JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst"

Transcriptie

1 JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,, Marije va Kopere, Carry Reders, Haeke Schreurs GG&GD Utrecht, uit Epidemiologie & Iformatie Kaatstraat, 35 KC Utrecht Augustus Studet: Gôkky Zeistra (studetr: 9683) Begeleider GG&GD: Naah Tak Begeleider VU Amsterdam: Carry Reders Master: Health Scieces Prevetio, VU Amsterdam ECTS: 3

2 JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig, Marije va Kopere, Carry Reders, Haeke Schreurs Achtergrod: I is de GG&GD Utrecht de wijkgerichte aapak JOGG-Noordwest gestart om het percetage overgewicht e obesitas i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest terug te drige. Het doel va dit oderzoek is om de pilotfase va JOGG-Noordwest te evaluere waarbij de projectactiviteite i kaart worde gebracht same met de ervarige die de publieke e private partije bie JOGG-Noordwest hiermee hadde. Methode: Het evaluatieoderzoek is gebaseerd op kwalitatieve e kwatitatieve methode. Om de ervarige va publieke e private partije te verkrijge zij er semi-gestructureerde iterviews met professioals gehoude. Om de projectactiviteite i kaart te brege is gebruik gemaakt va de activiteitemoitor va de GG&GD. Resultate: Gedurede de tweejarige pilot va JOGG-Noordwest zij er 87 kleie e grotere activiteite uitgevoerd. Voor de koersbepalig hierva kode professioals va publieke e private partije zelf aageve met welke thema s ze aa de slag woude. De geïterviewde voelde zich betrokke bij het gezamelijke doel va JOGG-Noordwest, echter voelde ze zich tot op zekere hoogte betrokke bij het gehele project. Voor ee aatal private partije bleek het i de praktijk moeilijk om ee cocrete rol te vervulle. Positieve reacties ware er op de sociale marketig strategie, maar het uitdrage va de BOFT-boodschap i de wijk is iet geheel verlope zoals de projectleider voor oge had. Hoewel de meerderheid va de geïterviewde tevrede was over de rol va de GG&GD, vode de private partije het tempo waarmee keuzes zij gemaakt met betrekkig tot het uitvoere va cocrete activiteite, te lagzaam. Verder is het opvalled dat de samewerkigscotacte vrijwel allemaal via de GG&GD zij gelope. Coclusie: Bie JOGG- Noordwest is er ee breed scala aa projectactiviteite uitgevoerd waarmee ee versterkig va het etwerk i de wijk heeft plaatsgevode e waarmee er meer aadacht voor het thema gezode leefstijl i de wijk is gekome. Het project diet echter og meer aadacht te krijge op het gebied va de betrokkeheid va professioals, itersectorale samewerkig, leiderschap va de GG&GD, samewerkigscotacte tusse betrokke partije e bewoersparticipatie. De resultate va dit oderzoek kue gebruikt worde bij de voortgag va JOGG-Noordwest e voor de implemetatie va adere JOGG-projecte. Trefwoorde: wijkgerichte aapak, overgewichtprevetie, kidere, JOGG evaluatie, publiek-private samewerkig, sociale marketig

3 Itroductie Het percetage kidere e adolescete (- tot -jarige) met overgewicht is i Nederlad sids 98 ruim verdubbeld. I de vijfde ladelijke Groeistudie, gehoude i 8-, werd gecocludeerd dat 3-5 va de Nederladse kidere overgewicht heeft e va de kidere is obees. Hoewel er i de vier grote stede, Amsterdam, Rotterdam, De Haag e Utrecht, ee stabilisatie heeft plaatsgevode, blijft aadacht voor de prevetie va overgewicht vereist. I Utrecht lag i het percetage overgewicht e obesitas bij kidere i de leeftijdscategorie 4 tot 5 jaar op 6. I de Utrechtse aadachtswijk Noordwest lag dit percetage aazielijk hoger, amelijk 8. Het percetage obesitas bij de jeugd i Noordwest lag op 9 tegeover 4 voor de gehele gemeete. Overgewicht e i het bijzoder obesitas hebbe bij kidere adelige gezodheidsgevolge. Het heeft impact op de fysieke gezodheid zoals diabetes mellitus type e hypertesie, eveals op de metale gezodheid zoals depressie e ee laag zelfvertrouwe. 3,4 Bovedie is overgewicht op joge leeftijd ee voorspeller voor overgewicht op latere leeftijd. 5-8 Prevetie va overgewicht bij kidere is daarom va zeer groot belag. Ee veelbelovede maier om overgewicht aa te pakke is ee wijkgerichte aapak, 9-7 waar ook vauit de Nederladse overheid op wordt igezet. 8 Bij ee wijkgerichte aapak wordt dezelfde gezodheidsboodschap door verschillede professioals verkodigd e staa de wese e behoefte va de doelgroep cetraal. Hierbij stimuleert het miisterie va Volksgezodheid, Welzij e Sport (VWS) ook de betrokkeheid va publieke e private parters. 8 Uit de lokale ota 'Duurzaam gezod!' uit blijkt dat de gemeete Utrecht, et als het miisterie va VWS, voorstader is va ee wijkaapak bij de jeugd. 9 Ee voorbeeld va ee wijkaapak die i de Utrechtse wijk Overvecht is uitgevoerd, is het succesvolle project Gezod Gewicht Overvecht (GO). I vier jaar tijd daalde het overgewichtpercetage oder de 4- tot -jarige va 6 aar. Ee belagrijke factor va dit succes was de itersectorale samewerkig waarbij diverse orgaisaties (zoals schole e welzijsorgaisaties) gezod gewicht ee plek i hu beleid gave. Daaraast was ee sterk put dat het ee meerjarig project was, zodat er voldoede tijd was om ee etwerk va itermediairs op te bouwe. 3 Ook i het buitelad zij er eerder al goede resultate geboekt. Ee voorbeeld hierva is de wijkgerichte aapak is het Frase EPODE-programma waarbij de gehele samelevig bij de aapak va overgewicht bij kidere betrokke werd. Ee studie va Romo e.a. 4 laat zie dat tusse 99 e 4 de overgewicht prevaletie daalde va,4 aar 8,8 te opzichte va ee stijgig i de cotroledorpe va,6 aar 7,6. Nadat het succes va het EPODE-programma zichtbaar werd, 3

4 is de aapak op iteratioaal iveau verspreid. I Nederlad heeft de aapak vorm gekrege oder de aam Jogere op Gezod Gewicht (JOGG). De JOGG-aapak is gebaseerd op vijf pijlers: ) Politiek-bestuurlijk draagvlak; ) Publiek-private samewerkig; 3) Sociale marketig; 4) Weteschappelijke begeleidig e evaluatie; 5) Verbidig prevetie e zorg., De JOGG-aapak is door meerdere gemeete i Nederlad geïmplemeteerd, waaroder Utrecht. Hier heeft de GG&GD het programma geadopteerd. Het JOGG-project is i Utrecht gestart met ee pilotfase i het ajaar va i de wijk Noordwest. Het doel va JOGG-Noordwest is om het percetage overgewicht e obesitas bij kidere i de wijk terug te drige va 8 i aar 9 i 5. De succesfactore va de wijkgerichte projecte GO e EPODE diede als basis voor JOGG-Noordwest. Nieuwe elemete i deze wijkaapak zij de samewerkig tusse zowel publieke als private partije e de toepassig va de sociale marketig strategie. Bij sociale marketig wordt er gericht oderzoek uitgevoerd oder de doelgroep waarbij me bekijkt welke wese e behoeftes er bij de doelgroep leve. De itervetie speelt hier vervolges op i om gedragsveraderig bij de doelgroep te vergemakkelijke. Hierbij wordt gebruik gemaakt va commerciële marketigtechieke. 3,4 Om iput te geve voor de voortzettig va het project e voor implemetatie i adere wijke, is de pilotfase va JOGG-Noordwest geëvalueerd. Hierbij stode de volgede oderzoeksvrage cetraal: ) Welke projectactiviteite hebbe tijdes de pilot va JOGG-Noordwest plaatsgevode? ) Hoe werde deze projectactiviteite door de publieke e private partije bie JOGG-Noordwest ervare? Methode ONDERZOEKSDESIGN Voor de evaluatie va de pilotfase va JOGG-Noordwest is odermeer de kwalitatieve methode i de vorm va semi-gestructureerde iterviews gebruikt om de ervarige va de publieke e private partije i kaart te brege. Daaraast is ee kwatitatieve methode gebruikt om ee ivetarisatie va de projectactiviteite te make. THEORETISCH KADER Voor de evaluatie va de pilotfase va JOGG-Noordwest is gebruik gemaakt va het JOGG-model als logisch model (zie fig. ). 5 Deze schematische weergave va de JOGG-aapak is otwikkeld om odersteuig te biede bij zowel de implemetatie als de evaluatie va het lokale JOGG-programma. Het JOGG-model is gebaseerd op het Frase EPODE model, 6 het referetiekader va Saa e de Haes 7 e sociaal ecologische modelle zoals het Evirometal Research Framework for Weight Gai Prevetio 8 e het Social Model of Health va Dahlgre e Whitehead 9. 4

5 Figuur. Het JOGG-model 5 Het JOGG-model is oderverdeeld i iput, output e outcome. Deze oderdele worde door Va Kopere 5 als volgt omschreve; iput is datgee dat wordt geïvesteerd i het programma, output is de som va datgee dat bereikt is met de uitgevoerde activiteite e outcome is de uitkomst va de JOGG-aapak i verschillede termije. DATAVERZAMELING Het gebruik va het JOGG-model e de otwikkelig va de vragelijstroute Het evaluatieoderzoek aar de wijkaapak JOGG-Noordwest is uitgevoerd vauit de pijler 'weteschappelijke begeleidig e evaluatie' (zie fig ). Voor de evaluatie is gekoze om de adruk te legge op ee aatal elemete uit het model, amelijk lokale orgaisatie, publiek-private samewerkig, sociale marketig, itersectorale samewerkig, versterke va de commuity, activiteite bewege e voedig, veraderige i de omgevig, gedrag va het kid e gezod gewicht. Er is gekoze voor deze elemete, omdat de projectleider zich tijdes de pilotfase va JOGG-Noordwest vooramelijk op deze elemete heeft gericht. Potvi e Richard 3 advisere ook om ee selectie va oderzoeksidicatore te make, zodat er zoveel mogelijk ieuwe iformatie aar aaleidig va het oderzoek aar bove komt die va toegevoegde waarde is voor het project. I de tijdsperiode va dit oderzoek was het JOGG-model og i otwikkelig, daarom zij de elemete op eige wijze geoperatioaliseerd (zie tabel ). 5

6 Tabel. Operatioalisatie va de gebruikte elemete uit het JOGG-model Iput/output/ outcome Iput Output Outcome Elemet Lokale orgaisatie Publiek-private samewerkig Sociale marketig Itersectorale samewerkig Versterke va de commuity Activiteite bewege e voedig Veraderige i de omgevig Gedrag va het kid Gezod gewicht Operatioalisatie De orgaisatiestructuur met de take va de betrokke persoe e de maier waarop de orgaisatie va activiteite is vormgegeve. De richtig/ koers die aa het project is gegeve. De samewerkigsverbade die zij aagegaa. De aaleidig va betrokke partije om deel te eme aa het project. De rolle die betrokke partije hebbe gehad. De meig va professioals over publiek-private samewerkig. De toepassig i de praktijk va de sociale marketig strategie e de bekedheid va professioals met de sociale marketig strategie. De meig va professioals over de sociale marketig strategie. De mate waari sectore bie e buite het volkgezodheidsdomei hebbe samegewerkt. De uitig va e veraderige i samewerkigsverbade. De commuicatie vauit JOGG-Noordwest. De rol va de projectleider va de GG&GD. De betrokkeheid va professioals e bewoers bij JOGG- Noordwest. De aadacht voor het bevordere va gezod gewicht i de wijk bij professioals e bewoers. Projectactiviteite met bewegig e voedig als thema. De uitgedrage gezode boodschap. De waaremige va professioals over veraderige i de wijk, bij zowel itermediairs als bewoers. De veraderig va leefstijl bij de kidere volges de professioals. De veraderig va de prevaletie overgewicht bij de kidere volges de professioals. 6

7 Op basis va de gekoze elemete uit het JOGG-model e de operatioalisatie daarva, is er door drie oderzoekers va de GG&GD ee vragelijstroute opgesteld (Zie bijlage ). Voor de operatioalisatie va de elemete uit het JOGG-model e het otwikkele va de vragelijstroute is er overleg geweest met de maker va het model e adere oderzoekers die ervarig hebbe met de oderwerpe publiek-private samewerkig e sociale marketig. Teves is er gebruik gemaakt va de literatuur. 7,3-36 Zo drage Potvi e Richard e Vermeer e.a. i hu publicaties factore aa die belagrijk zij voor ee wijkgerichte aapak. Ee voorbeeld hierva is de rolle va de samewerkede parters. Om hier iformatie over te verkrijge zij de volgede vrage i de vragelijstroute opgeome Welke rol heeft u bie JOGG-Noordwest gehad? e Was uw rol duidelijk?. Saa e de Haes geve i de beschrijvig va het referetiekader voor gezodheidsbevorderig oder adere aa dat voor leiderschap de rolvervullig va de projectleider va belag is. Dit is i de iterviews agevraagd door de volgede vrage te stelle Had u verwachtige met betrekkig tot de rol va de projectleider va de GG&GD e zo ja, wat ware deze verwachtige?, Is er aa deze verwachtige voldaa e waarom wel/iet? e Vidt u dat u voldoede wordt odersteud bij het uitvoere va uw take?. Kumayika e.a. geve criteria voor het evaluere va iterveties, waaroder het iveau va betrokkeheid is va participate e ouders, e of er diverse orgaisaties betrokke zij om ee lik te kue legge tusse sectore. Om hier izicht i te krijge, zij oder adere de volgede vrage gesteld Voele de mese (professioals/ ouders/ kidere) i de wijk zich betrokke bij JOGG- Noordwest? e Met welke partije heeft u bie JOGG-Noordwest samegewerkt? e Va welke partije weet u og meer dat ze betrokke zij bij JOGG-Noordwest?. Wagemakers e.a., Graer e Sharpe, Verbeke e.a. e Steebakkers e.a. wijze compoete aa die va belag zij voor het fuctioere va etwerke e samewerkige. Voorbeelde hierva zij het behale va doele die samewerkigsparters hebbe, verwachtige met betrekkig tot uitkomste e de commuicatie tusse de samewerkigsparters. Om hier iformatie over te verkrijge, zij er vrage gesteld zoals Wat is voor u de aaleidig geweest om mee te werke aa JOGG-Noordwest?, Helpt de publiek-private samewerkig bij het realisere va de doele va JOGG-Noordwest? e Op welke maier is er vauit JOGG-Noordwest met u gecommuiceerd e wat vod u hierva? Gezie de beperkte tijd voor de iterviews (ruim ee uur) is er ee selectie gemaakt va de variabele die i de literatuur worde aagedrage. Kwalitatieve methode Er zij semi-gestructureerde iterviews gehoude met professioals va betrokke publieke e private partije. Va alle coveatparters e meest betrokke orgaisaties is miimaal éé persoo per 7

8 orgaisatie geïterviewd. Deze persoe zij geselecteerd door drie oderzoekers. Dit is gebeurd i overleg met de projectleider, omdat de projectleider weet welke persoe actief betrokke zij geweest bij het project. Oder de coveatparters zij drie private partije e drie publieke partije. De overige betrokke orgaisaties zij allemaal publieke partije. I totaal zij er 4 professioals per e telefoo beaderd om hu medewerkig te vrage. Drie va he zij iet igegaa op dit verzoek (leerkracht va ee basisschool, iitiator va ee vrijwilligersorgaisatie e ee coveatparter gedurede het eerste jaar). Er zij iterviews gehoude, waarva 9 face-toface hebbe plaatsvode e twee telefoisch. Ee deel va de iterviews is door twee oderzoekers uitgevoerd om goed door te kue vrage e zo meer diepgag i de iterviews te krijge. Weges de beschikbare tijd va de tweede oderzoeker was dit iet voor alle iterviews mogelijk. Vaaf het 8 e iterview werd er bij de vier opvolgede iterviews gee ieuwe iformatie meer verkrege. Hieruit werd opgemaakt dat saturatie was bereikt. Er is toe gestopt met iterviewe. Tabel geeft ee overzicht va alle geïterviewde. De iterviews duurde ogeveer ee uur e zij met behulp va ee voicerecorder opgeome. De audiobestade zij i zij geheel getrascribeerd. Er is vertrouwelijk omgegaa met de iformatie die door de geïterviewde is verstrekt. Tabel. Overzicht respodete Orgaisatie Fuctie geïterviewde Welzijsorgaisatie Portes Jeugdopbouwwerkster # Welzijsorgaisatie Portes Brede schoolcoördiator 3 Welzijsorgaisatie Portes Beweegmakelaar Jeugd 4# Welzijsorgaisatie Portes Speeltuibegeleidster 5* Welzijsorgaisatie Portes Teamleider Noordwest 6* Albert Heij Operatioeel maager regio Utrecht 7*# Achmea Zorgverzekerige Gebiedsmaager stad Utrecht 8# Gemeete Utrecht, Diest maatschappelijke Assistet wijkmaager odersteuig 9*# Cateraar Albro Projectcoördiator marketig *# Carey Diëtist Basisschool Prises Margrietschool Leerkracht Basisschool de Piramide Leerkracht 3 Basisschool Ludgerschool Directeur 4 Voetbalvereigig DHSC Vereigigsmaager 5 Jogerewelzijswerk Jogerewerker 6# Gemeete Utrecht Wethouder volksgezodheid 7** Gemeete Utrecht, GG&GD Wijkpedagoog 8** Gemeete Utrecht, GG&GD Jeugdverpleegkudige 4-jr 9 Gemeete Utrecht, GG&GD Wijkgezodheidswerker # Gemeete Utrecht, GG&GD Wijkprocesmaager # Gemeete Utrecht, GG&GD Projectleider JOGG-Noordwest *Vertegewoordiger va ee coveatparter **Telefoisch iterview # iterviews door twee oderzoekers uitgevoerd 8

9 Kwatitatieve methode Om ee overzicht va de projectactiviteite va JOGG-Noordwest weer te geve is er gebruik gemaakt va de activiteitemoitor 'wijkgezodheidswerk i kaart' (WIK). Dit is ee door de GG&GD Utrecht otwikkelde database waari de projectleider va JOGG-Noordwest de uitgevoerde projectactiviteite registreert. Deze database is gebaseerd op het referetiekader va Saa e de Haes. 7 I het WIK worde oder adere het doel, de doelgroep, samewerkigsverbade e bewoersparticipatie geregistreerd. Er wordt aar bijlage verweze voor de operatioalisatie va de terme uit de activiteitemoitor. Deze beschrijvige ware zichtbaar voor de projectleider tijdes het registrere va de activiteite. DATA-ANALYSE Voor het kwalitatieve deel va dit oderzoek zij de trascripte va de iterviews hadmatig gecodeerd met het oderzoeksprogramma MAXqda. Hierbij is de idelig va het JOGG-model als leidraad gebruikt. Om de projectactiviteite va JOGG-Noordwest te aalysere zij de percetages e aatalle va de verschillede items vauit het WIK bereked. Resultate De resultate worde beschreve aa de had va het JOGG-model, waarbij eerst de iput e de bijbehorede oderdele worde beschreve, vervolges de output met de bijbehorede oderdele e als laatste de outcome. INPUT Lokale orgaisatie De orgaisatiestructuur e orgaisatie va activiteite Het project JOGG-Noordwest wordt aagestuurd vauit de GG&GD Utrecht dat éé va de vijftie dieste e projectorgaisaties va de gemeete Utrecht is. JOGG-Noordwest maakt oderdeel uit va het stedelijk programma Gezod Gewicht. De programmaleider Gezod Gewicht is opdrachtgever va het project JOGG-Noordwest e is zowel veratwoordelijk voor de samehag tusse JOGG- Noordwest e het stedelijke programma, als tusse JOGG-Noordwest e het ladelijke JOGG beleid. De projectleider va JOGG-Noordwest is veratwoordelijk voor de uitvoerig e coördiatie va het project. De opdrachtgever e de projectleider werke voor de uit regie & programma s va de GG&GD. De uit epidemiologie & iformatie e ee commuicatiemedewerker va de GG&GD hebbe ook ee rol i de projectorgaisatie. De betrokke oderzoeker zorgt voor de weteschappelijke begeleidig e evaluatie va het project. De betrokke commuicatiemedewerker odersteut de commuicatielije tusse de betrokke partije e heeft ee commuicatiestrategie 9

10 otwikkeld voor de commuicatie aar de bewoers e itermediairs i de wijk. Oder itermediairs worde professioals verstaa die i hu werk cotact hebbe met de bewoers i de wijk. Daaraast heeft de commuicatiemedewerker ee uitvoerede rol bij bijvoorbeeld het schrijve va persberichte e ieuwsbrieve. Naast de bovegeoemde GG&GD medewerkers, is er ee stuurgroep opgeome i de orgaisatiestructuur. De stuurgroep wordt voorgezete door de wethouder volksgezodheid va de Gemeete Utrecht. Adere parters die zittig hebbe i de stuurgroep zij; de opdrachtgever, de projectleider e coveatparters die zich aa het project hebbe verbode. De stuurgroep vergaderde twee keer per jaar over de voortgag va het project waarbij de stuurgroeplede de mogelijkheid hadde om advieze uit te brege voor het project e hieri te sture. De coveatparters kode zelf bepale wie zij afvaardigde voor de stuurgroep. Dit ware i eerste istatie persoe met ee maagemetfuctie op afdeligsiveau, maar drie va de vijf partije hebbe dit i verloop va tijd veraderd aar ee persoo die meer ee uitvoerede taak bie de betreffede afdelig heeft. De rede va deze persooswissel was vaak dat de tweede persoo meer betrokke was bij projectactiviteite e daardoor cocreter mee ko deke i de vergaderige va de stuurgroep. De projectleider heeft de orgaisatie omtret activiteite i de meeste gevalle uitbesteed aa itermediairs, zoals ee diëtist of beweegmakelaar, omdat de verwachtig is dat de activiteite da beter i de wijk kue beklijve. De coördiatie bleef i hade va de GG&GD e itermediairs gave terugkoppelig over de activiteite aa de projectleider. Er zij bie JOGG-Noordwest gee werkgroepe opgezet waarbij professioals va betrokke partije overleg pleegde over de activiteite va JOGG-Noordwest. De projectleider gaf aa dat hiervoor gekoze is, omdat de projectleider de adere professioals gee take op wilde legge. I oderstaade paragraaf over de koersbepalig wordt verder op deze strategie igegaa. Meerdere professioals vode dat JOGG-Noordwest meer ka itegrere i het stedelijk programma. Ze ware va meig dat de wijkprojecte elkaar kue versterke door bijvoorbeeld elkaars activiteite te gebruike i adere wijke e te lere va elkaars succes- e faalfactore. De projectleider deelde deze meig. Wat ik meer had gewild is i ee team.. ik heb wel altijd ee beetje het idee gehad dat JOGG- Noordwest mij project was e iederee keek er wel aar, maar het was leuker geweest om dat met elkaar wat meer te otwikkele. De koersbepalig De koers va het project werd uitgestippeld door de projectleider e de opdrachtgever, waara de stuurgroep goedkeurig gaf. Voor de koersbepalig werd de meig va alle betrokke professioals

11 als iput gebruikt. De projectleider gaf aa dat het voor de GG&GD zoeke was op welke maier zich hierbij te verhoude te opzichte va de stuurgroep. Hoe pakke we als GG&GD de regie, wat je hebt ook ee stuurgroep die je ispraak wilt geve. Hoe vid je daar ee goede balas i e dat bleek best lastig. Bij JOGG-Noordwest is ervoor gekoze om alle parters (zowel coveat- als overige parters) zelf aa te late geve met welke thema s ze aa de slag woude. Professioals gave bijvoorbeeld bij de startbijeekomst (zie voor ee omschrijvig tabel 4) aa dat ze graag ee overzicht va het beweegaabod i de wijk wilde krijge e gave als tip om iet over maar met bewoers te prate. Om op deze maier de koers va het project te bepale werd verschilled gereageerd. Je moet mese ethousiasmere e bewege. < > Het zit hem toch i de eergie e de itrisieke motivatie va mese zelf. Dat is éé va de kere die ee project maakt of breekt. Meerdere itermediairs, zoals ee vereigigsmaager va de voetbalvereigig e ee jeugdopbouwwerkster, gave aa het fij te vide dat er geluisterd werd e dat de iput va professioals uit de wijk werd gebruikt. Ook kode ze het erg waardere dat ze mee mochte deke over de activiteite e dat er iet allerlei activiteite va boveaf werde opgelegd. Ee aatal adere geïterviewde professioals, met ame va coveatparters, vod dat het project te ope bleef e dat deze werkwijze iet sel geoeg tot cocrete activiteite i de wijk leidde. Als je je iet richt da krijg je ee wildgroei va allerlei ideeë waar later da maar éé of twee of iets heel aders va gebeurt. E da is het wel moeilijk om mese aagehaakt te houde. < > Volges mij was iederee opgelucht dat op ee gegeve momet de keuze voor het fruitbeleid werd gemaakt. Dat had dek ik ook wel eerder kue gebeure. Publiek-private samewerkig De samewerkigsverbade De coveatparters waarmee samegewerkt is zij Albert Heij supermarkte, cateraar Albro, Achmea/Agis zorgverzekeraar, welzijsorgaisatie Portes e Carey (de afdelig dieetadviserig). De wervig va coveatparters is op atuurlijke wijze verlope doordat de partije al samewerkte met de GG&GD (Achmea/Agis, Portes e Carey) e/of omdat ze al ladelijk parter va JOGG ware (Albert Heij, Albro, Achmea). Gedurede het eerste jaar was Douwe Egberts ook parter. Deze coveatparter heeft de samewerkig a ee jaar beëidigd, omdat de ibeddig va JOGG-Noordwest i hu orgaisatie otbrak. Hoewel deze parter waarde hechtte aa het bijdrage aa het welzij va de Utrechtse bewoers, hadde ze voor JOGG-Noordwest te weiig aakopigspute. Zo is jeugd bijvoorbeeld gee doelgroep voor he, gezodheid gee item e was er auwelijks bidig met de wijk Noordwest. Naast de coveatparters, is er met meerdere publieke partije uit de wijk structureel samegewerkt. Voorbeelde hierva zij schole, sportvereigige e ee jogereorgaisatie. Tot

12 slot, is er samegewerkt met orgaisaties zoals de Fietsersbod e FC Utrecht, om specifieke activiteite zoals ee fietsweek e ee uitje aar het voetbalstadio te kue orgaisere. Uit de activiteitemoitor bleek dat de GG&GD bij het orgaisere e uitvoere va de i totaal 87 projectactiviteite met diverse orgaisaties heeft samegewerkt, vooramelijk met schole (7), private partije (6) zoals Albert Heij, welzijswerk zoals Portes (46), diëtiste (5) (Carey) e sportvereigige (). Doordat projectactiviteite uit de activiteitemoitor meerdere oderwerpe kue bevatte e uit meerdere iterveties kue bestaa, kue percetages overlappe. De aaleidig voor samewerkig Het zich kue vide i het doel va JOGG-Noordwest was voor veel va de geïterviewde professioals de aaleidig om aa het project deel te eme. Diverse geïterviewde beoemde dat ze zich veratwoordelijk voele om het maatschappelijke probleem rodom overgewicht aa te pakke. Private partije gige de samewerkig aa vauit de doelstellig maatschappelijk veratwoord odereme. Voor elke partij zat hier og éé of meerdere adere belage bij, bijvoorbeeld het profilere va de eige orgaisatie of het eige programma gezodheidsbevorderig, het bevordere va de gezodheid va werkemers die i de wijk Noordwest woe of om iets voor de wijk waar de eige orgaisatie gevestigd zit te kue betekee. Ee aatal geïterviewde va met ame publieke partije gaf aa dat het belagrijk is om de kertaak va de parter goed i het vizier te houde. Vooral op basisschole stod ter discussie i hoeverre schole veratwoordelijk zij voor de aapak va het overgewichtprobleem. Geïterviewde va basisschole gave aa dat iet alle leerkrachte ee positieve houdig hadde tegeover het fruitbeleid waarbij kidere i de ochtedpauze allee fruit ete (zie voor verdere omschrijvig tabel 4). De tijd e eergie die het implemetere va het 'fruitbeleid' kost was hier de vooraamste rede va. Het is ee hot item geweest bij os op school. Ik heb wel va veel kate, va veel ouders gehoord bij os op school, dat raakt te veel de opvoedig e wij wille dat iet. Dat vide ze betuttelig. Daar hebbe we echt wel flike discussie over gehad. Eé professioal vod dat de GG&GD zich meer als deskudige op moet stelle e gericht advies aar schole uit moet brege over ee effectieve itervetie die bij de school past. Hiermee wordt het volges deze professioal iet geheel aa de school overgelate of ee itervetie wel of iet wordt geïmplemeteerd. De professioal dacht ook dat ee formele vertegewoordigig va de basisschole, door bijvoorbeeld zittig te eme i de stuurgroep, ka helpe om structureler met schole te gaa samewerke e schole meer te bide aa het project.

13 De GG&GD zou het eigelijk op ee adere maier moete regele om te zorge dat het voor de schole duidelijk is dat het ee prioriteit heeft dat je aa bepaalde dige meewerkt. De projectleider gaf aa tevrede te zij over hetgee dat tot u toe bereikt is op basisschole omtret gezode leefstijl. De projectleider is vooral tevrede over het feit dat alle basisschole ee aatal of alle schooldage het 'fruitbeleid' hatere. Meerdere geïterviewde vode de aapak via basisschole ook positief. De rolle va betrokke partije De grootste iitiators va de projectactiviteite (=87) die i de activiteitemoitor zij geregistreerd, ware de GG&GD wijkgezodheidswerk (56), private partije (8), schole (8), sportvereigige (4) e de welzijsorgaisatie (4). De overige iitiators worde weergegeve i bijlage 3. Itermediairs uit de wijk hebbe veelal met de projectleider meegedacht over hoe activiteite igezet kode worde. Sommige hadde ook ee brugfuctie tusse de GG&GD e de adere medewerkers va hu orgaisatie waarbij ze elkaar op de hoogte hielde over de projectactiviteite. De rolle va de projectleider e de itermediairs ware hieri duidelijk. Twee va de private partije hebbe vooramelijk ee bijdrage aa JOGG-Noordwest geleverd door fiaciële middele ter beschikkig te stelle. Daaraast hebbe ze aa ee ekele activiteit ee bijdrage geleverd, bijvoorbeeld door te advisere bij het creëre va ee gezode sportkatie. Deze private partije gave aa dat het zoeke is aar hu rol i JOGG-Noordwest. Eé va deze twee parters is iet fysiek i de wijk gevestigd waardoor het voor he moeilijker is om ee cocrete rol te vervulle. Ee duidelijke vraag vauit JOGG-Noordwest was vaak ook iet aawezig. Misschie moete we het gewoo richtig elkaar beter uitspreke va wat verwacht je ou echt va os? Wat ku je os biede? De adere va deze twee private partije, die ook op ladelijk iveau éé va de JOGG parters is, zoekt aar de vertalig va ladelijk iveau aar stedelijk- e wijkiveau. Deze partij gaf ook aa dat het iter zoeke is aar de rol va commercie e marketig. De projectleider beaamde ook dat het met sommige parters lastig is gebleke om daadwerkelijk i de wijk gezamelijk activiteite te orgaisere. De derde private parter heeft bijgedrage door middel va ee bijdrage i atura e het mee orgaisere va activiteite. Deze parter gaf aa dat zij uitvoerede rol e de coördierede rol va de GG&GD duidelijk ware. De meig over publiek-private samewerkig De meerderheid va de publieke professioals stod positief tegeover ee publiek-private samewerkig. De meeste dachte dat het meerwaarde biedt, omdat er vauit verschillede ivalshoeke ee grotere gedragsveraderig bij de doelgroep te bereike is. Sommige oemde de 3

14 beschikbare middele om activiteite uit te voere als positieve factor e adere oemde de expertise op het gebied va marketig die private partije i huis hebbe als meerwaarde. Het zij atuurlijk ook gewoo commerciële istellige die iets kue verkope. E ee gezodheidsboodschap is ook iets wat je ka verkope. Ee aatal publieke professioals kaartte ook het gevaar aa om met private partije same te werke. Ze gave aa ee dergelijke samewerkig goed te vide zolag het gezamelijke doel agestreefd wordt e de private partije hu eige belag iet voorop gaa stelle. Deze professioals gave wel aa dat dit tot og toe goed gaat. De private partije beoemde dat het belagrijk is om i ee publiek-private samewerkig ope aar elkaar te zij over wese e ideeë. Waar wij wel steeds aadacht voor moete hebbe is je spreekt ee adere taal, je hebt ee ader belag, je hebt ee adere costeratie waarva je uit werkt, ee ader klimaat. Wij zij toch meer markt. E politiek, dat zij toch twee hele verschillede dige. Dus daar moet je costat aadacht voor blijve hebbe. Aders da ga je lags elkaar hee prate of de verwachtige over e weer worde wat lastig. Voor de projectleider werkte de publiek-private samewerkig als ee eye-opeer om a te deke over hoe de gemeete ee aatrekkelijke samewerkigsparter ka zij e hoe de rol als regievoerder igevuld moet worde. Private partije hebbe de stijl om directer e doelgerichter te prate e te werk te gaa. De gemeete werd i deze stijl meegeome. Volges de projectleider is het gedurede het project wel duidelijk geworde dat ee publiek-private samewerkig veel tijd kost. Vergeleke met de klassieke gezodheidsbevorderig was het ee ieuwe vorm va samewerkig die vooral dek- e otwikkeltijd kostte. Als tweede aadachtsput oemde de projectleider dat er og ee lij bepaald moet worde i hoeverre de GG&GD meegaat i geweste activiteite va de private partije e hoe dit aa ka sluite bij het doel va JOGG-Noordwest. Als ee partij bijvoorbeeld ee sposorloop wil orgaisere, da dekt de projectleider dat dit past bij het doel va JOGG-Noordwest, maar vraagt zich ook gelijk af of de sposorloop ook hetgee was geweest waarmee de GG&GD het resultaat wilde gaa bereike. Hier moet ee goede balas i zie te worde gevode waarbij het doel va JOGG-Noordwest voor oge gehoude moet worde. Sociale marketig De toepassig va e bekedheid met de sociale marketig strategie Bie JOGG-Noordwest is de sociale marketig strategie vooramelijk toegepast bij de ivoerig va het fruitbeleid op basisschole. Er is geprobeerd het fruit ete bij kidere leuk e stoer te make. 4

15 De meerderheid va de geïterviewde die gee zittig hadde i de stuurgroep was iet beked met de sociale marketig strategie. De professioals va de coveatparters ware allemaal wel beked met de strategie doordat de strategie i de stuurgroep vergaderige besproke is. Ee aatal professioals va publieke partije die beked ware met de strategie gaf aa het moeilijk te vide om de sociale marketig strategie i de praktijk voor zich te zie. Ze sappe wat de bedoelig is met de strategie, maar zie i de praktijk og gee cocrete activiteite eruit voortkome die ieuw zij vergeleke met de klassieke gezodheidsbevorderig. Daaraast bleek uit ee aatal adere iterviews met publieke professioals dat ze de strategie al i meer of midere mate toepasse i hu eige werkzaamhede, door zich goed i te leve i de doelgroep bij de activiteite die ze otwikkele/begeleide. De meig over de sociale marketig strategie Idie odig, a uitleg over de strategie, gaf iederee aa ethousiast te zij over de sociale marketig strategie. Sommige professioals zeide het goed te vide dat er bij sociale marketig wordt gekeke aar de belevigswereld va de doelgroep. De meeste vode het op ee adere maier overbrege va de boodschap, het iet met het vigertje wijze, het meest positieve elemet va sociale marketig. "Het moet voor hu leuk e cool e geweldig zij om gezod gedrag te gaa vertoe. < > Als je ee boodschap gewoo leuk ka make e aatrekkelijk i plaats va belered e betutteled." Ee aatal itermediairs merkte wel op dat het veel tijd e eergie kost om je goed i te leve i de doelgroep. Eé publieke professioal gaf als aadachtsput dat het doel goed voor oge gehoude moet worde e dat er iet te ver va de oorsprokelijke boodschap, amelijk het bevordere va ee gezod gewicht, afgeweke moet worde. OUTPUT Itersectorale samewerkig De mate va samewerkig tusse sectore Bij 3 va de i totaal 87 projectactiviteite heeft itersectorale actie plaatsgevode. Va de overige activiteite was 75 voorlichtig- e educatie (groepswerk), 66 commuity otwikkelig, vorme va etwerk, verbetere va beleid e 5 pleitbezorgig. De coveatparters e overige partije waarmee is samegewerkt, zij afkomstig uit verschillede beleidssectore zoals oderwijs e welzij. Op het gemeetelijke bestuursiveau hebbe er gee structurele overlegge plaatsgevode tusse deze verschillede beleidssectore. Bij het orgaisere va activiteite werd wel gekeke met welke orgaisaties e evetuele adere dieste va de gemeete samegewerkt ko worde. Zo is er bij het opzette va gezode sportkaties samegewerkt met DMO Maatschappelijk vastgoed (DMO: Diest Maatschappelijk Odersteuig). Eé professioal va ee publieke partij had ideeë over hoe er og meer met 5

16 overige dieste samegewerkt ko worde. Deze professioal gaf als voorbeeld dat de diest stadsotwikkelig iets met gezodheid ka gaa doe door mider verguige voor fastfoodketes af te geve. De vraag met welke partije og meer samegewerkt ka worde, beatwoordde ekele professioals va publieke e private partije met de eerstelijs zorg zoals de huisartse e cosultatiebureaus. De uitig va e veraderige i samewerkigsverbade De samewerkigscotacte bie JOGG-Noordwest liepe vooramelijk tusse de GG&GD e de idividuele publieke e private partije. Voor ee aatal geïterviewde professioals va zowel publieke als private partije, was de samewerkig met de GG&GD ieuw. Ee aatal professioals va publieke partije die al samewerkte met de GG&GD vode de samewerkig geïtesiveerd door de komst va JOGG-Noordwest. Ekele geïterviewde va publieke partije gave aa dat er gee veraderige hebbe plaatsgevode. De meerderheid va de geïterviewde heeft de samewerkig met de GG&GD als goed e prettig ervare. Betrokke orgaisaties gave verder aa auwelijks ieuwe cotacte met adere partije da de GG&GD opgezet te hebbe. De coveatparters zeide allee cotact met de adere partije gehad te hebbe tijdes de stuurgroep vergaderige. I het geval dat meerdere partije bij ee activiteit betrokke ware, liepe de cotacte vrijwel altijd via de GG&GD. Meerdere professioals va met ame publieke partije gave aa dat er kortere lijtjes met de GG&GD zij otstaa. Ee aatal publieke professioals vode dat de activiteite e middele die de GG&GD mogelijk maakte hu orgaisatie versterkig heeft gebode om met het thema gezode leefstijl aa de slag te gaa. Zo vertelde ee geïterviewde leerkracht dat de sportdag bij hu op school odersteud werd doordat de GG&GD ee beweegactiviteit verzorgde e flesjes water leverde. Private partije gave teslotte aa dat ze vooral tijdes het eerste jaar va de pilot ee sellere uitvoerig va de ideeë e plae hadde verwacht. Da dek je va goh we hebbe echt ee paar hele goeie ideeë, maar daar blijft het da ook bij < > de uitvoerig laat da heel lag op zich wachte. Sommige professioals va deze private partije gave als rede hiervoor dat er meerdere partije bij betrokke zij. Ee paar professioals va private partije gave aa dat het ook bij het proces va de pilotfase hoort. De commuicatie vauit JOGG-Noordwest De projectleider va JOGG-Noordwest commuiceerde met itermediairs via , per telefoo e via persoolijk cotact op locatie waarbij de frequetie afhakelijk was va de activiteite die liepe. Met basisschole was er bijvoorbeeld gemiddeld ee paar keer per jaar cotact. Er werd vooramelijk gecommuiceerd over lopede activiteite (zoals het 'fruitbeleid') e er werd gebraistormd over het izette va evetuele ieuwe activiteite. Ee aatal publieke professioals oemde ook de 6

17 ieuwsbrief als commuicatievorm. Voor het cotact met de private parters werde dezelfde commuicatievorme gebruikt. Deze commuicatie gig meestal over ieuwe ideeë om same te werke bij activiteite e de private parter werde geïformeerd over de otwikkelige va JOGG- Noordwest. De meeste geïterviewde professioals ware tevrede over de commuicatie vauit JOGG-Noordwest. Dit verklaarde ee publieke professioals bijvoorbeeld met de accuraatheid va de projectleider i het cotact. I het geval dat professioals iet goed wiste wat er allemaal oder JOGG-Noordwest viel, wat bij de meerderheid va de publieke professioals het geval was, is he gevraagd of ze hier meer over wilde wete. De meerderheid wilde dit om de iformatie te kue gebruike i hu werk e om het project oder de aadacht te houde. Hierbij werd wel gezegd dat de iformatiestroom behapbaar moet blijve. Adere professioals gave aa erop te vertrouwe dat de projectleider he op de hoogte stelt waeer het relevat is. Door ee aatal professioals va publieke partije werd het belag va berichte i de media over JOGG-Noordwest activiteite aagekaart. Ekele dachte dat ee gezode leefstijl voor bewoers da gewoer e leuker wordt gemaakt. Adere sprake uit dat positieve mediaberichte kue helpe om ieuwe parters aagehaakt te krijge e huidige samewerkigsparters ethousiast te houde. De rol va de projectleider Vrijwel alle geïterviewde vode de GG&GD de aageweze orgaisatie om JOGG-Noordwest aa te sture. Als vooraamste redee gave ze aa dat het thema bij de GG&GD past, de orgaisatie over de beodigde keis beschikt e dat ze goed overzicht hebbe va de partije die ee bijdrage kue levere. Vooral de geïterviewde va basisschole ware positief over de rol va de projectleider. Ze vode de samewerkig prettig e toegakelijk verlope e voelde zich odersteud bij het vorme va ee visie met betrekkig tot het beleid over gezode leefstijl bie de school. Zo heeft elke basisschool op hu eige maier het 'fruitbeleid' deels of geheel i kue voere. Adere professioals die positief over de projectleider ware, gave aa dat ze het persoolijke cotact e de korte commuicatielije prettig vode. Meerdere professioals, met ame va de private parters, gave wel aa dat de projectleider op sommige pute i het proces meer haar coördiatierol i had moge eme. Dit had volges he de gemiste selle uitvoerig va ideeë, zoals eerder beschreve, kue voorkome. "De grootte va de groep maakt wel dat je wat meer voor moet legge va keuzemogelijkhede of sceario s e dat iet uit de groep moet late voortkome." 7

18 Versterke va de commuity De betrokkeheid bij JOGG-Noordwest Alle professioals die zij geïterviewd voelde zich tot op zekere hoogte betrokke bij de pilot JOGG-Noordwest. Ze voelde zich alle betrokke bij het gezamelijke doel. Sommige geïterviewde va publieke partije voelde zich allee betrokke bij de activiteite die bij hu eige orgaisatie uitgevoerd werde. Voor éé va de publieke professioals voelde het alsof ze JOGG-Noordwest mee bedacht e opgezet heeft. Het meredeel va de itermediairs merkte daaretege og gee betrokkeheid bij JOGG- Noordwest va de bewoers. Ze dachte iet dat kidere e ouders wete wat JOGG beteket, maar dat ze wel de activiteite va JOGG-Noordwest kee. Ee aatal itermediairs vroeg zich ook af of de bewoers bij activiteite, zoals bijvoorbeeld het ropeskippe (zie tabel 4 voor ee beschrijvig), de lik legge aar het belag va ee gezode leefstijl. Uit de activiteitemoitor kwam aar vore dat bewoersparticipatie bij JOGG-Noordwest vooramelijk heeft plaatsgevode door bewoers te iformere over iterveties e te betrekke via het stelle e beatwoorde va vrage (participatie via iformatie: 67). De aadacht voor het bevordere va gezod gewicht i de wijk De meerderheid va de professioals va publieke partije gaf aa meer aadacht voor de bevorderig va gezod gewicht i de wijk te zie. Ze zage vooral dat itermediairs zoals welzijsmedewerkers e jogerewerkers, zich meer bewust zij va het belag va ee gezode leefstijl. Veel geïterviewde va publieke partije gave aa dat bij veel activiteite u rekeig wordt gehoude met gezode voedig e bewege. De meeste itermediairs deke dat de extra aadacht voor de bevorderig va ee gezod gewicht bij bewoers og moet kome. Wel merkte meerdere itermediairs op dat er bij ouders e kidere sprake is va meer bewustwordig omtret voedig e dat ze over meer keis over gezode voedig beschikke. De meerderheid va de itermediairs gaf aa dat er gemakkelijker ee gesprek over leefstijlkeuzes gevoerd ka worde. Soms ware de activiteite va JOGG-Noordwest hier aaleidig voor. Activiteite bewege e voedig De projectactiviteite Uit de activiteitemoitor bleek dat er sids de start va JOGG-Noordwest i totaal 87 projectactiviteite uitgevoerd zij. Dit omvat zowel activiteite die georgaiseerd zij voor de bewoers als acties die oderome zij om samewerkigsverbade te legge of om keis over de wijk te vergare. Ee aatal voorbeelde va projectactiviteite, die ook vaak i de iterviews aar vore kwame, staat geoemd i tabel 4. 8

19 Tabel 4. Voorbeelde projectactiviteite va JOGG-Noordwest Activiteit Startbijeekomst Fruitbeleid Ropeskippe Fietsweek Taste Experiece Beschrijvig Bijeekomst met coveat- e samewerkigsparters als start va JOGG Noordwest. Hierbij werde cotacte gelegd, werd het project geïtroduceerd e werd er gebraistormd over de ivullig va het project. Kidere ete op school om uur fruit i plaats va adere versaperige. Hiermee wordt fruit ete gestimuleerd e het ete va calorierijke tussedoortjes tegegegaa. Ee belagrijk bijkomed doel is het stimulere va ouders om met hu kidere te otbijte voordat de kidere aar school gaa. Va de 4 basisschole die er i Noordwest zij, is het fruitbeleid op zeve basisschole volledig igevoerd, op drie basisschole i ee aatal groepe met de itetie om het volledig i te gaa voere e op vier basisschole wordt het fruitbeleid op éé of ekele dage gehadhaafd. Tijdes deze beweegactie krijge kidere ee demostratie e workshop ropeskippe (touwtje sprige). De kerboodschap was: va bewege word je vrolijk! Tijdes deze weke vode er allerlei activiteite plaats omtret fietse i de wijk, zoals ee fietsreparatiecursus, ee fietsoptocht e ee braistorm voor professioals om de wijk fietsvriedelijker te make. Activiteite ware zowel gericht op het stimulere va fietse als op het verbetere va de ifrastructuur. Joge Albert Heij medewerkers fugere als rolmodel voor jogere, oder adere scholiere uit het eerste jaar va het voortgezet oderwijs. Ze geve i de wikel ee workshop waarbij opdrachte uitgevoerd worde over gezode voedig. Deze opdrachte zij same met de Albert Heij medewerkers otwikkeld. Ee aatal resultate vauit de activiteitemoitor zij reeds geoemd e adere worde hieroder geoemd. Voor de overige resultate wordt verweze aar bijlage 3. Alle 87 georgaiseerde projectactiviteite ware gericht op de determiat gezode leefstijl. Adere determiate waar op igezet is met de activiteite zij gezode leefomgevig (3), sociale cohesie (4) e voorzieige voor ee toegakelijke zorg e odersteuig (). Va de projectactiviteite was gericht op baby s e peuters, 6 op kidere, 4 op jogere e op volwassee. Bij va de projectactiviteite was er gee specifieke doelgroep. Locaties waar activiteite uitgevoerd werde zij schole (64), buite (4), welzijsorgaisatie (), sportvoorzieig (3), wikel () e overige (8). Va alle projectactiviteite hadde 93 als doel het vergrote va de gezodheidsvaardigheid, 97 het vergrote va het draagvlak e 6 het verbetere va het beleid. Bie JOGG-Noordwest is ervoor gekoze om zoveel mogelijk aa te sluite bij bestaade activiteite e structure om op die maier elkaar te versterke e iet steeds opieuw het wiel uit te vide. Om deze rede liepe veel activiteite va JOGG-Noordwest ook al voor de projectstart. I veel iterviews met hoofdzakelijk itermediairs werd deze aasluitig als sterk put geoemd. Meerdere professioals va zowel publieke als private partije vode het belagrijk om de ouders meer te betrekke bij het beïvloede va de leefstijl va de kidere. Ee aatal itermediairs gaf aa het weselijk te vide om i de toekomst meer activiteite te richte op - tot 4-jarige e - tot 9-jarige. Waeer er aar de activiteitemoitor wordt gekeke, klopt het dat er i de pilotfase iderdaad weiig activiteite voor deze doelgroep is georgaiseerd. 9

20 De uitgedrage gezode boodschap Bij JOGG-Noordwest is geprobeerd om de omgevig va kidere te beïvloede zodat gezode voedig e bewege aatrekkelijker e makkelijker werd. Als uitgagsput hiervoor werd de BOFTboodschap gebruikt (BOFT staat voor bewege, otbijte, fris water e mider frisdrake e mider tv e pc). Uit de iterviews bleek dat de meerderheid va de geïterviewde va zowel publieke als private partije iet precies wist waar de letters va BOFT voor staa, terwijl de boodschap i gesprekke met itermediairs wel aar hu kebaar is gemaakt. De projectleider gaf aa dat er voor gekoze is de BOFT-boodschap aar itermediairs i de wijk uit te drage e iet heel uitdrukkelijk aar de eiddoelgroep. De itermediairs ware vervolges vrij om op eige wijze de elemete va de BOFT-boodschap aar de bewoers i de wijk uit te drage. De rede dat de boodschap iet expliciet aar de bewoers is uitdrage is omdat er verwacht werd dat de BOFT-boodschap tot weerstad bij vooral autochtoe bewoers met ee lage sociaal ecoomische status zou leide. Dit past bij de sociale marketig strategie om je te verdiepe i de doelgroep e je boodschap daar bij aa te late sluite. Op sommige plekke i de wijk zoals schole e ee speeltui, werd de BOFT-boodschap wel expliciet uitgedrage door middel va BOFT-posters. Tijdes de iterviews op de schole bleek dat de leerkrachte de BOFT-boodschap duidelijk vode. De meeste adere itermediairs e ee professioal va ee private partij vode de uitgagspute va de BOFT juist, maar vode de boodschap marketig techisch iet sterk. Het is veel te belered. Het moet stoer zij, het moet je triggere, < > dit is ee redelijk oubollige boodschap uitstralig. Tijdes meerdere iterviews kwam aar vore dat professioals va zowel publieke als private partije het belagrijk vide om de gezode boodschap op ee positieve maier uit te drage. OUTCOME De veraderige i de wijk Ee aatal itermediairs gaf aa dat de orm omtret voedig iets is verlegd bij de itermediairs e bewoers i de wijk. Zo zei ee GG&GD-medewerker over activiteite bij de welzijsorgaisatie het volgede: De welzijsorgaisatie geeft maar éé keer frisdrak e voor de rest krijge ze water. Dat is al heel gewoo. Daar hebbe we het al iet ees meer over. Terwijl ze eerst ee hoop soep krege e frisdrak. De veraderig va leefstijl De meerderheid va de geïterviewde itermediairs zag og gee positief effect op de leefstijl va kidere i Noordwest of vod dit lastig i te schatte. Ekele oemde wel dat de kidere meer

21 bewege e gezoder ete. Ee aatal itermediairs dachte dat meer kidere i de wijk ee sport beoefee buite schooltijd. De veraderig va de prevaletie overgewicht Gee va de geïterviewde ko iets zegge over ee evetueel positief effect op de prevaletie va overgewicht bij kidere. De meerderheid va de geïterviewde gaf aa dat meer herhalig va de activiteite e het uitdrage va de gezode boodschap odig is om dalig i het overgewichtpercetage te bewerkstellige. Ze gave aa dat er met ee lagere tijdsduur lagzaam effect te verwachte valt. Discussie Dit oderzoek heeft de pilotfase va JOGG-Noordwest geëvalueerd waarbij de projectactiviteite i kaart zij gebracht same met de ervarige die de publieke e private partije bie JOGG- Noordwest met de projectactiviteite hadde. Over het algemee geve de resultate aa dat betrokke partije ethousiast zij over JOGG-Noordwest. Uit de iterviews met de projectleider e de professioals va zowel publieke als private partije kwam aar vore dat betrokke professioals ivloed hadde op de koersbepalig. Daaraast bleek dat deze professioals ook igezet werde om activiteite i de wijk te orgaisere. De resultate uit de activiteitemoitor bevestigde dit. De strategie om op deze maier activiteite te otwikkele e uit te voere wordt i de literatuur gezie als ee belagrijk elemet va ee wijkaapak, omdat daarmee de activiteite beter i de wijk igebed worde.,3,34,37 Echter, geïterviewde gave aa zich maar tot op zekere hoogte betrokke te voele bij JOGG-Noordwest. Betrokkeheid e gevoel va eigeaarschap worde door Vermeer e.a. 34 wel aagegeve als ee succesfactor voor duurzame wijkgerichte gezodheidsbevorderig. De beperkte betrokkeheid va professioals bij JOGG-Noordwest is mogelijk te verklare door de grote omvag va JOGG- Noordwest waardoor professioals zich bij ee deel betrokke voelde e iet bij het project i zij totaliteit. Uit de activiteitemoitor e vauit de iterviews bleek dat er met diverse orgaisaties is samegewerkt, zowel uit de publieke sector als uit de private sector. Geïterviewde gave aa positief te zij over ee publiek-private samewerkig. Ze dachte dat het meerwaarde biedt om gedragsveraderig bij de bewoers te bewerkstellige. Uit de literatuur blijkt ook dat het samewerke met private partije voordele biedt bij algemee gezodheidsbevorderig, zoals het bereike va ee grotere populatie, het beschikbaar stelle va (fiaciële) middele e het ibrege va expertise om adere te overtuige va het belag va gezodheid. 38,39 Uit de iterviews kwam verder aar vore dat de betrokke parters verschillede belage hadde om de samewerkig aa te gaa. Daaraast bleek dat de orgaisaties iter verschillede

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie