't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari Auteur(s) Datum MOVISIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE"

Transcriptie

1 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht

2 Deze publicatie is ontwikkeld als één van de onderdelen van het project Professionaliteit Verankerd. Het project Professionaliteit Verankerd maakt deel uit van het VWS programma Beter in Meedoen dat een kwaliteitsimpuls wil geven aan de uitvoering van de Wmo. Dit gebeurt door kennis beschikbaar te stellen waarmee gemeenten, uitvoerende instellingen in wonen-zorg-en welzijn, professionals, organisaties op het gebied van vrijwillige inzet, actieve burgers en cliënten optimaal kunnen werken aan het succes van de Wmo. Het project Professionaliteit Verankerd heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de professionele kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Het is een samenwerkingsproject van de MOgroep, VGN, GGZ Nederland, ABVAKABO, NVMW, Phorza en BON en het project wordt uitgevoerd door MOVISIE Beroepsontwikkeling. MOVISIE is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema s centraal: huiselijk en seksueel geweld, diversiteit en participatie, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Kijk voor meer informatie op COLOFON Auteur(s): Maaike Kluft Judith Metz Projectnummer: P1854 Datum: februari 2010 MOVISIE

3 Inhoudsopgave 1 De context De kern van t Groene Sticht Het bijzondere t Groene Sticht en de Wmo Financiering Vergelijkbare initiatieven De start en voortgang van t Groene Sticht Het begin van t Groene Sticht De voortgang van t Groene Sticht De organisatie van t Groene Sticht Proces van uitvoering Activiteiten van bewoners De voorzieningen Betrokken professionals De toekomst Maatschappelijke effecten Effecten voor cliënten en neutrale bewoners Effecten voor permanente bewoners Effecten voor professionals Effecten voor betrokken organisaties Overdraagbaarheid Voorwaarden en professionaliteit Voorwaarden Competenties van professionals Ten slotte Bronnen...29

4

5 1 De context t Groene Sticht is een innovatief nieuwbouwproject waarin verbinding tussen buurtbewoners en de ondersteuning en opvang van verschillende doelgroepen centraal staat. Deze verbinding wordt niet gestimuleerd in een bestaande buurt, maar in de nieuwe Vinex-wijk Leidsche Rijn, waar de mogelijkheid bestond de buurt te bouwen. In 2002 is de eerste steen gelegd om een betrokken buurt te realiseren, waarin een mengeling van meer en minder (maatschappelijk) draagkrachtige bewoners samen wonen, werken en elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt gestreefd naar een positieve wisselwerking tussen de bewonersgroepen onderling en de verschillende voorzieningen in de buurt, en naar een wisselwerking met de omliggende wijk. 1.1 De kern van t Groene Sticht Het idee van t Groene Sticht komt voort uit de droom van voormalig Groen Links Tweede Kamerlid en dominee Ab Harrewijn. Hij wilde een sociale woonomgeving creëren waar (ex-)daklozen en mensen met een maatschappelijk zwakke positie wonen en werken met betrokken mensen die een positieve kijk hebben op daklozen en nog wat voor hen willen betekenen ook (www.groenesticht.nl). Het hart van t Groene Sticht wordt gevormd door een voormalige boerderij die aan de slopershamer wist te ontkomen bij het verder uitbreiden van het stadsdeel Leidsche Rijn. De boerderij is omgebouwd tot een restaurant dat wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking en er is een gastenverblijf voor daklozen. Rondom het erf van de boerderij zijn koophuizen en sociale huurappartementen gebouwd. (Ex-)daklozen, jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie en mensen met een verstandelijke beperking werken in de voorzieningen uit de buurt, zoals een fietsenwerkplaats, het restaurant en vergadercentrum. Buurtbewoners maken gebruik van deze voorzieningen. Daarnaast organiseren bewoners jaarlijks verschillende activiteiten in de buurt. Op deze manier ontstaat er een vorm van wederkerigheid en verbinding tussen de verschillende groepen bewoners en werkers en kunnen (ex-) daklozen, jongeren, mensen met een beperking en andere betrokkenen met een kwetsbare achtergrond deel uitmaken van een gemeenschap. t Groene Sticht streeft diverse doelen na: a. Het continueren van een groene en sociaal gemengde woonwerkbuurt, met meerdere woon- en werkfuncties voor mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie, waar draagvlak wordt gecreëerd door de inzet van betrokken participerende bewoners en medewerkers, die als buren en collega s voorwaarden scheppen voor een levendige geïntegreerde buurtgemeenschap. b. Het bevorderen van de integratie tussen bewoners met verschillende maatschappelijke achtergronden. c. Het bevorderen van de betrokkenheid tussen bewoners en participerende organisaties. Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 1

6 d. Het beheren van ontroerend goed. (bron: Ooms & Metz 2009, meerjarenbeleidsplan t Groene Sticht). 1.2 Het bijzondere Na zeven jaar wordt t Groene Sticht nog steeds benoemd als een levendige, sociale buurt. Het Groene Sticht heeft de ambitie om weerbare en kwetsbare mensen met elkaar in contact te brengen. Ook mensen met een heel zwakke sociale positie. Men wil een buurt creëren waarin sociale cohesie op de voorgrond staat en waarin mensen bij elkaar betrokken zijn. Buurtbewoners hebben er veel contact met elkaar. Dit contact kan heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld een groet in de ochtend. Dat iedereen gezien wordt, maakt het een prettige woonomgeving. Bewoners die vanuit een kwetsbare positie in t Groene Sticht komen, worden neutrale bewoners genoemd. Zo wordt niet steeds het kwetsbare benadrukt 1.,,Je bent hier geen buitenbeentje, ook al ben je dakloos geweest. Je bent een mens. Je wordt in de gemeenschap opgenomen, het lijkt eigenlijk een soort volksbuurtje in een Vinex-wijk. Mijn zelfvertrouwen is erg verbeterd. Je hebt toch een bepaalde verwachting dat de mensen je met de nek aankijken. Maar integendeel, de mensen komen zelfs naar de boerderij (de NOIZ) toe om kennis met je te maken. Rob, neutrale bewoner Daarnaast trekt t Groene Sticht mensen aan die het echt leuk vinden om hier te wonen. Dit zijn over het algemeen mensen die ruimte laten aan anderen, die van eigenheid houden en vaak ook wel bepaald maatschappelijk ondernemerschap bezitten. Mensen die in t Groene Sticht komen wonen moeten wel een beetje tegen deze eigenheid kunnen, want het kan zomaar gebeuren dat alle straten plotseling volstaan met honderden nepkikkers. Een derde punt dat t Groene Sticht bijzonder maakt, is er dat veel verschillende manieren van participatie mogelijk zijn, zoals (begeleide) arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, participatie in buurtactiviteiten of zorg voor buren. t Groene Sticht wil een voorbeeld zijn van gemeenschap versus individualisering. Ze willen dit niet doen volgens de strakke gemeenschapsbanden van vroeger, maar in een nieuwe, meer vrije vorm. Daarom kunnen bewoners op verschillende manieren bij de buurt betrokken zijn. De buurt functioneert daarbij niet als afgesloten gemeenschap, maar t Groene Sticht heeft ook als doel om de omliggende wijk erbij te betrekken en daar iets voor te betekenen. Als laatste streven de bewoners niet alleen naar duurzaamheid in de omgang met elkaar, maar ook in relatie tot de groene leefomgeving. Hier ligt de nadruk op hergebruik. De buurt is een mengeling tussen oude en nieuwe gebouwen, met veel groen en veel water, een kringloopwinkel en een autodeelproject wat de buurt aantrekkelijk maakt. 1 In deze beschrijving zullen we dit begrip ook hanteren om de groep aan te duiden. Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 2

7 1.3 t Groene Sticht en de Wmo Meedoen aan de samenleving heeft een centrale plek in de Wmo. Dit geldt ook voor t Groene Sticht. Eén van de doelen is om de participatie van minder draagkrachtige groepen in de buurt en in de samenleving te vergroten. Doordat er een combinatie is van voorzieningen voor de verschillende bewonersgroepen en er rekening wordt gehouden met de buurt eromheen, ontstaat er een plezierige omgeving om te wonen en te werken. Mensen zorgen voor elkaar en bekommeren zich om elkaar. Dat t Groene Sticht goed aansluit op diverse prestatievelden van de Wmo blijkt uit het feit dat de buurt veel aandacht krijgt op een meerdaagse manifestatie van de buurtalliantie rondom de Wmo. In een workshop Duurzame Participatie van t Groene Sticht wordt gekeken hoe men ervoor zorgt dat mensen met een kwetsbare achtergrond langer dan een paar maanden actief blijven (www.buurtalliantie.nl). t Groene Sticht heeft doelen binnen de volgende prestatievelden (www.invoeringwmo.nl): 1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer 7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. De stichting, de overkoepelende organisatie van t Groene Sticht, is zelfvoorzienend en daarom niet financieel gebonden aan de Wmo. Enkele partners van de stichting die in t Groene Sticht aanwezig zijn, zoals Reinaerde en De Tussenvoorziening, zullen mogelijk meer te maken krijgen met de Wmo. Diverse vormen van zorg en ondersteuning worden op dit moment gefinancierd via de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. Een deel van deze taken worden overgedragen naar de Wmo. 1.4 Financiering Voor de realisatie van t Groene Sticht hebben Emmaus Haarzuilens, de SEV, Fonds Werken aan Wonen (FWAW), de bestuursregio Utrecht (Bru), het Fonds Sociale Integratie, gemeente Utrecht en de Europese Unie een bijdrage geleverd. Daarnaast is er een aantal langlopende leningen afgesloten. Deze leningen zijn door het bestuur van de stichting onder andere gebruikt om de onrendabele top te financieren en een projectleider en boekhouder aan te nemen voor een aantal uur in de week. De Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 3

8 boerderij is voor 1 gulden van de gemeente gekocht en de grond voor een kwart van de gangbare prijs. Vanuit het structuurfonds van de EU heeft de stichting subsidie gekregen om huizen te bouwen rondom het woonerf van de oude boerderij. Kerkelijke en maatschappelijke instellingen hebben bijgedragen aan de realisatie van de opvang voor (ex-)dak- en thuislozen, de woon/werkgemeenschap Emmaus en het restaurant De Hoge Weide. Tot slot is het initiatief deels gefinancierd uit de opbrengsten van de koopwoningen. Tegenwoordig is de stichting, dus de koepelorganisatie, niet afhankelijk van subsidies. Inkomsten worden verkregen vanuit de verhuur van kamers in de woon-/werkgemeenschap, verhuur van de boerderij, waarin de nachtopvang voor daklozen en het restaurant zitten, en de inkomsten van de kringloopwinkel. Andere inkomsten komen uit de verhuur van kantoorruimte aan de partners Emmaus Haarzuilens, De Tussenvoorziening en Reinaerde. Daarvan wordt de coördinator, die voor de oplevering van t Groene Sticht de projectleider was, voor 16 uur per week en de boekhouder voor 4 uur per week betaald en kan de stichting leningen aflossen van de bouw van t Groene Sticht. Er is bewust voor gekozen voor deze onafhankelijke positie, omdat de stichting daarmee het risico vermijdt te moeten inkrimpen als er bezuinigingen zouden komen (bron: interview coördinator Nico Ooms). 1.5 Vergelijkbare initiatieven Vele geïnteresseerden uit binnen- en buitenland, de politieke wereld, corporaties, het welzijnswerk en de daklozenopvang hebben de afgelopen jaren een bezoek gebracht aan t Groene Sticht om te leren van dit bijzondere concept. Zij hebben vaak al een eigen idee voor een project en het bezoek aan t Groene Sticht is vooral voor inspiratie. In het begin heeft t Groene Sticht veel samengewerkt met het Martien Schapershuis in IJburg. Ook zij wilden een daklozenopvang openen, waarbij reguliere bewoners bij de daklozen gingen wonen. Over deze samenwerking heeft de SEV het boek Daklozen op Stand gepubliceerd. Het Martien Schapershuis heeft een goede daklozenopvang opgezet, maar de relaties met de buurt zijn gaandeweg uit de plannen verdwenen. In tegenstelling tot t Groene Sticht zijn er in het Martien Schapershuis wel problemen met draagvlak voor de maatschappelijke opvang in de buurt. Casa Parana is een nieuwe voorziening voor begeleid wonen dat geïnspireerd is door t Groene Sticht. Het wordt op dit moment ontwikkelt vanuit een samenwerkingsverband van De Tussenvoorziening, Gemeente Utrecht, UB groep, Portaal, ROC ASA en ROC Midden Nederland, Cumulus en de Kamer van Koophandel. Het is een woon-werk project dat een evenwichtige en geïntegreerde leefomgeving biedt aan zowel weerbare als sociaal kwetsbare mensen uit Utrecht. Op de begane grond komen vormen van bedrijvigheid, zoals een kringloopwinkel van Emmaus, een restaurant, een Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 4

9 fietsenwerkplaats die leer-werkplekken bieden voor (V)MBO leerlingen. Op de 1 e t/m 3 e verdieping wordt regulier wonen gecombineerd met middellang en langdurig wonen voor mensen met een kwetsbare achtergrond. De vierde verdieping is ingericht voor deels langdurig wonen en deels kort verblijf; groepsgerichte opvang met 24-uurs toezicht en begeleiding voor enkele weken tot maximaal een jaar. Het is de bedoeling dat de mensen die in het reguliere gedeelte wonen, er voor kiezen om een ondersteunende en actieve rol op zich nemen ten opzichte van de bewoners met een kwetsbare achtergrond. Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 5

10 2 De start en voortgang van t Groene Sticht 2.1 Het begin van t Groene Sticht De wortels van t Groene Sticht liggen in 1997 in Utrecht. Daklozen hebben een opvang in zelfbeheer opgezet, maar hebben hiervoor nog geen geschikte vaste locatie gevonden. De verhuizing naar een vaste locatie in de wijk Lombok roept bij de wijkbewoners heftige reacties op. In dezelfde periode signaleert de Rafelrand, een organisaties die projecten steunt waarin niet de problematiek, maar de mogelijkheden van daklozen voorop worden gezet, dat er een chronisch gebrek is aan opvang in de stad en dat er tegelijkertijd een groeiende weerstand is van bewoners tegen opvang in hun buurt. De initiatiefnemer van t Groene Sticht Ab Harrewijn, had een heel andere kijk op daklozen dan de hierboven beschreven bewoners. Hij vond dat mensen niet uit moeten gaan van de problemen van daklozen, maar van de eigen kracht en de mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij. Doordat verschillende opvangorganisaties tegen zoveel weerstand op liepen, kreeg Harrewijn het idee om op een andere manier draagvlak voor de doelgroep in de omgeving te realiseren. De opvang zou zich vestigen op een plek waar de huizen en de wijk nog gebouwd moesten worden, zodat zij de juiste buren bij de opvang konden zoeken die geen moeite hadden met de doelgroep. Door niet in te breken in de bestaande omgeving, zouden zij niet op weerstand van bewoners stuiten en zouden zij de mogelijkheid creëren om een ideale plek voor dak- en thuislozen op te starten met de nodige voorzieningen waarmee ze de weg terug naar de samenleving zouden kunnen vinden (Ooms, 2008). Met dit idee is Ab Harrewijn bij Emmaus in Haarzuilens, de Nachtopvang in zelfbeheer, De Tussenvoorziening en later bij Reinaerde langsgegaan, om te vragen of zij wilden meewerken. Allen reageerden enthousiast en samen werkten zij het idee verder uit. Het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn, waar nog volop werd gebouwd, was de perfecte locatie om het idee in uitvoering te brengen. Tussen de nieuwbouwhuizen stond nog een boerderij waarvoor nog geen nieuwe bestemming was gevonden. De boerderij wasgelegen aan de Groenedijk, een oude Romeinse weg die leidt naar het Sticht, een oude naam voor Utrecht. De boerderij was een perfect beginpunt voor de nieuwe buurt. Na het vinden van de locatie, moest het bestuur de plannen presenteren aan de bewoners van de Groenedijk en de eerste bewoners van Langerak. Men verwachtte een zware avond met veel weerstand, iets wat zij regelmatig eerder hadden gezien. Deze avond eindigde echter in applaus (Ooms, 2008). De bewoners, die zich al hadden moeten aanpassen aan veel nieuwbouw, vonden het een goed idee dat de boerderij, de mestsilo en de bomen bleven staan. Ze vonden het ook leuk dat er een restaurant kwam met een terras en een wekelijkse biologische markt. Het principe van de wederkerigheid werkte. Ab Harrewijn vroeg wat van de nieuwe buren, maar hij bracht ook wat mee voor de buurt. Dit sloeg aan en de uitvoering kon beginnen. Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 6

11 2.2 De voortgang van t Groene Sticht Al snel werd er een projectleider, nu de coördinator, aangesteld, die het plan van aanpak uitwerkte met hierin de gelaagde structuur en de visie op inrichting en ruimtegebruik. Hij heeft ook verschillende fondsen geworven. Een architect maakte het eerste ontwerp voor de buurt. In het ontwerp neemt duurzaamheid een belangrijke plek in. De gebouwen die op het erf van de boerderij staan, zijn in landelijke stijl gemaakt met materiaal van schuren en hokken, dus veel hout en eenvoudige vormen. Het stedenbouwkundig plan is zodanig gemaakt dat het merendeel van de bestaande bomen kon blijven staan. Dit maakt dat t Groene Sticht als een oase in de omgeving ligt (www.was-architecten.nl). In 2002 meldden de eerste toekomstige bewoners zich al aan voor een huis in t Groene Sticht. De eerste bijeenkomst voor deze bewoners vond plaats op een nog kale bouwplaats, maar toen al lieten de nieuwkomers hun grote betrokkenheid bij dit project blijken. Ze werkten mee aan de plannen en namen het initiatief om een woonvereniging op te richten en nieuwe bewoners te selecteren. De bewonerscommissie van de belangengroep van de Groenedijk, dus de oorspronkelijke buren van de boerderij die op redelijke afstand van t Groene Sticht wonen, werden vanaf het begin ook bij de plannen en de bouw betrokken. Door met elkaar te blijven communiceren, is er een goede relatie blijven bestaan. In juni 2002 ging de bouw van de nieuwe wijk eindelijk van start. Bij het leggen van de eerste steen maakte de bewonerscommissie van de belangengroep van de Groenedijk als Vriend van 't Groene Sticht een aanzienlijke bijdrage over aan de stichting. Na het plotselinge overlijden van de initiatiefnemer Ab Harrewijn in mei 2002, werd besloten om de straat die oorspronkelijk Valeriaanhof zou heten om te dopen tot de Ab Harrewijnstraat. Na anderhalf jaar werden de eerste woningen van t Groene Sticht opgeleverd, in najaar Ook het restaurant, de winkel en de werkplaatsen waren in die periode klaar. Dat de buurt is voortgekomen uit het idee van verbinding en openheid, blijkt uit het feit dat buren al bij het verhuizen bij elkaar aankloppen voor hulp en voor sociaal contact.,,voor mij zijn er twee redenen waarom ik graag in t Groene Sticht wil wonen. Het biedt de combinatie van een eigen woning en een sociale woonomgeving. Daarnaast spreekt het divers gezelschap van buren mij aan. Judith Metz, bewoner Tijdens de officiële opening zijn er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een groot straatvoetbaltoernooi met daklozen vanuit heel Nederland. Ook konden mensen uit de wijk en andere geïnteresseerden onder leiding van de architect een rondleiding krijgen door t Groene Sticht, werd er een speurtocht georganiseerd en kon men de eerste opgeknapte meubels uit de silo van Remake Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 7

12 bewonderen (www.groenesticht.nl). Er werd direct duidelijk dat t Groene Sticht geen afgesloten woongebied is, maar openstaat voor iedereen. 2.3 De organisatie van t Groene Sticht t Groene Sticht heeft een gelaagde organisatiestructuur, zoals het organogram laat zien. Globaal beschouwd zijn er twee lijnen te onderscheiden. Er is de stichting t Groene Sticht die formeel initiatiefnemer is en het onroerend goed in haar bezit heeft Daarnaast zijn er de participanten, diverse maatschappelijke en civil society organisaties, die binnen t Groene Sticht hun activiteiten ontplooien en voorzieningen bieden die passen binnen de geest van t Groene Sticht. Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 8

13 Zoals gezegd zijn de grond en de panden eigendom van stichting t Groene Sticht, met als uitzondering de reguliere woningen, die net als elders eigendom zijn van de bewoners of de woningcorporatie. In de stichting hebben de belangrijkste partners van t Groene Sticht zitting: De Tussenvoorziening, Reinaerde en Emmaus Haarzuilens en (en dat is bijzonder) de woonvereniging. Ter vergelijking: het jaarbudget van de woonvereniging is euro, dat van Reinaerde De deelname van de woonvereniging in de stichting zorgt ervoor dat zowel het perspectief als de ervaringen van de bewoners een gelijkwaardige stem hebben in het bestuur van t Groene Sticht. Op haar beurt verhuurt de stichting de panden door aan de verschillende instellingen. Aan deze constructie liggen verschillende keuzen ten grondslag: Door eigenaar te zijn van de grond en de panden heeft de stichting gronden waarmee zij de doelstellingen van t Groene Sticht bewaakt. Door eigenaar te zijn van de grond en de panden, die zij vervolgens doorverhuurt aan verschillende stichtingen, voorkomt de stichting afhankelijk te zijn van een instelling. Zij loopt dus niet het risico dat de woon/werkbuurt verdwijnt als die instelling failliet gaat of voor een ander perspectief, een andere aanpak of een andere doelgroep kiest. De stichting bezit weliswaar de panden en de grond, maar doet voor het overige weinig zelf binnen t Groene Sticht. Dit is een bewuste keuze. Door zich als stichting terughoudend op te stellen, moeten de deelnemende partners en mensen samen t Groene Sticht maken. Zo wordt ervoor gezorgd dat het hart van t Groene Sticht in de uitvoeringspraktijk ligt en het niet bij een managementidee blijft. Het is ook een manier om de diversiteit binnen t Groene Sticht te waarborgen, doordat niet één partij t Groene Sticht vormt. De diverse onderdelen worden beheerd door verschillende partijen. De nachtopvang wordt beheerd door de NOIZ (Nachtopvang in Zelfbeheer), maar is verbonden aan De Tussenvoorziening. De Emmaus woon/werkgemeenschap en kringloopwinkel zijn onderdeel van Emmaus Domstad. De fietsenwerkplaats Fiets 17 en Remake zijn samen met restaurant en vergadercentrum De Hoge Weide, onderdeel van Reinaerde. De permanente bewoners zijn verenigd in de Woonvereniging t Groene Sticht. De woonvereniging neemt een bijzondere plek in, in het geheel. Zij heeft als eerste taak toekomstige bewoners te selecteren. Voor mensen die louter voor de mooie woning komen, zich niet willen inzetten voor de buurt of dakloze mensen zielig vinden en hen willen redden, is er in t Groene Sticht geen plaats. Iedereen die in t Groene Sticht woont, is verplicht lid van de woonvereniging. De tweede taak van de woonvereniging is deze betrokkenheid in het dagelijkse wonen gestalte te geven, en daar alle vaste en tijdelijke bewoners bij te betrekken. De derde taak ten slotte is de belangenbehartiging van de bewoners tegenover de andere partners van t Groene Sticht. Via de algemene ledenvergaderingen van de woonvereniging heeft iedere bewoner van t Groene Sticht Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 9

14 inspraak binnen de woonvereniging. Vragen of actuele zaken van bewoners kunnen via het bestuur van de woonvereniging in het coördinatorenoverleg worden ingebracht. Op deze manier wordt de betrokkenheid van alle bewoners gegarandeerd. De afstemming tussen de deelnemende partners van t Groene Sticht, inclusief de woonvereniging, vindt plaats in het maandelijkse coördinatorenoverleg. Ook hier geldt het principe van wederkerigheid. Niemand is de baas, en daardoor wordt het coördinatieoverleg een afstemmingsoverleg. In het overleg wordt gekeken waar de gemeenschappelijke belangen liggen en waarin men elkaar kan versterken. Over het algemeen gaat dit goed, hoewel soms onduidelijk is wie welke taak heeft. Ook belangrijk is de communicatie en afstemming met de wijk rondom t Groene Sticht. Zo bleek er een tijd geleden dat de buren die naast de nachtopvang van dak- en thuislozen wonen, wat overlast hadden. Door de open communicatie kon dit probleem direct aangepakt en opgelost worden. Een paar maanden later werd er nogmaals gecheckt of er sprake was van overlast. Doordat men elkaar weet te vinden en met elkaar praat, kunnen dit soort zaken goed in de gaten worden gehouden. Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 10

15 3 Proces van uitvoering De dagelijkse uitvoering van t Groene Sticht wordt verzorgd door de verschillende participanten en hun mensen. De stichting t Groene Sticht heeft hier geen rol in, zij beheert immers alleen het onroerend goed. We belichten eerst de activiteiten van de bewoners. Daarna gaan wij in op het aanbod aan voorzieningen. 3.1 Activiteiten van bewoners Iedereen kan aan de verkeerde kant van de lijn komen. Van sommige mensen zie je het aankomen, maar de meeste mensen die dakloos worden of in een ernstige schuldsituatie terecht komen, hebben op een bepaald punt in hun leven gewoon pech gehad. Wanneer mensen (ex-)dak- en thuislozen op deze manier bekijken, dan zien zij dat ze niet anders zijn dan henzelf. Van daaruit kunnen zij ook een gelijkwaardige relatie opbouwen en kunnen verschillende groepen op een sociale en respectvolle manier met elkaar samenwonen. Dat betekent niet dat men geen rekening met elkaar moet houden en alles van elkaar kan verwachten. Maar dat geldt voor alle mensen, dat heeft niets te maken met wel of niet weerbaar zijn (interview Judith Metz, bewoner). De woonvereniging van t Groene Sticht is een belangrijke speler in het behoud van een sterke verbinding en een positieve wisselwerking tussen bewonersgroepen onderling en tussen de buurt en de wijk. Om deze verbinding te behouden is het belangrijk dat de juiste mensen in de buurt komen wonen. Hiervoor heeft de woonvereniging een selectieprocedure voor nieuwe vaste bewoners. Om in t Groene Sticht te mogen wonen, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Nieuwe bewoners, met welke achtergrond dan ook, moeten aan de inschrijvingsregels van de gemeente Utrecht voldoen voor een huurwoning en zij moeten lid worden van de woonvereniging van t Groene Sticht. Hierbij hoort een intentieverklaring waarin zij verklaren actief te zijn in de buurt. Participatie wordt breed opgevat. Er zijn bewoners die weinig binnen t Groene Sticht als geheel doen, maar intensief en zorgzaam burencontact hebben. Zo heeft een oudere mevrouw in de straat minder thuiszorg nodig dankzij de goede zorg en het dagelijkse contact met twee Marokkaanse alleenstaande buren. Wanneer iemand niet open staat voor enige vorm van participatie, dan past deze persoon niet in t Groene Sticht. 2. Een tweede voorwaarde is dat nieuwe bewoners actief bijdragen aan de integratie van neutrale bewoners en aan een groene en sociale leefomgeving. Geïnteresseerden schrijven hiervoor een korte motivatie en ze maken een maatschappelijke CV. Eenmaal op de wachtlijst, wordt er verwacht dat men aanwezig is op activiteiten en ledenvergaderingen. Wanneer blijkt dat iemand nooit komt, mag de woonvereniging diegene weer van wachtlijst afhalen. Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 11

16 ,,De ervaring leert dat wanneer iemand nog nooit vrijwilligerswerk heeft gedaan of mee heeft gedaan aan een buurtactiviteit, de kans heel klein is dat iemand dat in t Groene Sticht wel doet. Dan kan iemand met prachtige verhalen binnenkomen, maar een sociaal actief verleden is een goede graadmeter gebleken om in te schatten of je daar uiteindelijk iets van terug zult zien. Nico Ooms, coördinator 3. Mensen met het moeder Theresa complex zijn niet op het juiste adres. Dit zijn mensen die vanuit goede bedoelingen hulpverlener willen spelen voor hun buren. Mensen die hulp nodig hebben, hebben hun eigen hulpverleners. Zo voorkomt t Groene Sticht situaties waarin tien bewoners zich storten op het welzijn van één buurman of buurvrouw. Belangrijk is wel dat men rekening houdt met elkaar. Een consequentie van het wonen in een buurt met een grote diversiteit aan mensen is dat er wel eens iets vervelends gebeurt. In zo n situatie probeert men samen een goede oplossing te zoeken. De woonvereniging functioneert nagenoeg zonder professionele ondersteuning en voert alle activiteiten en taken zelfstandig uit. In situaties waar de woonvereniging er alleen niet uit komt, kan zij voor advies en begeleiding een beroep doen op de coördinator van stichting t Groene Sticht. De woonvereniging kent verschillende werkgroepen die de activiteiten organiseren waarmee de verbinding en leefbaarheid van de buurt wordt versterkt. De werkgroep inrichting is verantwoordelijk voor het beheer van openbaar groen en de werkgroep tuin voor de biologische tuin. Andere werkgroepen en bewonersinitiatieven organiseren filmavonden, kinderactiviteiten en een retourbalie voor het afhalen van biologische groente en fruitpakketten. Op feestdagen wordt van alles georganiseerd en er is een maandelijkse baravond, de noaberbar (www.geefopvangderuimte.nl). Ook verzorgen bewoners de website en de buurtkrant Overburen geheten. Een aantal bewoners wilden ook graag een culturele Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 12

17 buurt. Om deze wens te realiseren is samenwerking gezocht met de professionele instellingen binnen t Groene Sticht om cultuurpleinen te organiseren waarvoor bewoners uit heel Leidsche Rijn welkom zijn. In de afgelopen jaren is er onder andere een Nepalees, een Surinaams en een Spaans cultuurplein georganiseerd. De werkgroep cultuurpleinen bestaat uit leden van de woonvereniging en werknemers van Reinaerde, Emmaus, stichting t Groene Sticht, bewoners van de NOIZ en de vrijwilligerscentrale Utrecht. Iedere keer heeft een andere partij de regie. Het Surinaams plein wordt een swingend en muzikaal plein dat ons meeneemt naar Suriname en Paramaribo. Een plein vol Zuid-Amerikaanse cultuur! bron: Het organiseren van activiteiten door bewoners loopt helaas niet altijd soepel. Zo kon de kerstmarkt van 2009 niet doorgaan, omdat de organisatoren aanliepen tegen een berg van regels van de gemeente Utrecht. Gemeente en overheid kunnen wel enthousiast zijn over initiatieven rondom het versterken van sociale samenhang en het vergroten van participatie, maar ze verkleinen de kans op succes door complexiteit van de regelgeving. In dit geval was besloten om de kerstmarkt als evenement te behandelen waardoor regels zeer streng waren en de bewoners de vergunningaanvraag niet rond kregen. Het niet doorgaan is een teleurstelling voor de initiatiefnemers. Een knelpunt naar de toekomst toe is dat de in eerste instantie enthousiaste initiatiefnemers niet snel een tweede poging zullen wagen. Er zouden daarom andere eisen moeten worden gesteld aan initiatieven rondom burgerparticipatie dan aan evenementen van professionele instellingen. 3.2 De voorzieningen De Hoge Weide De boerderij, waarin het restaurant De Hoge Weide is gevestigd, vormt het centrale punt van t Groene Sticht. Het is een normaal restaurant. Dat de medewerkers een beperking hebben, staat niet voorop. De medewerkers koken, doen de afwas, maken schoon en bedienen de gasten tijdens hun bezoek. Bij elkaar werken er ongeveer veertig professionals en cliënten in het restaurant. Boven het restaurant is er kantoor- en vergaderruimte waar organisatie betrokken bij t Groene Sticht, maar ook mensen van buiten een bijeenkomst kunnen houden (www.groenesticht.nl). Het enige dat de medewerkers van De Hoge Weide jammer vinden, is dat de ingang en het terras van het restaurant niet te zien zijn vanaf de straat. Daardoor komen er in de zomer minder mensen op het terras zitten. Woon- en werkgemeenschap van Emmaus Tegenover de boerderij is de woon-werkgemeenschap van Emmaus gevestigd, waar ex-dak- en thuislozen (neutrale bewoners) wonen met mensen die vanuit sociale betrokkenheid en idealisme besluiten hun leven te delen met mensen met een kwetsbare achtergrond. Door het dak boven hun Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 13

18 hoofd, de sociale contacten en de mogelijkheid om te werken, vinden de neutrale bewoners langzaamaan weer aansluiting met de samenleving. Alle bewoners van het Emmaus woonhuis dat naast de winkel is gelegen, werken in het kringloopbedrijf mee (www.groenesticht.nl). De woongemeenschap is zelfvoorzienend en er is geen professionele ondersteuning in huis. Om die reden passen mensen met actuele drank- of harddrugproblematiek, ernstige psychische problemen of een zware lichamelijke beperking niet in de woongemeenschap. Wel kunnen bewoners van de woongemeenschap voor ondersteuning gebruik maken van de woonbegeleiding van De Tussenvoorziening. De werkplaatsen De kringloopwinkel van Emmaus is een ruime winkel, waar gebruikte meubels, kleding, huisraad, boeken en speelgoed te koop zijn. Spullen kunnen thuis opgehaald worden en worden daarna verkocht in de kringloopwinkel. Behalve bewoners van de woongemeenschap werken er in de kringloopwinkel ook vrijwilligers, mensen met een taakstraf en één betaalde bedrijfsleider mee. Naast de winkel is er een werkplaats van Reinaerde, genaamd Remake. Bij Remake worden opgehaalde meubels gedemonteerd en opgeknapt tot hippe items die in de kringloopwinkel worden verkocht. Remake is de meest laagdrempelige werkplaats en kan een eerste stap zijn naar regulier werk. In de fietsenwerkplaats Fiets 17, ook van Reinaerde, wordt van oude fietsen een nieuwe fiets gesmeed. Daarnaast is er KlusOK, een werkmogelijkheid voor iedereen die moeite heeft een baan te vinden. Medewerkers doen kleine klussen bij particulieren en bij zakelijke opdrachtgevers (www.groenesticht.nl). Hier kan echte arbeidservaring opgedaan worden. De drempel ligt wat hoger, aangezien men bij KlusOK een redelijk goede structuur moet hebben en op tijd moet kunnen komen. De fietsenwerkplaats zit tussen Remake en KlusOK in. In de werkplaatsen werken zowel mensen van binnen als van buiten t Groene Sticht.,,Kijkend naar het verschil tussen de plannen en de werkelijke uitvoering, dan is het verschil erg klein. Ik denk dat ongeveer 90 procent van de plannen gerealiseerd is. Het enige wat niet is uitgevoerd, is een boodschappenservice of honden-uitlaatservice als werkmogelijkheid voor dak- en thuislozen. In t Groene Sticht hebben we wel KlusOK, een project waarbij dak- en thuislozen voor een redelijke prijs kleine klussen voor de bewoners doen. Nico Ooms, coördinator Nachtopvang in Zelfbeheer De Nachtopvang in Zelfbeheer (NOIZ) heeft twaalf plaatsen voor mensen zonder vaste woonplek. Mensen kunnen hier een jaar blijven, met uitloop van een half jaar. Gedurende dat jaar worden problemen aangepakt en worden de mensen toegeleid naar (meer) zelfstandigheid. Iedere week krijgen de bewoners een begeleidingsgesprek en men moet 20 uur werken of een vorm van Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 14

19 dagbesteding doen. Eén of anderhalf jaar blijkt vaak niet genoeg te zijn om het leven weer volledig op de rails te krijgen. Het is moeilijk om in één jaar genoeg zelfvertrouwen te krijgen en een blijvend sociaal netwerk op te bouwen. Voor diegenen die wel flinke stappen in de goede richting hebben gemaakt, is het moeilijk om na een jaar weer weg te moeten. Net als de permanente bewoners van t Groene Sticht wordt er ook van de bewoners van de NOIZ verwacht dat ze actief zijn in de buurt. In eerdere jaren bleek dit soms lastig te zijn, omdat meedoen aan activiteiten van de buurt niet altijd is wat iemand wil, wanneer hij of zij eindelijk een kamer heeft voor langere tijd. Daarnaast zorgt schaamte voor hun achtergrond ervoor dat sommige bewoners de neiging hebben om veel binnen te blijven. De mensen die nu in het gastenverblijf komen wonen, krijgen in het intakegesprek met uitleg over wat t Groene Sticht is en wat de buurt van hen verwacht. Ook de beheerders en woonbegeleiders stimuleren nieuwe bewoners om mee te doen in de buurt. Rob is bewoner van t Groene Sticht, en zit in verschillende commissies. Hij coördineert tijdens de cultuurpleinen de rol van de NOIZ. Samen met andere bewoners bouwt hij de pleinen op en maakt op de dag zelf koffie, broodjes, soep en salade voor alle bezoekers. Het begon klein, maar door de proactieve houding van onder anderen Rob zijn de bewoners van de NOIZ een belangrijke rol gaan spelen in de activiteiten. Rob: Ik maak de foto s tijdens de cultuurpleinen en ik maak foto s voor de NOIZ. Zelfstandig wonen binnen t Groene Sticht Het uitgangspunt bij de start is dat er ook in de appartementen en jongerenwoningen ruimte is voor mensen met een kwetsbare achtergrond. Hiervoor is uitgegaan van een verhouding van 1/3 2/3 tussen kwetsbaar en weerbaar. Doordat het evenwicht tussen dragende bewoners en bewoners met een kwetsbare achtergrond steeds meer uit balans raakte, is er besloten om de woningtoewijzing aan te passen. Zo is er besloten om twee om één woningen aan te bieden. Twee woningen naar dragende bewoners, daarna één woning naar een neutrale bewoner. Bij één appartementencomplex is zelfs besloten dat er aankomende vijf jaar geen neutrale bewoner meer wordt toegelaten, omdat het draagvlak niet groot genoeg is. De bewoners weten het van tevoren, maar toch kan de klap bij sommigen hard aankomen.,,hopelijk kan ik mij na minimaal een jaar weg te zijn geweest, weer inschrijven voor een appartement. Want het is mijn pleintje geworden. Je kent iedereen, als je buiten komt dan is het direct Hoi hoe is het? Er zitten nu eenmaal mensen met een verslavingsachtergrond en ex-daklozen die wel eens in een dip zitten, maar hier proberen we ze op te vangen. Rob, neutrale bewoner Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 15

20 3.3 Betrokken professionals Er zijn verschillende professionals werkzaam in t Groene Sticht. Belangrijk om op te merken is dat t Groene Sticht als geheel alleen een coördinator kent, die als belangrijkste taken het beheer en onderhoud van het vastgoed en het bevorderen en coördineren van de onderlinge samenwerking tussen de diverse participanten binnen t Groene Sticht heeft. Alle andere professionals zijn in dienst bij de partners van t Groene Sticht en hun handelen vindt voor 95 procent binnen de eigen instelling of voorziening plaats. De woonvereniging en de woongemeenschap van Emmaus Parkwijk doen het zonder continue professionele ondersteuning. Via hun contacten binnen t Groene Sticht kunnen zij indien nodig wel een beroep doen op professionele ondersteuning. Professionals van De Hoge Weide De Hoge Weide kent twee soorten professionals; horecaprofessionals en cliëntbegeleiders. De eerste houden zich bezig met het runnen van het restaurant, de tweede met de ondersteuning van de medewerkers. In de praktijk kunnen de professionals elkaar op beiden vlakken helpen en ondersteunen wanneer dit nodig is. De cliëntenbegeleiders in het restaurant zijn in dienst van Reinaerde. Reinaerde richt zich specifiek op mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand en hebben als visie; Het gaat om het zien van mogelijkheden van mensen, het zien van mensen die in hun leven zoveel mogelijk zelf bepalen en het zien van burgers die een gewoon leven willen leiden (www.reinaerde.nl). Als een nieuwe medewerker begint, wordt er een intakegesprek gehouden en loopt de begeleider de eerste paar dagen met de medewerker mee. Er zijn bepaalde zaken in de cliëntenbegeleiding, die dagelijks moeten gebeuren, maar de begeleider moet wel zo flexibel zijn dat hij ook kijkt wat er mogelijk is op een dag. De horecaprofessionals hebben als taak om een kwalitatief goede horecabedrijfsvoering te realiseren. In de praktijk kan dit een knelpunt zijn, aangezien het voor de cliëntenbegeleider het belangrijkst is dat de cliënten zich kunnen ontwikkelen en prettig functioneren in het restaurant. Hoewel de cliënten op de eerste plaats staan, begrijpt de cliëntenbegeleider uiteraard wel dat op drukke avond in het restaurant de focus ligt op een goede bediening en het verzorgen van een goede maaltijd. De twee cliëntbegeleiders in De Hoge Weide hebben beiden tien medewerkers die zij begeleiden. De ontwikkeling van de cliënten is vastgelegd in werk- en leerdoelen in een persoonlijk plan. In dit plan staat ook wie ze zijn, wat ze leuk vinden en hoe zij begeleid willen worden. Dit geven zij zelf aan of bepalen ze met de begeleider. Een werkdoel kan liggen binnen de bediening, maar kan ook gericht zijn op het versterken van sociale vaardigheden of leren samenwerken. De begeleider helpt de medewerkers op de werkvloer hun ontwikkelproces uit te voeren door bijvoorbeeld met nieuwe taken te Utrecht, februari 2010 * 't Groene Sticht 16

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Activeringscentrum Power Enschede

Activeringscentrum Power Enschede Activeringscentrum Power Enschede Korte karakteristiek In diverse wijken in Enschede zijn activeringscentra opgezet waar mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt zelf activiteiten kunnen organiseren

Nadere informatie

Wmo en hulpvragers Een training voor betrokkenen Gerard Nass Martin Schuurman Andries Lever Kennismarkt Gehandicaptensector 6 maart 2015

Wmo en hulpvragers Een training voor betrokkenen Gerard Nass Martin Schuurman Andries Lever Kennismarkt Gehandicaptensector 6 maart 2015 Wmo en hulpvragers Een training voor betrokkenen Gerard Nass Martin Schuurman Andries Lever Kennismarkt Gehandicaptensector 6 maart 2015 1 Doel en opzet van de training Beoogd wordt het opstarten en ondersteunen

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen

Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen Nieuwsbrief van de bewonersvereniging van T Groene Sticht Overburen Eerste jaargang November 2002 Geachte lezer, Hierbij introduceren wij u overburen, de nieuwsbrief van de bewonersvereniging 't Groene

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Werkvorm Groepsgesprek in minimaal 3 groepen Doelgroep Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie Doel Samen bepalen welke activiteiten

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf.

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. 9 2 2015 De Gelderlander BEZUINIGING Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. door Evelien van der Eijk ARNHEM Fris, open en

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers oe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers Wat maakt u tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet u in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart.

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. Jaarverslag 2014 Het jaar 2014 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. De uitdaging voor 2014 is het winkeloppervlak te vergroten,

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Samen leven, samen zorgen...

Samen leven, samen zorgen... Glorieuxpark Eindhoven Samen leven, samen zorgen... Kleinschalige, persoonlijke ouderenzorg voor: alleenstaande, zorgafhankelijke ouderen met een christelijke achtergrond zorgafhankelijke religieuzen Even

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Ben jij een ondernemende samenwerker?

Ben jij een ondernemende samenwerker? Ben jij een ondernemende samenwerker? P1 Ben jij een ondernemende samenwerker? En zoek je het goede gezelschap van een groeiende formule? Jij wilt je eigen onderneming starten. Het liefst in een formule

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN.

VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN. VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN. INTERVIEW MET PROMOVENDA FEMMIANNE BREDEWOLD in dit artikel: > geven en ontvangen > afstand > begrensde contacten > aangepaste wederkerigheid > andere aanbevelingen

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Intact. goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken

Intact. goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken 10 goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken Intact Zelfhulp is er voor jou. Deze informatie is voor alle mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten, ongeacht welke verslaving. De eerste stap

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3

Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 Centrum voor Jeugd en gezin Amersfoort Nieuwsbrief Maart 2010 Nr. 1, Jaargang 3 In deze nieuwsbrief Integrale Vroeghulp Utrecht Integrale Vroeghulp Utrecht Ouders worden betrokken bij het plan voor hun

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie