FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING Financiële nota. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013. Financiële nota. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra :"

Transcriptie

1 FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING Financiële nota De financiële nota zal de financiële weerslag weergeven van de te realiseren doelstellingen voor de laatste twee dienstjaren: 2011 en 2012 van de legislatuur plus het eerste jaar van de nieuwe legislatuur De gemeentelijke bijdragen werden reeds vastgesteld door de gemeenteraad d.d , hiervan wordt niet afgeweken, de meerkost van iedere dienstjaar en al de investeringen boven de euro worden gefinancierd met de teveel ontvangen gemeentelijke bijdrage uit het verleden. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra : Algemene diensten : 1. Algemene administratie ( nr. 100 ) 1.1. Administratie ( nr. 100/00 ) 1.2. Patrimonium ( nr. 100/01 ) Operationele diensten : 2. Sociale dienst ( nr. 832 ) 2.1. sociale dienstverlening ( nr. 832/02 ) 2.2. juridische dienstverlening ( nr. 832/03 ) 2.3. externe sociaal economie tewerkstelling ( nr. 832/11 ) 2.4. dienstverlening ouderen ( nr. 832/12 ) 3. Thuisdiensten ( nr. 844 ) 3.2. de dienst maaltijdenbedeling ( nr. 844/04 ) 3.3. dienst huishoudhulp ( nr. 844/05 ) 3.4. klusjesdienst ( nr. 844/06 ) 3.5. noodoproeptoestellen ( nr. 844/07 ) 3.6. minder-mobielen-centrale (nr. 844/08 ) 3.7. voetverzorgingdienst ( nr. 844/09 ) 3.8. Oppasdienst ( nr. 844/12 ) 4. Lokaal opvanginitiatief ( nr. 922/14 ) 1

2 Al de geplande ontvangsten en uitgaven zijn geraamd naar noodzakelijkheid. De jaarlijkse index- anciënniteitverhogingen en salarisverhogingen ingevolge sectoraal akkoord zijn voorzien. De patronale bijdrage aan de R.S.Z.P.P.O. wordt berekend op basis van de jaarwedden, afzonderlijk voor de statutaire-, contractuele- en gesco personeelsleden: - 35,46 % voor de statutairen - 28,85 % voor de contractuelen - 5,72 % voor de gesco s De bijdrage voor de gemeenschappelijke sociale dienst van de R.S.Z.P.P.O. bedraagt 0,15 % van de brutoloonmassa. Vanaf 2010 wordt gestart met een aanvullend pensioen voor alle contractanten van de lokale besturen, de 2 de pensioenpijler, de bijdragevoet bedraagt 1%. Voor deze inning heeft de Raad d.d. 20 augustus 2010 de gunning van opdrachtencentrale RSZPPO aan de tijdelijke handelsvennootschap DIB-Ethias Lokale Contractanten toegewezen.. Naast voornoemde 1 % op de brutoloonmassa van de contractanten is ook de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86 % op deze bijdragen 2 de pensioenpijler voorzien per activiteitencentra. De berekening van het vakantiegeld voor het personeel en mandataris wordt berekend volgens sectoraal akkoorden en bedraagt 92% van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De eindejaarstoelagen worden ingevolge sectoraal akkoord verhoogd met 100 euro tot het niveau van de dertiende maand wordt bereikt. De waarde van een maaltijdcheque blijft behouden op 6 EUR. De kosten voor aankoop van geschenkencheques en maaltijdcheques zijn afhankelijk van het aantal personeelsleden. De premies voor de arbeidsongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid zijn berekend volgens de opgelegde percentages op de brutolonen. De hospitalisatieverzekering bedraagt per persoon 176 EUR per jaar voor personeelsleden jonger dan 50 jaar en 275 euro voor personeelsleden plus 50 jaar telkens ingevuld op elk activiteitencentrum. 2

3 1. Algemene administratie ( nr. 100 ) 1.1. Administratie ( nr. 100/00 ) Algemeen De administratie telt één voltijdse secretaris, één ontvanger aan 9.5 /38 prestaties, één voltijds contractueel boekhoudster voor de boekhouding en personeelsadministratie, één 80 % gesco administratief medewerkster voor de ondersteuning van de secretaris voor: het archief, communicatie, veiligheid en tevens ter ondersteuning van de sociale dienst meer bepaald voor administratieve hulp bij de aanvragen van toelagen zoals de brandstoftoelagen, een deeltijds contractueel administratief medewerker met een arbeidshandicap voor de ondersteuning van de boekhoudster en de sociale dienst ( aanvragen van huisvestingspremies ). Eén statutair administratief medewerkster zetelt in het managementteam, ze leidt de thuisdiensten en begeleidt cliënten wat betreft de administratieve aanvragen allerlei. Voor het gesco-personeelslid ontvangen wij van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een premie van EUR op jaarbasis, voor 1,35 personeelsleden bedraagt de toelage EUR. Voor de aanstelling van een administratief medewerker met een arbeidshandicap ontvangen wij een premie van de Vlaamse overheid van 2011 tot % van het referteloon of euro en het vierde jaar nog 20 % van het referteloon. : algemeen Voor het sociaal secretariaat wordt EUR per jaar voorzien. Voor het onderhoud van de softwareprogramma s ( voor alle activiteitencentra ) wordt telkens een bedrag voorzien van EUR. Voor alle activiteitencentra worden telefoonkosten, kantoorkosten, kosten informaticamaterieel en verzendingskosten voorzien waarvan een aantal posten jaarlijks kunnen aangepast worden aan de budgetwijziging van het vorige dienstjaar. Voor de verdere invoering van de Nieuwe OCMW Beleidsinstrumenten : opmaak jaarrekening en voor het administratief handboek/ intern controlesysteem wordt EUR voorzien voor 2011 en EUR voor 2012 en : personeel/ mandatarissen De presentiegelden van de raadsleden bedragen 185,71 EUR per zitting, de kost bedraagt hier jaarlijks EUR ( 13 raadzittingen ). Het loon van de voorzitter wordt voor 2011 bepaald op EUR, een bedrag dat de volgende jaren wordt verhoogd met 2 %. Voor 2011 worden de lonen ( excl. patronale bijdrage/ RSZ bijdragen ) voor het statutair administratief personeel geraamd op EUR, voor het contractueel personeel EUR en voor de gesco s EUR, deze bedragen worden voor 2012 en 2013 verhoogd met 2%. De voorzieningen voor pensioenen voor mandatarissen worden jaarlijks aangevuld tot het wettelijk te voorziene bedrag, deze bedragen zijn voor 2011, 2012 en 2013 respectievelijk: EUR, EUR en ,17 EUR. Het vakantiegeld bedraagt 92 % van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De maaltijdcheques zijn geraamd op EUR voorzien. De kosten van hospitalisatieverzekering bedragen 803 EUR. De vorming wordt jaarlijks geraamd op EUR. 3

4 Investeringen Het budget voor informatica -materieel blijft jaarlijks geraamd op EUR Patrimonium ( nr. 100/01 ) De pachtgelden bedragen voor de volgende drie jaren EUR. De jachtgelden bedragen voor de respectievelijke jaren 321/ 327/ 327 EUR. : algemeen Het nodige budget voor de kosten van de brandverzekering van de gebouwen, de onderhoudskosten van de brand- en inbraakdetectie, de onroerende voorheffing op het patrimonium, de provinciale belasting op de oppervlaktewateren en de Vlaamse milieuheffing op het afvalwater wordt voorzien. Investeringen Voor uitbreiding van het Sociaal huis wordt een budget voorzien van EUR Voor 2011 wordt voor de voorgevel nieuwe ramen voorzien, raming EUR en een nieuwe trap, budget EUR. Voor niet medische installaties wordt jaarlijks een budget voorzien van EUR Voor de aanleg van park van het woon- en zorgcentrum wordt een bedrag voorzien van EUR 4

5 2. Sociale Dienst ( nr. 832 ) 2.1. Sociale dienstverlening ( nr. 832/02 ) Bestrijding van armoede: 2.1. De maatschappelijk werksters zullen verder gerechtigden op maatschappelijke integratie tewerkstellen via: arbeidstrajectbegeleiding, tewerkstelling als art voornamelijk in in sociaaleconomie-initiatieven Omkadering, sociale- en budgettaire begeleiding met daarnaast financiële steunverlening inzonderheid voor gas- en elektriciteitsrekeningen voor mensen met betalingsmoeilijkheden In samenwerking met de De woonwinkel een erkend sociaal verhuurkantoor, kwalitatief aanvaardbare en betaalbare woningen aanbieden aan kansarmen. - De terugvorderingen van het cliënteel betreffende leefloon zijn beperkt, er wordt een bedrag ingeschreven van EUR. - De diverse staatstoelagen van politiek vluchtelingen en van het recht op maatschappelijke integratie of het leefloon ( 50 %, 100 %, 70 % ) zijn afhankelijk van de corresponderende uitgaven. - De toelagen van het Gemeentefonds bestemd voor de sociale dienst worden voor de eerste drie jaren van de legislatuur respectievelijk geraamd op EUR, EUR en EUR. - Voor subsidies voor gerechtigden op maatschappelijke integratie wordt jaarlijks een budget voorzien van EUR, de subsidies voor personeelskosten aangaande het leefloon bedragen jaarlijks EUR. - Voor de subsidiëring van de financiële steunverlening van kandidaat politiek vluchtelingen van het Ministerie van Sociale Zaken (oude stelsel ) wordt de toelage jaarlijks geraamd EUR. - Voor de subsidiëring van de medische kosten wordt jaarlijks een bedrag voorzien van EUR. - De loonsubsidie van het Sociaal Fonds van Elektriciteit en Gas bedraagt voor EUR voor een tewerkstelling van een maatschappelijk werkster voor de financiële begeleiding van cliënten met betalingsmoeilijkheden inzake energieleveringen. - De subsidie voor het cliënteel met energieschulden bedraagt jaarlijks EUR. - De subsidie in het kader van het Sociaal Cultureel Fonds bedraagt jaarlijks EUR. - De subsidies voor de sociale economie tewerkstelling bedragen EUR ( EUR per persoon per jaar x 6 personen ). personeel Voor de sociale dienst zijn salarissen voorzien voor 1,8 equivalenten maatschappelijk werksters De lonen, excl. patronale bijdragen/ RSZ bijdrage voor de sociale dienst bedragen voor EUR verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. De bedragen voor maaltijdcheques bedragen voor 2011, 2012 en EUR. De bijdragen voor hospitalisatieverzekering worden voor de volgende jaren geraamd op 352 EUR. Voor de vormingskosten van de maatschappelijk werksters worden ieder jaar een budget voorzien van EUR. De kosten van de begeleiding voor informatieveiligheid inzake de Kruispuntbank van SMALS, een Erkende Gespecialiseerde Veiligheidsdienst, bedragen voor 2011 en volgende EUR. De kosten voor het sociaal secretariaat bedragen voor de drie jaren telkens 700 EUR. 5

6 tengevolge samenwerkingsovereenkomsten Voor de samenwerking met het SVK De woonwinkel wordt een jaarlijkse bijdrage voorzien van EUR ( 1,1 EUR per inwoner ). De kosten voor beheersvergoeding voor de huur van één woning wordt geschrapt. Voor gezondheidspromotie wordt voor Logo-Hageland een jaarlijks bedrag van EUR voorzien. : cliënteel - Maatschappelijk integratie leefloon De bedragen voor leefloon worden geraamd op EUR. - Financiële steun Financiële steun voor behoeftige wordt vastgesteld op EUR. Het budget voor de gewone financiële steun aan kandidaat politiek vluchtelingen wordt geraamd op EUR per jaar en de medische kosten aan politiek vluchtelingen blijven geraamd op EUR per jaar. - Voorschotten op allerlei hebben wat verlaagd ten opzichte van vorige jaren gelet op de resultaten van de rekeningen. - Huurwaarborg Voor de huurwaarborgen wordt een budget van EUR voorzien. - Tussenkomst huur Voor deze kost wordt jaarlijks een budget van EUR voorzien. - Tussenkomst medische verzorging Dit budget bedraagt jaarlijks EUR gezien de hoge medische kosten van een aantal cliënten. - Tussenkomst hospitalisatiekosten Deze kosten worden geraamd op EUR. - Tussenkomst schoolkosten Voornoemde kosten worden ieder jaar geraamd op EUR. - Borgstellingen rustoord Het budget bedraagt EUR. - Bijdrage voor kosten van incontinentiemateriaal voor WIGW s Er wordt jaarlijks een budget voorzien van EUR. - Opleiding cliënteel 6

7 De kosten voor cursus cliënten sociale dienst wordt jaarlijks EUR voorzien. - Informatie en advies aan het cliënteel Voor bovenstaande wordt EUR voorzien. - Voedselpakketten/ geschenkpakketten Hiervoor noteren wij jaarlijks respectievelijk EUR en EUR. Investeringen Het informatica -materieel wordt jaarlijks een budget voorzien van EUR. Voor de aankoop van een noodwoning wordt een budget voorzien van EUR. 2. Juridische dienstverlening ( nr. 832/03 ) Verder verlenen van gratis juridisch advies aan de bevolking via zittingen georganiseerd door de Commissie voor juridische bijstand, hiervoor dient er geen budget te worden ingeschreven. Voor de dossierkosten voor schuldbemiddeling voor minder financieel krachtige cliënten wordt jaarlijks een budget van EUR voorzien Externe sociale-economie tewerkstelling art ( nr. 832/11 ) Er wordt een verhoogde tegemoetkoming art voor zes personen geraamd op EUR Deze verhoogde tegemoetkoming is een gevolg van het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met een sociale-economie-initiatieven : Kringloopcentrum Hageland en Hasselt, Boerderij De Brabander en De Ploeg t Heft van het woon- en zorgcentrum Den Akker. De vrijstelling van sociale bijdragen voor een bedrag van EUR tengevolge van deze tewerkstelling zal worden besteed aan verdere tewerkstelling of opleiding. Voor het sociaal secretariaat wordt EUR voorzien. Voor de lonen voor tewerkgestelde in sociaal -economie-initiatieven wordt EUR voorzien voor 2011, de volgende jaren wordt het bedrag verhoogd met 2 %. Voor de maaltijdcheques voor deze personeelsleden wordt een kost voorzien van EUR. 7

8 2.4. Dienstverlening ouderen ( nr. 832/13 ) Voor de jaren van het meerjarenplan wordt voor de werking: activiteiten/ algemene kosten activiteiten en subsidies aan ouderen- en ziekenverenigingen EUR voorzien voor volgende jaren. Voor de vorming van ouderen rond o.a. woonadvies wordt jaarlijks 500 EUR voorzien. 8

9 3. Thuisdiensten ( nr. 844 ) 3.1. Dienst Maaltijdenbedeling ( nr. 844/04 ) Werkingopbrengsten Voor de ontvangsten van de dienst maaltijdenbedeling noteren voor 2011, 2012 en EUR de volgende jaren verhoogd met 2%. personeel Voor de bereiding en bedeling van maaltijden is er halftijdse statutair gezins- en bejaardenhelpster, voor de keukenhulp en bedeling zijn er 2 equivalente gesco s waarvoor een betoelaging van EUR wordt ontvangen. Voor herstelling rollend materieel en onderhoud/ herstelling gebouw en aankoop klein materiaal wordt jaarlijks een budget ingeschreven van EUR. personeel Voor het sociaal secretariaat wordt EUR voorzien. De loonkosten voor deze dienst bedragen voor EUR, verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. De personeelsleden ontvangen een vakantiegeld dat 92 % bedraagt van 1/12 van hun jaarsalaris, vastgesteld volgens de indexverhoging coëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De voorziening voor de maaltijdcheques bedraagt EUR. De voorziening voor hospitalisatiekosten bedraagt EUR. Voor vormingskosten van het personeel worden geraamd op 700 EUR. Voor de aanschaf van beroepskledij wordt voor EUR voorzien Investeringen Voor niet-medische installaties wordt een budget voorzien van EUR Dienst huishoudhulp ( nr. 844/05 ) cliënteel De opbrengsten van het cliënteel worden geraamd op EUR jaarlijks verhoogd met 2%. personeel De kosten voor het sociaal secretariaat worden geraamd op EUR. In de dienst huishoudhulp worden 11,5 equivalenten gesco s personeelsleden voorzien waarvoor wij een premie van EUR ontvangen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid De tussenkomst van het Sectoraal Fonds, voor 2,68 equivalente contractueel personeelsleden, bedraagt EUR. 9

10 samenwerking Ingevolge afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met : - Familiehulp Bondgenotenlaan Leuven - Landelijke Thuiszorg Schapenstraat Leuven - Solidariteit voor het gezin Nieuwstraat Tienen - Thuishulp VZW Elenstraat Scherpenheuvel - IGO Zorgteam Aarschotsesteenweg Leuven wordt ( op vertoon van deelname aan overlegmomenten ) jaarlijks een budget voorzien van EUR ( 0,25 eurocent per gepresteerd uur gezins- en bejaardenhulp in Groot Geetbets ). personeel De loonkost ( excl. patronale bijdrage/rsz bijdrage ) voor de dienst huishoudhulp bedraagt voor EUR, verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. Het vakantiegeld bedraagt voor deze personeelsleden 92 % van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De voorziening voor maaltijdcheques bedraagt voor 2011 en volgende jaren EUR. De kosten voor hospitalisatieverzekering worden geraamd op EUR Voor vorming van het personeel wordt elk jaar EUR voorzien. De kosten van beroepskledij worden voor 2011 en volgende jaren geraamd op EUR Klusjesdienst ( nr. 844/06 ) De opbrengsten worden geraamd op EUR jaarlijks verhoogd met 2%. De betoelaging voor het gesco personeelslid bedraagt EUR. personeel Voor het sociaal secretariaat wordt 325 EUR voorzien. De klusjesdienst telt een halftijds contractueel technisch assistent en een halftijds van gesco technisch beambte. De loonkost voor de klusjesdienst bedraagt vanaf EUR verhoogd met jaarlijks 2%. Het vakantiegeld voor betrokkene bedraagt 92 % van 1/12 van zijn jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. Voor de maaltijdcheques wordt EUR voorzien. Voor de vorming van de personeelsleden blijft t jaarlijks een bedrag voorzien van 600 EUR. De uitgaven voor beroepskledij blijven geraamd op 380 EUR. Investeringen Ter vervanging van de wagen van de klusjesman wordt EUR voorzien. 10

11 3.4. Dienst Nood oproeptoestellen ( nr. 844/07 ) Voor de verhuur van noodoproeptoestellen wordt een budget voorzien van EUR. Voor de bemande centrale Teleserv blijft een budget voorzien van 300 EUR. Investeringen Er zal indien nodig één noodoproeptoestel worden aangekocht ( 900 EUR ) Minder-Mobielen-Centrale ( nr. 844/08 ) De ontvangsten van lidgelden worden geraamd op 240 EUR. Voor de werkingskosten van deze thuisdienst wordt EUR voorzien. Ingevolge onze samenwerkingsovereenkomst met VZW Mobiel Leuven Hageland ( vervoer voor zwaar fysisch gehandicapten ) d.d wordt een budget voorzien vanaf 808 EUR Dienst voetverzorging ( nr. 844/09 ) Voor vergoedingen voor pedicure wordt een budget voorzien van EUR Oppasdienst ( nr. 844/12) De opbrengst worden geraamd op EUR jaarlijks verhoogd met 2%. personeel De loonkost met bijhorende voor de technisch beambte wordt gevoegd bij de dienst huishoudhulp. om reden dat er voor deze dienst geen specifieke arbeidscontracten meer worden afgesloten. 11

12 5. Lokaal Opvanginitiatief ( nr.922/14 ) Voor de opvang van 22 asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief wordt geraamd EUR ( wel raming op 21 asielzoekers gelet op eventuele onvoorziene omstandigheden ) ( 34,89 EUR per dag per persoon x 360 dagen x 21 personen ), verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. Voor 2011 wordt voor de materiële hulp en huisvesting van de opvangwoningen respectievelijk EUR en EUR voorzien. Er worden twee rekeningnummers toegevoegd: één terugvorderbare en één niet terugvorderbare medische kosten voor respectievelijk EUR en EUR. personeel Voor het sociaal secretariaat wordt 700 EUR voorzien. De bezoldigingen ( 2 voltijdse equivalent maatschappelijks werksters, 0,5 equivalent technisch assistent en 0,5 equivalent technisch beambte ) bedragen EUR, de volgende jaren vermeerderd met 2 %. Voor de maaltijdcheques van het personeel voorzien wij een bedrag van EUR. Voor de hospitalisatiekosten wordt 352 EUR voorzien. 12

13 1. Gemeentelijke bijdragen exploitatiebudget : Dienstjaar 2011 Opbrengsten Kosten AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR EUR EUR Resultaat boekjaar: Voorziening pensioenen Gemeentelijke bijdrage 2011 Teveel ontvangen gem. bijdragen: EUR EUR EUR EUR Dienstjaar 2012 Opbrengsten Kosten AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR EUR EUR Resultaat van het boekjaar: Voorziening pensioenen Gemeentelijke bijdrage 2012: Teveel ontvangen gem. bijdragen: EUR EUR EUR EUR 13

14 Budget 2013 Opbrengsten Kosten AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR EUR EUR Resultaat van het boekjaar: Voorziening pensioenen Gemeentelijke bijdrage 2013: Teveel ontvangen gem. bijdragen: EUR EUR EUR EUR 2. Gemeentelijke bijdragen investeringen : Investeringen uit te voeren met teveel ontvangen gemeentelijke bijdragen: - voor 2011: EUR - voor 2012: EUR - voor 2013: EUR

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Inhoudelijke toelichting bij de uitgangspunten bij financiële nota s van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014

Inhoudelijke toelichting bij de uitgangspunten bij financiële nota s van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014 Inhoudelijke toelichting bij de uitgangspunten bij financiële nota s van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014 Het financieel evenwicht in de BBC-meerjarenplanning wordt dus bewaakt door 2 normen:

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

3. Toelichting. 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2016. 3.1.1. Uitgaven

3. Toelichting. 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2016. 3.1.1. Uitgaven 3. Toelichting 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2016 3.1.1. Uitgaven De totale uitgaven stijgen ten opzichte van het budget 2015 met 1.149.237. Deze stijging is bijna helemaal (nl. ten

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

BELEIDSNOTA BUDGET 2014

BELEIDSNOTA BUDGET 2014 BELEIDSNOTA BUDGET 2014 1. EXPLOITATIEBUDGET 2014 In het verleden werd er steeds vertrokken van de gemeentelijke bijdrage als opvulling van het tekort in de werking. In de BBC gaat het over een financieel

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van de actualisatie van het budget

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Goedkeuring van het meerjarenplan 2010-2013 van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF

Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF FINANCIËLE LUIK IMPULSREGLEMENT Gebruik het juiste verplichte sjabloon (zie website) Begroting in te dienen in EXCEL- formaat, niet in PDF 1 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat DIEPENBEEK

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat DIEPENBEEK OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat 10 3590 DIEPENBEEK Diepenbeek, 5 januari 2010 Raadsvergadering van woensdag 13 januari om 19:00 uur raadzaal, Visserijstraat 10. Eerste uitnodiging.

Nadere informatie

2. STRATEGISCHE NOTA VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING FINANCIËLE NOTA VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING 135

2. STRATEGISCHE NOTA VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING FINANCIËLE NOTA VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING 135 Gemeentebestuur Meulebeke Markt 1 8760 Meulebeke NIS 37007 Meerjarenplanaanpassing 2014-2019/3 Gemeentebestuur Meulebeke Markt 1 8760 Meulebeke NIS 37007 INHOUDSTAFEL 1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 20 november 2007

Verslag van de publieke vergadering van 20 november 2007 Verslag van de publieke vergadering van 20 november 2007 Aanwezig te 19.30 uur: MM. Van Looy Luc, voorzitter, Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta,

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 24 november 2011

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Inspectiedienst POD MI. Brakel/RMIB-SFGE/2015

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI. Inspectiedienst POD MI. Brakel/RMIB-SFGE/2015 Aan de Voorzitter van het OCMW van Brakel Marktplein 26 9660 Brakel Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brakel/RMIB-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

De gewone werkingsopbrengsten worden enkel waar mogelijk en wettelijk toegestaan verhoogd. Er zijn géén prijsindexeringen voorzien voor 2015.

De gewone werkingsopbrengsten worden enkel waar mogelijk en wettelijk toegestaan verhoogd. Er zijn géén prijsindexeringen voorzien voor 2015. 3. Toelichting 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2015 3.1.1. Uitgaven Voor de gewone werkingskosten (aankopen goederen, diensten en leveringen) of voor de uitgaven die contractueel vastliggen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.2 : Inhouding voor sociale zekerheid Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Onderworpen personeelsleden 3 Personeel in het buitenland

Nadere informatie

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT BEGROTING 2012 2013 2014 ON: 0422.145.285 I Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief n 700000 Lidgelden 100.414,00 110.000,00

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW BORGLOON 26 september 2013 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW BORGLOON 26 september 2013 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

RAADSZITTING VAN 18 maart 2010

RAADSZITTING VAN 18 maart 2010 Pag. 1/5 RAADSZITTING VAN 18 maart 2010 Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen, dhr. Dirck Haest, dhr. Constant Meeussen, mevr.

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

INHOUD. Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen

INHOUD. Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen Inleiding 11 Bruikbare documenten bij deze pocket 15 Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen 1 Huidige situatie 19 1. Historische context: vijf

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 JULI 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, VERZELE Jozef,

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector Publicatie B.S. : 16.3.1994 Inwerkingtreding : 1.1.1993

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Zandhoven Schriekweg 3 2240 Zandhoven Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZANDHOVEN/RMIB-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

INLEIDING WETTELIJKE BEPALINGEN. a) Het gemeentedecreet van15 juli 2005 & hersteldecreet d.d 23 januari 2009

INLEIDING WETTELIJKE BEPALINGEN. a) Het gemeentedecreet van15 juli 2005 & hersteldecreet d.d 23 januari 2009 STAD DEINZE BELEIDSNOTA 2012 Gemeenteraad d.d 15 december 2011 INLEIDING Een ondernemende stad, Een aangename stad, Een actieve stad, het 6 de en laatste jaar van de bestuursperiode 2007-2012 wordt aangevat,

Nadere informatie

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de deelnemende OCMW s. dit gebied levert volgende kengetallen :

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de deelnemende OCMW s. dit gebied levert volgende kengetallen : Aanpassing van het personeelsbehoeftenplan van de Vereniging 'Welzijnsband Meetjesland' in verband met de creatie van een bijkomende functie van jurist en de functie van Interne Auditor. Voorafgaande,

Nadere informatie

op WOENSDAG 23 JANUARI 2013 om uur

op WOENSDAG 23 JANUARI 2013 om uur 15.01.2013 BEKENDMAKING EERSTE BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De Voorzitter van het OCMW heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ons kenmerk [ons kenmerk] uw kenmerk [uw kenmerk] contact Katleen Janssens 02/211 55 35 en Marijke De Lange 02/211 55 34 datum 2 augustus 2010 bijlage(n) 2 onderwerp

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie