultuur - Huisvesting Informatie bijeenkomst Welkom en opening Expeditie Tiel het Hoe en Waarom! Huisvesting als instrument bij veranderingen Projectaanpak, uitgangspunten

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 filmpje youtube 1 Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0 Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 Digitaal werken van cruciaal belang Wat is HNW? Agenda Waarom HNW? Invoeren HNW: 5 elementen

Nadere informatie

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558

Vergadering Deelraad. Voordracht 2011/INT/558 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Vergadering Deelraad Datum Reg.nr./DECOS nr. Onderwerp Besluit

Nadere informatie

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M Landgoed Beukenrode Doorn Patist Makelaardij en Taxatiebureau 2 patistmakelaardij.nl "Sparrenhof", 2K Fraai gelegen Kantoorgebouw bestaande uit 2 verdiepingen

Nadere informatie

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN

BAARNSCHE DIJK 4 BAARN BAARNSCHE DIJK 4 BAARN www.baarnschedijk4baarn.nl Omschrijving ALGEMEEN: het betreft een representatief kantoorgebouw, bestaande uit vier bouwlagen en een kelderverdieping, gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie. Te Huur Kantoorruimte. Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda

Vrijblijvende informatie. Te Huur Kantoorruimte. Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda Vrijblijvende informatie Te Huur Kantoorruimte Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda TE HUUR Ceresstraat 13 De Drie Hoefijzers te Breda Kantoorruimte Oppervlakte Huurprijs Aanvaarding : Op aanvraag

Nadere informatie

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional

atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional atoomclub rotterdam hét clubhuis voor de zelfstandige professional De waarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming,

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Het Regus Account Programme Werken op een andere manier

Het Regus Account Programme Werken op een andere manier Het Regus Account Programme Werken op een andere manier Het Regus netwerk We kunnen nieuwe manieren van werken, of het nu van thuis uit, onderweg of vanuit een kantoor 1500 uitstekende zakelijke adressen

Nadere informatie

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV Auteurs: M. Maarleveld, D.J.M. van der Voordt Center for People and Buildings Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

werk en onderzoek op niveau

werk en onderzoek op niveau ERIBA Groningen werk en onderzoek op niveau Project ERIBA Locatie Groningen Opdrachtgever UMCG/ Rijksuniversiteit Groningen Functioneel/ Ruimtelijk PvE ICS adviseurs Het ERIBA-gebouw markeert de eerste

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183)

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) Kantoorruimte + magazijn Avelingen-West 47 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

méét méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Locatie: Maassluisedijk De Groote Lucht Project Opdrachtgever Dhr. B.

méét méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Locatie: Maassluisedijk De Groote Lucht Project Opdrachtgever Dhr. B. méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Locatie: Maassluisedijk De Groote Lucht Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 4.0 Inhoudsopgave 1 Aanleiding

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Inhoud. Apeldoorn Business Campus. Ontmoeting en interactie. Kennisdeling, kennisoverdracht en samenwerken

Inhoud. Apeldoorn Business Campus. Ontmoeting en interactie. Kennisdeling, kennisoverdracht en samenwerken Apeldoorn Business Campus Apeldoorn Business Campus is gevestigd in het voormalig hoofdkantoor van Centraal Beheer Achmea. Deze campus is een plek waar onderwijs en bedrijfsleven onder één dak zijn gehuisvest.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo?

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Deels, de tijdelijke MT leden zitten in de voorbereidingscommissie. Betekent

Nadere informatie

Mobiliteit.nu Rapportage

Mobiliteit.nu Rapportage Mobiliteit.nu Rapportage Erasmus@Work New Worlds of Work Quick-Scan 17-2-2012 Dr. Marcel van Oosterhout Janieke Bouwman Drs. Nick van der Meulen Dr. Jan van Dalen 1 Dr. Peter van Baalen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie