Businesscases functiecreatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businesscases functiecreatie"

Transcriptie

1 Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego en de Risse Groep arbeidsmarkt 1

2 Inhoudsopgave Businesscases functiecreatie 3 Businesscase 1: NXP en Breed 5 De businesscase vanuit NXP 5 De businesscase vanuit Breed 8 Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW 12 De businesscase vanuit Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12 De businesscase vanuit UW 15 Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep 17 De businesscase vanuit VDL Parree 17 De businesscase vanuit de Atlant Groep 20 Businesscase 4: Vebego en de Risse Groep 22 De businesscase vanuit Vebego 22 De businesscase vanuit de Risse Groep 25 2

3 Businesscases functiecreatie Inleiding en leeswijzer Tussen juni en half september 2011 zijn, in opdracht van SBCM, vier cases beschreven waarin specifiek gewerkt is en gewerkt wordt aan functiecreatie. Cases waarin private werkgevers en SW-bedrijven samenwerken en waarbij het wederzijds belang, de businesscase, vooropstaat. Bij de selectie van cases is uitgegaan van bij SBCM bekende, maar sterk verschillende voorbeelden van functiecreatie. Ook is gekeken naar cases die een positieve reputatie in het veld hebben, vanwege hun innovatieve aanpak en de spannende combinaties die erin zitten. Denk bijvoorbeeld aan functiecreatie in het primair proces van een absoluut hightechbedrijf. In deze rapportage doen wij, Brigitte van Lierop en Tom de Haas, als uitvoerders van deze opdracht verslag van onze bevindingen. We doen dit in de vorm van een uitgebreide beschrijving van vier sterk uiteenlopende businesscases. In deze proloog, de inleiding op de cases, lijkt het ons van belang om kort stil te staan bij de opgedane inzichten bij het onderzoeken van de voorbeelden. We vinden de uitkomsten verrassend. De inzichten die we hebben opgedaan, zijn van belang en willen we graag nadrukkelijk onder de aandacht van de lezer brengen. Functiecreatie in de praktijk Geschoolde werknemers werken veelal in complexe functies. Deze functies bevatten echter meer en minder complexe taken. Bij functiecreatie worden, op basis van de elementaire en minder complexe taken, nieuwe functies gecreëerd: functies die onder meer geschikt zijn voor SW-medewerkers. De geschoolde werknemers kunnen zich vervolgens concentreren op de meer complexe taken van hun functie. Vier businesscases Met bovenstaand beeld zijn we begonnen aan het analyseren van de vier geselecteerde cases. Nu, na afloop van onze opdracht, hebben we een bredere kijk ontwikkeld. We zien meer variatie in de manieren waarop aan functiecreatie en functieontwikkeling wordt gewerkt. Case 1: NXP en Breed De case van NXP en Breed in Nijmegen is een schoolvoorbeeld van functiecreatie. NXP produceert computerchips: procesindustrie met een hightechkarakter. Het takenpakket van operators, de bedieners van de machines die de chips maken, is geanalyseerd en uitgesplitst. De logistieke taken, de aan- en afvoer van materialen, zijn apart georganiseerd. Deze taken worden nu uitgevoerd door een aantal medewerkers met een SW-achtergrond. Zij draaien volledig mee in de continudienst die zo kernmerkend is voor de procesindustrie. Wij typeren deze case als functiecreatie door functiedifferentiatie. Case 2: UW en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (gemeente Utrecht) In de case van UW en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht zien we dat een capaciteitsprobleem binnen een team van secretaresses wordt opgelost door sterk verstorende taken apart te groeperen. Deze herstructurering gebeurt zodanig dat het nieuwe pakket werkzaamheden aansluit op de kwaliteiten van een medewerkster van UW. De opbrengst is heel positief voor alle betrokkenen. Wij typeren deze case als functiecreatie door job carving. Case 3: VDL Parree en de Atlant Groep Bij de case van VDL Parree en de Atlant Groep zien we dat werk dat elders wordt uitgevoerd, nu intern een plaats heeft gekregen. Er zijn in die zin nieuwe functies toegevoegd aan een bestaande situatie. Wat is er aan de hand? Voor een belangrijke opdrachtgever onderzoekt VDL Parree de mogelijkheden om de assemblage van eigen kunststof- en metaalproducten toe te voegen aan de dienstverlening. Tot dan toe wordt de assemblage in China gedaan. De financiële eisen van de opdrachtgever zijn heel fors. VDL Parree en de Atlant Groep ontwikkelen een partnership waarbij Atlant het hele assemblageproces voor zijn rekening neemt (inclusief ontwikkeling en inrichting). Sinds kort zijn er ongeveer veertig medewerkers op deze manier werkzaam bij VDL Parree. Wij typeren deze case als functiecreatie door insourcing. Case 4: Vebego en de Risse Groep De case van Vebego en de Risse Groep is weer heel anders. De case begint bij het aangaan van een joint venture. In de uitvoering verandert aanvankelijk niets. De inbreng van Vebego betreft aspecten als: versterken van de klantgerichtheid, sturen op resultaten, delegatie van opdrachten, etc. Door de nieuwe werkwijze is het bedrijf continu alert op nieuwe vragen van klanten en heeft het een scherp oog 3

4 ontwikkeld hoe ze medewerkers optimaal kan inzetten. De direct leidinggevende heeft hier een hoofdrol in. Functiecreatie heeft hier het karakter van functieontwikkeling. Daarbij wordt met regelmaat vanuit pragmatisch oogpunt gebruikgemaakt van functiedifferentiatie en job carving. Ik ben hier gegroeid. Ik was een rotzak, nu mag ik vakantiekrachten inwerken! SW-medewerker Welke lessen trekken wij uit de vier cases? Over functiecreatie: De cases laten zien dat functiecreatie op veel verschillende manieren vorm kan krijgen. Instrumenten als functiedifferentiatie en job carving leiden beide tot extra werkplekken. Daarnaast zien we dat het partnership met ondernemingen leidt tot mogelijkheden om hele bedrijfsprocessen over te nemen, of opnieuw in Nederland te organiseren. In het voorbeeld van Vebego en de Risse Groep leidt het partnership tot een meer proactieve, ondernemende houding en een expliciete sturing op de ontwikkeling van personeel. De betekenis voor medewerkers: Vrijwel zonder uitzondering zijn de betrokken SW-medewerkers positief over hun nieuwe werkplek en nieuwe baan. Zij blijken vaak meer te kunnen dan zij zelf, of hun leidinggevende, dachten. Financiële prikkels spelen ook mee. Breed-medewerkers willen bij NXP graag in de continudienst meedraaien als zij de bijbehorende toeslag ook zelf ontvangen. Dat blijkt in de praktijk ook goed te gaan. Medewerkers volwaardig aanspreken en vanuit klantvragen sturen op de ontwikkeling van vaardigheden blijkt een heel natuurlijk proces binnen een onderneming. De betekenis voor SW-bedrijven: Bij succesvolle cases op het terrein van functiecreatie binnen reguliere bedrijven valt op hoe groot de invloed van het SW-bedrijf op het succes is. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: Is het SW-bedrijf zelf overtuigd van de kansen en de noodzaak van de beweging naar buiten? Gelooft de staf van het SW-bedrijf in het potentieel van de SW-medewerkers aan wie zij als staf dagelijks leiding geven? Ziet het SW-bedrijf de werkgever als een klant die door het SW-bedrijf wordt geholpen om een kans te benutten? Is het SW-bedrijf bereid mee te investeren in de ontwikkeling van processen om vervolgens de eigen mensen in te zetten? Beschikt het SW-bedrijf daadwerkelijk over personeelsprofielen, waarin de mogelijkheden van de medewerkers beschreven staan? Naarmate het SW-bedrijf vaker ja antwoordt op bovenstaande vragen, neemt de kans van slagen van projecten aanzienlijk toe. De betekenis voor bedrijven: De opstelling van bedrijven is zakelijk, nuchter en resultaatgericht. Een manager weet: In principe is alles te organiseren. Voor bedrijven is er een direct zakelijk belang gekoppeld aan de samenwerking met een SW-bedrijf, zoals het behouden van een grote klant, of anticiperen op de schaarste van professionals. Dit belang voert de boventoon. Als de kwaliteit goed is en de prijs verantwoord, dan komen ook doelstellingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) aan de orde. De betrouwbaarheid van het management van het SW-bedrijf is cruciaal voor bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Weten wat je kunt, doen wat je zegt en verantwoordelijkheid nemen bij tegenslag. Daar wordt betrouwbaarheid aan afgemeten. Werkwijze en leeswijzer Bij het beschrijven van de cases hanteren we een methodiek die bekendstaat als modelling. Hierdoor bieden we de lezer een nieuw perspectief op een bekend vraagstuk. Door concrete voorbeelden kan de lezer zich snel identificeren met de praktijk. De informatie in de cases geeft een goed inzicht in het voordeel dat de lezer kan behalen door op vergelijkbare wijze te gaan werken. Ook laten de cases zien welke vaardigheden nodig zijn om de diverse voordelen te behalen. Bij een goede toepassing van modelling wordt ook zichtbaar welke knelpunten en tegenslagen er in de praktijk waren. En hoe die zijn aangepakt. De cases hebben alle vier dezelfde structuur. Dit maakt het voor de lezer makkelijker om de cases met elkaar te vergelijken. 4

5 Businesscase 1: NXP en Breed De businesscase vanuit NXP Het bedrijf NXP Semiconductors is de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips. De letters NXP staan voor Next experience. NXP is een wereldwijd opererende firma, met haar hoofdkantoor in Eindhoven. NXP Nijmegen, met circa werknemers, is het grootste productiecentrum van NXP en één van de grootste halfgeleiderfabricagecentra van Europa. NXP is in 2006 opgericht en heeft wereldwijd ongeveer werknemers in dienst. NXP is een productiebedrijf, waar volcontinu in vijfploegendienst wordt gewerkt aan de totstandkoming van halfgeleiders. Het werk betreft procestechniek in cleanrooms: de procesoperators werken aan geautomatiseerde machines, waarbij de belangrijkste werkzaamheden bestaan uit productieactiviteiten, machinebediening, controlefuncties en kwaliteitsbeheer. Er wordt gewerkt in semiautonome groepen, die een grote mate van autonomie kennen: de teams kunnen eventuele problemen grotendeels zelf oplossen. De actuele situatie Medio mei 2011 werken binnen NXP vier SW-medewerkers in volcontinudienst als assistent-operator. Eén SW-medewerker werkt in het magazijn als assistentwarehousemedewerker. Ze rijden in de speciale stofvrije productieruimten, de cleanrooms, karren met halffabricaten rond, controleren de kwaliteit van de materialen en voeren digitaal gegevens in. De SW-medewerkers krijgen aanvankelijk een minimumset van werkzaamheden. Als blijkt dat ze meer aankunnen, krijgen ze er taken bij. Indien nodig volgen de medewerkers daarvoor scholing en/of training. Op die manier kunnen de medewerkers blijven groeien, tot zij hun grenzen hebben bereikt. Deze interne training en scholing valt binnen de reguliere activiteiten van de organisatie en wordt ook niet extern gefinancierd. In de komende periode worden binnen Breed meerdere kandidaten voorbereid op het werken binnen NXP. Op het moment ligt de toeleverantie tijdelijk stil, vanwege een vermindering aan opdrachten bij NXP. NXP verwacht in de toekomst echter weer meer gebruik te gaan maken van SW-medewerkers en heeft deze voornemens ook in beleid omgezet. De situatie voor de samenwerking NXP heeft, als voormalig onderdeel van Philips, al een werkgelegenheidsplan. Daarmee heeft NXP al een personeelsbeleid, vastgelegd in cao-afspraken, dat is gericht op de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door procesoperators. Juist bij deze groep werknemers verwacht NXP in de toekomst een tekort. Dat motiveert NXP te onderzoeken of zij door functiedifferentiatie en inzet van minder geschoolde arbeidskrachten in de toekomst minder gebruik hoeven te maken van hoogopgeleide procesoperators. NXP is gevraagd deel te nemen aan de pilot Toonaangevende werkgevers. In deze pilot krijgt NXP de gelegenheid functiedifferentiatie toe te passen en samen te werken met een SW-bedrijf: vanuit het SW-bedrijf worden mensen geplaatst binnen de productielijnen van NXP. NXP reageert positief, omdat de organisatie zo invulling kan geven aan de cao-afspraken en oplossingen kan ontwikkelen voor functiecreatie. Een derde reden om deel te nemen is dat NXP hiermee invulling kan geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Reconstructie van de ontwikkelroute Via SBCM is het contact met het SW-bedrijf Breed tot stand gekomen. Na een relatief lange periode van vooroverleg besluit Breed actief mee te werken en invulling te geven aan de samenwerking. De eerste stap vormt een analyse van de werkprocessen bij NXP. Doel: mogelijkheden voor functiedifferentiatie bepalen en nieuwe functies creëren. Hierbij gaat het om eenvoudige functies die waarschijnlijk door SW-medewerkers kunnen worden uitgevoerd. NXP en Breed voeren deze analyse samen uit. De expertise van beide partijen wordt gebundeld, omdat dit de kans op het creëren van passende nieuwe functies vergroot. Binnen de functie van procesoperator blijkt het mogelijk taken uit het bestaande profiel te halen, met als resultaat een nieuwe functie: assistent-procesoperator. Met name een aantal logistieke taken (het vervoer van halffabricaten) 5

6 wordt uit de functie van de procesoperator gehaald. Binnen de functie van warehousemedewerker blijkt het eveneens mogelijk taken af te splitsen. Hiermee wordt een nieuw, aangepast profiel gecreëerd: assistent-warehousemedewerker. Ook hier worden ondersteunende activiteiten uit het pakket van de warehousemedewerker gehaald, zoals het ondersteunen bij orderpicking. De assistent-warehousemedewerker werkt niet in ploegendienst. Procesoperator Assistent-procesoperator Warehousemedewerker Assistent-warehouse- medewerker Takenpakket: 20 taken Takenpakket: 4 taken Takenpakket: 8 taken Takenpakket: 4 taken Eisen: Eisen: Eisen: Eisen: Zelfstandig kunnen werken Kunnen werken in teamverband Werken in volcontinudienst Vakmatige eisen voor procesoperator Zelfstandig kunnen werken Kunnen werken in teamverband Volledig met ploeg kunnen meedraaien Geen deeltijdwerk Beheersing van het minimumtakenpakket Zelfstandig kunnen werken Kunnen werken in teamverband Vakmatige eisen voor warehousemedewerker Zelfstandig kunnen werken Kunnen werken in teamverband Beheersing van het minimumtakenpakket warehousemedewerker De takenpakketten voor de assistent-procesoperator en voor de assistent-warehousemedewerker zijn opgesteld in nauw overleg met Breed. Vervolgens is Breed, met de profielen in de hand, een intern wervings- en selectieproces gestart. De volgens Breed geschikte kandidaten zijn voorgesteld aan de shiftmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor de teams binnen NXP. Het NXP-management heeft de shiftmanagers bewust verantwoordelijk gemaakt voor de aanname van de kandidaten, omdat zij direct met de werknemers te maken hebben. Alle voorgedragen kandidaten zijn benoemd; omdat het een experiment is, krijgen zij het initiële vertrouwen: ze worden niet meer apart door NXP getest op hun capaciteiten. Bovendien kunnen de werknemers altijd terugvallen op Breed als het niet goed gaat. Ook NXP kan de werknemer, als hij of zij niet voldoet, zonder verplichtingen laten terugkeren naar Breed. NXP zit in die zin niet vast aan zijn nieuwe medewerkers. Via het reguliere interne informatiekanaal zijn de werknemers van NXP geïnformeerd over de vacatures en komst van de nieuwe werknemers, zoals bij iedere andere personeelsverandering gebeurt. In de ogen van het NXPmanagement is namelijk sprake van reguliere functies en worden hiervoor reguliere teamleden gezocht. Dat zijn in dit geval SW-medewerkers, omdat deze het best binnen de profielen passen. Maar dit hadden ook andere kandidaten kunnen zijn. NXP werkt veel met flexwerkers en biedt ze standaard een inwerkprogramma. Dat geldt ook voor de nieuwe werknemers van Breed. In samenwerking en overleg met Breed wordt gekeken wat de SW-medewerkers kunnen en hoe snel zij leren. Tijdens de inwerkperiode blijken de nieuwe medewerkers te verschillen in de mate waarin ze zich hun nieuwe functie en taken eigen kunnen maken. Als iemand het takenpakket kan uitvoeren, krijgt hij de mogelijkheid zich door te ontwikkelen en nieuwe taken te leren. De inwerkperiode varieert van vier tot acht weken. Gedurende de inwerkperiode trekken NXP en Breed samen op 6

7 in de begeleiding van de Breed-werknemers. Na die tijd neemt de begeleiding vanuit Breed sterk af. Begeleiding blijkt, dankzij de goede voorselectie, vrijwel niet nodig. NXP neemt de begeleiding op zich. In de eerste weken kost deze begeleiding zo n twee uur extra per week. Daarna wordt de begeleiding minder intensief; ongeveer een half uur per week. Na acht tot twaalf weken hoort de werknemer gewoon tot het team en is geen extra begeleiding meer nodig. Het grootste deel van de begeleiding speelt zich af op teamniveau. NXP werkt in teams: zelfstandige eenheden die samen de verantwoordelijkheid voor de productie dragen. Iedereen werkt samen en gezamenlijk wordt gezocht en gewerkt naar oplossingen. Ook andere teamleden spelen dus een rol bij het geven van opdrachten en het begeleiden van de SW-medewerkers op de werkvloer. Dat is de normale gang van zaken binnen NXP. Er is geen sprake van materiële aanpassingen in de werksituatie door eventuele fysieke problemen. Wel worden de werktijden aanvankelijk aangepast: op advies van Breed zal de ploegendienst langzaam worden opgebouwd. Dat is uiteindelijk niet gebeurd: van begin af aan willen de medewerkers graag ploegendienst draaien vanwege de toeslag. NXP. Er zijn geen kosten gemaakt voor materiële aanpassingen of aangepaste werktijden. Evenmin worden kosten gemaakt voor de salarisafhandeling van de werknemers. De administratieve afhandeling hiervan wordt immers volledig door Breed uitgevoerd. De begeleidingstaken liggen voornamelijk in handen van het team. Eenmaal ingewerkt blijkt de begeleidingstijd vergelijkbaar met andere werknemers. De extra investeringen hebben dus grotendeels betrekking op: Wederzijdse kennismaking en overleg met Breed: functies analyseren, het minimale takenpakket vaststellen, een raamovereenkomst detachering opstellen, etc. Deze activiteiten, die eenmalig zijn, duren vijftien à twintig dagen. De individuele sollicitatiegesprekken met de shiftmanager: een uur per medewerker. De extra begeleidingstijd van de shiftmanager, in totaal dertig tot veertig uur. Deze wordt verrekend in de uurprijs. Wat levert de samenwerking NXP op? NXP kan flexibeler omgaan met wisselingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Voorheen konden ze alleen hoogopgeleide procesoperators inzetten. Nu heeft NXP ook de mogelijkheid om verwachte tekorten door functiedifferentiatie op te vangen. Een van de prikkels voor de SW-medewerkers is het gegeven dat ze ploegentoeslag krijgen. De extra inkomsten voor het ploegendiensten draaien worden naar hen doorberekend. Dat maakt het financieel aantrekkelijker. SW-medewerker Welke investeringen heeft NXP gedaan in deze samenwerking? NXP past zijn werkprocessen continu aan de actuele context aan. Ook worden permanent werknemers ingewerkt in het bedrijf. Deze kosten behoren tot het normale kosten voor De procesoperators van NXP zijn blij met de gecreëerde functies. Zij kunnen zich meer met hun core- business bezighouden. Op het logistieke deel, dat zij alleen maar als storend ervaren, hoeven zij zich niet of nauwelijks meer te richten. Ook zien de werknemers het als positief dat hun bedrijf investeert in de arbeidsmarktkansen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: Toch goed dat wij dit doen. Elke geplaatste SW-medewerker vervangt een andere kracht: voor elke assistent-procesoperator is één procesoperator minder nodig. De SW-medewerker kost NXP 3 14,- per uur, inclusief ploegentoeslag. Tevens kan NXP door de investering voortaan gebruikmaken van de pool van SW-medewerkers voor hun ploegendienst. Een situatie die zij voorheen niet kenden. De kosten voor een SW-medewerker zijn, in vergelijking met een 7

8 uitzendkracht, lager. Terwijl de begeleiding voor zover nodig en administratieve lasten voor rekening van het SW-bedrijf zijn. Bedrijfseconomisch gezien blijkt de inzet van SW-medewerkers positief. Ten slotte heeft NXP er een nieuwe toeleverancier van goed en flexibel personeel bij. Er is een detacherings- en een samenwerkingsovereenkomst, vastgelegd in een juridisch document waarin goede en duidelijke afspraken zijn gemaakt met het SW-bedrijf. Wat zijn de lessen uit de samenwerking voor NXP? De samenwerking werkt alleen als: het SW-bedrijf vanaf het eerste moment openstaat voor de potentiële mogelijkheden binnen het bedrijf; het SW-bedrijf vertrouwen heeft in de mogelijkheden van de eigen kandidaten; het SW-bedrijf meedenkt met het bedrijf en zoekt naar manieren om aan de behoefte van het bedrijf invulling te geven; het SW-bedrijf bedrijfsmatig werkt. Het is wel degelijk mogelijk om mensen te plaatsen in de procesindustrie en ploegendiensten, het vraagt alleen om iets meer geduld en tijd. De businesscase vanuit Breed Het SW-bedrijf Breed voert een beleid waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op het naar buiten gaan van de medewerkers. De medewerkers van Breed zijn onder meer gedetacheerd bij de lokale taxidienst, een groot hotel, de regionale postbezorgingsdienst, een snoepfabriek en bij een assemblagefabriek voor heftruckonderdelen. Breed geeft uiting aan deze missie door de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in opdracht van negen gemeenten in de regio Nijmegen. Deze gemeenten zijn: Nijmegen, Ubbergen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, West Maas en Waal en Wijchen. In totaal heeft Breed circa medewerkers, van wie ongeveer 430 gedetacheerd zijn en 110 personen begeleid werken. De actuele situatie In het afgelopen jaar heeft Breed via een projectmatige aanpak geïnvesteerd in het creëren en invullen van nieuwe functies bij NXP. Intern heeft dit geresulteerd in de interesse van twintig SW-medewerkers voor de nieuwe functies. De geïnteresseerde medewerkers krijgen allen de kans deel te nemen aan de wervings- en selectieprocedure. Deze moet uitsluitsel geven of zij voldoende competenties hebben. Voldoen zij aan de minimale functie-eisen die vanuit NXP, in samenspraak met Breed, zijn opgesteld? Momenteel is er een vacaturestop bij NXP. Binnen Breed is de procedure voor de werving en selectie van assistent-procesoperators en assistent-warehousemedewerkers inmiddels voldoende georganiseerd, zodat de projectmatige aanpak kan worden ingebed in het reguliere werkproces binnen de detacheringsafdeling. De situatie voor de samenwerking Breed had vanuit het verleden al contacten met NXP. Er zijn ook al eens medewerkers geplaatst bij NXP, voornamelijk voor beheer, opruimen, horecawerkzaamheden etc. en ook op ad-hocbasis. Voorheen zijn echter nog nooit mensen op de productievloer geplaatst (in de concrete procesindustrie, met zijn volcontinudiensten). De eisen die aan de productie worden gesteld, lijken te hoog voor de SW-medewerker. Ook is NXP hier zelf terughoudend in. Geïnitieerd door SBCM, komt vanuit NXP en de projectleider Werken naar Vermogen de vraag of Breed wil meewerken aan het creëren van functies. Kan het SW-bedrijf functies invullen binnen de procesindustrie en in volcontinuploegendienst? Breed wil hieraan meewerken, vanwege de mogelijkheden voor hun SW-medewerkers in de toekomst. Reconstructie van de ontwikkelroute Bij de samenwerking is gekozen voor een projectmatige aanpak: allereerst worden concrete doelen gesteld. Deze 8

9 dienen op een van tevoren vastgelegd moment te zijn bereikt via een uitgewerkt plan van aanpak. Zo n projectmatige aanpak heeft als voordeel dat het niet interfereert met de reguliere werkprocessen. In dit geval is het doel van het project om binnen twaalf maanden tien SW-medewerkers bij NXP te plaatsen als assistent-procesoperator of assistent-warehousemedewerker. Ik heb een doos met chips laten vallen. Mijn collega vraagt me of ik wel weet hoeveel zo n doos kost. Dat weet ik niet... Blijkt het ,- te zijn die ik kapot heb laten vallen. Dat gebeurt me dus nooit meer! SW-medewerker Met het oog op een goede coördinatie, heeft de directie van Breed een ervaren projectleider aangesteld. De projectleider heeft een brede bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Hij is bevoegd om binnen Breed iedere kandidaat die zich aanmeldt, op te nemen als potentiële kandidaat voor de functies bij NXP. Daarnaast heeft hij de verantwoordelijkheid om de voortgang van het project en de aansluiting met NXP te handhaven. Breed en NXP hebben beide een verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het gezamenlijke plan, die is vastgelegd in afspraken. Kort gezegd is het de taak van Breed om mensen te selecteren en is het de taak van NXP om ze intern te plaatsen. Breed en NXP trekken gezamenlijk op bij de analyse en functiedifferentiatie en bij de inwerkperiode van de geplaatste Breed-werknemers. Het stappenplan dat is ontwikkeld voor de interne wervings- en selectieprocedure binnen Breed, ziet er als volgt uit: Stap 1: Werving kandidaten Stap 2: Voorlichting over de toekomstige werksituatie Stap 3: Oriëntatie op de werkvloer Stap 4: Assessment Stap 5: Plaatsing en start inwerkperiode Voor de eerste stap wordt via de reguliere kanalen binnen Breed melding gemaakt van de vacatures assistentprocesoperator en assistent-warehousemedewerker. Uitgangspunt is dat iedereen kan solliciteren en iedereen in beginsel in aanmerking komt. In een tweede stap worden de geïnteresseerde kandidaten voorgelicht over het werken bij NXP: het werken in een cleanroom, in ploegendienst en de taken die bij de vacatures horen. Kandidaten zijn in de gelegenheid om vragen te stellen over de vacatures en het werken bij NXP. Diegenen die na de voorlichting nog steeds geïnteresseerd zijn, worden in een derde stap in de gelegenheid gesteld om een halve dag mee te lopen bij NXP, om op die wijze voeling te krijgen met de inhoud van het werk en de cultuur van het bedrijf. De vierde stap is een assessment. Dit wordt afgenomen door een extern bureau dat de capaciteiten en competenties van de overgebleven kandidaten test, in relatie tot de eisen die aan de uitvoering van de functietaken worden gesteld. Tijdens de vijfde stap worden de kandidaten die met succes het assessment doorlopen, voorgesteld aan NXP en start het inwerkprogramma. Een tweede onderdeel van het plan van aanpak betreft de voorlichting binnen Breed en NXP over het project en de samenwerking. De projectleider van Breed heeft voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor: het managementteam van Breed het managementteam van NXP de shiftmanagers van NXP Binnen het managementteam van Breed ligt de nadruk op de uitleg en discussie over de werkzaamheden binnen NXP en de mogelijkheden vanuit Breed om aan de minimale functie-eisen te voldoen, evenals de vergoeding voor de ploegendienstactiviteiten van de SW-medewerkers. Binnen het managementteam van NXP ligt de nadruk op voorlichting over de SW-regelgeving, de arbeidsvoorwaarden die gelden in de sociale werkvoorziening en het werken met SW-medewerkers. 9

10 Tijdens de voorlichting van shiftmanagers gaat de meeste aandacht uit naar het werken met SW-medewerkers. Welke investeringen heeft Breed gedaan in deze samenwerking? De projectmatige aanpak vanuit Breed heeft geleid tot extra kosten voor de invulling en uitvoering van het project. Het betreft allereerst de kosten van de inzet van de projectleider, in de vorm van betaalde uren. In de reguliere situatie is het de ervaren detacheringsconsulent die vaststelt of er voldoende match is tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van de medewerker. In dit geval is gekozen voor gebruik van een extern assessmentbureau; ook dat leverde extra kosten op. Tijdens de inwerkperiode begeleidt de detacheringsconsulent de SW-medewerkers vanuit Breed. Dat is het reguliere werk van een detacheringsconsulent en hier zijn dus geen extra kosten aan verbonden. Zodra de werkwijze voor de plaatsing van medewerkers bij NXP voldoende is uitgewerkt, wordt de projectmatige aanpak verlaten en zal de plaatsing tot de reguliere werkzaamheden van de jobhunter en detacheringsconsulent gaan behoren. De projectleider heeft op dat moment geen functie meer. De extra kosten beperken zich daarmee tot de projectperiode. Resumerend zijn de extra kosten voor Breed in dit geval de kosten van de inzet van de projectleider, twee uur per week gedurende een jaar, en de materiële kosten van de assessments voor de geïnteresseerde kandidaten. De investering voor twintig SW-medewerkers bestaat uit het investeren van tijd in de voorlichting, de oriëntatie op de werkvloer en de assessment. Er is geen sprake van een investering in extra reistijd, aangezien NXP direct naast het SW-bedrijf gesitueerd is. De vier Breed-medewerkers die uiteindelijk geplaatst zijn, moeten leren werken in een heel andere bedrijfscultuur. Dat vraagt ook inzet en de bereidheid om te veranderen. Een kenmerk van de nieuwe werkcultuur is het werken in teams: de teams zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat en iedereen binnen het team neemt opdrachten van elkaar aan. Dit is een compleet nieuwe werkwijze voor de Breed-medewerker. Deze nieuwe manier van werken heeft in het begin ook tot probleemsituaties geleid, omdat de Breed-medewerkers alleen opdrachten van de leidinggevende aannamen. En ten slotte heeft de medewerker geïnvesteerd in het aangaan van verplichtingen rondom ploegendienst en het werken met een volcontinurooster. Achteraf kunnen we ons afvragen of de tests nodig waren. De uitslagen van de tests blijken een bevestiging van wat we zelf hadden vastgesteld. Voordeel van wel testen is dat mensen een spiegel voorgehouden krijgen en zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden. Projectleider Wat levert de samenwerking Breed op? De belangrijkste winst voor Breed zit in de verbreding van de inzet van de medewerkers in een hightechbedrijf, waarin zij taken in het primaire proces uitvoeren. De aanpak laat eveneens zien dat SW-medewerkers in staat zijn om zelfstandig én in ploegen binnen een volcontinubedrijf te werken. Een groot aantal bedrijven binnen de regio van Breed werkt op soortgelijke wijze. Zij vormen dus een nieuwe potentiële afzetmarkt voor Breed. Een tweede winstpunt is het realiseren van de doelstelling van Breed om mensen met een beperking in het reguliere bedrijfsleven te plaatsen en daarmee hun participatie te vergroten. Ten derde zorgen de gedetacheerde SW-medewerkers voor een kostenreductie op de eigen infrastructuur voor arbeid en een inkomstenvergroting door de detacheringsconstructie. In dit geval is er ook nog sprake van een ploegentoeslag; deze gaat in zijn geheel naar de individuele SW-medewerker en levert dus geen extra inkomsten op voor Breed. 10

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie