2009/2010. Studiegids. Leraar Speciaal Onderwijs. Educational Needs. Master Special. Orthopedagogiek. Seminarium. voor HOGESCHOOL UTRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2009/2010. Studiegids. Leraar Speciaal Onderwijs. Educational Needs. Master Special. Orthopedagogiek. Seminarium. voor HOGESCHOOL UTRECHT"

Transcriptie

1 2009/2010 Studiegids HOGESCHOOL UTRECHT Master Spial Educational Needs Seminarium voor Orthopedagogiek 09 10

2 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 1

3 Inhoudsopagve INLEIDING 6 1. ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie HU Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Kwaliteitszorg Ordehandhaving Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Educatie Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Praktische voorschriften en aanwijzingen Openingstijden gebouwen Vakanties en vrije dagen Faciliteiten Algemene informatie opleiding Master Spial Educational Needs Algemeen In- en uitschrijven voor de opleiding Examencommissie Onderwijsbalie STUDENTENVOORZIENINGEN Studiebegeleiding Studentendaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Financiële steun Studeren met een functiebeperking Mediatheek ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs en stimuleringsfonds Topsport Trajtum Sport en Cultuur Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen Werken naast uw studie Huisvesting Opleiding en beroep Beroepsprofiel Het beroep van Master Spial Educational Needs Competenties afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Doelstelling opleiding Didactische uitgangspunten Didactische werkvormen Competenties beroepsbeoefenaar Inrichting en organisatie opleiding Algemeen Opleidingsvarianten Opleidingsstructuur algemeen Overzicht curriculum (per studiejaar) Lesdagen en tijden Uitval van lessen Studiebegeleiding Registratie studievoortgang Studiekosten en eigen bijdragen Afstuderen

4 5. CURSUSDEELNAME Algemeen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten TENTAMENS EN EXAMENS Algemeen Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en duur Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen wegens functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Beoordeling en inzage tentamenwerk Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur studieresultaten Getuigschriften en titulatuur Algemeen Graden en titulatuur Aantekening cum laude of met genoegen Procedure aangifte getuigschrift KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP Inleiding Bezwaar Beroep Algemeen klachtrht ROOSTERS Jaarrooster CURSUSBESCHRIJVINGEN 96 Algemeen 96 Gedragsproblemen 96 Onderwijsleerproblemen 96 Beperkingen en Handicaps 97 Jonge (risico)kinderen 99 Voortgezet (spiaal) onderwijzen 100 Begeleiden, schoolontwikkeling, leidinggeven 100 Schoolontwikkeling en diversiteit 102 Gedragsproblemen 103 Onderwijsleerproblemen 104 Beperkingen en Handicaps 105 Jonge (risico)kinderen 105 Begeleiden, schoolontwikkeling, leidinggeven 105 Schoolontwikkeling en diversiteit BIJLAGEN Onderwijs- en examenregeling 107 Erratum bij hoofdstuk

5 INLEIDING Aan de studenten Master Spial Educational Needs, leraar spiaal onderwijs Voor u ligt de studiegids voor de studenten die in het studiejaar staan ingeschreven voor de masteropleiding Master Spial Educational Needs, leraar spiaal onderwijs Studenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek zijn, over het algemeen, zelfbewuste professionals die actief zijn binnen het veld van spiaal onderwijzen. Vanuit betrokkenheid bij leerlingen en onderwijs willen zij zich door middel van een masteropleiding verder professionaliseren. Over deze afspraken wordt u tijdens een voorlichting op het regiokantoor geïnformeerd. Ik hoop dat deze studiegids u voldoende informatie geeft over de organisatorische aspten van uw studie. Het is belangrijk dat u deze gids bewaart, omdat zich in de loop van uw studie vragen kunnen voordoen waarop de gids een antwoord geeft. Ik wens u veel succes en plezier bij uw studie. Grytsje Durkstra Dirteur Seminarium voor Orthopedagogiek Tijdens uw studie aan het Seminarium voor Orthopedagogiek richt u zich op praktische en theoretische verdieping van de dagelijkse onderwijspraktijk. Het onderwijsprogramma is systematisch opgebouwd waarbij de Educational Research een belangrijk onderdeel is. De begeleiding vindt plaats door een vast team docenten, binnen dit team heeft u een vaste studiebegeleider. Deze studiegids maakt u wegwijs in allerlei regelingen waar u tijdens de studie mee te maken (kunt) krijgen. Samen met het onderwijs- en examenreglement van de Faculteit Educatie/Hogeschool Utrht (zie vormt de studiegids het formele onderwijs- en examenreglement van het Seminarium voor Orthopedagogiek. De studiegids is daarmee een formeel document waar u rhten aan kunt ontlenen over het onderwijsaanbod en de examenregeling. De wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW, artikel 7.4. lid 1 en 4) biedt de voorschriften voor dit document. Een aantal onderdelen uit de gids is spifiek van toepassing voor het gebouw aan de Padualaan in Utrht. Ieder regiokantoor van het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft huishoudelijke afspraken om het studeren in het gebouw van het SvO zo aangenaam mogelijk te maken. 67 7

6 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Algemene informatie HU Hogeschool Utrht (HU) is met zo n studenten en ruim medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hboinstellingen in Nederland. De 6 faculteiten bieden samen meer dan 75 bacheloropleidingen aan op het gebied van communicatie en journalistiek, onomie en management, natuur en thniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en rht. Na het behalen van u bachelordiploma, kunt u bij de HU ook nog in diverse richtingen een mastergraad behalen. Het onderwijs is per opleiding georganiseerd en is daardoor overzichtelijk en persoonlijk. Is uw interesse breder dan uw eigen opleiding, dan kunt u deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen of aan andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Hogeschool Utrht heeft onderwijslocaties in de Utrhtse binnenstad, op De Uithof en in Amersfoort. Bovendien kent de hogeschool voor de opleidingen Master Spial educational Needs lesplaatsen in Haren (Groningen), Zwolle, Enschede, Doetinchem, Arnhem, Maastricht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Vlissingen (Middelburg) Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving Hogeschool Utrht geeft zichzelf de opdracht hoogwaardige professionals op te leiden die een actieve bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk en aan de verdere ontwikkeling van de kennissamenleving. Daarbij zijn wij erop gericht iedere student optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden en het beste uit studenten te halen. Het onderwijsprofiel van HU In 2005 heeft Hogeschool Utrht haar onderwijsprofiel vastgesteld. Het uitgangspunt van het profiel luidt: Hogeschool Utrht geeft haar ambities vorm door opleidingen competentie- en vraaggericht in te richten en studenten te laten studeren binnen sterke leeromgevingen. Competentiegericht onderwijs Ons onderwijs is erop gericht dat studenten op samenhangende wijze hun competenties verwerven, zodat ze in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. De opleidingen formuleren, valideren en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we voor de student maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren de student om in toenemende mate regisseur te worden van zijn eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Tevens dagen we studenten uit te werken aan hun onderzoeksvaardigheid en hun competenties te ontwikkelen in een internationale/ multiculturele context. Vraaggestuurd onderwijs Het onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de student. Wij matchen de kennis en leervragen van studenten met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggerichte opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die studenten inspireert, uitdaagt en waarin ze zich steeds op de grens van hun kunnen begeven. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs wordt vormgegeven in een mix aan werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met medestudenten, waarbij in toenemende mate gewerkt wordt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en Masterstelsel Bachelor-masterstructuur In september 2002 is de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (in Nederland) ingevoerd. Het doel hiervan is om in Europa tot één stelsel van hoger onderwijs te komen, zodat herkenning en erkenning van opleidingen gemakkelijker wordt. 89 9

7 Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hboopleiding heet sindsdien een bacheloropleiding. Na afronding van de opleiding krijgt een student een bachelorgraad. Op de universiteit kan in drie jaar een bachelordiploma worden behaald. Masteropleidingen Na afronding van een bacheloropleiding kan nog een masteropleiding worden gevolgd aan een hogeschool of universiteit. Hogeschool Utrht heeft een groeiend aantal masteropleidingen. Ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wilt u een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit hter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om uw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen zijn voor een aantal masters spiale trajten ontwikkeld, zogenaamde pre-masters die u voorafgaand aan de master volgt en die dirt toegang geven. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt instellingen een aantal verplichtingen op. Hogeschool Utrht heeft deze in reglementen verwerkt. Sommige hiervan zijn uitgewerkt op faculteitsniveau. De reglementen zijn te vinden op Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze reglementen. Hieronder volgt een opsomming van de meest relevante reglementen met een korte toelichting op de inhoud. Studentenstatuut HU In het Studentenstatuut zijn de rhten en verplichtingen van studenten vastgelegd op hoofdlijnen. Veel onderwerpen worden nader uitgewerkt in spifieke reglementen zoals hieronder vermeld. Onderwijs- en Examenregeling HU In de Onderwijs- en Examenregeling HU (HU-OER) zijn de rhten en plichten van studenten van de HU ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. Dit wordt op een aantal punten nader uitgewerkt in de faculteits- OER en/of de studiegids. Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit In de Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit (faculteits-oer) zijn de rhten en plichten van studenten ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. Dit wordt op een aantal punten nader uitgewerkt in de studiegids. Inschrijvingsregeling HU In de Inschrijvingsregeling worden de procedurele (niet: inhoudelijke) aspten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook par Reglement College van Beroep HU Het kan voorkomen dat een student het niet eens is met een beslissing van de examencommissie of faculteitsdirtie. In de meeste gevallen kan de student dan in beroep gaan bij het College van Beroep. In het reglement College van Beroep zijn de samenstelling en de bevoegdheid van het College van Beroep, alsmede de beroepsgronden, de beroepsprocedures en het tot stand komen van de uitspraak nader geregeld. Zie ook par Steunfondsregeling HU Tijdens de opleiding kan een student te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging leiden en problemen (kunnen) gaan geven met de studiefinanciering. Ook kan er sprake zijn van bestuurlijke activiteiten naast de studie. Onder bepaalde voorwaarden kan een student een beroep doen op financiële ondersteuning. Een en ander staat beschreven in deze regeling. Zie ook par. 2.7 en Noodfondsregeling HU De Noodfondsregeling is vastgelegd in het Studentenstatuut. Hogeschool Utrht biedt door middel van het Noodfonds hulp bij onvoorziene uitgaven van studenten die hun draagkracht te boven gaan maar waar ze zich redelijkerwijs niet tegen kunnen verzekeren. Zie ook par Privacyreglement persoonsgegevens studenten HU In dit reglement is de verzameling, opslag, corrtie en verstrekking van persoonsgegevens van de student geregeld

8 Reglement Studentendanen HU Hierin zijn onder meer taken, bevoegdheden en functioneren van de danen geregeld. Zie ook par Reglement Examencommissies HU Dit reglement bevat nadere regels met betrekking de uitoefening van de taak en de werkwijze van de examencommissies. Zie ook par Regeling inzake Ongewenst Gedrag HU Elke faculteit heeft een of meer vertrouwenspersonen. In deze regeling zijn onder andere de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon geregeld en de waarborging van een onafhankelijk functioneren van de vertrouwenspersoon. Zie par. 2.3 Reglement voor de Opleidingscommissies De (gezamenlijke) opleidingscommissies ((G)OC s) zijn adviesorganen op afdelingsniveau. De samenstelling, bevoegdheden, rhten en plichten en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirtie vastgestelde OC-reglement. Zie ook par Reglement voor de Faculteitsmedezeggenschapsraad De faculteitsmedezeggenschapsraad is een medezeggenschapsorgaan op faculteitsniveau. De samenstelling, bevoegdheden, rhten en plichten en geschillenoplossing zijn geregeld in het door de faculteitsdirtie vastgestelde FMR-reglement. Zie ook par Reglement Centrale Medezeggenschapsraad De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is een medezeggenschapsorgaan op hogeschoolniveau. De samenstelling, rhten en plichten, bevoegdheden en geschillenoplossing zijn geregeld in het door het College van Bestuur vastgestelde CMR-reglement. Zie ook par Kwaliteitszorg Hogeschool Utrht besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de relatie opleiding-arbeidsmarkt, etc. Een prieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe aan eventuele verbetering gewerkt kan worden, hoe studenten zijn betrokken bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en hebben in het verleden belangrijke verbeteringen in gang gezede kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk prima beoordeeld worden door degenen die het onderwijs genieten: de studenten. Van u wordt daarom regelmatig gevraagd schriftelijk te evalueren. De vragenlijsten zijn anoniem. U loopt dus geen risico dat negatieve oordelen tegen u zullen werken. Het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrht besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de relatie opleiding en arbeidsmarkt, etc. De uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat door de opleidingen gehanteerd wordt, is beschreven in het Kwaliteitsmanagementplan van het Seminarium voor Orthopedagogiek. In deze beleidsnota staat aangegeven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding. Er wordt ingegaan op hoe aan kwaliteitsverbetering wordt gewerkt en hoe studenten, docenten, alumni en het werkveld zijn betrokken bij de kwaliteitszorg. De Opleidingscommissie, docententeams en het Onderzoeks- en Ontwikkelcentrum (OOC) leveren een belangrijke bijdrage in het systeem voor kwaliteitszorg. De kwaliteit van het onderwijs wordt regelmatig beoordeeld door de studenten middels verschillende vormen van evaluatie. In het studiejaar wordt u een aantal malen gevraagd om aan evaluaties mee te doen. Voor alle opleidingen wordt twee keer per jaar een zgn. Quickscan Student uitgevoerd. De Quickscan is een uitgebreide evaluatie van het onderwijs door alle masterstudenten. De Quickscan wordt digitaal afgenomen en u ontvangt een uitnodiging voor deelname via uw adres. De uitkomsten van deze evaluaties zijn weer de input voor de kwaliteitsverbetering binnen de opleidingen. Daarnaast worden studenten regelmatig gevraagd om leerroutes, thema s en individuele docenten te evalueren. Er wordt in de afgelopen jaren door de studenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek in grote getale meegedaan aan de evaluaties

9 1.1.5 Ordehandhaving Artikel 48 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen Hogeschool Utrht. Deze regeling luidt samengevat - als volgt: Voorschriften en aanwijzingen Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen de hogeschool gelden, behalve de wet, nadere voorschriften en aanwijzingen zoals vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirtie. Deze voorschriften en aanwijzingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; roosterwijzigingen en tussenuren; bijzondere omstandigheden. Binnen de hogeschool geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, indien dit uit het oogpunt van praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor de studenten in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om zich op de hoogte te stellen van (veiligheids)voor schriften die betrekking hebben op het werk en de studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirtie. Maatregelen Bij overtreding van de voorschriften/aanwijzingen of niet nakoming van de plichten zoals hierboven genoemd, kunnen door de faculteitsdirtie de volgende maatregelen worden getroffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de hogeschool voor de tijd van ten hoogste een jaar Organogram HU Per 1 september 2005 heeft Hogeschool Utrht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd: Instituten Voor verwante bachelor- en masteropleidingen naar interessegebied glusterd. Centra Voor deeltijd en duale opleidingen, cursussen en workshops. En voor (incompany) trainingen, consultancy en coaching voor professionals. Academies Met het aanbod van masteropleidingen voor afgestudeerden. Een overzicht van alle instituten, centra en academies vindt u op Een organogram van de HU kunt u vinden op Locaties HU Locaties HU in Utrht College van Bestuur, Centrale Organisatie Oudenoord 330, 340 en EX Utrht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Thniek Oudenoord EX Utrht Telefoon (030) Faculteit Natuur & Thniek Nijenoord AS Utrht Telefoon (030)

10 Faculteit Natuur & Thniek, International Office F.C. Dondersstraat JE Utrht Telefoon (030) Faculteit Educatie Padualaan CH Utrht Telefoon (030) Faculteit Communicatie & Journalistiek Padualaan CH Utrht Telefoon (030) Faculteit Economie & Management Padualaan CH Utrht Telefoon (030) Faculteit Maatschappij & Rht Heidelberglaan CS Utrht Telefoon (030) Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan CJ Utrht Telefoon (030) Locaties HU in Amersfoort HU Amersfoort Berkenweg LA Amersfoort Telefoon (033) FMR, Instituut voor Social Work, Creatieve Therapie Hooglandseweg-Noord VE Amersfoort Telefoon (033) Locaties Seminarium voor Orthopedagogiek Het Seminarium voor Orthopedagogiek maakt deel uit van de Faculteit Educatie. Het instituut opereert landelijk vanuit meerdere regiokantoren en leslocaties. (zie 1.3.1) Routebeschrijvingen naar alle locaties vindt u op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op 1.2 Algemene informatie faculteit Educatie Algemeen De Faculteit Educatie (FE) van de Hogeschool Utrht is met circa studenten en 800 medewerkers de grootste educatieve faculteit van Nederland. De FE is een belangrijke speler en partner in landelijke -, regionale - en lokale netwerken. Door de te verwachten groei van het aantal studenten en de omvang van de contractactiviteiten en door de samenwerking met diverse partners zal de positie van de FE de komende jaren verder worden versterkt. De faculteit verzorgt 16 bacheloropleidingen, 13 masteropleidingen, 3 Associate Degrees binnen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, spiaal onderwijs, beroepsonderwijs en het onderwijs t.b.v. doven en slhthorenden. Al deze opleidingen zijn ondergebracht in vier instituten, die elk toonaangevend zijn binnen hun opleidingsgebied. Naast de reguliere opleidingen worden door de faculteit op een breed terrein nascholings- en contractactiviteiten uitgevoerd. Met de Faculteit Maatschappij en Rht van de HU wordt nauw samengewerkt bij het verzorgen van de bachelor - en masteropleidingen Pedagogiek. Binnen de FE is een kenniscentrum actief, waarin acht ltoraten participeren. 1. lesgeven in de multiculturele school 2. gedrag en onderzoek in de educatieve praxis 3. vernieuwende onderwijsmethodiek - en didactiek 4. leerproblemen, in het bijzonder preventie van leesproblemen 5. beroepsonderwijs 6. dovenstudies 7. spel 8. gijferdheid

11 Door middel van onderzoek en advisering leveren de ltoraten belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs en de beroepspraktijk. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de onderwijsinstituten en experts uit het beroepenveld. Door tal van publicaties, activiteiten en communicatiemiddelen als het onderwijsweb wordt de kenniscirculatie binnen de faculteit én daarbuiten gestimuleerd. En worden de verbindingen tussen onderzoeksactiviteiten en opleidingspraktijk versterkt. De faculteit staat onder leiding van de faculteitsdirteur, tevens voorzitter van het dirtieteam. Het dirtieteam bestaat naast de faculteitsdirteur uit de dirteuren van de vier onderwijsinstituten, de dirteur van het kenniscentrum en de sretaris van de faculteit. Binnen de facultaire organisatie zijn acht ondersteunende diensten actief: Planning& Control; Personeel&Organisatie; Onderwijs&Studentzaken; Faculteitsbureau; Mediatheek; Informatiemanagement; Marketing&Communicatie; Facilities. De cultuur van de organisatie is een belangrijke motor voor het bereiken van de vereiste kwaliteit in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Kenmerken, die binnen de cultuur van de FE worden nagestreefd zijn: creativiteit (ondernemerschap), openheid en verantwoordelijkheid. Medewerkers worden uitgedaagd om vanuit hun spifieke taken en positie binnen de faculteit een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gehele organisatie. In 2008 is door de faculteit een nieuw, beeldbepalend pand op De Uithof in gebruik genomen. Het pand is uitgerust met de laatste voorzieningen voor de onderzoek - en onderwijspraktijk Contactgegevens Faculteit Educatie (FE) Bezoekadres: Padualaan 97, 3584 CH Utrht Postadres: postbus 14007, 3508 SB Utrht telefoon: (030) (reptie) Algemeen faxnummer: (030) Internet: Dirtie Faculteit Educatie: Dirtiesretariaat, kamer 5.071, tel. (030) dhr. D. de Wolff (dirteur FE) Instituut Theo Thijssen Dirtie: dhr. W. Duyvendak, via sretariaat, kamer 6.061, tel. (030) Seminarium voor Orthopedagogiek Dirtie: mw. G. Durkstra, via sretariaat, kamer 4.105, tel. (030) Instituut Archimedes Dirtie: dhr. S.A.N. Heinsman, via sretariaat, kamer 8.103, tel. (030) Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies Dirtie: dhr. R.J.M. van Dijk, via sretariaat, kamer 4.069, tel. (030) Voor studenten relevante onderdelen van de facultaire organisatie Kamer telefoon Studenten Informatie (030) Punt (STIP) Studentendanaat 5.089, 5.091, (030) , /107/108/464 Mediatheek (030) ICT-steunpunt (030) Organogram faculteit Zie

12 1.2.4 Praktische voorschriften en aanwijzingen Per lesplaats ontvangen studenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek passende informatie over de geldende voorschriften en aanwijzigen. De onderstaande informatie geldt voor studenten die gebruik maken van de locatie Padualaan in Utrht. Studenten en medewerkers gebruiken samen de flexwerkplekken. Alle werkplekken (uitgezonderd wisselwerkplekken van niet-docerend personeel) in het gebouw zijn toegankelijk voor studenten, docenten en andere flexwerkers. Spreekkamers en vergaderruimtes kunnen niet door studenten worden gebruikt. Regels flexplekken Utrht Faculteit Educatie, locatie Padualaan De werkplek wordt schoon achter gelaten, in de oorspronkelijke opstelling. Log uit of neem de laptop weer mee. Dit geldt voor alle werkplekken. Regels voor telefoon Zet in het gebouw uw mobiel op trilfunctie. Houd bij het bellen rekening met anderen. Loop even naar de gang of zoek een plekje waar men zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Telefoongesprekken kunt u goed voeren aan de stamtafel Openingstijden gebouwen Openingstijden In de lesweken, (zelfstudieweken), herkansingsweken en afsluitingsweken is het gebouw op de volgende tijden geopend: uur (maandag t/m donderdag) uur (vrijdag) Zaterdag openstelling op aanvraag via het roosterbureau. In de roostervrije weken is het gebouw geopend van uur tot uur, tenzij een afdeling minimaal 14 dagen van te voren, via de mail naar aanvraagt of de openingstijd verlengd kan worden. In de vakantieweken is het gebouw geopend van uur tot uur (maandag t/m vrijdag). Sluitingstijden Het gebouw is door de week alleen gesloten op de officiële vrije dagen (feestdagen) en de verplichte vrije dagen Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte studentenvakanties: Vakantie Data Kerstvakantie 19 dember 2009 tot en met 3 januari 2010 De faculteiten vermelden in hoofdstuk 8.1 welke onderwijsvrije periodes er overigens zijn Faciliteiten Per lesplaats ontvangen studenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek passende informatie over de geldende faciliteiten. De onderstaande informatie geldt grotendeels voor studenten die gebruik maken van de locatie Padualaan in Utrht. Studenten Informatiepunt (STIP) Alle vragen die te maken hebben met studeren aan een van de opleidingen van Instituut Archimedes, Instituut Theo Thijssen, Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies en het Seminarium voor Orthopedagogiek stel je bij het STIP (Studenten Informatiepunt). Deze facultaire vraagbaak voor alle studenten en cursisten is te vinden op de eerste verdieping in ruimte Ga erheen voor je vragen over inschrijven, studievoortgang, afstuderen en uitschrijven. Het STIP is open in lesweken op: maandag en vrijdag van uur tot uur en dinsdag, woensdag en donderdag van uur tot uur. In vakantieweken is het STIP op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur. U kunt uw vragen ook mailen aan het STIP via U krijgt binnen drie werkdagen antwoord. Het STIP is telefonisch bereikbar via: (030) teksttelefoon: (06) De website van het STIP geeft een handig overzicht met alle onderwerpen waar studenten vragen over hebben. Roosters Roosters worden gepubliceerd op Met vragen over de roosters kunt u terht bij het STIP op de eerste verdieping

13 Readers Readers bestelt u via Ze worden op uw huisadres afgeleverd. Problemen met en vragen over ICT Via het steunpunt FE krijgt u ondersteuning bij problemen met vragen over voorzieningen, waaronder computers. Ook storingen dienen gemeld te worden via het telefoonnummer (030) Op vindt u onder andere meldingen over storingen en werkzaamheden. Het Steunpunt FE in ruimte is ook de uitleenbalie van audiovisuele apparatuur. De balie is open van maandag tot en met donderdag van uur tot uur. Op vrijdag van uur tot uur. Digitale informatieborden Padualaan Bij de ingang en de liften op iedere verdieping hangen digitale informatieborden. Op deze borden staan relevante mededelingen, waaronder informatie over wijzigingen in het rooster en evenementen. De informatie kan per verdieping en dus per informatiebord verschillen. De informatie op de borden komt van het STIP, het roosterbureau en de afdeling Marketing & Communicatie. Het STIP beheert de borden. Het plaatsen van een bericht over een evenement kan door te mailen naar Docenten in het gebouw aan de Padualaan Docenten hebben in de nieuwbouw aan de Padualaan geen vaste werkplek. Voor contact met de docent kunt u het beste na een les hem of haar even aanspreken. Daarnaast kunt u natuurlijk een versturen naar de docent. U maakt gebruik van de volgende notatie: De meeste docenten zijn mobiel bereikbaar. Deze lijst is op de share-point-elo te vinden. Op elke Sharepoint-pagina (www.hu.nl) staat een zoekfunctie (een linkje zoek persoon ) waarmee u informatie kunt vinden over de docent. Mediatheek/Onderwijswerkplek (owp) De mediatheek is een plek waar u kunt studeren, alleen of in een groepje, en opdrachten voorbereiden. U vindt er een schat aan informatiebronnen waaronder een aantal databanken. Er is ruime gelegenheid om aan computers of met eigen laptop draadlos te werken. Het is ook de plek waar u materiaal kunt lenen en hulp kunt vragen bij zoeken naar informatie. Natuurlijk kunt u in de mediatheek/owp ook printen en kopiëren in zwartwit en kleur. De mediatheek/owp vindt u op de 6e en 7e verdieping. De ingang van de mediatheek /owp is op de 7e verdieping. De 6e verdieping bereikt u via de binnentrap. Uitleenbalie: tel. (030) Informatiebalie: tel. (030) Openingstijden Mediatheek Maandag t/m donderdag van uur tot uur, vrijdag van uur tot uur. Tijdens lesvrije weken geen avondopenstelling. Post Post voor docenten en andere medewerkers kunt u afgeven bij het Studenten Informatiepunt (STIP) zij zorgen dat het via de interne post bij de betreffende medewerker in het postvak komt. Voor het inleveren van werkstukken zijn per instituut procedures afgesproken. Computers Padualaan De nieuwbouw aan de Padualaan telt 400 werkplekken voor studenten en medewerkers, met en zonder computer. De mediatheek in ruimte heeft de beschikking over honderd werkplekken voorzien van vaste computer. Laptops Wanneer u met een laptop werkt, kunt u overal in het gebouw op de Padualaan werken door het wireless-netwerk. In de kantine en mediatheek, aan een werkplek zonder vaste computer op een van de verdiepingen of aan de stamtafel. Op verschillende verdiepingen zijn plekken ingericht waar u met uw laptop goncentreerd kan werken. U kunt uw laptop veilig opbergen in de studentlockers. Het kan interessant zijn een laptop aan te schaffen. Hogeschool Utrht biedt u de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden een notebook te bestellen. Lees meer hierover op

14 De gangen aan de Padualaan Het ganggebied, de zogenaamde middenzone, herbergt op elke verdieping aanlandwerkplekken, een stamtafel en laptopwerkplekken. Print- en kopieerfaciliteiten Padualaan U kunt met uw Chipknip terht op de eerste en tweede verdieping en in de mediatheek. Lockers Padualaan U kunt gebruik maken van daglockers. Deze bevinden zich op de begane grond, op de vijfde etage en op de negende etage. Deze lockers werken met een pincode. Wanneer u naar huis gaat, haal u uw locker leeg. Na sluitingstijd gaan alle lockers automatisch open. Eten en drinken Padualaan Het restaurant is te vinden op de tweede verdieping. Daar zijn 310 zitplaatsen. Het restaurant kent ruime (ongewijzigde) openingstijden. In het restaurant betaalt u met een chipknip. Frisdrank- en snoepautomaten staan op de begane grond tegenover de reptie in de centrale hal. U betaalt met uw chipknip. U kunt op elke verdieping koffie en thee met uw chip betalen. Restaurants en cafés zijn te vinden op vijf minuten loopafstand van het gebouw, in het centrumgebied van de Uithof. De eerste mogelijkheid waar ook een biertje gedronken kan worden is cafe Stef s van de FCJ. Er zijn twee aangepaste computers beschikbaar voor studenten met dyslexie. Bij de interne bewegwijzering is rekening gehouden met slhtzienden. En op de tweede, derde en vierde etage zijn zwaailampen aangebracht bij de leslokalen en in de gangen. Indien er een ontruiming dient plaats te vinden, gaan deze aan. Fietsen/brommers Padualaan Onder het gebouw is een overdekte fietsenstalling. Er zijn 200 plaatsen in de openbare fietsenstalling. Parkeren Padualaan Uw auto kunt u kwijt op één van de parkeerplaatsen op de Uithof. Het parkeertarief op de Uithof is overal hetzelfde. De eerste 33 minuten zijn gratis, daarna betaalt u 1,00 per uur met een maximum van 7.00 per dag. Na uur is het parkeren gratis. 1.3 Algemene informatie opleiding Master Spial Educational Needs Algemeen Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een landelijk opererend instituut voor masteropleidingen, nascholingen, advies en begeleiding op het gebied van Spiaal Onderwijzen. De masteropleidingen worden op 10 verschillende opleidingsplaatsen georganiseerd. Contactgegevens Overzicht opleidingsplaatsen Regiomanagers en studieleiders voor de Masters Spial Educational Needs, zie schema op de volgende pagina. Roken Padualaan In het gehele gebouw mag niet gerookt worden. Er zijn geen voorzieningen voor rokers getroffen. Gehandicaptenvoorzieningen Padualaan De voorzieningen voor invaliden in de nieuwbouw voldoen aan de norm die de Gehandicaptenraad heeft vastgesteld. Alle verdiepingen zijn per lift te bereiken. De liften zijn vrij toegankelijk. In de nieuwbouw gaat vanaf de begane grond een lift naar de tweede verdieping. Vanaf de tweede verdieping gaan vier liften naar boven. Op elke etage is een invalidentoilet. Onder het pand zijn zes parkeerplaatsen voor invaliden

15 Opleidingslocatie Regiomanager Studieleider Amsterdam dhr. R.J. Bovee mw. J.M. Bax (020) (020) Arnhem dhr. drs. N.A.H. Zewald mw. drs. E.A.M.J. van den Dries (026) (026) (06) (06) Den Haag dhr. drs. E. van Elswijk dhr. L. Plomp (070) (070) (06) (06) Doetinchem dhr. drs. H. Velderman mw. K. Elferink-Rosendahl (053) (053) (06) (06) Enschede dhr. drs. H. Velderman mw. K. Elferink-Rosendahl (053) (053) (06) (06) Haren (Groningen) dhr. drs. W. Kreike mw. drs. M.Lambers (050) (050) (06) (06) Maastricht dhr. drs. J.P.M. Kistermann mw. drs. G. Vlieks-Spelthaen dhr. G. Ramakers (045) (045) (045) (06) (06) (06) Rotterdam dhr. drs. E. van Elswijk dhr. drs. J. Tinus (010) (010) (06) (06) Utrht dhr. drs. J.J.F. van de Kant mw. drs. E. Terlien dhr. drs. C. Hulshof (030) (030) (030) (06) (06) (06) Vlissingen mw. drs. E. de Kraker mw. R. Goedhart (0118) (0118) (06) (06) Zwolle dhr. drs. J.B.L. de Groot dhr. drs. J. Scholten Regiokantoren (038) (038) (06) (06) Regiokantoor Utrht Euclideslaan BV UTRECHT t. (030) / f. (030) dhr. drs. J.J.F. van de Kant Regiokantoor Friesland en Zwolle e.o. Aagje Dekenstraat BZ ZWOLLE t. (038) f. (038) drs. J.B.L. de Groot Regiokantoor Groningen en Drenthe Leonard Springerlaan KB Groningen t (050) f (050) dhr. W. Kreike Regiokantoor Noord-Holland Donauweg 8 E 1043 AJ Amsterdam t. (020) f. (020) dhr. R.J. Bovee

16 Regiokantoor Twente en Achterhoek Hengelosestraat AG Enschede t. (053) f. (053) drs. H. Velderman Regiokantoor Arnhem e.o. Scheldestraat 2 B 6882 NE Velp t. (026) f. (026) drs. N.A.H. Zewald Regiokantoor Limburg en Noord-Brabant Oost Onderstestraat KA Houthem/Valkenburg t. (045) f. (045) drs. J. P. M. Kistermann mw. drs. G. Vlieks Regiokantoor Zuid-Holland vestiging Capelle a/d IJssel Rhijnspoor 225 A 2901 LB Capelle ad IJssel t. (010) f. (010) drs. E. van Elswijk Regiokantoor Zuid-Holland vestiging Den Haag Haagweg AG Rijswijk t. (070) f. (070) drs. E. van Elswijk Regiokantoor Zeeland en Noord-Brabant West Nieuwe Kleverskerkseweg PP Middelburg t. (0118) f. (0118) mw. drs. E.de Kraker-Pauw In- en uitschrijven voor de opleiding Bureau Inschrijving Studeren aan de Hogeschool Utrht begint bij het doen van een digitaal inschrijfverzoek via Studielink (www.studielink.nl). Vervolgens wordt dit verzoek in behandeling genomen door Bureau Inschrijving. Bureau Inschrijving is verantwoordelijk voor inschrijving, herinschrijving en uitschrijving van studenten. Bureau Inschrijving chkt de wettelijke toelaatbaarheid van de student. Inschrijving Als student wordt u ingeschreven voor een opleiding onder de volgende voorwaarden: er is voldaan aan de toelatingseisen het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring); er is voldaan aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Pas na rhtsgeldige inschrijving hebt u rht op gebruik van de onderwijsfaciliteiten. De student die zich voor een bekostigde masteropleiding wil inschrijven doet een verzoek tot inschrijving via

17 Voor studenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek geldt, dat indien een lesplaats of leerroute wegens te weinig deelname komt te vervallen, de inschrijving van de student automatisch wordt geannuleerd. Dit wordt vóór 1 september bekend gemaakt. NB Tot kunt u nog kosteloos uw inschrijving intrekken. Na die datum bent u verplicht tot het betalen van het collegegeld!! (zie Herinschrijving Als u al student bent aan de Hogeschool Utrht, ontvangt u medio mei van het lopende studiejaar van Bureau Inschrijving een betalingsformulier voor de betaling van het collegegeld. Op dit betalingsformulier kunt u aangeven dat u zich wenst te herinschrijven. Separaat ontvangt u van het Seminarium voor Orthopedagogiek een keuzeformulier waarop u uw voorkeur voor leerroute en lesplaats kunt aangeven. In geval u de studie in het volgende studiejaar niet wilt voortzetten of u bent inmiddels afgestudeerd, dan hoeft u het betalingsformulier niet terug te sturen. In die gevallen kunt u via Studielink uw verzoek tot herinschrijving voor het komende jaar intrekken. U wordt pas opnieuw ingeschreven wanneer is voldaan aan de financiële verplichtingen en eventuele overige eisen. Dit dient u voor 1 september 2009 te hebben gerealiseerd. Collegekaart en bewijs van inschrijving Wanneer de inschrijving is voltooid, ontvangt u een collegekaart en een Bewijs van Inschrijving. De collegekaart geldt hter ook als inschrijvingsbewijs. Beëindiging inschrijving Als een student zich niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar (zie onder herinschrijving hierboven) eindigt de inschrijving op 1 september. Hiermee eindigt ook het rht op studiefinanciering waaronder de OV-kaart. Daarbij kan alleen de student die studiefinanciering geniet aanspraak maken op gedeeltelijke teruggave van het collegegeld, indien sprake is van: beëindiging wegens afstuderen (met ingang van de eerste hele maand volgend op de maand van afstuderen); beëindiging wegens niet aansluiten van praktijkperiodes waardoor het gedurende meerdere maanden niet mogelijk is onderwijs te volgen (met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend); beëindiging wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden (met ingang van de derde hele maand volgend op de maand waarin de student niet aan het onderwijs heeft kunnen deelnemen); beëindiging vanwege andere, zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door de faculteitsdirtie (met ingang van de tweede hele maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend). Het is raadzaam om bij bijzondere omstandigheden dirt contact op te nemen met de studieleider in uw regio. Ook met andere vragen kunt u bij de studieleider terht. Zie verder par Bij tussentijdse beëindiging van de studie om andere redenen dan hierboven aangegeven blijft de student ingeschreven tot het einde van het studiejaar. Er wordt dan ook geen collegegeld terugbetaald. Bovenstaande informatie is slhts een samenvatting. De procedures zijn nader geregeld in de Inschrijvingsregeling HU (zie Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op de website van Bureau Inschrijving: Materiaalkosten Voor de materiaalkosten ontvangt u een factuur en deze dient voor 1 dember 2009 betaald te worden. U bent verplicht om deze materiaalkosten binnen de gestelde termijn te voldoen. Het bedrag dat we aan u als student van het Seminarium voor Orthopedagogiek in rekening brengen bedraagt 85,-. Onder deze kosten vallen: Afdracht auteursrhten; Studentabonnement Tijdschrift voor Orthopedagogiek; Een themanummer Examencommissie Instelling en benoeming Voor elke door de faculteit aangeboden opleiding of groep van opleidingen wordt een examencommissie ingesteld. De Faculteit Educatie kent één examencommissie met verschillende kamers per instituut

18 De faculteitsdirtie benoemt de leden van de examencommissie uit de leden van het personeel die met het verzorgen van het onderwijs in die opleiding of groep van opleidingen belast zijn. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden worden benoemd op voordracht van de afdelingsdirteur. De faculteitsdirtie kan een ambtelijk sretaris benoemen, die hter geen lid is van de examencommissie. De benoeming geschiedt voor een in het benoemingsbesluit aangegeven periode. Het lidmaatschap eindigt door het verstrijken van de in het benoemingsbesluit aangegeven periode, of doordat betreffende lid niet meer bij de opleiding of groep van opleidingen werkt of onderwijs verzorgt. Als door omstandigheden een lid van de examencommissie die functie niet meer kan uitoefenen, benoemt de faculteitsdirtie, op voordracht van de afdelingsdirteur, voor de resterende periode een plaatsvervangend lid. Samenstelling Elke examencommissie bestaat uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden. In een examencommissie voor een groep van opleidingen wordt elke opleiding in principe vertegenwoordigd door tenminste één lid, dat onderwijs verzorgt bij die opleiding. In de kamer van de examencommissie van het Seminarium voor Orthopedagogiek hebben de volgende leden zitting: dhr. B. Lagerweij MEd, voorzitter van kamer SvO, mw. drs. H. Siemons, plaatsvervangend voorzitter kamer SvO, mw. drs. E. Terlien, lid kamer SvO. Verantwoording De examencommissie ziet erop toe, dat de regels met betrekking tot het onderwijs, tentamens en examens, zoals o.a. opgenomen in de OER en studiegidsen op corrte wijze worden uitgevoerd. De examencommissie brengt gevraagd en ongevraagd rapport uit aan de dirtie over: de gang van zaken tijdens tentamens en examens; de wijze waarop invulling is gegeven aan kwaliteitsbewaking en borging van tentamens en examens; de uitslag van tentamens en examens, d.w.z. het aantal (on) voldoendes resptievelijk afgestudeerden; de toepassing van het studieadvies in de propedeuse; het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften en de besluiten daarop. Werkwijze De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, beslist de voorzitter inzake het te nemen besluit. Besluiten van een examencommissie worden in notulen vastgelegd. De notulen worden tenminste door of namens de voorzitter gefiatteerd. Schriftelijke stukken ter uitvoering of ter nadere invulling van besluiten van de examencommissie worden tenminste door of namens de voorzitter ondertekend. De vergaderingen van de examencommissies zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter hierover anders beslist. De voorzitter kan personen die geen deel uitmaken van de examencommissie uitnodigen een vergadering bij te wonen en aan de beraadslaging deel te nemen. Deze personen hebben geen stem in de besluitneming van de examencommissie. Als de examencommissie één of meer van haar bevoegdheden opdragen aan één of meer leden van de examencommissie of aan anderen, blijft de examencommissie eindverantwoordelijk Taken en bevoegdheden De examencommissie voert de in de WHW genoemde taken uit. Deze zijn volgens de OER o.a.: De uitoefening van het toezicht op het afnemen van tentamens en examens. Kwaliteitsbewaking en borging van tentamens en examens. De vaststelling van een regeling ten behoeve van de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens. De vaststelling en bekendmaking van data en tijdstippen voor het afleggen van de tentamens en examens. Het geven van richtlijnen en aanwijzingen aan examinatoren met betrekking tot de beoordeling van tentamens en de vaststelling van de tentamenuitslag. Het vaststellen van de uitslag van examens. Het beoordelen van onregelmatigheden bij tentamens. Het goedkeuren van keuzursussen en minors. De toepassing van het studieadvies in de propedeuse

19 Het verlenen van vrijstellingen voor tentamens en examens. Het rapporteren over de gang van zaken tijdens de examens en tentamens, de uitslagen van examens en de toepassing van het studieadvies. Tenzij de examencommissie anders beslist, worden ten behoeve van het afnemen van de tentamens de de personeelsleden, die met het verzorgen van het onderwijs in de betreffende opleiding of groep van opleidingen belast zijn, geacht te zijn aangewezen als examinator. De commissie kan ook deskundigen van buiten de opleiding als examinator aanwijzen. De examencommissie stelt nadere regels vast ter uitvoering van haar taken en bevoegdheden, zoals: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement) de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie) de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol) het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen) het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure) Taakverdeling De leden van de examencommissie zijn, onder leiding van de voorzitter, verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de examencommissie. De voorzitter vertegenwoordigt de commissie in- en extern. Hij, of zijn plaatsvervanger, heeft de dagelijkse leiding, ondertekent diploma s, getuigschriften en verklaringen en stelt periodieke rapportages op ten behoeve van het management. Tevens onderzoekt en sanctioneert de voorzitter gerapporteerde onregelmatigheden of fraude (zie art. 38 OER) De examencommissie wordt ondersteund door een sretaris (lid van de examencommissie) of een ambtelijk sretaris (geen lid van de examencommissie). De (ambtelijk) sretaris heeft in ieder geval de volgende taken: het voorbereiden, bijeenroepen en notuleren van de vergaderingen het bewaken van de uitvoering van genomen besluiten het communiceren van besluiten aan studenten en andere betrokkenen het verzorgen van periodieke rapportages het archiveren van behandelde verzoeken, bezwaren en binnen of buiten de vergadering genomen besluiten. Verzoeken aan de examencommissie De student kan bij de examencommissie een verzoekschrift indienen voor een voorziening of een andere beslissing waartoe de examencommissie bevoegd is, daaronder begrepen een verzoek tot uitzondering op, of vrijstelling van wat in de regelingen, dan wel in de studiegids of HU-onderwijscatalogus is bepaald. Een verzoek moet schriftelijk/digitaal en gemotiveerd worden ingediend en eventueel voorzien zijn van bewijsstukken. Ook moeten de naam, het adres en id-code van de student vermeld zijn. De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van het verzoek haar besluit aan de aanvrager bekend. Als de commissie voorziet, dat zij geen beslissing kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij de afzender daarvan tijdig op de hoogte en geeft daarbij tevens aan wanneer de examencommissie een besluit neemt. Bezwaar en beroep Tegen een besluit van de examencommissie kan binnen twee weken bezwaar worden gemaakt. De procedure is beschreven in hoofdstuk 7.2. Het is ook mogelijk binnen vier weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aan te tekenen bij het College van Beroep. Het College van Beroep is de onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstantie voor studenten en extraneï van Hogeschool Utrht. Het is dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Deze procedure is beschreven in hoofdstuk Onderwijsbalie Studenten Informatiepunt (STIP) Alle vragen die te maken hebben met studeren aan een van de opleidingen van Instituut Archimedes, Instituut Theo Thijssen, Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies en het seminarium voor orthopedagogiek stelt u bij het STIP (Studenten Informatiepunt). Deze facultaire vraagbaak voor alle studenten en cursisten is te vinden op de eerste verdieping in ruimte Ga erheen voor uw vragen over inschrijven, studievoortgang, afstuderen en uitschrijven. Het STIP is open in lesweken op: maandag en vrijdag van uur tot uur en dinsdag, woensdag en donderdag van uur tot uur. In vakantieweken is het STIP op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur

20 Je kunt je vragen ook mailen aan het STIP via U krijgt binnen drie werkdagen antwoord. Het STIP is telefonisch bereikbaar via: (030) teksttelefoon: (06) De website van het STIP geeft een handig overzicht met alle onderwerpen waar studenten vragen over hebben. 2. STUDENTENVOORZIENINGEN 2.1 Studiebegeleiding Inleiding Een afgestudeerd hbomaster-student wordt geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding wordt u daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Voor het onderwijs betekent dit dat de opleiding die typen onderwijs kiest die zelfstandig en kritisch leren stimuleren, namelijk probleemgestuurden projt-onderwijs. Als student wordt u verantwoordelijk gesteld voor uw eigen leerproces en studieloopbaan; de opleiding dient daarbij voor randvoorwaarden en voor ondersteuning te zorgen. De wijze waarop de opleiding u in uw studie begeleidt sluit aan op onze opvattingen over HBO-niveau, over leren en over onderwijs. Begeleiding geven bij de studie vat de opleiding dus op als de student zodanig ondersteunen dat de studievoortgang gefaciliteerd wordt en de ontwikkeling tot zelfstandigheid bevorderd wordt. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden twee typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie) problemen. Er wordt van u verwacht dat u op eigen initiatief gebruik maakt van gepresenteerde vormen van begeleiding. Elke student heeft rht op begeleiding door een (vaste) studiebegeleider, bij wie de student terht kan met vragen en problemen die rhtstreeks verband houden met de studie. De studiebegeleider heeft met name de volgende taken: gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken over de inhoud en organisatie van het onderwijs bewaking en bespreking van studieresultaten adviseren van studenten bij het maken van keuzes, die in het kader van de opleiding van belang zijn verwijzen naar studentendaan in kwesties die niet dirt met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep etc.). Zie par voor meer informatie over studiebegeleiding, en par. 2.2 e.v. voor begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Postinitiële masteropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere cursist een goede studietijd toe

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011 Studiegids Academie voor ICT en Business 2010-2011 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015 STUEGIDS Hogeschool de Kempel - Inhoud ------------------------------------------------------------ pag 0 Inleiding ------------------------------------------------------------ pag 0 Algemene informatie

Nadere informatie