Aanvang uur, financiële stukken liggen ter inzage vanaf uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvang 20.00 uur, financiële stukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur."

Transcriptie

1 A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur ALGEMENE LEDENVERGADERING Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 14 april 2014 in de grote vergaderruimte van sportcentrum de Grote Koppel. Aanvang uur, financiële stukken liggen ter inzage vanaf uur. De agenda wordt als volgt voorgesteld: 1. Opening 2. Uitreiking Willem van Dinter-trofee 3. Verslag van de ALV 2013 (zie bijlage) 4. Ingekomen stukken 5. Jaarverslag secretaris 2013 (zie bijlage) 6. Jaarverslagen 2013 diverse commissies: - Commissie Elementair zwemmen - Commissie Wedstrijdzwemmen - Commissie Masterszwemmen - Commissie Recreatie- en Trimzwemmen - Commissie ENC Waterpolo (alle stukken zijn bijgevoegd) 7. Verslag financiële commissie 8. Financieel jaarverslag Verlies- en Winstrekening + balans (ook ter inzage op 20 april 2014) - Begroting 2014 (ook ter inzage op 20 april 2014) 9. Verkiezing financiële commissie (voor toelichting zie hieronder) 10. Verkiezing bestuursleden (voor toelichting zie hieronder) 11. Bestuursmededelingen 12. Rondvraag en sluiting Het bestuur van de Arnhemse Zwem- en Poloclub Neptunus Namens deze, Y.M. Jezeer Pentinga, secretaris 1

2 Toelichting bij agendapunt 9 Verkiezing financiële commissie De financiële commissie bestond dit jaar uit 1) Frans Gielen en 2) Ben Kars en 3) Linda van Haren (reservelid). Voor 2014 wordt de kascommissie gevormd door 1) Ben Kars en Linda van Haren. Gezocht wordt naar een nieuw reservelid. Toelichting bij agendapunt 10 Verkiezing bestuursleden Tot een week voor de algemene ledenvergadering kunnen door tenminste tien seniorleden kandidaten worden gesteld voor te vervallen vacatures. Tijdens de algemene ledenvergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Er is een drietal vacatures binnen het bestuur, t.w.: Bestuurslid namens Elementair Zwemmen Vice-voorzitter Adviseur Rooster van aftreden: 2014: Kebir el Berrah, Mark Liesting en Dave Verburg (duo-functie namens ENC) 2015: Yvonne Jezeer en Pieter Scharphorn 2016: Suzan Elshof en Herman Schuiling Volgens rooster zijn aftredend Kebir el Berrah, Mark Liesting en Dave Verburg. Het bestuur heeft hen bereidt gevonden zich ook weer voor de komende drie jaren beschikbaar te stellen.. Het bestuur verzoekt de leden van de vergadering in te stemmen en akkoord te gaan met: de voortzetting van het bestuurslidmaatschap van Kebir el Berrah, Mark Liesting en Dave Verburg. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur, tot uiterlijk 14 dagen voor de vergadering. N.B. Een complete ALV-agenda inclusief bijlagen kunt u ook op vinden. 2

3 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING A.Z. & P.C. NEPTUNUS d.d. 22 APRIL 2013 Locatie: Aanwezig: Vergaderruimte De Grote Koppel 21 leden, van wie 7 bestuursleden 1. Opening Kebir el Berrah opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Er wordt een minuut stilte in acht genomen om onze overleden vrijwilligers te herdenken. Willem van Dinter, Rob Knottnerus en Harrie Bruynse zijn ons in 2012 ontvallen. 2. Uitreiking Willem van Dinter-trofee Neptunus wilde de naam van Willem van Dinter graag eren en verbinden aan een terugkerende gebeurtenis. Daarvoor heeft zij de naam van Jos van Maanen losgelaten en die van Willem van Dinter verbonden aan de jaarlijks uit te reiken bokaal aan een bijzonder jeugdlid. Voor de annalen: Willem van Dinter heeft zich meer dan 40 jaar ingezet voor Neptunus; o.a. als oprichter van het elementair zwemmen en als bestuurslid. Hij kon beter dan wie ook fondsen voor evenementen werven. Dit jaar reikt Gerrit Jansen de (gloednieuwe) bokaal aan Revi Siegers, lid van de sector waterpolo, uit. Revi maakt zich zeer verdienstelijk binnen het waterpolo en is een veelbelovend talent. 3. Ingekomen stukken Bericht van verhindering is ontvangen van Annie Beugel, Bart Dijk, Bert Pas, Linda van Haren en René Wilmink. 4. Verslag van de ALV 2012 Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan de secretaris. 5. Jaarverslag secretaris 2012 Het verslag wordt vastgesteld. Opgemerkt wordt, dat er nog steeds gezocht wordt naar leden om een evenementencommissie te vormen. Er worden weliswaar veel evenementen georganiseerd, maar de vereniging kan altijd handjes gebruiken. 3

4 6. Jaarverslagen 2012 diverse commissies Commissie Elementair zwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Commissie Masterzwemmen Commissie Recreatie- en Trimzwemmen Waterpolocommissie (ENC) Alle verslagen worden, onder dankzegging van de voorzitter, vastgesteld. 7. Verslag financiële commissie Hierbij verklaren de leden van de kascontrolecommissie van de Arnhemse Zwem- en Poloclub Neptunus (hierna te noemen Neptunus ), mevrouw L. van Haren en de heer F. Gielen, dat zij op maandag 25 maart 2013 de administratie van Neptunus voor het boekjaar 2012 hebben gecontroleerd. Daarbij zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Het vermogen volgens de balans geeft naar ons oordeel een juist en getrouw beeld van de werkelijkheid. Derhalve adviseert de kascontrolecommissie de algemene ledenvergadering décharge te verlenen aan het bestuur van Neptunus. Tevens machtigen we het bestuur om gedurende de eerste vier maanden van het volgend jaar of zoveel later in verband met goedkeuring begroting, uitgaven te doen. 8. Financieel jaarverslag 2012 Begroting 2013 De begroting 2013 wordt vastgesteld. Toelichting Verlies- en Winstrekening 2012 Het afgelopen jaar heeft de vereniging een positief resultaat geboekt van ruim 9.860,03 euro. Het resultaat zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd. Het eigen vermogen per 1 januari 2013 wordt ,62 euro. Op de balans is nog een bedrag opgenomen van 4.399,81 euro als voorziening t.g.v. het 100-jarig bestaan. Dit bedrag is voorlopig gereserveerd voor de publicatie van een jubileumboek. De kascommissie adviseert meer transparantie in de gemaakte kosten van bijvoorbeeld het jubileum in combinatie met een voorziening. Nu zijn de kosten tot 1 euro teruggebracht doordat de voorziening is aangesproken. Je ziet dat de voorziening is gedaald en dat de kosten voor het eeuwfeest slechts 1 euro bedragen. Deze wijze van boeken, salderingsmethode, wordt door Neptunus gebruikt. De kascommissie vindt het wenselijk dat kosten en opbrengsten duidelijker in de boekhouding worden getoond. De contributie wordt op weer aangepast. Leidend is het CBS-indexcijfer van maartapril De contributies waterpolo worden afgestemd op die van ESCA. Binnen het samenwerkingsverband worden nog steeds verschillende tarieven gehanteerd. Omdat Neptunus goedkoper is dan ESCA besluiten veel nieuwe waterpololeden lid te worden van Neptunus. Hierdoor hebben wij nu evenveel waterpololeden als ESCA. Vroeger was deze 4

5 verhouding 40/60. Met de penningmeesters van ESCA en ENC is afgesproken het verschil in contributietarieven op te heffen. Dat gebeurt in twee stappen. De eerste verhoging is per ; de tweede een jaar later. Ook zullen de leeftijdscategorieën, die alleen het waterpolo kent, worden gewijzigd. De leeftijden worden als volgt: Leden t/m 11 jaar, leden 12 t/m 15 jaar en senior leden: 16 jaar en ouder. Deze leeftijden zijn conform de leeftijdscategorieën zoals die in onze statuten en huishoudelijk regelement worden genoemd. De aanpassing van de leeftijd van 18 naar 16 jaar zal in twee fases geschieden. Per wordt de leeftijdsgrens voor het senior lidmaatschap aangepast van 18 naar 17 jaar. Een jaar later van 17 naar 16 jaar. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van contributietarieven van de desbetreffende leeftijdsgroep. Het lidmaatschap waterpolo derde lid vervalt per Op dit moment maakt niemand hiervan gebruik. Het tarief voor gasttraining/studenten wordt opgetrokken naar het tarief van leszwemmen. Hiervan maken zo n vijf verenigingsleden gebruik. 9. Verkiezing financiële commissie Frans Gielen en Ben Kars stellen zich voor de jaren 2013 en 2014 beschikbaar als lid van de financiële commissie. Linda van Haren heeft zich als reservelid aangemeld; Ben Kars wordt lid van de kascommissie. 10. Verkiezing bestuursleden Volgens rooster zijn aftredend Suzan Elshof en Herman Schuiling. Zij zijn bereid zich ook weer voor de komende drie jaar beschikbaar te stellen. De vergadering gaat akkoord met de nieuwe beschikbaarstelling van Suzan Elshof en Herman Schuiling. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: (Aftredend): Kebir el Berrah - voorzitter 2014 Mark Liesting - lid 2014 Dave Verburg - lid 2014 Yvonne Jezeer - secretaris 2015 Piet Scharphorn - lid 2015 Suzan Elshof - lid 2016 Herman Schuiling - penningmeester 2016 Er is een tweetal vacatures, t.w.. vice-voorzitter. afgevaardigde namens de sector elementair zwemmen 11. Bestuursmededelingen Kebir el Berrah geeft een toelichting op het vertrek van Robert Jan Jansen en Pascal van Wijk. Beiden zijn bereid gevonden om de vereniging te blijven ondersteunen. Pascal op financieel vlak; Robert Jan bij het diplomazwemmen en op het gebied van adviezen richting bond en gemeente. 5

6 Kebir zegt in een opwelling te hebben gezegd, dat hij wilde stoppen als voorzitter van deze vereniging, maar zegt zijn verantwoording te hebben genomen de vereniging niet in de steek te laten. Hier was het toenmalige bestuur erg blij mee. Paul en Marjo Soomers stoppen met hun activiteiten binnen de vereniging per eind van het seizoen Het bestuur van Neptunus betreurt dit ten diepste. Het bestuur vindt het jammer dat Paul Soomers de plaats van Willem van Dinter als bestuurslid niet zal innemen. Binnen het bestuur zal besproken worden hoe lang de termijnen voor een bestuurslid zijn. In de zomermaanden juli en augustus zal zwembad Klarenbeek op de vrijdagen van uur haar deuren voor onze leden weer openzetten. Het zomerzwemmen op de zondagmorgen zal door het bestuur onder de loep genomen worden. Er komt wekelijks een 16-tal mensen. Dit is zeer onrendabel als je kijkt naar badhuur, veiligheid, etc. Kebir el Berrah wenst Pieter Scharphorn veel sterkte met zijn privé omstandigheden. 12. Rondvraag en sluiting Riny Kars vindt het oproepsysteem voor de donderdag niet goed. Zij zou de wachtlijsten het liefst zelf bijhouden. Het bestuur komt hierop terug. Maria Kars vraagt hoe het zit met de opleiding zweminstructeur. Ook hier zal het bestuur op terugkomen. Op de opmerking van het bestuur dat een bestuurlid geen voorzitter van een discipline hoeft te zijn stelt Clemens Elshof dat het tenminste wenselijk is als een bestuurslid lid is van de commissie. De voorzitter dankt een ieder voor hun komst en sluit de vergadering. Arnhem, 23 april 2013 Yvonne Jezeer Secretaris 6

7 A.Z. & P.C. NEPTUNUS SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2013 In 2013 is Joyce Noordermeer overleden. Zij was een toegewijd bestuurslid eerst van Natando en later van Neptunus. Paul en Marjo Soomers hebben medio 2013 de zwemvereniging verlaten. Zij hebben zich jaren ingezet voor het elementair zwemmen en waren als het ware het gezicht van die discipline. Zij hebben goede opvolgers gekregen in Bas Swinkels en Mary Kok. Er is nog steeds een drietal vacatures binnen de vereniging, t.w.: 1. Vicevoorzitter 2. Bestuurslid namen Elementair zwemmen en 3. Adviseur van het bestuur Samenstelling bestuur. Het bestuur bestaat uit: Kebir el Berrah (voorzitter), Suzan Elshof (namens WZ), Yvonne Jezeer Pentinga (secretaris), Mark Liesting (namens ENC), Pieter Scharphorn (namens Masters), Herman Schuiling (penningmeester), Bas Swinkels (informeel namens EZ) en Dave Verburg (namens ENC). Algemeen bestuurlijk Het afgelopen jaar vergaderde het bestuur maandelijks, behalve in juli en augustus, in een zaal van De Grote Koppel. Rapportage aan het bestuur vindt plaats via de diverse commissies van de vereniging. Dit gezien de grootte van de vereniging. In de separate jaarverslagen doen zij verslag van het afgelopen jaar. Het ledenaantal per 1 januari 2013 bedroeg 889 personen. Er zijn in zo n jaar natuurlijk bijkomers en afvallers. In 2013 zijn er 278 nieuwe leden bijgekomen en 257 leden afgevallen. Totaal aantal actieve leden in 2013: 611 Ereleden: 2 Kebir el Berrah is inmiddels tevens voorzitter van Esca. Hoogtepunten Gestart is met samenwerking tussen Neptunus en Esca. De penningmeesters werken goed samen en de schreefgroei tussen de contributies van beide verenigingen t.a.v. het waterpolo zijn zo goed als verdwenen. Binnen de discipline elementair zwemmen vindt samenwerking plaats t.a.v. het wegwerken van de wachtlijsten en t.a.v. gezamenlijk diploma zwemmen. Vooruitblik De samenwerking tussen Neptunus en Esca zal verder ontwikkeld worden. Neptunus zal/mag meedenken over de totstandkoming van een nieuw zwembad op het terrein van Valkenhuizen. 7

8 Tot slot Er wordt nog steeds gezocht naar leden voor de evenementencommissie. Dit hoeven geen vaste leden te zijn, maar kan uit roulerende leden bestaan. Voorts wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers om de verschillende haldiensten (kassadiensten) te bemensen. Dit beroep wordt gedaan op kaderleden en op ouders van leszwemmertjes. Yvonne Jezeer Januari

9 Jaarverslag Elementair Zwemmen 2013 Samenstelling commissie Bas Swinkels coördinator Elementair Zwemmen, toegevoegd aan bestuur Bas en Mary Swinkels coördinatie wachtlijsten, uurleiders zondag en coördinatoren proef- en diplomazwemmen Norbert Idserdan, coördinator/ begeleider stagiaires en uurleider dinsdag Jeffrey Derksen, uurleider donderdag Gerrit Jansen uurleider vrijdag, begeleider stagiaires Jan Jaap Kok uurleider zaterdag Overige ondersteuning De uurleiders worden bij hun werkzaamheden ondersteund door een groot aantal betrokken zwemlesgevers en toegewijde haldienstmedewerkers. Algemeen bestuurlijk Aan het eind van seizoen hebben Paul en Marjo Soomers afscheid genomen van Neptunus. Zij hebben zich 17 jaar volledig ingezet voor de vereniging in diverse functies. Ze worden gemist, maar we hebben inmiddels alle gaten goed opgevuld en een nieuwe manier gevonden om met elkaar van het Elementair Zwemmen een succes te blijven maken! De commissie heeft in 2013 een aantal keren vergaderd, waarbij de tweede helft van het jaar in de bovenstaande (vernieuwde) bezetting. Hoogtepunten Elk jaar, en ook dit jaar zijn de uitgereikte zwemdiploma s aan kinderen en volwassenen een hoogtepunt. We hebben dit jaar 5 keer diplomazwemmen voor de diploma s A en B georganiseerd, 4 keer voor het diploma C en 3 keer voor de zwemvaardigheidsdiploma s. Ongeveer 300 maal kon een zwemdiploma worden uitgereikt. De kwaliteit van het diplomazwemmen was over het algemeen hoog en de organisatie goed. De commissie mocht hiervoor regelmatig de complimenten in ontvangst nemen van de beoordelaar vanuit de NRZ/NPZ. Ook dit jaar hebben we een succesvol Sinterklaasfeest voor de kinderen van het leszwemmen georganiseerd. Op alle dagen zijn zwarte Pieten op bezoek geweest en op de zondag heeft ook Sinterklaas onze vereniging bezocht. Het waterspel op zondag viel erg goed in de smaak. De trekpoppen van Sint en Piet werden gretig bijelkaar gespaard. Het grote aantal vrijwillige kaderleden houdt het elementair zwemmen draaiend. Een kaderfeest is er in 2013 door de wisseling van coördinatie niet geweest. Iets wat gemist wordt en wat zeker plaats moet vinden in 2014 omdat dit binding geeft en waardering richting al de vrijwilligers. Daarnaast is ook de bijdrage van studenten van CIOS Arnhem van belang. Het mes snijdt hierbij aan 2 kanten. Neptunus leidt een groot aantal CIOS studenten op tot lesgever, en heeft tegelijkertijd een aantal lesgevers ter beschikking. Vooruitblik Wij proberen de kwaliteit van de zwemlessen continue op een hoog niveau te houden. Vanaf december 2013 is daarom een aantal kaderleden de cursus instructeur leszwemmen niveau 2 van de KNZB gestart. De cursisten moeten diverse theorie- en praktijkopdrachten uitvoeren en worden hiervoor beoordeeld door een opleider van de KNZB en een praktijkbegeleider van Neptunus. De KNZB cursus doen we samen met Aqua Novio 94 uit Nijmegen. In 2014 zullen ze dit voorzetten en zal ook een groep met de cursus instructeur leszwemmen niveau 3 starten. 9

10 Naast deze formele opleidingen gaan we ook starten met een basisopleiding. Deze eigen opleiding is bedoeld voor bijvoorbeeld ouders die ons graag willen assisteren en dus de basisprincipes moeten leren kennen. Daarnaast blijft het zaak om kinderen na het behalen van hun zwemdiploma te behouden voor de zwem- en waterpolosport en voor Neptunus. Namens de commissie Elementair Zwemmen Elst, 15 februari 2014, Bas Swinkels 10

11 Secretarieel jaarverslag zwemcommissie Neptunus 2013 Samenstelling zwemcommissie Voorzitter : Suzan Elshof Secretariaat : Hinke Pannenburg Penningmeester : Marjo Hermeling (tot 1-7) : Monica Rissewijck (vanaf 1-7) Notulist : Hinke Pannenburg Secretariaat Wedstrijdorganisatie : Ans Boom en Richard Hengeveld Wedstrijdinschrijving : An Brouwer Contactpersoon bestuur : Suzan Elshof Contactpersoon zwemmers en evenementen : Fred Adriaensen Adviseur : Clemens Elshof Samenstelling trainers Hoofdtrainer Assistent trainer : Clemens Elshof : Suzan Elshof : Marja van der Meer : Hinke Pannenburg : Fred Adriaensen Samenstelling officials met hun bevoegdheden op 31 december 2013 Fred Adriaensen 2 3 J An Brouwer 3 Clemens Elshof 3 Richard Hengeveld 2 3 J Wilma Kanninga-Combé 3 Daniël Prinse 4 Ja Frans Boddé 4a Genevieve Jauffrit 4a Claire Witjes 4a Yvette Goeloe 4a Liliane Cannemeijer-Jansen 4a Monica Rissewijck Ja Overige ondersteuning An Brouwer Dorothé Elshof Elly de Haar Adrie Liet : verjaardagspost : algemene ondersteuning en catering : speaker : voorstarter Samenstelling zwemploeg op 31 december 2013 Totaal 44 personen: 20 dames/meisjes en 24 heren /jongens. 32 Zwemmers zijn in het bezit van een startvergunning. 11

12 Deelname aan competities, meerkampen en kampioenschapwedstrijden Gelderse C competitie; Neptunus werd vorig seizoen ( ) 13 e van 25 ploegen. E-on Nationale Zwemcompetitie district2, 3 e klasse; Neptunus werd vorig seizoen 6 e van de 9 ploegen. Handhaving in de 3 e klasse. Jeugdpromotiewedstrijden; 26 e van 32 ploegen. Gelderse Winter Talenten Wedstrijd op 2 en 3 februari Twee inschrijvingen, natasha Preobrajenski en Madiou Jalloh. Natasha was op de dag van de wedstrijd helaas ziek. Madiou werd op de 100 meter rugslag helaas gediskwalificeerd. Gelderse Talenten Wedstrijd op mei 2013 Een inschrijving, Rohan Kadavath. Rohan werd op de 50 meter vlinder 7 e in een persoonlijk record van Bij alle wedstrijden werden veel persoonlijke records gezwommen. Algemeen / Bestuurlijk De zwemcommissie vergaderde dit jaar 10 keer. Er is een teamapp opgericht, waarin alle belangrijke data bij iedereen tijdig binnen komt en allerlei berichten gedeeld kunnen worden. De website voor het wedstrijdzwemmen is aangepast. Er staan nu ook uitslagen op de website. Missie Doel opleiden en trainen voor wedstrijdzwemmen. Ontwikkelen Het aanbieden van gedifferentieerde trainingen, afhankelijk van het prestatieniveau en de mogelijkheden van de zwemmers. Het binden van ouders en/of (oud)zwemmers aan de vereniging, voor het vervullen van ondersteunende taken. Hoogtepunten De clubkampioenschappen op 5 en 7 juni. Clubkampioenen 2013 werden: Meisjes 11 jaar en jonger: Jongens 11 jaar en jonger: Dames 12 jaar en ouder: Heren 12 jaar en ouder: Ilse Molthoff Rohan Kadavath Yvette Chantal Adraensen Freek Elshof De KANO (Korte Afstanden Neptunus -zwem- Ontmoeting) op 11 en 18 december in De Grote Koppel met als doelstelling: deelname en integratie van alle disciplines. Ook dit jaar weer goed bezocht en een groot succes. Sinterklaas surprise avond was weer geslaagd. 12

13 Tot slot Terugkijkend op het jaar 2013, kunnen we wederom spreken van een sportief, succesvol jaar. Mede door de goede sfeer binnen de ploeg tijdens de trainingen en wedstrijden zien we de persoonlijke en ploegresultaten verbeteren. We hebben onze plek binnen de 2 e klasse van de nationale zwemcompetitie weten te handhaven en zullen ons uiterste best doen dit ook aan het eind van het seizoen weer te realiseren. Ook dit jaar wil de commissie alle zwemmers, trainers, officials, ouders en andere vrijwilligers bedanken voor hun hulp en inzet. Zonder deze mensen kan een vereniging als AZ&PC Neptunus niet functioneren. In 2014 hoopt de zwemcommissie wederom op de inzet van deze mensen te mogen rekenen. De zwemcommissie zal zich in 2014 weer inzetten om dit tot een sportief succesvol jubileumjaar te maken. Arnhem, 4 maart 2014 Hinke Pannenburg, secretaris ZC 13

14 Jaarverslag Masters 2013 Samenstelling Masters Comissie Secretaris /ledenadministratie/bestuurslid Ondersteunende leden Samenstelling Trainers Hoofdtrainer : Assistent trainer Pieter Scharphorn Marja v.d. Meer Ellen Brans Clemens Elshof Suzan Elshof Samenstelling officials en hun bevoegdheden Clemens Elshof bvh 3 Richard Hengeveld bvh 2.3.J Fred Adriaansen bvh 2.3. j Daniel Prinsen bvh 4 An Brouwer bvh schrijvend jurylid Overige ondersteuning Trim&Recreatief zwemmen Dinsdag / Donderdag / Vrijdagavond Ellen Brans / Michaele Eijsink / Bart Dijk / Herman Schuiling / Ine te Rietstap Francis Huiskamp / Pieter Scharphorn. Allen hebben de duiktest afgelegd en een EHBO diploma. Samenstelling Ploeg Het leden aantal leden is 66 verdeeld over 34 Dames en 32 Heren,in de leeftijd van 20 tot 75 jaar. Er zijn 6 leden met startvergunning; enkelen nemen deel aan wedstrijden. Deelname aan competities,wedstrijden,toernooien/activiteiten/ behaalde resultaten. Ook dit jaar was er een goede opkomst van de Masters,voor wat betreft het deelnemen aan de Megatrainingen,die worden georganiseerd als de Wedstrijd ploeg,niet traint tijdens de diverse schoolvakanties. Ook de KANO wedstrijd is weer goed bezocht door de Masters zwemmers.deze zijn dit jaar op 2 Woensdagavonden in de Grote Koppel gehouden. Er worden dan ook Oorkondes uitgereikt na afloop,zodat er bij deelname aan de volgende KANO kan zien wat de vooruit gang is van de Masters training,het afgelopen jaar. Ook de EHBO herhalingslessen op de 2 Zaterdagen worden door de meeste toezicht houders aan deel genomen enkele doen het via de werkgever. Zo ook het popduiken welk Is af genomen door Gerrit Jansen. Ja en dan de Jaarlijkse BBQ op onze vaste stek,bij Francis Huiskamp in de tuin is niet meer weg te denken uit het vaste program van de Masters. Ook het zwemmen op de Dinsdagavond en Vrijdagavond in Klarenbeek wordt goed bezocht, Door de leden van Esca en Neptunus,het toezicht wordt de Dinsdag door ESCA en op de Vrijdag door Neptunus verzorgd.hetgeen gladjes verloopt. En ook dit jaar is er weer deelgenomen door een ploegje van 9 Masters aan de Open Gelderse Masters Kampioenschap, te Winterswijk. Marja vd Meer was degene die er dit jaar voor zorgde dat we op de juiste tijd en plaats aanwezig waren. Wij Swen Angement 1x 1 e / 3 x 2 e / 1 x 4 e 1x 5 e,linda v Haren,1 x 1 e,/1x 3 e / 1 x 4 e/ 1x5e Karin v Ede 2 x 2 e/ / 1x 4 e / 1 x 5e, Bart Raadschelder 1x 1 e / 1x4 e 1x 6 e,lia Roker 2x 2 e, Erwin Snip,1x 1 e x 2 x 2 e / 3 e 1x4 e,janneke Snellink 1x 1 e 1x2e /1x 4 e.pieter Scharphorn 5x 1 e en Edith Vingerhoeds 1x 4 e 1x5e,en voor de estafettes nog eens 1x 1 e,2x 2 e & 2x 3 e,hebben we weer ons uiterst ons best gedaan om de begeerde, eerste plaats te mogen behalen. Hetgeen ons niet is mogen lukken,daar er meer verenigingen er zo over dachten, maar werden toch nog 5 e,en mochten toch nog een klein bekertje mee nemen. 14

15 Maar waren toch nog goed voor acht gouden en 9 gouden & 6 Zilveren & 3 Brons. Natuurlijk was er ook nog door ons zelf georganiseerde Masters wedstrijd in de Koppel. Maar zijn er nog diverse andere wedstijden bezocht,verspreid over het land. Zoals het Zuiderzee Masters Circuit, welke bestaat uit 8 aparte wedstrijden in plaatsen rond de voormalige Zuiderzee, Hier aan is deel genomen door Pieter,wat hem een 1 e plaats opleverde in het Sprint, klassement 75+.Het Ned. Masters Kampioenschap kb in Nijverdal is bezocht door Pieter Scharphorn 50 sch.3 e /100 rug 2 e /100 wis 5 e,ook waren Johan Wouda en Petra Guijt van de partij,petra zwom onder de vlag van Aqua Novio. Verder is Lesly Cordial 45+ in Eindhoven 4+1 e st geworden tijdens het NMK lb mei Op de100m Rug e + ned..record,50 m Vlind Kampioend record. Zo de 100m Vlinder e Ned.record./ 50 m Vrij e Pieter Scharphorn zwom de 100m vrij e / 50m sch e / 50 m rug e Het Open Nederlands Vlaams Gay Zwemkampioenschap,in Utrecht.is bezocht door Pieter was goed voor twee maal goud. Dan het Europees Masters Kampioenschap lb 2013,in Eindhoven 7-sep.tot 14 sept 2013 is bezocht door 4 zwemmers van zv Neptunus,Ruud Sauren M Vlind , 42 ste 100m Vrij ste. Lesly Cordial 100m Rug , 1 e / 100m Vlind e / 50m Rug e / 50 m Vlind e / 4x Ned.Masters record,100m Vrij e. Johan Wouda m vrij , 22 ste / 50m Vlind , 24 ste Pieter Scharphorn m School, e / 50m rug Ook de wedstrijd die in het teken van het 100 jarig bestaan van Neptunus die op werd georganiseerd. Was een groot succes zodat er een vervolg op is gekomen, Welke wederom een groot succes is geworden.dus wel vatbaar is voor een vast onderdeel te gaan worden in de Masters wereld. Deze werd door diverse zwemverenigingen uit het hele land bezocht ook de deelname door onze eigen Masters was zeer goed te noemen. Het mocht dus ook een zeer geslaagde dag worden genoemd, die werd afgesloten met een uitstekend Masters buffet.het geen zeker voor herhaling vatbaar is. Algemeen bestuurlijk We kunnen voor wat betreft het jaar 2013 terugzien op een zeer geslaagd jaar. Het aantal leden is wat gestegen,alhoewel er toch ook leden de vereniging hebben verlaten. De leden worden via mail op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten die er worden georganiseerd binnen de vereniging, zoals Megatraining /Club kampioenschap / KANO,BBQ En verdere bijzonderheden die te gebeuren staan. Een maal per jaar wordt de nieuwsbrief verzonden aan het begin van het nieuwe seizoen. Er wordt bij verjaardag of ziekte een kaartje of bloemetje verstuurd namens de Masters,en bij een blijde gebeurtenis oa Bruiloft geboorte,is er een knuffel beestje voor de kleine toekomstige Master. Missie De Masters commissie zet zich in om de leden die hun conditie willen verbeteren daar de mogelijkheid voor te geven onder goede begeleiding en materialen& tranings schema,s En ze zo ook te kunnen motiveren om eens aan een Masters wedstrijd deel te nemen. En zo hun krachten te meten aan leeftijd,s genoten. Van nieuwe leden wordt wel verwacht dat ze minimaal 3 slagen goed beheersen,bij een ledenstop,is een zwemverleden een pré. 3 15

16 Hoogte punten Zijn wel de goede prestaties van Lesly Cordial te noemen,die tijdens de dit jaar in Nederland gehouden Europese Masters Kampioenschappen 2013 in Eindhoven. Waar ze Neptunus zeer goed op de kaart heeft gezet. Door 4 maal het Ned. Record +1maal een Masters record te verbeteren, en 2x derde plaats ook Ned..record En tevens in dat zelfde bad 4 maal Nederlands Kampioen te worden tijdens de Ned.Master Kampioenschappen 2013,ook in Eindhoven. Vooruitblik Een van de wensen voor de toekomst is om nog eens een Estafette ploeg te kunnen samen stellen,om deel te nemen aan de diverse Masters zwemwedstijden. Verder zouden we de training,nu 3 kwartier graag uit breiden naar 1uur. Ook het zwemen in de zomer maanden,in samen werking met ESCA zwemmen weer voort te zetten,in Klarenbeek, op de Dinsdag & Vrijdag avond. Namens de Masters Commissie Arnhem, P.E.J.H.Scharphorn Voorzitter Masters 16

17 Jaarverslag Recreatief & Trimzwemmen 2013 Commissie Secretaris/leden administratie/bestuurslid Ondersteunende leden Samenstelling Donderdagavond Trainer Assistent trainer Samenstelling Pieter Scharphorn Marja vd Meer Ellen Brans Herman Schuiling Patricia Roelofs Ingaande het nieuwe seizoen 2013 / 2014 heeft Patricia Roelofs de taak van Herman Schuiling overgenomen. Patricia is vanaf september 2013 de trainster. Samenstelling toezicht houders/dinsdag & Vrijdagavond Bart Dijk / Ellen Brans / Ine te Rietstap / Herman Schuiling / Pieter Scharphorn / Francis Huiskamp /Frans Gielen Samenstelling ploegen Het Trim zwemmen op de Dinsdag en Vrijdagavonden wordt goed bezocht ook door Masters zwemmers,die gebruik maken van het combi abonnement [ di,wo,vr.] om zo wat meer te kunnen trainen,ook komen er losse zwemmers met strippenkaart. Meer om recreatief te komen zwemmen,er ligt dan ook een lijn in het bad zodat de zwemmers geen hinder van elkaar ondervinden. Algemeen bestuurlijk Het Masters secretariaat verzorgt de administratie van de Masters /Trim & Recreatief zwemmen.voor wat betreft de in en uitschrijvingen en inschrijving wedstrijden ect. Financieel loopt het via de penningmeester. De overige mededelingen als daar zijn Vakantie, evenementen / wedstrijden en andere zaken gaan via de mail naar de leden,voor zover een mailadres bekend is. Of ook wel in de mededelingen kast die in de entree hal van de Grote Koppel is opgehangen Missie De toezichthouders en trainers zijn goed gemotiveerd, om de zwemmers zo ontspannen mogelijk te laten zwemmen,op de Dinsdag / Donderdag & Vrijdagavond. Hetgeen ook van kracht is op de Woensdag avond,als er wordt getraind door de Masters Vooruitblik Voor het Trim en Recreatief zwemmen geldt geen wachtlijst. Bij de Masters is er wel een toename van nieuwe leden, nu ook 20 jarigen mogen deelnemen. En dus blijven we goed bezet. Ook is er de mogelijkheid voor de Trim & Recreatief zwemmers om deel te nemen aan de diverse Masters zwemwedstrijden. Namens Masters / Recreatief &Trimzwemen Arnhem, P.E.J.H.Scharphorn Vz. Masters / Recreatief & Trimzwemmen 17

18 Secretarieel jaarverslag ENC Arnhem 2013 Samenstelling Waterpolocommissie Voorzitter Vice-voorzitter Secretariaat Penningmeester Algemeen Lid Algemeen Lid Algemeen Lid Jeugdlid Samenstelling trainers per 1 augustus 2013 Heren 1 & 2 Dames 1 Dames 2 Dames 3 Heren 4 & 5 Aspiranten < 17 jaar (jongens) Aspiranten < 17 jaar (meisjes) Aspiranten < 15A jaar Aspiranten < 15B jaar Aspiranten < 13A jaar Aspiranten < 13B jaar Pupillen < 11A/B jaar Samenstelling scheidsrechters op 31 december 2013 : Dave Verburg : Mark Liesting : Jolanda Baltus-Jansen/Bart Smakman : Peter van den Dam : Gerrit Jansen : Mark van Diemen : Elise Windhouder : Stefan van der Linden : Marco van Beuningen : John Uitenhout : William Middelbeek : Mark van Diemen : Gerrit Jansen / Lieuwe van den Bovenkamp : Joop Braakman / Rob Geurts : Wilco Rutten (Thetis) : Robert Engelhard : Henny van de Brink / Richard Onck : Leo Busscher : Joost Ausems : Dennis Lentjes, Gerrit Jansen, Kim Jansen, Taco van Manen, Joanne Koenders Hans Muilenburg Jos Vemer Cees Rutgers Rob Hagen Bert Pas Frank Berns Marco van Beuningen Overige ondersteuning (aanspreekpunten verschillende commissies) Wedstrijdcoördinatie Evenementen Technische Commissie Barcommissie Sponsorcommissie : Frank Heerens & Ivonne Bönisch : Ron Willemsen : Robert Engelhard & Mark van Diemen : Bart van der Linden : Dennis Lentjes Samenstelling teams op 31 december 2013 Ongeveer 240 personen, onderverdeeld in 15 teams: 5 heren-, 3 dames- en 7 jeugdteams (plus mini s). Daarnaast is er nog een jeugdteam welke onder de vlag van Thetis is ingeschreven en bestaat uit leden van beide verenigingen. 18

19 Algemeen bestuurlijk De afgelopen jaren kunnen over het algemeen als zeer positief gekenmerkt worden. Een lijn die we sinds 2010 hebben ingezet en die we ook in het seizoen hebben weten vast te houden. Om in de termen van de ENC-metafoor te spreken: We varen goed aan de wind en bevinden ons nog steeds in relatief rustig vaarwater, waarbij de passagiers genieten van de reis door een geweldige bemanning en een machinekamer die met soms wat klein onderhoud goed functioneert. We merken daarbij dat de benodigde bemanning in relatie met de ambities die we als ENC Arnhem hebben wel aan de krappe kant zit. Diverse bemanningsleden die overuren draaien en veel op hun bordje hebben liggen. Voor een kortere termijn is dat nog te doen, maar voor de langere termijn onwenselijk. We zijn namelijk erg zuinig op onze huidige bemanning en proberen ervoor te zorgen dat we deze zeer gewaardeerde bemanning gezond en wel aan boord houden. We zijn als WPC in de gelukkige omstandigheid dat de meeste leden wel iets willen doen voor de vereniging. Met de wil om iets te doen zijn we al erg blij, want dat geeft een stuk betrokkenheid aan. Het is nu de taak van de WPC om nog beter invulling te gaan geven aan het bemannen van onze schip, zodat we aan de wind kunnen blijven varen en gezamenlijk invulling kunnen blijven geven aan de door ENC Arnhem geformuleerde sportwaarden. Hieronder een overzicht wat we afgelopen seizoen gezamenlijk hebben weten te realiseren. De structuur van dit overzicht komt overeen met ENC sportwaarden Betrokken, Respect, Communicatie, Ambitie en Veiligheid. BETROKKEN Nieuwjaarsreceptie Mini-polo toernooi Oliebollen toernooi voor O13 & O15 Seizoensafsluiting met thema Oranje Jeugdkamp te Hummelo Nationale Zwem 4-Daagse Gerrit Jansen toernooi 2013 Commissies voldoende bezet met enthousiaste en gemotiveerde leden Kinderzwemmen tijdens bondsavonden Waterpoloclinics voor diverse lagere scholen in Arnhem Vriendjestraining Samenwerkingsverband met de Sportpunten Klarendal & 't Broek met een maatschappelijk sponsor Ausems Vastgoed Beheer Advies Arnhemse School Zwemsportdag Introductie van vrijwilligersbeleid RESPECT Verankeren van de ENC Gedragscode & Gouden Gedragsregels Gesprekken met leden over ongewenst en gewenst gedrag COMMUNICATIE Maandelijks verstrekken van een digitale nieuwsbrief Informeren van leden en belangstellende Toepassen van Social Media, te weten: LinkedIn, Twitter en Facebook Opzet van een facebookpagina voor oudere ESCA en Neptunus-leden (ESCA Neptunus Masters) Drie prachtige fotodoeken in de zwemzaal van Valkenhuizen om waterpolo zichtbaar te maken voor bezoekers 19

20 AMBITIE Samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) Mogelijkheid tot fitness voor de selectieteams en jongens onder de 17 Samenwerking met CIOS 3 extra trainers met trainersdiploma Samenwerking met (sport)fysiotherapeut (van Gilst Fysiotherapie Jurgen Meijer) Samenwerking met verenigingen uit de omgeving op het gebied van jeugdteams Kampioenschap Jeugd <13A en Heren II Ruim 14 jeugdspelers trainen bij de WOC VEILIGHEID Opzetten en aanscherpen van het alcoholbeleid Aandacht voor zinloos geweld naar aanleiding van het overlijden van voetbalscheidsrechter Richard Nieuwenhuizen Het zijn van een officieel door de KNZB erkende schoolactieve vereniging Toets voor de trainers op hun deskundigheid bij het opduiken van een drenkeling op de bodem van het zwembad Sportief seizoen ENC Arnhem heeft het afgelopen seizoen op het sportieve vlak redelijk mee gedraaid in de competitie. Met name de jongste teams hebben sportief een flinke steen bijgedragen aan het succes van de vereniging. Het gemengd team onder de 13 A en heren II zijn kampioen geworden. Hieronder een kort overzicht per team op welke plaats ze geëindigd zijn in de competitie: Competitie team Niveau Trainer/Coach Plaats op eindstand Heren 1 2 e klasse Bond John Uitenhout 2 e Heren 2 3 e klasse Bond John Uitenhout 1 e Heren 3 4 e klasse Bond Jan Jansen 6 e Heren 4 3 e klasse District Gerrit Jansen & Lieuwe van den 2 e Bovenkamp Heren 5 3 e klasse District Gerrit Jansen & Lieuwe van den 4 e Bovenkamp Dames 1 2 e klasse Bond Arie Rijneveld 6 e Dames 2 1 e klasse District Arie Rijneveld / William Middelbeek 2 e Dames 3 3 e klasse District Mark van Diemen 10 e Aspiranten <17 Aspiranten < 15 A District District Joop Braakman Gert Coopmans 3 e 5 e 20

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig. UITNODIGING Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Leeuwarden (BCL) Datum: 27 augustus 2015 Tijd: 19.30 uur Plaats: Zalencentrum Priyas 1. Opening/vaststellen agenda A G E N

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie